Наукові публікації кафедри теорії та історії держави і права

 
Копиленко О.Л. Реалізація реформ в Україні в контексті планування законодавчої діяльності парламенту / Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 8-11.
Вітик І.Р. До окремих питань грошового та пенсійного забезпечення громадян України у 2015 р. // Актуальні проблеми соціального права. - Київ: Міністерство соціальної політики України, 2015 р. – С.113-116.
Бернадський Б.В. Правове забезпечення контррозвідувальної діяльності в Російській імперії // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 9. Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С.. 202-230.
Корінний М.М. Про роль іраномовних етносів у становленні та розвитку Стародавньої та Середньовічної України-Руси 1-го тис. до н. е. – 1-го тис. н. е. (аналіз новітньої історіографії проблеми) // Правничий вісник Університету «КРОК». Міжнародне фахове видання. – Вип. 20. – К., 2015. – С. 61-74.
Копиленко О.Л. Децентралізація влади як фактор загальнонаціонального єднання України // Конституційна реформа в Україні: загальнонаціональний проект єднання. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – С. 10-14.
Вітик І.Р. Про законодавство проти злочинів, характерних для фашизму // Віче. – К., 2014. – № 4. – С. 2-5.
Вітик І.Р. Реформування прокуратури України – вимога сьогодення // Правничий вісник Університету «КРОК». Міжнародне фахове видання. – Вип. 16. – К., 2014. – С. 28-32.
Balykin I. Ethnical composition of Donbass (1943 – 1982 years) / I. Balykin // Nauka i studia. Historyczne nauki. – Przemysl. – 2014. - № 17 (127). – P. 68-75.
Бернадський Б.В. Переведення роботи російських спецслужб на воєнні рейки в 1914 році // Правничий вісник Університету «КРОК». Міжнародне фахове видання. – Вип. 18. – К., 2014. – С. 35-45.
Гетьман-П’ятковська І.А. Право і мораль як засадничий світогляд для майбутнього України / Гетьман-П’ятковська І.А. / Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Вип. 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 136-142.
Бернадський Б.В. До питання про правове регулювання захисту державної таємниці у роки Першої світової війни // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспуденція. – Одеса, 2013. – Вип.6-2, т.1. – С. 10-14.
Копиленко О.Л. Маловідомі сторінки новітнього конституційного процесу в Україні / Конституційний процес в Україні: сучасний стан і стратегічні пріоритети // Матеріали науково-практичної конференції (до 17-ї річниці Конституції України). – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – С. 26-30.
Ліненко М.О., Митрофанов І.І. Деякі проблеми класифікації співучасті у злочині // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, РВВ «Вежа».
Гіжевський В.К., Ліненко М.О., Митрофанов І.І. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. – К.: Атака, 2012. – 646 с.
Ліненко М.О., Вітик І.Р. Деякі аспекти застосування Службою безпеки України процедур, що обмежують права і свободи людини і громадянина // Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 54. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 375–383.
Вітик І.Р. та ін. Конституційне право України: навч. посіб. – К., 2012. – 756 с.
Вітик І.Р. Боротьба українського народу за незалежність на початку ХХ ст.: історико-публіцистичний твір. – К., 2012. – 104 с.
Вітик І.Р., Ліненко М.О. Деякі аспекти застосування Службою безпеки України процедур, що обмежують права і свободи людини і громадянина: наукова стаття // Держава і право: зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 54. – С. 156–160.
Бернадський Б.В. Нарис історії охорони державної таємниці в Україні: наукове видання. – К., 2012. – 188 с.
Вітик І.Р., Костюк В.Л. Про Службу безпеки України: наук.-практ. коментар до Закону України. – К., 2011. – 352 с.
Вітик І.Р. та ін. Права осіб з інвалідністю в Україні: наук.-практ. посіб. – К.: ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2011. – 312 с.
Янчук О.Ю. Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку: зб. наук. пр. за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2011.
Вітик І.Р. До Закону України «Про Службу безпеки України»: наук.-практ. коментар. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2011. – 352 с.
Панфьорова М.А. Інститут голови держави в українській конституційній традиції (XVII – початок ХХ ст.): матеріали ХІІІ всеукр. наук.-практ. конф. «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи». – Тернопіль: «Вектор», 2011. – С. 82–86.
Вітик І.Р. Трудове право України: навч. посіб. – К.: «Промінь», 2010. – 280 с.
Юринець Ю.Л. Засоби адміністративно-правового забезпечення культурних прав громадян: наукова стаття // Адвокат. – 2010. – № 3 (114). – С. 21–30.
Юринець Ю.Л. Актуальні питання забезпечення культурних прав громадян в законах України: наукова стаття // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2010. – № 2 (21). – С. 4–33.
Панфьорова М.А. Історія держави та права України: навчально-методичний комплекс дисципліни. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 72 с.
Панфьорова М.А. Місце Південно-Східної України в системі адміністративно-територіального устрою Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2010. – Вип. 5, т. 1. – С. 82–95.
Боровенко В.Н. Закрепление конституционных прав и свобод в УК Украины // Уголовно-правовая защита конституционных прав человека (к 15-летию Конституции России): сб. материалов междунар. науч.-практич. конф. – СПб.: БИЭПП-БИИЯМС, 2009. – С. 175–178.
Боровенко В.Н. Цель шпионажа в УК постсоветского государства // Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии: материалы IV Российского конгресса уголовного права / ответств. ред. В.С. Комиссаров. – М.: Проспект, 2009. – С. 634–637.
Бєлкіна Ю.Л. Актуальні питання цивільного та господарського права (наукова стаття в збірнику). – № 1 (14). – С. 6–20.
Бєлкіна Ю.Л. Міжнародна науково-практична конференція «Освітній процес: погляд з середини»: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – С. 40–42.
Боровенко В.М. Міжнародно-правові підстави кримінальної відповідальності за порушення правил міжнародних польотів // Правничий вісник / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 3. – С. 182–196.
Галай В.О. Способи захисту прав пацієнтів в Україні: наук.-практ. посіб. – К.: КНТ, 2009. – 72 с.
Галай В.О. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права): навч. посіб. – К.: КНТ, 2009. – 224 с.
Галай В.О. Недержавні організації із захисту прав пацієнтів: призначення та класифікація // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – № 2. – С. 63–69.
Галай В.О. Юридичні клініки як суб’єкт захисту прав пацієнтів в Україні // Право України. – № 9. – С. 101–105.
Галай В.О. Правова просвіта у галузі захисту прав пацієнтів як перспективний напрям реформи охорони здоров’я: досвід громадських організацій // Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з медичного права (II Міжнар. наук.-практ. конф. з медичного права), 23–24 квіт. 2009 р., Львів / Упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів: ЛОБФ «Медицина і право», 2009. – С. 51–55.
Галай В.О. Аналіз основних напрямів діяльності юридичних клінік із захисту прав пацієнтів // Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів: Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 24 квіт. 2009 р., Дніпропетровськ / за заг. ред. О.Л. Соколенка. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 12–13.
Галай В.О. До питання класифікації прав громадян у сфері охорони здоров’я // Підприємництво, господарство і право. – № 10. – С. 46–49.
Галай В.А. Опыт деятельности украинских юридических клиник в области защиты прав пациентов // Актуальные вопросы теории и практики развития клинического юридического образования: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 12 апр. 2009 г., г. Иркутск / отв. ред. И.Г. Смирнова, Л.А. Тетерина. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – С. 57–64.
Панфьорова М.А. Витоки формування політико-правової думки в Україні // Підприємництво, господарство і право: навч. посіб. – № 4. – С. 133–137.
Панфьорова М.А. Адміністративні центри Південно-Східної України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. // Правничий вісник / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 3. – С. 24–37.
Панфьорова М.А. Особливості розвитку джерел права на Лівобережній Україні у XVIII ст. // П’яті юридичні читання: матеріали Міжнар. наук. конф., 23–24 квіт. 2009 р. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009.
Панфьорова М.А. Міста Степової України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.: аналіз історіографії // Матеріали всеукр. наук. конф. «Історія Степової України у XVIII – на початку XX ст.». – Запоріжжя: Видавництво Запорізького національного університету. – С. 25–32.
Янчук О.Ю. Оптимізація структури місцевих державних адміністрацій // Правничий вісник / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 3 – С. 111–117.
Вітик І.Р. Деякі питання правосуб'єктності Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України у контексті її реформування // Юридичний журнал Право України. – С. 175–179.
Костюк В., Вітик І.Р. Проблеми забезпечення цивільного контролю за СБУ як складова оптимізації її правосуб’єктності // Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 45. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 178–182.
Вітик І.Р. Дотримання міжнародних стандартів прав людини, закріплених у Конституції і законах України, як необхідна умова здійснення оперативно-розшукової діяльності органами і підрозділами СБУ на сучасному етапі: доповідь // Матеріали конф. «Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії і практики» (22 трав. 2009 р.). – Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ НЮА України ім. Я. Мудрого. – С. 101–118.
Вітик І.Р. Рецензія на навчальний посібник «Господарське процесуальне право України», рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (К.: Ін Юре. – С. 3–221).
Вітик І.Р. у співавторстві з Костюком В. Трудове право України: навч. посіб. – 2009. – С. 3–330.
 

  Корнієнко О.О. Соціальна політика на українських землях: історико-правовий аспект / О. О. Корнієнко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 38. - С. 34-42

  Balykin I. Fighting participation of adolescents in destructive online communities / I. Balykin // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.590-593

  Frantsuz A. Problems of protection of the rights of the child in the conditions of ATO / A. Frantsuz, I. Balykin // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 19-28

  Корнієнко О.О. Цивільне процесуальне законодавство в контексті українських реформ / О.О. Корнієнко// Двадцять восьма наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій 10 - 27 березня 2018 р. / За ред. В.В. Масненка. - Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2018. - С. 138-140

  Kopylenko O. Die gesetzliche Regelung der alternativen Streitbeilegung in der Ukraine: De lege lata und lege ferenda / О. Kopylenko, Т. Petscherowa // Die Forderung der Rule of Law durch aubergerichtliche Streitbeilegung Deutschland, Polen, Ukraine. Band 82 / Tina de Vries (Hrsg.). Bern: Lang, 2018. - P. 145-153

  Копиленко О.Л. Вітальне слово до учасників міжнародної науково-практичної конференції / О.Л. Копиленко // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний вимір: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 1. - Суми, 2018. - С. 9

  Кривов'яз О.В. Національний правопорядок України та міжнародний правопорядок: аспекти співвідношення та взаємодії // Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, (18 грудня 2018 р.). - Київ, 2018. - С. 198-201

  Корнієнко О.О. Правова регламентація трудової діяльності малолітніх та неповнолітніх в часи Гетьманату / О.О. Корнієнко // Правничий вісник університету "КРОК". - 2018. - Вип.33. - С.

  Копиленко О.Л. Контроль громади за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні: проблемні питання законодавчого забезпечення / О.Л. Копиленко, І.М. Мищак // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць.- Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. - Вип. 5. - С. 53-62

  Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення: досвід Інституту законодавства Верховної Ради України - 2017 /упоряд.: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2018. - 93 с.

  Kopylenko O. Ustawowa regulacja alternatywnego zalatwiania sporow na Ukrainie: de lege lata i de lege ferenda / O. Kopylenko, N. Petscherowa // Alternatywne sposoby rozstrzygania sporow w Polse, w Niemczech, i na Ukrainie / Jozef Koredczuk (redakcja). Wroclaw, 2018. - Р. 187-189

  Кривов'яз О.В. Проблемні питання здійснення представництва в судах органів державної влади / О.В. Кривов'яз // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 77-82

  Копиленко О.Л. Конституційна реформа як чинник забезпечення національної єдності і стабільності України / О.Л. Копиленко // Сучасна університетська правова освіта і наука: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (23 лютого 2018 р.). Том 1. -К.: НАУ, 2018. - С. 215-218

  Гіжевський В.К. Застосування державного примусу в умовах формування правової держави в сучасній Україні / В.К. Гіжевський, А.А. Шевчук // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник матеріалів Всеукраїн. наук.-прак. конф. (м. Вінниця, 18 квітня 2018 р): у 2-х т. - Т. 1. - Тернопіль: Крок, 2018. - С. 206-208

  Француз А.Й. Співробітництво України та Республіки Кіпр у сфері протидії відмиванню грошей: теоретико-прикладні аспекти / А.Й. Француз, В.І. Світлак // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник матеріалів Всеукраїн. наук.-прак. конф. (м. Вінниця, 18 квітня 2018 р): у 2-х т. - Т. 1. - Тернопіль: Крок, 2018. - С. 202-204

  Колосова О.О. Органи охорони здоров'я та соціальної опіки другої УНР на теренах Польщі / О.О.Колосова // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С.179-182.

  Вітик І.Р. До питання захисту прав дітей в Україні / І.Р. Вітик // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника // Всеукраїнська громадська організація інвалідів. - К. : 2017. - С.141-144

  Вітик І.Р. Окремі штрихи до великої перемоги над нацизмом // Збірник праць: Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту: схеми, поняття, класифікації, висновки / В. Карпенко, Р. Ткачук. - Київ: Вадим Карпенко, 2017. - С. 74-80

  Вітик І.Р. Україна в Другій світовій війні: цифри, факти, коментарі // Збірник праць: Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту: схеми, поняття, класифікації, висновки / Укладачі: В. Карпенко, Р. Ткачук. - Київ: Вадим Карпенко, 2017. - С. 80-87

  Вітик І.Р. 23 лютого - день захисника вітчизни? Збірник праць: Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту: схеми, поняття, класифікації, висновки / В. Карпенко, Р. Ткачук. - Київ: Вадим Карпенко, 2017. - С. 70-74

  Вітик І.Р. До теми української незалежності Збірник праць: Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту: схеми, поняття, класифікації, висновки / В. Карпенко, Р. Ткачук. - Київ: Вадим Карпенко, 2017. - С. 18-24

  Корнієнко О.О. Практика застосування законодавства про соціальне забезпечення урядом Української Центральної Ради / О.О. Корнієнко // Правничий вісник університету "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017. - С. 82-86.

  Balykin I. The status of the implementation of the reform of local self-government and territorial organization of power in Ukraine/ I. Balykin // Науково-практична конференція "Верховенство права та місцеве самоврядування" (Київ, 14 грудня 2016 року). - К.: Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2016. - С. 120-121

  Копиленко О.Л. Уроки історії: чи потрібне їх нове прочитання (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) / О.Л. Копиленко // Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) : зб. наук. ст. - Харків, 2017. - С. 5-8.

  Кривов'яз О.В. Захист прав дитини в умовах збройного конфлікту / О.В. Кривов'яз // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - №27. - С. 52-55.

  Корнієнко О.О. Соціальний захист материнства й дитинства: історико-правовий аспект / О.О. Корнієнко // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. - С. 238-239.

  Бернадський Б.В. До питання про періодизацію історії контррозвідки в Україні / Б.В. Бернадський // Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 17 березня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд. О.О. Харіна, Т.О. Давидова, О.І. Матяш. - Київ: Нац. акад. СБУ, 2017. - С. 36-37.

  Календар ювілейних дат Української революції 1917-1921 років на 2017 рік: методичні рекомендації / О.С.Кучерук, Б.В.Бернадський, О.В.Якубець; ред. і упоряд. О.К.Зайченко; Національний музей історії України.- К.: Логос, 2017.- 30 с.

  Бернадський Б.В. Криза російських спецслужб у роки першої світової війни / Б.В. Бернадський // Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.: матеріали ХХХVІ Міжнародної історико-правової конференції (Дніпро, 1-4 червня 2017 р.). - Київ-Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. - С. 348-354.

  Бернадський Б.В. Матеріали спецслужб Російської імперії як джерело з історії держави і права України / Б.В. Бернадський // Правничий вісник університету "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017. - С. 57-68.

  Баликін І.І. Практика застосування ч. 4 ст. 96 ЗУ "про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарськими судами України / І. І. Баликін, С. І. Снісаренко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29. - С. 154-159

  "Від початку до кінця": оптимізація законодавчого процесу та моніторинг реалізації прийнятих законів /О. Л. Копиленко та ін.; під заг. ред. В. О. Зайчука; пер. І. В. Ворошилова та ін.]. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. - 148 с.

  Акти європейського права з питань правоохоронної діяльності: Збірник документів:У 2-х т.Т. II :Поліція.- Пер. з іноз. мов/кер.кол.упоряд.О.Л.Копиленко; Вступне слово Голови Верховної Ради України А. В. Парубія. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. -657 с.

  Власенко С.В. Європейські принципи місцевого самоврядування як основа гармонійних відносин влади та громадян / С.В. Власенко, О.Л. Копиленко // Європейська хартія локальної демократії від "А" до "Я" (Науково-практичний коментар Європейської хартії місцевого самоврядування). - Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 6-8.

  Ефективність законодавства України (питання моніторингу колізій)/кер.авт.кол. О.Л. Копиленко. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 405 с.

  Інституційні засади законодавчої діяльності Верховної Ради України та її комітетів: аналіт. огляд /О. Л. Копиленко та ін.; під заг. ред. В. О. Зайчука. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. - 53 с

  Копиленко О.Л. Актуальні правові питання державного управління та місцевого самоврядування в Україні / О.Л. Копиленко // Питання правового забезпечення модернізації державного управління та місцевого самоврядування в Україні. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017.- (Сер.: Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування. - Вип. 1). - С. 12-15.

  Копиленко О.Л. До ювілею В.О.Глушкова // Безпека людини, суспільства, держави: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 28 жовтня 2017 р).- К.: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2017. - С. 14.

  Копиленко О.Л. Законодавчий поступ у реаліях сьогодення (передмова) / О.Л. Копиленко // Парламентаризм та законотворення: вибрані лекції /упорядники: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, Ю. О. Волошин та ін. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 5-6.

  Парламентаризм та законотворення: вибрані лекції / Упорядники: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, Ю. О. Волошин, І. М. Мищак. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 498 с.

  Копиленко О.Л. Конституція України як основа еволюційного зростання й забезпечення національної єдності / О.Л. Копиленко // Конституція України: основа консолідації суспільства і держави: матеріали наукового круглого столу (м. Київ, 26 червня 2017 р.). - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 10-16.

  Копиленко О.Л. Модифікація організаційно-правових механізмів державного управління в Україні: європейський сценарій / О.Л. Копиленко // Міністри та державні секретарі: питання взаємодії. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - (Сер.: Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування. - Вип. 2). - С. 4-5.

  Копиленко О.Л. Національна безпека як система протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам /О.Л. Копиленко, Д.В. Хруст // Безпека людини, суспільства, держави: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 28 жовтня 2017 р.).- К.: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2017. - C. 138-140.

  Копиленко О.Л. Правова основа національної безпеки України потребує удосконалення /О.Л. Копиленко, О.Н. Ярмиш // Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 лютого 2017 р.)/Національний авіаційний університет. Том 1. - Тернопіль: Вектор, 2017. - С. 19-23.

  Копиленко О.Л. Про доцільність та необхідність створення Вищого спеціалізованого суду - Вищого суду з питань інтелектуальної власності / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко //Судова реформа в Україні: реалії та перспективи (матеріали науково-практичної конференції). - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 12-18.

  Копиленко О.Л. Передмова // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи (матеріали науково-практичної конференції). - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 10-11.

  Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2016 рік). Вип. 7/ кер. авт.кол. О.Л. Копиленко. - К.: Інститут законодавства Ради України, 2017. - 528 с.

  Якість та ефективність законотворення: актуальні проблеми: матеріали круглого столу/ кер.кол.упоряд. О.Л. Копиленко. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 417 с.

  Баликін І.І. Резолюції та рішеннях з'їздів, конференцій та пленумів ЦК КПУ (сер. 1940-х - сер. 1980-х рр.) щодо національної політики як джерело для вивчення історії держави і права України / І. І. Баликін // Наукові тренди сучасності : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 197-200

  Лотарєв А.Г. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю/А.Г. Лотарєв //Державне управління. Вісник національного університету цивільного захисту України .- 2017.- № 1 (6).-С.155-164.

  Лотарєв А.Г. "Регіон" та "Інноваційна система регіону" як об'єкти дослідження науки з державного управління/ А.Г. Лотарєв // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 149-151.

  Вітик І.Р. Українська повстанська армія – гордість української нації. Боротьба українського народу за створення своєї української соборної самостійної держави 1914-1944 / Ігор Вітик. – Київ : Вадим Карпенко, 2017. - 572 с.

  Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання). - Том 11/ кер.авт.кол. О.Л. Копиленко. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 997 с.

