Інша інформація:
Петрунько Ольга Володимирівна

кабінет 402

+38 044 455-56-90, вн. 219

Сфера наукових інтересів

 • інформаційні, соціокультурні, освітні, політичні та соціально-психологічні процеси в суспільстві / сучасне медіасередовище, у т. ч. соціалізація дітей і молоді в офлайнових і онлайнових мережах / соціально-психологічний потенціал особистості

Викладає

 • диференціальна психологія / менеджмент конфліктів та ефективні переговори / психологія реклами та піару / експериментальна психологія
 
 

Петрунько Ольга Володимирівна

 • доктор психологічних наук (2010 р.)
 • старший науковий співробітник (2006 р.)
 • відмінник освіти України (2007 р.)
 • нагороджена Грамотою Президента України (2004 р.)

Освіта

 • Іркутський державний педагогічний інститут / Педагогіка та психологія (дошкільна) / викладач педагогіки та психології, дитячий практичний психолог (1990 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2016 р. – Університет «КРОК», професор кафедри психології
 • 2011–2016 рр. – Київський університет ім. Б. Грінченка:
  • 2014–2016 рр. – професор кафедри практичної психології
  • 2011–2014 рр. – завідувач кафедри психології
 • 1995–2011 рр. – Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, старший науковий співробітник
 • 1985–1994 рр. – працівник системи освіти (вихователь ДНВЗ, шкільний психолог)
 • 1974–1984 рр. – медичний працівник системи охорони здоров’я (медична сестра, медпрацівник ДНВЗ)

Професійна діяльність

 • Член двох спеціалізованих вчених рад зі спеціальностей: 19.00.01 – загальна психологія; історія психології; 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 19.00.11 – політична психологія
 
 

Публікації

  Петрунько О.В. Соціально-психологічне забезпечення професійної діяльності психолога /Мороз І.В., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.533-535

  Петрунько О.В. Особливості психолого-педагогічної взаємодії з людьми індиго /Лєляєва О.Ю., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.522-524

  Петрунько О.В. Закриті педагогічні системи та їх ресурси з попередження професійного вигорання /Тесленко В.М., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.568-570

  Петрунько О.В. Особистісна толерантність психологів /Цуканова С.М., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.572 -574

  Петрунько О.В. Психологічні чинники залучення осіб зрілого віку до соціальних мереж /Ященко О.М., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.585-587

  Петрунько О.В. Представления о собственном будущем студентов России и Украины / О. В. Петрунько, А. Н. Плющ, Т. Ю. Кирилина // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. - 2017. - Вып. 2. - С. 294-303. - DOI: 10.17072/2078-7898/2017-2-294-303 . - Режим доступа: http://philsoc.psu.ru/images/scincejournal/2017_год/-Вестник_ПГУ_-_2017__(2)_.pdf

  Петрунько О.В. Внутрішньоособистісний конфлікт на стику конфліктології, практичної та клінічної психології / О. В. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Серія Психологія. - 2017.-Вип. 1 (56). - С. 88-95

  Петрунько О.В. Девіантна поведінка підлітків як приклад неконструктивної соціальної адаптації в умовах соціальної нестабільності / О.В. Петрунько, А. Годун //Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – С. 141-144.

  Петрунько О.В. Постмодерний ірраціоналізм як сучасний тренд у науках про соціальну поведінку / О.В. Петрунько // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 339-341.

  Петрунько О.В. Психолого-педагогический анализ феномена социальной мобильности / О. В. Петрунько, Р. Юсупова // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 27. – С. 127-132.

  Петрунько О. В. Соціалізація студентів у віртуальних соціальних мережах: актуальність проблеми / О. В. Петрунько ; Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Серія Психологія.- К.: Едельвейс С. 72-77, 2016.- 3 (54). - С. 72-77

  Петрунько О. В. Соціальний оптимізм як психологічний механізм ціннісної взаємодії з референтним оточенням / О. В. Петрунько, О. Р. Рафіков ; Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т.VІ: Психологія обдарованості.- Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка C. 169-178, 2016. - C. 169-178

  Петрунько О. В. Способи репрезентації уявлень про політичних лідерів в електоральній свідомості // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 23. - К., 2016. - С. 172-182

  Петрунько О. В. Науковий дискурс конфлікту в юридичній і соціальній психології // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 24. - К., 2016. - С. 214-220.

  Петрунько О. В. Соціально-психологічний потенціал педагогічної спільноти / О. В. Петрунько ; Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Серія Психологія.- К.: Едельвейс C. 55-60, 2016.- 1(52)

  Петрунько О. В. Психологічні чинники соціального оптимізму / О. В. Петрунько ; Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 04.11.2016. - С. 356-358.

  Петрунько О. В. Особистісна толерантність як показник професійної культури педагога / О. В. Петрунько ; Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Том 2. – 2016. – С. 199-205. - 2016.- Том 2

  Петрунько O. В. Особливості відхиленої поведінки сучасних підлітків / О. П. Петрунько, О. А. Годун // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 25. - К., 2016. - С. 175-183.

  Петрунько O. В. Імпліцитна модель соціального оптимізму в свідомості студентів: спроба емпіричної реконструкції / О. В. Петрунько, О. Р. Рафіков // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. - К. : Міленіум, 2016. - Вип. 4 (18). - С. 213-226.

  Петрунько О. В. СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ У ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ / О. В. Петрунько // ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЯ) № 3 (54). – 2016. – С. 72–77.

  Петрунько О. В. Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. - Вип. 3-4 (48-49). - К.: Едельвейс, 2015. - С. 54-58.

