Наукові публікації кафедри національної економіки та фінансів

 
Свердан М.М. Державні фінанси: сучасні особливості механізму формування бюджетних доходів та фінансування видатків // Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку: монографія / під ред. д. е. н., професора О.О. Непочатенко. (Частина 1). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416 с. (с. 192–202; 0,71 д. а.).
Свердан М.М. Теоретические основы налогообложения и налоговой политики государства // Современная экономика: анализ состояния и перспективы развития: монография / под ред. проф. М.М. Скорева. – Ставрополь: Центр научного знания «Логос», 2012. – 188 с. (с. 172–187; 1,14 п. л.).
Свердан М.М. Государственный кредит: экономическая интерпретация и особенности использования // Экономическая система XXI века: новые подходы к управлению предприятиями, отраслями, комплексами / [А.В. Бурков и др.]: под ред. А.В. Буркова. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. – 186 с. (с. 99–113; 0,79 п. л.).
Свердан М.М. Оподаткування в Україні: фіскальна ефективність і сучасні перспективи ринкових трансформацій // Формування економічного портрета національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 20–21 січ. 2012 р.): у 2-х частинах. – К.: «Київський економічний науковий центр», 2012. – Ч. І. – С. 41–43. (0,21 д. а.).
Свердан М.М. Фіскальна консолідація – сучасна тенденція розвитку державних фінансів // Актуальні проблеми економіки: теоретичні та практичні аспекти: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 27–28 січ. 2012 р.): у 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2012. – Ч. ІІ. – С. 139–140. (0,23 д. а.).
Свердан М.М., Корзаченко О.В. Прогнозування податкових доходів бюджету держави: теоретичне обґрунтування суті та специфіки // Економічні погляди: теорія і практика: зб. тез наук. робіт міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 3–4 лют. 2012 р.): у 2-х частинах. – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. – Ч. ІІ. – С. 56–58. (0,21 д. а.).
Свердан М.М. Державні позики: сучасні фінансові особливості здійснення та управління заборгованістю // Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності: зб. тез наук. робіт міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16–17 берез. 2012 р.): у 2-х частинах. – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. – Ч. ІІ. – С. 96–98. (0,21 д. а.).
Свердан М.М., Корзаченко О.В. Фінансовий менеджмент та інформаційні технології: аспекти сучасної взаємодії // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» (21–22 берез. 2012 р.). – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. – С. 329–331. (0,11 д. а.).
Свердан М.М., Корзаченко О.В. Податкові надходження бюджету: аналіз та прогнозування // Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 берез. 2012 р.). – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. – Ч. І. – С. 103–107. (0,25 д.а.).
Свердан М.М. Фінансова безпека держави у контексті ринкових трансформацій // Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 квіт. 2012 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 79–81. (0,125 д. а.).
Свердан М.М. Фіскальні трансформації держави у контексті забезпечення суспільного добробуту // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності: зб. наук. пр. конф.: ч. І. – Одеса: «Одеський національний університет», 2012. – С. 13–15. (0,13 д. а.).
Свердан М.М. Державна політика доходів населення // Філософія та соціологія трансформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 24–26 трав. 2012 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 85–88. (0,21 д. а.).
Свердан М.М. Державні фінанси у контексті фіскальних трансформацій // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 трав. 2012 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012. – С. 223–224. (0,125 д. а.).
Свердан М.М. Налоговые реформы: динамика, тенденции и приоритеты налоговых преобразований // Междунар. науч.-практ. конф. «Совершенствование теории и методологии финансов и налогообложения», 10 мая 2012 г.: материалы / Приволжский научно-исследовательский центр. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. – C. 53–58. (0,3 п. л.).
Sverdan M., Korzachenko O. Optimization of business processes «Receivables Management» // Riga Technical University 53rd International Scientic Conference. Digest. – Riga. – 2012. – 11–12 October 2012. – P. 77.
Свердан М.М. Державні позики у складі фінансової системи держави // Матеріали ІV Всеукр. заоч. наук. конф. «Актуальні питання сучасної економіки» (24 груд. 2012 р.). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – С. 180–182. (0,125 д. а.).
Sverdan M., Korzachenko O. Receivables Management: optimization of problematic business process of the telecommunications company // Scientific Journal of RTU. 5. series., Datorzinatne. – 2012. – Vol. 54.
Пилипченко О.І. Фінансова політика держави на макрорівні: монографія. І том / за ред. д. е. н., професора В.І. Грушка. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.
Пилипченко О.І. Фінансова політика держави на макрорівні: монографія. ІІ том / за ред. С.М. Лаптєва. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.
Кальний С.В. Фінансова політика держави на макрорівні: монографія. І том / за ред. д. е. н., професора В.І. Грушка. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.
Петришина Н.В. Технологічна модернізація трансформаційної економіки України // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 19. – 247 с. – С. 12–21.
Петришина Н.В. Модернізація економіки: зміст явища та особливості реалізації на Україні. – К.: Вчені записки Університету «КРОК», 2012. – Вип. 29: у 2-х т., т. 2. – 137 с. – С. 31–38.
Тищенко О.П. Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічні аспекти: колективна монографія / за наук. ред. проф. Радіонової І.Ф. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 364 с.
Тищенко О.П. Демографічні та міграційні чинники формування диспропорцій регіонального розвитку національної економіки // Статистика України. – 2012. – № 1. – С. 41–48.
Тищенко О.П. Інвестиційна політика держави в регіональному вимірі // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2012. – Вип. 29. – 171 с. – с. 61–70.
Тищенко О.П. Еволюція національного, регіонального та глобального в управлінні економікою // Журнал європейської економіки. – Т. 11 (№ 2). Червень 2012. – С. 145–160.
Тищенко О.П. Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 49–60.
Тищенко О.П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 16–24.
Ткаченко Н.О. Фінансові інструменти регулювання екстерналій освіти // Вчені записки Університету «КРОК». – 2012. – Вип. 32, т. 1. – 290 с. – С. 198–203.
Ткаченко Н.О. Вплив екстерналій освітньої сфери на економічне зростання / Н.О. Ткаченко // Теорії мікро-макроекономіки. – 2012. – К.: Академія муніципального управління, 2012.
Ткаченко Н.О. Передавальний механізм екстерналій сфери освіти та його державне регулювання / Н.О. Ткаченко // Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: [колективна монографія] / за наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Т. 4. – 364 с. – С. 136–152.
Яценко В.С. Профілізація навчання як інструмент підвищення ефективності освітньої сфери // Вчені записки Університету «КРОК». – 2012. – Вип. 29. – С. 159–165.
Яценко В.С. Географія культури України. 10 (11) клас / В.Д. Грома, В.С. Яценко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. – 80 с.
Яценко В.С. Навчальна програма курсу за вибором «Географія культури України», 10 (11) клас. Напрям – природничо-математичний, профіль – географічний // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 3. – С. 4–12.
Січевлюк Л.В. Національний складник у методології економічних досліджень Івана Франка / Л.В. Січевлюк // Вчені записки / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 29. – 2011. – С. 39–45.
 

  Тулуш Л.Д. Досвід фінансового регулювання експорту соєвих бобів в Україні/ Л.Д. Тулуш // Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития : тезисы докладов междунар. науч.-практ. конф. (Благовещенск, 15 апр. 2020 г.). /Дальневост. гос. агр. ун-т. - Благовещенск : Изд-воДальневост. гос. агр. ун-та, 2020. -С.190-191

  Тулуш Л.Д. Економічні наслідки дочасного скасування "соєвих правок"/Л.Д. Тулуш, О.Ю. Грищенко// Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу : Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16 квітня 2020 р.), ННЦ "Інститут аграрної економіки". -К.: ННЦ ІАЕ, 2020.- С. 152-155

  Тулуш Л.Д. Оцінка економічних наслідків "соєвих правок": наук.-практ. вид. / Л. Д. Тулуш, О. Ю. Грищенко. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2020. - 40 c. - https://issuu.com/nnc_iae/docs/soevi_pravki

  Гарін Б.Б. Внесок Іллі Витановича у дослідження українського кооперативного руху / Б. Б. Гарін, С. А. Рибальченко // Розвиток економічної науки видатними науковцями з української діаспори : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2020 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 8-10

  Бобров Є.А. Поточний стан розвитку відновлювальних джерел енергії в країнах ЄС / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 32-38. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-32-38

  Шепелюк В.А. Фіктивне підприємництво в Україні, як спосіб ухиляння від сплати податків / В. А. Шепелюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 58-65. - DOI . https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-58-65

  Плетенецька С.М. Особливості управління фінансовими ресурсами суб'єктами економічної діяльності / С. М. Плетенецька // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10 річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (18 лютого 2020 року). - Луцьк, 2020

  Плетенецька С.М. Сучасний стан та проблеми розвитку лізингу в Україні / С. М. Плетенецька // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 127-146

  Румик І.І. Розвиток фінансового сектору: стан, фінансова інклюзія, візія та стратегія дій / І. І. Румик // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 147-160.

  Румик І.І. Продовольча безпека держави: питання теорії, методології, практики: монографія / І. І. Румик. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 420 c.

  Румик І.І. Застосування когнітивного інструментарію у дослідженнях економічних моделей продовольчого забезпечення / І. І. Румик // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - 2020. - № 2.-С.70-80

  Румик І.І. Методи оцінювання моделей довгострокового прогнозування діяльності агровиробників / І. І. Румик // Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). - Полтава:ПДАА, 2020. - С. 108-112

  Шепелюк В.А. Місце та роль фінансового контролінгу в системі управління діяльністью підприємства / В.А. Шепелюк // Економічні студії.-2019.-№1.-С.102-105

  Шепелюк В.А. Порядок формування інформації щодо корпоративних прав у фінансовій звітності підприємства / В. А. Шепелюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.51-56

  Шепелюк В.А. Дисконтування як фінансовий інструмент вартісної оцінки об'єктів обліку: проблеми реалізації в умовах МСФЗ / В.А. Шепелюк, М.О. Юнацький // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 80-84

  Шепелюк В.А. Класифікація корпоративних прав та їх вартості / В.А. Шепелюк // Регіональна економіка та управління. - 2019. - №1. - С. 249-

  Аллахяров Б.Д. Ринок цінних паперів: теоретичні та практичні аспекти функціонування і розвитку / Б.Д. Аллахяров, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 168-171

  Приходько В.О. Сучасні аспекти розвитку платіжних систем в Україні / В.О. Приходько, В.З. Кузьмінський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 323-326

  Sokol K. Effects of corporate income tax changes on economic growth in Ukraine / K.Sokol, O. Romashko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 150-152

  Грицук О.В. Сучасні стратегії інноваційного розвитку підприємства // О.В. Грицук, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 211-213

  Лебедєва М.І. Аспекти відображення доходів діяльності підприємства в обліковій політиці за міжнародними стандартами / М.І. Лебедєва, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 18-20

  Гончарук Я.А. Напрями підвищення ефективності капітальних вкладень на підприємстві / Я.А. Гончарук, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 197-199

  Вакулка А.Є. Оцінка вартості підприємства / А.Є. Вакулка, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 516-518

  Варченко Є.С. Теоретичні аспекти дослідження фінансового стану підприємства / Є.С. Варченко, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 519-521

  Innovative method of risk assessment of the company's economic processes / Alexander Bradul, Sergey Laptev, Vira Shepeluk, Marian Yunatskyi // Academy of Strategic Management Journal .- 2019.-V.18, Issue 1.- P.1-7

  Sopko V. The valuation of business in the terms of European integration / V. Sopko, O. Fomina, O. Romashko //Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки.- 2019. - № 3. - С. 116-127

  Аудит: підручник (в двох частинах) / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк, С.Б. Ільїна, М.О. Юнацький, А.П. Хорошенюк, Т.В. Брадул; за ред. проф. В.І. Грушко. - Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. - 324 с.

  Чумаченко О.Г. Демонтаж социального государства как результат экономических реформ / О.Г. Чумаченко, Л.О. Баластрик // Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспективы: материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 14-15 ноября 2019 г.) / НАН Беларуси, Институт социологии; редкол.: Г.П. Коршунов (гл. ред.) [и др.]. – Минск: СтройМедиаПроект, 2019. - С. 135-138

  Баластрик Л.О. Управління ризиками як необхідний елемент банківської стабільності / Л.О. Баластрик, О.Г. Чумаченко // Цифрова трансформація банків в Україні [Електронний ресурс]: зб. матеріалів науково-практичної конференції (23 травня 2019 року, м. Київ). - К. : КНЕУ, 2019. - 72 с.

  Чумаченко О.Г. Перспективи та можливості використання блокчейн технологій в банках / О.Г. Чумаченко // Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні», (10–11 жовтня 2019 р., м. Ірпінь): у 2 ч. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. – Ч. 1. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 132). - С. 285-287

  Грушко В.І. Фінанси: підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко; за ред. д.е.н., проф. В. І. Грушко. - К.: Видавництво Ліра-К, 2019. - 600 с.

  Чумаченко О.Г. Економічна безпека інвестиційної діяльності / О.Г. Чумаченко // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 16-18 жовтня 2019 р.) / Упоряд. Т. Казакова. - Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С. - 2019. - С. 46-47

  Лещенко А.В. Оподаткування доходів фізичних осіб / А.В. Лещенко, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 279-282

  Кондрук Д.В. Ризик менеджмент в системі управління фінансовими інвестиціями / Д.В. Кондрук, О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 266-268

  Кривошлик А.А. Особливості управління витратами ПАТ «Центроенерго» / А.А. Кривошлик, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 269-270

  Марюга Д.О. Формування доходної бази місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації / Д.О. Марюга, Л.Д. Тулуш // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 288-291

  Машевська К.В. Механізм управління державним боргом України / К.В. Машевська, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 292-294

  Міцерук М.В. Інвестиційна діяльність підприємств та установ / М.В. Міцерук, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 298-300

  Плетенецька С.М. Управління ризиками як елемент фінансового контролінгу / С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 318-320

  Россол А.О. Бюджетування в системі фінансового планування страхової компанії / А.О. Россол, Л.Д. Тулуш // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 330-332

  Румик І.І. Забезпечення прав споживачів фінансових послуг / І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 333-335

  Сидоренко В.В. Аспекти обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками / В.В. Сидоренко, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 341-344

  Сидорчук А.В. Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку / А.В. Сидорчук, О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 345-347

  Сліпко С.Г. Сучасні аспекти ринку злиття та поглинання / С.Г. Сліпко, О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 348-350

  Смиковська А.С. Фінансова стійкість банку, її оцінка та шляхи підвищення / А.С. Смиковська, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 351-355

  Солдатенко О.О. Стратегія розвитку малого підприємництва / О.О. Солдатенко, О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 356-358

  Стеценко В.В. Напрями нарощування боргової безпеки України / В.В. Стеценко, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 359-361

  Стукаленко О.В. Банківські кредити в системі фінансового забеспечення підприємств / О.В. Стукаленко, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 362-364

  Танчик В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / В.І. Танчик, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 369-371

  Чумаченко О.Г. Фінансовий контролінг: синонім управління чи контролю? / О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 375-378

  Сова О.Ю. Роль достатності капіталу банків у зміцненні банківського нагляду / О.Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2019. - №3 (55). - С. 48-55

  Тулуш Л.Д. Концептуальні напрями реформування системи оподаткування сільгосптоваровиробників / Л.Д. Тулуш //Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 лютого 2019 р., м. Київ).- К.: ННЦ "ІАЕ", 2019. - С. 220-223.

  Тулуш Л.Д. Інституційно-правове врегулювання діяльності високотоварних господарств населення. /Л.Д. Тулуш, О.І. Куць//Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : Збірн. матер. Сімнадцятого Конгр.вчен. економістів-аграрників та Міжнар. наук.-практ.конф. (Київ, 30 трав. 2019 р.)-. К.: ННЦ "Інститутаграрної економіки", 2019. -С. 357-363

  Тулуш Л.Д. Зниження ставки податку на додану вартість на окремі харчові продукти в Україні/ Л.Д. Тулуш// Збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнар.наук.-практ. конф. (Київ, 21 лист. 2019 р.). - К.: ННЦ "Інститут продовольчих ресурсів", 2019. -С. 144-148

  Managing the financial state of oil & gas sector enterprises / O. Kryukova, T. Ye. Kalyna, N. M. Burdeina, O. M. Romashko // Financial and credit activity - problems of the theory and practice. - 2019. - № 28 (1). - С. 158-170

  Ромашко О.М. Особливості організації обліку грошових коштів / О. М. Ромашко // Вісник Одеського національного університет. Економіка. - 2019. - №Том 23, Випуск 7(72). - С. 179-182

  Ромашко О.М. Обліковий аспект витрат на соціальний захист персоналу у контексті дотримання принципів соціальної відповідальності / О. М. Ромашко, В. В. Сопко, Н. В. Овсюк // Бізнес-навігатор/Міжн.ун-т бізнесу і права. - 2019. - № 5(54). - С. 25-32

  Current aspects of the cryptocurrency recognition in Ukraine / Olena Fomina, Olena Moshkovskya, Olena Avgustova, Olha Romashko, Darya Golovina// Banks and Bank Systems. - 2019. - № 14 (2). - P. 203-213

  Sopko V. Transfer pricing global context / Valeriia Sopko, Olha Romashko, Alla Shapovalova // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство . - 2019. - № 25. - С. 133-137.

  Ромашко О.М. Облікова політика підприємства як елемент системи обліку / О. М. Ромашко, О. М. Комендант // Збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції "Business Management, Economics and Social Sciences" Coventry. (UK , 25.10.2019)

  Сопко В.В. Визнання та оцінка витрат за міжнародними стандартами / В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Обліково-аналітичне абезпечення системи менеджменту підприємства: Матеріали IY Міжнародної науково-практичної конференції ( 24-26.10.2019 р.).- Львів: НУ "Львівська політехніка",2019

  Ромашко О.М. Accounting component of improvement of interprise competetiveness / О. М. Ромашко, О. В. Фоміна, О. О. Августова // Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (КНТЕУ, 10-11.10.2019).-К.: КНТЕУ, 2019

  Формування моделі обліку зацікавлених сторін в умовах стійкого розвитку / В. І. Грушко, А. П. Хорошенюк, Л. М. Карпенко [та ін.] // Академія бухгалтерського обліку і фінансових досліджень. - 2019. - № 2, Т.23

  Оновлення та модернізація системи електронного банкінгу Національного банку України з урахуванням європейського досвіду в контексті глобалізаційних / І. П. Ситник, М. І. Пугачов, Л. Д. Тулуш [та ін.] // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2019. - № 31, V.4. - С. 52-60. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190791

  Тулуш Л.Д. Оцінка наслідків зміни порядку оподаткування ПДВ експортних поставок соєвих бобів / Л. Д. Тулуш, О. Ю. Грищенко // Інтелект ХХІ. - 2019. - № 3. - С. 98-105

  Тулуш Л.Д. Оцінка наслідків зміни порядку оподаткування ПДВ експортних поставок соєвих бобів у 2018/2019 маркетинговому році / Л. Д. Тулуш, О. Ю. Грищенко. - К.: ННЦ "ІАЕ". - 2019. - 24 c.. - https://issuu.com/nnc_iae/docs/ots_nas_zmi_por

  Пенсійна система: підручник / В.І. Грушко, Ю.І. Скулиш, С.М. Лаптєв, В.Г. Фатхутдінов, А.Й. Француз, І.І. Румик, О.О. Пилипенко, Л.Д. Тулуш; За ред. В.І Грушка, Ю.І. Скулиш; Університет "КРОК". - 4-те вид., доп. і перероб. - К. : Майстер книг, 2019. - 512 с.

  Осучаснення та модернізація системи електронних платежів національного банку україни за європейським досвідом у контексті глобалізаційних процесів/ І.П. Ситник, М.І. Пугачов, Л.Д. Тулуш, Н.Л. Жук //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.-2019.- т.4, №31.-С.52-60

  Tulush L.D. Reduction of the value added tax rate on certain food products in Ukraine/ Л.Д. Тулуш, О.І. Куць //Збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21 лист. 2019 р.).- К.: ННЦ "Інститут продовольчих ресурсів", 2019. -С. 144-148

  Чумаченко О.Г. Социальные проблемы Украины: экономические ограничения их решения / О.Г. Чумаченко // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. - Том 9. - № 3. - 2019. - С. 93-100

  Economic and mathematical modeling of loan risks for credit unions / M. Garbowski, O. Lubenchenko, N. Perederii, N. Moskalenko, I. Rumyk // Journal of Management Information and Decision Sciences. - 2019. - Volume 22, Issue 4. - P. 495-500

  Model for forming of optimal credit portfolio of commercial bank / S. Drobyazko, O . Bondarevska, D. Klymenko, S. Pletenetska, O.Pylypenko // Journal of Management Information and Decision Sciences. - 2019. - Volume 22, Issue 4. - P. 501-506

  Плетенецька С.М. Оцінка світових тенденцій інфляційних процесів / С. М. Плетенецька // Фінансова політика регіонального розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (10-11 жовт. 2019 р.). - Житомир, 2019. - С. 54-57

  Румик І.І. Соціально-економічні умови регіонального розвитку в умовах бюджетно-фінансової децентралізації / І. І. Румик // Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (10-11 жовт. 2019 р.). - Житомир, 2019. - С. 120-123

  Сопко В. В. Роль етики у формуванні компетентностей бухгалтера / В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Modern approaches to the introduction of science into practice: Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. - San Francisco, USA, 2020. -P. 191-193

  Румик І.І. Стратегія фінансової підтримки продовольчого виробництва / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 64-73

  Румик І.І. Фінансові ресурси підприємства: поняття та джерела формування / В.Д. Васильчук, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 9-11

  Румик І.І. Необхідність еквайрингу в сучасних умовах / А.В. Давиденко, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 214-216

  Румик І.І. Особливості управління оборотними та необоротними активами підприємства / Є.С. Денисенко, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 220-222

  Румик І.І. Фінанси підприємства: планування та управління / Н.В. Дороніна, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 223-225

  Румик І.І. Детінізація доходів населення країни / С.П. Кизима, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 250-252

  Румик І.І. Розвиток платіжних систем в Україні / М.В. Мусієнко, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 27-29

  Румик І.І. Оптимізація системи адміністрування та справляння митних платежів / А.С. Шуневич, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 3382-385

  Румик І.І. Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємства / М.С. Петрусевич, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 315-317

  Тулуш Л.Д. Контроль дебіторської заборгованості в системі управління підприємством/ Тулуш Л.Д., Данько Ж.О. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.344 -346

  Sova O.Yu. Trends of development of life insurance in Ukraine/ O. Yu. Sova // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.323-326

  Sova O. Ways for improving the competitiveness of SME-s sector / O. Sova // Eastern european studies: economics, education and law: Proceedings of the international scientific conference. Volume II, June 7-8, 2018. - Burgas: Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 2018. - Р. 88-90

  Сова О.Ю. Сутність експертної діагностики фінансового стану підприємства / О.Ю. Сова // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (25 жовтня 2018 р.) / від. ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. - Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, 2018. - С. 86-87

  Сова О.Ю. Механізм формування прибутку підприємств у ринкових умовах / О.Ю. Сова // Сучасні тенденції розвитку української науки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 березня 218 р. м. Переяслав-Хмельницький). - Переяслав-Хмельницький. - 2018. - Вип. 3(13). - С.13-16.

  Сова О.Ю. Саморегулювання ринку фінансових послуг в Україні / О.Ю. Сова // Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень: збірник тез доповідей наукових читань (25 квітня 2018 р., Київ). - К.: Київський університет ринкових відносин, 2018. - С. 172-174

  Сова О.Ю. Cashless economy: ризики та нові можливості для України / О.Ю. Сова // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С.226-229

  Сова О.Ю. Специфіка депозитних послуг у сучасних умовах банківського ринку України / О.Ю. Сова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2018. - Том 3, № 26. - С. 72-80

  Sova O. The survey of the separation of money and credit / O. Sova // Universum View: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Краматорськ. Україна. 28 вересня 2018 р.). - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. - С. 147-148

  Sova O. Defining the monetary base in a deregulated financial system / O. Sova // Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 жовтня 2018 р., м. Київ). - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 238-239.

  Sova O. Tax factors for stimulating small business growth / O. Sova // Universum View 2: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми. Україна. 19 жовтня 2018 р.). - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. - С. 324-325.

  Сова О.Ю. Теорія і практика використання лізингу на ринку фінансових послуг України / О.Ю. Сова // Стан та умови розвитку економіки в Україні: теорія, методологія, практика: колективна монографія / під ред. О.О. Непочатенко. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2018. - С. 25-35

  Сова О.Ю. Страхові послуги: методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 75 с.

  Тулуш Л.Д. Податкове стимулювання розвитку птахівництва в Україні / Л.Д. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 74-83

  Ромашко О.М. Особливості оцінки запасів: національні та міжнародні підходи / О.М. Ромашко //Інноваційний потенціал соціально-економічних систем: виклики глобального світу: матеріали II Міжнародної наукової конференції (28 грудня 2018 р., м. Лісабон, Португалія).- Лісабон, 2018.-124-127

  Плетенецька С.М. Значення лізингової діяльності в розвитку національної економіки / С.М. Плетенецька // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 214-216

  Бобров Є.А. Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії /Є.А.Бобров // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 47-49

  Грушко В.І. Стратегічне планування /М.Р. Бутнік-Сіверський, В.І.Грушко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.66-67

  Грушко В.І. Фінансовий механізм соціального страхування в Україні /Ю.А. Данильчук, В.І. Грушко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.117-120

  Грушко В.І. Боргова безпека країни та механізм її досягнення /Г.О. Дмитренко, В.І. Грушко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.128-131

  Грушко В.І. Теоретико - методологічні основи обліковоаналітичного менеджменту діяльності корпорацій /І.М. Дроворуб, В.І. Грушко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.135-137

  Грушко В.І. Пропозиції щодо покращення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками /Костюк Т.С, Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.180-181

  Грушко В.І. Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком з доходів фізичних осіб /Мірошніченко І.Ю., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.233-235

  Грушко В.І. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: проблеми та перспективи /Пастернак Н.А., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.275-277

  Грушко В.І. Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком на прибуток /Хмелюк Ю.С., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.354-356

  Грушко В.І. Регулювання грошового обігу в Україні: проблеми та перспективи / Ягода А.І., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.380-382

  Балита О.В. Можливості фінансово-економічного виміру "людських ресурсів" /О.В. Балита // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 145-147

  Ромашко О.М. Особливості організації обліку грошових коштів/ Білик В.А., Ромашко О.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 37-39

  Сова О.Ю. Місце андерайтингу в системі страхового менеджменту / Р.Ю. Басюк, О.Ю. Сова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.390-391

  Тулуш Л.Д. Вплив системи оподаткування на доходи населення України/Бєглова С.Ю., Тулуш Л.Д. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 29-32

  Румик І.І. Особливості системи оподаткування в період відновлення економіки України / С.Ю. Бєглова, І.І. Румик // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 13-17

  Румик І.І. Аналіз фінансової проблеми підвищення рівня зайнятості в Україні/ Ю.М. Бухтяк, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.67-69

  Чумаченко О.Г. Фінансовий лізинг: проблеми та преспективи розвитку /І.Р. Ващук, О.Г. Чумаченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.72-75

  Шепелюк В.А. Економічний зміст поняття "витрати" страхової компанії / Волкова М.П., Шепелюк В.А. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 77-80

  Румик І.І. Банківське кредитування підприємств: стан та перспективи розвитку/ А.А. Гирич, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.82-84

  Плетенецька С.М. Державний борг України /Б.М.Глушко, С.М.Плетенецька// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.84-87

  Плетенецька С.М. Оцінка торговельного балансу України /Я.М. Глушко, С.М. Плетенецька // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 87-89

  Румик І.І. Регіональна децентралізація як основа покращення фінансового стану місцевих громад/Е.В. Голубєва, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.90-93

  Румик І.І. Активізація процесів кредитування в Україні/ В.В. Гриценко, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.104-107

  Плетенецька С.М. Управління платоспроможністю страхової компанії Є.М. Гричик, С.М. Плетенецька //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.107-109

  Ромашко О.М. Облікові аспекти іноземних інвестицій в Україні / Гульченко М.С., Ромашко О.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 109-111

  Румик І.І. Фінансово-кредитна система України/ А.Давиденко, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 111-113

  Ромашко О.М. Економічна сутність поняття "товар": історичний аспект/ Дащенко О.А., Ромашко О.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 124 -127

  Плетенецька С.М. Фінансове планування на підприємстві/ Н.В.Дороніна, С.М. Плетенецька // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.131 -133

  Сова О.Ю. Аналіз системи медичного страхування в Україні/ К.В. Дроздова, О.Ю. Сова// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.137-139

  Скулиш Ю.І. Фінансова стійкість банку, її оцінка та шляхи підвищення / Жеревчук О.Г., Скулиш Ю.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 146-148

  Плетенецька С.М. Ринок цінних паперів в Україні: стан функціонування, ефективність регулювання / Івахненко В.Р., Плетенецька С.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 158-160

  Румик І.І. Фінансове регулювання доходів населення/ Кизима С.П., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.164-167

  Тулуш Л.Д. Напрями розвитку спрощеної системи оподаткування суб`єктів малого підприємництва/ Кльоц М.В., Тулуш Л.Д. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.169-172

  Кузьмінський В.З. Особливості управління активами підприємства/ Котелянець Ю.В., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 181- 186

  Плетенецька С.М. Управління витратами підприємства /Кривошлик А.А., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.192-195

  Сова О.Ю. Особливості сегментування ринку страхування / Круть А.О., Сова О.Ю. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 195-196

  Румик І.І. Оцінка інфляційних процесів на початку 1990-х років в Україні/ Кутова Д.В., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.198-201

  Скулиш Ю.І. Теоретична сутність пенсій та пенсійного забезпечення / Ляшенко М.С., Скулиш Ю.І.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 224-226

  Плетенецька С.М. Управління активами підприємства / Машевська К.В., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 230-233

  Плетенецька С.М. Управління фінансовими ресурсами підприємства/ Москусенко А.О., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.242-244

  Чумаченко О.Г. Сприяння активізації інвестиційного розвитку підприємств аграрного сектору /Мошляк І.О., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.244-246

  Кузьмінський В.З. Розвиток платіжних систем в Україні /Мусієнко М.М., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.248-251

  Румик І.І. Державний борг України: аналіз та шляхи покращення/ / Нечай А.В., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.252-254

  Плетенецька С.М. Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства/ Оснач І.В., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.263-266

  Чумаченко О.Г. Контролінг в системі фінансового управління /Паплінський В.А., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.271-273

  Сова О.Ю. Форми страхового захисту громадян / Пироженко А.О., Сова О.Ю. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.282-283

  Плетенецька С.М. Проблеми та перспективи страхування в Україні / Поліщук Ю.І., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.286-289

  Ромашко О.М. Фінансовий контроль податку на додану вартість /Ламазян А.О., Ромашко О.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.201-203

  Румик І.І. Фінансова санація як засіб відновлення платоспроможності комерційних банків/ Лаптєва Т.С., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.207-209

  Кузьмінський В.З. Організація контролю вибуття основних засобів /Леонова Н.В., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 211-213

  Сова О.Ю. Особливості укладання договорів медичного страхування /Лисюченко А.П., Сова О.Ю. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.213-215

  Чумаченко О.Г. Управління фінансовими ресурсами підприємства /Радзиховська А.Р., //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.295-298

  Скулиш Ю.І. Страховий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку/ Рущак С.Б., Скулиш Ю.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.309-311

  Румик І.І. Управління витратами підприємства /Самійленко Т.М., Румик І.І.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 311-313

  Кузьмінський В.З. Розвиток платіжних систем в Україні /Середняк О.О., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.316-318

  Чумаченко О.Г. Фінансовий лізинг: проблеми та перспективи розвитку /Сидорчук А.В., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.318-321

  Плетенецька С.М. Кредитування фізичних осіб комерційними банками / Стукаленко О.В., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.326-328

  Плетенецька С.М. Пенсійна система України: сучасні проблеми та перспективи розвитку /Танчик В.І., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.:Університет "КРОК", 2018. - С.329-331

  Румик І.І. Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва / Тєльний О.М., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.333-336

  Чумаченко О.Г. Кредитування фізичних осіб комерційними банками в Україні /Тирлич І.В., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.336-340

  Скулиш Ю.І. Підвищення платоспроможності страхової компанії, як одна з умов покращення фінансової стійкості страховика/ Халаберда О.Є., Скулиш Ю.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.346 -349

  Плетенецька С.М. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства /Хмелюк В.Р., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.350-353

  Тулуш Л.Д. Проблеми та перспективи розвитку оподаткування доходів фізичних осіб / Храпа А.І., Тулуш Л.Д. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.357-361

  Плетенецька С.М. Джерела фінансування підприємства та напрями їх оптимізації /Шуляр О.В., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.370-373

  Румик І.І. Оптимізація системи адміністрування податку на додану вартість / А.С. Шуневич, І.І. Румик // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 124-127

  Румик І.І. Оптимізація системи непрямого оподаткування в Україні /Шуневич А.С., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.373-375

  Шепелюк В.А. Фінансова звітність корпорації: національні особливості і світові тенденції /В.А. Шепелюк// The formation of a modern competitive environment: integration and globalization: International Scientific Conference. Part II, 2018.-С.90

  Шепелюк В.А. Сучасна концептуальна модель системи внутрішнього контролю корпоративних прав в корпоративному управлінні підприємств/ В.А. Шепелюк // Економічні студії.-2018.-№3.-С.81-84

  Брадул О.М. Порядок ведення обліку та оподаткування дивідендів / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк // Інфраструктура ринку.-2018.-№18.-С.365-370

  Румик І.І. Антиінфляційна політика держави на сучасному етапі розвитку економіки /Товкач К.В., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.341-343

  Румик І.І. Антиінфляційна політика як основа фінансової стабільності держави/ Кияниця Д.В., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.167-169

  Румик І.І. Вдосконалення елементів грошової системи України/ Попова Ю.О., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.289-291

  Румик І.І. Вдосконалення структурних елементів фінансового механізму держави / Крапівін Є.П., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 187-190

  Румик І.І. Інфляційні процеси на сучасному етапі розвитку України/ Лебедєв П.О., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 209-211

  Румик І.І. Напрями розвитку фондового ринку в Україні/Ришко Д.В., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.298-300

  Румик І.І. Покращення якісної структури грошової маси / Паскевич А.А., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 273-275

  Румик І.І. Формування інвестиційного клімату в Україні/Земляна А.О., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.153-155

  Бобров Є.А. Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії /Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - № 4 (52). - С. 222-230

  Лойко Д.М. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на інноваційних засадах / Д.М. Лойко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. -Вип. 49. - С. 26-32

  Плетенецька С.М. Економіка використання водних ресурсів: екологічний аспект / С.М. Плетенецька, В.С. Яценко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 91-95

  Сова О.Ю. Основні тренди страхового ринку України / О.Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 59-67

  Сова О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні / О. Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2018.- Вип. 49. - С. 80-92

  Тулуш Л.Д. Вітчизняний та зарубіжний досвід справляння податку на додану вартість у сільському господарстві/ Л.Д. Тулуш // Агроеліта : електронний ресурс.-2018.-03 грудня

  Плетенецька С.М. Фінансова діяльність на підприємстві / Дяченко Ю.О., Плетенецька С.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 141-144

  Румик І.І. Вдосконалення бюджетного процесу в Україні/ І.І. Румик //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.306-309

  Ivanenko Tetiana. Optimal investment decision making on the model of production enterprise with limited resources / Tetiana Ivanenko, Viktor Hrushko, Anatolii Frantsuz // Investment Management and Financial Innovations. - 2018. - № V.15 №4. - С. 61-68. - file:///C:/Users/library/Downloads/imfi_2018_04_Ivanenko.pdf

  Румик І.І. Принципи субсидіарності та самоврядування у розвитку сільських територій / І.І. Румик //Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.).-К.: Київський університет ім.Б.Грінченка,2018.-С.217-220

  Румык И.И. Развитие Китайско-Украинского сотрудничества в решении продовольственной проблемы / И.И. Румык // Китайсько-Українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях". - КНР, Тяньцзинь, 2016/17. - С. 66-70.

  Румик І.І. Фінансова підтримка інноваційно-інвестиційного розвитку АПК / І.І. Румик // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: "Інформаційно-аналітичне агентство", 2017. - С. 218-221.

  Тулуш Л.Д. Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільгосптоваровиробників Економіка АПК. - 2017. - №7. - С. 61-70.

  Тулуш Л.Д. Перспективи застосування зниженої ставки податку на додану вартість на продукти харчування в Україні. Економіка АПК. - 2017. - №4. - С. 50-59

  Тулуш Л.Д. Фіскальне стимулювання трансформації особистих селянських господарств у підприємницькі структури Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2017. - №90. - С. 16-33.

  Тулуш Л.Д. Квазіакумуляція ПДВ як інструмент стимулювання розвитку пріоритетних видів сільгоспдіяльності Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - Умань, 2017. - №91. -- Ч. 2. - С. 100-119

  Тулуш Л.Д., Скітецька І.М. Оподаткування прибутку підприєм-ств: практика застосування в Україні. Молодий вчений. - 2017. - №3(43). - С. 860-863.

  Тулуш Л.Д. Податково-бюджетне регулювання розвитку аграрного сектору економіки України [тези конференції] Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених (10-11 травня 2017 року). - Умань: ВПЦ "Візаві", 2017. - С. 190-192.

  Тулуш Л.Д., Стародуб О.І. Державна фінансова підтримка роз-витку сільського господарства в ЄС і Україні: порівняльна характеристика. Шістнадцятий Конгрес вчених економістів-аграрників "Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій", м. Київ, 1 червня 2017 року - К. ННЦ "ІАЕ", 2017. - С. 121-125.

  В. Я. Голюк, Ж. В. Манзик Сучасний інвестиційний клімат України: аналіз та шляхи покращення // Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ". - 2017. - №11. http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102740

  В. Я. Голюк, Н. І. Голець Вертикальна інтеграція як чинник підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках ( на прикладі ПАТ "Миронівський хлібопродукт") // Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ". - 2017. - №11. http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102736

  Голюк В.Я. Вплив монетарних і немонетарних факторів на динаміку ВВП України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2017. - Вип. 14. - С.64-68.

  Голюк В.Я. Подвальна В.В. Аналіз динаміки та причин інфляції в Україні в 1991-2016 // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2017. - Вип.244. ч.2. - С.69-72

  Голюк В.Я., Баула О.В. Cтратегічні пріоритети розвитку зовнішньоторгівельних відносин України задля забезпечення сталого розвитку національної економіки // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XI международной научно-практической конференции, УО ?Полесский государственный университет", г. Пинск, 21 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2017. - 345 с. -С.14-16

  Голюк В.Я., Баула О.В., Путіліна Д.О. Причини зниження обмінного курсу гривні та шляхи його стабілізації // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Випуск № 15.

  Голюк В.Я., Баула О.В., Салабай В.О. Державний борг України: оцінка поточного стану та напрями оптимізації його рівня та структури // Економічний форум. - 2017. - №2.

  Голюк В.Я., Заєць О.В. Управління логістичними процесами як складова ефективного функціонування та розвитку підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні підходи до управління підприємством" з міжнародною участю, 6 квітня 2017 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2017.

  Іванчук О.В. Проблеми практичного застосування ефективних підходів щодо аналізу інвестиційних ризиків в умовах ринкової економіки /О.В.Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. - 2017. - №2(210). - С. 34-37

  Іванчук О.В. Регіональні особливості реалізції інвестиційних проектів/ Іванчук О.В.:тези науково-практичної інтернет конф., - Київ, 2017. - С. 89-91

  Лойко В.В. Розвиток індустрії моди України в умовах глобалізації /В.В. Лойко, Д.М. Лойко// Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку України [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - С. 185-191

  Лойко Д.М. Розвиток дизайнерської творчої діяльності як чинника майбутнього соціального забезпечення людства / Збірник матеріалів Науково- практичної конференції // Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.58-59.

  Лойко Д.М. Рынок брендовой одежды: состояние и перспективы развития украинско-китайского сотрудничества / Китайське -українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - один шлях" [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017. - С. 46 -50

  Лойко Д.М. Тенденції розвитку ринків брендового одягу /Лойко Д.М.// Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - № 18 - 2017. - Р. 56-60

  Лойко Д.М. Фінансова безпека швейних та сервісних підприємств /Д.М. Лойко // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 393 - 395

  Плетенецька С.М. Оцінка ринку медичного страхування в Україні Китайсько-українське гуманітарне співробіцтництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях" [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017 - с.118-121

  Закревська О.Ю. Організація бухгалтерського обліку поточної дебіторської заборгованості підприємства торгівлі / О.Ю. Закревська // Причорноморські економічні студії. - Вип. 20 - Одеса, 2017. С.103-106.

  Закревська О.Ю. Особливості відображення електронних грошей в обліку на підприємствах торгівлі / О.О. Августова, О.Ю. Закревська. // Проблеми системного підходу в економіці. Зб. наук. пр. - Вип. 5 (61) - К.: НАУ, 2017

  Закревська О.Ю. Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці торгівельних підприємств / О.О. Августова, О.Ю. Закревська. // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №8 - С.15-17.

  Закревська О.Ю. Внутрішній аудит поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі / О.Ю. Закревська // // Science and practice: an innovative approach : Collection of scientific articles. Paris, France, 2017, p.176-179

  Закревська О.Ю. Взаємозв'язок дебіторської заборгованості із соціальною відповідальністю бізнесу / О.Ю. Закревська, К.І. Галак : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ["Від Балтики до Причорномор'я: формування сучасного економічного простору"] (Рига, 19 серпня 2017 р.) - С. 137-138

  Закревська О.Ю. Внутрішній контроль поточної дебіторської заборгованості підприємства / О.Ю. Закревська : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ["Моделювання та прогнозування соціально-економічного міжнародного співробітництва"] (Київ, 1-2 вересня 2017 р.) - Київ :., 2017. - С. 120-122.

  Sova O. Innovative instruments of financial control at the enterprise / Sova O. // Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції "Економіка в Україні та світі". - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - С. 89-91

  Sova O. Local government finance: issues and options / Sova O. // Матеріали Щорічної науково-практичної конференції молодих учених "Наукові тренди сучасності", КРОК, 2017. м. Київ.

  Сова О.Ю. Features of the social insurance system in Ukraine / О.Ю. Сова // Матеріали Науково-практичної конференції "Формула ідеального соціального забезпечення", КРОК, м. Київ, 2017.

  Сова О.Ю. Антикризові заходи у системі управління підприємством / О.Ю. Сова // Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" "WTPDFSU'2017", КНУ, м. Київ, 2017 - С. 298-303

  Сова О.Ю. Заходи щодо підвищення ефективності фінансового планування на підприємствах / О.Ю. Сова // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна економіка: теорія і практика". - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - 56 с. - С. 42-46

  Сова О.Ю. Імплементація в Україні міжнародного досвіду формування ринку консалтингових послуг / О.Ю. Сова // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Економічні перспективи підприємництва в Україні", УДФСУ, м. Ірпінь, 2017. - С. 150-154

  Сова О.Ю. Огляд діяльності неприбуткових організацій в Україні / О.Ю. Сова // Матеріали XI науково-практичної конференції "Економіка та менеджмент неприбуткових організацій". (м. Краматорськ), 2017. - С. 75-78

  Сова О.Ю. Особливості управління місцевими фінансами в Україні / О.Ю. Сова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціально-економічні проблеми сучасності". - Маріуполь, Донецький державний університет управління, 2017. - С. 270-273

  Сова О.Ю. Проблематика забезпечення фінансової стійкості страхових компаній / Сова О.Ю. // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні економічні дослідження". - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - С. 166-170.

  Сова О.Ю. Фактори конкурентоспроможності консалтингових послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності / О.Ю. Сова // Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Маркетинг майбутнього: виклики та реалії". Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. - Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. - С. 152-154

  Сова О.Ю. Шляхи підвищення ефективності депозитної політики комерційних банків / О.Ю. Сова // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі". Кременчук, 2017. - С. 170-173

  Ромашко О.М. Облік фінансових інструментів за МСФЗ / О.М. Ромашко // "Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства": матеріали міжн.наук.конф. (23 червня 2017 р.) /Університет Лейпцигу. - Лейпциг, Німеччина, 2017. - С. 122-125

  Ромашко О.М. Роль управлінського обліку у протидії кризовим явищам / О.М. Ромашко // Сратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 лист. 2017 р.) / Львівський торг.-ек.ун. - Львів, 2017. - С. 269-270

  Лойко В.В. Податок на додану вартість та його вплив на господарську діяльність підприємств [Електронний ресурс] /Лойко В.В., Семенюк А.С.// Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 20.

  Лойко В.В. Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні / Ефективна економіка. - 2017. - № 12 -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В.В. Инструменты экспортного контроля в системе регуляторов экономической активности / Лойко В.В., Левчук Н.И, Смирнов Е.В. // Modern Science - Modern? v?da. - 2017. - № 8. - С. 56-59.

  Лойко В.В. Експортний контроль як чинник регулювання економічної активності / Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".- № 18 - 2017. - [Електронний ресурс]

  Лойко В.В. Энергетическая безопасность: украинско-китайское сотрудничество / Китайське -українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - один шлях" [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017. - С. 41-45

  Лойко В.В. Розвиток індустрії моди України в умовах глобалізації / В.В. Лойко, Д.М. Лойко// Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку України [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - С. 185-191

  Лех Д.В. Характеристика та класифікація загроз фінансовій безпеці суб'єктів підприємництва в умовах євроінтеграції України /Д.В. Лех, В.В. Лойко // Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку України [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 40-45

  Лойко В.В. Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства / В.В. Лойко, М.Ю. Боєва // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 389 - 391

  Лойко В.В. Роль капітальних інвестицій у діяльності підприємства / В.В. Лойко, В.Р. Зоз // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 391 - 393

  Лойко В.В. Динаміка та особливості кредитування фізичних осіб / В.В. Лойко, І.О. Демченко // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 477 - 479

  Лойко В.В. Ліквідність банку - показник надійності та конкурентоздатності банку /В.В. Лойко, Г.О. Баліцька // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 475 - 477

  Маляр С.А. Обґрунтування стратегії використання майна територіальної громади міста Києва /Маляр С.А., Лойко В.В.//Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 116-118

  Чирко О.В. Обґрунтування заходів покращення фінансового стану суб'єктів підприємництва /Чирко О.В., Лойко В.В.// Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 188-191

  Кондратенко Д.О. Забезпечення фінансової безпеки суб'єкту підприємництва /Кондратенко Д.О., Лойко В.В.// Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 97-100

  Лойко Д.М., Єсіпенко Л.І. Методичні аспекти оцінки ймовірності банкрутства підприємства / Єсіпенко Л.І., Лойко Д.М. // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017.

  Лойко Д.М., Семенюк А.С. Характеристика податку на додану вартість та його роль у формуванні державного бюджету України/ Семенюк А.С., Лойко Д.М. // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. C. 159-161.

  Лойко Д.М. Інтеграція України в міжнародний простір виробників брендового одягу / Лойко Д.М.// Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали v Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 111-113.

  Свердан М.М. Податок на багатство: економіка й оподаткування достатку та розкоші / Розвиток економіки України: трансформації та інновації: колективна монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової. У 2 томах. - Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2017. - Т. 1. - 324 с. - С. 268-282.

  Бобров Є.А. Проведення заходів з націоналізації як один з шляхів виводу економіки з кризи/ Є.А. Бобров // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - Вип. 17. - К., 2017. - 335 с. - C. 24-28. - 0,26 д.а.

  Сова О.Ю. Проблеми та перспективи розвитку валютного ринку України / Сова О.Ю. // Міжнародний науковий журнал Київського університету ринкових відносин: Економіка, бізнес-адміністрування, право. - 2017. - № 2. - С. 108-124

  Плетенецька С. М. Доходи від діяльності фінансової компанії / С. М. Плетенецька, Д. В. Свертока // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С.93-100

  Бобров Є.А. Аналіз впливу децентралізації генерації електричної енергії на енергетичну безпеку держави/ Є. А. Бобров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 47. - С. 4-11.

  Бобров Є.А. Напрями та завдання, що стоять перед регіонами щодо розвитку відновлювальної енергетики / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".-2017. - Вип. 46. - C. 15-26

  Сова О.Ю. Актуальні питання стану депозитного ринку в Україні / О.Ю. Сова // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 1. - С. 282-292

  Sova O. The Transmission Mechaninism of Monetery Policy/ O. Sova // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - Вип. 47. - С. 63-69

  Бобров Є.А. Завдання регіонів щодо розвитку відновлювальної енергетики / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 46. - С. 15-26

  Грушко В.И. Украина и Китай: Взаимные экономические интересы // Китайсько-українське гуманітарне співробіцтництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях": Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тянцзинь, 15-17 грудня 2016 р.) - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017 - С.71-75

  Грушко В.І. Національні фінанси: підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко; за ред. д.ек.н., проф. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 660 с

  Грушко В.І. Аналіз операцій з покупцями та замовниками / В. І. Грушко, М. М. Савсюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С.85-92

  Чумаченко О.Г. Передумови виникнення криптовалюти / О. Г. Чумаченко, Л. О. Баластрик // Наукові праці НДФІ. - 2017. - № 4. - C. 96-99

  Шепелюк В.А. Використання інструментів бухгалтерського інжинірингу в управлінні фінансовим станом підприємства /В.А. Шепелюк //Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2017 р.).-Кривий Ріг, 2017.-С.117-119

  Шепелюк В.А. Адвокатський гонорар: сучасні аспекти та проблеми оподаткування/ В.А. Шепелюк // Торгівля і ринок України.- 2017.- №1(41).-С.88-92

  Шепелюк В.А. Особливості оподаткування роялті в Україні /В.А.Шепелюк, Д.А. Куда // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13 квітня 2017 р.).-Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2017.-С.46-49

  Шепелюк В.А. Дефініція поняття та категорій що характеризують систему інтегрованого обліку для потреб бюджетування/ В.А. Шепелюк // Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб'єктів господарювання в умовах глобалізацїї економіки : колект. монографія / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017.-С.211-

  Управлінський облік: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. М. Брадул, В. А. Шепелюк, Л. Я. Шевченко, П. Д. Камінський [та ін.].- Кривий Ріг: ДНУЕТ, 2017. - 113 с.

  Брадул О.М. Управлінський облік : навчально-практичний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. / О. М. Брадул, В. А. Шепелюк.- К.: Кондор-видавництво, 2017. - 352 с.

  Bradul A. M. Conceptual approaches to estimation of capital value in strategical management of a corporation/ Bradul A. M., Shepeluk V. A., Shypina S. B.// Management of modern socio-economic systems: сollective monograph. Vol. 2.-Lithuania: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017.-С.184-197

  Шепелюк В.А. Особливості первинного відображення господарських операцій із метою обліку та оподаткування корпоративних прав на різних етапах їх життєвого циклу /В.А. Шепелюк // Глобальні та національні проблеми економіки.-2017.-Вип.16.-С.941-946

  Шепелюк В.А. Особливості оподаткування корпоративних прав/В.А. Шепелюк //Економіка та суспільство.-2017.-Вип.8.- С.818-824

  Шепелюк В.А. Порядок ведення обліку та оподаткування грантів, отриманих неприбутковими організаціями /В.А. Шепелюк // Інфраструктура ринку .-2017.-№4.- С.142-146

  Шепелюк В.А. Теоретичні та методологічні основи організації корпоративного контролю в системі економічної безпеки корпорації /В.А. Шепелюк // Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств: колективна монографія/за заг. ред. Л. М. Савчук.- Дніпро: Пороги, 2017.-С.260-271

  Шепелюк В.А. Національні та міжнародні стандарти з обліку фінансових інвестицій: відмінності, недоліки, шляхи гармонізації /В.А.Шепелюк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління.-2017.- Випуск 2 (07) .- С.302-307

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.

  Шепелюк В.А. Аналіз світового досвіду систем місцевого оподаткування в контексті євроінтеграції України /В.А. Шепелюк // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13 квітня 2017 р.). - Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2017 .- С.97-99

  Шепелюк В.А. Напрямки щодо удосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками /Ю.І. Ніколайчук, В.А. Шепелюк // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13 квітня 2017 р.). - Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2017.- С.56-58

  Шепелюк В.А. Сучасні тенденції та практика в обліку придбання підприємств транснаціональними корпораціями / Шепелюк В.А., Воловик В.М. // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13 квітня 2017 р.). - Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2017.- С.99-102

  Шепелюк В.А. Проблеми обліку і оподаткування в ломбардах в умовах нестійкої економіки / А.О. Панасенко, В.А. Шепелюк // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13 квітня 2017 р.). - Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2017.-С.64-66

  Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні: колективна монографія / [за ред. Ю.О. Непочатенко О.О.]. - Умань: "Сочінський М.М.", 2017. [Сова О.Ю. Суперечності оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні та шляхи їх вирішення. - С. 21-33]

  Olga Romashko. Classification of Socially-Oriented Business Entities Costs. [Текст] / Kostiantyn Galak & Olga Romashko // Global Journal of Management and Business Research: D Accounting and Auditing /Volume 17 Issue 1 Version 1.0 Year 2017. - с. 44-50. [Електронний ресурс]

  Ромашко О.М. Звіт про рух грошових коштів як компонент фінансової стійкості / О.М. Ромашко, Н.П. Дудка // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 47. - С.110-115

  Shepelyuk V. Estimation of dynamic models in economic development corporations through leverage / V. Shepelyuk // Scientific discussion (Praha, Czech Republic).-2017.- Vol. 1, No 6.-P.212-

  Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навчальний посібник / В.Я. Голюк - К.: СПД Чалчинська Н.В., 2017. - 336 с.

  Юрченко О.А. Звітність підприємств: навчальний посібник (для студ. вищ. навч. закл. за спец. Облік і оподаткування) / О.А. Юрченко; Національна академія статистики, обліку та аудиту. - К.: ДП "Інформ. Аналіт. Агентство", 2017. - 432с.

  Ромашко О.М. Роль місцевих податків у системі оподаткування України/ О.М. Ромашко //Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського Союзу та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління: матеріали науково-педагогічного стажування (30 червня 2017 р.) /BALTIK RESEARCH INSTITUTE OF TRANSFORMATION ON ECONOMIC AREA. - Рига, 2017. - С. 122-125

  Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning, rebooting and Basel III/ Andriy Ramskyi, Valeria Loiko, Olena Sobolieva-Tereshenko, Daria Loiko, Valeriia Zharnikova // Banks and Bank Systems (open-access) / Business Perspectives.- 2017.- Volume 12 , Issue #4.- PP. 163-174

  Goliuk V. Impact of innovations on GDP dynamics/Viktoriia Goliuk // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - №2.- С.151-159.

  Закревська О.Ю. Аналітичні процедури при проведенні контролю поточної дебіторської заборгованості / О.Ю. Закревська, О.М. Ромашко // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Тернопіль, 30 червня 2017 р.) - Тернопіль : Крок, 2017. - С. 257-260.

  Кузьмінський В.З. Соціальні проблеми України /В.З. Кузьмінський, О.Г. Чумаченко //Формула ідеального соціального забезпечення: Збірник матеріалів Науково-практичної конференції. – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017.-С 55.

  Баластрик Л.А. Хозяйственный механизм природопользования / Л.А. Баластрик, О.Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С. 77-84

  Ромашко О.М. Облікова інформація в управлінні підприємством //Economics and finance(Plovdiv, Bulgaria) .-2017.-№7

  Ромашко О.М. Переваги та недоліки оцінювання вибуття запасів для виробничих підприємств/ О. М. Ромашко, А. В. Йотка //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 45. - С. 71-80

  Румик І.І. Реформування системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування/ І.І. Румик, Н.І. Повзор //Формула ідеального соціального забезпечення: Збірник матеріалів Науковопрактичної конференції (9 листопада 2017 р.).-К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.-С.83-84

  Сова О. Ю. Антикризові стратегії управління підприємством / О. Ю. Сова ; Матеріали Всеукраїнської конференції «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти».- Ужгородський національний університет, 23.11.2016. - С. 233-234

  Тулуш Л. Д. Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві / Л. Д. Тулуш ; Журнал "Економіка АПК".- ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2016.- 2. - С. 69-79

  Тулуш Л. Д. Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання державної фінансової підтримки сільгосппідприємствам / Л. Д. Тулуш, О. Ю. Грищенко ; Журнал "Економіка АПК".- ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2016.- 7. - С. 5-19

  Sova O. The financial control of insurance companies / O. Sova ; Zbiоr artykulуw naukowych. Konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej «Еconomy. Zarzadzanie. Wspуlczesne problemy i perspektywy rozwoju».- Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 30.04.2016. - С. 59-61

  Тулуш Л.Д., Лупенко Ю. О. Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів / Ю. О. Лупенко, Л. Д. Тулуш ; Журнал "Економіка АПК".- ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2016.- 1. - С. 5-17

  Тулуш Л. Д. Державна фінансова підтримка галузі тваринництва в умовах реформування спеціальних режимів оподаткування / Л. Д. Тулуш, О. Д. Радченко ; Збірник наукових праць.- Подільського державного аграрно-технічного університету, 2016.- 24. ч. 3. - С. 219-230

  Тулуш Л. Д. Податкова реформа у сільському господарстві: ризики та перспективи / Л. Д. Тулуш ; Збірник наукових праць.- Уманського національного університету садівництва, 2016.- 88. ч. 2. - С.20-33

  Тулуш Л.Д. Посилення доходної спроможності бюджетів місцевого самоврядування за рахунок розподілу надходжень податку на доходи фізичних осіб Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - № 89. - Ч. 2. - С. 28-44

  Тулуш Л.Д. Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві // Економіка АПК. - 2016. - № 2. - С. 69-79.

  Тулуш Л.Д., Грищенко О.Ю. Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання державної фінансової підтримки сільгосппідприємствам Економіка АПК. -2016. - № 7. - С. 60-71

  Тулуш Л. Д. Про наслідки для молочного тваринництва повної відміни спецрежиму ПДВ// ІnfAgro Аналітичний аграрний портал 27 вересня 2016 р.

  Тулуш Л.Д., Радченко О.Д. перспективи держбюджету-2017 для аграріїв // Агробізнес сьогодні. №20(339) жовтень 2016 р.

  Тулуш Л. Д. Реформування системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні - 2016. - м. Київ, НУБіП, 23 червня 2016 року. - Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції. - С. 11-13.

  Тулуш Л. Д. Оцінка ефективності діяльності сільгосппідприємств при здійсненні державної фінансової підтримки // Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів : Матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції (у заочній формі). - 2016. - м. Київ, ННЦ "Інститут аграрної економіки" , 1 червня 2016 р. - С. 318-324

  Свердан М.М. Економіка демократії: обгрунтування базисних положень суспільного господарювання // Регіональна економіка та управління. - 2016. - №1. - С. 134-141.

  Свердан М.М. Боргова безпека та її вплив на стан державних фінансів // Фінанси, аудит та менеджмент: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15-16 квітня 2016 року) / ГО "Львівська економічна фундація". - Львів: ЛЕФ, 2016. - С. 100-103.

  Свердан М.М. Ефективність як властивість й підґрунтя безпеки державних фінансів / Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. - У 2-х частинах. - Запоріжжя: ГО "СІЕУ", 2016. - Ч. 1. - С. 17-21.

  Свердан М.М. Економіка і демократія: необхідність ринкового поєднання // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журн. наук. пр. / Ред. кол.: Щербан Т.Д. (гол. ред). та ін. - Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. - №20 (15). - С. 249-258.

  Юрченко О. А. Зміни у податковому законодавстві на 2016 рік: реалії часу чи преференції для бізнесу / О. А. Юрченко ; Журнал "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації".- м.Київ, 2016. - С. 131-141

  Юрченко О. А. Продажа (реалізація) основних засобів на підприємстві: бухгалтерський та податковий вимір / О. А. Юрченко ; Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту.- м.Київ, 2016.- Випуск 1-2. - С. 96-108

  Свердан М.М. Податок на багатство в міжнародній системі оподаткування // Фінансові технології розв'язання економічних проблем: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. - Миколаїв: НУК, 2016. - С. 78-80.

  Свердан М.М. Приватна власність та фіскальна держава: податок на багатство: Соціально-економічні засади розвитку економіки України: кол. моногр.: в 2 ч. Ч. 2 / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2016. - 216 с. - С. 48-65.

  Свердан М.М. Податок на багатство в системі фіскальних важелів держави розподілу суспільних доходів: Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної, д-ра екон. наук С.А. Навроцького. - Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. - 284 с. - С. 141-153.

  Свердан М.М. Бідність як соціально-економічний феномен суспільства // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журн. наук. пр. / Ред. кол.: Щербан Т.Д. (гол. ред). та ін. - Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. - №21 (16). - С. 261-268.

  Goliuk V. The impact of monetary and non-monetary factors on GDP dynamics of the Visegrad Group countries / V. Goliuk ; World scientific news.- Krakow, 2016.- 57. - http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/WSN-57-2016-267-281.pdf

  Голюк В. Я. Аналіз кореляції динаміки грошової маси, ВВП та інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах / В. Я. Голюк ; Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка та менеджмент».- м.Одеса, 2016.- Вип.15. - С. 96-99

  Голюк В. Я. Вплив динаміки грошової маси на економічне зростання і рівень інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах / В. Я. Голюк ; Економічний вісник НТУУ КПІ.- м.Київ, 2016.- Вип.13. - http://ev.fmm.kpi.ua/

  Голюк В. Я. Методологія системного аналізу та його використання у формуванні державної економічної політики / В. Я. Голюк ; Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки» .- м. Херсон, 2016.- Вип.19. - С. 32-35

  Голюк В.Я. Голець Н.І. Аналіз експорту м'яса курятини в Україні: стан та тенденції розвитку ринку // Електронний фаховий науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку". - К.: м. Одеса, Випуск 2, 2016. -. Адреса доступу: www.market-infr.od.ua

  Голюк В.Я. Теоретичні засади дослідження ролі динаміки обсягів грошової маси у стимулюванні економічного розвитку держави/ "Dezvoltarea sistemelor sociale ?i economice ?ntr-un mediu competitiv la nivel global", conferin?? interna?ional? ?tiin?ifico-practic? (2016; Chi?in?u). Conferin?? interna?ional? ?tiin?ifico-practic? "Dezvoltarea sistemelor sociale ?i economice ?ntr-un mediu competitiv la nivel global" 29 februar. 2016, Chi?in?u / com.org.: O. (republica moldova) ?icu (pre?edinte) [et al.]. Chi?in?u: S.n., 2016 (Editura Universitate de stst din Moldova). - 312 p. - pp. 252-254

  Голюк В.Я., Баула О.В. Використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії: міжнародний досвід та вітчизняні переспективи // Тези VІ міжнародної науково-технічної конференції "Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах". - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. - 296 с. -С.214-218.

  Голюк В.Я., Шевченко О.Р. Міжнародний ринок взуття: тенденції і перспективи для України // Електронний фаховий науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку". - К.: м. Одеса, Випуск 2, 2016. -. Адреса доступу: www.market-infr.od.ua

  Панасюк Т. П. Особливості сучасного етапу розвитку лізингу в Україні / Т. П. Панасюк, В. Я. Голюк ; Збірник наукових праць "Сучасні підходи до управління підприємством".- м.Київ, 2016. - http://spu.fmm.kpi.ua/issue/view/4356

  Іванчук О. В. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності та інвестиційних проектів / О. В. Іванчук ; Науково-дослідний економічний університет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.- м.Київ, 2016.- №5(180). - С. 48-51

  Іванчук О. В. Аналіз інвестиційних ризиків при оцінці інвестиційного проекту / О. В. Іванчук ; Всеукраїнська науково- практична конференція "Фінансова політика України в умовах євроінтеграційних процесів".- Київський інститут банківської справи, 25.03.2016. - С. 41-46

  Д. М. Лойко, Колтко Ю. Ю. Нові індустріальні країни та їх економіка / Ю. Ю. Колтко, Д. М. Лойко // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". Т. 3: Секція "Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України". Секція "Міжнародні та національні стандарти в сфері технологій та дизайну" [Текст]: 28-29 квітня 2016 р. - К.: КНУТД, 2016. - С. 113.

  Лойко Д. М. Ефективність діяльності підприємств України з виробництва одягу / Д. М. Лойко ; Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles.- Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE., 2016. - P 116-120

  Лойко Д. М. Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства / Д. М. Лойко, Б. К. Іванов. Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства ; Журнал "Інноваційна економіка".- Інститут стратегічних досліджень НАН України, 2016.- №18(50). - С.18-56

  Лойко Д. М. Інноваційна діяльність підприємств по виробництву одягу з хутра як складова їх економічної безпеки / Д. М. Лойко, Т. О. Панін ; Міжнародна науково-практична конференція.- м.Черкаси, 25.03.2016. - С.48-51

  Лойко Д. М. Ринок туристичних послуг в Україні: стан та перспективи розвитку / Д. М. Лойко ; The International Scientific and Practical Web-Congress of Economists and Jurists "ECONOMICS, LAW, SOCIETY: resume of 2016", professional scientific publication.- ed.dep.: Geneva (Switzerland), M, 2016. - P. 98-104 (p. 344)

  Лойко Д. М. Сучасний стан та перспективи розвитку в’їзного туризму в Україну / Д. М. Лойко ; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.- Суми: ФОП Цьома С.П., 23.11.2016. - С. 74-79 (312 с.)

  Лойко Д. М. Формування конкурентних переваг швейних підприємств в умовах євроінтеграції / Д. М. Лойко, А. С. Несенюк.- К.:КНУТД, 28.04.2016. - С. 17

  Лойко Д. М. Формування конкурентних переваг швейних підприємств як чинник підвищення рівня їх економічної безпеки / Д. М. Лойко ; Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles.- Edizioni Magi, Roma, Italia., 2016. - P. 187 - 190

  Лойко Д.М. Антикризові заходи в легкій промисловості України /Лойко Д.М., Островський Д.Л. // Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: матеріали Міжнар. наук.-практичної Інтернет - конф., м. Київ, 27 травня 2016 р. / редкол.: М.П. Денисенко та ін. - Київ: КНУТД, 2016. - С. 124-126. (216 с.)

  Лойко Д.М. Моделі Римського клубу в дослідженні перспективних глобальних проблем Д.М. Лойко// Глобалізація сучасної економіки: монографія/ [Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Лойко В.В., Патика Н.І., Палиця С.В.,Федоренко С.В., Грищенко А.І., Янковець Т.М., Шацька З.Я., Лойко Д.М., Приходько Д.О., Пясківська М.С.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є.Воронкової - К.: ТОВ "ДКС центр", 2016. - C. 290-301 (370 с.)

  Лойко Д.М. Підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва одягу зі шкіри в умовах інтеграції до ЄС / Лойко Д.М., Васильєва М.О.// Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: матеріали Міжнар. наук.-практичної Інтернет - конф., м. Київ, 27 травня 2016 р. / редкол.: М.П. Денисенко та ін. - Київ: КНУТД, 2016. - С. 122-124. (216 с.)

  Лойко Д.М. Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств з виробництва одягу в умовах інтеграції до ЄС / Лойко Д.М., Панін Т.О. // Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: матеріали Міжнар. наук.-практичної Інтернет - конф., м. Київ, 27 травня 2016 р. / редкол.: М.П. Денисенко та ін. - Київ: КНУТД, 2016. - С. 136-138. (216 с.)

  Лойко Д.М. Розвиток модного іміджу туристичної фірми /Д.М. Лойко// Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - C. 454-455 (502 с.)

  Юрченко О.А. Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: особливості відображення нарахувань у звітності. Бухгалтерський облік і аудит - К., 2016. - Вип. 10. - С. 33-40

  Sova O. Chinese reforms of the banking system: lessons for Ukraine and trends of cooperation / O. Sova // Materials of International scientific and practical conference (15-17 December 2016) "Sino-Ukrainian humanitarian cooperation in concept One zone - One way". - Tianjin, People republic of China, 2016-2017. - 147 p. (P. 17-20.)

  Sova O. Modernization of credit relations / O. Sova ; Economics, science, education: integration and synergy. Materials of international scientific and practical conference.- Centre of educational literature, Bratislava-Кyiv, 18.06.2016. - С. 153-154

  Sova O. The realities of Ukraine’s banking sphere: current risks and development prospects / O. Sova ; Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky.- Slovakia, 2016.- 4. - С. 92-95

  Сова О. Ю. Кроки до створення ефективної системи управління інвестиціями на підприємстві / О. Ю. Сова ; Матеріали І Міжнародної нтернет-конференції «Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації».- Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 18.11.2016. - С. 82-84

  Сова О. Ю. Світові тенденції та вітчизняні реалії формування та використання золотовалютних резервів / О. Ю. Сова ; Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України: колективна монографія [за ред. Ю.О. Непочатенко О.О.]./ Умань: «Сочінський М.М».- Уманьський національний університет садівництва, 2016. - С. 40-52

  Сова О. Ю. Характеристика приватизаційних процесів в Україні / О. Ю. Сова ; Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні».- УДФСУ, м. Ірпінь, 27.10.2016. - С. 308-313

  Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України: колективна монографія / [за ред. Ю.О. Непочатенко О.О.]. - Умань: "Сочінський М.М.", 2016. [Сова О.Ю. Світові тенденції та вітчизняні реалії формування та використання золотовалютних резервів / О.Ю. Сова. - С. 40-52.]. - 300 с

  Чумаченко О.Г. Экологические факторы общественного воспроизводства. Китайсько-українське гуманітарне співробіцтництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях" [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017 - с.98-107

  Свердан М.М. Стійкість державних фінансів в контексті макроекономічної стабільності // Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації: у 3-х ч. Ч.1. / Зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. - С. 197-200.

  Свердан М.М. Стабілізація державних фінансів в контексті макроекономічної безпеки // Сучасні шляхи стабілізації економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р.). У 2-х частинах. - Дніпропетровськ: НО "Перспектива", 2016. - Ч. 2. - С. 59-63.

  Ромашко О.М. Організація обліку підприємств малого бізнесу за міжнародними стандартами фінансової звітності / О.М. Ромашко// "Економічні підсумки 2016 р : досягнення, тенденції та перспективи": матеріали наук.-практ. конф. (18-19 лист. 2016 р.) /Одеський нац..ун.ім.І.І.Мечникова. - Одеса, 2016. - С. 168-170

  Сова О.Ю. Аналіз сфери вітчизняного споживчого кредитування / О.Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 61-72

  Бобров Є.А. Аналіз становлення енергетичної безпеки Європейського Союзу / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка". - 2016.- Вип. 43.- С. 61-72

  Бобров Є.А. Аналіз проблемних питань та перспектив стратегічного планування та управління в енергетиці / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С.153-158

  Сова О. Ю. Особливості організації та функціонування малого підприємництва в Україні / О. Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 128-137

  Балита О.В. Вплив макроекономічних чинників на кредитну діяльність банків / О.В. Балита // Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців і практиків: Тези виступу на II Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції (11 квітня 2016 р.) . - Тернопільський національний економічний університет. - 2016.

  Баула О.В. Особливості формування конкурентних переваг регіонів України в контексті її імплементації у міжнародне конкурентне середовище / О.В. Баула, В.Я. Голюк // Prospects of world science: Materials of the XII international scientific and practical conference .- Sheffield: Science And Education Ltd, 2016. - С. 8-11

  Голюк В.Я. Роль монетарних чинників у стимулюванні економічного розвитку держави / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28 квітня 2016 р.). - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - С. 53

  Голюк В.Я. Світовий досвід використання потенціалу інструментів фондового ринку для забезпечення фінансування регіональних проектів розвитку / В. Я. Голюк, О. В. Баула.- Smart & Young, 2016.- № 10. - С. 17-21.

  Брадул О.М. Методичні засади формування облікової політики в частині корпоративних прав учасників акціонерного товариства / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк // Економіка та суспільство.- 2016.- №2.-С.655-660

  Шепелюк В.А. Калькуляція, як спосіб визначення собівартості/В.А. Шепелюк, А.Д. Бабич //Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2016 ).- Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2016.- C.97-99

  Брадул О.М. Оцінка ефективності внутрішніх процедур у корпораціях /О.М.Брадул В.А. Шепелюк //Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва. Показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування : колект. монографія / за заг.ред. В. Я. Нусінова. - Кривий Ріг : видавець Роман Козлов, 2016.-С.160-

  Шепелюк В.А. Сутність облікової політики та її роль в умовах глобалізації /В. А. Шепелюк // Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія/ за заг. ред. К.Ф.Ковальчука -Дніпропетровськ: Пороги, 2016.- С.193-202

  Шепелюк В.А. Критерії вибору інформаційних систем в корпорації /В.А. Шепелюк, С.Б. Шипіна, Т.В. Брадул // Економічні, управлінські, правові та інформаційно- технічні проблеми діяльності підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, М. Фіц. - Дніпро: Герда, 2016.- С.363-369

  Брадул О.М. Реалії та перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні/ О.М. Брадул, В.А.Шепелюк // ВІСНИК Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Серія "Економічні науки".- 2016.- № 64.-С.154-

  Брадул О.М. Теоретичні та методологічні аспекти формування внутрішньої звітності щодо корпоративних прав акціонерів підприємства / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство.-2016.-№6, ч.1.- С.48-51

  Шепелюк В.А. Організація корпоративного контролю / В.А. Шепелюк // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2016 ).- Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2016.- С.134-135

  Loiko D.M. Innovation of an enterprise for the production of fur clothing / Т. О. Panin, D. M. Loiko // Наукові розробки молоді на сучасному етапі:Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів ( 28-29 квітня 2016 р.). - К.: КНУТД, 2016. -Т.3.- С. 19.

  Loiko D.M. Factors influencing the efficiency of factories producing garments of skin / M. O. Vasilieva, D. M. Loiko // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів (28-29 квітня 2016 р.). - К.: КНУТД, 2016. -Т.3.- С. 6.

