Психологія — Університет «КРОК»

«Психологія» (про спеціальність та освітні програми)

Кафедра психології

 

Психологія – одна з найцікавіших наук про мистецтво життя. Знання психології робить життя більш якісним, а застосування практичної психології гармонізує взаємодію людини з самою собою, з іншими людьми, зі світом загалом.

Чому варто здобувати спеціальність «Психологія» в Університеті «КРОК»?

 •  Університет має досвід підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців у галузі психології;
 •  навчальні програми побудовані за принципом балансу теорії та практики;
 •  пріоритет освітнього процесу – практико-орієнтоване навчання (у структурі університету функціонує Навчально-практичний психологічний центр «Крок за КРОКом»; студенти проходять практику в провідних психологічних центрах);
 •  на кафедрі психології Університету створені умови для науково-дослідної та міжнародної діяльності студентів (проведення науково-практичних конференцій, публікації у наукових фахових виданнях, в т.ч. зарубіжних, семестрове навчання у зарубіжних університетах за програмою обміну).
 
 
 • Інформація про спеціальність

  Кафедра психології пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з психології

  для здобуття ступеня магістра з психології

  аспірантура:

 • Освітня програма «Організаційна психологія» | бакалавр

  Організаційна психологія в Україні почала активно розвиватися в останні десятиріччя.

  До основних завдань організаційної психології належать:

  • здійснення системного аналізу соціально-психологічного клімату в організації;
  • психологічне забезпечення управління організаціями, діяльності персоналу організацій (добір персоналу, забезпечення адаптації працівників, планування ефективної професійної кар’єри);
  • дослідження особливостей взаємодії працівників та організації, психологічних основ забезпечення психічного здоров’я працівників організації (аналіз причин виникнення професійного стресу в організації, попередження і подолання синдрому «професійного вигорання» працівників, забезпечення гармонійного поєднання професійного та приватного життя) тощо.

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. В бакалавраті специфічні предмети освітньої програми в межах напрямку спеціалізації додаються з третього курсу.

  До цього часу студент має можливість визначитись з напрямом наукових та практичних інтересів та в разі потреби змінити освітню програму в рамках спеціальності «Психологія» за попереднім узгодженням із завідувачем кафедри без академічної різниці.

  МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  • надати фундаментальні та спеціалізовані знання в межах професії психолог;
  • сформувати вміння використовувати методи психологічного дослідження, психодіагностики, психокорекції, консультативної, тренінгової роботи, надання психологічної допомоги;
  • сприяти засвоєнню практичних навичок для вирішення прикладних завдань в різних галузях психології, зокрема в галузі організаційної психології.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сучасні уявлення про принципи структурно-функціональної організації психіки та психічних явищ;
  • базові знання про природу та психологічну структуру особистості, умови її формування, теорії особистості у світовій та вітчизняній психології;
  • базові теоретичні знання із загальної, вікової, педагогічної, соціальної, експериментальної, клінічної, юридичної, диференціальної, економічної, етнічної психології, психології праці, психології управління, психології спілкування та інженерної психології;
  • знання та вміння використовувати методи психодіагностичної, психокорекційної, консультативної та тренінгової роботи, методи дослідження особистості й групи;
  • володіння експериментальними методиками психологічних досліджень та методами обробки отриманих результатів, зокрема практичними навичками статистичної обробки емпіричних даних із застосуванням сучасного програмного комп’ютерного забезпечення (спеціалізовані пакети SPSS, STATISTICA тощо);
  • вміння аналізувати соціально-психологічні механізми регуляції соціальної поведінки людей, психологічні аспекти масової комунікації та реклами й на основі такого аналізу розробляти практичні рекомендації;
  • здатність здійснювати психологічний аналіз заходів та застосування інноваційних технологій;
  • здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в галузі психології та відкриття власної практики.

  Основні дисципліни

  (180 КРЕДИТІВ ЄКТС)

  • Вступ до фаху
  • Основи біології людини
  • Психофізіологія та анатомія нервової системи
  • Практикум із загальної психології
  • Психологія праці
  • Вікова та педагогічна психологія
  • Основи екологічної психології
  • Cоціальна психологія
  • Психодіагностика
  • Психологія управління
  • Теорія та практика соціально-психологічного тренінгу
  • Статистика та математичні методи в психології
  • Основи наукових досліджень
  • Основи психологічного консультування
  • Експериментальна психологія
  • Сучасна практична психологія
  • Диференціальна психологія
  • Організаційне психологічне консультування
  • Психологія організації часу в менеджменті
  • Психологічна експертиза
  • Психологічна діяльність в особливих умовах
  • Організаційна психологія
  • Основи психотерапії

  Дисципліни за вибором

  (60 КРЕДИТІВ ЄКТС) (вибір 2023-2024 н.р.)