  Петрунько О. В. Консолідувальний потенціал педагогічної спільноти в умовах суспільних трансформацій // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. - К.: Міленіум, 2015. - Вип. 2 (16). - С. 146-156.

  Петрунько О. В. Можливості й обмеження консенсусних моделей консолідації в інтолерантних суспільствах // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія "Психологічні науки: проблеми і здобутки". Випуск 7. - К.: КиМУ, 2015. - С. 205-218.

  Петрунько О. В. Творчість і обдарованість особистості: проблеми діагностики й інтерпретації / О. В. Петрунько, Т. А. Хахановська // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. - Вип. 3-4 (48-49). - К.: Едельвейс, 2015. - С. 39-44.

  Петрунько О. В. Батьки і діти: типові помилки виховання // Практичний психолог: дитячий садок, 2014. - № 4. - С. 25-32.

  Петрунько О. В. Імпліцитні моделі консолідації громадської думки у свідомості студентської молоді // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. - К.: Міленіум, 2014. - Вип. 1 (15). - С. 75-86.

  Петрунько О. В. Освітні інновації в Україні: проблеми впровадження та можливості оптимізації // Електронне наукове фахове видання "Освітологічний дискурс". - № 1 (5). - 2014. - С. 208-217.

  Петрунько О. В. Успадкований і набутий досвід інтолерантності / О. В. Петрунько // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія "Психологічні науки: проблеми і здобутки". Випуск 6. - К.: КиМУ, 2014. - С. 145-155.

  Петрунько О. В. Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - № 3 (35). - 2014.

  Петрунько О. В. Рефлексивний менеджмент освітніх інновацій // Фаховий електронний збірник наукових праць "Світ особистості" (Матеріали методологічного семінару НАПН 30 жовтня 2013 р.), 2014.

  Петрунько О. В. Вікові ризики медіасоціалізації // Практичний психолог: школа", 2013. - № 12. - С. 4-11.

  Петрунько О. В. Дитина в агресивному медіасередовищі (продовження) // Директор школи. - 2013. - № 7. - Вкладка. - 27 с.

  Петрунько О. В. Консолідувальний потенціал громадської думки: структурна, динамічна та функціональна складові // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М.М.Слюсаревського. - К.: Міленіум, 2013. - Вип. 15. - С. 207-214.

  Петрунько О. В. Рефлексивне управління освітніми інноваціями // Педагогічна газета, 2013.- № 10 (230). - С. 6.

  Петрунько О. В. Психологія в освітянському просторі / О. В. Петрунько // Практичний психолог: дитячий садок. - № 2. - 2013. - С. 10-13.

  Петрунько О. В. Технології рефлексивного управління / Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу: [монографія] / за ред. П. Д.Фролова ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соіальної та політичної психології. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - С. 286-297.

  Петрунько О. В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії : Методичний посібник. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. - 84 с.

  Петрунько О. В. Психологізація педагогічної освіти: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. - Випуск 8. - К., 2012 Режим доступу до ресурсу: http://www.psyh.kiev.ua/Петрунько_О.В._Психологізація_педагогічної_освіти:_проблеми_і_перспективи

  Петрунько О. В. Проблеми впровадження освітніх інновацій в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 7. – К., 2012. - Режим доступу до ресурсу: http://www.psyh.kiev.ua/Петрунько_О.В._Проблеми_впровадження_освітніх_інновацій_в_Україні.

  Петрунько О. В. Дитина в агресивному медіасередовищі // Директор школи. - 2013. - № 6. - Вкладка. - 2-28 с.

  Петрунько О. В. Рефлексивне управління образом інновацій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М.М.Слюсаревського. - К.: Міленіум, 2012. - Вип. 13. - С. 211-216.

  Петрунько О. В. Рефлексивне управління освітніми інноваціями // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Психолого-педагогічні науки. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2012. - № 5. - С. 70-75.

  Петрунько О. В. Соціалізувальні ресурси і ризики агресивного медіасередовища / О. В. Петрунько // Рідна мова; Освітній квартальник українського вчительського товариства у Польщі, 2012. - Випуск 17. - С. 36-43.

  Петрунько О. В. Технології рефлексивного управління / Соціально-психологічна підтримка освітніх реформ : методичний поібник / за ред. П. Д. Фролова ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут оціальної та політичної пихології. - Кіровоград : Імек-ЛТД, 2012. - С. 66-77.

  Петрунько О. В. Діти і медіа: Соціалізація в агресивному медіасередовищі: Монографія. - 2-ге видання. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. - 480 с.

  Петрунько О. В., Фролов П. Д. Можливості сукупного тексту з точки зору прогнозування результатів голосування / Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д.Фролова; Національна акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. : Міленіум, 2011. - С. 168-201.

  Петрунько О. В., Фролов П. Д. Сукупний текст і прогнозування створюваного іміджу політика / Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д.Фролова; Національна акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. : Міленіум, 2011. - С. 202-207.

  Петрунько О. В. Аналіз комунікативної поведінки аудиторії - невід'ємна складова прогнозування / Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д.Фролова; Національна акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. : Міленіум, 2011. - С. 219-257.

  Petrunko O.V., Frolov P.D., Poznyak D.V. Where red dictators coexist with promising democrats: the conceptualisation of politicians in post-communist Ukraine / The psychology of politicians / Ed. by Ashley Weinberg. - Cambridge: Cambridge University Press, 2011. - C. 203-233.

  Петрунько О. В. Діти і медіа: Соціалізація в агресивному медіасередовищі: Монографія. - Полтава: ТОВ НВП "Укрпромторгсервіс", 2010. - 480 с.

  Запит = (1569209215.5372 | 1569209215.5432 | 0.0059630870819092 )


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Петрунько Ольга Володимирівна