  Сова О. Ю. Фінансовий потенціал ломбардів на ринку небанківських послуг / О. Ю. Сова// Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.145-148

  Закревська О.Ю. Оцінка та класифікація дебіторської заборгованості / О. Ю. Закревська // Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 19.02.2016). -Львів, 2016.- С.102-105

  Loiko V. Economic security fashion company / V. Loiko, A. Skoryatina //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( 27.05.2016 ).- К.: КНУТД, 2016.- С.126-128

  Кузьмінський В.З. Сучасний стан та проблеми валютного ринку України /В. З. Кузьмінський, С. Є. Ковальчук //Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць : [електронне наукове видання}.- 2016.- №1.

  Лойко В.В. Особливості економічної безпеки держави в умовах розвитку економіки знань / В.В. Лойко, Н.Є. Авдєєва // International Scientific Journal. - 2016.- № 1, Том 2.- С.54-58

  Лойко В.В. Украина в международных рейтингах конкурентоспособности / Н.Е. Авдеева, В.В. Лойко // Материалы ХІХ Международной научной конференции молодых ученных ( Минск, 14.04.2016).- Минск: ГИУСТ БГУ, 2016. - С. 7-8.

  Loiko V. Resource factors influence the efficiency of enterprises for the production of fоr clothing / V. Loiko, A. Knyzhenko // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів ( м. Київ, 28.04.2016).- К.: КНУТД,2016. - С. 12

  Maslyuk L.L. The production component of economic security for the production of clothing / L. L. Maslyuk, V. V. Loiko //Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів( м.Київ, 28.04.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С. 16

  Лойко В.В. Виробнича (техніко-технологічна) складова економічної безпеки підприємства / В. В. Лойко, Н. П. Рибальченко //Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21.03.2016).- К.:Фінансово-економічна наукова рада,2016. - С. 110-114 (120 с.)

  Лойко В.В. Запровадження нових підходів управління банківською діяльністю – запорука відновлення стабільності банківської системи / В. В. Лойко, Л. О. Нужненко//Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС:Тези доповідей Міжнародної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016

  Лойко В.В. Заходи подолання кризи банківської системи для забезпечення економічної безпеки банків України / В. В. Лойко, В. В. Павленко//Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.119-121

  Лойко В.В. Інноваційна діяльність та ринок стартапів в Україні / В. В. Лойко //Міжнародний науковий журнал . - 2016.- № 10. - http://www.inter-nauka.com/issues/2016/10/1591

  Лойко В.В. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті економічної безпеки / В. В. Лойко //International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceeding ( 26.08.2016).- Kaunas: Baltija Publishing,2016. - P 52-55

  Лойко В.В. Оцінка та управління економічною безпекою промислового підприємства / В. В. Лойко, М. С. Пясківська //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.124-126

  Лойко В.В. Підвищення ефективності діяльності швейних підприємств з виробництва верхнього одягу в умовах інтеграції до ЄС / В. В. Лойко, Л. Л. Маслюк //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: Тези доповідей Міжнародної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016

  Лойко В.В. Аналіз сучасного стану банківської системи України / В. В. Павленко, В. В. Лойко //Scientific and Educational Journal.- Geneva, Switzerland, 2016. - Р. 98-103

  Лойко В.В. Економічна безпека підприємства в контексті національної безпеки / Н. В. Гринюк, В. В. Лойко //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС:Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.114-115

  Лойко В.В. Заощадження населення як джерело розвитку інноваційної діяльності на мікрорівні / А. М. Геник, В. В. Лойко //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28.04.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.121-123

  Лойко В.В. Зарубіжний досвід регулювання діяльності малого та середнього бізнесу / А. В. Потапенко, В. В. Лойко //Наукові розробки молоді на сучасному етапі:Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів (28.04.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С. 123

  Лойко В.В. Індикатори економічної безпеки суб’єкта підприємницької діяльності / Я. О. Мороз, В. В. Лойко// Міжнародний науковий журнал.- 2016.- №2. - file:///D:/Downloads/14543484495459.pdf

  Лойко В.В. Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки підприємства / К. Г. Міщенко, В. В. Лойко // Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21.03.2016).- К.:Фінансово-економічна наукова рада,2016 . - С. 106-109

  Лойко В.В. Методичні засади проведення діагностики рівня економічної безпеки підприємства / О. І. Тимоць, В. В. Лойко // Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС:Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.130-132

  Лойко В.В. Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств з виробництва одягу / Д. С. Хандога, В. В. Лойко //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС :Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( 27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.132-134

  Лойко В.В. Рівень життя в системі соціально-трудових відносин України / Н. В. Пруднікова, В. В. Лойко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі:Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів (28.04.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С. 125

  Лойко В.В. Рівень життя населення України як чинник економічної безпеки держави / Н. В. Пруднікова, В. В. Лойко //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: Тези доповідей Міжнародної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016

  Лойко В.В. Система управління витратами промислового підприємства / В. В. Лойко, Б. О. Журавський // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" .- 2016. - №1 (2).-С. 59-62

  Лойко В.В. Сутність та значення малого підприємництва / В. В. Лойко, Є. С. Несенюк // Актуальні проблеми економіки та фінансів:Збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21.03.2016).-К.: Фінансово-економічна наукова рада,2016 . - С. 75-78

  Лойко В.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства / Т. В. Щур, В. В. Лойко //Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21.03.2016).- К.:Фінансово-економічна наукова рада, 2016. - С. 82-85

  Бабієв Г.М. Спосіб забезпечення країни твердим, рідким, газоподібним паливами та вторинними енергоносіями/ Г. М. Бабієв, Є. А. Бобров.- Київ: Укрпатент, 2016

  Голюк В.Я. Вплив процесів транснаціоналізації на забезпечення сталого розвитку національної економіки / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов X международной научно-практической конференции. -Пинск: УО “Полесский государственный университет”, 2016. - С. 10-12

  Голюк В.Я. Еколого-економічна складова стратегії розвитку Польсько-Білорусько-Українського транскордонного регіону / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції: тези VІ міжнародного науково-практичного семінару. - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - С. 27-29

  Безверхий К.В. Механізм бюджетного відшкодування ПДВ: теорія та практика / К.В. Безверхий, О.А. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2016.- № 9. - С. 34-42

  Ромашко О.М. Облік витрат за міжнародними стандартами / О. М. Ромашко, В. В. Сопко //Economics and finance.- 2016.-№2.-С.49-52

  Ромашко О.М. Застосування програми електронної звітності "M.e.doc" / О.М. Ромашко, О.Ю.Закревська // Smart-освіта:ресурси та перспективи": матеріали наук.-практ. конф. (23-24 лист. 2016 р.) /КНТЕУ. - Київ, 2016. - С. 209-211

  Шаповалова А.П. Організація обліку та оподаткування неприбуткових організацій / А. П. Шаповалова, В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Збірник статей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Глобалізаційні виклики розвитку національних економік".- Київ: КНТЕУ, 2016

  Ромашко О.М. Стан та проблеми обліку розрахунків з оплати праці/ О. М. Ромашко, Л. С. Зданович //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2016. - Вип. 44. - С. 53-61

  Ромашко О.М. Облік витрат за міжнародними стандартами фінансової звітності/О.М. Ромашко, В.В. Сопко // Economics and finance.- 2016.- С.49-52.

  Ромашко О.М. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування / О. М. Ромашко // Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- Клайпеда, 2016

  Румик І.І. Розвиток виробництва та споживання продовольства в світовій економіці / І. І. Румик //Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.- 2016.- 1 (41). - С. 99-106

  Румик І.І. Територіальні особливості формування системи продовольчого забезпечення [Електронний ресурс] / І.І. Румик // Економіка та суспільство. - 2016. - № 2. - Режим доступу до журналу: htpp//economyandsociety.in.ua

  Румик І.І. Причини і шляхи мінімізації бюджетного дефіциту в Україні / І.І. Румик, А.М. Грубар //Сучасні підходи до управлінння підприємством: збірник наукових праць.-2016.-№1.-URL: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/view/4356

  Лойко В. В. Інноваційна діяльність швейних підприємств / В. В. Лойко, Н. В. Пруднікова ; Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів - Т.ІІІ.- К.: КНУТД, , 23.04.2015. - С. 22

  Лойко В. В. Економіка підприємства / В. В. Лойко, Т. П. Макаровська ; Київський національний університет технологій та дизайну.- К.:КНУТД, 2015. - 267 с.

  Тулуш Л. Д. Оценка эффективности государственной финансовой поддержки развития сельхозпроизводства через механизм взимания налога на добавленную стоимость / Л. Д. Тулуш ; Журнал "Управление инвестициями и инновациями".- Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2015.- 1. - С. 26-41

  Шелудько А. Е. Фінансова складова економічної безпеки підприємства / А. Е. Шелудько ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 2015

  Лойко В. В. Інноваційний розвиток регіонів як основа їх економічної безпеки / В. В. Лойко ; The International Scientifi c and Practical Congress of Economists and Jurists “THE GLOBAL SYSTEMIC CRISIS: NEW MILESTONE IN DEVELOPMENT OR AN IMPASSE”, professional scientific publication.- Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2015. - Р. 149-153 (p. 217)

  Крахмальова Т. А. Маркетингова стратегія як основа економічної безпеки розвитку підприємства / Т. А. Крахмальова, Лойко В. В. ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 01.11.2015. - С. 157–158

  Лойко В. В. Ключові фактори впливу на економічну безпеку національного господарства / В. В. Лойко ; Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А.- Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 27.03.2015. - С. 306-309 (374 с.)

  Лойко В. В. Інноваційна освітня діяльність на рівні вищого навчального закладу / В. В. Лойко ; Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.- К.:КНУТД, 2015.- № 5 (91). - С. 11-21

  Лойко В. В. Моніторинг рівня економічної безпеки промислового підприємства / В. В. Лойко ; Ефективна економіка.- Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015.- №8. - www.economy.nayka.com.ua/

  Мороз Я. О. Формування функціональних складових економічної безпеки підприємства / Я. О. Мороз, В. В. Лепський ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 2015

  Плетенецька С. М. Вибір фінансової стратегії підприємств у сучасних умовах / С. М. Плетенецька ; Міжвузівська студентська економічна конференція «Економіка України: шляхи виходу із кризи» .- Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК", 11.12.2015. - С.154-156

  Тулуш Л. Д. Специальный режим взимания НДС в сельском хозяйстве: проблемы и перспективы / Л. Д. Тулуш, Е. Т. Прокопчук ; Журнал "Economics: Yesterday, Today and Tomorrow".- Publishing House "Analitika Rodis" , 2015.- 5. - http://publishing-vak.ru/archive-2015/economy-5.htm; http://elibrary.ru/item.asp?id=25675899

  Лойко В. В. Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класифікація / В. В. Лойко ; Ефективна економіка.- Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015.- № 10. - www.economy.nayka.com.ua/

  Тулуш Л. Д. Дотування тваринництва за рахунок спеціального порядку справляння ПДВ у переробній галузі / Л. Д. Тулуш, О. Т. Прокопчук ; Журнал "Збірник наукових праць".- Уманський національний університет садівництва, 2015.- 87. ч. 2. - С. 15-26

  Несенюк Є. С. Формування сучасної системи управління прибутком на підприємстві / Є. С. Несенюк, В. В. Лойко ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 01.11.2015. - С. 251-254 (353 с.)

  Сова О. Ю. Стабілізаційні механізми регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації / О. Ю. Сова ; зб. матер. наук.-практ. конференції "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України".- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 29.10.2015. - С. 184-187

  Лойко В. В. Фактори впливу на формування інноваційної складової економічної безпеки національної економіки / В. В. Лойко ; Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.- К.:КНУТД, 2015.- № 4 (89). - С.113-124

  Лойко В. В. Формування інноваційної політики промислового підприємства / В. В. Лойко, О. О. Молчанова ; Матеріали Міжнародної конференції "Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку".- К.: КНУТД , 20.03.2015. - С. 196-197

  Тулуш Л. Д. Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва / Л. Д. Тулуш ; Журнал "Економіка АПК".- ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2015.- 8. - C.44-56

  Лойко В. В. Мотивація праці в контексті економічної безпеки підприємства / В. В. Лойко, А. Ю. Кияшко ; Матеріали Міжнародної конференції "Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку".- К.: КНУТД, 20.03.2015. - С. 143-145

  Лойко В. В. Технологічна безпека як складова економічної безпеки / В. В. Лойко ; Ефективна економіка.- Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015.- № 5. - www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В. В. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки регіону / В. В. Лойко ; Ефективна економіка.- Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015.- № 6. - www.economy.nayka.com.ua/

  Тулуш Л. Д. Дохідна база сільських бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні / Л. Д. Тулуш ; Журнал "Економіка АПК".- ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2015.- 3. - С.39-50

  Лойко В. В. Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємства / В. В. Лойко, Н. В. Пруднікова ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 01.11.2015. - С. 258-261 (353 с.)

  Лойко В. В. Інноваційна політика промислового підприємства / В. В. Лойко, О. О. Молчанова ; наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів - Т.ІІІ.- К.: КНУТД, , 23.04.2015. - С.17

  Лойко В.В. Управління фінансово-економічною безпекою підприємств / Н. В. Пруднікова, В. В. Лойко ; Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів - Т.ІІІ.- К.: КНУТД, 23.04.2015. - С. 16

  Лойко В.В. Фінансова складова економічної безпеки підприємства / А. Е. Шелудько, В. В. Лойко ; збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми економіки та фінансів".- К.:Фінансово-економічна наукова рада, (Буковель-Україна), 21.03.2015. - С. 102-105 (120 с.)

  Лойко В.В. Іноземні інвестиції в банківській сектор України / В. В. Павленко, В. В. Лойко ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 01.11.2015. - С. 255-258 (353 с.)

  Лойко В.В. Оптимізація виробничих запасів промислового підприємства як чинник його фінансово-економічної безпеки / М. І. Іовенко, В. В. Лойко ; Матеріали Міжнародної конференції "Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку".- К.: КНУТД, 20.03.2015. - С.125-126

  Лойко В.В. Банківська система України: стан та перспективи розвитку / В. В. Павленко, В. В. Лойко ; Ефективна економіка.- Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015.- № 9. - www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В.В. Оцінка бізнесу як інструмент управління вартістю підприємства / А. В. Калабухова, В. В. Лойко.- Міжнародний науковий журнал, 2015.- № 8. - С.126-130

  Лойко В.В. Формування інноваційної політики підприємства як запорука інноваційної безпеки / О. В. Кириченко, В. В. Лойко ; Матеріали Міжнародної конференції "Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку".- К.: КНУТД, 20.03.2015. - С. 196 – 197

  Лойко В.В. Формування трудового потенціалу підприємства в контексті економічної безпеки / Д. Р. Тораєва, В. В. Лойко ; Матеріали Міжнародної конференції "Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку".- К.: КНУТД, 2015. - С. 273-274

  Лойко В.В. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства / А. В. Калабухова, В. В. Лойко ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 01.11.2015. - С. 242-245 (353 с.)

  Лойко В.В. Інвестиційна складова економічної безпеки підприємства / А. О. Скорятіна, В. В. Лойко ; Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів - Т.ІІІ.- К.: КНУТД, 23.04.2015. - С.26

  Лойко В.В. Державна політика у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності / О. М. Мулик, В. В. Лойко ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 01.11.2015. - С. 248-251 (353 с.)

  Лойко В.В. Формування конкурентних переваг швейних підприємств в сучасних умовах господарювання / Г. І. Кононенко, В. В. Лойко ; Науковий вісник Херсонського державного університету.- Херсонський державний університет, 2015.- 13 (1). - С. 102-106

  Лойко В.В. Шляхи збільшення обсягу прибутку та підвищення дієвості управління прибутком промислового підприємства в сучасних умовах господарювання / Є. С. Несенюк, В. В. Лойко.- Міжнародний науковий журнал, Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 20971-10771 Р,2015.- № 7. - С. 68-71

  Тулуш Л. Дотування тваринницької галузі за рахунок спеціального порядку справляння ПДВ // Зб. наук. пр. Уманського НУС. - 2015. - Вип. 86. - Ч. 1. - С. 91-98.

  Тулуш Л. Податкові важелі стимулювання інвестиційної активності у аграрному секторі економіки України // Матеріали Всеукраїн. наук. конф. молодих учених, м. Умань, 6 трав. 2015 р. / редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. - Умань: УНУС РВВ, 2015. - С. 225-227.

  Тулуш Л. Державна підтримка розвитку тваринницької галузі за рахунок спеціального режиму справляння податку на додану вартість із переробних підприємств / Л. Тулуш, О. Прокопчук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, м. Умань, 6 трав. 2015 р. / редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. - Умань: УНУС РВВ, 2015. - С. 222-225.

  Тулуш Л. Нюансы налогообложения поставок зерновых культур / Л. Тулуш // Агроперспектива. - 2015. - № 1. - С. 62-65.

  Тулуш Л. Державна фінансова підтримка сільського господарства за рахунок спецрежимів оподаткування / Л. Тулуш // Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України: зб. матеріалів П'ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів аграрників 14 травня 2015 р. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - С. 145-147.

  Тулуш Л. Фіскальна складова аграрної політики у умовах поглиблення аграрних реформ / Л. Тулуш // Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова (Лукіновські читання - 2014): зб. наук. пр. за матеріалами теоретичного семінару 5 грудня 2014 р. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - 152 с. - С. 61-68.

  Тулуш Л. Стимулювання розвитку сільського господарства за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ / Л. Тулуш // Зб. наук. пр. Національного університету державної податкової служби України. - 2015. - № 1. - С. 155-168.

  Тулуш Л. Д., Орлов М.М. Фіскальна стратегія: чому просте збереження або відміна пільг по податках для АПК не є ефективним // Агравері : Аграрне інформаційне агентство 2015/11/16

  Тулуш Л. Д. ПДВ у агросекторі потребує врахування реальної рентабельності // Агроперспектива. - 24 вересня 2015 р.

  Тулуш Л. Д. Отмена спецрежима НДС экономически необоснована // Латифундист: национальный агропортал. - 24 вересня 2015 р. - Режим доступу: http: //latifundist.com/novosti/28587-otmena-spets rezhima-ekonomicheski-neobosnovana--ekspert

  Тулуш Л. Д. Специфика государственной финансовой поддержки аграрного сектора Украины // Никоновские чтения - 2015 : Аграрная политика современной России: научно-методологические аспекты и стратегия реализации. - М.: ВИАПИ, 2015. - с. 484-486.

  Тулуш Л. Д. Фіскальна складова аграрної політики у умовах поглиблення аграрних реформ // Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І Лукінова (Лукіновські читання-2014) / Зб. наук. праць за матеріалами теоретичн. семінару 5 грудня 2014 р. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - 152 с. - авт. С. 61-68.

  Тулуш Л. Д. Державна фінансова підтримка сільського господарства за рахунок спеціальних режимів оподаткування Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України / Зб. матеріалів П'ятнад-цятих річних зборів Всеукраїнського Конгресу вчених економістів аграрників 14 травня 2015 р. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - авт.580-586.

  Тулуш Л. Д. Державна підтримка розвитку тваринницької галузі за рахунок спеціального режиму справляння податку на додану вартість із переробних підприємств // Матеріали Всеукраїнської наук. конференції молодих учених / м. Умань, 6 травня 2015 р. / Редкол.: - Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. - Умань: УНУС РВВ, 2015. - С. 222-225

  Тулуш Л. Д. Податкові важелі стимулювання інвестиційної активності у аграрному секторі економіки України / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених приуроченої 140-й річниці від дня народження П.Г. Шитта / м. Умань, 6 травня 2015 р. / Редкол.: - Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. - Умань: УНУС РВВ, 2015. - С. 225-227.

  Свердан М.М. Богатство и налоги: фискальные императивы частной собственности в консистенции налога на богатство // II Международная научно-практическая конференция "Совершенствование теории и методологии финансов и налогообложения", 22 апреля 2015 г.: материалы / Приволжский научно-исследовательский центр. - М.: Издательство "Перо", 2015. - С. 5-15.

  Свердан М.М. Податок на багатство: стан та тенденції застосування в країнах ОЕСР // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. - 2015. - Вип. 3. - №58. - С. 248-261.

  Свердан М.М. Фіскальні технології оподаткування приватної власності: податок на багатство // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент: зб. наук. пр. - 2015. - Вип. 14. - С. 268-271.

  Свердан М.М. Специфіка податкової системи України та можливості її коректування // Сталий розвиток економіки. - 2015. - №4. - С. 23-28.

  Свердан М.М. Податок на багатство: доктрина і парадигма // Інноваційна економіка. - 2015. - №5. - С. 164-167.

  Свердан М.М. Держава фіскальних можливостей: податок на багатство // Фінансові технології розв'язання економічних проблем: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. - Миколаїв: НУК, 2015. - С. 53-56.

  Юрченко О. А. Облік і звітність спрощеної системи оподаткування в контексті законодавчих новацій / О. А. Юрченко ; Журнал "Бухгалтерський облік і аудит".- м.Київ, 2015.- Випуск 7. - С.121-129

  Юрченко О. А. Податок на додану вартість:аналіз податкової реформи 2016 року / О. А. Юрченко ; Журнал "Бухгалтерський облік і аудит".- м.Київ, 2015.- Випуск 12. - С. 89-96

  Сопко В. В. Облік дебіторської заборгованості за міжнародними стандартами:побудова та відмінності / В. В. Сопко, О. Ю. Закревська, О. М. Ромашко ; Журнал " Economics and finance ".- Канада, 2015

  Свердан М.М. Фіскальна держава: податок на багатство в контексті оподаткування приватної власності: Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2015. - Т. 2. - 420 с. - С. 90-105.

  Голюк В. Я. Вашингтонський консенсус як модель економічного розвитку держави / В. Я. Голюк ; Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні підходи до управління підприємством".- НТУУ "КПІ", 2015. - С. 234-238 

  Голюк В. Я. До питання вибору економічного консенсусу розвитку держави через моделювання заощаджень / В. Я. Голюк, С. Д. Волощук ; Інвестиції: практика та досвід.- Черноморський державний університет імені Петра Могили, 2015.- №8. - С.24-29

  Іванчук О. В. Аналіз показників при оцінці ефективності інвестиційних проектів / О. В. Іванчук ; зб. наук. праць за матеріалами міжн. наук.-практ. конф.- Житомирская научная бухгалтерская школа, м.Житомир, 03.11.2015. - С. 31-32

  Іванчук О.В. Методика оцінки та аналізу фінансових інвестицій і показників ефективності інвестиційних проектів /О.В.Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. - 2015. - №1(164). - С. 51-54

  Лойко Д. М. Експертна система як інструмент визначення рівня економічної безпеки / Д. М. Лойко, В. В. Лойко ; Науково-технічна інформація .- Український інститут науково-технічної і економічної інформації, 2015.- № 3(65). - С. 41-46

  Лойко Д. М. Фактори впливу на економічну безпеку національного господарства / Д. М. Лойко, В. В. Лойко ; Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles.- Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2015. - Р. 43-47 (332 p.)

  Плетенецька С. М. Оцінка страхування туристичних послуг України у сучасних умовах / С. М. Плетенецька ; Матеріали Науково-практичної конференції "Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України".- Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК", 21.10.2015. - С.145-146

  Плетенецька С.М. Вибір фінансової стратегії підприємств у сучасних умовах. / Міжвузівська студентська економічна конференція "Економіка України: шляхи виходу із кризи" (Київ, 11 грудня 2015 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2015, с.154-156.

  Сова О. Ю. Еволюція грошової системи України / О. Ю. Сова ; Вчені записки Університету "КРОК" .- Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 21.10.2015. - С. 189-192

  Сова О. Ю. Організаційні аспекти управління золотовалютними резервами держави / О. Ю. Сова ; Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд».- Ужгородський національний університет, 29.10.2015. - С. 83-85

  Сова О. Ю. Проблеми забезпечення домогосподарств України кредитними ресурсами / О. Ю. Сова ; Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України».- Ужгородський національний університет, 23.04.2015. - С. 163-168

  Сова О. Ю. Проблеми та перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні / О. Ю. Сова ; Наука й економіка.- Хмельницький національний університет, м.Хмельницький, 2015.- 1 (37). - С. 42-49

  Сова О.Ю. Еволюція грошової системи України / О.Ю. Сова // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України": зб. матер. наук.-практ. конференції молодих учених, 21 жовтня 2015 р. / Університет економіки та права "КРОК" . - Київ, 2015. - С. 189-192

  Ромашко О.М. Сутність і класифікація центрів відповідальності / О.М. Ромашко // Розвиток національної економіки: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 квіт. 2015 р.) / ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - С. 318

  Ромашко О.М. Основні методичні підходи до визнання доходів і витрат підприємства / О.М. Ромашко // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 берез. 2015 р.) / Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - С. 212-214

  Бобров Є. А. Аналіз можливостей і необхідності проведення заходів з націоналізації як один з шляхів виходу української промисловості з кризи / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 11-19

  Голюк В. Я. Моделювання зв’язку реальної процентної ставки, ВВП та інфляції в країнах з різним рівнем розвитку / В. Я. Голюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 20-27

  Грушко В.І. Теорія управління кредитним портфелем комерційного банку / В. І. Грушко, Т. В. Іваненко// Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.101-105

  Чумаченко О.Г. Цілі вищої освіти в контексті модернізації економіки та суспільства / О. Г. Чумаченко, В. І. Грушко //Економічна теорія та освіта в XXI століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 р.).- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.14-17

  Чумаченко О.Г. Економічна безпека інвестиційної діяльності в умовах глобалізації / О.Г. Чумаченко, Л.О. Баластрик // Сучасні виклики розвитку світової економіки: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19.11.2015). - Київський національний Університет ім. Тараса Шевченка, 2015. - С. 92-95

  Балита О.В. Банківське кредитування освіти / О.В. Балита // Економіка України: шляхи виходу із кризи: Міжвузівська студентська економічна конференція (Київ, 11 грудня 2015р .). - Університет економіки та права "КРОК". - 2015. - С. 98-99

  Голюк В.Я. Особливості функціонування єврорегіонів як однієї з пріоритетних форм транскордонного співробітництва / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції: тези V міжнародного науково-практичного семінару (15 травня 2016 р.). - Луцьк: Луцький НТУ, 2015. - С. 17-20

  Голюк В.Я. Особливості розвитку франчайзингу в Україні за умов глобалізаційного розвитку вітчизняної економіки / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Streszczenia Miedzynarodowy semiharu "Polaczenia interdyscyplinarnych naukekonomicznych w kontek s cie przem  o wienie mi e dzynarodowej praktyce".- Lezajsk - Luck (Україна-Польща), Луцький НТУ, 2015. - С. 11-14

  Лойко Д.М. Удосконалення системи мотивації праці на промислових підприємствах / Д.М. Лойко, А.Ю. Кияшко // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. - № 8. - С. 495-498

  Національна економіка України в сучасних глобальних процесах: монографія / М.П. Денисенко, В.В. Лойко, Д.М. Лойко та ін. – К. : ДКС центр, 2015. - 470 с.

  Tulush L. Tax policy efficiency in agriculture of Ukraine / L. Tulush // Economic annals - XXI.- 2015.- №5-6. - P.49-52 http://soskin.info/en/ea/2015/5-6/contents_12.html

  Sopko V. Accounting receivables international standarts: construction and differences / V. Sopko, O. Zakrevska, O. Romashko // Publishing house «BREEZE».- Montreal, Canada, 2015. - С. 292-296

  Грушко В.І. Цілі вищої освіти в контексті модернізації економіки та суспільства / В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.14-18

  Лойко В.В. Формування витрат підприємства в контексті фінансово-економічної безпеки / В. В. Лойко, Б. О. Журавський // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку: матеріали Міжнародної конференції (20.03.2015).- К.: КНУТД,2015 . - С. 118-119

  Чумаченко О.Г. Напрямки вдосконалення фондового ринку України / О. Г. Чумаченко, В.З. Кузьмінський// Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року).- Університет економіки та права «КРОК», 2015. - С. 142-145

  Чумаченко О.Г. Роль вищих навчальних закладів у створенні інноваційної моделі зайнятості / О. Г. Чумаченко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор - нові виклики та можливості: тези доповідей ІII Міжнародної науково-практичної конференції (14-17 травня 2015 р.).- Львів: Національний університет "Львівська Політехніка", 2015.-С.689

  Грушко В.І. Сучасні підходи до інтерпретації фінансового контролінгу в системі оперативного та стратегічного управління національною економікою / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 40. - С. 43-51

  Loiko V. Innovation activity as factor of ensuring the competitiveness of enterprises / V. Loiko, N. Kucher // Інноваційні тенденції підготовки майбутніх економістів в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: тези доповідей науково-практичного семінару (29.05.2015) .- К.: КНУТД ,2015. - С. 34-35

  Loiko V. Features forming a foreign language professional competence of students of economic specialties in terms of European integration processes / V. Loiko, B. Juravskuy // Інноваційні тенденції підготовки майбутніх економістів в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: тези доповідей науково-практичного семінару (29.05.2015) .- К.: КНУТД. - С. 22-23

  Loiko V. Problems of banking system in Ukraine/ V. Loiko, V. Pavlenko // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. Publishing house «BREEZE».- Montreal, Canada, 2015. - Р. 260-265

  Loiko V. Training of staff for strategic sectors of national economy of Ukraine with current global transformation process / V. Loiko, E. Nesenuk ; Тези доповідей науково-практичного семінару "Інноваційні тенденції підготовки майбутніх економістів в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу".- К.: КНУТД, 29.05.2015. - С. 44-45

  Moroz Y. The economic security of the enterprise / Y. Moroz, V. Loiko //Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( 27.11.2015) .- К.: ГО «Київський економічний науковий центр»,2015. - С. 31-33

  Безверхий К.В. Схема формування проблемного податкового кредиту з податку на додану вартість / К.В. Безверхий, О.А. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - №8/9. - C. 54-69

  Лойко В.В. Інвестиційно-інноваційна складова економічної безпеки національної економіки/ В.В. Лойко, О.М. Мулик //Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки: монографія .- К.: КНУТД, 2015. - С.5-25

  Лойко В.В. Асортиментна політика як складова фінансово-економічної безпеки підприємства / Р.В. Бичковський, В.В. Лойко // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку: Матеріали Міжнародної конференції (20 березня 2015). - К.: КНУТД, 2015. - С. 25-26.

  Лойко В.В. Особливості формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі / В.В. Лойко, Р.В. Бичковський // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015.- № 8. - С. 491-494

  Лойко В.В. Інвестиційна стратегія в системі стратегічного набору підприємства / І. В. Бродюк, В.В. Лойко // Глобальні та національні проблеми економіки.- 2015.- № 6. - С. 363-365

  Ромашко О.М. Основні аспекти організації обліку витрат і доходів / О. М. Ромашко, В. В. Сопко // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles.-2015.-С.243-247

  Ромашко О.М. Особливості оподаткування роздрібного продажу підакцизних товарів/ О. М. Ромашко, А. П. Шаповалова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2015. - Вип. 42. - С. 75-82

  Rumyk I.I. World features of forming of the food security system use / I. I. Rumyk // Zbior raportow naukowych „Projekty naukowe„ (27.02.2015 - 28.02.2015) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. - Str. 66-68

  Румик І.І. Продовольча безпека як категорія економічної теорії / І. В. Румик // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.175-179

  Румик І.І. Методи економічного дослідження продовольчого забезпечення / І. І. Румик //Агросвіт.- 2015.- Вип.12. - С. 23-29

  Румик І.І. Методичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу продовольчого виробництва / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 19-28

  Румик І.І. Напрями реформування системи оподаткування / І. І. Румик// Економіка України:шляхи виходу із кризи: Збірник матеріалів Міжвузівської студентської економічної конференції (11 грудня 2015 р).- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. - С. 161-163

  Румик І.І. Системний підхід до забезпечення продовольчої безпеки / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 39. -С. 31-40

  Румик І.І. Оцінка кредитоспроможності підприємства в умовах євроінтеграції банківської системи України / І.І. Румик, А.О. Мельник // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 14 листоп. 2014 р.) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 190-192.

  Румик І.І. Фінансове забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні / І.І. Румик // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали першої наук.-практ. конф. - К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. - С. 45-46.

  Грушко В.І. Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку / Грушко В.І., Іваненко Т.В. // Вісник НБУ: наук.-практ. журн. - К., 2014. - С. 28-32.

  Голюк В.Я., Островерха Д.В. Кваліфіковані кадри як складова конкурентоспроможності сучасного підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. - 536с. - С.357-360

  Тулуш Л., Прокопчук Е. Налог на добавленную стоимость: происхождение, история развития и процесс введения // Вестник Южно-Уральского госуниверситета. - 2014. - № 4. - С. 51-61. - (Серия "Управление инвестициями и инновациями").

  Тулуш Л.Д., Вершиніна В.В. Податковий менеджмент в системі управління підприємством // Актуальні питання терії і практики фінансового менеджменту: матеріали V наук.-практ. конф., 19 жовт. 2014 р., м. Буча. - К.: Міленіум, 2014. - 144 с. - С. 37-40.

  Тулуш Л.Д. Оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: проблеми і перспективи розвитку // Зб. тез наук.-практ. інтернет-конф. "Економіка країни: сучасний стан та перспективи розвитку", 10 черв. 2014 р., м. Тернопіль. - Тернопіль, 2014. - 98 с. - С. 69-71.

  Тулуш Л.Д. Податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва: стан та перспективи // Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. - Вип. 2: Фінансова-кредитна система та її вплив на розвиток інституту обліку / 17-18 квітня, м. Кам'янець-Подільський / відпов. ред. Н.В. Семенишена. - Тернопіль: Крок, 2014. - 250 с. - С. 239-243.

  Тулуш Л.Д. Механізми державної підтримки створення сімейних ферм // Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в Україні / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, Л.Д. Тулуш та ін. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2014. - 60 с. - Розділ 5. - С. 31-37.

  Тулуш Л.Д. Вплив податкового механізму на інвестиційну активність у аграрному секторі економіки (стаття у фаховому виданні) // Зб. наук. пр. Луцького національного технічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 11 (41). - С. 367-376. - (Серія "Облік і фінанси").

  Тулуш Л.Д. Реформування механізму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. - 2014. - № 10. - С. 34-45.

  Тулуш Л.Д., Малініна Н.М. Посилення регулювальних властивостей прямого оподаткування у сфері агропромислового виробництва // Вчені записки Університету "КРОК": Економічні науки. - 2014. - Вип. 35. - С. 86-94.

  Тулуш Л.Д. Податкове стимулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - С. 37-43.

  Свердан М.М. Конкурентоспроможність як ознака економічної безпеки держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: зб. наук. ст. - К.: КІБІТ, 2014. - Вип. 1. - С. 101-105.

  Свердан М.М. Реалізація податкових принципів в Україні // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. - 2014. - № 1 (26). - С. 44-52.

  Свердан М.М. Налог на богатство: альтернативность сущности и вариативность моделей // Пути развития экономики в контексте евроинтеграционных процессов. Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Симферополь, 7-8 февраля 2014 года) / Научное объединение "Economics". - Симферополь: НО "Economics", 2014. - С. 124-126.

  Свердан М.М. Податок на багатство як фіскальний інструмент підвищення доходів місцевих бюджетів // Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 лютого 2014 р.). У 2-х частинах. - К.: ГО "Київський економічний науковий центр", 2014. ч. 1. - С. 11-13.

  Свердан М.М. Податок на багатство як фіскальний елемент забезпечення фінансово-економічної стабільності / Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 лютого 2014 р. // Національний гірничий університет. - Дніпропетровськ: Видавничий дім "Гельветика", 2014. - С. 165-168.

  Свердан М.М. Налог на богатство - универсальная форма налогообложения частной собственности // Экономика, управление, финансы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.). - Пермь: Меркурий, 2014. - С. 67-77.

  Свердан М.М. Конкурентоспроможність як ознака економічної безпеки держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: Збірник наук. статей. Вип. №1. - К.: КІБІТ, 2014. - С. 101-105.

  Свердан М.М. Реалізація податкових принципів в Україні // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. - 2014. - №1 (26). - С. 44-52.

  Свердан М.М. Податок на багатство у податковій системі держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: зб. наук. ст. - К.: КІБІТ, 2014. - Вип. 2. - С. 54-55.

  Свердан М.М. Податок на багатство: досвід і практика справляння у Франції // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журн. наук. пр. / редкол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.). та ін. - Мукачево: Вид-во "Карпатська вежа", 2014. - № 16 (11). - С. 200-209.

  Свердан М.М. Податок на багатство: досвід і практика використання в європейських країнах // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2014. - Вип. 1. - С. 61-68.

  Свердан М.М. Ринкова економіка та засоби забезпечення ефективності її функціонування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: зб. наук. ст. - К.: КІБІТ, 2014. - Вип. 3. - С. 97-101.

  Свердан М.М. Податок на багатство: концепція і прагматика // Вісник Львівської комерційної академії (Збірник наукових праць; Серія економічна) / [ред. кол.: Башнянин Г.І., Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. - 2014. - Вип. 46. - С. 14-18.

  Голюк В.Я., Бєлоха К.В. Сучасні тенденції та проблеми розвитку оптичного ринку в Україні та за кордоном // Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" 2014 рік, Випуск 8.

  Голюк В.Я., Гапончук Н.В. Управління зовнішньоторговельними посередницькими операціями підприємства // Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" 2014 рік, Випуск 8.

  Голюк В.Я., Дудик А.В. Розвиток фінансового консалтингу в Україні // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. - 536с. - С.46-50

  Голюк В.Я., Концептуальні засади дослідження передумов та причин промислових та фінансових криз // Ефективна економіка. - №2. - 2014.

  Голюк В.Я., Кредитування як чинник фінансової кризи // Економічний форум. - №2. - 2014.

  Голюк В.Я., Роль Федеральної Резервної Системи у розгортанні світової фінансової кризи 2008-2009 рр. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. - 536с. - С.277-280

  Іванчук О.В. Аналіз ефективності та доходності інвестиційних проектів проектів / Іванчук О.В.: Розвиток професії та бухгалтерського обліку як науки: міжнародна науково-практична конференція, присвячена відзначенню "Дня бухгалтера", - Вінниця, 2014 р. - С.106-109

  Іванчук О.В. Фінансовий аналіз / О.В. Іванчук, Л.Я. Тринька // Фінансовий аналіз. Навчально-методичний посібник. - К.: Алерта, 2014. - 768 с.

  Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України: колективна монографія / [за ред. Ю.О. Нестерчук.]. - Умань: "Візаві", 2014. - Частина 2. [Сова О.Ю. Резерви зростання прибутковості підприємств кондитерської галузі / О.Ю. Сова. - С. 61-70.]

  Сова О.Ю. Регулювання банківського інвестування на фондовому ринку / О.Ю. Сова // Економіка ринкових відносин. - 2014. - № 12. - С. 161-167

  Сова О.Ю. Регулювання регресних вимог на страховому ринку України / О.Ю. Сова // Матеріали Науково-практичної конференції молодих учених "Актуальні проблеми сучасної наукової думки". - Київ, 2014. - С. 136-138

  Сова О.Ю. Шляхи вдосконалення організації планування податкових платежів на підприємстві / О.Ю. Сова // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 30-31 жовтня 2014 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - С. 166-169

  Свердан М.М. Національна економічна безпека // Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 лютого 2014 р. // Чернігівський державний технологічний університет. - Чернігів: Видавничий дім "Гельветика", 2014. - С. 42-45.

  Ромашко О.М. Сутність витрат як об'єкта обліку // Зб. наук. ст. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Економіка і управління: проблеми науки і практики", м. Нюрберг, Німеччина, 19 грудня 2014 р.

  Ромашко О.М. Особливості управлінського обліку витрат підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2014. - Вип. 36.

  Ромашко О.М. Економічна сутність доходів і витрат в системі обліково-аналітичних категорій / О.М. Ромашко // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 лип. 2014 р.) / Львів. екон. фундація. - Л., 2014. - С. 99-101

  Ромашко О.М. Фінансово-економічна стійкість / О.М. Ромашко // Конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації: матеріали 1 міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (7-19 квіт. 2014 р.) / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2014. - С. 96-99

  Ромашко О.М. Значення облікової інформації про витрати для забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (28-30 берез. 2014 р.) / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2014. - С. 215-217

  Ромашко О.М. Сутність собівартості як економічної категорії в системі економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і фінанси: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Економіка і управління: виклики та перспективи], (м. Діпропетровськ, 27 черв. 2014 р.). - Дніпропетровськ, 2014. - С. 83-85

  Ромашко О.М. Ефективні методи оцінки в управлінні витратами для забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і фінанси: міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Економіка і управління: виклики та перспективи], (м. Дніпропетровськ, 13-14 лют. 2014 р.). - Дніпропетровськ, 2014. - С. 228-230

  Ромашко О.М. Обліково-аналітичне забезпечення витрат підприємства як чинник забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки - 2013-2014: матеріали Сьомої міжнар. наук.-практ. конф. (24 січня 2014 р.) / ВНЗ "Нац. акад. управління". - К., 2014. - С. 87-90

  Скулиш Ю.І. Аналіз діяльності вітчизняних недержавних пенсійних фондів та визначення шляхів підвищення ефективності їх функціонування. Підсумкова міжнародна наукова конференція Перспективи економічного зростання: теоретичні та практичні аспекти 19-20 грудня 2014 року .м. Одеса

  Бобров Е.А. Бабиев Г.Н., Формирование рынка природного газа в Украине: состояние, проблемы, перспективы. / Г. Бабиев, Е. Бобров // Рассохинские чтения: материалы VІ межрегионального научно-практического семинара (6-7 февраля 2014 г.) в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Н.Д. Цхадая. - Ухта, УГТУ, 2014. - 270 с. - С.21-28

  Скулиш Ю.І. Соціальна спрямованість бюджетної політики в Україні: проблеми та перспективи / Ю.І. Скулиш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 62-67

  Тулуш Л. Ефективність застосування спеціальних податкових режимів у сфері агропромислового виробництва / Л. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 68-76

  Кузьмінський В.З. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька, В.Я Голюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 68-76

  Пархоменко О.П. Бухгалтерський і податковий облік основних засобів та його гармонізація / О.П. Пархоменко, О.Ю. Закревська // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 77-83

  Ромашко О.М. Аспекти процесу переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 91-97

  Сова О.Ю. Напрями вдосконалення механізму управління фінансовою безпекою підприємств / О.Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 97-103

  Румик І.І. Ресурсне забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 37-44

  Грушко В.І. До питання методології прогнозування фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності / В.І. Грушко, Т.В. Ганущак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 60-67

  Тулуш Л.Д. Оподаткування нерухомості в Україні: проблеми запровадження та перспективи функціонування / Л.Д. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 77-88

  Румик І.І. Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України / І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 35. - С. 22-32.

  Грушко В.І. Система та елементи державного регулювання страхового посередництва в Україні/ В.І. Грушко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка"- 2014. - Вип. 37. - С. 150-158

  Грушко В.І. Оцінка фінансового стану підприємства / В. І. Грушко, С. К. Сабеніна // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції.(Буча, 19 жовтня 2014): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2014. - С.43-54

  Грушко В.І. Пластикові карти: організація розрахунків та напрями удосконалення / В. І. Грушко, В. В. Кеба // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 19 жовтня 2014): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2014. - С.114-116

  Грушко В.І. Фінансові ресурси підприємства / В. І. Грушко, А. І. Максименко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 19 жовтня 2014): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К.: Міленіум, 2014. - С.116-117

  Грушко В.І. Банківська пластикова картка як інструмент розрахунків та кредитування / В. І. Грушко, О. О. Федченко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 19 жовтня 2014): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2014. - С.117-119

  Грушко В.І. Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку/ В.І. Грушко, Т.В. Іваненко //Вісник Національного банку України.- 2014. - № 2. - С. 28-32

  Румик І.І. Активні і пасивні операції комерційних банків / І.І. Румик, Т.Ю. Конєва // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф. (Буча, 19 жовт. 2014 р.). - К.: Міленіум, 2014. - С. 111-114.

  Румик І.І. Аналіз споживчого кредитування фізичних осіб / І.І. Румик, Г.В. Багалій // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф.( Буча, 19 жовт. 2014 р.). - К.: Міленіум, 2014. - С. 121-123.

  Румик І.І. Демографічний аспект продовольчої безпеки / І.І. Румик // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин:Матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2014 р.). - Умань: ВПЦ "Візаві", 2014. - Ч. 2. - С. 71-73.

  Румик І.І. Ефективність використання прибутку підприємства / І.І. Румик, І.О. Загоруйко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф.( Буча, 19 жовт. 2014 р.). - К.: Міленіум, 2014. - С. 126-128.

  Румик І.І. Ризики в банківській діяльності: оцінка й управління в сучасних умовах / І.І. Румик, Н.С. Бойчас // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф.(Буча, 19 жовт. 2014 р.). - К.: Міленіум, 2014. - С. 123-126.

  Румик І.І. Управління проблемними кредитами банку в сучасних умовах / І.І. Румик, А.О. Каленюк // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф. (Буча, 19 жовт. 2014 р.). - К.: Міленіум, 2014. - С. 128-131.

  Румик І.І. Фінансова стійкість банків / І.І. Румик, І.А. Іщук // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф.(Буча, 19 жовт. 2014 р.).- К.: Міленіум, 2014. - С. 119-121.

  Румык И.И. Влияние климатических изменений на продовольственную безопасность Украины и других стран мира / И.И. Румык, Г.В. Богуш // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы : Междунар. науч.-практич. конф. (Минск, 10 апр. 2014 г.) / под общей редакцией В.Л. Цыбовского. - Минск: Ковчег, 2014. - С. 148-150.

  Румык И.И. Инновационные пути обеспечения продовольственной безопасности / И.И. Румык // Application of New Technologies in Management and Economy:4rd International Conference ANTiM 2014 (24-26 April 2014). - Belgrade, Serbia. - PP. 866-874.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека держави: [монографія] / Є.А. Бобров. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "Крок", 2013. - 308 с. - 16,11 д.а. (Рецензія: Бурлака Г.Г. // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №8; Радіонова І.Ф. // Енерготехнології та ресурсозбереження. - 2013. - №3).

  Бобров Є.А. Підходи до аналізу стану енергетичної безпеки держави / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ- 2013. - №1(62) - С.121-130. - 0,62 д.а.

  Бобров Є.А. Аналіз передумов формування та оцінка сучасного стану енергетичної безпеки України / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 33. - К., 2013. - 183 с. - С. 4-12. - 0,46 д.а.

  Бобров Е.А. Газотранспортная система Украины как одна из ключевых составляющих энергетической безопасности / Е. Бобров // Рассохинские чтения: материалы V межрегионального научно-практического семинара (8-9 февраля 2013 г.) / под ред. Н.Д. Цхадая. - Ухта, УГТУ, 2013. - 369 с. - С.120-123. - 0,22 д.а.

  Румик І.І. Системна оцінка забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали ІV Міжвуз. наук.-практ. конф., Буча, 27 жовт. 2013 р. - К.: Міленіум, 2013. - С. 23-26.

  Румик І.І. Концепції формування еколого-продовольчої безпеки / І.І. Румик // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ - Буча, квіт. 2013 р.). - К.: Міленіум, 2013. - С. 46-48.

  Тулуш Л.Д. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. (з грифом МОН України) / О.В. Ролінський, О.Т. Прокопчук. Л.Д. Тулуш. - Умань: Сочінський, 2013. - 462 с.

  Тулуш Л.Д. Податкова складова економічної безпеки суб'єктів господарювання аграрного сектору економіки [Розділ у колективній монографії] // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10 т. - Т. 8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / за ред. проф. Сідака В.С. - К.: УЕП "КРОК", 2013. - 309 с. - С. 179-222.

  Тулуш Л.Д. Непряме оподаткування [Pозділ колективної монографії] // Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія: т. 7 / за ред. С.М. Лаптєва. - К.: УЕП "КРОК", 2013. - 288 с. (розділ 6, С. 199-279.)

  Тулуш Л.Д. Оподаткування побічної продукції (відходів) сільськогосподарського виробництва// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 8. - С. 49-54.

  Тулуш Л.Д. Податкові пільги для АПК: перспективи модернізації // Дзеркало тижня. - 2013. - № 15. - С. 7.

  Tulush L. Improving the tax regulation of agricultural activities // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 65-70.

  Свердан М.М. Державні фінанси та макроекономічна ефективність боргових стратегій // Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 15-16 лютого 2013 року): У 2-х частинах / Наукове об'єднання "Economics". - Сімферополь: НО "Economics", 2013. Ч. 2. - С. 92-95.

  Свердан М.М. Банківські кризи: актуальність проблематики // Кримський економічний вісник. - 2013. - №1. - Ч. 3. - С. 50-55.

  Свердан М.М. Стійкість державних фінансів: сутність та проблематика // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 лютого 2013 р.) / ред. кол.: С.О. Якубовський [та ін.]. - О.: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 245-247.

  Свердан М.М. Боргова політика та стабілізація державних фінансів // Збірка тез доповідей ІII Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни" / Ред. кол. Веретенников В.І. та ін. - Макіївка: МЕГІ. - 2013. - С. 35-37.

  Свердан М.М. Сучасні міжнародні боргові проблеми // Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри [текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 1-2 березня 2013 р.), м. Херсон - / ред. кол.: К.С. Шапошников [та ін.]. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 210-212.

  Свердан М.М. Фінансова політика держави у сфері здійснення запозичень та управління боргом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. Вип. 8 (149). - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2013. - С. 55-58.

  Свердан М.М. Регіональна економіка та економічна безпека регіону // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 1. - Херсон, 2013. - С. 46-52.

  Свердан М.М. Кризис суверенного долга и государственные финансы // Материалы X Международной научно-практической конференции "Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики" // Актуальные проблемы социально-экономического развития. Часть III. - Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2013. - С. 194-203.

  Свердан М.М. Экономическая безопасность: региональный масштаб // Экономика приграничных регионов в условиях модернизации: проблемы и перспективы развития: материалы III Международной научно-практической конференции. - Оренбург: ООО ИПК "Университет", 2013. - С. 706-710.

  Свердан М.М. Криза державного боргу в країнах Європейського Союзу: альтернативи наслідків // Стратегії розвитку економічних систем на мікро- та макрорівнях: матеріали IV-ої міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 травня 2013 р., - м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. - Дніпропетровськ: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 75-77.

  Свердан М.М. Финансовая обеспеченность регионального воспроизводства // Воспроизводственный потенциал региона: Материалы V Международной научно-практической конференции, 30-31 мая, 1 июня 2013 г. Ч. 3 / отв. ред. К.Н. Юсупов. - Уфа, 2013. - С. 85-91.

  Свердан М.М. Державна фінансова політика у сфері позик та управління заборгованістю // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація "Перспектива". - Дніпропетровськ: Видавничий дім "Гельветика", 2013. Ч. 2. - С. 133-142.

  Свердан М.М. Регіональна економічна політика у контексті зміцнення потенціалу національної економіки // Кримський економічний вісник. - 2013. - №3. - С. 214-219.

  Свердан М.М. Податок на багатство: обґрунтування фіскальної доцільності та ефективності // Податкова реформа в Україні: досвід, реалії та перспективи: Матеріали ХІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецьк, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2013. - Т 2. - С. 163-165.

  Свердан М.М. Податок на багатство: світовий досвід і практика, можливості впровадження в Україні // Ринкова трансформація національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики. Матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 21 листопада 2013 року). - Полтава: РВВ ПДАА, 2013. - С. 76-77.

  Свердан М.М. Економічна інтерпретація податку на багатство // Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 листопада 2013 р.) / відп. за випуск к.і.н., М.М. Палінчак. У 2-х частинах. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - Ч. 2. - С. 129-132.

  Свердан М.М. Фінансова аргументація податку на багатство // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 6-7 грудня 2013 р.) / ред. кол.: К.С. Шапошников [та ін.]. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 208-212.

  Свердан М.М. Податок на багатство: можливості впровадження в Україні у контексті зарубіжного досвіду // Кримський економічний вісник. - 2013. - №6. - Ч. 2. - С. 176-182.

  Свердан М.М. Доходи громадян як основа нагромадження достатку і передумова введення податку на багатство // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. - 2013. - Том 18. Випуск 4. - С. 104-108.

  Свердан М.М. Цільові позабюджетні фонди держави // Матеріали V Всеукраїнської заочної наукової конференції "Актуальні питання сучасної економіки", 24 грудня 2013 р. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2013. - Ч. 2. - С. 74-76.

  Свердан М.М. Государственные финансовые системы: динамика реформ и последствия трансформаций // II Международная научно-практическая конференция "Экономическая система XXI века: проблемы и перспективы развития", 25 декабря 2013 г. / Приволжский научно-исследовательский центр. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2013. - С. 108-112.

  Свердан М.М. Податок на багатство: досвід і практика справляння в Іспанії // Вісник Макіївського економіко-гуманітарного інституту: зб. наук. праць. - Макіївка: МЕГІ, 2013. - №15 (28). - С. 79-102.

  Свердан М.М. Фіскальна модернізація: податок на багатство як альтернативна інноваційна форма оподаткування приватної власності / Вісник Львівської державної фінансової академії. - 2013. - №25. - С. 60-68.

  Плетенецька С.М. Рівень фінансової безпеки підприємств та його оцінка // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали IV Міжвузів. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2013 р., Буча): тези доп. - К.: Міленіум, 2013. - С. 39-41.

  Плетенецька С.М. Формування фінансової стратегії інноваційно-активних підприємств / Плетенецька С. М. // Вченні записки Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 34. - С. 155-162. - (Серія "Економіка").

  Плетенецька С.М. Інноваційна педагогічна система [посібник] / Плетенецька С.М. - К.: видавництво "Університет "КРОК", 2013. - С. 80-98.

  Свердан М.М. Фінансова безпека держави: теоретичне обґрунтування сутності та забезпечення // Фінансово-кредитний механізм соціально-економічного розвитку країни: Монографія / За заг. ред. д.е.н., професора Коровіної З.П., к.е.н., доц. Храпкіної В.В.; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. - Донецьк: Видавець Дмитренко Л. Р., 2013. - 264 с. - С. 193-203.

  Голюк В.Я., Передумови та причини фінансових криз // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності : Матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013 року) / ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 559 с. - С.58-61

  Іванчук О.В. Аналіз інвестиційних проектів та інвестиційної діяльності підприємств / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2013. - № 5 (144). - С. 55-58.

  Іванчук О.В. Аналіз показників при оцінці ефективності інвестиційних проектів / Іванчук О.В.: Сучасні тенденції розвитку обліково-економічної науки: міжн. наук.-практ. конф., Житомир, 2013. - С. 41-42

  Іванчук О.В. Аналіз прийняття інвестиційних рішень за розрахунками ефективності та прибутковості інвестиційних проектів / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2013. - № 9 (148). - С. 87-90.

  Іванчук О.В. Економічний аналіз / О.В. Іванчук, Л.Я. Тринька // Економічний аналіз. Навчально-методичний посібник. - К.: Алерта, 2013. - 567 с.

  Сова О.Ю. Ризики та вигоди операцій з деривативами / О.Ю. Сова // Матеріали Четвертої міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту". - Буча, 2013

  Свердан М.М. Конкурентоспособность как признак экономической безопасности региона // Актуальные проблемы экономической политики: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Нефтекамск, 25 июня 2013 г.). - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. - С. 78-84.

  Свердан М.М. Національна безпека: макроекономічний контекст // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: Збірник наук. статей. Вип. №1. - К.: КІБІТ, 2013. - С. 82-87.

  Свердан М.М. Національна конкурентоспроможність у контексті макроекономічної безпеки держави // Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 лют. 2013 р.: у 3 т. / Т. 1: Теоретичні та практичні питання. - Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. - С. 74-75.

  Свердан М.М. Податкова складова тіньової економіки у контексті макроекономічної безпеки // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 29-31 березня 2013 р. / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 227-231.

  Бобров Є.А. The trends of the basic parameters of the energy strategy of Ukraine up to 2030 in the context of energy security / Є.А. Бобров // Наукові вісті Далівського університету. Електронне наукове фахове видання. - 2013. - №1(9). - 0,39 д.а.

  Бобров Є.А. Особливості енергетичної політики та енергетичної безпеки Російської Федерації / Є.А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2013. - №1 (26) - С.103-109 - 0,76 д.а.

  Ромашко О.Н. Роль учетной информации о расходах в системе экономической безопасности предприятия // Проблемы экономики и менеджмента. Россия. - 2013. - Вип. 8 (24), 2013

  Ромашко О.М. Ocena i ewidencja wydatk?w w rozliczeniach podatkowych jak czynnik bezpieczenstwa ekonomicznego przedsiebiorstwa, Problemy Wsp?lczesnej Inzynierii Informatyka, Університет "Політехніка Любельська", Польща, 2013.

  Ромашко О.М. Ідентифікація та оцінка ризиків діяльності суб'єктів господарювання як одне із завдань внутрішнього аудиту // Колективна монографія Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля "Сучасний розвиток бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту: галузевий аспект". - 2013.

  Ромашко О.М. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: колективна монографія у 2-х т. / за ред. П.Й. Атамас. - Дніпропетровськ: Герда, 2013. - Т. 2. - 414 с.

  Ромашко О.М. Організація оцінки і обліку доходів та витрат в системі економічної безпеки підприємства // Фінанси, облік і аудит. - 2013, КНЕУ. - № 21 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Оцінка та облік витрат за міжнародними стандартами звітності // Культура народов Причерноморья. - 2013. - Вип. 256.

  Ромашко О.М. Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку та фактор забезпечення економічної безпеки підприємства // Економіка, фінанси, право. Аналітик. - Вип. 7/1'2013.

  Ромашко О.М. Проведення контрольних заходів щодо витрат як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2013. - Вип. 34.

  Ромашко О.М. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в системі економічної безпеки підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2013. - Вип. 33.

  Ромашко О.М. Облік і визнання витрат як важливі складові економічної безпеки підприємства/ О.М. Ромашко // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали наук.-практ. конф. молодих учених (6 груд. 2013 р.) / ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2013. - С. 161-164

  Ромашко О.М. Нормативно-правові засади забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і управління: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (12-13 верес. 2013 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 197-199

  Ромашко О.М. Витрати в системі економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (14-15 черв. 2013 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 196-198

  Ромашко О. М. Роль внутрішнього аудиту у забезпеченні економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // 20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квіт. 2013 р.) / Таврій. нац. ун-т імені В.І. Вернадського. - Сімферополь, 2013. - С. 149-151

  Ромашко О.М. Проблеми оцінки та обліку витрат за міжнародними стандартами звітності / О.М. Ромашко // Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18-19 квіт. 2013 р.) / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2013. - С. 167-169

  Ромашко О.М. Сутність та складові економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і управління: виклики та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (4-5 лют. 2013 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 395-396

  Скулиш Ю.І. Концептуальні підходи до вдосконалення фінансування системи соціального страхування на випадок безробіття в Україні. // Економіка і держава. -2013. - № 7. - С.56-59.

  Скулиш Ю.І. Проблема розподілу фінансової відповідальності між суб'єктами соціального страхування. Науково-практична конференція молодих учених: "Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності". Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 6 грудня 2013 року м. Київ.

  Грушко В.І. Система та елементи державного регулювання страхового посередництва в Україні/ В. І. Грушко // Вчені записки Університету "КРОК"Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 33. - С. 85-91

  Грушко В.І. Проблеми адміністрування податку на додану вартість / В. І. Грушко, А. Ю. Демченко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 27 жовтня 2013): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2013. - С.154-157

  Грушко В.І. Сучасний стан і проблеми банківського кредитування в Україні / В. І. Грушко О. В. Лопатко// Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 27 жовтня 2013): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2013. - С.159-163

  Грушко В.І. Стратегія фінансування компанії: вплив фінансового важеля / В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ( Київ-Буча, квітень 2013). - К. : Міленіум, 2013. - С.75-76

  Грушко В.І. Напрями забезпечення фінансової стійкості банку / В. І. Грушко, А. Адамович // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ( Київ-Буча, квітень 2013). - К. : Міленіум, 2013. - С.76-79

  Грушко В.І. Напрями забезпечення фінансової стійкості банку/ В.І. Грушко, І. Дзендзя //Наукові студії - ХХІ. Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка/ Укр. гуманіт. ін-т.-2013.-Вип.2.- 541-548

  Міжнародне оподаткування: навчальний посібник/ В. І. Грушко, Ю.О. Махортов, Н.А. Телічко, В.М. Бородачова. - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2013. - 336 с.

  Кузьмінський В.З. Математична модель оптимальної структури кредитного портфеля комерційного банку/ Т.В. Іваненко, В.З. Кузьмінський // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2013.-Вип. 34.- С. 343 - 351

  Кузьмінський В.З. Діяльність банків на ринку цінних паперів України/ В. З. Кузьмінський, Т. В. Іваненко, Д. М. Стойловський // Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2013. - Вип. 33.-С. 107-117

  Rumyk I.I. Food security and sustainable resource use / I.I. Rumyk // Zbior raportow naukowych "Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku" (30.12.2013 - 31.12.2013) - Zakopane: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. - Str. 127-130.

  Rumyk I.I. Food security in today's climate changes / I.I. Rumyk // Zbior raportow naukowych "Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka" (28.09.2013 - 30.09.2013) - Wroclaw: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. - Str. 58-61.

  Румик І.І. Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці / І.І. Румик // Вчені запискиУніверситету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 33. - С. 63-70.

  Румик І.І. Індикатори продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК. Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 34. - С. 85-92.

  Румик І.І. Стратегія економічного та продовольчого розвитку України / І.І. Румик // Бізнес та умови його розвитку: національна та міжнародна практика: зб. матеріалів між нар. наук.-практ. конф. (Сімферополь, 27-28 верес. 2013 р.) / Наукове об'єднання "Economics". - Сімферополь: НО "Economics", 2013. - С. 39-42.

  Румик І.І. Формування внутрішнього ринку зернових і технічних культур в умовах продовольчої кризи / І.І. Румик // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Економічні науки" .-2013. - Вип. 4. - Т. 1. - С. 196-207.

  Чумаченко О.Г. Фінансова політика держави на макрорівні. Монографія. ІІ том / за ред. С.М. Лаптєва. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012.

  Бобров Є.А. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях. Том 8 колективної монографії "Розвиток інформаційного суспільства" / за ред. професора В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "Крок", 2012. - 306 с. - Внесок автора: С.7-37, 80-96. Розділи 1, 3. - 2,12 д.а.

  Бобров Є.А. Фінансова політика держави на макрорівні. Том 6 колективної монографії "Розвиток інформаційного суспільства" / за наук. ред. проф. Грушка В.І. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с. - Внесок автора: С.227-290 Розділ 5. Теми 5.2, 5.3. - 2,54 д.а.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека в системі категорій економічної безпеки / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 29. - К., 2012. - 171 с. - С. 4-11. - 0,96 д.а.

  Бобров Є.А. Концептуальні підходи до визначення поняття "енергетична безпека" / Є.А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2012. - №2. - С. 70-75. - 0,66 д.а.

  Бобров Є.А. Сучасна енергетична політика України та її вплив на енергетичну безпеку держави / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 30. - К., 2012. - 217 с. - С. 4-12. - 0,65 д.а.

  Бобров Є.А. Підходи до оцінки потенціалу енергетичної безпеки держави / Є.А. Бобров // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. Електронне наукове фахове видання. - 2012. - №1 - С. 57-71. - 0,96 д.а.

  Бобров Є.А. Цільова координація інвестиційної діяльності у забезпеченні енергетичної безпеки держави/ Є.А. Бобров // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Електронне наукове фахове видання - 2012. - №2. - С.164-171. - 0,46 д.а.

  Бобров Є.А Аналіз проектів традиційної та нетрадиційної енергетики в забезпеченні енергетичної безпеки України / Є.А. Бобров // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2012. - №9. - С.15-23. - 0,75 д.а.

  Бобров Є.А. Аналіз досягнення основних показників Енергетичної стратегії України в контексті забезпечення енергетичної безпеки країни. / Є.А. Бобров // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / Редколегія: Р.В. Болдирев (головний редактор, голова редколегії) та ін. - Київ; Буча: Міленіум, 2012. - Вип. 1, B. - XVI + 470 с. - С. 497-505. - 0,29 д.а.

  Бобров Є.А. Перспективи у забезпеченні енергетичної безпеки держави / Є. А. Бобров // Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжн. науково.-практ. конф., Київ, 29 листопада 2012 р. - 0,13 д.а.

  Бобров Е.А. Перспективы развития энергетики в контексте обеспечения энергетической безопасности / Е.А. Бобров //Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе : материалы региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученных и специалистов / отв. ред. А.Л. Портнягин. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012 г. - 280 с. - С. 48-51. - 0,25 д.а.

  Бобров Е.А. Развитие возобновляемых источников энергии для оптимизации энергетической безопасности регионов / Е.А. Бобров // Проблемы инновационного развития территории: междисциплинарный поход: материалы науч-практ. конф. (Пермь, 25 - 26 октября 2012 г.) / НВО ВПО "Зап.-Урал. ин-т экономики и права". - Пермь, 2012. - Ч.І. - 642 с. - С.237-243. - 0,27 д.а.

  Бобров Є.А. Сучасна енергетична політика України та її вплив на енергетичну безпеку держави / Є.А. Бобров // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : міжнародна науково-практична конференція, 7-9 вересня 2012 року, Борислав: збірник тез доповідей / Міністерство палива та енергетики України, НАК "Нафтогаз України", НАНУ, Українська нафтогазова академія, Спілка геологів України, НУ "Львівська політехніка", ІФНТУ. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 78. - 0,11 д.а.

  Бобров Є.А. Аналіз досягнення основних показників Енергетичної стратегії України в контексті забезпечення енергетичної безпеки країни / Є. Бобров // Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи", 18 травня 2012 року. - Умань: 2012. - 161с. - С. 27-29. - 0,16 д.а.

  Бобров Є.А. Питання енергетичної безпеки в умовах сучасного світу / Є. Бобров // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: Матеріали ІІ Міжнародн. науково-практ. конф., Буча, 18-19 квітня 2012 р.: Тези доп.: - Буча: УГІ. - 2012. - 115 с. - С. 19-21. - 0,28 д.а.

  Розвиток інформаційного суспільства. Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія. Том 6. / [за наук. ред. В.І. Грушка.]. [Сова О.Ю. Сутність місцевих бюджетів. Прогнозування доходів МБ та аналіз їх виконання / О.Ю. Сова. - С. 59-74]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Грушко В.І. Розвиток інформаційного суспільства: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: монографія / В.І. Грушко, В.С. Сідак / до 20-річчя Університету економіки та права "КРОК", 1992-2012.

  Грушко В.І. Розвиток інформаційного суспільства: Фінансова політика держави на макрорівні: монографія / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв / до 20-річчя Університету економіки та права "КРОК", 1992-2012.

  Грушко В.І. Розвиток інформаційного суспільства: Фінансова політика держави на макрорівні: монографія / В.І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Тулуш Л.Д. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, Л.Д. Тулуш та ін.; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 182 с. (авт. - Розділ 9 "Фінансово-кредитне забезпечення розвитку сільського господарства"). - (С. 65-75).

  Тулуш Л.Д. Податкове регулювання розвитку малого підприємництва [Розділ у колективній монографії] // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10 т. - Т. 7: "Фінансова політика держави на макрорівні" / за ред. проф. Лаптєва С.М. - К.: УЕП "КРОК", 2012. - 288 с. - С. 139-198.

  Тулуш Л.Д. Недоліки спецрежиму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств/ Л.Д. Тулуш, П.М. Боровик // Вісник Київського інститут бізнесу та технологій. - 2012. - Вип. 1 (17). - С. 30-34.

  Тулуш Л.Д. Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах [Електронний ресурс] / Л. Тулуш, Н. Малініна // Соціально-економічні проблеми і держава: електронне наукове фахове видання. - 2012. - Вип. 1 (6). - С. 124-134.

  Тулуш Л.Д. Стратегічні напрями бюджетного регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні / Л.Д. Тулуш, О.Д. Радченко // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 81-90.

  Тулуш Л.Д. Місцеві податки як резерв підвищення рівня самодостатності бюджетів муніципалітетів / Л.Д. Тулуш, П.М. Боровик, В.І. Гайдай // Вісник УНУС. - 2012. - Вип. 1-2. - С. 140-145.

  Тулуш Л.Д. Напрями вдосконалення механізму справляння земельних податкових платежів в аграрній сфері / Л.Д. Тулуш, П.М. Боровик // Наука й економіка: наук.-теорет. журн. Хмельницького економічного університету. - 2012. - Вип. 1 (25). - С. 154-159.

  Тулуш Л.Д. Ефективність державної фінансової підтримки розвитку молочної галузі в Україні / Л.Д. Тулуш // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. - Умань, 2012. - Вип. 77. - Ч. 2: Економіка. - С. 203-210.

  Свердан М. М. Державні позики у складі фінансової системи держави / М. М. Свердан ; Матеріали ІV Всеукр. заоч. наук. конф. «Актуальні питання сучасної економіки» (24 груд. 2012 р.).- Умань: Видавець «Сочінський», 24.12.2012. - С. 180–182

  Свердан М. М. Налоговые реформы: динамика, тенденции и приоритеты налоговых преобразований // Международная научно-практическая конференция "Совершенствование теории и методологии финансов и налогообложения", 10 мая 2012 г.: материалы / Приволжский научно-исследовательский центр. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. - C. 53-58.

  Свердан М.М. Державні фінанси: сучасні особливості механізму формування бюджетних доходів та фінансування видатків: Монографія: Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. (Частина 1). - Умань: Видавець "Сочінський", 2012. - 416 с. - С. 192-202.

  Sverdan M. Optimization of business processes «Receivables Management» / M. Sverdan, O. Korzachenko ; Riga Technical University 53rd International Scientic Conference. Digest.- Riga, 10.2012. - P. 77

  Sverdan M. Receivables Management: optimization of problematic business process of the telecommunications company / M. Sverdan, O. Korzachenko ; Riga Technical University 53rd International Scientic Conference.- Digest. – Riga, 2012. - P. 77

  Розвиток інформаційного суспільства. Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія. Том 6. / [за наук. ред. В.І. Грушка.]. [Сова О.Ю. Сутність місцевих бюджетів. Прогнозування доходів МБ та аналіз їх виконання / О.Ю. Сова. - С. 59-74]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Сова О.Ю. Кредитування і контроль. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 78 с.

  Сова О.Ю. Маркетинг у банку. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 74 с.

  Сова О.Ю. Напрями вдосконалення системи захисту прав інвесторів на фондовому ринку України / О.Ю. Сова // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна". - Київ, 2012. - Т. 1. - С. 212-214

  Сова О.Ю. Напрями вдосконалення управління кредитними ризиками комерційних банків / О.Ю. Сова // Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління. - 2012. - № 1 (3). - С. 120-126

  Сова О.Ю. Напрями удосконалення інституту банкрутства в Україні / О.Ю. Сова // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин". - Умань, 2012. - Частина 2. - С. 96-98

  Сова О.Ю. Пріоритети розвитку ринку лізингових послуг в Україні / О.Ю. Сова // Матеріали Третьої міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту". - Буча, 2012. - С. 12-13

  Сова О.Ю. Рентабельність у системі показників фінансового стану підприємства / О.Ю. Сова // Економіка ринкових відносин. - 2012. - № 9. - С. 132-137

  Сова О.Ю. Управління фінансовою санацією підприємства. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 90 с.

  Сова О.Ю. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 94 с.

  Сова О.Ю. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 80 с.

  Сова О.Ю. Фінансовий ринок. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 80 с.

  Сова О.Ю. Фіскальний союз: передумови та проблеми створення / О.Ю. Сова // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". Сер.: Економіка. - 2012. - Випуск 30. - С. 80-86

  Чумаченко О.Г. Финансовое обеспечение качества трудового потенциала в инновационной экономике // Сб. Пятой междунар. науч. конф. "Инновационное развитие экономики России: сценарии и стратегии". - Москва, 2012. - С. 360-370.

  Бобров Е.А. Перспективы обеспечения энергетической безопасности государств / Е. Бобров // Рассохинские чтения [Текст]: материалы IV межрегионального научно-практического семинара (3-4 февраля 2012 г.) / под ред. Н.Д. Цхадая. - Ухта, УГТУ, 2012. - 421 с. - С.157-161. - 0,41 д.а.

  Бобров Е.А. Развитие возобновляемых источников энергии для оптимизации энергетической безопасности / Е.А.Бобров // Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику. Материалы Международной научно-практической конференции (30 октября 2012 года). Тюмень: Тюменский государственный университет, ООО "ИПЦ "Экспресс". 2012. - 671 с. - С.62-66. - 0,29 д.а.

  Бобров Є.А. Діяльність неконтрольованих інвестиційних схем в умовах сучасного фінансового ринку. - Фінанси України. - 2012. - №11. - С.79-84. - 0,56 д.а.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека у формуванні економічної безпеки США / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 31. - К., 2012. - 183 с. - С. 4-12. - 0,63 д.а.

  Бобров Є.А. Енергетична складова у формуванні економічної безпеки: досвід Китаю / Є.А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2012. - №4. - С.168-173. - 0,52 д.а.

  Бобров Є.А. Значення енергетичної безпеки у формуванні економічної безпеки Європейського Союзу / Є.А. Бобров // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу. - 2012. - №1 (31) - С.163-172. - 1,12 д.а.

  Бобров Є.А. Метод когнітивного моделювання для аналізу енергетичної безпеки держави/ Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 32. - Т.2. - К., 2012. - 323 с. - С. 45-51. - 0,4 д.а.

  Бобров Є.А. Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки / Є.А. Бобров// Економіка України. - 2012. - №4. - С. 80-85. - 0,36 д.а.

  Ромашко О.М. Оцінка незавершеного виробництва як один із методів системи економічної безпеки виробничого підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 32.

  Ромашко О.М. Вплив оцінки доходів і витрат на фінансові результати як об'єкти системи фінансової безпеки підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 31.

  Ромашко О.М. Особливості оцінки й обліку доходів та витрат як основних економічних категорій формування фінансових результатів і забезпечення фінансової безпеки підприємства // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 8 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства. - К.: Актуальні проблеми економіки, 2012. - Вип. 2 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Зниження собівартості будівельно-монтажних робіт як фактор економічної безпеки будівельного підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 29 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Контроль витрат як фактор економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко, В.В. Сопко // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 груд. 2012 р.) / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2012. - С. 336-339. [Особистий внесок здобувача - визначення напрямків організації контролю витрат; 0,05 друк. арк.].

  Ромашко О.М. Особливості обліку витрат за міжнародними стандартами звітності / О.М. Ромашко // Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: матеріали УП міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 листоп. 2012 р.) / Нац. авіа. ун-т. - К., 2012. - С. 144-145

  Ромашко О.М. Оцінка та визнання витрат підприємства як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (2-3 жовт. 2012 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2012. - С. 350-352

  Ромашко О.М. Облікова політика як інструмент забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Сучасні проблеми економіки і менеджменту: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 листоп. 2011 р.) / ВНЗ "Львів. політехніка. - Л., 2012. - С. 561-562

  Ромашко О.М. Комплексне управління витратами як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Психологія та безпека бізнесу: матеріали наук.-практ. конф. (30 трав. 2012 р.) / ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - С. 95-96

  Скулиш Ю.І. Фінансова політика держави на макрорівні: монографія / за ред. д. е. н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - Т. I.

  Скулиш Ю.І. Фінансово-економічна безпека держави на мікро- та макрорівнях: монографія / за ред. Сідака В.С. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - Т. III.

  Свердан М. М. Державні фінанси у контексті фіскальних трансформацій // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVII Міжн. наук.-практ. конф. (29-30 трав. 2012 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. - Луцьк: ПФ "Смарагд", 2012. - С. 223-224.

  Свердан М. М. Теоретические основы налогообложения и налоговой политики государства // Современная экономика: анализ состояния и перспективы развития: монография / под ред. проф. М.М. Скорева. - Ставрополь: Центр научного знания "Логос", 2012. - 188 с. - С. 172-187.

  Свердан М. М. Государственный кредит: экономическая интерпретация и особенности использования // Экономическая система XXI века: новые подходы к управлению предприятиями, отраслями, комплексами / [А.В. Бурков и др.]: под ред. А.В. Буркова. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. - 186 с. - С. 99-113.

  Свердан М. М. Оподаткування в Україні: фіскальна ефективність і сучасні перспективи ринкових трансформацій // Формування економічного портрета національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти. Матеріали Всеукраїнської наукова-практичної конференції (м. Київ, 20-21 січня 2012 р.). - Київ: у 2-ох частинах, "Київський економічний науковий центр", 2012. Ч. І. - С. 41-43.

  Свердан М. М. Фіскальна консолідація - сучасна тенденція розвитку державних фінансів // Актуальні проблеми економіки: теоретичні та практичні аспекти. Матеріали всеукраїнської наукова-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 27-28 січня 2012 р.): У 2-х частинах. - Дніпропетровськ: НО "Перспектива", 2012. - Частина ІІ. - С. 139-140.

  Свердан М. М. Прогнозування податкових доходів бюджету держави: теоретичне обґрунтування суті та специфіки // Економічні погляди: теорія і практика. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 3-4 лютого 2012 р.). - Одеса: у 2-х частинах. - О.: "Центр економічних досліджень та розвитку", 2012. Ч. ІІ. - С. 56-58.

  Свердан М. М. Державні позики: сучасні фінансові особливості здійснення та управління заборгованістю // Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 березня 2012 р.). - Одеса: у 2-х частинах. - О.: "Центр економічних досліджень та розвитку", 2012. Ч. ІІ. - С. 96-98.

  Свердан М. М. Фінансовий менеджмент та інформаційні технології: аспекти сучасної взаємодії / М. М. Свердан, О. В. Корзаченко ; Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту».- Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. - С. 329–331

  Свердан М. М. Податкові надходження бюджету: аналіз та прогнозування / М. М. Свердан, О. В. Корзаченко ; Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 берез. 2012 р.).- Дніпропетровськ: Біла К.О, 03.2012.- Ч. І. - С. 103–107

  Свердан М. М. Фінансова безпека держави у контексті ринкових трансформацій // Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2012 р. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. - С. 79-81.

  Свердан М. М. Фіскальні трансформації держави у контексті забезпечення суспільного добробуту / М. М. Свердан ; Добробут націй в умовах глобальної нестабільності: зб. наук. пр. конф.- Одеса: «Одеський національний університет», 2012.- ч. І. - С. 13–15

  Свердан М. М. Державна політика доходів населення // Філософія та соціологія трансформаційного суспільства / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-26 травня 2012 р. - Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. - С. 85-88.

  Кальний С. В. Фінансова політика держави на макрорівні / С. В. Кальний ; Монографія. І том.- Університет економіки та права «КРОК», 2012

  Петришина Н. В. Технологічна модернізація трансформаційної економіки України / Н. В. Петришина ; Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць. - 2012. - С. 12–21

  Петришина Н. В. Модернізація економіки: зміст явища та особливості реалізації на Україні / Н. В. Петришина ; Вчені записки Університету «КРОК». - 2012. - С. 31–38

  Ткаченко Н. О. Передавальний механізм екстерналій сфери освіти та його державне регулювання / Н. О. Ткаченко ; Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти.- ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С. 136–152

  Січевлюк Л. В. "Національний складник у методології економічних досліджень І. Франка" // Вчені записки університету КРОК" / ВНЗ Університет "КРОК". - Вип. (1997). - Вип.29. - К., 2012. - С.39 - 46

  Плетенецька С.М. Профілізація навчання як інструмент підвищення ефективності освітньої сфери / С.М. Плетенецька, В.С. Яценко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2012. - Вип. 29. - С. 159-165.

  Грушко В.І. Теоретичні засади прогнозування розвитку банківської діяльності/ В. І. Грушко //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 36-39

  Грушко В.І. Кредитні ризики банку / В. І. Грушко, Т. А. Кузьмінчук // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: третя міжвузівська науково-практична конференція (м.Буча, УГІ, 21 жовтня 2012 року). - Буча : УГІ, 2012. - С.14-15

  Грушко В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / В. І. Грушко, І. В. Демчук // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: третя міжвузівська науково-практична конференція (м.Буча, УГІ, 21 жовтня 2012 року). - Буча : УГІ, 2012. - С.25-27

  Грушко В.І. Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні/ В.І. Грушко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник. наук. праць .- 2012.- вип.36.- С.343-348

  Балита О.В. Розвиток нетрадиційних форм зайнятості: спроба економічної діагностики (на прикладі Карпатського регіону) / О.В. Балита // Регіональна економіка. - 2012. - № 5. - С. 56-66.

  Терехов В.І. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи / В. І. Терехов, Д. Г. Ніколаєв // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції (19-23 квітня 2012 р. Донецьк). - Донецьк, 2012.-С.78-84

  Міщенко В.С. Шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності/ В.С. Міщенко, Т.В. Лічман // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7:Фінансова політика держави на мікрорівні/ С. М. Лаптєв, В.І. Грушко [та ін.]; наук. ред. С. М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.107-114

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.

  Кузьмінський В.З. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансовий аналіз" ОКР "бакалавр" за напрямом 6.030508 "Фінанси і кредит"; ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціальними програмами)" / В.З. Кузьмінський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 71 с.

  Кузьмінський В.З. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансовий трейдинг" ОКР "бакалавр" за спеціальністю 6.030508 "Фінанси і кредит", ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціальними програмами)" / В.З. Кузьмінський . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 60 с.

  Кузьмінський В.З. Теоретико-методичні засади функціонування ринку цінних паперів. / В.З. Кузьмінський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За ред. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.-227-247

  Кузьмінський В.З. Оцінка сучасного стану розкитку цінних паперів/ В.З. Кузьмінський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.6:Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За ред. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.248-277

  Чумаченко О.Г. Екологічні обмеження економічного розвитку: міфи і реальність/ О.Г. Чумаченко // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 37-41

  Бобров Є.А. Сучасні завдання Національної газової спілки України / Г.М. Бабієв, Є.А. Бобров // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України: міжнародна науково-практична конференція, 7-9 вересня 2012 року, Борислав: збірник тез доповідей / Міністерство палива та енергетики України, НАК "Нафтогаз України", НАНУ, Українська нафтогазова академія, Спілка геологів України, НУ "Львівська політехніка", ІФНТУ. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 79. - 0,11 д.а.

  Румик І.І. Оцінка загроз продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". 2012. - Вип. 32. - Т. 2. - С. 137-143.

  Румик І.І. Інвестиційна діяльність в умовах продовольчої та фінансової кризи / І.І. Румик // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Економіка" - 2012. - Вип. 12. - С. 141-148.

  Румик І.І. Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці / І.І. Румик // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування: Щорічна наук.-практ. конф. за міжнародною участю. - К.: Академія муніципального управління, 2012.

  Румик І.І. Особливості реформування агропродовольчого сектора національної економіки / І.І. Румик // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Університет економіки та права "КРОК"". - 2012. - Вип. 9. - С. 78-84.

  Румик І.І. Продовольча безпека України в регіональному вимірі / І.І. Румик // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квіт. 2012 р.). - Буча: Український гуманітарний інститут, 2012. - С. 32-33.

  Румик І.І. Продовольча безпека, її місце та роль у системі суспільного відтворення / І.І. Румик // Кримський економічний вісник. - 2012. - грудень. - Ч. ІІ. - С. 181-184.

  Румик І.І. Фінансово-економічні умови забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту :ІІІ Міжвуз. наук.-практ. конф. (21 жовт. 2012 р.). - Буча: Український гуманітарний інститут, 2012. - С. 7-8.

  Бобров Є.А. Торгівля цінними паперами. Підручник / За редакцією доктора економічних наук, професора В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 392 с. -- Внесок автора: С. 165-194. Розділ VII. - 1,78 д.а.

  Бобров Є.А. Перспективи розвитку енергетики в контексті забезпечення енергетичної безпеки / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 28: у 2-х т. - К., 2011. - Т.2 - 137 с. - С. 4-11. - 0,61 д.а.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека держави: виникнення феномену, сучасний стан, перспективи розвитку / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ. - 2011. - №1(58). - С. 134-144. - 0,62 д.а.

  Бобров Є.А. Перспективи у забезпеченні енергетичної безпеки держави/ Є. Бобров // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали наук. - практ. інтернет-конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студ. (17-18 лист. 2011 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. - Луцьк: ПФ "Смарагди", 2011. - 294 с. - С. 10-12. - 0,14 д.а.

  Бобров Є.А. Світовий досвід забезпечення енергетичної безпеки держави / Є. Бобров // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 29 квіт. 2011 р. / ТКІ.; Ред. Мартинюк В.Ф. та інші., ТКІ, 2011. - 344 с. - С. 204-206. - 0,14 д.а.

  Грушко В.І. "Фінанси і кредит" для студентів коледжу: збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки. Частина 1 / В.Я. Голюк [та ін.]; за заг. ред. проф. В.І. Грушка; Університет економіки та права "КРОК", КЕПІТ. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 94 с.

  Гроші та кредит: підручник (затв. МОН України) / Реверчук С.К., Грушко В.І., Сова О.Ю. та ін. [за ред. С.К. Реверчука]. - К.: Знання, 2011. - 382 с.

  Торгівля цінними паперами / Лаптєв С.М., Грушко В.І., Сова О.Ю. та ін. [за заг. ред. В.І. Грушка.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 399 с.

  Балита О.В. Особливості формування механізму фінансування освіти // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. зб. / за ред. І.Г. Ткачук. - Івано-Франківськ: Плай, 2011. - С. 48-54.

  Балита О.В. Особливості формування механізму фінансування освіти // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. зб. / за ред. І.Г. Ткачук. - Івано-Франківськ: Плай, 2011. - С. 48-54.

  Грушко В.І. Стратегія інноваційної модернізації (теорія і практика): рецензія на монографію Виговської Ю.І. / В.І. Грушко // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: зб. наук. пр. - 2011. - № 6. - С. 151.

  Тулуш Л.Д. Фінанси: навч. посіб. (з грифом МОН України) / П.К. Бечко, П.М. Боровик, Л.Д. Тулуш. - Львів: Новий світ, 2011. - 345 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / В.І. Грушко, В.З. Кузьмінський, Л.Д. Тулуш та ін.; за ред. В.І. Грушка. - К.: УЕП "КРОК", 2011. - 392 с. (авт. - Розділ XIV "Оподаткування операцій з цінними паперами"). - (С. 309-358).

  Тулуш Л. Функціонування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва: монографія / Л.Д. Тулуш, О.Т. Прокопчук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 280 с.

  Іванчук О.В. Аналіз особливостей застосування оціночних показників фінансової ефективності інвестицій / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2011. - № 1 (116). - С. 16-18.

  Іванчук О.В. Проблеми практичного застосування ефективних підходів щодо аналізу інвестиційних ризиків в умовах ринкової економіки / О.В. Іванчук // Актуальні проблеми економіки: зб. наук. пр. - 2011. - № 1 (115). - С. 64-68.

  Sova O. Foreign experience of management by deficit of the state budget: current trends / Sova O. // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1: економіка. - 2011. - Випуск № 01 (009). - С. 164-172

  Сова О.Ю. Проблеми та перспективи інвестування в основний капітал / О.Ю. Сова // Матеріали Другої міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту", Буча, 2011. - С. 29-30

  Сова О.Ю. Роль фінансового механізму в управлінні бюджетним дефіцитом / О.Ю. Сова // Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна". - Київ, 2011

  Сова О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств України / О.Ю. Сова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю". - Донецьк, 2011

  Сова О.Ю. Теоретичні аспекти стрес-тестування банківської діяльності / О.Ю. Сова // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". Сер.: Економіка. - 2011. - Випуск 28. - С. 125-131

  Бобров Е.А. Функционирование объектов газораспределительных сетей ведущих стран мира / Е.А. Бобров. - К.: НГСУ, 2011. - 149 с. - 6,3 д.а.

  Бобров Є.А. Відновлювана енергетика у забезпеченні енергетичної безпеки держави / Є. Бобров // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVI Міжн. науч.-практ. конф. (24-25 трав. 2011 р.) / відп. ред. Л.Г. Лілич. - Луцьк: Волин. Мистецка агенція "Терен", 2011. - 348 с. - С. 116-118. - 0,12 д.а.

  Ромашко О.М. Торгівля цінними паперами. Підручник / за ред. д. е. н. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - Розд. ХIII "Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами". - С. 289-308 (у співавторстві із Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Організація внутрішнього аудиту підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2011. - Вип. 27, т. 2.

  Ромашко О.М. Аналіз і фактори зниження собівартості як складова економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: матеріали Шостої міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовт. 2011 р.) / Запоріж. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - С. 255-257

  Грушко В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України / В.І. Грушко, В.М. Черненко, Д.О. Дахно // Торгівля цінними паперами: підручник/ за ред. В.І. Грушка.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2011. - С. 6–31.

  Грушко В.І. Економічна безпека торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України / В.І. Грушко, О.М. Герасименко //Торгівля цінними паперами: підручник / За редакцією д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - С.358-391

  Гроші та кредит: підручник / В.І. Грушко, О.Ю. Сова [та інші], за ред.С.К. Реверчука. - К.: Знання, 2011. - 384 с.

  Грушко В.І. До питання щодо торгівлі цінними паперами / В. І. Грушко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: друга міжвузівська науково-практична конференція (м.Буча, УГІ, 16 жовтня 2011 року) / Український гуманітарний інститут. - Буча: УГІ, 2011 . - С.44-45

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 1./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д. Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред.проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 94 с

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 2./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред. проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 108 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Літвін Н.М. Оподаткування операцій з цінними паперами / Н.М. Літвін, Л.Д. Тулуш //Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - С.309-357

  Румик І.І. Продовольча безпека України: стан, проблеми, тенденції / І.І. Румик // Менеджмент ХХІ століття: проблеми та перспективи: колективна монографія до 35-річчя створення економічного факультету Уманського НУС. - Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2011. - С. 352-355.

  Румик І.І. Фінанси підприємства: навч.-метод. посібник для студентів коледжу / І.І.Румик, О.О.Пилипенко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 236 с.

  Румик І.І. Вплив банківського кредитування на економіку України/ І.І. Румик // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія Економіка.- 2011. - Вип. 9. - С. 113-120

  Румик І.І. Забезпечення продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування: Щорічна наук.-практ. конференція за міжнародною участю ( 8 квіт. 2011 р.). - К.: Академія муніципального управління, 2011.

  Румик І.І. Покращення фінансово-економічного стану підприємств для забезпечення продовольчої безпеки держави / І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : ІІ Міжвуз. наук.-практ. конф. (16 жовт. 2011 р.). - Буча: Український гуманітарний інститут, 2011. - С. 33-34.

  Бобров Е.А. Перспективы развития энергетики / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №10. - 2010. - С. 24-29. - 0,55 д.а.

  Грушко В.І. Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / С.М. Лаптєв, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с.

  Грушко В.І. Управління фінансово-економічною безпекою: навч. посіб. / О.А. Кириченко, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В.С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Грушко В.І. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект / В.І. Грушко, Л.О. Кошембар, С.М. Лаптєв // Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 256 с.

  Тулуш Л.Д. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. - Т. 3. / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Л.Д. Тулуш та ін.; заг. ред. М.Я. Азарова. - К.: Міністерство фінансів України, 2010. - 516 с. (авт. - С. 401-428).

  Тулуш Л. Функціонування податку на додану вартість у сільському господарстві: досвід ЄС / Л.Д. Тулуш // Економічний вісник Донбасу. - 2010. - № 2. - С. 90-95.

  Тулуш Л. Формування інструментарію прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Л.Д. Тулуш // Облік і фінанси АПК. - 2010. - № 1. - С. 125-131.

  Плетенецька С.М. Навчально-виробнича практика (комплексний тренінг у віртуальному підприємстві): навч.-метод. посіб.. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 100 с. (співавт. - В.В. Сопко, Н.М. Ушакова та ін.).

  Іванчук О.В. Економічний аналіз / О.В. Іванчук // План семінарських занять з курсу "Економічний аналіз" з методичними вказівками для підготовки до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 24 с.

  Сова О.Ю. Актуальні проблеми дефіциту державного бюджету України / О.Ю. Сова // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна: економіка". - Київ, 2010. - Том 1. - С. 318-321

  Сова О.Ю. Модель дефіциту державного бюджету України / О.Ю. Сова // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". Сер.: Економіка. - 2010. - Випуск 24. - С. 76-86

  Сова О.Ю. Необхідність збалансування доходів і видатків державного бюджету / О.Ю. Сова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики". - Харків, 2010. - С. 224-228

  Сова О.Ю. Тенденції та оцінка виконання Державного бюджету України за 2000-2009 роки / О.Ю. Сова // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". Сер.: Економіка. - 2010. - Випуск 22. - С. 75-85

  Сова О.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дефіциту державного бюджету / О.Ю. Сова // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин". - Умань, 2010. - Частина 2. - С. 132-135

  Бобров Е.А. К вопросу существования газовой ОПЕК / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №2. - 2010. - С. 32-34. - 0,35д.а.

  Бобров Е.А. Развитие экологических технологий в ЕС / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2010. - №3. - С. 32-34. - 0,24 д.а.

  Бобров Е.А. Системный подход к возобновляемой энергетике / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2010 - №8. - С. 52-56. - 0,56 д.а.

  Бобров Е.А. Тенденции газового рынка / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2010. -№4. - С. 62-64. - 0,27 д.а.

  Бобров Є.А. Аналіз необхідності та можливості використання державно-приватного партнерства в Україні / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 24. - К., 2010. - 165 с. - С. 11-18. - 0,62 д.а.

  Ромашко О.М. Основи аудиту: плани семінарських занять з дисципліни "Основи аудиту" з методичними вказівками для підготовки до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 20 с.

  Ромашко О.М. Управлінський облік: плани семінарських занять з дисципліни "Управлінський облік" з методичними вказівками для підготовки до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 20 с.

  Ромашко О.М. Проблеми обліку загальновиробничих витрат будівельної організації / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу, фінансів і аудиту: матеріали Всеукр. міжнар. наук.-практ. конф. (15 жовт. 2010 р.) / Крим. інженер.-пед. ун-т. - Сімферополь, 2010. - С. 25-27

  Ромашко О.М. Роль і значення обліку витрат в системі управління підприємством / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми розвитку обліку контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 жовт. 2010 р.) / ВНЗ "Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава, 2010. - С. 217-220

  Грушко В.І. Суперечності сучасної фінансової системи України/ В. І. Грушко, О. Г. Коптюх // Вчені записки Університету "КРОК"Серія "Економіка".- 2010. - Вип. 22. - С. 28-33

  Грушко В.І. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, Л.О. Кошембар. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 256 с

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні 2010–2015 років: експертно-аналітична доповідь / О. І. Захаров, О. А. Кириченко, В. І. Грушко, С. А. Єрохін.- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 64 с.

  Балита О.В. Фінансово-економічні підходи до проблеми розвитку людського капіталу в Україні // Фінанси України. - К.: ТОВ "ПоліграфКонсалтинг", 2010. - №12. - С. 58-64.

  Казначейство банку: навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, О.І. Захаров, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченко, М.П. Денисенко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 464 с

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Кузьмінський В.З. Фінансовий аналіз : робочий зошит для практичного тренінгу з дисципліни / В.З. Кузьмінський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 40 с.

  Грушко В.І. Роль інвесторів у підвищенні привабливості акцій / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: Міжвузівська науково-практична конференція. (м.Буча, УГІ, 24 жовтня 2010 року). - Київ-Буча: Український гуманітарний інститут, 2010. - С. 31-33

  Румик І.І. Вдосконалення системи грошового обігу в Україні/ І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка. - 2010. - Вип. 22. - С. 66-74.

  Румик І.І. Інвестиційні моделі пожвавлення економічного розвитку країни / І.І. Румик // Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф.(9 квіт. 2010 р.). - К.: Академія муніципального управління, 2010.

  Грушко В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку системи економічної безпеки підприємств// Друга наук.-практ. конф. студентів магістратури Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки (Київ, 25 груд. 2008 р.) / ред. В.В. Крутов, В.С. Сідак, В.І. Грушко [та ін.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 592 с.

  Грушко В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку системи економічної безпеки підприємств// Друга наук.-практ. конф. студентів магістратури Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки (Київ, 25 груд. 2008 р.) / ред. В.В. Крутов, В.С. Сідак, В.І. Грушко [та ін.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 592 с.

  Тулуш Л. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: монографія / Л.Д. Тулуш, В.І. Проніна, Н.В. Сеперович. - Львів: НВФ "Українські технології", 2009. - 296 с.

  Іванчук О.В. Аналіз проблем застосування показників ефективності та норм рентабельності в процесі впровадження інвестиційних проектів / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2009. - № 11 (102). - С. 36-39.

  Бобров Е.А. Результаты встречи министров энергетики G8 / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №4. - 2009. - С. 58. - 0,15 д.а.

  Бобров Є.А. Природа та форми прояву валютного ризику / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 19. - К., 2009. - 271 с. - С. 69-76. - 0,52 д.а.

  Бобров Є.А. Розбудова інвестиційної стратегії регіону / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 20. Т ІІ. - К., 2009. - 286 с. - С. 154-162. - 0,53 д.а.

  Ромашко О.М. Роль системи обліку витрат у формуванні прибутку будівельного підприємства// Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2009. - Вип. 20, т. 2.

  Грушко В.І. Забезпечення економічної безпеки кредитора іпотечних кредитів через механізм страхування життя / В.І. Грушко, Л.І. Книш // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали II Всеукр. міжвузів. наук.-практ. конф.(24 квіт. 2008 р.): У 2-х книгах.-Кн. 1. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - С. 91-103.

  Грушко В.І. Первинне публічне розміщення акцій (ІРО): теорія та практика вітчизняних компаній: монографія / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко - К.: ТОВ "Дорадо-Друк", 2009. - 252 с.

  Грушко В.І. Фінансове прогнозування з урахуванням економічної безпеки підприємства/ В. І. Грушко, Т. В. Ганущак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2009. - Вип. 19. - С. 154-160

  Грушко В.І. Вплив глобально-інтеграційних процесів на розвиток вітчизняних інститутів фінансового ринку/ В. І. Грушко, Н. В. Телічко, О. В. Чеберяко // Вчені записки Університету "КРОК"Серія "Економіка".- 2009. - Вип. 20 т.2. - С. 163-172

  Грушко В.І. Вплив глобальних та інтеграційних процесів на розвиток інститутів фінансового ринку України / В.І. Грушко // Економічний вісник Донбасу.- 2009.- № 4(18).- С.110-114

  Кузьмінський В.З. Інститути спільного інвестування в умовах кризи: перевірка на міцність / В. З. Кузьмінський, О. Г. Коптюх, Л. Д. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009. - Вип. 20,т.2.- С. 204-217

  Румик І.І. Управління дебіторською заборгованістю як основа економічної безпеки підприємства/ І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2009. - Вип. 20. - Т. 1. - С. 151-160.

  Румик І.І. Фінансова стійкість підприємства та напрями її підвищення/І.І. Румик //Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали II Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2008 року). Книга 1.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009.-С.83-86

  Бобров Є.А. Бабієв Г.М., Роль біологічних палив в забезпечені паливно-енергетичних ресурсів в Україні / Г. Бабієв, Є. Бобров // Біопаливо. Україна - 2008. Матеріали Міжнарод. наук.-пром. конф., м. Київ, 2-4 квіт. 2008 р. - 0,1 д.а.

  Грушко В.І. Типова програма кандидатського іспиту зі спеціальності 21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності / укл. О.С. Власюк, В.І. Грушко [та ін.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 16 с.

  Грушко В.І. Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності / укл. В.С. Сідак, В.І. Грушко [та ін.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 15 с.

  Грушко В.І. Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності / укл. В.С. Сідак, В.І. Грушко [та ін.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 15 с.

  Тулуш Л. Розвиток системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в умовах членства України в СОТ / Л.Д. Тулуш // Облік і фінанси АПК. - 2008. - № 3. - С. 46-60.

  Плетенецька С.М. Особливості організації контролінгу в сучасних умовах // Тези Міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2008. - С. 67-71.

  Плетенецька С.М. Діяльність позабюджетних цільових фондів України: сучасний стан та перспективи розвитку // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - № 18. - С. 25-36.

  Іванчук О.В. Методика розрахунку порівняльно-аналітичних показників ефективності інвестиційних проектів: колективна монографія / О.В. Іванчук // Фінансово-економічний механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України / Національна академія управління. - 2008. - С. 231-237.

  Бобров Е.А. Перспективы разработки арктических территорий. / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №7. - 2008. - С. 30-31. - 0,12 д.а.

  Бобров Е.А., Зубаиров Н. Что заменит дорожающую нефть / Е.А. Бобров, Н. Зубаиров// Фокус. - 2008. - №29. - С. 18-20. - 0,2 д.а.

  Бобров Є.А. Аналіз причин виникнення світової фінансово-енергетичної кризи та її вплив на економіку України / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2008. - №12. - С.33-43. - 0,58 д.а.

  Бобров Є.А. Аналіз тенденцій розвитку фінансово-енергетичного ринку країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2008. - №7. - С.92-101. - 0,56 д.а.

  Бобров Є.А. Макроекономічне середовище діяльності комерційних банків в контексті глобалізаційних процесів / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок", вип. 18, в 4-х томах, том 3 "Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття". - 2008. - С.135-144. - 0,67 д.а.

  Бобров Є.А. Невуглеводнева енергетична політика України в світовому контексті / Є.А. Бобров // Економіка України. - 2008. - №8. - С. 68-79. - 0,69 д.а.

  Ромашко О.М. Роль інвестиційної діяльності підприємства у формуванні прибутку підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12 (у співавторстві із Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Значення аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт в системі управління будівельного підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2008. - Вип. 18.

  Грушко В.І. Інструменти податкового регулювання інвестиційної активності / В.І. Грушко, Л.О. Кошембар // Фінанси України. - 2008. - № 2. - С. 89-98.

  Bobrov Y. Finance: Reader /Y. Bobrov. - K.: Krok University, 2008. - 244 p.

  Кузьмінський В.З. Використання комп'ютерних індикаторів у технічному аналізі фінансових ринків/ В. З. Кузьмінський, В. І. Грушко //Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 105-112

  Кузьмінський В.З. Монетарні підходи в процесі формування інвестиційно-інноваційної політики України/ О. Г. Коптюх, В. З. Кузьмінський // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2008. - Вип. 18, Т.3.-С.74-84

  Грушко В.І. Страхування фінансових ризиків в системі економічної безпеки підприємства/ В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" . - 2008. - Вип. 17. - С. 84-89

  Румик І.І. Кредитування як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємства/ І.І. Румик // Вчені записки Університету економіки та права "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 18. - Т. 3. - С. 101-109.

  Бобров Є. А. Аренсібіа І. Гонсалес, Порівняльний аналіз енергетичної безпеки ЄС та України / І. Аренсібіа Гонсалес, Є. Бобров. - К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, Група енергетичної політики. 2007. - 33 с. - 2,28 д.а. Внесок автора: дослідження нафтогазового сектору та сектору відновлюваної енергетики.

  Іванчук О.В. Визначення ефективних підходів щодо обліку та аналізу інвестиційних ризиків в сучасних умовах економічного розвитку України / О.В. Іванчук // Держава та регіони. - Запоріжжя, 2007. - № 1. - С. 194-196.

  Іванчук О.В. Методика розрахунку порівняльно-аналітичних показників ефективності інвестиційних проектів / О.В. Іванчук // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8 (74). - С. 194-200.

  Іванчук О.В. Теоретичні і методичні питання розрахунку фактору часу при аналізі ефективності інвестицій / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2007. - № 8 (75). - С. 44-50.

  Bobrov Yevgeniy. Arencibia I?igo Gonz?lez, Bobrov Yevgeniy. EU and Ukraine Security of Energy Supply. Comparative Analysis. UNDP Blue Ribbon Analytical and Advisory Centre. Energy Policy Team. 2007. - 2,28 д.а.

  Бобров Е.А. Биотопливо наступает на нефть? О необходимости развития источников энергии альтернативных нефти / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №5. - 2007. - С.26-34.- 0,72 д.а.

  Бобров Е.А. Европейский союз начал глобальную научно-техническую революцію / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №3. - 2007. - С. 66-67. - 0,21 д.а.

  Бобров Е.А. Исследование ООН о развитии альтернативных источников получения энергии из биомассы / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №5. - 2007. - С. 76-77. - 0,18 д.а.

  Бобров Є.А. Особливості розміщення акцій українських енергетичних компаній на закордонних фондових біржах / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2007. - №11. - С.73-85. - 0,74 д.а.

  Бобров Є.А. Реалізація проектів спільного впровадження як одного з механізмів Кіотського протоколу / Є.А.Бобров // Нефть и газ. - №1. - 2007. С. 54-62. - 0,52 д.а.

  Бобров Є.А. Ринок фінансових послуг і його місце у структурі фінансового ринку / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2007. - №4. - С. 88-94. - 0,39 д.а.

  Ромашко О.М. Організація обліку і аудиту фінансових інвестицій // Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми економіки 2007", НАУ. - 2007 (у співавторстві із Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Особливості організації обліку праці у будівельних організаціях // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2007.

  Грушко В.І. Фінансові потоки комерційних посередницьких підприємств та їх оцінка / В. І. Грушко, С. М. Плетенецька / Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали науково-практичної конференції: У 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.66-73

  Грушко В.І. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення бакалаврських робіт для студентів спеціальності 6.050100 "Банківська справа" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, Т.В. Іваненко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 28 с.

  Грушко В.І. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050105 "Банківська справа" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, Т.В. Іваненко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 27 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-виробничої практики для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 15 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-дослідної практики для студентів спеціальності 8.050105 "Банківська справа" / В.І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 29 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" / В.І. Грушко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 16 с.

  Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050105 "Банківська справа"/ В.І. Грушко, Т.В. Іваненко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 16 с

  Грушко В.І. Страхування кредитних ризиків/ В.І. Грушко // Економіка АПК. - 2007. - № 8. - С. 94-100

  Румик І.І. Аграрно-промислові формування в цукробуряковому виробництві / І. І. Румик // Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку: монографія / за ред. акад. П.Т. Саблука, проф. М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - С. 250-315

  Румик І.І. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в українській економіці/ І.І. Румик // Вчені записки Університету економіки та права "КРОК". Серія "Економіка".- 2007. - Вип. 16. - С. 89-95.

  Грушко В.І. Правові проблеми недержавного пенсійного страхування // Проблеми викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Київ, 16 лют. 2006 р). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С. 49-54.

  Тулуш Л. Податкові важелі та механізми стимулювання інновацій / Л.Д. Тулуш // Фінанси України. - 2006. - № 4. - С. 62-70.

  Плетенецька С.М. Застосування пільг щодо оподаткування суб'єктів прямими податками // Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. на тему "Роль і місце фінансово-економічного механізму управління у сфері підприємництва". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С. 56-62.

  Іванчук О.В. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств в процесі реалізації інвестиційних проектів / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економіка і регіони. - Полтава, 2006. - № 3 (10). - С. 74-77.

  Іванчук О.В. Аналіз методів оцінки ефективності інвестицій, заснованих на дисконтуванні / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економічні науки: зб. наук. пр. - Хмельницьк, 2006. - Т. 3 (84), № 5. - С. 233-237.

  Іванчук О.В. Методи аналізу інвестиційних проектів в умовах ринкової економіки / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Теорії мікро-макроекономіки: зб. наук. пр. - 2006. - № 25. - С. 148-152.

  Іванчук О.В. Методика обліку розрахунків ефективності та прибутковості інвестиційних проектів / О.В. Іванчук // Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград, 2006. - Ч. II, № 10. - С. 146-151.

  Іванчук О.В. Методика розрахунку фінансових показників ефективності інвестиційного проекту / О.В. Іванчук // Прометей: зб. наук. пр. - Донецьк, 2006. - № 2 (20). - С. 79-83.

  Іванчук О.В. Методика та організація аналізу фінансових інвестицій / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2006. - № 2 (57). - С. 10-15.

  Іванчук О.В. Методичні та теоретичні основи аналізу ефективності інвестиційної діяльності / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економіка проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. - Дніпропетровськ, 2006. - Т. 1, № 214. - С. 259-268.

  Іванчук О.В. Особливості застосування оціночних показників фінансової ефективності інвестицій в обліково-аналітичній системі / О.В. Іванчук // Економічні науки: вісник. - Харків, 2006. - № 41 (1). - С. 43-46.

  Іванчук О.В. Проблеми практичного застосування сучасних методичних розробок з обліку фінансових інвестицій / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економіка: зб. наук. пр. - Рівне, 2006. - № 3 (35). - С. 103-109.

  Іванчук О.В. Системно-методичний підхід до аналізу показників ефективності інвестиційних проектів / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економічні науки: зб. наук. пр. - Луцьк, 2006. - Ч. 1, № 3 (12). - С. 115-121.

  Бобров Е.А. Возможности привлечения инвестиций в газотранспортную систему Украины путем использования механизмов Киотского протокола / Е.А. Бобров // Энергетическая политика Украины. - №2 (66). - 2006. - С. 15-17. - 0,48 д.а.

  Бобров Е.А. Стратегии внедрения системы управления выбросами парниковых газов в корпоративную политику / Е.А. Бобров // Энергетическая политика Украины. - №3-4 (67-68). - 2006. - С. 13-17. - 0,63 д.а.

  Ромашко О.М. Гарантійне обслуговування // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Оплата праці в України // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Облік повернення товару // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Звітність з органами страхування // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Пенсійна система України: навчальний посібник/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик [та інші.]; за ред. В. І. Грушка. - К.: Кондор, 2006. - 336 с

  Грушко В.І. Оцінка бізнесу при злитті-поглинанні компаній / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Вчені записки. Серія "Економіка". - 2006. - Вип. 15. - С. 118-126

  Грушко В.І. Реформування податкової системи як необхідна умова збалансування державного бюджету // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - № 14. - С. 100-106.

  Плетенецька С.М. Значення оцінки показників фінансового стану підприємства в сучасних умовах // Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. "Фінансові проблеми розвитку в сучасних умовах". - Львів, 2005. - С. 18-19.

  Бобров Є.А. Доступ до фінансових ресурсів для суб'єктів малого і середнього бізнесу/ Є. Бобров // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. (3-5 черв. 2005 р.) / Відп. ред. Р.А. Слав'юк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. - 794 с. - С.543-545. - 0,17 д.а.

  Бобров Є.А. Застосування імітаційного моделювання для оцінки ефективності економічних механізмів розподілу фінансових ресурсів / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ. - 2005. - №1 (30) - С.114-122. - 0,52 д.а.

  Ромашко О.М. Спільна робота на одному підприємстві, установі, організації осіб, які є близькими родичами // Дебет - кредит. - 2005. - № 1.

  Ромашко О.М. Сплата боргу з відшкодування заборгованості з пільгових пенсій // Дебет - кредит. - 2005. - № 1.

  Ромашко О.М. Податкове планування // Наша справа. - К.: Інститут інвестиційного менеджменту, 2005. - № 9.

  Грушко В.І. Вплив іпотечного кредитування на розвиток іпотечного ринку (зарубіжний досвід)/ В. І. Грушко, В. І. Котелянець, О. С. Любунь //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 13. - С. 146-150

  Пенсійна система: навчальний посібник/ В. І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик [та інші.]; за ред. В. І. Грушка. - К.: ЗАТ "Дорадо", 2005. - 496 с

  Іпотечне кредитування: навчальний посібник/ В.І. Грушко, В.С. Міщенко [та ін.]; за ред. О. С. Любуня, О. І. Кірєєва, М. П. Денисенка. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 392 с

  Система банківського менеджменту: навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, В.І.Грушко, Ю. А. Потійко, [та ін.]; за ред. О. С. Любуня. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 356 с

  Румик І.І. Перспективи активізації інвестиційної діяльності в Україні /І.І. Румик// Фінансове та інституційне забезпечення підприємництва в Україні: матеріали Всеукраїнської нак.-практ. конференції (24-25 березня 2005 р.).-К.: Вид-во Європейського унів-ту,2005.-С.86-90

  Румик І.І. Інвестивування розвитку окремих продуктових підкомплекчів. Цукробуряковий підкомплекс/ І.І. Румик // Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України / за ред. М.І. Кісіля, М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - С. 415-434.

  Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т. - Т. 4. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Амоша, Л.Д. Тулуш та ін.; НДФІ при Міністерстві фінансів України. - К., 2004. - 364 c.

  Плетенецька С.М. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Фінанси" // Університет економіки та права "КРОК", 2004. - С. 20-23.

  Бобров Є.А. Гарантування кредитів для малого бізнесу / Є.А. Бобров // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2004. - №71. - С.31-32. - 0,23 д.а.

  Бобров Є.А. Державна підтримка малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2004. - №15. - С.132-135. - 0,53 д.а.

  Бобров Є.А. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. - Вчені записки, вид. ін-ту "Крок". - 2004. - №11. - С.5-9. - 0,46 д.а.

  Бобров Є.А. Проектне фінансування як один з напрямів розвитку кредитування малого бізнесу / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ - 2004. - №1-2(24-25). - С.114-122. - 0,62 д.а.

  Бобров Є.А. Розвиток малого підприємництва та форм його фінансової підтримки / Є. Бобров // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. (4-5 черв. 2004 р.) / Відп. ред. Р.А. Слав'юк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. - 247 с. - С.132-134. - 0,18 д.а.

  Бобров Є.А. Сучасний стан та перспективи розвитку кредитування малого бізнесу / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2004. - №1. - С.103-108. - 0,46 д.а.

  Грушко В.І. Причини виникнення та шляхи скорочення податкового боргу/ В.І. Грушко, О.С. Любунь, К.В. Павлюк //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК" . - 2004. - Вип. 11. - С.56-63

  Банківський нагляд: навчальний посібник/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О. С. Любунь, К.Є. Раєвський. - К.: ЦУЛ, 2004. - 264 с

  Основи актуарних розрахунків: навчальний посібник/ С. М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко [та інші]. - К.: Алерта, 2004. - 328 с

  Любунь О.С. Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник/ О.С. Любунь, В.І. Грушко. - К.: Слово, 2004. - 296 с

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Фінанси"/ В.І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 20 с

  Грушко В.І. Податковий борг: причини виникнення та шляхи скорочення / В. І. Грушко, К. В. Павлюк // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія "Економіка". - 2004. - № 69. - С. 48-49

  Система банківського менеджменту: навчальний посібник/ А. Т. Головко,С.М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко [та інші.]; за ред. О. С. Любуня, В. І. Грушка. - К.: Фірма "ІНКОС", 2004. - 480 с

  Кузьмінський В.З. Оцінка інвестиційної привабливості акцій українських емітентів/ В.З. Кузмінський, О.С. Любунь, С.М. Плетенецька // Вчені записки/ Інститут економіки та права "КРОК".- 2004. - Вип. 10. - С. 128-133.

  Плетенецька С.М. Оцінка інвестиційної привабливості акцій українських емітентів // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2003. - С. 43-48.

  Грушко В.І. Розрахунок нормативів бюджетної забезпеченості місцевих бюджетів/ В. І. Грушко, К. В. Павлюк //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 123-128

  Лаптєв С.М. Удосконалення формування поточних місцевих бюджетів/ С. М. Лаптєв //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 132-137

  Кузьмінський В. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп фінансового лізингу/ В. Кузьмінський //Банківська справа .- 2003. - N3. - С. 72-78

  Тулуш Л. Економічний зміст плати за землю / Л.Д. Тулуш // Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 24-30.

  Плетенецька С.М. Організація управління спільним орендованим майном // Економіка АПК. - 2002. - № 10. - С. 40-46.

  Плетенецька С.М. Фінанси // Зб. магістерських програм / Інститут економіки та права "КРОК". - 2002. - С. 272-288.

  Фінанси: Збірник магістерських програм/ В. І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька [та інші.]. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 288 с

  Організація і функціонування недержавних пенсійних фондів (вітчизняний та зарубіжний досвід): навчальний посібник/ М. П. Денисенко [та ін.]; за ред. С. М. Лаптєва. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 247 с

  Лаптєв С.М. Банківський менеджмент з погляду практиків/ С. М. Лаптєв, О. Любунь //Банківська справа .- 2002. - N6. - С. 74-77

  Кузьмінський В.З. Планування у комерційному банку/ О.А. Кириченко, О.С. Любунь, В.З. Кузьмінський // Фінанси України. - 2002. - № 2.-С.138-142

  Плетенецька С.М. Орендні відносини в розвитку підприємницької діяльності // Основи аграрного підприємництва / за ред. М.Й. Маліка. - К.: ІАЕ, 2001. - С. 161-232.

  Плетенецька С.М. Страхування майна реформованих підприємств // Реформування майнових відносин у підприємствах АПК (практичний посібник) / за ред. Т.Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2001. - С. 423-432.

  Плетенецька С.М. Управління майном селян-співвласників // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК / за ред. П.Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2001. - С. 131-134.

  Плетенецька С.М. Бюджетний менеджмент. Методичний комплекс навчальної дисципліни. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 46 с.

  Плетенецька С.М. Місце лізингу в системі економічних відносин // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2001. - С. 167-169.

  Бобров Є.А. Пенсійна реформа в Україні. / Є.А. Бобров // Соціальні проблеми сучасної України. - К.: Молодіжна альтернатива. 2001. - № 2. - С. 20-30.

  Грушко В.І. Формування бюджету розвитку місцевих бюджетів/ В.І. Грушко, К.В. Павлюк //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001. - Вип. 5. - С. 111-119

  Грушко В.І. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/ В.І. Грушко, В.І. Котелянець, О.М. Рясний. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 142 с

  Грушко В.І. Бюджетний менеджмент: методичний комплекс навчальної дисципліни/ В.І. Грушко, С.М. Плетенецька. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 46 с

  Грушко В.І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навчально-методичний комплекс дисципліни/ В.І. Грушко, Є.М. Бойко, Ю.В. Петленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 38 с

  Лаптєв С.М. Бізнес-планування у комерційному банкі/ С. М. Лаптєв, О. С. Любунь //Зовнішня торгівля. - 2001. - №1/2 . - С.94-97

  Кузьмінський В.З. Використання технічного аналізу в умовах фондового ринку України / В.З. Кузьмінський, О.С. Любунь // Фінанси України. - 2001. - № 8 (108)

  Кузьмінський В.З. Нагляд НБУ за діяльністю банків: становлення та перспективи розвитку / О.С. Любунь, В.З. Кузьмінський // Вчені записки /Інститут економіки та права "КРОК".-2001 .- Вип.5.-С.141-145

  Програма виробничої (організаторської) магістерської практики / О.А. Кириченко, О.С. Любунь, В.З. Кузьмінський, Ю.А. Потійко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001.-18 с.

  Кузьмінський В.З. Технічний аналіз фінансового ринку та фінансове прогнозування: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.З. Кузьмінський. - К.: Київський інститут "Слов'янський університет", 2001.

  Кузьмінський В.З. Фінансовий ринок: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.З. Кузьмінський. - К.: Київський інститут "Слов'янський університет", 2001.

  Плетенецька С.М. Оренда землі: розмір та види орендної плати // Економіка АПК. - 2000. - № 10. - С. 32-35.

  Плетенецька С.М. Орендні відносини в сільському господарстві // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення. - К.: Знання, 2000. - С. 181-182.

  Плетенецька С.М., Лузан Ю.Я., Саблук П.Т. та ін. Рекомендації про порядок залучення та використання майна новоствореними сільськогосподарськими підприємствами / за ред. П. Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2000. - 110 с. (в т. ч. автора с. 29-31).

  Плетенецька С.М. Лізинг як форма інвестиційної діяльності // Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах. Економічний вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного університету. - Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2000. - Т. 1. - С. 217-218.

  Плетенецька С.М. Майнові відносини в новостворених виробничих структурах // Проблеми формування ринкової економіки. Спец. вип.: Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи: міжвідом. наук. зб. - К.: КНЕУ, 2000. - С. 190-192.

  Бобров Є.А. Лібералізація та дерегуляція фінансового сектору Європейського союзу //Фінанси України. - 2000. - № 11. - С. 134-137.

  Фінанси сільськогосподарських підприємств: посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах/М.Я. Дем'яненко,П.Т. Саблук, В.І. Грушко [та інші]; за ред. М.Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2000. - 604 с

  Грушко В.І. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник для самостійної роботи студентів/ В.І. Грушко, О.І. Пилипченко, Р.В. Пікус. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 121 с

  Кузьмінський В.З. Використання технічного аналізу в умовах фондового ринку України / В. З. Кузьмінський //Вчені записки/ Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4.-С.61-62

  Плетенецька С.М. Орендні відносини в діяльності сільськогосподарських кооперативів // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу: тези Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам'яті професора Євгена Храпливого. - Львів: Львівський держагроуніверситет, 1999. - С. 82-84.

  Плетенецька С.М. Соціологічне дослідження реформованих господарств на прикладі приватно-орендних підприємств // Науковий вісник Національного аграрного університету. - 1999. - № 18. - С. 69-74.

  Плетенецька С.М. Стан та розвиток земельно-орендних відносин в аграрному секторі економіки // Вчимося господарювати: матеріали наук.-практ. сем. молодих вчених та спеціалістів 22-23 листоп. 1999 р., Київ - Чабани. - К.: Нора-прінт, 1999. - С. 274-275.

  Плетенецька С.М. та ін. Оренда й орендні відносини // Реформування та розвиток підприємств агропромислового комплексу: посіб. у питаннях і відповідях / за ред. П.Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 1999. - 532 с. (в т. ч. автора с. 42-43, 48-49, 85-86).

  Плетенецька С.М. Землекористування фермерських господарств і стан їх розвитку в умовах оренди // Економіка АПК. - 1999. - № 6. - С. 71-74.

  Кузьмінський В.З. Фондова біржа і ринок цінних паперів. Методичний комплекс навчальної дисципліни. - К.: ІЕУГП, 1999.

  Кузьмінський В.З. Фінанси та кредит: методичний комплекс навчальної дисципліни/ В.З. Кузьмінський. - К.: ІЕУГП, 1999.

  Кузьмінський В.З. Гроші та кредит: методичний комплекс навчальної дисципліни/ В.З. Кузьмінський. - К: ІЕУГП, 1999.-27 с.

  Плетенецька С.М. Оренда та її соціально-економічна суть // Економіка АПК. - 1998. - № 12. - С. 23-26.

  Грушко В.І. Фінансові ризики: навчальний посібник/ В.І. Грушко, О.І. Пилипченко. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 188 с

  Банковский менеджмент: учебное пособие/А.А. Кириченко, С.М. Лаптев [и др.]; под ред. А.А. Кириченко. - К.: Випол, 1998. - 464 с

  Ромашко О.М. Управлінський облік витрат будівельної організації // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК"; відп. ред. М.Є. Шумило. - К., 1997. - Вип. 13. - 2005. - (Сер. "Економіка").

  Концепція формування і функціонування ринку цінних паперів АПК України / В.З. Кузьмінський, М.Я.Дем'яненко та ін. - К.: ІАЕ УААН, 1996

  Кузьмінський В.З. Механізм формування та ефективність використання фінансових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.З. Кузьмінський; УААН, Ін-т аграр. економіки. - К., 1996. - 145 л.

  Кузьмінський В.З. Страхування в умовах ринку /В.З. Кузьмінський, С.А. Навроцький, Н.Л. Артикульна // Економіка АПК. - 1995. - № 4

  Фінансування і кредитування сільскогосподарських підприємств : підручник / М. Я. Дем'яненко, В.З. Кузьмінський [та ін.] ; ред. М. Я. Дем'яненко. - К. : Урожай, 1995. - 208 с.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.