Юридичний факультет — Університет «КРОК»

Юридичний факультет

Засновано у вересні 1994 року

Юридичний факультет – один із перших навчальних підрозділів «КРОКу». На сьогодні він залишається найбільш цікавим для вступників до Університету. Факультет здійснює навчання за актуальними бакалаврськими та магістерськими програмами, залучає досвідчених фахівців-практиків і надає можливість здобути якісну освіту.

Навчальний процес на юридичному факультеті забезпечують відомі вчені-юристи, академіки з них 8 докторів юридичних наук і 21 кандидат наук.

Переважна більшість з них пройшла стажування викладання у країнах Європейського Союзу, зокрема в Латвії, Іспанії, Нідерландах та інших країнах Європейського Союзу, володіє іноземними мовами, має значний науковий і практичний досвід у сфері освіти та передання студентам своїх знань і умінь.

Факультет пропонує за спеціальністю 081 Право такі освітні програми:

для здобуття ступеня бакалавра з права

для здобуття ступеня магістра з права

 
 
 
Відеопрезентація спеціальності «Право» від викладачів Юридичного факультету

Громадянське суспільство України перебуває на порозі кардинальних змін, що спричинені повномасштабною агресією російської федерації. Такі суспільно-економічні фактори зумовлюють переоцінку основних матеріальних і моральних цінностей, що підносить на новий рівень важливість володіння глибокими знаннями і уміннями у сфері права. Означені об’єктивні обставини кардинально змінили підходи до розуміння таких основоположних понять як «людяність», «добро і зло», «права людини і громадянина» тощо. За таких умов на передній план постають завдання щодо підготовки кваліфікованих спеціалістів у галузі права для забезпечення повного і ефективного використання вітчизняних і міжнародних правових інструментів на напрямку відстоювання і захисту прав людини в умовах воєнного і післявоєнного періодів. Навіть з плином часу ці завдання не втратять своєї актуальності і важливості, а професія правника, особи, яка має право надавати професійну правничу допомогу, буде завжди потрібна, запитувана і поціновувана серед людей.

Перебуваючи в умовах необхідності відстоювання інтересів України на міжнародній арені, підвищення її ролі й авторитету серед світової спільноти, відбуваються процеси, які вимагають адекватного реагування з боку правників, а саме впровадження у всі сфери життя українських людей необхідних змін, що продиктовані об’єктивними суспільними потребами. Відповідаючи на нагальні соціальні запити, право, з одного боку, вимушене «підлаштовуватися» під зміни, що відбуваються, а з іншого – саме виступає інструментом, за допомогою якого можна найбільш швидко і якісно здійснити необхідні перетворення.

Окремо потрібно відзначити той бік суспільного життя, який не пов'язаний напряму з впливом військової агресії. Говоримо про потребу щодо врегулювання тих питань, які нас супроводжують повсюдно і вимагають вирішення у правовому полі. Саме за таких умов виникає необхідність в отриманні кваліфікованої юридично допомоги, забезпеченні правничого супроводження цивільних, господарських та інших сфер життя.

В умовах формування високоморального громадянського суспільства змінюється і право, роль якого в повсякденному житті людини все більше відчутно зростає. Тому цінність права, а саме його здатність служити метою і засобом для задоволення соціально справедливих, прогресивних потреб та інтересів громадян, не залишає сумнівів у тому, яку конкретно професію обрати. Життям доведено, що альтернативи юридичній професії немає.

Саме юристи, отримавши ґрунтовні і всебічні знання, належну професійну підготовку, з урахуванням високого рівня правосвідомост, чіткого розуміння своєї відповідальності за долю людей, здатні ефективно впливати на зміцнення законності і правопорядку у державі. Необхідність виконання юристами своїх професійних повноважень, громадянського обов'язку ставить перед ними особливо високі вимоги до професійних та особистих якостей.

Сучасна юриспруденція не тільки наука про інструменти впливу на суспільні відносини. Вона є розгалуженою системою знань про державу і правояка забезпечує успішне опанування системними знаннями у сфері юриспруденції в цілому. Слугуючи підґрунтям формування високоморального члена суспільства, отримане фахове знання сприяє становленню грамотного фахівця в окремих галузях права, як, наприклад, у цивільному, господарському, кримінальному та адміністративному праві.

Ми забезпечуємо якісне надання освітніх послуг на напрямку підготовки фахівців юридичних спеціальностей. Адже належний рівень професійної фахової підготовки – це запорука успіху сучасного юриста. І цієї якості можна досягти лише за допомогою спеціалізації, тобто отримання і подальше поглиблення своїх знань у певній сфері.

