Вступ до аспірантури та докторантури — Університет «КРОК»

Вступ до аспірантури та докторантури

Освітні програми аспірантури

 

Програми вступних іспитів в аспірантуру

 

Вступ до аспірантури

До аспірантури Університету «КРОК» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом до аспірантури Університету «КРОК» для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії здійснюється за конкурсом.

Вимоги до рівня освіти вступників до аспірантури

На навчання в аспірантурі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за результатами вступних випробувань приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – 7 рівень НРК ( далі – НРК 7).

На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії на основі НРК7, здобутого за іншою спеціальністю, ніж обрана спеціальність в аспірантурі, прийом здійснюється за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

На навчання в аспірантурі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право за результатами вступних випробувань приймаються особи, які здобули ступінь магістра 7 рівень НРК ( далі – НРК 7) за спеціальністю 081 Право та 293 Міжнародне право.

Етапи вступної кампанії (денна або заочна форма навчання)

Етапи вступної кампанії Денна або заочна форма навчання
Реєстрація заяв на участь в ЄВІ 07-29 травня 2024 р.
Основна сесія ЄВІ 24 червня-15 липня 2024 р.
Додаткова сесія ЄВІ 31 липня – 14 серпня 2024 р.
Прийом заяв та документів: І етап - 01 травня – 15 травня 2024 р.⃰
ІI етап- 01 серпня – 30 серпня 2024 р.
Проведення вступних випробувань до аспірантури І етап - 16 травня– 20 травня 2024 р.
II етап - 05 вересня – 13 вересня 2024 р.
Термін оприлюднення результатів вступних випробувань (не пізніше) І етап - 21 травня 2024 р.
II етап - 16 вересня 2024 р.
Терміни зарахування вступників до аспірантури (не пізніше) І етап - 24 травня 2024 р.
II етап - 20 вересня 2024 р.

⃰ Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Відбіркова комісія розглядає заяви і документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до аспірантури Університету «КРОК».

Для допуску до участі в конкурсному відборі вступники складають єдиний вступний іспит (далі – ЄВІ).

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.

Документи для вступу

Вступники до аспірантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається до відбіркової комісії вступником особисто (або уповноважена ним особа, повноваження якої оформлені письмовою довіреністю відповідно до законодавства України). Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто (або уповноважена ним особа, повноваження якої оформлені письмовою довіреністю відповідно до законодавства України) оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник (або уповноважена ним особа, повноваження якої оформлені письмовою довіреністю відповідно до законодавства України) додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього ( копії завіряє відбіркова комісія);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • сертифікат знання іноземної мови (за наявності);
 • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • дослідницьку пропозицію (Додаток А);
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану (якщо є розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, тощо, зазначені у документах про попередню освіту та в документі, що посвідчує особу).

Вступні випробування та конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора філософії

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня НРК7 з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради Університету в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;
 • інші форми вступних випробувань.
 

Вступ до докторантури

Для підготовки в докторантурі до закладу вступають особи, які мають ступінь доктора філософії (науковий ступінь кандидата наук), наукові досягнення, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації (наукової доповіді), та не менше половини наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді) від кількості, визначеної МОН, що відповідають вимогам, встановленим МОН, у наукових періодичних виданнях за відповідним напрямом досліджень

Університет оголошує прийом вступників до докторантури за очною (денною) формою навчання для здобуття наукового ступеня доктора наук:

 • 05 Соціальні та поведінкові науки (спеціальності 051 Економіка)
 • 07 Управління та адміністрування (спеціальність 073 Менеджмент)
 • 08 Право (спеціальність 081 Право)

Документи для вступу

Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до правил прийому.

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури Університету:

 • заяву в паперовій формі вступник пред’являє особисто (або уповноважена ним особа, повноваження якої оформлені письмовою довіреністю відповідно до законодавства України) ;
 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник (або уповноважена ним особа, повноваження якої оформлені письмовою довіреністю відповідно до законодавства України) додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього ( копії завіряє відбіркова комісія);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
 • характеристика-подання за місцем роботи ( за наявності);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копія диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • розгорнута пропозиція;
 • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану (якщо є розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, тощо, зазначені у документах про попередню освіту та в документі, що посвідчує особу).

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії Денна або заочна форма навчання
Прийом заяв та документів: І етап - 01 травня – 15 травня 2024 р.⃰
ІI етап - 01 серпня – 30 серпня 2024 р.
Розгляд у відповідному структурному підрозділі І етап - 16 травня– 20 травня 2024 р.
II етап - 01 вересня – 30 вересня 2024 р.
Розгляд на засідання Вченої ради І етап - червень-липень 2024 р.
II етап - жовтень-листопад 2024 р.
Терміни зарахування вступників до докторантури (не пізніше) І етап - липень 2024 р.
II етап - листопад 2024 р.

Для вступу до докторантури вступник у встановлені терміни подає до відділу аспірантури і докторантури Університету документи, зокрема розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідна кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Університету.

Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників Університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора Університету.

 

Вступ іноземців і осіб без громадянства

Особливості прийому та навчання в аспірантурі (докторантурі) іноземців і осіб без громадянства передбачено в Розділі XIV Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК» в 2024 році.

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування іноземців на навчання в аспірантурі (докторантурі) передбачено у Розділі IV Додатку 8 до Правил прийому на навчання до ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» у 2024 році

12.3. Крім документів, вказаних у Розділі XIV Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК» в 2024 році, для вступу до аспірантури (докторантури) іноземці подають:

 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • сертифікат знання іноземної мови (за наявності);
 • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • дослідницьку пропозицію (Додаток А);
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Умови вступу » Вступ до аспірантури та докторантури