Вступ до аспірантури та докторантури — Університет «КРОК»

Вступ до аспірантури та докторантури

Освітні програми аспірантури

 

Програми вступних іспитів в аспірантуру

 

Вступ до аспірантури

До аспірантури Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом до аспірантури Університету для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії здійснюється за конкурсом.

Вимоги до рівня освіти вступників до аспірантури

На навчання в аспірантурі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за результатами вступних випробувань приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – 7 рівень НРК ( далі – НРК 7).

На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії на основі НРК7, здобутого за іншою спеціальністю, ніж обрана спеціальність в аспірантурі, прийом здійснюється за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Етапи вступної кампанії (денна або заочна форма навчання)

Оновлення інформації буде після видання Наказу МОН "Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році"

Документи для вступу

Вступники до аспірантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається до відбіркової комісії вступником особисто (або уповноважена ним особа, повноваження якої оформлені письмовою довіреністю відповідно до законодавства України). Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто (або уповноважена ним особа, повноваження якої оформлені письмовою довіреністю відповідно до законодавства України) оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник (або уповноважена ним особа, повноваження якої оформлені письмовою довіреністю відповідно до законодавства України) додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього ( копії завіряє відбіркова комісія);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • сертифікат знання іноземної мови (за наявності);
 • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • дослідницьку пропозицію;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану (якщо є розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, тощо, зазначені у документах про попередню освіту та в документі, що посвідчує особу).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються управлінням міжнародного співробітництва Університету протягом першого року навчання.

Вступні випробування та конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора філософії

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня НРК7 з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради Університету в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;
 • інших форм вступних випробувань.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до аспірантури Університету протягом 12 місяців.

Перескладання вступних випробувань у межах одного етапу набору не допускається.

 

Вступ до докторантури

До докторантури Університету приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає до відділу аспірантури і докторантури Університету документи, визначені п. 11.4 цих Правил, зокрема розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідна кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Університету.

Документи для вступу

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури Університету:

 • заяву в паперовій формі вступник пред’являє особисто (або уповноважена ним особа, повноваження якої оформлені письмовою довіреністю відповідно до законодавства України) ;
 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник (або уповноважена ним особа, повноваження якої оформлені письмовою довіреністю відповідно до законодавства України) додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
 • документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього ( копії завіряє відбіркова комісія);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
 • характеристика-подання за місцем роботи ( за наявності);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копія диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • розгорнута пропозиція;
 • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану (якщо є розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, тощо, зазначені у документах про попередню освіту та в документі, що посвідчує особу).
 

Вступ іноземців і осіб без громадянства

Особливості прийому та навчання в аспірантурі (докторантурі) іноземців і осіб без громадянства

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України", постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року №729 «Питання здобуття вищої освіти деяким категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року №1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання.

Організація дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється на підставі угод з партнерськими організаціями, що є резидентами країн походження вступників та відповідають вимогам, зазначеним у п. 3 Розділу XIV Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Перелік партнерських організацій наведено у Додатку ХХ.

Для вступу до Університету іноземці особисто подають до відповідного структурного підрозділу заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

 1. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 2. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 3. оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту) при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
 4. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 5. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 6. 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі.

Для документів, що підтверджують здобуття в іноземних навчальних закладах ступенів освіти та/або проходження періодів навчання, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності таких Документів, яка має бути ініційована власником Документів протягом першого місяця навчання в Університеті. Визнання (встановлення еквівалентності) документів з метою продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого року навчання.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до аспірантури Університету за результатами складання вступних випробувань у встановленому порядку та на підставі укладеного договору.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Умови вступу » Вступ до аспірантури та докторантури