Декларація — Університет «КРОК»

Декларація

Засновники Університету «КРОК»

Пропонуючи наше бачення основних напрямів розвитку Університету, ми щиро сподіваємося, що Університетська громада поділятиме його, сприйме з розумінням, збагатить, успішно і відповідально втілюватиме у своїй діяльності, а кожен член громади зможе ідентифікувати з Університетом «КРОК» власні цілі, наміри та пріоритети.

Сергій Лаптєв
Тарас Фініков
Людмила Паращенко
Юлій Гукайло

 

Преамбула

Ця декларація визначає основні напрями розвитку Університетської громади (викладачів, співробітників, студентів, слухачів). Декларація базується на принципах Magna Charta Universitatum (1988), Лімської декларації «Про академічну свободу і автономію вищих навчальних закладів» (1988), Ерфуртської декларації «До відповідального університету двадцять першого століття» (1996), Болонської декларації (1999) та інших визначальних документів світової спільноти стосовно вищої освіти на сучасному етапі, а також на Національній доктрині розвитку освіти (2002), Законі України «Про вищу освіту» (2002), концепції загального менеджменту якості (TQM). Декларація визначає місію, стратегічну мету, основоположні цінності та цілі Університету.

Місія Університету

Створення гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки професіоналів, особистісного розвитку, наукових досліджень та консалтингу, адекватної вимогам інформаційного суспільства, потребам міжнародного і національного ринків праці, інтегрованої у світовий освітній простір та орієнтованої на демократичні цінності.

Стратегічна мета

Наука – Освіта – Розвиток – Здоров’я – Конкурентні переваги

Розбудова «КРОКу» як Університету прикладних наук і технологій, що забезпечує розвиток генерації здорових, освічених громадян, які оволоділи сучасними знаннями і підприємницькими навичками, надає його співробітникам можливості фахової та соціальної самореалізації, а випускникам – конкурентні переваги на міжнародному та національному ринках праці.

Основні цінності

Свобода – Компетентність – Справедливість – Чесність – Відповідальність – Відкритість

 1. Право свободи дискусії та критики, право академічної свободи викладачів на основі високого рівня їхньої компетентності, довіри до них, сприяння постійному професійному та науковому зростанню, захист цих прав від протизаконних втручань та перешкод.
 2. Справедливість, яка передбачає повагу до особистості, об’єктивне, рівне та неупереджене ставлення до неї. Формування партнерських стосунків в Університетській громаді між її членами, забезпечення права на вичерпну інформацію, обстоювання власної думки та справедливе вирішення суперечок.
 3. Особиста чесність, яка означає дотримання об’єктивності в судженнях та рішеннях, виключення обману та плагіату, розуміння підзвітності та підпорядкованості, відповідальність у виконанні функцій, які пов’язані з адміністративним та громадським статусом.
 4. Відкритість Університету, яка забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, участі та впливу представників різних зацікавлених груп (роботодавці, батьки, студенти, слухачі, випускники, професійні організації) на визначення основних напрямів діяльності, сприйнятливість до конструктивної критики, міжнародну привабливість і толерантність.

Головні цілі

Якість – Мобільність – Конкурентноздатність – Партнерство – Інтернаціоналізація

 1. Створення, впровадження, сертифікація та постійне вдосконалення системи управління якістю діяльності Університету.
 2. Розвиток підприємницької компоненти в навчальних програмах Університету, розширення спектру напрямів підготовки, післядипломної освіти, проведення досліджень і консалтингу на основі впровадження інноваційних управлінських, педагогічних та інформаційних технологій, які сформують цілісну структуру Університету прикладних наук і технологій та забезпечать його сталий розвиток в умовах глобалізації, жорсткої конкуренції та швидких змін.
 3. Результативне та ефективне управління, вдосконалення системи кадрового менеджменту (пошук і відбір персоналу, підвищення кваліфікації керівних та науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного та технічного персоналу), що покликаний забезпечити належну конкурентноздатність Університету.
 4. Налагодження довготривалих партнерських стосунків із бізнес-оточенням, споживачами і замовниками освітніх послуг Університету, розроблення спеціалізованих програм підготовки з орієнтацією на їхні запити та потреби, створення та вдосконалення підрозділів бізнес-освіти, випереджаючий розвиток навчальних програм післядипломної освіти, короткотермінових семінарів, тренінгів, у тому числі й міжнародного спрямування.
 5. Подальше розгортання мережі додипломної освіти, регіональних навчальних підрозділів Університету та забезпечення високого рівня якості освіти.
 6. Розвиток власної сервісної інфраструктури Університету та навчально-виховного середовища, які дозволять значно розширити коло та підвищити якість послуг, пропонованих Університетській громаді, реалізувати засади здорового способу життя і створити безпечні умови праці та навчання.
 7. Реалізація бізнес-проектів, пов’язаних із навчально-науковою спрямованістю Університету, а також таких, що забезпечать залучення додаткових фінансових коштів для його сталого розвитку.
 8. Розвиток міжнародної діяльності Університету, забезпечення зростання кількості іноземних студентів у навчальних програмах Університету, участі викладачів та співробітників Університету в міжнародних програмах і проектах освітньо-наукового та суспільного характеру. Інтернаціоналізація діяльності Університету.
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Декларація