Кафедра теорії та історії держави і права — Університет «КРОК»

Кафедра теорії та історії держави і права

підпорядкована юридичному факультету
створена в 1994 році

Діяльність кафедри організована відповідно до планів роботи Університету економіки та права «КРОК», Перспективного плану науково-дослідної роботи на 2015–2016 роки, зареєстрованої теми науково-дослідної роботи в УкрІНТЕІ «Проблеми застосування норм права в процесі розбудови правової, демократичної, соціально орієнтованої держави з широко розгалуженими інститутами громадянського суспільства», плану роботи кафедри теорії та історії держави і права й зосереджується на таких напрямах:

 • забезпечення навчального процесу юридичного факультету денної і заочної форм навчання та магістратури, факультету міжнародних відносин, факультету економіки та підприємництва, факультету заочного навчання, Коледжу економіки, права та інформаційних технологій з навчальних дисциплін: теорія та історія держави і права, правознавство, юридична деонтологія;
 • навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри;
 • забезпечення проходження навчальної та виробничої практик студентами факультету;
 • організація та забезпечення виховної роботи зі студентами;
 • здійснення науково-дослідної роботи в межах загальнокафедральної тематики та згідно з індивідуальними планами викладачів.

НАУКОВА РОБОТА

Основні напрями науково-дослідної роботи викладачів кафедри відповідно до затвердженої загальнокафедральної тематики:

 • дослідження проблем законотворчості та визначення шляхів їх подолання в Україні;
 • дослідження проблем реалізації норм права та визначення основних шляхів їх подолання;
 • участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативних актів із питань організації та діяльності правозастосовних органів держави;
 • розробка нових методик та технологій діяльності правозастосовних органів держави;
 • впровадження результатів науково-дослідної діяльності викладачів кафедри в практику діяльності органів державної влади, підприємств, установ і організацій та навчальний процес.

Результати науково-дослідної роботи кафедри знайшли відображення в таких наукових працях:

 • Трудове право України: навч. посібник / І.Р. Вітик та ін. – Промінь, 2010. – 280 с.
 • Науково-практичний коментар до Закону України «Про службу безпеки України» / І.Р. Вітик, В.Л. Костюк. – К.: вид. В. Карпенко, 2011. – 352 с.
 • Права осіб з інвалідністю в Україні: науково-практичний посібник / І.Р. Вітик та ін. – К.: ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2011. – 312 с.
 • Інститут голови держави в українській конституційній традиції XVII – початок XX ст.: матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи». – Тернопіль: «Вектор», 2011. – С. 82–86.
 • Ворожко В. П., Бернадський Б. В., Ботвінкін О. В. Нарис Історії охорони державної таємниці в Україні: Наукове видання. – К., 2012. – 188 с.
 • Законопроектування: сучасні реалії та тенденції розвитку: монографія / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, О.В. Богачова, В.С. Журавський та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 232 с.
 • Копиленко О.Л. Реалізація реформ в Україні в контексті планування законодавчої діяльності парламенту / Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 8–11.
 • Биков О. Права та свободи людини і правозахисна діяльність як важливий напрям конституційно-правових досліджень. Часопис Київського університету права. 2018. № 2. С. 348 – 360.
 • Биков О.М. Організаційно-правові гарантії забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні: досвід 90-х рр. – початку ХХІ ст. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Вип. 30. С. 4 – 8.
 • Биков О. Юридична відповідальність парламентарія в системі відповідального представницького правління: конституційно-правовий аналіз. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 1 (30). 236 – 238.
 • Скоморовський В. Б. Особливості реалізації місцевого самоврядування в умовах воєнного стану // Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 608-609.
 • Биков О. М., Скоморовський В. Б. Практика вирішення питань районного значення у місті Києві до та під час правового режиму воєнного стану // «Legal Bulletin»: зб. наук. праць.Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». 3(9). К., 2023. С. 36-39.
 • Скоморовський В. Б. Інструменти здійснення місцевого самоврядування в умовах воєнного стану // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2023. Вип. 4. С. 11-14.
 • Француз А.Й. Національно-визвольні змагання італійського народу у творчій спадщині Кирила Трильовського / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко // Legal Bulletin . - 2023. - № 2(8). - С. 40-45.
 • Француз А.Й. Проблема штучного інтелекту у виборчому процесі / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко, А. Є. Шевченко // Legal Bulletin . - 2023. - № 3(9). - С. 71-76.
 • Frantsuz A. Abduction of Ukrainian children during full-scale invasion / A. Frantsuz, N. Stepanenko, D. Shevchenko // Journal of International Legal Communication(JILC). - 2023. - Vol. 9. - No 2. - Pp. 16-26.
 • Stepаnenko Natalia V. Ensuring the rights and freedoms of the child in the conditions of Russia's war against Ukraine / Natalia V. Stepenenko // W trosce o rozwoj i bezpieczenstwo dziecka - aspekty spoleczno-prawne / Red. A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczenko. - Warszawa: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2023. - S. 169-181.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Історія держави та права зарубіжних країн » Історія держави та права України » Правознавство та медичне законодавство » Теорія держави та права

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра теорії та історії держави і права