Туризм — Університет «КРОК»

«Туризм» (про спеціальність і освітні програми)

Кафедра туризму

 
 
 
Мелько Людмила Федорівна (завідувач кафедри туризму Університету «КРОК»)

У рамках спеціальності «Туризм» у 2014 році започаткована програма
«ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ для майбутніх фахівців туристичної сфери»

 •  це родзинка туристичної освіти в Університеті «КРОК»
 •  це системна позааудиторна практико-орієнтована підготовка протягом усього періоду навчання
 •  це можливість розширити уявлення про професію
 •  це можливість оволодівати професійними вміннями та навичками

Мета програми:
формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців сфери туризму шляхом позааудиторного практико-орієнтованого навчання.

 

ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОФЕСІЙНІ СТУДІЇ, МАЙСТЕР-КЛАСИ, ВЕБІНАРИ

НАУКОВІ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

Шановні студенти та гості сайту! Про ці та інші події Ви можете дізнатися на сторінці новин кафедри туризму та у соцмережах

 • Інформація про спеціальність

  Туризм – мабуть, одна з небагатьох сфер суспільного життя, з якою так чи інакше стикається кожна людина.

  Туризм об’єднує людей із різних країн, дозволяє їм знайомитися зі світовою культурною спадщиною, вчить миру і толерантності. Він є важливим чинником розвитку економіки і одним із дієвих стимулів до позитивних змін у суспільстві.

  Туризм – одна з найбільш динамічних, прибуткових, популярних і перспективних сфер розвитку сучасного світу та України. Опанування мистецтвом туристичної діяльності, підприємницької діяльності у туристичній індустрії відкриває дуже сприятливі умови та можливості для самореалізації талановитих юнаків і дівчат, що прагнуть професійного і кар’єрного зростання чи мріють про відкриття і успішне ведення власного бізнесу.

  Працівник цієї сфери повинен володіти глибокими професійними знаннями, дотримуватися вимог етикету, бути ерудованим і комунікабельним, демонструвати високу культуру надання послуг.

  Сьогодні нашій державі потрібні висококваліфіковані молоді фахівці з туризму, які були б здатні значно підвищити рівень туристичних послуг і своєю повсякденною працею створювати та підтримувати у світі позитивний образ України як країни великих культурних і природних багатств. Спеціаліст із туризму – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, вивчати світ і допомагати пізнавати його іншим людям.

  Якщо Ви готові вчитися професійно, якісно та максимально безпечно дарувати людям радість подорожі, зустріч із новим та незвичайним, вміти брати на себе відповідальність, постійно пізнавати світ та самовдосконалюватися, то ця професія саме для Вас!

  Університет «КРОК» пропонує таку освітню програму:

  для здобуття ступеня бакалавра з туризму

 • Освітня програма «Туризм» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Туризм і рекреація» можуть обрати освітню програму «Туризм».

  МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  Формування у здобувачів вищої освіти загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму, розвиток освічених конкурентоспроможних на міжнародному та національному ринках праці громадян, які оволоділи сучасними знаннями і підприємницькими навичками.

  Загальні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
  • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
  • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
  • Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
  • Здатність працювати в міжнародному контексті
  • Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
  • Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми
  • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
  • Здатність спілкуватися іноземною мовою
  • Навички міжособистісної взаємодії
  • Здатність планувати та управляти часом
  • Здатність працювати в команді та автономно
  • Дотримання норм здорового способу життя та впровадження їх у особистій і професійній діяльності.

  Фахові компетентності

  • Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності
  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
  • Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій
  • Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління
  • Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів
  • Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного)
  • Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту
  • Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем
  • Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах
  • Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал
  • Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку
  • Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу
  • Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації
  • Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці
  • Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства
  • Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу
  • Здатність до управлінської туристичної діяльності
  • Здатність до маркетингової туристичної діяльності

  Компоненти освітньо-професійної програми «Туризм» (240 кредитів ЄКТС)

  Обов’язкові компоненти
  (180 кредитів ЄКТС)

  • Історія України та українська культура
  • Інформаційні та цифрові технології
  • Економічна теорія та економічна історія
  • Країнознавство
  • Іноземна мова (англійська)
  • Здоров'я людини (у т.ч. Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці)
  • Менеджмент
  • Основи туризмознавства
  • Філософія
  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Географія туризму
  • Економіка підприємства
  • Туристичне країнознавство
  • Рекреаційні комплекси світу
  • Маркетинг
  • Курсова робота з дисциплін туристично-рекреаційного спрямування
  • Організація туристичних подорожей
  • Організація екскурсійної діяльності
  • Бухгалтерський облік
  • Туристичне краєзнавство
  • Спеціалізований туризм
  • Маркетинг у туризмі
  • Організація анімаційної діяльності
  • Курсова робота з організації туризму
  • Організація готельного господарства
  • Менеджмент у туризмі
  • Правове регулювання туристичної діяльності
  • Туроперейтинг
  • Організація ресторанного господарства
  • Економіка туристичного підприємства
  • Виконання кваліфікаційної роботи
  • Навчально-ознайомча практика
  • Навчальна практика
  • Виробнича (технологічна) практика
  • Виробнича практика
   

  Вибіркові компоненти
  (60 кредитів ЄКТС)

  (вибір 2022-2023 н.р.)

  • Іноземна мова за професійним спрямуванням
  • Друга іноземна мова
  • Конфліктологія і теорія переговорів
  • Корпоративна культура
  • Психологія
  • Психологія ділового спілкування
  • Політологія
  • Спадщина ЮНЕСКО у туризмі
  • Туристичний брендинг
  • Культурно-пізнавальний та етнотуризм
  • Діловий туризм
  • Туристичний бізнес
  • Інформаційні системи і технології у туризмі
  • Туристична логістика
  • Туристична безпека
   
   

  ЗАПРОШЕНІ ФАХІВЦІ, ЛЕКТОРИ:

  НАШІ ПАРТНЕРИ

  • Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»
  • Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Освітня агенція міста Києва»
  • Кафедра країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Академія праці, соціальних відносин і туризму
  • ПВНЗ «Київський університет культури»
  • Туроператор «САКУМС»
  • ТОВ «Туроператор Каліпсо Україна»
  • Турпідприємство «СвітОгляд»
  • Турпідприємство «Київград-Тур»
  • Турпідприємство «Туристична пекарня»
  • Агрооселя «Соколиний хутір» (Чернігівська обл.)
  • ТОВ «Міжнародно-діловий центр» (Готель «Hilton Kyiv»)
  • ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент»
  • ДП «Готель Україна»

  РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

  Працевлаштування

  Бакалаври з туризму можуть здійснювати підприємницьку діяльність у сфері туризму і займати посади фахівця виконавського рівня з туристичного обслуговування, організатора туристичної діяльності, організатора подорожей (екскурсій), екскурсовода, фахівця з організації дозвілля.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра

   
 

ВИПУСКНИКИ ТА СТУДЕНТИ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМ»

Відгуки студентів та випускників

Фото

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok