Кафедра психології — Університет «КРОК»

Кафедра психології

 
 
 
Сингаївська Ірина Валентинівна (професор кафедри, кандидат психологічних наук, професор)

Кафедра психології була створена у березні 2005 року.

У 2006 році кафедра стала випускаючою й розпочала підготовку фахівців за напрямом «Психологія».

Завданням кафедри є:

 • підготовка конкурентоспроможних фахівців-психологів,
 • забезпечення навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу на всіх факультетах Університету,
 • проведення навчальної, методичної, виховної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців в Університеті та профілю кафедри.

Кафедра є основним осередком навчальної та навчально-методичної роботи Університету. На кафедрі працюють викладачі близьких за змістом дисциплін, які приймають колективні рішення, спрямовані на покращення змісту та методики викладання.

У своїй діяльності кафедра психології сповідує творчий, гуманістичний, особистісно-центрований, «суб’єкт-суб’єктний» підхід до студентів. Акцент робиться на формуванні творчої індивідуальності студента, на саморозвитку та особистісному й професійному зростанні.

Основними принципами навчального процесу є:

 • діалогічність та розвивальний характер навчання;
 • застосування активних методів;
 • співробітництво;
 • співтворчість та спільний пошук істини

Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 02.07.2010 створена постійно діюча аспірантура за спеціальністю 053 «Психологія».

Після завершення магістратури студенти можуть вступити до аспірантури нашого Університету, захистити дисертацію на ступінь доктора філософії в сфері психології (PhD).

Починаючи з березня 2010 року в Університеті видавався «Правничий вісник Університету «КРОК» (секція «Психологія»), який входив до переліку фахових видань України в галузі «Психологія» («Бюлетень Вищої атестаційної комісії України», № 3, 2010 р.). Журнал був фаховим із юридичних та психологічних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 року), індексувався міжнародними наукометричними базами Index Copernicus та Google Scholar, включений до бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США), видавався до 2020 року.

З 2020 року розділ «Психологія» входить до наукового журналу «Вчені записки Університету «КРОК». Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 894 від 10 жовтня 2022 р. збірник наукових праць "Вчені записки Університету "КРОК" включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б" з психології (спеціальність – 053 "Психологія").

Викладачі

Кафедра психології Університету «КРОК» об’єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких:

Директор ННІ психології, професор, канд. психол. наук Сингаївська Ірина Валентинівна

Доктори психологічних наук:

Кандидати психологічних наук, PhD:

Запрошені лектори

Професіонали-практики:

Експерти галузі:

Представники роботодавців:

Наукова робота

Кафедра постійно працює над підвищенням кваліфікаційного рівня своїх викладачів. Співробітники кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних, відвідують міжнародні науково-методологічні семінари, проходять курси підвищення кваліфікації. У межах роботи над кафедральною науковою темою викладачі беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують статті в наукових журналах.

Наукова робота кафедри, яку викладачі використовують для оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Наукова діяльність кафедри організована відповідно до зареєстрованої в УкрІНТЕІ теми науково-дослідної роботи «Психологічні проблеми професійної підготовки та самореалізації фахівців різних галузей практики».

Зазначена тема висвітлюється співробітниками кафедри в наукових статтях, зокрема опубліковані статті викладачів кафедри психології:

 1. Петрунько О.В. Медіакультура як чинник розвитку соціальних спільнот: осмислення поняття / О.В. Петрунько // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 березня 2021 року, Київ) / Ред. Ю.М. Швалб. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. - С. 150-153
 2. Сингаївська І.В. Психологічні рекомендації з самодопомоги вимушеним переселенцям / І. В. Сингаївська // Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 21 лютого 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022
 3. Synhaivska І. Psychological factors in the formation of professionalism of principals of general secondary education institutions / І. Synhaivska, A. Shuldyk, H. Shuldyk // Public Administration and Law Review. - 2022. - № 1. - Pp. 49-57. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-1-48.
 4. Synhaivska I. Social and psychological factors of motivation of professional activity of medical representatives of pharmaceutical companies / I. Synhaivska, E. Schults // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/369\
 5. Synhaivska I. Personal peculiarities of a teacher as a factor of academic integrity / I. Synhaivska // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - P. 61-63

Кафедра психології Університету економіки та права «КРОК» співпрацює з:

 • Київським професійно-педагогічним коледжем імені Макаренка;
 • Загальноосвітнім навчальним закладом ,,Київський ліцей бізнесу’’;
 • НПУ імені М.П. Драгоманова,
 • Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України;
 • Українським науково-методичний центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України;
 • Інститутом психології імені Костюка НАПН України;
 • Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та іншими вищими навчальними закладами з України.

Основні дисципліни

 • Вступ до фаху
 • Основи біології людини
 • Психофізіологія та анатомія нервової системи
 • Практикум із загальної психології
 • Психологія праці
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Основи екологічної психології
 • Cоціальна психологія
 • Психодіагностика
 • Психологія управління
 • Теорія та практика соціально-психологічного тренінгу
 • Статистика та математичні методи в психології
 • Основи наукових досліджень
 • Основи психологічного консультування
 • Експериментальна психологія
 • Сучасна практична психологія
 • Диференціальна психологія
 • Організаційне психологічне консультування
 • Психологія організації часу в менеджменті
 • Психологічна експертиза
 • Психологічна діяльність в особливих умовах
 • Організаційна психологія
 • Основи психотерапії
 • Екстремальна психологія
 • Юридична психологія
 • Психологія праці в особливих умовах
 • Пропедевтика психології
 • Психологія ділового спілкування
 • Психологія та методика викладання у вищій школі
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Актуальні проблеми психології розвитку
 • Практикум з первинної психологічної діагностики
 • Теорія та практика психологічного консультування

Відгуки студентів і випускників

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра психології