Наукові школи Університету «КРОК» — Університет «КРОК»

Наукові школи Університету «КРОК»

Наукові школи здійснюють науково-дослідну, науково-організаційну, науково-методичну, патентну та винахідницьку діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту, наказів та розпоряджень Ректора Університету, перспективних та річних планів роботи кафедр, договорів, укладених Університетом зі сторонніми організаціями.

Наукові школи розвивають колективи дослідників різних поколінь (докторів наук, професорів, викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів) різної наукової кваліфікації та різних вікових груп, які виконують під керівництвом видатних провідних учених розробку актуальних наукових проблем у певній галузі науки або на межі наук.

На базі Університету «КРОК» діють такі наукові школи:

Наукова школа кафедри маркетингу та поведінкової економіки «Маркетингові стратегії в поведінковій економіці»

У 1997 році в Університеті «КРОК» було створено кафедру менеджменту та маркетингу, яка у 2002 році реорганізувалася у кафедру маркетингу та поведінкової економіки.

Завідувачем кафедри з моменту її заснування є Петрова Ірина Леонідівна, доктор економічних наук, професор.

Наукова спеціалізація кафедри – проблеми теорії та практики взаємодії маркетингових механізмів (інструментів) та поведінкових детермінант реальної економіки.

Метою проєкту є напрацювання нових підходів та інструментів у сфері маркетингових та поведінкових технологій і формування сучасних компетенцій у студентської молоді.

Представники наукової школи щороку проводять Круглий стіл «Маркетинг мікс», до якого залучаються відомі маркетологи України – як теоретики, так і практики.

Кафедра надає практичні консультації з питань:

 • проведення маркетингових досліджень, визначення цільових сегментів та розробки стратегій позиціонування бренду(компаній);
 • розробки маркетингових стратегій на ринку праці;
 • створення технологій та інструментів ефективних продажів;
 • формування маркетингових стратегій малого бізнесу;
 • маркетингового супроводу функціонування закладів охорони здоров‘я та освіти у контексті їх реформування;
 • забезпечення етики та культури маркетингової діяльності;
 • розвитку цифрового маркетингу та пошуку ніш для започаткування інтернет-бізнесу;
 • розробки комплексу маркетингу внутрішнього ринку праці та формування продуктивного людського соціального капіталу компанії;
 • розробки ідентичності та індивідуальності бренду тощо.

Наукова школа кафедри теоретичної та прикладної економіки «Стабілізаційний потенціал економіки на загальнонаціональному та галузевому рівнях»

Зміст основної проблеми дослідження: «Ідентифікація, оцінювання, інституційне забезпечення стабілізаційного потенціалу національної економіки».

Охоплює 20 осіб науковців різних поколінь.

Здобутки за останні роки: три захисти, 2 монографії, 10 статей в Scopus та Web of Science за темою дослідження.

Сфери наукового консультування: інституційний дизайн макроекономічної стабілізації, антимонопольне регулювання, оцінювання майна та нерухомості, організація підприємницької діяльності на ринку нерухомості, інноваційне підприємництво.

Наукова школа кафедри управління проєктами та процесами

Впродовж 2000-2020 років на кафедрі управління проєктами та процесами (раніше – технологій управління, бізнес-адміністрування) основним напрямком наукової роботи є методології управління проєктами, портфелями проєктів та програмами в різних сферах людської діяльності (сферами наукових досліджень є ІТ-проєкти, будівельні проєкти, освітня галузь, арт-проєкти, організаційні, маркетингові та бізнес-проєкти, психологічні аспекти управління проєктами).

Основні наукові задачі наукової школи: управління ризиками, конфліктами, змінами, відхиленнями, якістю, цінністю в проектах.

Починаючи з 2006 року студенти кафедри беруть участь та перемагають у Всеукраїнській олімпіаді з управління проєктами, в конкурсі наукових робіт з управління проєктами, в міжнародній ІТ-олімпіаді IT-Universe (зокрема в конкурсі Управління ІТ-проєктами).

З 2000 по 2020 роки співробітниками та аспірантами кафедри захищено понад 10 кандидатських та одна докторська дисертація зі спеціальності 05.13.22 – управління проєктами та програмами.

Опубліковано понад 100 наукових монографій, статей, тез конференцій.

Щороку викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть активну участь у найвідоміших науково-практичних міжнародних конференціях з управління проєктами та програмами в Україні, що проходять в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі.

Наукова школа кафедри національної економіки та фінансів

У 1997 році в Університеті «КРОК» було створено кафедру фінансів, яка у 2002 році реорганізувалася у кафедру фінансів та національної економіки.

Завідувачем кафедри з моменту її заснування є Грушко Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор.

Наукова спеціалізація кафедри – Напрями трансформації фінансової політики в економіках перехідного періоду (державний реєстраційний номер 0103V000062).

Безпосередньо продовжувалися розпочаті ще у 2006 році дослідження інноваційних процесів відповідно до кафедральної теми «Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України» (державний реєстраційний номер 0106V005798).