Якість надання правових послуг – це запорука успіху сучасного юриста. І цієї якості можна досягти лише за допомогою спеціалізації, тобто поглиблення своїх знань у певній сфері

Роман Сивий, керуючий партнер LawWhales, адвокат (з інтерв’ю на pravotoday.in.ua)

До складу факультету входять кафедри:

До складу кафедри державно-правових дисциплін входять наступні секції:

  • цивільно-правових дисциплін
  • кримінально-правових дисциплін
  • конституційного, адміністративного та міжнародного права
  • секція приватної детективної діяльності
  • секція медичного та фармацевтичного права

Факультет постійно розвивається і застосовує нові підходи до формування фахівця з відповідно до актуальних запитів суспільства.

Юридичний факультет спільно з Управлінням міжнародного співробітництва виборов грант на проект Еразмус+ «Медіація: навчання та трансформація суспільства» за участю університетів Азербайджану, Грузії, Іспанії, Латвії, Нідерландів та України. У рамках проекту реалізується магістерська навчальна програма з медіації. Студенти, які будуть навчатися за цією програмою будуть проходити стажування в країнах Європи.

Ознайомившись з цією частиною профорієнтаційної інформації, допитливий абітурієнт покладе для себе запитання про те, чим же вирізняється саме наш факультет від інших навчальних закладів такого ж освітнього спрямування?

У нас є відповідь навіть для найбільш допитливих кандидатів. Першим і основним є те, що здобуття освітнього рівня «бакалавр» гарантує отримання настільки глибоких фахових знань і навичок, що забезпечує максимально високі запити стейкхолдерів, а також формує основу для опанування новими спеціальностями освітнього рівня «Магістр», якими є «Медіація», «Медичне та фармацевтичне право», «Приватна детективна діяльність» і «Господарське право». Саме ці напрямки підготовки професіоналів своєї справи сформували тривалу стійку знаність і повагу в суспільстві до наших випускників. Серед них голови районних адміністрацій м. Києва та інших регіонів України, відомі адвокати, нотаріуси, працівників Міністерства юстиції та його регіональних утворень, Міністерства освіти і науки, засновники приватних детективних агенств, юрисконсульти, працівники суду, прокуратури та правоохоронці.

Вступаючи на юридичний факультет на спеціальність «Медіація», студент отримує новітній фах, за яким, безсумнівно, майбутнє як інструментом досудового і позасудового врегулювання спорів в усіх сферах життєдіяльності українського суспільства. Навчаючись на цій магістерській програмі, студент отримує високофахові знання у сфері психології, конфліктології, соціології та інших галузях знань, що йому дозволяє якісно виконувати функції медіатора, тобто незалежного посередника, який надає допомогу сторонам конфлікту вирішити проблему, залишаючись при цьому нейтральним щодо сторін і предмета спору. Така практика щодо розв’язання конфліктів успішно застосовується в різних країнах світу, а налагоджені ділові зв’язки з Нідерландською бізнес академією (Netherlands Business Academy), їх персональна участь у підготовці фахівців даного профілю сприяє максимальному досягненню результатів цієї навчальної програми.

Наступна тема – «Медичне та фармацевтичне право». Це також нова сторінка у підготовці юристів-правників. Цю спеціалізацію запроваджено як відповідь на чуттєвий суспільний запит, яким забезпечується право людини на отримання якісного рівня медичного забезпечення. Адже суди насправді перевантажені позовами до представників медицини за надання неякісних медичних послуг (стоматологія, імплантологія, косметична галузь, хірургія тощо). Мається також значна кількість кримінальних проваджень, де підозрюваними і обвинувачуваними особами є медичні працівники. І саме в таких умовах зростає роль правників, які мають спеціальні фахові пізнання у сферах медицини і фармацевтичної промисловості.

Окремо слід зупинитися на «Приватній детективній діяльності». Навчання на даній програмі – це унікальна можливість опанувати формами і методами документування злочинів і правопорушень, легальними інструментами отримання інформації та документів, які в подальшому слугуватимуть підґрунтям для поновлення порушених прав і уникненню негативних наслідків вчинених, чи таких що можуть мати місце порушенням кримінального чи іншого протиправного характеру. Ця спеціалізація є альтернативою зверненню до державних правоохоронних структур, працівники яких з різних причин не реагують або здійснюють неналежним чином перевірку фактів, наведених у зверненнях громадян про вчинені правопорушення і злочини.

Навчальна програма «Господарське право» з урахуванням реалій сьогодення викликає значний інтерес як інструмент забезпечення належного правопорядку у сфері господарювання, високоякісного супроводження підприємницької сфери на всіх напрямках провадження такої діяльності. Нагальними і особливо запитуваними є навички правників щодо розроблення, укладення та контролю за виконання господарських зобов’язань, ведення переговорної та претензійної роби, а також представництва інтересів постраждалої сторони в суді.

І насамкінець .Юридичний факультет спільно з Управлінням міжнародного співробітництва виборов грант на проект Еразмус+ «Медіація: навчання та трансформація суспільства» за участю університетів Азербайджану, Грузії, Іспанії, Латвії, Нідерландів та України. У рамках проекту реалізується магістерська навчальна програма з медіації. Студенти, які навчатимуться за цією програмою, матимуть можливість проходити стажування в країнах Європи.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Юридичний факультет