Вступ до аспірантури та докторантури

Проректор з наукової роботи
Мігус Ірина Петрівна
доктор економічних наук,
професор

Кабінет 121
(+38 044) 455-56-77, вн. 131

Керівник проектів та програм
Середняк Анастасія Михайлівна

Менеджер
Пилипенко Юлія Віталіївна

Кабінет 112
(+38 044) 455-57-12, вн. 139

Кабінет 112
(+38 044) 455-56-77, вн. 139


Ми працюємо для Вас
Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Перерва: 13:00 - 14:00
Сб - Нд: вихідні

 

Вступ до аспірантури

До аспірантури Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом до аспірантури Університету для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії здійснюється за конкурсом.

Вимоги до рівня освіти вступників до аспірантури

На навчання в аспірантурі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за результатами вступних випробувань приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, відмінною від обраної спеціальності в аспірантурі, прийом здійснюється за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Етапи вступної кампанії (денна або заочна форма навчання)

  I II III
Прийом документів 15.03.2021 – 02.04.2021 09.08.2021 – 10.09.2021 01.11.2021 – 19.11.2021
Проведення співбесід із вступниками 05.04.2021 – 09.04.2021 16.08.2021 – 17.09.2021 22.11.2021 – 26.11.2021
Проведення вступних випробувань 12.04.2021 – 23.04.2021 20.09.2021 – 24.09.2021 29.11.2021 – 10.12.2021
Оприлюднення результатів вступних випробувань 26.04.2021 27.09.2021 13.12.2021
Зарахування до аспірантури 30.04.2021 01.10.2021 17.12.2021

Документи для вступу

Вступники до аспірантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається до відбіркової комісії вступником особисто. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство»);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором – оригінали або нотаріально завірені копії);

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором – оригінали або нотаріально завірені копії);
 • копія військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • мотиваційний лист;
 • дослідницьку пропозицію;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о;
 • сертифікат знання іноземної мови (при наявності);
 • список опублікованих наукових праць (при наявності);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються управлінням міжнародного співробітництва Університету протягом першого року навчання.

Вступні випробування та конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора філософії

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з англійської мови (за вибором Вченої ради Університету в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
 • інших форм вступних випробувань.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, призначаються додаткові вступні випробування – співбесіда на профільній кафедрі та презентація дослідницьких пропозицій.

Додатковим показником конкурсного відбору є кількість наукових публікацій.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до аспірантури Університету протягом 12 місяців.

Перескладання вступних випробувань у межах одного етапу набору не допускається.

 

Вступ до докторантури

До докторантури Університету приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Етапи вступної кампанії (денна форма навчання)

  I II III
Прийом документів 15.03.2021 – 02.04.2021 09.08.2021 – 10.09.2021 01.11.2021 – 19.11.2021
Розгляд поданих документів 05.04.2021 – 09.04.2021 16.08.2021 – 17.09.2021 22.11.2021 – 26.11.2021
Затвердження Вченою радою Університету рекомендацій кафедр 12.04.2021 – 23.04.2021 20.09.2021 – 24.09.2021 29.11.2021 – 10.12.2021
Зарахування до докторантури 30.04.2021 01.10.2021 17.12.2021

Документи для вступу

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство»);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього;
 • характеристика-подання за місцем роботи (за наявності);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • копія диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада Університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

 

Вступ іноземців і осіб без громадянства

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до аспірантури/докторантури Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Крім документів, визначених як обов’язкові при вступі до аспірантури/докторантури, іноземні громадяни та особи без громадянства подають такі документи:

 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 • страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 • копію документа про народження.

Копія документа про вищу освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали), медичний сертифікат про стан здоров’я та копія документа про народження повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці можуть вступати до аспірантури (докторантури) Університету упродовж року за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів і мови навчання.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Умови вступу » Вступ до аспірантури та докторантури