Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна — Університет «КРОК»

Зображення контакту

Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна

Доктор юридичних наук, професор

Адреса:
Кабінет 403

Телефон: (+38 044) 455-69-83, вн. 115

 

Публікації

  Француз-Яковець Т.А. Інститут медіації: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії / Т. А. Француз-Яковець, О. І. Бабат // Legal Bulletin . - 2023. - № 1(7). - С. 96-102. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/375

  Француз-Яковець Т.А. Актуальні проблеми законодавства у сфері фізичної культури і спорту в Україні / Т. А. Француз-Яковець, О. О. Нігруца // Legal Bulletin . - 2023. - № 1(7). - С. 103-112. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/376

  Француз-Яковець Т.А. Притягнення публічних суб'єктів до деліктної відповідальності без врахування вини: поняття та загальнотеоретична характеристика / Т. А. Француз-Яковець, О. О. Гавриленко // Legal Bulletin . - 2023. - № 1(7). - С. 73-78. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/371

  Француз-Яковець Т.А. Інститут англійської мови в Україні: історико - правовий вимір / Т. А. Француз-Яковець, О. В. Павлусенко // Legal Bulletin . - 2023. - № 1(7). - С. 18-25. https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/360

  Frantsuz-Yakovets T. Measures of children's safety in war conditions in Ukraine / T. Frantsuz-Yakovets // W trosce o rozwoj i bezpieczenstwo dziecka - aspekty spoleczno-prawne/ Rеd. A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczenko. - Warszawa: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2023. - S. 269-271

  Frantsuz-Yakovets T. Measures of children's safety in war conditions in Ukraine / T. Frantsuz-Yakovets // Spolezno-prawne aspekty opieki wychowania XXI wieku. Wyzwania, zagrozenia, nadzieje: materialy V Miedzynarodowej Konferencji Naukowej (25 listopada 2022 r.). - Warszawa: Wydawnictwo AEN, 2023. - S. 269-271

  Гавриленко О.О. Відшкодування шкоди, завданої неконституційним нормативно-правовим актом, на підставі ст. 1175 ЦК України: аналіз судової практики / О. О. Гавриленко, Т. А. Француз-Яковець // Legal Bulletin . - 2023. - № 2(8). - С. 57-64.

  Peculiarities of the methodology for studying social, legal and historical legal systems / S. Kudin, A. Frantsuz, D. Shevchenko, T. Frantsuz-Yakovets, N. Stepanenko // Innovations in science the challenges of our time: collective monograph/ed.by M.Dei. - Warszawa: E-SCIENCE SPACE, 2023. - Pp. 219-233.

  Problems of Determining the Structure of the Principles of Legal Responsibility in Ukraine / A. I. Shevchenko, S. V. Kudin, T. A. Frantsuz-Yakovets, M.P. Kunytskyy, N.A. Zahrebelna // International Journal for the Semiotics of Law. - 2023. - Vol. 36. - Iss.6. - Pp. 2485-2499.

  Гавриленко О.О. Окремі проблеми правового регулювання відшкодування шкоди, завданої органами державної влади або їх посадовими чи службовими особами / О. О. Гавриленко, Т. А. Француз-Яковець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Француз-Яковець Т.А. Медіація в умовах війни як дієвий спосіб вирішити сімейні спори / Т. А. Француз-Яковець, О. І. Бабат // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1340

  Француз-Яковець Т.А. Правові аспекти проведення вакцинації в Україні: між правами особи та інтересами суспільства / Т. А. Француз-Яковець // Legal Bulletin. - 2022. - № 4. - С. 17-25. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/338

  Француз-Яковець Т.А. Відшкодування шкоди, завданої публічними суб’єктами у сфері нормотворчої діяльності: окремі теоретико правові аспекти / Т.А. Француз-Яковець, О. О. Гавриленко // Legal Bulletin. - 2022. - № 3. - Рр. 42-46. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/354

  Криміналістика: підручник / Н. Є. Маковецька, Т. А. Француз-Яковець, А. С. Колодіна, В.В. Кір'янов, В.М. Бараняк. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 512 c.

