Наукові спеціальності — Університет «КРОК»

Наукові спеціальності

Проректор
з наукової роботи
Мігус Ірина Петрівна
доктор економічних наук,
професор

Кабінет 121
(+38 044) 455-57-12, вн. 131

Начальник відділу аспірантури та докторантури
Коваль Яна Сергіївна

Керівник проектів
та програм
Середняк Анастасія Михайлівна
063-354-71-47

Менеджер
Пилипенко Юлія Віталіївна

Кабінет 112
(+38 044) 455-57-12, вн. 139

Ми працюємо для Вас
Пн - Пт: 10:00 - 19:00
Перерва: 13:00 - 14:00
Сб - Нд: вихідні

Докторантура

Відповідно до вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, на науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук вищими навчальними закладами (науковими установами) здійснюється без отримання ліцензії. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи), що затверджується наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи), за умови наявності трьох штатних працівників – докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності.

З урахуванням нормативних вимог в Університеті «КРОК» діє докторантура з таких спеціальностей:

До докторантури Університету приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу (етапи вступної кампанії визначені Правилами прийому) подає до відділу аспірантури і докторантури Університету визначені Правилами прийому документи, зокрема розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

Аспірантура

Університет економіки та права «КРОК» є одним із перших в Україні вищих недержавних навчальних закладів, якому було надано право підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Із 1997 по 2000 рік це була аспірантура на підставі дозволів про разовий прийом, з 2000 року – постійно діюча аспірантура, з 2016 року – на підставі ліцензій про провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

В аспірантурі Університету здійснюється підготовка докторів філософії за такими спеціальностями:

 • 051 Економіка /галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки / наказ МОН № 590 від 30.05.2016
 • 073 Менеджмент / галузь знань – 07 Управління та адміністрування /
 • 081 Право / галузь знань – 08 Право / наказ МОН № 816 від 08.07.2016
 • 053 Психологія / галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки / наказ МОН №1508л від 9.12.2016

Протягом навчання в аспірантурі Університету аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, і захистити дисертацію.

Керівництво аспірантами здійснюють відомі в Україні вчені, доктори наук, професори. Аспіранти мають можливість здійснювати апробацію наукових досліджень на базі Університету, а також публікувати наукові статті в фахому виданні «Вчені записки Університету «КРОК» (економічні та псіхологічні науки), а також до Legal Bulletin of «KROK» University (юридичні науки) Разом з тим здобувачі освіти мають можливість брати участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, які проводяться на базі Університету

Навчально-наукова бібліотека Університету, сучасна комп’ютерна база та засоби комунікації допоможуть докторантам та аспірантам у наукових дослідженнях.

! Співробітникам та випускникам Університету надаються знижки в оплаті навчання в аспірантурі та докторантурі Університету

Академічна мобільність

Академічна мобільність передбачає участь студентів у навчальному процесі в інших вищих закладах освіти (в Україні або за кордоном), проходження навчальної або виробничої практики, проведення наукових досліджень з можливістю перезарахування в установленому порядку засвоєних навчальних дисциплін, практик тощо.

Академічна мобільність в Університеті передбачена Положенням про академічну мобільність студентів Університету «КРОК», яке регламентує діяльність Університету «КРОК» щодо організації академічної мобільності студентів і встановлює загальний порядок організації різних програм академічної мобільності студентів на території України і за кордоном.

Основними видами академічної мобільності є:
a) зовнішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження практик, студентів Університету «КРОК» у вищих навчальних закладах за кордоном протягом певного періоду;
b) внутрішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження практик, студентів Університету «КРОК» в інших вищих навчальних закладах України протягом певного періоду.

Основними цілями академічної мобільності студентів Університету «КРОК» є:

 • підвищення якості вищої освіти;
 • підвищення конкурентоздатності випускників Університету на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
 • підвищення ефективності наукових досліджень;
 • залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод з вищими навчальними закладами-партнерами;
 • збагачення індивідуального досвіду студентів щодо інших моделей створення та поширення знань;
 • гармонізація освітніх стандартів вищих навчальних закладів-партнерів.
 • встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;

Академічна доброчесність

Питання академічної доброчесності в Університеті «КРОК» регуляється відповідно до Кодексу академічної доброчесності, який закріплює принципи та правила етичної поведінки та академічної доброчесності у відносинах між учасниками освітнього процесу. Кодекс визначає процедури забезпечення дотримання академічної доброчесності в Університеті, види академічної відповідальності за конкретні порушення академічної доброчесності.

Метою Кодексу є:

 • забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті та високої академічної культури в його стінах;
 • розвиток необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів, академічних та університетських свобод;
 • формування в учасників освітнього процесу та працівників моральних цінностей, соціальної активності і відповідальності;
 • дотримання високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності;
 • підвищення позитивного іміджу та ділової репутації Університету в Україні та міжнародному освітньому просторі;
 • запобігання порушення академічної доброчесності.

До порушень академічної доброчесності та етики академічних відносин під час здійснення освітньої та наукової діяльності належать:

Запобігання корупції
Для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів уведено в дію ряд нормативних документів, зокрема Порядок роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захист викривачів у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», який передбачає механізм, яким користуватиметься особа, що має намір повідомити інформацію про факти корупції, засади та принципи роботи з повідомленнями, алгоритм їх розгляду та інструменти захисту викривачів у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» передбачає механізм, яким користуватиметься особа, що має намір повідомити інформацію про факти корупції, засади та принципи роботи з повідомленнями, алгоритм їх розгляду та інструменти захисту викривачів у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності Університету «КРОК», згідно з яким визначається правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності Університету «КРОК», призначено відповідальну особу з антикорупційної діяльності Університету, яка діє відповідно до Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Неформальна освіта

Неформальна освіта - це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

Визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті в Університеті передбачено Тимчасовим положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих в неформальній та інформальній освіті

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Наукові спеціальності