  • Психологія ділового спілкування
  • Фінансова грамотність та безпека бізнесу
  • Корпоративна культура
  • Основи рекламної діяльності
  • Практична юридична риторика
  • Психологія кар'єри
  • Психологія щастя
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням
  • Основи психологічного супроводу осіб у складних життєвих обставинах
  • Інформаційна безпека
  • Психологія конфлікту
  • Культура мовлення та постановка голосу журналіста
  • Ділова іноземна мова
  • Основи психосемантики
  • Психологія сім'ї

  Викладачі

  Кафедра психології Університету «КРОК» об’єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких:

  Директор ННІ психології, професор, канд. психол. наук Сингаївська Ірина Валентинівна

  Доктори психологічних наук:

  Кандидати психологічних наук, PhD:

  Запрошені лектори

  Професіонали-практики:

  Експерти галузі:

  Представники роботодавців:

  Додаткова інформація

  Практика

  У процесі навчання студенти спеціальності «Психологія» проходять дві практики: навчально-ознайомчу на І курсі та виробничу на IV курсі.

  Практика проходить в закладах, де є посада психолога – у приватних та державних організаціях, психологічних центрах, науково-дослідних інститутах, закладах освіти (дитячих садках, школах), департаментах роботи з персоналом.

  Одним із підрозділів Навчально-наукового інституту психології є навчально-практичний психологічний центр «Крок за КРОКом», де у рамках практики студенти можуть взяти участь у лекційно-практичних та терапевтичних заняттях.

  Кафедра психології співпрацює з:

  • Центром у справах сім’ї та жінок Шевченківського району м. Києва « ГО “Генофонд нації” (Громадська організація «Генофонд нації»
  • Київським професійно-педагогічним коледжем імені Макаренка,
  • Загальноосвітнім навчальним закладом ,,Київський ліцей бізнесу’’,
  • НПУ імені М.П. Драгоманова,
  • Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України,
  • Українським науково-методичний центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України,
  • Інститутом психології імені Костюка НАПН України,
  • Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та іншими вищими навчальними закладами з України.

  Додаткове сертифікатне навчання

  При ННІ психології Університету КРОК функціонує навчально-практичний психологічний центр «Крок за КРОКом», який активно залучає висококваліфікованих практиків-психологів до викладання різних практико-орієнтованих сертифікатних курсів, що дає додаткову можливість створювати професійне портфоліо студентам вже під час навчання.

  *для студентів Університету КРОК та випускників діє знижка на всі сертифікатні курси навчально-практичного психологічного центру «Крок за КРОКом»

  Навчально-практичний психологічний центр «Крок за КРОКом» часто організовує відкриті безкоштовні семінари з актуальних питань психологічної науки, які доступні для участі студентів та викладачів Університету КРОК та зовнішніх гостей.

  Наприклад, серію відкритих семінарів “Кризова психологічна самодопомога під час війни” можна переглянути за посиланням

  Працевлаштування

  Бакалаври з психології можуть обіймати такі посади:

  • психолог у закладах освіти, на підприємстві, в органах державної влади та управління;
  • психолог-консультант;
  • помічниками психолога;
  • інспектор із соціальної допомоги;
  • фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера);
  • лаборант (науково-дослідна робота).

  Завдяки освітній програмі випускники, окрім вищеназваних посад, можуть також працювати

  • бізнес-тренерами;
  • фахівець із найму робочої сили;
  • менеджер з персоналу;
  • менеджерами з персоналу (HR-менеджерами) в державних і приватних установах, організаціях та підприємствах;
  • помічник керівника виробничого підрозділу;

  ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ

   
   

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

   
 • Спеціальність «Психологія» | магістр

  Вступники на спеціальність «Психологія» можуть обрати освітню програму «Психологія».

  Психологія – це наука та навчальна дисципліна про закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки. Предметом психології є психічна діяльність людини, психічні процеси, стани та властивості; розкриття законів виникнення, розвитку й перебігу психологічної діяльності; становлення психічних властивостей людини; з'ясування життєвого значення психіки тощо.

  Професія «психолог» з'явилася в XX столітті і набула найбільшого розвитку в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії та в деяких інших країнах. Упродовж XX століття в суспільстві поступово формувалося соціальне замовлення на психологічну діяльність, а психологічна практика набувала соціального визнання, і як наслідок – отримала нормативно-правову основу. Поступово формувалася також система професійної освіти і підготовки психологів, створювалися професійні спільноти психологів, формулювалися вимоги до професійної кваліфікації та досвіду фахівців-психологів.

  Нині найбільш визнаною є діяльність практичних психологів у сфері педагогічної, медичної, соціальної, консультаційної психології. Активно розвиваються й інші напрямки практичної психології: економічний, юридичний, спортивний, військовий та ін.

  Університет економіки та права «КРОК» вже 25 років готує висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців. Навчальні програми побудовані за принципом балансу теорії та практики. Одним із пріоритетів освітнього процесу є практико-орієнтоване навчання студентів – в структурі Університету функціонує Навчально-практичний психологічний центр «Крок за КРОКом», в якому студенти мають можливість отримати ґрунтовні додаткові знання та вміння з різних напрямів психологічного консультування та немедичної психотерапії (зокрема, екзистенційної, юнгіанської, транзакційно-аналітичної).

  На кафедрі психології Університету створено умови для науково-дослідної роботи студентів (можливість брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, публікувати результати своїх досліджень у наукових фахових виданнях). Випускники магістратури можуть вступити до аспірантури нашого Університету, в якому діє Спеціалізована вчена рада із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 19.00.10 - Організаційна психологія, економічна психологія.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання про основні напрями та перспективи розвитку психологічної науки, про новітні інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні інтерактивні методи в науці та освіті;
  • знання про соціальну психологію організацій, корпоративну соціальну відповідальність, про основні принципи та методи консультування у сфері управління та підприємництва, про методи психологічного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, етнополітичну конфліктологію, основні психотехнології в політиці, актуальні проблеми юридичної та економічної психології;
  • знання з психології кар’єри та ділового успіху, психологічної культури професіонала, екзистенційної психології та психотерапії;
  • базові уявлення про основи педагогіки та психології вищої школи та методики викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищому навчальному закладі, а також знання про особливості побудови психолого-педагогічного процесу у вузі, сучасні освітні технології, їх класифікацію та особливості застосування;
  • знання з основ загальної, соціальної, вікової та педагогічної психології, психодіагностики, психотерапії, психології праці, конфліктології, психології управління, психології особистості та спілкування;
  • володіння методами теоретичного аналізу, моделювання, психодіагностики, психокорекції, психологічного та психолого-організаційного консультування, сучасними інтерактивними та інформаційними технологіями навчання; інноваційними прийомами управління навчальною та науковою діяльністю;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички для розв’язання соціально-психологічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань у конкретних соціально-психологічних ситуаціях;
  • здатність використовувати професійні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань у галузі психології.

  Основні дисципліни

  » Психологія ділового спілкування » Методологія і організація наукових досліджень » Корпоративна соціальна відповідальність » Психологія та методика викладання у вищій школі » Психологія організаційного та управлінського консультування » Актуальні проблеми вікової психології » Актуальні проблеми юридичної психології » Психологічні основи іміджмейкінгу » Практикум із сімейного психологічного консультування » Практикум з первинної психологічної діагностики » Практикум з психотерапії » Транзакційний аналіз в бізнес-організаціях та освіті » Кількісна та якісна обробка результатів психологічних досліджень » Психологічні основи сексології » Психокорекційна робота з дітьми » Психосоматика » Практикум з кризової психотерапії » Основи практичної діяльності психолога » Психодинамічна психотерапія.

  Додаткова інформація

  Практика

  Виробнича переддипломна практика (4 семестр).

  Практика проходить в закладах, де є посада психолога – у приватних та державних організаціях, психологічних центрах, науково-дослідних інститутах, закладах освіти (дитячих садках, школах), департаментах роботи з персоналом.

  Працевлаштування

  Робота в галузі наукової, управлінської та викладацької діяльності. Магістр психології може здійснювати приватну практику психологічного консультування та психотерапії.

  Що думають про освітню програму наші випускники

   
   

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Екстремальна та кризова психологія» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Психологія» можуть обрати освітню програму «Екстремальна та кризова психологія»

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті освітня програма в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням із завідувачем кафедри без академічної різниці.

  Екстремальна та кризова психологія – відносно нова галузь психологічної науки і практики, яка набуває особливого значення в умовах нестабільних, надзвичайних кризових ситуацій та психотравмуючих впливів, що їх переживає сучасне українське суспільство. Питання безпеки життєдіяльності, охорони та збереження психічного здоров’я є традиційними для психології, однак сьогодні особливо гостро актуалізуються проблеми надання психологічної допомоги в ситуаціях воєнних конфліктів, терористичних дій, миротворчих операцій тощо.

  Основними завданнями екстремальної та кризової психології є:

  • проведення психологічного відбору, підготовки та супроводу працівників (у т.ч. служби психологічного забезпечення) ДСНС (Державна служба України з надзвичайних ситуацій), МВС, Збройних сил України, прикордонної служби, митниці тощо;
  • розробка засобів психологічного захисту особового складу та цивільного населення від травмуючого впливу психогенних факторів кризових та надзвичайних ситуацій;
  • надання психологічної допомоги різним категоріям постраждалих внаслідок надзвичайних та кризових психотравмуючих ситуацій
  • здійснення науково-дослідної роботи в галузі психології діяльності в особливих умовах.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сучасні уявлення про принципи структурно-функціональної організації психіки та психічних явищ;
  • базові знання про природу та психологічну структуру особистості, умови її формування, теорії особистості у світовій та вітчизняній психології;
  • базові теоретичні знання із загальної, вікової, педагогічної, соціальної, експериментальної, клінічної, юридичної, диференціальної, економічної, етнічної психології, психології праці, психології управління, психології спілкування, екстремальної та кризової психології;
  • знання та вміння використовувати: методи дослідження особистості й групи; методи психодіагностичної, психокорекційної, консультативної та тренінгової роботи; методи надання психологічної допомоги в надзвичайних та кризових ситуаціях.
  • володіння експериментальними методиками психологічних досліджень та методами обробки отриманих результатів, зокрема практичними навичками статистичної обробки емпіричних даних із застосуванням сучасного програмного комп’ютерного забезпечення (спеціалізовані пакети SPSS, STATISTICA тощо);
  • вміння аналізувати соціально-психологічні механізми регуляції соціальної поведінки людей, психологічні аспекти масової комунікації та реклами, й на основі такого аналізу розробляти практичні рекомендації;
  • здатність здійснювати психологічний аналіз заходів та застосування інноваційних технологій, наприклад технологій конструктивного спілкування та раціональної поведінки в умовах впливу стресових, психотравмуючих факторів;
  • здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в різних психологічних галузях та відкриття власної психологічної практики.

  Основні дисципліни

  » Основи біології та генетики людини » Анатомія та еволюція нервової системи » Антропологія та психофізіологія » Зоопсихологія та порівняльна психологія » Загальна психологія » Практикум із загальної психології » Вікова та педагогічна психологія » Психологія спілкування » Основи наукових досліджень » Психодіагностика » Психологія управління » Юридична психологія » Клінічна та патопсихологія » Основи психотерапії » Диференціальна психологія » Сучасна практична психологія » Психологія особистості » Експериментальна психологія » Соціальна психологія » Статистика та математичні методи в психології » Екзистенційна психологія » Психологія праці » Основи екологічної психології » Гендерна психологія

  Додаткова інформація

  Практика

  У процесі навчання студенти спеціальності «Психологія» проходять дві практики: навчально-ознайомчу на І курсі та виробничу на IV курсі. Практика відбувається в закладах, де є посада психолога – у приватних та державних організаціях, психологічних центрах, соціальних кризових центрах, закладах охорони здоров’я та Збройних сил України, науково-дослідних інститутах, департаментах роботи з персоналом, ДСНС (Державній службі України з надзвичайних ситуацій).

  Працевлаштування

  Бакалаври з психології можуть обіймати такі посади: психолог у закладах освіти, на підприємстві, в органах державної влади та управління; психолог-консультант; фахівець із найму робочої сили; менеджер з персоналу; помічник керівника виробничого підрозділу; інспектор із соціальної допомоги; фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера); лаборант (науково-дослідна робота).

  Завдяки освітній програмі випускники, окрім вищеназваних посад, можуть також працювати: психолог в службі психологічного забезпечення ДСНС (Державна служба України з надзвичайних ситуацій); психолог в соціально-психологічних кризових реабілітаційних центрах, психолог в закладах охорони здоров’я.

  Що думають про освітню програму наші випускники

   
   

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

   
 • Освітня програма «Екстремальна та кризова психологія» | магістр

  Вступники на спеціальність «Психологія» можуть обрати освітню програму «Екстремальна та кризова психологія»

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії.

