Інша інформація:
Коваль Яна Сергіївна

кабінет 417

(+38 044) 455-57-12, вн. 146

Сфера наукових інтересів

  • фінансові установи, механізми державного управління, антикризове управління, економічна безпека, фінансовий моніторинг
 
 

Коваль Яна Сергіївна

  • кандидат наук з державного управління (2019 р.)

Освіта

  • Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» Черкаський навчально-науковий інститут / Банківська справа / кваліфікація магістр з банківської справи (2017 р.)

Професійна кар’єра

  • з жовтня 2018 р. – доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, учений секретар Вченої ради Університету, відповідальний секретар збірника «Вчені записки Університету «КРОК»
  • 2018 р. – 2018 р. – Український-науково дослідний інститут цивільного захисту, молодший науковий співробітник відділу публічного управління цивільним захистом Науково-дослідного центру заходів цивільним захистом
  • 2017 – 2018 рр. – Приватний вищий навчальний заклад Черкаська філія «Європейський університет», лаборант кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту
  • 2016 – 2017 рр. – Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, старший лаборант кафедри менеджменту та економічної безпеки

Особисті досягнення

  • Почесна грамота Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти, 2018 р.
 
 

Публікації

  Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level / Laptіev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y.// Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. - Riga: "Landmark" SIA, 2019. - Vol. 2. - P. 216-224.

  Коваль Я.С. Вдосконалення інформаційно-аналітичної системи економічної безпеки банків на державному рівні / Я. С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54). - С.212-221

  Коваль Я.С. Державний інструментарій ідентифікації ризиків, як елемент попередження негативного впливу на економічний стан банківської системи / Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.65-75

  Коваль Я.С. Економічні нормативи діяльності банківських установ України та їх вплив на державне регулювання // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 174-176

  Коваль Я.С. Державне регулювання економічною безпекою банківських установ України / Я.С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - №4(52). - С. 176-190

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / Laptiev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – P. 186-195

  Коваль Я.С. Стан банківського сектору України з точки зору виникнення кризових явищ у державі/ Я.С. Коваль // Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19 квітня 2018). - Умань, 2018. - С. 163-167

  Мігус І.П. Формування інноваційної моделі державного розвитку підприємств в Україні / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: колектив. монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, к.е.н., доц. О.А. Біловодської. - Суми: Триторія, 2018. - С. 10-29

  Laptiev S. Improving the methodical approach to evaluation of economic security of banking institutions of Ukraine /Sergey Laptiev, Iryna Mihus, Yana Koval // Kosice security revue : journal (Poland)/- 2018. -№2. -P. 30-40

  Koval Y.S. Stress-testing of complex risks in the banking system, as an instrument of state anti-crisis management //Public management: collection.- Kyiv: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2018.- № 2(12).- P. 138-148

  Sidak V. Anti-crisis management economic safety of banking Institutions on the state level: problems and ways of their Solution / Volodymyr Sidak ,Yana Koval //European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018. -№ 2.- P.20-29

  Коваль Я.С. Механізми державного регулювання системи банківського нагляду в Україні/ Я.С. Коваль // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 12 квітня 2018).- Київ: КНУТД, 2018. -С.304-307

  Koval Y.S. Mechanism of public anti-crisis management based on risk-management in banking activity / Koval Y.S. // XIV International research and practical conference "Cutting-edge science" (Sheffield, 30 April - 07 May 2018).- Sheffield, 2018.- P. 95-98.

  Коваль Я.С. Моніторинг як складова антикризового управління банком у системі державного регулювання фінансової безпеки України / Коваль Я.С., Мігус І.П. // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С. 261-236

  Мігус І.П. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи / Мігус І. П., Карпова К. В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. -№16. - С. 80-88

  Мігус І.П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. / Інвестиції: практика та досвід .- 2017. - №17.- С.82-90

  Мігус І.П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. №18. -С. 54-60

  Мігус І.П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку/ І. П. Мігус, М. П. Денисенко, Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 125-131

  Коваль Я.С. Механізм державного регулювання банківських установ України в сучасних умовах / Я.С. Коваль //Право та державне управління.- 2017. -№4. Т.2. -С. 74-82

  Мігус І.П. Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. //Державне управління: удосконалення та розвиток: електор. наук. фах. вид. - 2017. -№8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108

  Андрієнко В.М. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки / Андрієнко В.М., Мігус І.П., Коваль Я.С. // Демократичне врядування : наук. вісник .- 2017.- Вип. 20.- URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/index.html

  Коваль Я.С. Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій в державному управлінні / Я.С. Коваль // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали V Міжнародної заочної наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 24 лист. 2017).- Запоріжжя: КПУ, 2017.- С. 869-872.

  Коваль Я.С. Формування системного підходу до реалізації антикризової стратегії в державному управлінні банківських установ / Я.С. Коваль // Теорія та практика державної служби: матеріали наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 8 грудня 2017). - Дніпропетровськ:ДРІДУ НАДУ , 2017. - С. 161 - 163

  Коваль Я.С. Соціальна діагностика як необхідний елемент механізму оцінювання державного управління / Я.С. Коваль // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: Матеріали XI Регіональної наук.-практ. конф. за міжн. уч. (Дніпро, 01 грудня 2017).-Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017.- С. 83-86

  Мігус І.П. Взаємозв'язок антикризового управління із системою економічної безпеки банків / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства: тези доп. уч. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Львів, 26 травня 2017).-Львів: ЛьвДУВС, 2017. - С. 153-157.

  Мігус І.П. Шляхи виходу з банківської кризи та напрями підвищення ефективності управління ризиками / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання: мат. IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси, 14 квітня 2017). - Черкаси, 2017.- С. 298-302

  Мигус И.П. Оценка мер антикризисного регулирования банковского сектора со стороны НБУ / Мигус И.П., Коваль Я.С.// Securitatea informationala 2017: conferinta internationala (Chisinau, 4-5 aprilie 2017).- Chisinau, 2017. -С. 22-25

  Коваль Я.С. Загрози інформаційної безпеки у банківських установах / Коваль Я.С., Мігус І.П. //Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: мат. ІV Міжн. науково-практ. конф. (Черкаси, 25-26 березня 2016).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2016.- С. 174-177

  Мігус І.П. Банківські кризи, як передумова виникнення економічних злочинів у банківській сфері/ Мігус І.П., Коваль Я.С. //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері :монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. -Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.106-133

  Коваль Я.С. Заходи антикризового управління в банку/ Коваль Я.С., Жежерун Ю.В. // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХІV Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 3-4 червня 2016).- Переяслав-Хмельницький, 2016.- С. 67-71

  Коваль Я.С. Діагностика і моніторинг фінансової стійкості в антикризовому управлінні банківської діяльності / Коваль Я.С. //Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали Х Міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 25 листопада 2016).- Харків: ХНАДУ, 2016. -Т2.- С. 186-188

  Коваль Я.С. Вплив іноземного капіталу на банківський сектор України/ Коваль Я.С. //Теорія та практика розвитку банківської системи: збірник праць VІII Всеукр. наук.-практ. студ. конф. (Львів, 20-21 листопада 2014).- Львів, 2014. - С. 500-503


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Коваль Яна Сергіївна