Зображення контакту

Чумаченко Ольга Григорівна

Кандидат економічних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 503

Телефон: (+38 044) 455-57-12, вн. 121

 

Публікації

  Чумаченко О.Г. Фінансовий лізинг: проблеми та преспективи розвитку /І.Р. Ващук, О.Г. Чумаченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.72-75

  Чумаченко О.Г. Сприяння активізації інвестиційного розвитку підприємств аграрного сектору /Мошляк І.О., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.244-246

  Чумаченко О.Г. Контролінг в системі фінансового управління /Паплінський В.А., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.271-273

  Чумаченко О.Г. Управління фінансовими ресурсами підприємства /Радзиховська А.Р., //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.295-298

  Чумаченко О.Г. Фінансовий лізинг: проблеми та перспективи розвитку /Сидорчук А.В., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.318-321

  Чумаченко О.Г. Кредитування фізичних осіб комерційними банками в Україні /Тирлич І.В., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.336-340

  Баластрик Л. А. Хозяйственный механизм природопользования/ Л. А. Баластрик, О. Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С.77-84

  Грушко В.І. Національні фінанси: підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко; за ред. д.ек.н., проф. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 660 с

  Чумаченко О.Г. Передумови виникнення криптовалюти / О. Г. Чумаченко, Л. О. Баластрик // Наукові праці НДФІ. - 2017. - № 4. - C. 96-99

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.

  Кузьмінский В.З. Соціальні проблеми України /В.З. Кузьмінский, О.Г. Чумаченко//Формула ідеального соціального забезпечення: Збірник матеріалів Науково-практичної конференції. – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017.-С 55.

  Чумаченко О.Г. Экологические факторы общественного воспроизводства. Китайсько-українське гуманітарне співробіцтництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях" [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017 - с.98-107

  Чумаченко О. Г. Напрямки вдосконалення фондового ринку України / О. Г. Чумаченко ; В.З. Кузьмінський// Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції.- Університет економіки та права «КРОК», 2015. - С. 142-145

  Чумаченко О. Г. Роль вищих навчальних закладів у створенні інноваційної моделі зайнятості / О. Г. Чумаченко ; III Міжнародна конференція "Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор - нові виклики та можливості".- Національний університет "Львівська Політехніка", м. Львів, 14.05.2015

  Грушко В.І. Сучасні підходи до інтерпретації фінансового контролінгу в системі оперативного та стратегічного управління національною економікою / В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 43-51

  Чумаченко О.Г. Цілі вищої освіти в контексті модернізації економіки та суспільства / О. Г. Чумаченко, В. І. Грушко //Економічна теорія та освіта в XXI століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 р.).- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.14-17

  Чумаченко О.Г. Економічна безпека інвестиційної діяльності в умовах глобалізації / О.Г. Чумаченко, Л.О. Баластрик // Сучасні виклики розвитку світової економіки: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19.11.2015). - Київський національний Університет ім. Тараса Шевченка, 2015. - С. 92-95

  Грушко В.І. Цілі вищої освіти в контексті модернізації економіки та суспільства / В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.14-18

  Грушко В.І. Стратегія фінансування компанії: вплив фінансового важеля / В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ( Київ-Буча, квітень 2013). - К. : Міленіум, 2013. - С.75-76

  Чумаченко О.Г. "Екологічні обмеження економічного розвитку: міфи і реальність" // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст. - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка - 2012 р. - с.37-41

  Чумаченко О.Г. Финансовое обеспечение качества трудового потенциала в инновационной экономике // Сб. Пятой междунар. науч. конф. "Инновационное развитие экономики России: сценарии и стратегии". - Москва, 2012. - С. 360-370.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 1./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д. Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред.проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 94 с

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 2./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред. проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 108 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Грушко В.І. Роль інвесторів у підвищенні привабливості акцій/ В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко //Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: Міжвузівська науково-практична конференція. (м.Буча, УГІ, 24 жовтня 2010 року). - Київ-Буча: Український гуманітарний інститут, 2010. - С. 31-33

  Грушко В.І. Первинне публічне розміщення акцій (ІРО): теорія та практика вітчизняних компаній: монографія / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко - К.: ТОВ "Дорадо-Друк", 2009. - 252 с.

  Грушко В.І. Страхування фінансових ризиків в системі економічної безпеки підприємства/ В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" 2008. - Вип. 17. - С. 84-89

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-виробничої практики для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 15 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" / В.І. Грушко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 16 с.

  Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050105 "Банківська справа"/ В.І. Грушко, Т.В. Іваненко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 16 с

  Грушко В.І. Оцінка бізнесу при злитті-поглинанні компаній/ В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко //Вчені записки Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2006. - Вип. 15. - С. 118-126

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Чумаченко Ольга Григорівна