  Француз-Яковець Т.А. Тенденції розвитку парламентаризму в контексті сучасних глобалізаційних процесів / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. -Вип. 35. - С. 6-14.

  Француз-Яковець Т.А. Парламентаризм в Україні: традиції та виклики сучасності / Т.А. Француз-Яковець // Наше право. - 2019. - № 2. - С. 5 – 10.

  Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти методології дослідження проблем конституційної теорії і практики бікамералізму / Т.А. Француз-Яковець // Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2019р.). - Одеса: Гельветика, 2019. Т.1. - С. 330– 333

  Француз-Яковець Т.А. Особливості зародження та сучасні проблеми функціонування парламентаризму в Україні / Т.А. Француз-Яковець // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: матеріали сьомої Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 6– 7 червня 2019 р.). - Івано-Франківськ, 2019. - С. 26-30

  Competence of civil servants in the structure of power delegation of the public administration system / M. V. Loshytskyi, T. A. Frantsuz-Yakovets, A. T. Kovalchuk, T. T. Kovalchuk, V.H. Uvarov // Journal of Advanced Research in Law and Economics. - 2019. - Vol. X. - № 8(46). - Pp. 2407-416.

  Lohvynenko B.O. Tendencies for the falsification of medicinal products in Ukraine: general analysis and areas of counteraction / B. O. Lohvynenko, V. S. Sezonov, T. A. Frantsuz-Yakovets // Wiadomosci lekarskie.- 2019 -Tom 72.- Nr.12.- Р. 2478-2483.

  Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти гарантій організацій та діяльності бікамеральних парламентів ЄС / Т.А. Француз-Яковець // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.710-713

  Француз-Яковець Т.А. Роль і місце парламенту в державно-правовому процесі України та Республіки Білорусь / Т.А. Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 56-62

  Француз-Яковець Т.А. Бикамерализм как основа развития демократии в государстве / Т.А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип.31.- С.49-54

  Frantsuz-Yakovet's T. The main causes of bicameralism / T. Frantsuz-Yakovet's // Diplomacy and law:International Scientific Journal. - 2018.- №1(4). - С. 218-225

  Frantsuz-Yakovets T. Bicameralism as the basis for the development of democracy in the state / T. Frantsuz-Yakovets // European journal of Humanities and Social Sciencesl. - 2018. - № 5. - Р. 91– 96.

  Француз-Яковець Т.А. Особливості реалізації законодавчої функції парламентом Польської республіки / Т.А. Француз-Яковець // Правова система України: сучасний стан та актуальній проблеми: матеріали шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 25 травня 2018 року). - Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2018. - С. 53– 57

  Приватна детективна діяльність: збірник нормативних документів.-Видання 1-е, довідкове. Нормативне регулювання / Уклад. І.В. Леоненко, Т.А. Француз-Яковець; Вступ. ст. А.Й. Француза.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 100 с.

  Француз-Яковець Т.А. Конституційні гарантії захисту прав і інтересів людини і громадянина через призму легалізації приватної детективної діяльності як потреби сучасного демократичного суспільства / Т.А. Француз-Яковець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.163-166.

  Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади: досвід Французької республіки / Т.А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 27. - С.28-32.

  Француз-Яковець Т.А. Теоретико-правові аспекти формування етичних засад професійної діяльності юриста у країнах Європейського Союзу / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29. - С. 53-57

  Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти історико-правового осмислення традицій парламентаризму, його бікамеральних інститутів на етапі Середньовіччя. Еволюція власного і запозиченого досвіду у сфері державотворення і правотворення України / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29. - С. 43-52.

  Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти еволюції бікамералізму / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 28. - С. 32-40

  Француз-Яковець Т.А. Роль реформації в утвердженні міжнародно-правового ідеалу особистої автономії / Т.А. Француз-Яковець, Ю.В. Шеляженко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2017. - № 130. - С. 111-121

  Француз-Яковець Т.А. Двопалатний парламент - якість законодавства, стабільність державної влади: теоретико-правові аспекти / Т. А. Француз-Яковець // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.21-25

  Француз-Яковець Т.А. Втілення двопалатної моделі організації законодавчого органу влади на теренах пострадянського простору / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - № 23. - С. 44-50

  Француз-Яковець Т.А. Теорія та практика утвердження бікамералізму в країнах Європейського Союзу / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 22. - С. 55-61.

  Француз-Яковець Т.А. Чому Україна–не Швейцарія? Або роль демократії, парламенту та громадянського суспільства в житті держави / Т. А. Француз-Яковець // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - № 2. - С. 34-38

  Француз-Яковець Т.А. Теоретико-правове значення особистої автономії суб’єкта права / Т. А. Француз-Яковець, Ю. В. Шеляженко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - № 3. - С. 31-35

  Шеляженко Ю.В. Філософія права Саїда Нурсі та Памфіла Юркевича: порівняння християнської і мусульманської доктрини особистої автономії / Ю. В. Шеляженко, Т. А. Француз-Яковець // Наука і молодь в ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1–2 грудня 2016 року): в 3 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - Т. 2. - С. 269-273

  Француз-Яковець Т.А. Особливості методології дослідження проблем конституційної теорії і практики бікамералізму / Т.А. Француз-Яковець // Права людини – сучасні тенденції у контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 04 грудня 2015 р.). - К. Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 131– 136.

  Француз-Яковць Т.А. Функціональні особливості реалізації бікамеральної системи Швейцарії: приклад ефективної взаємодії парламенту та громадського суспільства в процесі здійснення законодавчих функій // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: збірник матеріалів п'ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Івано-Фраеківськ, 15 квітня 2016 р.). - Івано-Франківськи, 2016. - С. 63-68

  Француз-Яковець Т.А. Основні етапи становлення та розвитку бікамералізму в ЄС / Т.А. Француз-Яковець // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: матеріали III Науково-практичної конференції. - К.: Університет економікита права "КРОК". - 2016. - С. 99-102

  Француз-Яковець Т.А. Особливості еволюції та функціонування бікамералізму в пострадянських країнах / Т.А. Француз-Яковець // Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі: Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (Київ, 17 червня 2016 р.). - К.: Університет економіки і права "КРОК". - 2016. - С. 145– 149

  Француз-Яковець Т.А. Забезпечення прав людини в Україні в контексті застосування рішень Європейського суду з прав людини / Т.А. Француз-Яковець // Застосування рішень Європейського Суду з прав людини у практиці вітчизняних судів: Матеріали всеукраїнського науково-практичного круглого столу (м. Івано-Франківськ, 9 грудня 2016 р.). - Івано-Франківськ. - 2016. - С. 173-178

  Француз-Яковець Т.А. Особливості бікамеральної системи Польської республіки / Т. А. Француз-Яковець // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.307-309

  Француз-Яковец Т.А. Некоторые особенности взаимодействия палат бикамеральных парламентов и органов исполнительной власти в законодательном процессе: практика современных Европейских демократий / Т.А. Француз-Яковець // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Д. «Экономические и юридические науки». - 2015. - № 6. - С. 108– 112.

  Француз-Яковець Т.А. Фактори, що впливають на формування двопалатної структури парламенту в європейських унітарних державах і перспективи введення двопалатного парламенту в Україні / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 20. - С. 84-95.

  Француз-Яковець Т.А. Бікамералізм: поняття, сутність, ключові ознаки / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 19. - С. 28-34.

  Француз-Яковець Т.А. Створення бікамерального парламенту як основи на шляху виходу з політичної кризи / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 18. - С. 64-69

  Француз-Яковець Т.А. Демократія, парламенти та бікамералізм / Т. А. Француз-Яковець // Прикарпатський юридичний вісник. - 2014. - № 1(14). - С. 66-75

  Француз-Яковець Т.А. Якісна правотворчість як одна із передумов забезпечення демократичного розвитку прав та свобод людини в контексті особливостей функціонування бікамеральних парламентів / Т.А. Француз-Яковець // Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 грудня 2014 р.). - К.: Видавництво Ліра-К, 2014. - С. 214-218.

  Француз-Яковець Т.А. Парламент Республіки Польща як приклад ефективного функціонування бікамеральної системи в умовах унітарної держави / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 17. - С. 41-46.

  Француз-Яковець Т.А. Сучасні двопалатні парламенти та особливості їх внутрішньої структури / Т. А. Француз-Яковець // Правова держава. - 2013. - № 24. - С. 178-185

  Француз-Яковець Т.А. Бікамералізм та система стримувань і противаг за конституціями європейських держав / Т. А. Француз-Яковець // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 8. - С. 32-38

  Француз-Яковець Т.А. Функціональні аспекти європейського бікамералізму: здійснення законодавчої діяльності / Т.А. Француз-Яковець // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: збірник матеріалів другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Івано-Франківськ, 24– 25 травня 2013р.). - Івано-Франківськ, 2013. - С. 51– 55

  Француз А.Й. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни/ А. Й. Француз, Т. А. Француз-Яковець, Л. І. Баликіна. - К.: Атіка, 2012. - 204 с.

  Француз-Яковець Т.А. Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи / Т. А. Француз-Яковець // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 10. - С. 32-39

  Француз-Яковець Т.А. Передумови формування двопалатної структури парламенту в європейських унітарних державах / Т. А. Француз-Яковець // Право і суспільство. - 2012. - № 1. - С. 89-93

  Француз-Яковець Т.А. Європейська практика бікамералізму в поглядах президентів України, алгоритми інституційних балансів / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2012. - № 13. - С. 40-48

  Француз-Яковець Т.А. Межі впливу верхніх палат парламентів на законодавчий процес / Т. А. Француз-Яковець // Університетські наукові записки. - 2012. - № 4. - С. 65-70

  Француз-Яковець Т.А. Двопалатний парламент Федеративної Республіки Німеччини: досвід взаємодії палат у сфері сумісної компетенції / Т. А. Француз-Яковець // Бюлетень міністерства юстиції України. - 2012. - № 6. - С. 44-51

  Француз А.Й. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина": 5.03040101 "Правознавство" / А. Й. Француз, Т. А. Француз-Яковець, Л. І. Баликіна. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 73 c.

  Француз-Яковец Т.А. Зарубежный бикамерализм и современный парламентаризм в Украине / Т.А. Француз-Яковец // Современные тенденции развития юридической науки, правового образования и воспитания: материалы Международной научно-практической конференции, посвященнй 200-летию юридического образования на Полоцкой земле (Новополоцк, 18– 19 мая 2012 г.). - Новополоцк, 2012. - Т. 1. - С. 148– 151.

  Француз-Яковець Т.А. Реалізація права законодавчої ініціативи верхніми палатами парламентів Німеччини та Австрії / Т.А. Француз-Яковець // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12– 13 квітня 2012 р.). Харків: ХНУВС, 2012. - Т. 1. - С.71– 74.

  Француз-Яковець Т.А. Бікамеральні парламенти як ефективний механізм боротьби з корупцією / Т.А. Француз-Яковець // Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії: тези міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 20– 21 квітня 2012 р.). - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - С. 148– 152.

  Француз-Яковец Т.А. Верхние палаты парламентов в соеременном мире / Т.А. Француз-Яковец // Международное право и законодательство Российской Федерации: материалы III Международной научно-практической конференции (г. Москва, 15-16 июня 2012 г.). - М.: Московский центр правовых исследований, 2012. - С. 27-30

  Француз-Яковець Т.А. Особливості юридичного оформлення парламентських процедур сучасних бікамеральних парламентів / Т.А. Француз-Яковець // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: матеріали першої міжрегіональної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 4– 5 травня 2012 р.). - Івано-Франківськ, НУ "ОЮА", 2012. - С. 45– 48

  Француз-Яковец Т.А. Сравнительные особенности влияния верхних палат парламентов на качество законодательного процесса / Т.А. Фопнцуз-Яковець // Современное общество, глобализация и право: материалы международной конференции (Санкт-Петербург, 21– 22 октября 2012 г.). - Санкт-Петербург: Фонд развития юридической науки, 2012. - С. 127– 132.

  Француз-Яковець Т.А. Передумови і основні фактори формування й утвердження бікамералізму у практиці парламентів держав Європи / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2011. - № 8. - С. 29-36

  Француз-Яковець Т.А. Контрольні повноваження двопалатних парламентів сучасних демократичних держав / Т. А. Француз-Яковець // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 4. - С. 20-26

  Француз-Яковець Т.А. Двопалатний парламент і глава держави в зарубіжних практиках / Т. А. Француз-Яковець // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 2. - С. 5-14

  Француз-Яковець Т.А. Бікамеральний парламент: правова природа та юридичний статус / Т. А. Француз-Яковець // Вісник Академії правових наук України. - 2011. - № 4. - С. 211-220

  Француз-Яковець Т.А. Взаємодія палат бікамерального парламенту у законодавчому процесі: досвід Російської Федерації / Т. А. Француз-Яковець // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - № 62. - С. 20-28

  Француз-Яковець Т.А. Повноваження палат бікамеральних парламентів у сфері бюджетно-фінансової політики / Т.А. Француз-Яковець // Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних органів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Івано-Франківськ, 15– 16 квітня 2011р.). Ч. 2. - Івано-Франківськ: «Типовіт», 2011. - С.153– 155.

  Француз-Яковец Т.А. Бикамеральные парламенты современных унитарных государств Европы / Т.А. Француз-Яковец // Концептуальные основы развития национальных правовых систем в контексте процессов глобализции и региональной интеграции: постсоветский опыт и перспективы устойчивого развития: материалы Междунар. наук.-практ. конф., (Минск, 7– 8 окт. 2011 г.) / (редкол.: С.А.Балашенко ). - Минск: Изд.центр БГУ, 2011. - С. 134-138

  Француз-Яковець Т.А. Особливості взаємодії двопалатного парламенту з органами виконавчої влади в практиці сучасних демократичних держав / Т. А. Француз-Яковець // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 7. - С. 27-33

  Француз-Яковець Т.А. Ідея бікамералізму в Україні: мотиви, рушії, історичні аспекти / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2010. - Т. 1. - № 6. - С. 31-34.

  Француз-Яковець Т.А. Судові гарантії забезпечення конституційно-правового статусу особи / Т. А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2008. - № 3. - С. 91-95

  Француз-Яковець Т.А. Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні: дис. ... канд.юр.наук:12.00.02 / Т. А. Француз-Яковець. - Одеська Національна юридична академія. - 2007

  Француз-Яковець Т.А. Особисті права як основа конституційного статусу людини і громадянина // Проблеми захисту особистих майнових прав фізичної особи: Матер. Всеукр. наук.-практ. конфер. Прикарпат. юрид. ін. Львів. держав. ун-ту внутрішніх справ (6.10.2006). – Львів, 2006. – С. 123-125.

  Француз-Яковець Т.А. Діалектичний взаємозв’язок прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав і основних свобод людини і громадянина в Україні: Матер. регіон. міжвуз. наук. конфер. молодих вчених та аспірантів (22.04.2005). – К.,2005. –С. 57-58.

  Француз-Яковець Т.А. Гарантії забезпечення конституційно-правового статусу особи: Україна на шляху реалізації ідеалу правової, демократичної держави // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – №4. – С. 97-107.

  Француз-Яковець Т.А. Принципи конституційно-правового статусу особи та специфіка їх взаємодії // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 7. – С. 118-129.

  Француз-Яковець Т.А. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина (теоретико-методологічний аналіз) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. 12. – С. 41-49.

  Француз-Яковець Т.А. Політичні права людини в структурі конституційно-правового статусу людини і громадянина // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2003. – Вип. 22. – С.168-175

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна