«Комп'ютерні науки»
(про спеціальність та освітні програми)

Інститут інформаційних та комунікаційних технологій | Кафедра комп'ютерних наук

 
 
 

Чому варто здобувати спеціальність «Комп'ютерні науки» в Університеті «КРОК»?

 •  Університет має досвід підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців у галузі компютерних наук
 •  якість освіти, що відповідає європейським стандартам, оскільки навчальні програми побудовані за принципом практико-орієнтованого навчання
 •  в структурі Університету функціонує Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, який сприяє амбіційним студентам сформувати конкурентні компетентності потрібні на ринку праці
 •  провідна роль у підготовці фахівців відводиться формуванню аналітичного мислення, креативного стилю та здатності працювати з найсучаснішими комп’ютерними та інформаційними технологіями
 • Інформація про спеціальність

  Формування глобального інформаційного суспільства та бурхливий процес комп’ютеризації всіх сфер суспільного життя спричинили народження і стрімкий розвиток нової, вкрай актуальної спеціальності «Комп'ютерні науки». Вимоги щодо знань і вмінь фахівців цієї спеціальності залежать як від базового знання найпопулярніших мов і середовищ програмування (Java, С++ тощо), вміння усунути несправність будь-якої оргтехніки, так і від таких виняткових навичок, як розробка LotusNotes, WinInet та ін. Традиційно високим є попит на веб-сервер-програмістів, які знають PHP, SQL, CSS, HTML, JavaScript, XML тощо. Отже, сьогодні ці фахівці – найбільш затребувана і високооплачувана категорія спеціалістів, яких, з одного боку, катастрофічно не вистачає нашій країні, а, з іншого боку, на яких буквально «полюють» найрізноманітніші й численні зарубіжні компанії.

  Основне завдання під час навчання бакалаврів в Університеті економіки та права «КРОК» за спеціальністю «Комп’ютерні науки» полягає в набутті студентами знань та компетенцій щодо методів, які використовуються при проектуванні та розробці передових програмних систем. Особливий акцент робиться на опануванні студентами концептуальних основ обчислювальної техніки – фундаментальних алгоритмів, мов програмування, операційних систем та програмного забезпечення інженерних методів.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з комп’ютерних наук та інформаційних технологій

  для здобуття ступеня магістра

 • Освітня програма «Комп'ютерні мережі та адміністрування» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Комп'ютерні науки» можуть обрати освітню програму «Комп'ютерні мережі та адміністрування».

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті освітня програма в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  Освітня програма «Комп'ютерні мережі та адміністрування» відкрита з огляду на дедалі зростаючі потреби ринку у фахівцях, які мають компетентності в галузі мережевих технологій та безпеки інформаційних систем. Програма підготовки фахівців з цієї освітньої програми поєднує в собі навчальний план бакалавра комп’ютерних наук та навчальну програму Мережевої академії CISCO. Випускники даної освітньої програми мають достатньо теоретичних знань і практичних навичок для того, щоб бути ефективними і креативними, працюючи в комп’ютерних та інформаційних центрах на підприємствах різного профілю усіх форм власності, та успішними у власному кар’єрному зростанні.

  Ключові професійні компетентності

  Під час навчання в Університеті «КРОК» за бакалаврською програмою зі спеціальності «Комп'ютерні науки» студенти мають всі умови і можливості для того, щоб:

  • отримати ґрунтовну підготовку в галузі дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів і теорії складності, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень;
  • набути ґрунтовних знань мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем;
  • опанувати знання та вміння в галузі системних досліджень, моделювання систем, системного аналізу об’єктів інформатизації;
  • оволодіти знаннями та вміннями застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем;
  • отримати знання сучасних теорій організацій баз даних та знань, методів і технологій їх розробки;
  • набути базових знань технологій розподілених систем та паралельних обчислень;
  • досконало опанувати базові знання веб-технологій.

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • приклади реалізацій сучасних систем управління базами даних; архітектуру систем баз даних; засоби забезпечення безпеки даних; послідовність і зміст етапів проектування баз даних;
  • апаратно-програмні платформи адміністрування; принципи організації баз даних адміністрування; механізми роботи концентраторів, комутаторів, маршрутизаторів;
  • розгортання доменної моделі комп’ютерної мережі та застосування групових політик безпеки під час управління інфраструктурою підприємства; основні мережні служби сервера DNS DHCP, WINS, RRAS, утиліти архівування та відновлення компонентів системи; технологію віддаленого управління Windows-системами; методологію та порядок моніторингу компонентів для оперативного аналізу продуктивності їхніх робіт;
  • призначення підсистем конфігурації програмного забезпечення «1С Підприємство»; принципи організації взаємозв’язків між ними; технологію встановлення, конфігурування програмних модулів та їх налаштування щодо задач бухгалтерського обліку, планування виробничої діяльності підприємства; порядок створення користувачів системи, їх адаптацію до конкретного рішення; технологію адміністрування та конфігурування інтерфейсів системи зі зміною та додавання модулів;
  • синтаксис та конструкції запитів мови 1С; побудову та застосування об’єктної моделі, конфігурування бази даних та роботу з даними;
  • огляд редакцій та функціональні можливості UNIX-систем; методи налаштування та побудови маршрутизації мережі під керівництвом UNIX-серверів; порядок та особливості встановлення, налаштування сервера Samba, Apache HTTP; технологію резервного копіювання та відновлення системних файлів та файлів користувачів, виконання оновлення та діагностики роботи програмного забезпечення UNIX-сервера.

  Випускники вміють:

  • розробляти та адмініструвати бази даних; створювати об'єкти бази даних; нормалізувати відносини при проектуванні реляційної бази даних; виконувати запити до бази даних;
  • проектувати архітектуру інформаційних систем; вибирати апаратно-програмні засоби для реалізації інформаційних систем; налаштовувати віртуальні локальні мережі (VPN);
  • здійснювати налаштування Windows Server у якості контролера домена; здійснювати управління програмними додатками за допомогою групових політик домену; виконувати встановлення та налаштування служб DNS, DHCP, служби маршрутизації та віддаленого доступу; застосовувати стандартні утиліти щодо діагностики роботи програмного забезпечення Windows Server та протоколу TCP/IP; здійснювати резервне копіювання та відновлення роботи програмного забезпечення Windows Server; виконувати управління сервером за допомогою віддаленого робочого столу;
  • здійснювати за допомогою програмних засобів 1С адміністрування та формування плану виробництва у частині собівартості продукції, торгово-складського обліку, ціноутворення, роботи із замовленнями, управління взаєморозрахунками; формувати календарні плани продажів товарів, їх виробництва та закупівель;
  • виконувати роботи з адміністрування підсистеми бюджетування, обліку основних засобів та нематеріальних активів, кадрового та зарплатного обліку; налаштовувати та адмініструвати звіти щодо виробничої діяльності підприємства;
  • на мові 1С виконувати роботи з текстовими та числовими даними, застосовувати перемінні та оператори присвоювання; здійснювати арифметичні та логічні операції і створювати синтаксичні конструкції з циклами, переходами; використовувати масиви, таблиці, списки та структури значень;
  • здійснювати конфігурування UNIX-сервера якості FTP, DNS, HTTP-сервера; працювати з командним рядком UNIX; виконувати налаштування роботи UNIX-сервера спільно з Windows-системами; здійснювати управління дисковими масивами сервера, налаштовувати інтерфейси та маршрутизацію мережі UNIX-сервера.

  Основні дисципліни

  » Об’єктно-орієнтоване програмування » Бази даних » Операційні системи » Комп'ютерні мережі » Веб-технології » Криптографія » Технології створення ПЗ та комп’ютерне програмування » Паралельні та розділені обчислення » Дискретна математика » Системний аналіз » Інтелектуальний аналіз даних » Теорія прийняття рішень » Штучний інтелект » Проектування інформаційних систем » Моделювання систем » Крос-платформне програмування » Комп'ютерна графіка.

  Дисципліни освітньої програми: » Адміністрування баз даних » Адміністрування CISCO » Адміністрування Windows Server » SAP (1C Підприємство) » Програмування 1С » Адміністрування UNIX-серверів.

  Практика

  Згідно з навчальним планом студенти Університету «КРОК» за цією спеціальністю проходять дві практики, а саме: проектно-технологічну та переддипломну практику у вітчизняних та зарубіжних ІТ-компаніях, а також на підприємствах малого та середнього бізнесу різних галузей, які потребують фахівців з інформаційних технологій. Наближення студентів до виробничого середовища дає їм можливість закріпити і збагатити свої знання та набути відповідних практичних навичок, а також краще зрозуміти потреби та очікування майбутніх замовників (працедавців), сформувати погляд на ІТ-продукт «очима клієнта».

  Крім того, студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» також мають можливість реалізовувати власні проекти на базі нашого Університету у рамках департаменту автоматизації управління ВНЗ.

  Працевлаштування

  Відповідно до існуючої номенклатури (Національний класифікатор України: «Класифікатор професій»), випускники цієї спеціальності можуть займати такі посади: технік-програміст; технік із системного адміністрування; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну); фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп'ютерних програм, інженер з обслуговування комп’ютеризованих систем в організаціях, установах та на підприємствах різного профілю.

  Студенти, які успішно завершили навчання за освітньою програмою «Комп'ютерні мережі та адміністрування» будуть здатні й зможуть розпочати свою кар’єру в якості мережевих інженерів, мережевих адміністраторів, адміністраторів безпеки мережі, мережевих дизайнерів, мережевих аналітиків, мережевих аудиторів тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра

   
 • Освітня програма «Комп'ютерна графіка та дизайн» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Комп'ютерні науки» можуть обрати освітню програму «Комп'ютерна графіка та дизайн».

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті освітня програма в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  Студенти, які оберуть цю освітню програму, окрім ґрунтовних теоретичних знань з цілої низки базових та вибіркових дисциплін, що викладаються в Університеті «КРОК», матимуть змогу додатково оволодіти навичками не тільки створювати зображення за допомогою комп'ютера, а й розробляти нові сайти, створювати 3D-об’єкти та моделі. Навчання за цією освітньою програмою озброює випускників науковими та інженерними методиками для проведення аналізу і рішення проблем; готує і мотивує їх до поглибленого вивчення та дослідження в галузі комп'ютерної графіки і анімації. Студенти, зокрема, набувають знань та вмінь, як саме розробляти дизайн сайтів та підтримувати їх, редагувати і обробляти високоякісні фотографії та зображення, працювати з багатовимірними зображення. Вони також дізнаються про особливості й тонкощі анімації, теорії кольору, відео і програмування тощо.

  Ключові професійні компетентності

  Під час навчання в Університеті «КРОК» за бакалаврською програмою зі спеціальності «Комп'ютерні науки» студенти мають всі умови і можливості для того, щоб:

  • отримати ґрунтовну підготовку в галузі дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів і теорії складності, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень;
  • набути ґрунтовних знань мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем;
  • опанувати знання та вміння в галузі системних досліджень, моделювання систем, системного аналізу об’єктів інформатизації;
  • оволодіти знаннями та вміннями застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем;
  • отримати знання сучасних теорій організацій баз даних та знань, методів і технологій їх розробки;
  • набути базових знань технологій розподілених систем та паралельних обчислень;
  • досконало опанувати базові знання веб-технологій.

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • основи web-дизайну та Internet-програмування, основи проектування сайтів та технології проектування, основи програмування сайтів різними програмними засобами;
  • можливості відеосистем для вирішення задач моделювання, комп'ютерної графіки;
  • призначення, можливість та область застосування програм для роботи з двомірною та трьохмірною анімацією; основні формати для зберігання анімаційних фільмів;
  • різновиди 2D- та 3D-моделей; загальні алгоритми побудови 3D-моделей; методи постобробки 3D-моделей; 3D-основи Blender;
  • структура та принципи функціонування цифрових обчислювальних пристроїв обробки комп'ютерних зображень різного призначення; класифікація графічних редакторів та пакетів; принципи обробки графічної інформації в цілому; принципи функціонування та побудови основних варіантів сучасних графічних пакетів та принципів вводу-виводу графічної інформації, форматів графічних даних;
  • способи створення динамічних зображень; варіанти використання динамічних зображень в різних середовищах; основні елементи дизайну: персонажі, локації, ефекти та інтерфейс; статику та динаміку; розкадровку анімації;
  • основні сучасні програмні засоби орієнтації на виконання дизайну комп'ютерної гри; етапи проектування та послідовність виконання дизайну комп'ютерної гри.

  Випускники вміють:

  • розробляти макети web-сайтів, використовуючи технології проектування сайтів та Internet-програмування, використовувати їх на практиці, оптимізувати графіку, планувати веб-сайти;
  • використовувати текстовий та графічні редактори сучасних інтерактивних систем; програмувати на мові високого рівня;
  • створювати інтерактивну анімацію для web-сторінок; створювати, транслювати компоненти сцен з набору простих об’єктів; володіти різними способами моделювання та редагування трьохмірних об’єктів, працювати з проекційними картами матеріалів та їхніми модифікаторами; використовувати можливості світла, тіні та розстановки камер, досягати різних ефектів сприйняття сцени;
  • створювати прості 3D-моделі; створювати 3D-анімацію;
  • розробляти відеозображення, проводити ретушування (видалення дефектів та подряпин) відеозображень, користуватись інструментаріями для комп'ютерної обробки відеозображень;
  • розробляти динамічні вставки та візуальний стиль гри відповідно до концепції.

  Основні дисципліни

  » Об’єктно-орієнтоване програмування » Бази даних » Операційні системи » Комп'ютерні мережі » Веб-технології » Криптографія » Технології створення ПЗ та комп'ютерне програмування » Паралельні та розділені обчислення » Дискретна математика » Системний аналіз » Інтелектуальний аналіз даних » Теорія прийняття рішень » Штучний інтелект » Проектування інформаційних систем » Моделювання систем » Крос-платформне програмування » Комп'ютерна графіка.

  Дисципліни освітньої програми: » Веб-дизайн » Математичні основи комп'ютерної графіки » Комп'ютерна анімація » 2D- та 3D-моделювання » Створення та обробка цифрових відеозображень » Графіка комп'ютерних ігор.

  Практика

  Згідно з навчальним планом студенти Університету «КРОК» за цією спеціальністю проходять дві практики, а саме: проектно-технологічну та переддипломну практику у вітчизняних та зарубіжних ІТ-компаніях, а також на підприємствах малого та середнього бізнесу різних галузей, які потребують фахівців з інформаційних технологій. Наближення студентів до виробничого середовища дає їм можливість закріпити і збагатити свої знання та набути відповідних практичних навичок, а також краще зрозуміти потреби та очікування майбутніх замовників (працедавців), сформувати погляд на ІТ-продукт «очима клієнта».

  Крім того, студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» також мають можливість реалізовувати власні проекти на базі нашого Університету у рамках департаменту автоматизації управління ВНЗ.

  Працевлаштування

  Відповідно до існуючої номенклатури (Національний класифікатор України: «Класифікатор професій»), випускники даної спеціальності можуть займати такі посади: технік-програміст; технік із системного адміністрування; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну); фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп'ютерних програм, інженер з обслуговування комп'ютеризованих систем в організаціях, установах та на підприємствах різного профілю.

  Окрім того, студенти Університету «КРОК», які завершили навчання за освітньою програмою «Комп'ютерна графіка та дизайн», матимуть право і можливість розпочати свою кар’єру в багатьох галузях, що пов’язані з комп'ютерними зображеннями в якості й на посадах графічного дизайнера, комп'ютерного аніматора, розробника цифрових технічних ілюстрацій, розробника мультимедіа, веб-розробника, розробника комп'ютерних ігор тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра

   
 • Спеціальність «Комп'ютерні науки» | магістр

  Досвід підприємств, які вміють добре організувати інформаційне обслуговування працівників апарату управління, показує, що багато проблем можна вирішити, якщо базу стратегічних даних формувати одночасно з розробкою і використанням інформаційних систем різного типу. Адже інформаційні системи дають можливість накопичувати інформацію про минуле і сучасне; складати прогнози розвитку подій, мати уявлення про реальні справи на підприємстві на конкретному відрізку часу і т. п.

  Саме цим перш за все пояснюється той факт, що постійно зростає потреба у висококласних професіоналах, здатних створити сайт і забезпечувати його надійну технічну підтримку. Сьогодні такі фахівці вважаються найбільш затребуваною і високооплачуваною категорією спеціалістів, яких, з одного боку, перманентно не вистачає нашій країні, а з іншого боку, на яких буквально «полюють» численні зарубіжні кампанії.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання специфікації на розробку корпоративних стосунків;
  • знання процесу повного циклу розробки програмного забезпечення за допомогою технології net;
  • володіння інструментами прикладних логічних обчислень;
  • вміння застосовувати на практиці алгоритми різного роду, визначати міри складності обчислень, володіти підходами вирішення задач P- та NP-класів;
  • вміння розробляти розподілені застосунки масштабу підприємства за допомогою технологій EnterpriseJavaBeans (EJB), Java Server Pages (JSP) та сервлетів (Servlets);
  • розуміння створення розподілених, просторових баз даних і створення додатків на основі цих баз даних, масштабування баз даних до BigData;
  • вміння використовувати інструменти реляційної алгебри при вирішенні задач моделювання нових даних;
  • володіння навиками роботи з даними, технологіями клієнтської сторони, інтеграції із зовнішніми сервісами, проектування і прототипування, застосування методики гнучкої розробки, командної розробки, системи контролю версій коду;
  • володіння знаннями та вміння використовувати патерни, технології та особливості впровадження елементів об’єктно-орієнтованої архітектури;
  • вміння створювати мобільні додатки для сучасних мобільних операційних систем;
  • вміння використовувати засоби R при роботі з даними BigData; застосовувати R при дослідженні даних і при виконанні задач аналізу даних;
  • вміння конфігурувати хмарні обчислювальні ресурси, застосовуючи засоби обчислювальної еластичності.

  Основні дисципліни

   Логічне програмування  Управління організаційними змінами  Сертифікація, стандартизація, якість в ІТ сфері  Функціональне програмування  Бізнес-моделювання та управління вимогами  Хмарні технології  Програмування на Java EE  Big Data  Мобільний комп'ютинг  Інноваційні технології баз даних  Компонентна технологія розробки ПЗ  Web-технології Java

  Практика

  Згідно з навчальним планом студенти проходять переддипломну практику у вітчизняних та зарубіжних ІТ-компаніях, а також на підприємствах малого та середнього бізнесу різних галузей, які потребують фахівців з інформаційних технологій. Наближення студентів до виробничого середовища дає можливість розуміти потреби та очікування майбутніх замовників (працедавців) та формує у студентів погляд на ІТ-продукт «очима клієнта».

  Крім того, студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» також мають можливість реалізовувати власні проекти на базі нашого Університету у рамках департаменту автоматизації управління ВНЗ.

  Працевлаштування

  Випускник спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» може займати такі посади: інженер комп'ютерних систем; інженер із застосуванням комп'ютерів; конструктор комп'ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп'ютерів; інженер із застосування комп'ютерів; консультант у сфері обчислювальних систем; інженер-дослідник; науковий співробітник; науковий співробітник (обчислювальні системи); аналітик комп'ютерних систем; начальник (завідувач) виробничої лабораторії, завідувач лабораторії; викладач вищого навчального закладу; інженер-програміст; начальник дослідної лабораторії; начальник інформаційно-обчислювального центру та ін.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.