Додатково досліджується наукова тема: «Проблеми бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності» (державний реєстраційний номер 0106U005800).

Одним із завдань наукових досліджень було:

 • опрацювання питань, пов’язаних із проблемами відображення в бухгалтерському обліку діяльності суб’єктів господарювання та документального оформлення операцій, зокрема обумовлених змінами законодавчої бази регулювання господарської діяльності, врахуванням аспектів господарської діяльності у зв’язку із входженням України до Світової організації торгівлі (СОТ);
 • відповідним до цього складання фінансової, податкової та статистичної звітності підприємств, що займаються різними видами діяльності;
 • аналіз та аудит стану та діяльності суб’єктів тощо.

За результатами наукових досліджень за останні три роки опубліковано 10 монографій, 10 науково-практичних посібників та підручників, понад 200 статей і тез, у тому числі в журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах.

Наукова школа «Управління інноваційним розвитком соціально-економічних систем в епоху економіки знань» (VARIORUM)

Організована у 2000 році на базі науково-дослідницького колективу «Створення виробів з композитних матеріалів» та кафедри Управління проєктами та прикладної статистики Східноукраїнського національного університету (м. Луганськ).

Засновник та науковий керівник школи – Рач Валентин Анатолійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. У 2014 році центр наукової школи перемістився до Університету економіки та права «КРОК» (м. Київ). З метою збереження наукового потенціалу школи у 2014 році було створено Альянс наукових партнерів між Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля, Університетом «КРОК» та Українською асоціацією управління проєктами.

Наукова школа стала одним з ініціаторів відкриття та лідерів розвитку нової для України наукової спеціальності «Управління проєктами та програмами». Представниками наукової школи у 2000 році було засновано перший в Україні фаховий збірник наукових праць «Управління проєктами та розвиток виробництва». Він зіграв системоутворювальну функцію у справі підготовки кандидатів та докторів наук із зазначеної та суміжних спеціальностей. На початок 2020 року видано 72 номери збірника.

За роки існування школи в ній було підготовлено 18 кандидатів та п’ять докторів наук з шести наукових спеціальностей п’яти галузей знань, шести держав. Основні наукові проєкти школи є міждисциплінарними і спрямовані на розробку науково-обґрунтованих підходів, методів, механізмів та інструментарію вирішення конкретних практичних проблем інноваційного розвитку соціально-економічних систем різного масштабу та природи.

Наукова школа «Приватна детективна діяльність»

У 1997 році в Університеті «КРОК» було створено юридичний факультет.

З 2015 року в Університеті діє освітня програма «Приватна детективна діяльність», гарантом якої є Француз Анатолій Йосипович. доктор юридичних наук, професор, Герой України, заслужений юрист України, лауреат премії імені Ярослава Мудрого, відмінник освіти України, завідувач кафедри державно-правових дисциплін. За даною програмою пройшли навчання і отримали дипломи «спеціаліста» та «магістра» 36 осіб.

Склад наукової школи становить 21 особа, з яких 6 докторів юридичних наук та 15 кандидати юридичних наук.

Основний напрям дослідження: теоретико-правові аспекти становлення і розвитку детективної та охоронної діяльності в Україні.

На другому світовому міжнародному конгресі приватних детективів, де були присутні представники 22 країн світу, що відбувся у м. Києві у жовтні 2017 року, вказана ініціатива отримала позитивне міжнародне визнання у контексті забезпечення прав людини у державі. Досвідом зацікавилися представники Великобританії, Румунії, Казахстану, Молдови та інші.

Дослідження школи фокусується на кафедральній тематиці науково-дослідної роботи: «Теоретико-правові аспекти становлення і розвитку детективної та охоронної діяльності в Україні» (Реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0116U005089).

Результати наукових досліджень використовуються у науковій роботі викладачів кафедри державно-правових дисциплін, науково-дослідній та інноваційній діяльності студентів, аспірантів, докторантів.

Наукова школа кафедри міжнародних відносин та журналістики «Зовнішня політика України: українсько-угорські відносини»

Наукова школа «Зовнішня політика України: українсько-угорські відносини» започаткована у 2019 році.

Очільником є Ткач Дмитро Іванович, доктор політичних наук, професор, Надзвичайний та Повноважний Посол України, завідувач кафедри міжнародних відносин та журналістики.

Кваліфікаційний склад: доктор політичних наук – одна особа; кандидати юридичних наук – 6 осіб.

Основні напрями діяльності наукової школи:

 • вироблення нових теоретичних, методологічних та практичних підходів щодо сутності зовнішньої політики України;
 • дослідження і оприлюднення науково-практичних результатів студентів, аспірантів, докторантів і викладачів на рівні курсових та магістерських робіт, кандидатських дисертацій;
 • оприлюднення науково-практичних результатів викладачів, аспірантів, докторантів і студентів у фахових національних і міжнародних виданнях, на міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах, інших заходах;
 • підготовка магістрів, аспірантів, докторантів із названої проблематики;
 • співпраця з науковцями і практиками вітчизняних та зарубіжних вузів із вищезгаданої тематики.

Результати наукових досліджень використовуються у науковій роботі викладачів кафедри міжнародних відносин та журналістики, науково-дослідній та інноваційній діяльності студентів, аспірантів, докторантів.

Наукова школа з економічної безпеки

У 2006 році з урахуванням ситуації щодо входження до європейської спільноти, подальшого розвитку демократичних перетворень Університет «КРОК» підтримав ініціативи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП), щодо розробки галузевого стандарту та відкриття спеціальності з підготовки магістрів за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». Так при розробці цього стандарту у групі фахівців, яка була утворена при Міністерстві освіти та науки України безпосередньо взяли в участь 5 співробітників Університету: кандидат економічних наук, професор С. Лаптєв, кандидат психологічних наук, доцент П. Пригунов, кандидат технічних наук, доцент В. Алькема, кандидат фізико-математичних наук, доцент О. Шаров, старший викладач О. Михайлюк.

У 2007 році в Університеті «КРОК» було створено кафедру управління фінансово-економічною безпекою, на якій за підтримки УСПП було розпочати підготовку магістрів зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою».

За ініціативи доктора історичних наук, професора Сідака В.С., проректора з наукової роботи Університету (2008-2017 рр.) було розроблено та затверджено паспорт наукової спеціальності 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, з якої у 2009 році відкрито першу в Україні Спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій.

До складу наукової школи увійшли науковці-практики у сфері національної та економічної безпеки, а також науковці, які захистили дисертації в Університеті.

Науковий гурток Юридичного факультету

На Юридичному факультеті працюють студентські наукові гуртки з актуальних проблем застосування права, забезпечення прав і свобод людини та дитини.

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Науковий гурток є добровільним науковим об’єднанням студентів Університету з метою цілеспрямованого розвитку відповідних напрямків науки, обміну досвідом.

На сьогодні науково-дослідна діяльність студентів здійснюється за наступними напрямами:

 • «Теоретико-правові засади забезпечення прав дитини в умовах війни в Україні» під керівництвом декана юридичного факультету, доктора філософії у галузі права Степаненко Н.В.
 • «Теоретичні та практичні питання застосування медіаційних процедур у різних сферах суспільного життя в Україні» під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента, гаранта освітньо-професійної програми «Медіація» Доляновської І.М.

Незважаючи на військовий стан та загрозу обстрілів, повітряні тривоги та відключення світла, керівникам наукових гуртків вдалося у 2022-2023 навчальному році провести «живі» зустрічі зі студентами-членами наукових гуртків. За час війни у нашій державі кожна без винятку українська дитина зазнала порушень своїх законодавчо закріплених прав.

28 жовтня в читальній залі бібліотеки відбувся круглий стіл на тему: «Особливості захисту та забезпечення прав і свобод дитини в різних країнах світу» в рамках наукового гуртка під керівництвом Наталії В'ячеславівни Степаненко. Активну участь взяли студенти та викладачі, які обговорювали особливості законодавчої бази захисту прав дитини, вносили свої пропозиції щодо її вдосконалення.

6 грудня 2022 року відбулося засідання круглого столу, присвячене річниці прийняття Закону України «Про медіацію», на якому учасники під керівництвом Доляновської І.М. обговорили перспективи імплементації медіації у вирішення конфліктів в Україні.

А 9 грудня 2022 року, напередодні Міжнародного дня прав людини, відбулося ІІ-ге засідання наукового гуртка юридичного факультету «Теоретико-правові засади забезпечення прав дитини в умовах війни в Україні», на якому студенти обговорювали важливі питання сьогодення: народження та народжені в умовах війни, усиновлення, ефективна та безпечна освіта, міжнародна підтримка під час війни, викрадення дітей, особливості вимушеного паралельного навчання закордоном та в Україні, благодійні організації допомоги дітям, що стали жертвами російської агресії та інші.

Слід також відзначити захід в рамках наукового гуртка під керівництвом Степаненко Н.В., а саме зустріч із радницею-уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук, що відбулася 28 лютого. На зустрічі обговорювалися питання захисту прав дітей в умовах воєнного стану, діяльність Координаційного штабу з питань дитини та дитячої реабілітації, порталу «Діти війни», чат-боту «Дитина не сама». Професорсько-викладацький склад та присутні на заході студенти долучились до обговорення проблемних питань з тематики заходу. У ході зустрічі відбулась жвава дискусія актуальних проблемних питань захисту прав дитини під час війни в Україні та пропонувалися наукові обґрунтування їх вирішення.

Усі заходи були надзвичайно позитивно сприйняті студентською спільнотою і викликали жваве обговорення та наукову дискусію.

До науково-дослідної роботи студентів залучається також і професорсько-викладацький склад юридичного факультету. Члени наукових гуртків беруть активну участь в науково-дослідній роботі – пишуть наукові роботи, наукові статті, доповідають на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Наукова діяльність » Наукові школи Університету «КРОК»