Загребельна Наталія Анатоліївна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Загребельна Наталія Анатоліївна

[email protected]

 
 

Загребельна Наталія Анатоліївна

  • Кандидат юридичних наук (2019 р.)

Освіта

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Українська мова та література магістр філології, викладач-дослідник української мови та літератури (2008 р.)
  • Друга вища освіта – ПВНЗ «Університет новітніх технологій», напрям підготовки «Правознавство» (2017 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2019 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету (за сумісництвом)
  • з 2009 р. – Навчально-методичний відділ Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, методист
  • 2007-2009 рр. – Секретаріат Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, філолог;
  • 2002-2007 рр. – Коростенська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №9, учитель
 
 

Публікації

  Бакуменко А.В. Захист конфіденційності та приватності в умовах розширеного застосування штучного інтелекту / А. В. Бакуменко, Н. А. Загребельна // Legal Bulletin. - 2024. - № 1(11). - С. 79-85. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A11.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/442/385

  Дубовой А.С. Теоретичні аспекти визначення змісту юридичної відповідальності в системі права / А. С. Дубовой, Н. А. Загребельна // Legal Bulletin . - 2023. - № 2(8). - С. 17-23.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/381/328

  Худолєй Я.Г. Захист персональних даних у період дії в Україні правового режиму воєнного стану: загальнотеоретичні аспекти / Я. Г. Худолєй, Н. А. Загребельна // Legal Bulletin . - 2023. - № 2(8). - С. 75-82.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/391/336

  Загребельна Н.А. Основні підходи до розуміння поняття правової системи / Н. А. Загребельна, А. Б. Талимончик // The scientific heritage. - 2020. - № 47 v.4. - С. 9-11
http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/06/VOL-4-No-47-47-2020.pdf

  Загребельна Н.А. Аналіз основних причин неефективного виконання урядом України взятих на себе зобов'язань у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина / Н. А. Загребельна // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 3
http://www.lsej.org.ua/3_2020/6.pdf

  Загребельна Н.А. Тлумачення як спосіб виявлення та усунення юридичних колізій / Н. А. Загребельна // World Development of Science and Technology: Abstracts of II International Scientific (May 18-19, 2020). Chicago, USA, 2020. - PP.133-134

  Загребельна Н.А. Зміст державної політики у сфері забезпечення та реалізації прав та свобод людини і громадянина / Н. А. Загребельна // Весняні наукові зібрання - 2020: матеріали ХLV Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції. (м. Суми, 22 травня 2020 року). Ч.4. - Суми, 2020. - С. 47-51
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/4%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8.pdf

  Загребельна Н.А. Сприйняття права у суспільстві / Н. А. Загребельна // Сучасний вимір держави і права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15-16 травня 2020 р.). - Львів, 2020

  Загребельна Н.А. Верховенство права як фундаментальний принцип сучасної правової держави / Н. А. Загребельна, О. В. Бодня // Legal Bulletin . - 2020. - Iss. 1. - Pp. 43-48

  Загребельна Н.А. Теоретико-методологічні засади прокурорської риторики як складової теорії держави і права: автореф.дис. ... канд.юр.наук: 12.00.01 / Н. А. Загребельна. - Київ, 2019. - 22 с.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/disertatsiji-avtoreferati-vidguki/zahrebelna_2019-aref.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/disertatsiji-avtoreferati-vidguki/zahrebelna_2019-aref.pdf

  Загребельна Н.А. Перспективні шляхи розвитку прокурорської риторики в суспільстві/ Н.А. Загребельна, О.Б. Олійник // Науковий вісник публічного та приватного права. -2018.- В. 1.Т. 1.- С. 19-21. -URL:http://nvppp.in.ua/vip/2018/1/tom_1/6.pdf
http://nvppp.in.ua/vip/2018/1/tom_1/6.pdf

  Загребельна Н.А. Розробка та аналіз риторико-тактичних прийомів допиту державним обвинувачем/ Н.А. Загребельна // Innovative approaches to the development of science: materialsof international scientific and practical conference (June 1, 2018 in Dublin, Ireland). - NGO «European scientific platform», 2018.- Part 2.- P. 14-17.
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/view/2018-06-01/130

  Загребельна Н.А. Індивідуальні особливості прокурора-оратора та їх вплив на професійну діяльність/ Н.А. Загребельна // Економіка, маркетинг та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 квітня 2018 року).- Полтава : ЦФЕРД, 2018.- С. 28-29.

  Загребельна Н.А. До питання історії розвитку прокурорської риторики у працях римського педагога-ритора Марка Фабія Квінтиліана/ Н.А. Загребельна // Права людини тапроблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27-28 квітня 2018 року).- Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2018.- С. 7-8.

  Загребельна Н.А. Інтонаційно-виразні засоби мовлення в ораторському мистецтві прокурора/ Н.А. Загребельна // Двадцять шості економіко-правові дискусії: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 30 квітня 2018 року). -Львів, 2018.- С. 48-49.

  Загребельна Н.А. Основні теоретичні досягнення риторів епохи Середньовіччя/ Н.А. Загребельна // Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 4-5 травня 2018 року). -Дніпро: Правовий світ, 2018. - С. 12-13.

  Загребельна Н.А. Логографічна діяльність працівників органів прокуратури /Н.А. Загребельна // Наука та освіта: ключові питання сучасності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Чернігів, 18 травня 2018 року). -Чернігів, 2018.- С. 45-48.

  Загребельна Н.А. Шляхи імплементації рішень Європейського Суду з прав людини в рамках модернізації правової системи України/ Н.А. Загребельна // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8 червня 2018 року). Київ: Гельветика, 2018. - С. 255-258.

  Загребельна Н.А. Основи юридичної риторики в діяльності прокурора/ Н.А. Загребельна //Науковий вісник Херсонського державного університету. -2017. -Випуск 5.-С. 16-18.

  Загребельна Н.А. Офіційно-діловий стиль у професійній діяльності прокурора/ Н.А. Загребельна // Порівняльно-аналітичне право.-2017.- № 5. -С. 36-38. – Режим доступу :http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/5_2017.pdf
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/5_2017.pdf

  Загребельна Н.А. Риторичні особливості прийомів впливу під час виголошення прокурором судової промови/ Н.А. Загребельна// Порівняльно-аналітичне право.- 2017.- № 4.- С. 23-25. – Режим доступу : http: //pap. in. ua/4_2017/5. pdf

  Загребельна Н.А. Професійна риторика прокурора в системі юридичних наук/ Н.А. Загребельна // Держава та регіони. Серія: Право-2017.- № 4 (58).- С. 4-7.-URL:http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/4_2017/3.pdf
http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/4_2017/3.pdf

  Загребельна Н.А. Культура мовлення юриста/ Н.А. Загребельна // Сучасні тенденції в юридичній науці України: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 червня 2017 року). -Херсон : ВД "Гельветика", 2017.- С. 6-9.

  Загребельна Н.А. Засади та функції судової промови/ Н.А. Загребельна // Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14-15 липня 2017 року). -Київ : Центр правових наукових досліджень, 2017. -С. 6-8.

  Загребельна Н.А. Основні вимоги до вступу в структурі обвинувальної промови/ Н.А. Загребельна // Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13-14 жовтня 2017 року).- Київ : Центр правових наукових досліджень, 2017. - С. 14-15.

  Zagrebelna N. Development of legal riterics as science/N. Zagrebelna // Scientificdevelopment and achievements. - 2017.- Part 1.-P. 183-186

  Загребельна Н. Теоретичні аспекти професійної риторики прокурора/ Н. Загребельна //National law journal: teory and practice. -2017.- № 6 (28). -С. 11-14.

  Загребельна Н.А. Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності прокурора/ Н.А. Загребельна // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса. 13-14 жовтня 2017 року).-Одеса : Причорноморська фундація права, 2017. -С. 14-17.

  Загребельна Н.А. Застосування риторичних прийомів у викритті лжесвідчень / Н.А. Загребельна // Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природничих, гуманітарних та точних наук: міжнародна науково-практична конференція (м.Івано-Франківськ, 17 жовтня 2017 року).- Одеса: Друкарик, 2017.- С. 16-18.

  Загребельна Н.А. Основні складові риторичної компетенції прокурора / Н.А. Загребельна// Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 3-4 листопада 2017 року). Харків:Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017.- С. 12-14.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Загребельна Наталія Анатоліївна