Право — Університет «КРОК»

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПРАВО»

 

МЕТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВО»

Полягає у підготовці висококваліфікованого, інтегрованого в європейський та світовий науково-професійний простір доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», здатного сприймати, генерувати і втілювати інноваційні ідеї, самостійно проводити науково-дослідницьку, науково-організаційну, науково-педагогічну та практичну діяльність на високому конкурентоспроможному рівні у галузі права.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВО»

Особливість програми пов’язується із концептуальним підходом, згідно з яким забезпечується цілісність фахової підготовки фахівця ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право», який здатний одночасно зосередити свої зусилля як на розвитку наукового світогляду, так і на розв’язанні комплексних проблем дослідницького характеру в галузі права, участі в організації та проведенні наукових заходів, реалізації академічної мобільності. Програма орієнтує здобувача на оволодіння практичним інструментарієм наукових досліджень в правовій сфері та на співробітництво з органами законодавчої, виконавчої, судової влади, міжнародними організаціями, вітчизняними та закордонними науковими установами та закладами освіти.

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі права спрямована на врахування кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, що потребують підготовки юристів-фахівців високої кваліфікації з високим ступенем академічної та професійної доброчесності.

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ АСПІРАНТІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВО»

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok