Кафедра національної економіки та фінансів — Університет «КРОК»

Кафедра національної економіки та фінансів

Викладачі кафедри проводять науково-дослідну роботу згідно з планом наукових досліджень Університету «КРОК», який виступає в якості замовника, а саме: визначали конкретні завдання побудови і виконання наукових досліджень відповідно до обраної кафедральної теми «Напрями трансформації фінансової політики в економіках перехідного періоду» (державний реєстраційний номер 0103V000062). Безпосередньо продовжувалися, розпочаті ще у 2017 році, дослідження інноваційних процесів відповідно до кафедральної теми «Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України (державний реєстраційний номер 0106V005798).

Додатково досліджується наукова тема «Проблеми бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності (державний реєстраційний номер 0106U005800). Одним із завдань наукових досліджень було опрацювання питань, пов’язаних із проблемамивідображення в бухгалтерському обліку діяльності суб’єктів господарювання та документального оформлення операцій, зокрема обумовлених змінами законодавчої бази регулювання господарської діяльності, врахуванням аспектів господарської діяльності у зв’язку із входженням України до Світової організації торгівлі; відповідним до цього складання фінансової, податкової та статистичної звітності підприємств, що займаються різними видами діяльності; аналіз та аудит стану та діяльності суб’єктів тощо.

Для досягнення поставленої мети досліджувалися такі напрями:

 • обґрунтування необхідності та розкриття теоретико-методичних основ фінансування механізму управління створенням наукової продукції та виділення його основних складових в умовах формування інноваційної моделі розвитку національної економіки;
 • виявлення основних джерел фінансування створення наукової продукції в Україні та аналіз і оцінка рівня їх організаційного і фінансового наповнення;
 • аналіз методик оцінки вартості наукової продукції та пропонування напрямів вдосконалення в умовах залучення результатів науково-технічної та інноваційної діяльності у сферу ринкових відносин;
 • розкриття значення державного регулювання в механізмі управління створенням наукової продукції і пропонування основних напрямів підвищення ефективності форм і методів державного регулювання науково-технологічної сфери;
 • обґрунтування напрямів фінансового забезпечення формування ефективної системи створення наукоємної продукції відповідно до особливостей функціонування науково-технологічної сфери національної економіки та на цій основі обґрунтування шляхів вдосконалення її фінансування.

За результатами наукових досліджень за останні три роки опубліковано десять монографій, зокрема монографії «Первинне публічне розміщення акцій (ІРО): теорія та практика вітчизняних компаній», «Актуальне забезпечення на ринку страхових послуг», «Реструктуризація промисловості в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки», «Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктура», «Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів», «Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України», «Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні»; 19 науково-практичних посібників та підручників, а саме: «Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: стан та перспективи розвитку», «Оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів», «Довідник соціальних стандартів, нормативів, вимог та обмежень», «Основи ціноутворення», «Торгівля цінними паперами», «Фінансова безпека бізнесу», «Система та елементи державного регулювання страхового посередництва в Україні», «Математичні методи в економіці», «Національні фінанси», «Пенсійна система», «Фінанси», «Аудит».

Крім вище названих видань, за відповідними напрямами досліджень надруковано понад двухсот статей і тез. За згодою кращих випускників магістратури та з збереженням їх авторства, матеріали їх досліджень відображені у публікаціях кафедри.

Як правило, результати наукових досліджень впроваджуються у навчальний процес. Так, викладання обов'язкових для вивчення фінансових дисциплін організаційно поєднується з вивченням юридичних, зокрема таких, як господарське право, цивільне право, судово-економічна експертиза.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки зі спорідненими кафедрами та навчальними підрозділами КНЕУ ім. В. Гетьмана, Університетом державної податкової служби, Університетом банківської справи, Науково-дослідним фінансовим інститутом, ННЦ «Інститут аграрної економіки тощо.

На базі кафедри успішно діє міжкафедральний семінар зі спеціальності 08.00.03. «Економіка та управління національним господарством»

Освітні програми

Кафедра національної економіки та фінансів готує бакалаврів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

  Можливий вступ на старші курси з дипломом молодшого спеціаліста чи дипломом бакалавра за іншою спеціальністю

Провідні викладачі

Основні дисципліни

 • Актуальні питання теорії фінансів
 • Банківська система
 • Банківський менеджмент
 • Банківський менеджмент
 • Бухгалтерський облік
 • Гроші та кредит
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Звітність підприємства
 • Інвестування
 • Інформаційні та цифрові технології
 • Корпоративне управління та безпека бізнесу
 • Методологія, теорія та практика наукових досліджень
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна фінансова звітність
 • Оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності
 • Пенсійна система
 • Податковий менеджмент
 • Правове забезпечення господарської діяльності
 • Приватні фінанси
 • Соціальне страхування
 • Статистика
 • Страховий менеджмент
 • Страхові послуги
 • Страхування
 • Судово-економічна експертиза
 • Управління фінансовими ризиками
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Фінанси
 • Фінансова безпека бізнесу
 • Фінансова безпека бізнесу
 • Фінансове посередництво
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий контролінг
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий трейдинг

АСПІРАНТУРА

З 2013 по 2021 н.р. успішно захистили дисертаційні роботи:

 • Бобров Євгеній Анатолійович на спеціалізованій вченій раді захистив дисертацію та здобув ступінь доктора економічних наук. Назва дисертації – «Енергетична безпека в системі економічної безпеки держави».
 • Ганущак Тетяна Валентинівна на спеціалізованій вченій раді захистила дисертацію та здобула ступінь кандидата економічних наук. Назва дисертації – «Механізм забезпечення фінансової економічної безпеки птахівництва».
 • Кошембар Людмила Олексіївна на спеціалізованій вченій раді К.26.130.01 (м. Київ) захистила дисертацію зі спеціальності 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарювання та здобула ступінь кандидата економічних наук. Назва дисертації – «Механізм удосконалення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання на основі оптимізації оподаткування». Науковий керівник – Лаптєв Сергій Михайлович.
 • Скулиш Юлія Іванівна на спеціалізованій вченій раді Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (м. Київ) захистила дисертацію зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика та здобула ступінь кандидата економічних наук. Назва дисертації – «Соціальна сфера: проблеми та перспективи бюджетного забезпечення в Україні».
 • Євтушенко Світлана Валеріївна на спеціалізованій вченій раді К.26.130.04 (м. Київ) захистила дисертацію зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та здобула ступінь кандидата економічних наук. Назва дисертації – «Регулювання інвестиційної безпеки видавничо - поліграфічної галузі». Науковий керівник – Лаптєв Сергій Михайлович.
 • Румик Ігор Іванович на спеціалізованій вченій раді Д 26.130.01 Університету "КРОК" захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством та здобув ступінь доктора економічних наук. Назва дисертації – «Продовольча безпека в умовах комплементарності національної економіки».
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра національної економіки та фінансів