Вступ до аспірантури та докторантури — Університет «КРОК»

Вступ до аспірантури та докторантури

Освітні програми аспірантури

 

Вступ до аспірантури

До аспірантури Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом до аспірантури Університету для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії здійснюється за конкурсом.

Вимоги до рівня освіти вступників до аспірантури

На навчання в аспірантурі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за результатами вступних випробувань приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, відмінною від обраної спеціальності в аспірантурі, прийом здійснюється за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Етапи вступної кампанії (денна або заочна форма навчання)

  I II III
Прийом заяв та документів 13.03.2023 – 31.03.2023 07.08.2023 - 08.09.2023 30.10.2023 – 17.11.2023
Проведення співбесід із вступниками до аспірантури; рецензування рефератів (поданих наукових публікацій) 03.04.2023 – 07.04.2023 14.08.2023 – 15.09.2023 20.11.2023 – 24.11.2023
Проведення вступних випробувань до аспірантури 10.04.2023 – 21.04.2023 18.09.2023 – 27.09.2023 27.11.2023 – 08.12.2023
Термін оприлюднення результатів вступних випробувань (не пізніше) 24.04.2023 29.09.2023 11.12.2023
Терміни зарахування вступників до аспірантури (не пізніше) 28.04.2023 02.10.2023 15.12.2023

Документи для вступу

Вступники до аспірантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається до відбіркової комісії вступником особисто. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство»);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором – оригінали або нотаріально завірені копії;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;
 • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • дослідницьку пропозицію;

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються управлінням міжнародного співробітництва Університету протягом першого року навчання.

Вступні випробування та конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора філософії

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з англійської мови (за вибором Вченої ради Університету в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
 • інших форм вступних випробувань.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, призначаються додаткові вступні випробування – співбесіда на профільній кафедрі та презентація дослідницьких пропозицій.

Додатковим показником конкурсного відбору є кількість наукових публікацій.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до аспірантури Університету протягом 12 місяців.

Перескладання вступних випробувань у межах одного етапу набору не допускається.

 

Вступ до докторантури

До докторантури Університету приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Етапи вступної кампанії (денна форма навчання)

  I II III
Прийом заяв та документів 13.03.2023 – 31.03.2023 07.08.2023 - 08.09.2023 30.10.2023 – 17.11.2023
Розгляд поданих документів 03.04.2023 – 07.04.2023 14.08.2023 – 15.09.2023 20.11.2023 – 24.11.2023
Затвердження Вченою радою Університету рекомендацій кафедр щодо зарахування в докторантуру (не пізніше) 10.04.2023 – 21.04.2023 18.09.2023 – 27.09.2023 27.11.2023 – 08.12.2023
Терміни зарахування вступників до докторантури (не пізніше) 28.04.2023 02.10.2023 15.12.2023

Документи для вступу

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури Університету:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство»);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, і додаток до нього;
 • характеристика-подання за місцем роботи (за наявності);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копія диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • розгорнута пропозиція;
 • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада Університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

 

Вступ іноземців і осіб без громадянства

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року №729 «Питання здобуття вищої освіти деяким категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року №1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 1563/34436Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до аспірантури/докторантури Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Для вступу до Університету іноземці особисто подають до відповідного структурного підрозділу заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

 1. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 2. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 3. оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти;
 4. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 5. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 6. 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі.

Для документів, що підтверджують здобуття в іноземних навчальних закладах ступенів освіти та/або проходження періодів навчання, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності таких Документів, яка має бути ініційована власником Документів протягом першого місяця навчання в Університеті. Визнання (встановлення еквівалентності) документів з метою продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого року навчання.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Умови вступу » Вступ до аспірантури та докторантури