  Демократія у самоврядуваннях (Децентралізація та місцеве самоврядування під час Української революції 1917-1921 років) : у 2 т. Т. 1 / Вступне слово А. В. Парубія, Голови Верховної Ради України; упоряд. : Є. Р. Бершеда, В. О. Зайчук, О. Л. Копиленко та ін. - Репринт. вид. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 336 с.-(Серія : Із першоджерел. - Вип. VI)

  Етика, парламент, журналісти: міжнародні стандарти та досвід взаємодії : Збірник документів /кер.кол.упоряд.О.Л. Копиленко; Пер. з іноз. мов. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 155 с.

  Balykin I. Normative-legal basis og private detective (investigation) activity in Ukraine / Ivan Balykin // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.69-73

  Кривов'яз О.В. Деонтологічні засади здійснення приватної детективної (розшукової ) діяльності / О.В. Кривов'яз // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.114-116

  Кривов'яз О.В. Етичні норми поведінки адвоката в соціальних мережах / О.В. Кривов'яз // Наукові тренди сучасності : матеріали Наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2017 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 243-245

  Кривов'яз О.В. Деонтологія приватної детективної (розшукової) діяльності / О.В. Кривов'яз // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - №26. - С. 87-91.

  Вітик І. Р. До питання реформування Служби безпеки України як чинника гарантування прав та свобод людини / І. Р. Вітик ; журнал "Актуальні проблеми соціального права" Випуск 2. міністерство соціальної політики України.- Національний університет "Острозька академія", 2016. - C. 60-62

  Вітик І. Р. До питання реформування Служби безпеки України / І. Р. Вітик ; Мыжвыдомчий науково-практичний семынар Боротьба з органызованою злочинныстю: Актуальні проблеми та гшляхи вирішення в умовах реформування парвоохоронних органів. - 2016. - С. 14-16

  Копиленко О.Л. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам'яток права / О.Л. Копиленко, Б. Кіндюк // Юридична Україна. - 2016. - № 7-8. - С. 4-12.

  Кривов'яз О.В. Порушення прав адвокатів / О.В. Кривов'яз // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 16-17

  Кривов'яз О.В. Правова культура юриста в сучасних умовах розвитку суспільства / О. В. Кривов'яз // Правничий вісник університету "КРОК", 2016. - № 24. - С. 39-42

  Кривов'яз О.В. Шляхи забезпечення правопорядку в сучасній Україні / О.В. Кривов'яз // Правничий вісник університету "КРОК", 2016. - № 23. - С. 39-42

  Бернадський Б.В. Місце церкви у забезпеченні державної безпеки Російської імперії / Б.В. Бернадський // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки: матеріали ХХХІV Міжнародної історико-правової конференції (м. Тисмениця, 26 – 29 травня 2016 р.). - Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. - С. 335-341.

  Бернадський Б.В. Перший бій таємної війни / Б.В. Бернадський // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2016. - № 1. - С. 12-18

  Законодавство у сфері воєнної безпеки: виклики, проблеми, шляхи удосконалення: зб. матеріалів / упоряд. Копиленко О. Л. та ін. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. - 280 с.

  Баликін І.І. Національний склад репресованих у Донбасі в 1941-1982 рр. / І. І. Баликін // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: збірник матеріалів ІІІ науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2016 року).- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2016. - С. 17-20

  Баликін І.І. Нормативно-правове регулювання історико-культурної складової Києва в умовах урбаністичних процесів / І. І. Баликін // Публічний простір як об’єкт правового регулювання: міжнародна науково-практична конференція (30 вересня 2016 р.).- К.:Академія адвокатури України, 2016. - С. 17-23

  Баликін І.І. Щодо доцільності внесення змін у статут територіальної громади міста Києва у питанні культурної спадщини столиці / І. І. Баликін // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К. - Університет економіки та права «КРОК», 2016. - С. 4-7

  Lotariev A. Strategy of Development of Innovation Activities in the Region / Andrii Lotariev// Public Policy and Economic Development.-2016.- Issue 9 (13). -P.182-192

  Лотарєв А.Г. Інновації в публічному управлінні - запорука розбудови конкурентоспроможної держави /А.Г. Лотарєв // Ольвійський форум - 2016: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: матер. міжнар. наук.-практ. конф.(9-11 червня 2016 р.). - Миколаїв, 2016. - С. 187-189.

  Вітик І. Р. До окремих питань грошового та пенсійного забезпечення громадян України у 2015 році: науково-правовий аспект / І. Р. Вітик ; журнал "Актуальні проблеми соціального права" Випуск 2. міністерство соціальної політики України.- Національний університет "Острозька академія", 2015. - С. 113-115

  Корінний М.М. Про роль іраномовних етносів у становленні та розвитку Стародавньої та Середньовічної України-Руси 1-го тис. до н. е. – 1-го тис. н. е. (аналіз новітньої історіографії проблеми) // Правничий вісник Університету «КРОК». Міжнародне фахове видання. – Вип. 20. – К., 2015. – С. 61-74.

  Копиленко О.Л. Реалізація реформ в Україні в контексті планування законодавчої діяльності парламенту / О.Л. Копиленко // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції.- Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. - С. 8-11

  Бернадський Б.В. Правове забезпечення контррозвідувальної діяльності в Російській імперії / Б.В. Бернадський // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства: колективна монографія / С.Г. Гордієнко [та ін.]; наук. ред. к.ю.н., проф. В. К. Гіжевський, С. Л. Марков. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 202-229

  Бернадський Б.В. Достовірність документів спецслужб Російської імперії, як джерелала з історії держави і права України / Б.В. Бернадський // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: науково-практична конференція молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 309-311

  Баликін І.І. Концепція втілення національної політики радянською владою на Донбас (1943-1985 рр.) / І. І. Баликін // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2015. - Вип. 21. - С. 73-83

  Баликін І.І. Національна політика на сторінках програми КПРС 1961 р. / І. І. Баликін // Актуальні проблеми в системі освіти "загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад": Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 травня 2015 р.) / наук. ред. Н. П. Муранова.- Національний авіаційний університет. - 2015. - С. 15-21

  Баликін І.І. Національна політика органів радянської влади в Донбасі (1943–1985 рр.): автореф. дис. канд. юрид. наук: 07.00.01 «Історія України» / І. І. Баликін / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2015. – 20 с.

  Баликін І.І. Нормативно-правове закріплення принципів національної політики в Конституції 1977 р / І. І. Баликін // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року).- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 311-312

  Баликін І.І. Результати здійснення радянської національної політики в Донбасі (1943-1985 рр.) / І. І. Баликін // Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Наук.-практ. конф. (4 грудня 2015 р., Київ).- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. - C. 7-10

  Лотарєв А.Г. Рівень розвитку та можливості інноваційного потенціалу регіону/А.Г. Лотарєв//Теорія та практика державного управління.- 2015 .- № 2 (49). [електронне видання]. режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/2/14.pdf

  Лотарєв А.Г. Концептуальні підходи до формування регіональної інноваційної діяльності /А.Г. Лотарєв// Інвестиції: практика та досвід.- 2015.- № 16.-С.142-145

  Вітик І. Р. Про законодавство проти злочинів, характерних для фашизму / І. Р. Вітик. - 2014.- №4. - С. 2-5

  Вітик І. Р. Реформування прокуратури України – вимога сьогодення / І. Р. Вітик ; Правничий вісник Університету «КРОК». Міжнародне фахове видання. - 2014.- Вип. 16. - С. 28-32

  Гетьман-П’ятковська І.А. Право і мораль як засадничий світогляд для майбутнього України / Гетьман-П’ятковська І.А. / Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Вип. 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 136-142.

  Balykin I. Ethnical composition of Donbass (1943 – 1982 years) / I. Balykin // Nauka i studia. Historyczne nauki.- Przemysl, 2014.- №17(127). - P. 68-75

  Копиленко О.Л. Децентралізація влади як фактор загальнонаціонального єднання України / О.Л. Копиленко // Конституційна реформа в Україні: загальнонаціональний проект єднання.- Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. - С. 10-14

  Бернадський Б.В. Переведення роботи російських спецслужб на воєнні рейки в 1914 році / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014.- Вип. 18. - С. 35-45

  Чумак В.В. Теоретико-правовий аналіз понять "національна безпека"і "державна безпека" / В.В. Чумак, Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету КРОК". - 2014. - Вип. 20. - С. 95-103

  Лотарєв А.Г. Формування інституційної системи державної підтримки інноваційної діяльності регіону/А.Г. Лотарєв// Державне будівництво.- 2014.- № 2. [електронне видання]. режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/08.pdf

  Лотарев А.Г. Сущность инноваций и роль государства в социо-эколого-экономическом росте страны / А. Г. Лотарев // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 14 листопада 2014 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.45-46

  Лотарев А.Г. Региональная инновационная политика на современном этапе экономического развития страны /А.Г. Лотарев // Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи" : збірник тез наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф.(м. Львів, 26-27 грудня 2014 року): У 3-х частинах. - Львів: ЛЕФ, 2014. - Ч.2. - С. 23-25.

  Lotariev A. Recognition of study periods and qualifications: Ukrainian experience and regulations / Andrii Lotariev //International Conference on Academic Recognition in the framework of Fifth International Staff Exchange Week (June 16-20, 2014): Conference deliverables.- Vilnius (Lithuania), MRU, 2014. - P.7-12

  Ліненко М.О., Митрофанов І.І. Деякі проблеми класифікації співучасті у злочині // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, РВВ «Вежа».

  Копиленко О.Л. Маловідомі сторінки новітнього конституційного процесу в Україні / О. Л. Копиленко // Конституційний процес в Україні: сучасний стан і стратегічні пріоритети: Матеріали науково-практичної конференції (до 17-ї річниці Конституції України).- Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. - С. 26-30

  Бернадський Б.В. До питання про правове регулювання захисту державної таємниці у роки Першої світової війни / Б.В. Бернадський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспуденція.- Одеса, 2013.- Вип. 6-2, т. 1. - С. 10-14

  Бернадський Б.В. Перлюстрація як метод забезпчення державної безпеки / Б.В. Бернадький // Правничий вісник Університету КРОК". - 2013. - Вип. 15. - С. 30-39

  Бернадський Б.В. Кваліфікація державної зради у законодавстві Російської імперії наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 17. - С. 11-19

  Бернадський Б.В. Функції спецслужб та основні напрями контррозвідувального захисту державних інтересів у Російській імперії на початку ХХ століття / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 16. - С. 11-21

  Бернадський Б.В. Історичні передумови нормативного закріплення відомостей, що становлять державну таємницю / Б.В. Бернадський // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. - 2013. -№ 2. - C. 88-91.

  Вітик І. Р. Боротьба українського народу за незалежність на початку ХХ ст. / І. Р. Вітик ; історико-публіцистичний твір. - 2012. - 104 с.

  Вітик І. Р. Конституційне право України / І. Р. Вітик. - 2012. - 756 с.

  Вітик І. Р. Деякі аспекти застосування Службою безпеки України процедур, що обмежують права і свободи людини і громадянина / І. Р. Вітик, О. М. Ліненко ; Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки.- Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012.- Вип. 54. - С. 375-383

  Янчук О. Ю. Кроки судової реформи: залежність чи незалежність судової влади / О. Ю. Янчук // Правничий вісник Університету "КРОК" : Збірник наукових праць. - 2012. - Вип. 13. - С. 54-58

  Бернадський Б.В. Забезпечення секретності при проведенні мобілізації в російсській імперії у 1914 році / Б.В. Бернадський // Безпека інформації. - 2012. - Т. 18, № 2. - С. 33-42

  Бернадський Б.В. Захист важливих відомостей в українських землях в архаїчний період / Б.В. Бернадський // Безпека інформації. - 2012. - Т. 17, № 1. - С. 55-63

  Бернадський Б.В. Контррозвідувальний аспект реорганізації органів політичного розшуку Російської імперії в Україні / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2012. - Вип. 13. - С. 14-26

  Бернадський Б.В. Національно-економічна безпека країни та роль уній органів державної безпеки / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2012. - Вип. 14. - С. 4-10

  Бернадський Б.В. Надзвичайний розвідник доби Першої світової війни (до 125-річчя Дмитра Вітовського) / Б.В. Бернадський // Воєнна історія. - 2012. - № 4-6. - С. 93-102

  Ворожко В.П. Нарис історії охорони державної таємниці в Україні: монографія / В.П. Ворожко, Б.В. Бернадський, О.В. Ботвінкін. - К.: Лазурит-Поліграф, 2012. - 188 с.

  Копиленко О. Автономна Республіка Крим: питання правового статусу : монографія / О. Копиленко. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Інститут законодавства ВРУ, 2012. - 910 с.

  Лотарєв А.Г. Оцінка ефективності заходів у сфері розміщення та використання капіталу підприємства / А. Г. Лотарєв, Т. В. Ганущак // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.-Т.7 : Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / С. М. Лаптєв [та ін.]; наук. ред. С. М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.49-52

  Лотарєв А.Г. Управління фінансовими ризиками на підприємстві /А.Г. Лотарєв, Ю. І. Скулиш, О.І.Захаров [та ін.]// Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.-Т.8: Економічна безпека держави на макро - та мікрорівнях: колективна монографія / В. І. Грушко [та ін.]; наук. ред. В. С. Сідак. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.157-179

  Лотарєв А.Г. Внутрішні загрози системи економічної безпеки суб'єктів господарювання/ А. Г. Лотарєв //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2012. - № 8. - С. 82-87

  Входження національної системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторингове дослідження: аналітичний звіт /А.Г. Лотарєв, О.І. Шаров [та інші]; кер. авт. кол. Т.В. Фініков. – К. : Таксон, 2012.-54 с.

  Лотарєв А.Г. Сучасний стан системи економічної безпеки м’ясопереробних підприємств / А. Г. Лотарєв // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2012. - Вип. 39(дод.). - С. 62-65

  Гіжевський В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник/ В.К. Гіжевський, М.О. Ліненко, І.І. Митрофанов; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2012. - 708 с.

  Вітик І. Р. До Закону України «Про Службу безпеки України» / І. Р. Вітик ; наук.-практ. коментар.- Видавець Карпенко В.М., 2011. - 352 с.

  Вітик І. Р. Права осіб з інвалідністю в Україні / І. Р. Вітик ; Наук.-практ. посіб.- ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2011. - 312 с.

  Вітик І. Р. Про Службу безпеки України / І. Р. Вітик, В. Л. Костюк ; Наук.-практ. коментар до Закону України. - 2011. - 352 с.

  Панфьорова М.А. Інститут голови держави в українській конституційній традиції (XVII – початок ХХ ст.): матеріали ХІІІ всеукр. наук.-практ. конф. «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи». – Тернопіль: «Вектор», 2011. – С. 82–86.

  Лотарєв А.Г. Економічна безпека суб'єктів малого підприємства: зовнішні чинники впливу/ А. Г. Лотарєв //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/Університет економіки та права "КРОК".- 2011. - № 5. - С. 83-91

  Лотарєв А.Г. Деякі аспекти функціонування системи економічної безпеки суб'єктів малого підприємництва/ А.Г. Лотарєв // Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах ( 29 грудня 2011 року): матеріали науково-практичної конференції. -К.: Вид. Ліпкан О.С., 2011 - С. 28-32

  Вітик І. Р. Трудове право України / І. Р. Вітик.- Промінь, 2010. - 280 с.

  Панфьорова М.А. Історія держави та права України: навчально-методичний комплекс дисципліни. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 72 с.

  Панфьорова М.А. Місце Південно-Східної України в системі адміністративно-територіального устрою Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2010. – Вип. 5, т. 1. – С. 82–95.

  Юринець Ю.Л. Засоби адміністративно-правового забезпечення культурних прав громадян: наукова стаття // Адвокат. – 2010. – № 3 (114). – С. 21–30.

  Юринець Ю.Л. Актуальні питання забезпечення культурних прав громадян в законах України: наукова стаття // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2010. – № 2 (21). – С. 4–33.

  Вітик І. Р. Деякі питання правосуб'єктності Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України у контексті її реформування / І. Р. Вітик ; Юридичний журнал Право України. - 2009. - С. 175-179

  Вітик І. Р. Дотримання міжнародних стандартів прав людини, закріплених у Конституції і законах України / І. Р. Вітик ; Матеріали конф. «Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії і практики».- Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ НЮА України ім. Я. Мудрого, 2009. - С. 101-118

  Вітик І. Р. Рецензія на навчальний посібник «Господарське процесуальне право України» / І. Р. Вітик.- Ін. Юре, 2009. - 3-221

  Панфьорова М.А. Витоки формування політико-правової думки в Україні // Підприємництво, господарство і право: навч. посіб. – № 4. – С. 133–137.

  Панфьорова М.А. Адміністративні центри Південно-Східної України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. // Правничий вісник / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 3. – С. 24–37.

  Панфьорова М.А. Особливості розвитку джерел права на Лівобережній Україні у XVIII ст. // П’яті юридичні читання: матеріали Міжнар. наук. конф., 23–24 квіт. 2009 р. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009.

  Панфьорова М.А. Міста Степової України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.: аналіз історіографії // Матеріали всеукр. наук. конф. «Історія Степової України у XVIII – на початку XX ст.». – Запоріжжя: Видавництво Запорізького національного університету. – С. 25–32.

  Галай В.О. Способи захисту прав пацієнтів в Україні: наук.-практ. посіб. – К.: КНТ, 2009. – 72 с.

  Галай В.О. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права): навч. посіб. – К.: КНТ, 2009. – 224 с.

  Галай В.О. Недержавні організації із захисту прав пацієнтів: призначення та класифікація // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – № 2. – С. 63–69.

  Галай В.О. Юридичні клініки як суб’єкт захисту прав пацієнтів в Україні // Право України. – № 9. – С. 101–105.

  Галай В.О. Правова просвіта у галузі захисту прав пацієнтів як перспективний напрям реформи охорони здоров’я: досвід громадських організацій // Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з медичного права (II Міжнар. наук.-практ. конф. з медичного права), 23–24 квіт. 2009 р., Львів / Упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів: ЛОБФ «Медицина і право», 2009. – С. 51–55.

  Галай В.О. До питання класифікації прав громадян у сфері охорони здоров’я // Підприємництво, господарство і право. – № 10. – С. 46–49.

  Галай В.О. Аналіз основних напрямів діяльності юридичних клінік із захисту прав пацієнтів // Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів: Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 24 квіт. 2009 р., Дніпропетровськ / за заг. ред. О.Л. Соколенка. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 12–13.

  Галай В.А. Опыт деятельности украинских юридических клиник в области защиты прав пациентов // Актуальные вопросы теории и практики развития клинического юридического образования: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 12 апр. 2009 г., г. Иркутск / отв. ред. И.Г. Смирнова, Л.А. Тетерина. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – С. 57–64.

  Вітик І. Р. Проблеми забезпечення цивільного контролю за СБУ як складова оптимізації її правосуб’єктності / І. Р. Вітик, В. Л. Костюк ; Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки.- Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України., 2009.- Вип. 45. - С. 178-182

  Вітик І. Р. Трудове право України / І. Р. Вітик, В. Л. Костюк. - 2009. - 3-330

  Боровенко В.Н. Цель шпионажа в УК постсоветского государства // Категория "цель" в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии: материалы IV Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося на юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова (28-29 мая 2009 г.). / редкол. : В. С. Комиссаров (отв. ред.) [и др.]. - М.: Проспект, 2009. - С. 634–637

  Боровенко В.Н. Закрепление конституционных прав и свобод в УК Украины // Уголовно-правовая защита конституционных прав человека (к 15-летию Конституции России): сб. материалов междунар. науч.-практич. конф. – СПб.: БИЭПП-БИИЯМС, 2009. – С. 175–178.

  Янчук О. Ю. Оптимізація структури місцевих державних адміністрацій / О. Ю. Янчук // Правничий вісник Університету "КРОК" : Збірник наукових праць. - 2008. - Вип 3. - С. 111-117

  Боровенко В.М. Міжнародно-правові підстави кримінальної відповідальності за порушення правил міжнародних польотів // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2008. - Вип. 3. - С. 182-196.

  Гіжевський В.К. Реалізація Концепції адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи / В.К. Гіжевський, О.Ю. Янчук // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Спеціальний випуск: у 2 ч. - Ч. 2: Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування: IV Національна науково-теоретична конференція (20-22 травня 2005 р.). - Сімферополь: Кримський юридичний інститут Харківського університету внутрішніх справ, 2005. - С. 31-36

  Янчук О.Ю. Структурні зв’язки у системі органів виконавчої влади (загальна характеристика) / О.Ю. Янчук, В.В. Гіжевський // Наукові записки. Серія "Право". - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2004. - С. 160-168

  Гіжевський В.К. Правове регулювання діяльності Державної митної служби України та митне оформлення руху товарів: навчальний посібник / В.К. Гіжевський, В.І. Грязін, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 148 с.

  Грязін В.І. Підготовка та призначення судових експертиз: посібник / В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І Рощин. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 688 с.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.