Кафедра психології — Університет «КРОК»

Кафедра психології

Кафедра психології була створена у березні 2005 року. У 2006 році кафедра стала випускаючою й розпочала підготовку фахівців за напрямом «Психологія».

Завданням кафедри є підготовка конкурентоспроможних фахівців-психологів, забезпечення навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу на всіх факультетах Університету, проведення навчальної, методичної, виховної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців в Університеті та профілю кафедри.

Кафедра є основним осередком навчальної та навчально-методичної роботи Університету. На кафедрі працюють викладачі близьких за змістом дисциплін, які приймають колективні рішення, спрямовані на покращення змісту та методики викладання.

Кафедра психології Університету «КРОК» об’єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких 3 доктори наук із вченим званням професора, 14 кандидатів наук, із яких 7 мають вчене звання доцента.

У своїй діяльності кафедра психології сповідує творчий, гуманістичний, особистісно-центрований, «суб’єкт-суб’єктний» підхід до студентів. Акцент робиться на формуванні творчої індивідуальності студента, на саморозвитку та особистісному й професійному зростанні. Основними принципами навчального процесу є діалогічність та розвивальний характер навчання, застосування активних методів, співробітництво, співтворчість та спільний пошук істини.

Наказом Вищої атестаційної комісії України в Університеті «КРОК» створено Спеціалізовану вчену раду К 26.130.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія. Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 02.07.2010 створена постійно діюча аспірантура за цією спеціальністю.

Починаючи з березня 2010 року в Університеті видається «Правничий вісник Університету «КРОК» (секція «Психологія»), який входить до переліку фахових видань України в галузі «Психологія» («Бюлетень Вищої атестаційної комісії України», № 3, 2010 р.). Журнал є фаховим із юридичних та психологічних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 року), індексується міжнародними наукометричними базами Index Copernicus та Google Scholar, включений до бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США).

Наукова робота

У межах роботи над кафедральною науковою темою викладачі беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують статті в наукових журналах.

Кафедра психології Університету економіки та права «КРОК» співпрацює з Київським професійно-педагогічним коледжем імені Макаренка, Загальноосвітнім навчальним закладом ,,Київський ліцей бізнесу’’, НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Українським науково-методичний центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Інститутом психології імені Костюка НАПН України, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та іншими вищими навчальними закладами з України.

Викладачі

Основні дисципліни

» Актуальні проблеми юридичної психології » Анатомія та еволюція нервової системи » Антропологія та психофізіологія » Вступ до фаху » Гендерна психологія » Диференціальна психологія » Експериментальна психологія » Етнопсихологія » Загальна психологія » Зоопсихологія та порівняльна психологія » Клінічна та патопсихологія » Креативний менеджмент » Менеджмент конфліктів та ефективні переговори » Методи юнгіанського аналізу » Методологія та організація наукових досліджень » Основи біології та генетики людини » Основи екологічної психології » Основи наукових досліджень » Основи ораторського мистецтва та культура мовлення » Основи психотерапії » Педагогічна та вікова психологія » Практика сімейного психологічного консультування » Практикум з кар'єрного консультування » Практикум з кризової психотерапії » Практикум з організаційної та економічної психології » Практикум з первинної психологічної діагностики » Практикум з пошуку та підбору персоналу » Практикум з психотерапії » Практикум із загальної психології » Психодіагностика » Психологічна культура професіонала » Психологічні можливості запобігання корупції » Психологічні основи командоутворення » Психологічні основи роботи з персоналом » Психологічні основи іміджу керівника та організації » Психологія » Психологія ділового спілкування ( у т.ч. ОПГ,ЦЗ) » Психологія кар'єри та ділового успіху » Психологія конфлікту » Психологія лідерства » Психологія маніпуляції » Психологія натовпу » Психологія організаційного та управлінського консультування » Психологія особистості » Психологія праці » Психологія продажів та поведінки споживача » Психологія реклами та PR » Психологія спілкування » Психологія сім'ї та сімейне право » Психологія та методика викладання у вищій школі » Психологія управління » Психотехнології в політиці » Робота в команді та наставництво ( у т.ч. ОПГ, ЦЗ) » Соціальна психологія » Сучасна практична психологія » Теорія та практика юнгіанського консультування » Теорія і практика психологічного тренінгу » Управління конфліктом » Юнгіанські концепції розвитку особистості » Юридична психологія » Інформаційні технології в психології » Історія та теорія аналітичної психології
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра психології