Вихрист Сергій Михайлович — Університет «КРОК»

Зображення контакту

Вихрист Сергій Михайлович

Кандидат юридичних наук

Адреса:
Кабінет 401

Телефон: (+38 044) 455-69-83, вн. 228

 

Публікації

  Інтегрований підхід до регулювання промислового забруднення в контексті євроінтеграційних зобов'язань України / Є. А. Алєксєєва, С. М. Вихрист, Д. В. Скрильніков, С.Б. Сушко // Міжнародний захист права людини на здоров'я та безпечне довкілля : монографія / за заг. ред. М.О. Медведєвої. - Київ : Видавничий дім "Вініченко", 2023. - С. 196-221.

  Features of Reforming Economic Legislation in the Conditions of Russian Aggression: Theoretical and Legal Aspects / A. Y. Shevchenko, S. M. Vykhryst, I. Ostapenko, S. V. Bobrovnyk, O. Loshchykhin // Theoretical and Practical Research in Economic Fields. - 2023. - Vol. 14. - № 2. - Pp. 326-334.

  Вихрист С.М. Прогрес у поступовому наближенні законодавства України до законодавства ЄС у галузі якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище / С. М. Вихрист // Legal Bulletin. - 2023. - № 4(10). - С. 100-108. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-100-108.

  Передумови та окремі аспекти впровадження інтегрованого підходу до регулювання промислового забруднення в Україні з урахуванням необхідності імплементації директиви 2010/75/ЄС/ Є. Алексєєва, С. Вихрист, Д. Скрильніков, С. Сушко// Український часопис міжнародного права.- 2022.- № 3.- С. 67-77. http://www.jusintergentes.com.ua/images/2022/3/Aleksieieva.pdf

  Prerequisites and certain aspects of implementation of an integrated approach to regulating industrial pollution in Ukraine / Y. Aleksyeyeva, S. Vykhryst, D. Skrylnikov, S. Sushko // elni Review. - 2022. - V. 22. - Pp. 35-39. - DOI https://doi.org/10.46850/elni.2022.006. - https://www.elni.org/elni/elni-review/archive/elni-2022-aleksyeyeva-vykhryst

  Vykhryst S. Implementation of water sector acquis in Ukraine / S. Vykhryst // elni Review. - 2022. - Vol. 22. - Pp. 40-44. - DOI https://doi.org/10.46850/elni.2022.007. - https://www.elni.org/elni/elni-review/archive/elni-2022-vykhryst

  Вихрист С.М. Право навколишнього середовища Європейського Союзу / С. М. Вихрист, М. О. Мєдвєдєва // Основи права Європейського Союзу : підручник / [Л. І. Адашис, Т.М. Анакіна, С.М. Вихрист та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун т ім. В. Н. Каразіна. - 2 ге вид., перероб. і доп. - Харків: Право, 2020. - С. 419-471

  Вихрист С.М. Introduction of the EU model of EIA and SEA in Ukraine / С. М. Вихрист // Український часопис міжнародного права. - 2019. - № 2. - С. 56-59. - DOI https://doi.org/10.36952/uail.2019.2.56-59

  Вихрист С.М. Запровадження в Україні європейської моделі оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки / С. М. Вихрист // Виконання Україною міжнародних зобов'язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: ВГО "Українська асоціація міжнародного права", 2019. - С. 35-42

  Vykhryst S. Public participation in the Dniester river basin management/S.Vykhryst // Public Participation and Water Resources Management: Where Do We Stand in International Law: Proceedings International Conference (Geneva, 13 December 2013).-Geneva:UNESCO, 2015. – Pp. 62-68.

  Vykhryst S. Public Information and Participation under the Water Convention/ S. Vykhryst // The UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes: its contribution to international water cooperation: collective monograph.- Leiden: Brill NV, 2015. - P. 268-282. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004291584_019

  Вихрист С.М. Механізм забезпечення дотримання Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції ЄЕК ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер / С. М. Вихрист // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 16. - С. 70-80

  Вихрист С.М. Цивільно - правова відповідальність за шкоду, завдану транскордонним забрудненням: міжнародно-правовий аспект/ С.М. Вихрист// Часопис Академії адвокатури України. - 2011. - Том 4, № 4(13). - С. 1-7

  Механізми дотримання в рамках деяких багатосторонніх природоохоронних угод, стороною яких є Україна: посібник /Уклад.: Н. Андрусевич, А. Андрусевич, З. Козак, С. Вихрист. - Львів, 2011. - 92 с.

  Вихрист С.М. Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного та національного права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / С.М. Вихрист; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2003. - 17 с.

  Вихрист С.М. Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного та національного права: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / С.М. Вихрист; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2003.- 163 с.

  Вихрист С.М. Імунітет та застосування юрисдикції в міжнародному кримінальному праві / С. М. Вихрист // Держава і право. Юрид. і політ. науки. - 2001. - Вип. 11. - С. 500-503.

  Вихрист С.М. Визначення екстрадиції/ С.М. Вихрист // Укр. часопис міжнар. права. - 2001. - № 1. - С. 57 - 60

  Вихрист С.М. Процесуальне регулювання міждержавної співпраці у боротьбі з транснаціональними злочинами / С. М. Вихрист // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - № 12(2). - С. 45-50.

  Вихрист С.М. Чи видає Україна своїх громадян?/ С.М. Вихрист // Вісн. Ун-ту внутр. справ. - 2000. - Спецвипуск. - С. 83 - 86.

  Вихрист С.М. Принципи кримінально-правової юрисдикції у міжнародному праві / С. М. Вихрист // Вісник університету внутрішніх справ. - 1999. - Вип. 9. - С. 175-181.

  Вихрист С.М. Регламентація надання правової допомоги // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. - 1999. - Вип. 5. - С. 62 - 73.

  Vikhrist S. Tackling crimes together. Acute problems of international co-operation/ S.Vikhrist // Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение: Материалы IV Междунар. студ. научн. конф. - Х., 1997. - С. 109

  Выхрист С.М. К вопросу об экстрадиции/ С.Выхрист // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. - 1997. - Вип. 3/4. - С. 102 - 113

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Вихрист Сергій Михайлович