Захарова Ксенія Федорівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Захарова Ксенія Федорівна

кабінет 246

+38 044 455-56-66, вн. 104

 
 

Захарова Ксенія Федорівна

  • кандидат економічних наук (2016 р.)

Освіта

  • Симпозіум Вищої школи менеджменту Дніпропетровської Гірської Академії «Активні методи навчання у вищій школі. (2005 р.)
  • Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ (2004 р.)
  • Київський національний торгово-економічний університет / Менеджмент антимонопольної діяльності (2004 р.)
  • Кримський державний гуманітарний інститут / Початкове навчання (1999 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2016 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри економічної теорії
  • 2013–2016 рр. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри економічної теорії
  • 2008–2013 рр. – Університет «КРОК», викладач кафедри економічної теорії
  • 2004–2012 рр. – Київський національний торговельно-економічний університет, викладач кафедри економічної теорії
 
 

Публікації

  Yemelianenko L. Foresight in public management as a regulation tool under the conditions of economic uncertainty / L. Yemelianenko, K. Zakharova // The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation: collective monograph /edited by Iryna Radionova. - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2022. - Pp. 25-41. - DOI https://doi.org/10.36690/EUCER-25-41

  Ємельяненко Л.М. Форсайт в публічному управління як інструмент регулювання за умов економічної невизначеності / Л.М. Ємельяненко, К.Ф. Захарова // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 31-51.- URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19

  Захарова К.Ф. В’ячеслав Будзиновський - дослідник економіки Галичини / К.Ф. Захарова, Д.Д. Головіна // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ - початку ХХ століття: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 року) / наук. ред. І.Ф. Радіонова. - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 31-33.

  Захарова К.Ф. Напрямки антикартельного регулювання національної економіки /К.Ф. Захарова // Теоретичні та прикладні аспекти впливу держави на економіку України: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /укл. Л.А. Підопригора.- Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018.-С.16-21

  Захарова К.Ф. Економічні компетентності українців як мета діяльності митрополита Андрія Шептицького / К.Ф. Захарова, О.А. Сивак // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез / наук. ред. проф. І. Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 52-55
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-04-25_zbirka-tez.pdf

  Захарова К.Ф. Антимонопольне регулювання та досягнення макроекономічної стабільності/ К.Ф. Захарова // Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки: монографія / за наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. - К.:Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С. 134-161.

  Захарова К.Ф. Пріоритети антикартельного регулювання в Україні / К.Ф. Захарова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип.48.- С. 27-38
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/17

  Zakharova K. Price collusion detection tools in reforming the national economy/ K. Zakharova // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 45. - С. 17-23.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n45.pdf

  Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки: монографія / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв, К.В. Захарова, Б.Б. Гарін; за наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", - 2017.- 240 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/483-makroekonomichna-polityka-u-makroekonomichnii-stabilizatsii-natsionalnoi-ekonomiky

  Захарова К.Ф. Еволюція антикарательних концепцій наднаціонального рівня в розвинутих економіках / К. Ф. Захарова // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016 . - С.136-138
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алімпієв Є.В. Економічні підходи протидії картельним угодам у практиці антимонопольного регулювання [Електронний ресурс]/Є.В. Алімпієв, К.Ф. Захарова // Ефективна економіка - 2015. - №11.
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4756

  Zakharova K. The interdependence of efficiency of anti-monopoly regulation of price collusion and state economic security / К. Zakharova // Социальная экономика. Актуальные проблемы ХХI века. Тбилисси) .- 2014. - №2 (32). -С. 39-42.

  Захарова К.Ф. Об'єктивна необхідність та сутність регулювання цін / К.Ф. Захарова // Сучасний стан соціально-економічного розвитку України: проблеми, пріоритети та перспективи: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Кам'янець-подільський: Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2014.- Економічні науки. - Вип.9 - С. 34-39

  Захарова К.Ф. Ефективність антимонопольного регулювання картелів у контексті забезпечення економічної безпеки держави / К. Ф. Захарова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 18. "Економіка і право".- 2013. - Вип. 23. - С.83-91.

  Захарова О.Ф. Боротьба з ціновими злочинами як один з пріоритетних напрямів конкурентної політики держави / О. Ф. Захарова // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - №3. - С. 88-94.

  Захарова О.Ф. Картель як форма прояву монопольної влади / О. Ф. Захарова // Підприємництво, господарство, право. - 2009. - №9. - С.161-164.

  Захарова О.Ф. Контроль за формуванням, встановленням та застосуванням цін і тарифів на товарних ринках України / О. Ф. Захарова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2009. - №12. - С.503-509.

  Захарова О.Ф. Методологічні засади формування ціни на товарних ринках різного типу / О. Ф. Захарова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наукових праць. - 2009.- Випуск 252: В 6т. - Т.V. - С.1360-1369.

  Захарова О.Ф. Особливості державного регулювання цін на продовольчу продукцію в Україні/ О. Ф. Захарова // Підприємництво, господарство, право. - 2009. - №5. - С.162-165.

  Захарова О.Ф. Картельні змови на товарних ринках України / О.Ф. Захарова // Ключевые проблемы современной науки - 2009: матеріали V Міжнародної науковопрактичної конференції: Софія: "Бял ГРАД БГ" ООД, 2009. - У 9 т. - Т 3. - С. 53-55

  Захарова О.Ф. Відносини влади в ринковій економіці / О.Ф. Захарова // Ключевые проблемы европейской науки - 2009: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції.: Софія: "Бял ГРАД БГ" ООД, 2009. - У 9 т. - Т 3. - С. 55-57

  Захарова О.Ф. Державне регулювання цін та конкурентна політика в Україні /О. Ф. Захарова // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - №2. - С.161-168.

  Захарова О.Ф. Проблеми узгодження конкурентної політики та державного регулювання цін в Україні / О. Ф. Захарова // Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих учених. - Харків: КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2008. - Ч.1. - С.73-74.

  Захарова О.Ф. Напрямки реалізації конкурентної політики на товарних ринках України / О.Ф. Захарова // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. - Ялта: КНТЕУ, 2008. - С. 121-123

  Захарова О.Ф. Особливості ціноутворення на товарних ринках України / О.Ф. Захарова // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2 ч. - Ч. 2. - Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2008. - С. 72-73

  Захарова О.Ф. Особливості державного регулювання цін на продукцію олігополістичних утворень в Україні / О.Ф. Захарова // Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції.: У 2 ч. - Ч.2. - Харків: ХДУХТ, 2008. - С. 69-71

  Захарова О.Ф. Боротьба з ціновими злочинами як один з пріоритетних напрямів конкурентної політики / О.Ф. Захарова // Сучасний соціокультурний простір: Матеріали п'ятої всеукраїнської науково-практичної конференції.: У 2 ч. - Ч. 2. - Київ: ТОВ "ТК Меганом", 2008. - С. 35-36

  Захарова О.Ф. Напрямки вдосконалення державного регулювання цін / О.Ф. Захарова // Реструктуризація розвитку фінансового ринку в Україні: філософія, стратегія, тактика: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. - Київ: КНТЕУ, 2007. - C. 52-53

  Захарова О.Ф. Особливості дослідження товарних ринків у трансформаційній економіці / О.Ф. Захарова // Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції. - Сімферополь: Издательский центр Крымского института бизнеса, 2006. - С. 124-127


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Захарова Ксенія Федорівна