Психологія — Університет «КРОК»

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПСИХОЛОГІЯ»

 

МЕТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПСИХОЛОГІЯ»

Полягає у професійній підготовці висококваліфікованих, усебічно ерудованих практичних психологів, здатних самостійно висувати актуальні й соціально значущі ідеї; пропонувати концепції розв’язання комплексних проблем у сфері дослідницької та/чи прикладної діяльності; планувати та проводити авторське наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичну та практичну цінність у сфері психології тощо через засвоєння необхідних теоретичних знань і компетентностей та оволодіння основами методології й методики наукової діяльності.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПСИХОЛОГІЯ»

Обов’язкова частина освітньої програми спрямована на набуття аспірантами світоглядних, загальнонаукових, науково-практичних та інших компетентностей, необхідних і достатніх для формулювання наукових ідей, постановки і розв’язання наукових проблем і завдань у професійній та науково-дослідній сферах наук про соціальну поведінку.

Результатом навчання стане здатність випускників розуміти цілі, функції і завдання власної професійної діяльності у просторі соціальної самореалізації; усвідомлювати можливості і шляхи своєї інтеграції в наукове і повсякденне соціальне буття; досліджувати це буття на засадах соціальної, організаційної, економічної психології та інших наук про соціальну поведінку людини, в т.ч. в умовах кризових соціальних реалій.

Вибіркова частина дає можливість поглибити знання і навички у царині наукових інтересів та професійної практики здобувачів, отримати компетентності, важливі для ведення конструктивної дискусії з колегами, студентами та опонентами на ринку праці, а також для написання й успішного захисту дисертації.

Специфічною рисою даної освітньої програми є орієнтація на розробку й реалізацію наукових проектів у сфері психології, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове системне знання, цінне для теорії і практики розв’язання значущих наукових і прикладних проблем буття з урахуванням базових соціальних, економічних, етичних та правових аспектів.

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ АСПІРАНТІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПСИХОЛОГІЯ»

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ «ПСИХОЛОГІЯ»

Навчальні дисципліни

  • Іноземна мова: академічне письмо та наукові комунікації | силабус
  • Філософія науки | силабус
  • Методологія наукових досліджень | силабус
  • Інформаційні технології у науково-дослідній діяльності | силабус
  • Цифрові технології в навчанні | силабус
  • Методологічні проблеми сучасної психології | силабус
  • Експеримент у соціальній та організаційній психології | силабус
  • Педагогічна практика | силабус
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok