Психологія — Університет «КРОК»

«Психологія» (про спеціальність та освітні програми)

Кафедра психології

 
 
 
Сингаївська Ірина Валентинівна (завідувач кафедри психології Університету «КРОК»)

Психологія – одна з найцікавіших наук про мистецтво життя. Знання психології робить життя більш якісним, а застосування практичної психології гармонізує взаємодію людини з самою собою, з іншими людьми, зі світом загалом.

Чому варто здобувати спеціальність «Психологія» в Університеті «КРОК»?

 •  Університет має досвід підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців у галузі психології;
 •  навчальні програми побудовані за принципом балансу теорії та практики;
 •  пріоритет освітнього процесу – практико-орієнтоване навчання (у структурі університету функціонує Навчально-практичний психологічний центр «Крок за КРОКом»; студенти проходять практику в провідних психологічних центрах);
 •  на кафедрі психології Університету створені умови для науково-дослідної та міжнародної діяльності студентів (проведення науково-практичних конференцій, публікації у наукових фахових виданнях, в т.ч. зарубіжних, семестрове навчання у зарубіжних університетах за програмою обміну).
 • Інформація про спеціальність

  Психологія – перспективна та прибуткова сфера практичної роботи з людьми та організаціями, яка передбачає багато спілкування, встановлення контактів, створення відносин, постійну взаємодію з людьми та соціумом. Психолог – важлива людина, яка може допомогти справитися зі складними життєвими ситуаціями та проблемами.

  Спеціальність «Психологія» – актуальний та затребуваний напрям професійної підготовки фахівців. Згідно із соціологічними опитуваннями, саме професія психолога сьогодні є найбільш популярною. Це зумовлено, зокрема, загостренням міжнародних відносин, військовими конфліктами, економічною кризою в нашій країні, відповідно – збільшенням і перманентністю стресових ситуацій, послабленням психологічної стійкості населення тощо.

  Працівник психологічної сфери має володіти ґрунтовними професійними знаннями, бути ерудованим і комунікабельним, постійно підвищувати свою кваліфікацію, демонструвати високу культуру надання психологічних послуг, адже основний інструмент роботи психолога – це його особистість.

  Дипломовані психологи можуть працювати за такими напрямами:

  • освітня сфера - дитячі садки, школи, коледжі, університети;
  • науково-дослідна робота;
  • охорона здоров’я, медичні заклади;
  • комерційні організації, корпорації;
  • військові організації;
  • соціальні служби;
  • приватна практика психологічного консультування та психотерапії.

  І це далеко не вичерпний список сфери застосування знань і навичок фахівців із психології.

  Якщо Ви готові вчитися професійно, якісно та цікаво, якщо хочете кваліфіковано, насамперед безпечно допомагати людям у складних життєвих ситуаціях, постійно пізнавати себе, інших та світ, самовдосконалюватися, розвиватися, особистісно зростати, то ця професія саме для Вас! Запрошуємо та чекаємо на Вас!

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з психології

  для здобуття ступеня магістра з психології

  аспірантура:

 • Освітня програма «Організаційна психологія» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Психологія» можуть обрати освітню програму «Організаційна психологія»..

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті освітня програма в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням із завідувачем кафедри без академічної різниці.

  Організаційна психологія в Україні почала активно розвиватися в останні десятиріччя. До основних завдань організаційної психології належать:

  • здійснення системного аналізу соціально-психологічного клімату в організації;
  • психологічне забезпечення управління організаціями, діяльності персоналу організацій (добір персоналу, забезпечення адаптації працівників, планування ефективної професійної кар’єри);
  • дослідження особливостей взаємодії працівників та організації, психологічних основ забезпечення психічного здоров’я працівників організації (аналіз причин виникнення професійного стресу в організації, попередження і подолання синдрому «професійного вигорання» працівників, забезпечення гармонійного поєднання професійного та приватного життя) тощо.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сучасні уявлення про принципи структурно-функціональної організації психіки та психічних явищ;
  • базові знання про природу та психологічну структуру особистості, умови її формування, теорії особистості у світовій та вітчизняній психології;
  • базові теоретичні знання із загальної, вікової, педагогічної, соціальної, експериментальної, клінічної, юридичної, диференціальної, економічної, етнічної психології, психології праці, психології управління, психології спілкування та інженерної психології;
  • знання та вміння використовувати методи психодіагностичної, психокорекційної, консультативної та тренінгової роботи, методи дослідження особистості й групи;
  • володіння експериментальними методиками психологічних досліджень та методами обробки отриманих результатів, зокрема практичними навичками статистичної обробки емпіричних даних із застосуванням сучасного програмного комп’ютерного забезпечення (спеціалізовані пакети SPSS, STATISTICA тощо);
  • вміння аналізувати соціально-психологічні механізми регуляції соціальної поведінки людей, психологічні аспекти масової комунікації та реклами й на основі такого аналізу розробляти практичні рекомендації;
  • здатність здійснювати психологічний аналіз заходів та застосування інноваційних технологій;
  • здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в галузі психології та відкриття власної практики.

  Основні дисципліни

  » Основи біології та генетики людини » Анатомія та еволюція нервової системи » Антропологія та психофізіологія » Зоопсихологія та порівняльна психологія » Загальна психологія » Практикум із загальної психології » Вікова та педагогічна психологія » Психологія спілкування » Основи наукових досліджень » Психодіагностика » Психологія управління » Юридична психологія » Клінічна та патопсихологія » Основи психотерапії » Диференціальна психологія » Сучасна практична психологія » Психологія особистості » Експериментальна психологія » Соціальна психологія » Статистика та математичні методи в психології » Екзистенційна психологія » Психологія праці » Основи екологічної психології » Гендерна психологія

  Дисципліни освітньої програми: » Психологія організації часу в менеджменті » НЛП в менеджменті » Психологія реклами та PR » Управління конфліктом » Психологія лідерства » Психологічні основи командоутворення » Практикум з кар’єрного консультування

  Додаткова інформація

  Практика

  У процесі навчання студенти спеціальності «Психологія» проходять дві практики: навчально-ознайомчу на І курсі та виробничу на IV курсі. Практика відбувається в закладах, де є посада психолога – у приватних та державних організаціях, психологічних центрах, науково-дослідних інститутах, закладах освіти (дитячих садках, школах), департаментах роботи з персоналом.

  Працевлаштування

  Бакалаври з психології можуть обіймати такі посади: психолог у закладах освіти, на підприємстві, в органах державної влади та управління; психолог-консультант; фахівець із найму робочої сили; менеджер з персоналу; помічник керівника виробничого підрозділу; інспектор із соціальної допомоги; фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера); лаборант (науково-дослідна робота).

  Завдяки освітній програмі випускники, окрім вищеназваних посад, можуть також працювати психологами, психологами-консультантами, бізнес-тренерами, помічниками психолога чи менеджерами з персоналу (HR-менеджерами) в державних і приватних установах, організаціях та підприємствах

  Що думають про освітню програму наші випускники

   
   

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

   
 • Спеціальність «Психологія» | магістр

  Вступники на спеціальність «Психологія» можуть обрати освітню програму «Психологія».

  Психологія – це наука та навчальна дисципліна про закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки. Предметом психології є психічна діяльність людини, психічні процеси, стани та властивості; розкриття законів виникнення, розвитку й перебігу психологічної діяльності; становлення психічних властивостей людини; з'ясування життєвого значення психіки тощо.

  Професія «психолог» з'явилася в XX столітті і набула найбільшого розвитку в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії та в деяких інших країнах. Упродовж XX століття в суспільстві поступово формувалося соціальне замовлення на психологічну діяльність, а психологічна практика набувала соціального визнання, і як наслідок – отримала нормативно-правову основу. Поступово формувалася також система професійної освіти і підготовки психологів, створювалися професійні спільноти психологів, формулювалися вимоги до професійної кваліфікації та досвіду фахівців-психологів.

  Нині найбільш визнаною є діяльність практичних психологів у сфері педагогічної, медичної, соціальної, консультаційної психології. Активно розвиваються й інші напрямки практичної психології: економічний, юридичний, спортивний, військовий та ін.

  Університет економіки та права «КРОК» вже 25 років готує висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців. Навчальні програми побудовані за принципом балансу теорії та практики. Одним із пріоритетів освітнього процесу є практико-орієнтоване навчання студентів – в структурі Університету функціонує Навчально-практичний психологічний центр «Крок за КРОКом», в якому студенти мають можливість отримати ґрунтовні додаткові знання та вміння з різних напрямів психологічного консультування та немедичної психотерапії (зокрема, екзистенційної, юнгіанської, транзакційно-аналітичної).

  На кафедрі психології Університету створено умови для науково-дослідної роботи студентів (можливість брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, публікувати результати своїх досліджень у наукових фахових виданнях). Випускники магістратури можуть вступити до аспірантури нашого Університету, в якому діє Спеціалізована вчена рада із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 19.00.10 - Організаційна психологія, економічна психологія.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання про основні напрями та перспективи розвитку психологічної науки, про новітні інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні інтерактивні методи в науці та освіті;
  • знання про соціальну психологію організацій, корпоративну соціальну відповідальність, про основні принципи та методи консультування у сфері управління та підприємництва, про методи психологічного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, етнополітичну конфліктологію, основні психотехнології в політиці, актуальні проблеми юридичної та економічної психології;
  • знання з психології кар’єри та ділового успіху, психологічної культури професіонала, екзистенційної психології та психотерапії;
  • базові уявлення про основи педагогіки та психології вищої школи та методики викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищому навчальному закладі, а також знання про особливості побудови психолого-педагогічного процесу у вузі, сучасні освітні технології, їх класифікацію та особливості застосування;
  • знання з основ загальної, соціальної, вікової та педагогічної психології, психодіагностики, психотерапії, психології праці, конфліктології, психології управління, психології особистості та спілкування;
  • володіння методами теоретичного аналізу, моделювання, психодіагностики, психокорекції, психологічного та психолого-організаційного консультування, сучасними інтерактивними та інформаційними технологіями навчання; інноваційними прийомами управління навчальною та науковою діяльністю;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички для розв’язання соціально-психологічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань у конкретних соціально-психологічних ситуаціях;
  • здатність використовувати професійні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань у галузі психології.

  Основні дисципліни

  » Психологія ділового спілкування » Методологія і організація наукових досліджень » Корпоративна соціальна відповідальність » Психологія та методика викладання у вищій школі » Психологія організаційного та управлінського консультування » Актуальні проблеми вікової психології » Актуальні проблеми юридичної психології » Психологічні основи іміджмейкінгу » Практикум із сімейного психологічного консультування » Практикум з первинної психологічної діагностики » Практикум з психотерапії » Транзакційний аналіз в бізнес-організаціях та освіті » Кількісна та якісна обробка результатів психологічних досліджень » Психологічні основи сексології » Психокорекційна робота з дітьми » Психосоматика » Практикум з кризової психотерапії » Основи практичної діяльності психолога » Психодинамічна психотерапія.

  Додаткова інформація

  Практика

  Виробнича переддипломна практика (4 семестр).

  Практика проходить в закладах, де є посада психолога – у приватних та державних організаціях, психологічних центрах, науково-дослідних інститутах, закладах освіти (дитячих садках, школах), департаментах роботи з персоналом.

  Працевлаштування

  Робота в галузі наукової, управлінської та викладацької діяльності. Магістр психології може здійснювати приватну практику психологічного консультування та психотерапії.

  Що думають про освітню програму наші випускники

   
   

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Екстремальна та кризова психологія» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Психологія» можуть обрати освітню програму «Екстремальна та кризова психологія»

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті освітня програма в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням із завідувачем кафедри без академічної різниці.

  Екстремальна та кризова психологія – відносно нова галузь психологічної науки і практики, яка набуває особливого значення в умовах нестабільних, надзвичайних кризових ситуацій та психотравмуючих впливів, що їх переживає сучасне українське суспільство. Питання безпеки життєдіяльності, охорони та збереження психічного здоров’я є традиційними для психології, однак сьогодні особливо гостро актуалізуються проблеми надання психологічної допомоги в ситуаціях воєнних конфліктів, терористичних дій, миротворчих операцій тощо.

  Основними завданнями екстремальної та кризової психології є:

  • проведення психологічного відбору, підготовки та супроводу працівників (у т.ч. служби психологічного забезпечення) ДСНС (Державна служба України з надзвичайних ситуацій), МВС, Збройних сил України, прикордонної служби, митниці тощо;
  • розробка засобів психологічного захисту особового складу та цивільного населення від травмуючого впливу психогенних факторів кризових та надзвичайних ситуацій;
  • надання психологічної допомоги різним категоріям постраждалих внаслідок надзвичайних та кризових психотравмуючих ситуацій
  • здійснення науково-дослідної роботи в галузі психології діяльності в особливих умовах.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сучасні уявлення про принципи структурно-функціональної організації психіки та психічних явищ;
  • базові знання про природу та психологічну структуру особистості, умови її формування, теорії особистості у світовій та вітчизняній психології;
  • базові теоретичні знання із загальної, вікової, педагогічної, соціальної, експериментальної, клінічної, юридичної, диференціальної, економічної, етнічної психології, психології праці, психології управління, психології спілкування, екстремальної та кризової психології;
  • знання та вміння використовувати: методи дослідження особистості й групи; методи психодіагностичної, психокорекційної, консультативної та тренінгової роботи; методи надання психологічної допомоги в надзвичайних та кризових ситуаціях.
  • володіння експериментальними методиками психологічних досліджень та методами обробки отриманих результатів, зокрема практичними навичками статистичної обробки емпіричних даних із застосуванням сучасного програмного комп’ютерного забезпечення (спеціалізовані пакети SPSS, STATISTICA тощо);
  • вміння аналізувати соціально-психологічні механізми регуляції соціальної поведінки людей, психологічні аспекти масової комунікації та реклами, й на основі такого аналізу розробляти практичні рекомендації;
  • здатність здійснювати психологічний аналіз заходів та застосування інноваційних технологій, наприклад технологій конструктивного спілкування та раціональної поведінки в умовах впливу стресових, психотравмуючих факторів;
  • здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в різних психологічних галузях та відкриття власної психологічної практики.

  Основні дисципліни

  » Основи біології та генетики людини » Анатомія та еволюція нервової системи » Антропологія та психофізіологія » Зоопсихологія та порівняльна психологія » Загальна психологія » Практикум із загальної психології » Вікова та педагогічна психологія » Психологія спілкування » Основи наукових досліджень » Психодіагностика » Психологія управління » Юридична психологія » Клінічна та патопсихологія » Основи психотерапії » Диференціальна психологія » Сучасна практична психологія » Психологія особистості » Експериментальна психологія » Соціальна психологія » Статистика та математичні методи в психології » Екзистенційна психологія » Психологія праці » Основи екологічної психології » Гендерна психологія

  Додаткова інформація

  Практика

  У процесі навчання студенти спеціальності «Психологія» проходять дві практики: навчально-ознайомчу на І курсі та виробничу на IV курсі. Практика відбувається в закладах, де є посада психолога – у приватних та державних організаціях, психологічних центрах, соціальних кризових центрах, закладах охорони здоров’я та Збройних сил України, науково-дослідних інститутах, департаментах роботи з персоналом, ДСНС (Державній службі України з надзвичайних ситуацій).

  Працевлаштування

  Бакалаври з психології можуть обіймати такі посади: психолог у закладах освіти, на підприємстві, в органах державної влади та управління; психолог-консультант; фахівець із найму робочої сили; менеджер з персоналу; помічник керівника виробничого підрозділу; інспектор із соціальної допомоги; фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера); лаборант (науково-дослідна робота).

  Завдяки освітній програмі випускники, окрім вищеназваних посад, можуть також працювати: психолог в службі психологічного забезпечення ДСНС (Державна служба України з надзвичайних ситуацій); психолог в соціально-психологічних кризових реабілітаційних центрах, психолог в закладах охорони здоров’я.

  Що думають про освітню програму наші випускники

   
   

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

   
 • Освітня програма «Екстремальна та кризова психологія» | магістр

  Вступники на спеціальність «Психологія» можуть обрати освітню програму «Екстремальна та кризова психологія»

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії.

  Екстремальна та кризова психологія – відносно нова галузь психологічної науки і практики, яка набуває особливого значення в умовах нестабільних, надзвичайних кризових ситуацій та психотравмуючих впливів, що їх переживає сучасне українське суспільство. Питання безпеки життєдіяльності, охорони та збереження психічного здоров’я є традиційними для психології, однак сьогодні особливо гостро актуалізуються проблеми надання психологічної допомоги в ситуаціях воєнних конфліктів, терористичних дій, миротворчих операцій тощо.

  Основні завдання екстремальної та кризової психології:

  • проведення психологічного відбору, підготовки та супроводу працівників (у т.ч. служби психологічного забезпечення) ДСНС (Державна служба України з надзвичайних ситуацій), МВС, Збройних сил України, прикордонної служби, митниці тощо;
  • розробка засобів психологічного захисту особового складу та цивільного населення від травмуючого впливу психогенних факторів кризових та надзвичайних ситуацій;
  • надання психологічної допомоги різним категоріям постраждалих внаслідок надзвичайних та кризових психотравмуючих ситуацій
  • здійснення науково-дослідної роботи в галузі психології діяльності в особливих умовах.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання про основні напрями та перспективи розвитку психологічної науки, про новітні інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні інтерактивні методи в науці та освіті;
  • знання про соціальну психологію організацій, корпоративну соціальну відповідальність, про основні принципи та методи консультування у сфері управління та підприємництва, про методи психологічного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, етнополітичну конфліктологію, основні психотехнології в політиці, актуальні проблеми юридичної та економічної психології, екстремальної та кризової психології;
  • знання з психології кар’єри та ділового успіху, психологічної культури професіонала, екзистенційної психології та психотерапії;
  • базові уявлення про основи педагогіки та психології вищої школи та методики викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищому навчальному закладі, а також знання про особливості побудови психолого-педагогічного процесу у вузі, сучасні освітні технології, їх класифікацію та особливості застосування;
  • знання з основ загальної, соціальної, вікової та педагогічної психології, психодіагностики, психотерапії, психології праці, конфліктології, психології управління, психології особистості та спілкування, психотравматології;
  • знання та вміння використовувати методи: теоретичного аналізу, моделювання, психодіагностики, психокорекції, психологічного та психолого-організаційного консультування, надання психологічної допомоги в надзвичайних і кризових ситуаціях; володіння сучасними інтерактивними та інформаційними технологіями навчання, інноваційними прийомами управління навчальною та науковою діяльністю;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички для розв’язання соціально-психологічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань у конкретних соціально-психологічних ситуаціях;
  • здатність використовувати професійні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань у галузі психології.

  Основні дисципліни

  » Психологія ділового спілкування » Методологія і організація наукових досліджень » Корпоративна соціальна відповідальність » Психологія та методика викладання у вищій школі » Психологія організаційного та управлінського консультування » Актуальні проблеми вікової психології » Актуальні проблеми юридичної психології » Психологічні основи іміджмейкінгу » Практикум із сімейного психологічного консультування » Практикум з первинної психологічної діагностики » Практикум з психотерапії.

  Дисципліни освітньої програми: » Транзакційний аналіз в бізнес-організаціях та освіті » Кількісна та якісна обробка результатів психологічних досліджень » Психологічні основи сексології » Психокорекційна робота з дітьми » Психосоматика » Практикум з кризової психотерапії » Основи практичної діяльності психолога » Психодинамічна психотерапія

  • Практикум з психологічної експертизи
  • Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології
  • Практикум з екстремальної та кризової терапії
  • Основи травмофокусованої психотерапії (практикум)

  Додаткова інформація

  Практика

  Виробнича переддипломна практика (4 семестр).

  Практика проходить у закладах, де є посада психолога, – у приватних та державних організаціях, психологічних центрах, соціальних кризових центрах, закладах охорони здоров’я та Збройних сил України, науково-дослідних інститутах, департаментах роботи з персоналом, ДСНС.

  Працевлаштування

  Робота в галузі наукової, управлінської та викладацької діяльності. Магістр психології може здійснювати приватну практику психологічного консультування та психотерапії.

  Завдяки цій освітній програмі випускники можуть також займати такі посади: психолог у службі психологічного забезпечення ДСНС; психолог у соціально-психологічних кризових реабілітаційних центрах, психолог у закладах охорони здоров’я.

  Що думають про освітню програму наші випускники

   
   

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Юнгіанське консультування» | магістр

  Вступники на спеціальність «Психологія» в магістратурі можуть обрати освітню програму «Юнгіанське консультування».

  Метою традиційного психологічного консультування є допомога людині в розумінні її проблем, знаходження ефективних шляхів їх розв’язання, створення перспективної програми розвитку та змін.

  Юнгіанське консультування розширює ці можливості й «вплітає» в консультативний процес не тільки свідомий аспект індивідуально-особистісного в людині, а й несвідому колективно-архетипічну складову психіки. Таким чином, людина отримує глибинне розуміння себе, більш усвідомлено бере відповідальність за те, що відбувається з нею і вирішує свої проблеми в контексті сенсу власного життя.

  Університет економіки та права «КРОК» вже 25 років готує висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців. Освітня програма магістратури «Юнгіанське консультування» діє в Університеті вже третій рік. Навчальні програми побудовані за принципом балансу теорії та практики. Одним із пріоритетів освітнього процесу є практико-орієнтоване навчання студентів – в структурі Університету функціонує Навчально-практичний психологічний центр «Крок за КРОКом», в якому студенти мають можливість отримати ґрунтовні додаткові знання та вміння з різних напрямів психологічного консультування та немедичної психотерапії (зокрема, екзистенційної, юнгіанської, транзакційно-аналітичної).

  На кафедрі психології Університету створено умови для науково-дослідної роботи студентів (можливість брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, публікувати результати своїх досліджень у наукових фахових виданнях). Випускники магістратури можуть вступити до аспірантури нашого Університету, в якому діє Спеціалізована вчена рада із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 19.00.10 - Організаційна психологія, економічна психологія.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання теоретичних основ аналітичної психології та юнгіанського психологічного консультування;
  • знання структури психіки за К.Г. Юнгом, його поглядів на формування комплексів, основних архетипів та методів юнгіанського аналізу;
  • вміння застосовувати ідеї К.Г. Юнга та його послідовників у психологічному консультуванні;
  • вміння виявляти свідомі й несвідомі сенси клієнта і вирішувати протиріччя між ними, аналізувати сновидіння, використовувати методи активної уяви.

  Основні дисципліни

  » Психологія ділового спілкування » Методологія і організація наукових досліджень » Корпоративна соціальна відповідальність » Психологія та методика викладання у вищій школі » Психологія організаційного та управлінського консультування » Актуальні проблеми вікової психології » Актуальні проблеми юридичної психології » Психологічні основи іміджмейкінгу » Практикум із сімейного психологічного консультування » Практикум з первинної психологічної діагностики » Практикум з психотерапії.

  Дисципліни освітньої програми: » Історія та теорія аналітичної психології » Теорія та практика юнгіанського консультування » Методи юнгіанського аналізу » Юнгіанські концепції розвитку особистості.

  Додаткова інформація

  Практика

  Виробнича переддипломна практика (4 семестр).

  Студенти магістратури за освітньою програмою «Юнгіанське консультування» проходять практику в Київському юнгіанському інституті (КЮІ).

  Працевлаштування

  Юнгіанські консультанти можуть працювати в центрах психологічного консультування та реабілітації, медичних та освітніх закладах, у різних позашкільних дитячих організаціях, соціальних службах, рекламних агенціях, тренінгових центрах; можуть здійснювати приватну практику психологічного консультування та немедичної психотерапії дітей та дорослих.

  Що думають про освітню програму наші випускники

   
   
   
   

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.