Фінанси, банківська справа, страхуваня та фондовий ринок — Університет «КРОК»

«Фінанси, банківська справа, страхуваня та фондовий ринок»
(про спеціальність та освітні програми)

Кафедра національної економіки та фінансів

 
 
Відеопрезентація спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхуваня та фондовий ринок» від кафедри національної економіки та фінансів
 
 • Інформація про спеціальність

  Розвиток фінансового ринку та посилення відповідних економічних процесів (зокрема посилення конкурентної боротьби) в окремих його сегментах змушують фінансові установи шукати нові форми та способи позиціонування своїх послуг. Агресивний характер розвитку банківської сфери, постійне удосконалення технологій фінансового обслуговування та універсалізація фінансово-кредитної діяльності взагалі – основні чинники появи сучасних форм та способів ведення ощадно-інвестиційного бізнесу. Глобалізація, міжнародна інтеграція та зростаюча конкуренція змушують банки та страхові компанії постійно збільшувати, переформатовувати та оновлювати спектр своїх послуг. Важливе місце в переліку стимулюючих чинників розвитку інтеграційних процесів у банківському та страховому бізнесі посідає прагнення фінансових установ зберегти (чи навіть збільшити) рівень прибутковості своєї діяльності. У цих умовах достатньо дієвим способом досягнення такої мети є використання конкурентних переваг шляхом консолідації капіталу та пропозиції нових інтегрованих продуктів.

  На сучасному етапі розвитку економіки України одним із пріоритетних напрямів державної політики є забезпечення її фінансової безпеки. В умовах відкритості національної економіки та посилення залежності її розвитку від динаміки світової економіки і процесів глобалізації очевидною стає необхідність попередження як зовнішніх, так і внутрішніх викликів та загроз.

  Саме це визначає підвищену потребу суспільства у бакалаврах-фінансистах і саме ці необхідні знання вони можуть отримати, навчаючись в Університеті «КРОК».

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра

  для здобуття ступеня магістра

 • Освітня програма «Фінанси, банківська справа, страхуваня та фондовий ринок» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхуваня та фондовий ринок» охоплюють два напрямки знань у сфері фінансів: у сфері фінансової безпеки бізнесу та банківського бізнесу і страхування.

  На сучасному етапі розвитку економіки України одним із пріоритетних напрямів державної політики є забезпечення її фінансової безпеки. В умовах відкритості національної економіки та посилення залежності її розвитку від динаміки світової економіки і процесів глобалізації очевидною стає необхідність попередження як зовнішніх, так і внутрішніх викликів та загроз.

  Фахівці з фінансової безпеки бізнесу відносяться до числа найпрестижніших професій – спеціалісти у даній сфері діяльності високо цінуються за умови їхньої високої кваліфікації. Саме таких фінансистів потребують комерційні структури, банківські установи, інвестиційні та страхові компанії, державний сектор, структури, що функціонують на ринку фінансових послуг і саме таких спеціалістів готує Університет «КРОК». Попит на фахівців, які вміють оцінювати ринкову вартість компанії, мають навики ризик-менеджменту, вміють визначати ключових учасників ринку, що можуть становити загрозу бізнесу, здатні розпізнати початкові етапи рейдерських захоплень бізнесу, є постійним і в умовах розвитку вітчизняної економіки буде лише зростати.

  Саме це визначає потребу у бакалаврах-фінансистах і саме ці необхідні знання вони можуть отримати, навчаючись в Університеті «КРОК».

  Специфіка другої складової цієї спеціальності, тобто банківського бізнесу і страхування, полягає в тому, що студенти мають можливість набути знань і вмінь щодо банківської та страхової діяльності, всіх її видів, існуючих на сьогодні. Зокрема, таких, як укладання і супровід страхових договорів, виконання операцій щодо припинення діяльності цих договорів чи їх пролонгації, підготовка всебічно обґрунтованих фінансових планів, проведення обліку й аналізу страхових операцій, здійснення внутрішнього і зовнішнього аудиту та фінансового моніторингу страхових установ тощо.

  Немає потреби доводити, що успіхи і досягнення кожного конкретного банку чи страхової установи залежать в першу чергу від рівня професійних знань та вмінь їхнього керівництва і персоналу та від їхніх особистих морально-етичних рис. І саме такі високоякісні, інноваційні знання, навички і риси можуть примножити, набути, розвинути та вдосконалити ті, хто, вступивши до Університету «КРОК», оберуть зазначену освітню програму.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сутність та значення основних базових теоретичних понять з фінансів, грошей та кредиту;
  • сутність державних фінансів, їхній склад та принципи функціонування;
  • економічний зміст державного бюджету, державного боргу України та особливості побудови фінансів державних підприємств;
  • порядок обчислення та сплати податків і платежів в Україні;
  • сутність фінансів підприємств та фінансових ресурсів;
  • роль і закономірності функціонування фінансів, грошей та кредиту на мікро- і макрорівнях у сучасних умовах функціонування економіки;
  • сучасні тенденції розвитку фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання та домогосподарств;
  • принципи взаємодії та управління окремими ланками фінансової системи;
  • сутність грошових надходжень, фінансових результатів діяльності підприємств та методи їх розрахунку;
  • порядок обчислення і сплати податкових платежів підприємства;
  • методичні підходи щодо оцінки показників ліквідності, ділової активності та фінансової стійкості підприємства;
  • нові виклики та потенційні загрози для фінансової безпеки бізнесу.
  • склад та структуру фінансових ресурсів страхових організацій, порядок формування та розміщення страхових резервів;
  • специфіку формування власного та залученого капіталу страховика; сутність та призначення страхових резервів, порядок їхнього формування та використання;
  • особливості оподаткування страхових організацій податком на прибуток;
  • критерії оцінювання фінансового стану страховиків, їхню фінансову надійність, стійкість та платоспроможність;
  • джерела надходжень і напрямки використання коштів фондів соціального страхування та особливості надання соціальних послуг з кожного виду соціального страхування;
  • механізми управління діяльністю фондів соціального страхування та механізму сплати ЄСВ, його позитивні моменти та наслідки;
  • загальний порядок розрахунків матеріального забезпечення та фінансування соціальних послуг з кожного виду соціального страхування.

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • оперувати основними фінансовими категоріями, які характеризують складові державних фінансів;
  • розраховувати стан бюджету держави та боргового навантаження на економіку країни;
  • оцінювати сучасний стан і перспективи розвитку державних фінансів України та їхніх окремих складових;
  • аналізувати і структурувати проблеми функціонування фінансових відносин держави та інших суб’єктів господарювання;
  • визначати джерела формування фінансових ресурсів підприємства;
  • оцінювати порядок формування грошових надходжень і фінансових результатів підприємства;
  • розраховувати грошові надходження підприємства, фінансові результати його роботи, показники рентабельності;
  • оцінювати результати та ефективність бізнес-плану;
  • оцінювати фінансову звітність підприємства для прийняття ефективних конструктивних управлінських рішень;
  • визначати рівень податкового навантаження на діяльність підприємства та розробляти заходи щодо його зниження;
  • оцінювати стан фінансової безпеки держави та обґрунтовувати заходи щодо запобігання кризовим явищам, нейтралізувати ризики та загрози, які можуть з’являтися у фінансовій та економічній сферах;
  • виявляти проблеми, перешкоди та нові виклики і небезпеки, що можуть виникати на шляху функціонування конкретних фінансових установ та знаходити і пропонувати шляхи та методи їх усунення і успішного подолання.
  • користуватися законодавчо-нормативними актами, які регулюють фінансові основи страхової діяльності;
  • здійснювати аналіз статистичних даних з надання страхових послуг вітчизняними та зарубіжними страховиками;
  • аналізувати обсяги фінансових ресурсів, що формуються страховиками від надання страхових послуг, від фінансової та інвестиційної діяльності страховиків;
  • обчислювати прибутки від страхової діяльності та застосовувати ставки податку на прибуток;
  • оцінювати фінансовий стан страхової організації, її рентабельність, стійкість, надійність та платоспроможність;
  • працювати з законодавчими актами, діючими інструкціями та нормативами матеріалами щодо організації соціального захисту населення;
  • обґрунтовувати та аналізувати характерні ознаки різних видів соціального страхування, зокрема на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, нещасними випадками на виробництві та професійних захворювань, пенсійного та медичного страхування;
  • проводити розрахунки щодо фінансування соціальних виплат за рахунок коштів фондів соціального страхування, в тому числі пенсійного.

  Основні дисципліни

  » Національні фінанси » Економічна теорія та економічна історія » Вища математика та теорія ймовірності » Мікроекономіка » Макроекономіка » Статистика » Фінанси і кредит » Економіка підприємства » Системи технологій » Бухгалтерський облік » Маркетинг » Міжнародна економіка » Економіко-математичні методи та моделі » Правове забезпечення господарської діяльності » Управління персоналом та економіка праці » Стратегічне управління » Бізнес-планування » Іноземна мова II » Менеджмент

  Професійні дисципліни: » Інвестування » Гроші та кредит » Банківська система » Приватні фінанси » Фінанси » Фінанси суб’єктів господарювання » Соціальне страхування » Фінансовий ринок » Фінансовий аналіз » Страхування » Фінансовий трейдинг

  Практика

  Основними базами практики здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхуваня та фондовий ринок» та за спеціалізацією «Фінансова безпека бізнесу» є Міністерство фінансів України та його регіональні установи (фінансові управління); Державна казначейська служба України; Державна фіскальна служба України; Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України; комерційні банки, страхові, інвестиційні компанії та інші фінансові інститути, які досягли стабільних результатів у власній фінансовій діяльності та є сталими суб’єктами фінансової системи України; підприємства різних форм власності.

  Працевлаштування

  Випускники Університету «КРОК» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та спеціалізацією «Фінансова безпека бізнесу» мають такі потенційні сфери працевлаштування:

  • діяльність у сфері обігу цінних паперів, на фондовому ринку, в інвестиційних фондах та інвестиційних компаніях (у якості фінансового аналітика), що пов’язана зі створенням та функціонуванням інвестиційних фондів; обігом цінних паперів; залученням капіталу за рахунок фондових інструментів, управлінням інвестиційними активами, аналізом ринку цінних паперів, нерухомості та інших ринків, інструменти яких можуть перебувати у складі фінансових активів, інвестиційною діяльністю, оцінкою активів, складанням та «читанням» фінансової звітності;
  • діяльність у складі фінансових служб підприємств, що пов’язана з управлінням грошовими потоками підприємства та фінансовою безпекою суб’єктів господарювання, фінансовим плануванням, підготовкою фінансової звітності, відносинами з інституціями фінансової системи (фінансовим ринком, державними фінансами);
  • діяльність у сфері податкового планування, що передбачає управління податковими відносинами на всіх рівнях (державному, муніципальному, корпоративному) та консалтинг у сфері обліку і оподаткування, роботу в аудиторських компаніях;
  • діяльність у банківському секторі, що пов’язана із формуванням ресурсної бази банківських структур, управлінням кредитним портфелем, оптимізацією кредитного ризику; управлінням проблемною заборгованістю, дотриманням банківських нормативів, здійсненням діяльності у сфері лізингу, факторингу, надання інших видів банківських послуг;
  • діяльність у сфері страхування, що передбачає роботу у страхових компаніях та компаніях, які займаються фінансовим посередництвом на страховому ринку.

  Спеціаліст з фінансів може працювати економістом-фінансистом, обіймати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному відділах підприємств, комерційних організацій, розвивати кар’єру в інвестиційних фондах та компаніях, комерційних банках, різноманітних державних комісіях із регулювання фінансових відносин у суспільстві, обіймати посади в страхових та інших компаніях, що надають фінансові послуги економічним суб’єктам. Крім того, випускники Університету «КРОК» за даним напрямом підготовки можуть працювати аналітиками з фінансово-економічної безпеки, фахівцями з розвитку бізнесу та корпоративного управління або відкрити власний бізнес.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії

   
 • Освітня програма «Фінанси, банківська справа, страхуваня та фондовий ринок» | магістр

  ПРОЄКТНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  ВАЖЛИВІ ПОДІЇ


  МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  Забезпечити підготовку компетентних професіоналів у галузі фінансів, банківської справи та страхування; розвинути у здобувачів необхідні навики в сфері створення і розвитку фінансових компаній, прийняття ефективних управлінських рішень, формування сприятливих умов для ведення фінансової діяльності, фінансового управління.

  КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (загальний обсяг – 90 кредитів ЄКТС)


  1 семестр

  • Методологія, теорія та практика наукових досліджень /5 кредитів ЄКТС/ силабус
  • Фінансова безпека бізнесу /5 кредитів ЄКТС/ силабус
  • Банківський менеджмент /5 кредитів ЄКТС/ силабус
  • Фінансовий менеджмент /5 кредитів ЄКТС/ силабус
  • Страховий менеджмент /5 кредитів ЄКТС/ силабус
  • Податковий менеджмент /5 кредитів ЄКТС/ силабус

  2 семестр

  3 семестр

  • Дисципліна вільного вибору ДВВС3 /5 кредитів ЄКТС/ силабус
  • Дисципліна вільного вибору ДВВС4 /5 кредитів ЄКТС/ силабус
  • Дисципліна вільного вибору ДВВС5 /5 кредитів ЄКТС/ силабус
  • Кваліфікаційна робота /15 кредитів ЄКТС/ методичні рекомендації

  Перелік Дисциплін Вільного Вибору На 2022-2023 Навчальний Рік

  БЛОК 1 /ДВВС1/

  • Дисципліна вільного вибору ДВВС3 / силабус
  • Судово-економічна експертиза фінансових рішень / силабус
  • Управління фінансовою санацією / силабус
  • Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій / силабус
  • Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів / силабус
  • Ринок нерухомого майна / силабус
  • Цінні папери на ринку нерухомості / силабус
  • Інтернет-аналітика в маркетингу / силабус
  • Практикум з психології продажу / силабус

  БЛОК 2 /ДВВС2/

  • Методологія бухгалтерського обліку та аудиту / силабус
  • Міжнародна фінансова звітність / силабус
  • Стратегічний аналіз / силабус
  • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств / силабус
  • Прогнозування розвитку ринку нерухомості / силабус
  • Соціальний капітал в підприємництві / силабус
  • Створення та управління брендами / силабус
  • Інноваційний маркетинг / силабус

  БЛОК 3 /ДВВС3/

  • Прогнозування розвитку фінансових систем / силабус
  • Актуальні питання теорії та практики фінансів / силабус
  • Оціночна діяльність: методи і моделі / силабус
  • Діагностика стану підприємства / силабус
  • Оцінка девелоперських проєктів / силабус
  • Підприємницька психологія / силабус
  • Маркетинговий менеджмент / силабус
  • Соціальний маркетинг та поведінкова економіка / силабус

  БЛОК 4 /ДВВС4/

  • Теорія та практика фінансового ринку / силабус
  • Поведінкові фінансові моделі / силабус
  • Тренінг «Технологія обробки обліково-аналітичних даних» / силабус
  • Державний аудит / силабус
  • Нерухомість та нерухоме майно як об’єкт оподаткування / силабус
  • Підприємництво в інтелектуальній сфері / силабус
  • Креатив у маркетингових комунікаціях / силабус
  • Діджітал маркетинг / силабус

  БЛОК 5 /ДВВС5/

  • Оптимізація фінансових рішень / силабус
  • Поведінкова економіка у фінансах / силабус
  • Методологія бухгалтерського обліку та аудиту / силабус
  • Судово-економічна експертиза / силабус
  • Оцінка ЦМК та нематеріальних активів / силабус
  • Інтелектуальний бізнес / силабус
  • Управління персоналом в туристичній організації / силабус
  • Стратегії маркетингу в туристичній сфері / силабус

  ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

  2021-2022

  2022-2023

  ЗАПРОШЕНІ ЛЕКТОРИ

  Продовження навчання

  Випускники освітньої програми можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні та здобути ступінь доктора філософії (PhD)

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Факультет економіки та підприємництва » Фінанси, банківська справа, страхуваня та фондовий ринок