  Екстремальна та кризова психологія – відносно нова галузь психологічної науки і практики, яка набуває особливого значення в умовах нестабільних, надзвичайних кризових ситуацій та психотравмуючих впливів, що їх переживає сучасне українське суспільство. Питання безпеки життєдіяльності, охорони та збереження психічного здоров’я є традиційними для психології, однак сьогодні особливо гостро актуалізуються проблеми надання психологічної допомоги в ситуаціях воєнних конфліктів, терористичних дій, миротворчих операцій тощо.

  Основні завдання екстремальної та кризової психології:

  • проведення психологічного відбору, підготовки та супроводу працівників (у т.ч. служби психологічного забезпечення) ДСНС (Державна служба України з надзвичайних ситуацій), МВС, Збройних сил України, прикордонної служби, митниці тощо;
  • розробка засобів психологічного захисту особового складу та цивільного населення від травмуючого впливу психогенних факторів кризових та надзвичайних ситуацій;
  • надання психологічної допомоги різним категоріям постраждалих внаслідок надзвичайних та кризових психотравмуючих ситуацій
  • здійснення науково-дослідної роботи в галузі психології діяльності в особливих умовах.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання про основні напрями та перспективи розвитку психологічної науки, про новітні інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні інтерактивні методи в науці та освіті;
  • знання про соціальну психологію організацій, корпоративну соціальну відповідальність, про основні принципи та методи консультування у сфері управління та підприємництва, про методи психологічного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, етнополітичну конфліктологію, основні психотехнології в політиці, актуальні проблеми юридичної та економічної психології, екстремальної та кризової психології;
  • знання з психології кар’єри та ділового успіху, психологічної культури професіонала, екзистенційної психології та психотерапії;
  • базові уявлення про основи педагогіки та психології вищої школи та методики викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищому навчальному закладі, а також знання про особливості побудови психолого-педагогічного процесу у вузі, сучасні освітні технології, їх класифікацію та особливості застосування;
  • знання з основ загальної, соціальної, вікової та педагогічної психології, психодіагностики, психотерапії, психології праці, конфліктології, психології управління, психології особистості та спілкування, психотравматології;
  • знання та вміння використовувати методи: теоретичного аналізу, моделювання, психодіагностики, психокорекції, психологічного та психолого-організаційного консультування, надання психологічної допомоги в надзвичайних і кризових ситуаціях; володіння сучасними інтерактивними та інформаційними технологіями навчання, інноваційними прийомами управління навчальною та науковою діяльністю;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички для розв’язання соціально-психологічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань у конкретних соціально-психологічних ситуаціях;
  • здатність використовувати професійні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань у галузі психології.

  Основні дисципліни

  » Психологія ділового спілкування » Методологія і організація наукових досліджень » Корпоративна соціальна відповідальність » Психологія та методика викладання у вищій школі » Психологія організаційного та управлінського консультування » Актуальні проблеми вікової психології » Актуальні проблеми юридичної психології » Психологічні основи іміджмейкінгу » Практикум із сімейного психологічного консультування » Практикум з первинної психологічної діагностики » Практикум з психотерапії.

  Дисципліни освітньої програми: » Транзакційний аналіз в бізнес-організаціях та освіті » Кількісна та якісна обробка результатів психологічних досліджень » Психологічні основи сексології » Психокорекційна робота з дітьми » Психосоматика » Практикум з кризової психотерапії » Основи практичної діяльності психолога » Психодинамічна психотерапія

  • Практикум з психологічної експертизи
  • Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології
  • Практикум з екстремальної та кризової терапії
  • Основи травмофокусованої психотерапії (практикум)

  Додаткова інформація

  Практика

  Виробнича переддипломна практика (4 семестр).

  Практика проходить у закладах, де є посада психолога, – у приватних та державних організаціях, психологічних центрах, соціальних кризових центрах, закладах охорони здоров’я та Збройних сил України, науково-дослідних інститутах, департаментах роботи з персоналом, ДСНС.

  Працевлаштування

  Робота в галузі наукової, управлінської та викладацької діяльності. Магістр психології може здійснювати приватну практику психологічного консультування та психотерапії.

  Завдяки цій освітній програмі випускники можуть також займати такі посади: психолог у службі психологічного забезпечення ДСНС; психолог у соціально-психологічних кризових реабілітаційних центрах, психолог у закладах охорони здоров’я.

  Що думають про освітню програму наші випускники

   
   

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok