Наукові публікації кафедри комп'ютерних наук

 
Тарнавський Ю.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» програм професійного спрямування «Інформаційні технології проектування», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» // Технології захисту інформації [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Ю.А.Тарнавський. – Електронні текстові дані (1 файл: 81,4 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7434
Тарнавський Ю.А., Данилова О.А. Розробка криптопровайдера для алгоритму блокового симетричного шифрування ДСТУ ГОСТ 28147:2009 // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 88.
Тарнавський Ю.А., Дмитришак М.І. Інструментальні засоби створення конструктивних креслень геологічних перерізів за даними георадару // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 89.
Тарнавський Ю.А., Петрова М.Д. Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використанння // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 90.
Тарнавський Ю.А., Сич А.В. Інструментальні засоби захисту Web-контенту // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 91.
Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Програмні засоби аналізу геологічного складу ґрунтів за даними георадарних досліджень // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 92.
Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Автоматизація обробки радіолокаційних даних при інженерно-геологічних вишукуваннях в зоні промислового майданчика // Енергетика: економіка, технологія, екологія. – 2014. – № 3.
Тарнавський Ю.А. Бібліотека функцій для реалізації поліномінального методу шифрування // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013,. – № 2. – С. 49–53.
Тарнавський Ю.А. Основы прикладного программирования WPF-приложений // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013. № 2 – С. 138–151.
Тарнавський Ю.А., Глива В.А., Віднічук Т.В., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А. Засоби підвищення електромагнітної безпеки при експлуатації обчислювальної техніки // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 133–137.
Тарнавський Ю.А., Глива В.А., Дмитришак М.І., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Методи побудови геологічних розрізів за даними георадара // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 171–174.
Тарнавський Ю.А. Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій / [Лук’яненко С.О., Шаповалова С.І., Шульженко О.Ф. та ін.]; за заг. ред. Лук’яненка С.О., Шаповалова С.І. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство «ТЕКСТ», 2013. – 206 с. (Розділ «Методи побудови геологічних перерізів по даним георадара», с. 77–85).
Пономарьов В.П. Проблеми захисту підприємництва у адміністративному судочинстві // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2013. – Вип. 15. – С. 109–116.
Гречко В.О., Гречко А.В., Коваленко А.С., Шаров О.И. Разработка Web-интерфейса для метода прогнозного графа // Міжнар. конф. «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». – Київ, 2013. – С. 191–193.
Гречко В.О., Гречко А.В., Колбасин Н.И., Фальфушинский В.В. Исследование эффективности параллельных алгоритмов сортировки для различных схем многопоточного слияния // Міжнар. конф. «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». – Київ, 2013. – С. 189–190.
Кравченко Ю.В. Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника в дискретної оптимізації // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2012. – Вип. 64. – С. 41–50.
Кравченко Ю.В. Концепція забезпечення функціональної стійкості складних технічних систем // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. Моделювання та інформаційні технології. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2012. – Вип. 63. – С. 86–89.
Козюра В.Д., Піскун І.В., Хорошко В.А. Базовые модели комплексной системы защиты информации в корпоративных сетях // Сучасний захист інформації, ДУІКТ: спецвипуск. – 2012. – С. 20–25.
Козюра В.Д., Піскун І.В., Хорошко В.А. Выбор момента времени для проведения операции воздействия на информацию // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, НА СБ України. – 2011. – № 2 (6). – С. 76–83.
Козюра В.Д., Юрх Н.Г. Захист мовної інформації методами кодування з адаптивним передбаченням // Захист інформації, ДУІКТ. – 2011. – С. 28–34.
Кравченко Ю.В. Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника в дискретної оптимізації // Зб. наук. пр. Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – № 28. – С. 56–59.
Козюра В.Д. Статистические парметрические методы сегментации нестационарных случайных процессов // Вісник ДУІКТ. – 2010. – Том 8, № 3. – С. 262–268.
Козюра В.Д., Юрх Н.Г. Безопасность виртуальной среды // Сучасний захист інформації, ДУІКТ. – 2010. – № 1. – С. 54–57.
Тульчинська Д.М. Use of the method of images in studying the energy spectra of the surface states of electrons or holes in three-layer semiconductor-dielectric-conduc tor structures // Укр. фіз. журн. – 2009. – Т. 54, 3.
Тульчинська Д.М. (в співавторстві). Підвищення теоретичного рівня курсу фізики як один із шляхів підвищення ефективності навчання в середній та вищій школах // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2009. – Вип. 65. – С. 202–208.
Козюра В.Д. Методы аппроксимации условных распределений бинарных признаков в системах распознавания // Захист інформації, ДУІКТ. – 2009. – № 3. – С. 22–26.
Терзян Т.К. та ін. Компонентне програмування: навч. посіб. – К.: Таxon, 2009. – 254 с.
Буй Д.Б., Кахута Н.Д. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності // Theoretikal and applied aspects of program systems development international conference. Desember 8–10. 2009: abstracts. – Kyiv, 2009. – С. 244–26.
Гречко В.О. (у співавторстві). Методи та засоби анкетування (тестування) з використанням інтернет-технологій // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 46–50.
Гречко В.О. (у співавторстві). Злам Web 2.0: проникнення в мережу Intranet // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 43–46.
Терзян Т.К. (у співавторстві). Обфускація програмного коду на мові С // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 58–62.
Терзян Т.К. та ін. Основи інформатики. Лабораторний практикум 2004. Посібник з грифом МОН України.
Філімонова Т.О. Использование итерационной теории изгиба ортотропных пластин при сосредоточенных температурных воздействиях // Доповіді НАН України. – 2008. – № 3. – С. 77–82.
Гречко В.О. (у співавторстві). Розробка додатків на кросплатформовій мові Java // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 43–46.
M.I. Kislucha, D.M. Tulchynska. Coordinate depending effective mass in nanhomogenous field . «Molekular self-organization in Mikro, Nano and Macro Dimensions: for Molecules to water, to Nanopartides, DNA and Proteins». 2008, Kyiv, Ukraine.
Кахута Н.Д. Відношення сумісності, узагальнене з’єднання та узагальнений прямий добуток // Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2007. – Вип. 4. – С. 167–173.
Кахута Н.Д. Критерії ін’єктивності бінарних відношень // Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2007. – Вип. 3. – С.141–146.
Філімонова Т.О. Решение задач о термоупругом изгибе ортотропных пластин на основе итерационной теории // Теоретическая и прикладная механика. – 2007. – Вып. 42. – С. 98–103.
Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Energy spektra of excitons of various radii // Укр. фіз. журн. – 2007. – Т. 52, 1.
Буй Д.Б., Кахута Н.Д. Властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності, сумісності // Тези доповідей 8-ї Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», Львів, ЛНУ, 3–5 жовт. 2006 р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 25.
Філімонова Т.О. Исследование локального термоупругого изгиба ортотропных пластин на базе итерационной теории // Труды ИПММ НАН Украины. – 2006. – Вып. 13. – С. 57–64.
Філімонова Т.О. Фундаментальное решение уравнений термоупругого изгиба ортотропных пластин по итерационной теории // Вісн. Донец. університету. Сер. А. – 2006. – № 1. – С. 115–118.
Гречко В.О. (у співавторстві). Web-интерфейс системы анализа // Міжнар. конф. «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем «TAAPSD» 2006 (Україна, Київ, 5–8 груд. 2006 р.). – К.: Університетське видавництво НаУКМА «ПУЛЬСАРИ». – С. 155–171.
Гречко В.О. Выбор коммерческой системы документооборота для корпоративной информационной системы // Управляющие системы и машины. – 2004. – № 3.
Гречко В.О. (у співавторстві). Программный пакет «ГеоПоискПРО» для комплексной интерпретации геофизического исследования скважин («ГеоПоискПРО») РФ. СВИДЕТЕЛЬСТВО об официальной регистрации программы для ЭВМ, 2004. № 2004611037.
Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Charge-Transter complexes in silicon-organic photoconductors with admixtures of acceptor molecules // Synth. Met. – 2004. – V. 135. – P. 199–203.
Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Спектроскопія полісиданів з домішками акцепторів // УФЖ. – 2003 – Т. 46 , № 10.
Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Charge-Transter complexes in polisilanes – In. Book of Abstracts of the Work Shop on Modern Problems of Sott Mation Theory, 27–31, August 2000, Chernigiv, Ukraine, P. 86–89.
 

  Троцько В.В. Методи штучного інтелекту: навчально-методичний і практичний посібник. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2020. – 86 с.

  Чернозубкін І.О. Концепція побудови електронного освітнього середовища (на прикладі Університету «КРОК») / І.О. Чернозубкін, Ю.Є.Добришин, В.В. Троцько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 39-41

  Rach V.A. Method for formalizing the customer's attitude to possible changes to the basic project parameters in the phase of its implementation/ V.A. Rach, N.A. Borulko // Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev - Riga: ISMA, 2019.- P.237-247

  Тимчук О.С. Застосування алгоритму мурашиної колонії до вирішення задачі декількох комівояжерів без депо/О.С. Тимчук, Я.А. Проценко, А.І. Парамонов//Системи обробки інформації.-2019.-№3.-С.73-78

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Адміністрування програмних систем і комплексів» (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»)/Ю.Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 88 с.

  Жовтяк І.В. Методичний посібник для проведення технологічної практики. Частина 1. «Розробка WEB застосувань ASP.NET MVC на платформі .NET CORE» (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»)/ І.В. Жовтяк, Ю.Є. Добришин, В.В. Гаркуша. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 39 с.

  Жовтяк І.В. Методичні вказівки щодо виконання завдань технологічної практики. Частина 2. Для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»/ І.В. Жовтяк, Ю.Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 14 с.

  Троцько В.В. Підхід до визначення послідовності реалізації задач для досягнення спроможностей економіки України з метою задоволення потреб оборони/В. В. Троцько, Л. Г. Троцько, Г. В. Руденська // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім.І.Черняховського. – 2019.-№67. – С. 72-77.

  Tymchuk O. Instrumental apparatus of methodology of project management under the conditions of linguistic uncertainty of project information / O. Tymchuk, V. Rach // Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev - Riga: ISMA, 2019. - P. 198-207

  Energies of Mixing (Interaction Parameters), Substitution Limits, and Phase Stability of Solid Solutions Lu1 ? xLnxVO4 (Ln = Ce—Yb, Sc, Y) / E. I. Get'man, S. V. Radio, L. B. Ignatova, L.I. Ardanova // Russian Journal of Inorganic Chemistry. - 2019. - № 1, Т.64. - С. 118-124. - https://link.springer.com/article/10.1134/S0036023619010091

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять з дисципліни «Адміністрування програмних систем і комплексів» (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» /Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 85 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних» Частина 1- Робота з базою даних MS ACCESS (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»)/ Ю.Є. Добришин, М.О. Сасім. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 46 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних» Частина 2- Робота з базою даних MS SQL SERVER (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки») / Ю.Є. Добришин, М.О. Сасім. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 135 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» - освітня програма «Комп’ютерна графіка та анімація» /Ю.Є. Добришин, Л.Б. Ігнатова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 43 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін, В.В. Гаркуша. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 32 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних» (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки») / Ю.Є. Добришин, М.О. Сасім. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 44 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо організації та проведення комплексного екзамену зі спеціальності для студентів Коледжу економіки, права та інформаційних технологій спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення»/ Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 48 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо організації та проведення комплексного екзамену для студентів Коледжу економіки, права та інформаційних технологій зі спеціальності: 122 "Комп'ютерні науки" / Ю. Є. Добришин, Л. Б. Ігнатова. - 2019. - 50 c.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обслуговування систем і компонентів інформаційно-телекомунікаційних систем" для студентів спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення" 122 "Комп'ютерні науки" / Ю. Є. Добришин, М. О. Сасім. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2019. - 106 c.

  Тимчук О.С. Мурашиний алгоритм розробки адаптивного розкладу проекту / О. С. Тимчук, Я. А. Проценко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № 1. - С. 106-119

  Тимчук О.С. Анализ методов PMBOK в контексте лингвистической неопределенности / О. С. Тимчук // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, (Миколаїв, 26 квітня 2019 р.). - Миколаїв, 2019. - С. 72-73

  Рач В.А. Лингвистическая неопределенность в управлении проектами / В. А. Рач, О. С. Тимчук // Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами: Праці міжнародної науково-практичної конференції (Коблево, 9-13 вересня 2019). - Харків: ХНУРЕ, 2019. - С. 145-146

  Кахута Н.Д. Використання повного образу та обмеження в дослідженні властивостей деяких сигнатурних операцій табличних алгебр / Н. Д. Кахута, О. С. Сенченко // Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України. - 2019. - № 19, т.33. - С. 112-121

  Тарнавський Ю.А. Роль аналітичних систем в організації оперативного енергетичного менеджменту / Тарнавський Ю.А., Горб І // Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.- С.168-170

  Тарнавський Ю.А. Моделювання режимів роботи інтегрованих систем енергозабезпечення / Тарнавський Ю.А., Крижанівська Ю.В // Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.- С.171-173

  Горб І. Аналітична система оперативного енергетичного менеджменту промислового підприємства / Горб І.Ю., Тарнавський Ю.А // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.187

  Тарнавський Ю.А. Інтелектуальний аналіз даних в умовах "розумного будинку" / Тарнавський Ю.А., Малишев М.С.// Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія.-К., 2018.- С.448-450

  Тарнавський Ю.А. Аналіз результатів вступу до теплоенергетичного факультету кпі ім. Ігоря сікорського з комп'ютерних спеціальностей /Дацюк О.А., Тарнавський Ю.А. // Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи : збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 квітня 2018 року, м. Київ).- Київ: НТУУ "КПІ", 2018.-С.37-38

  Тарнавський Ю.А. Система забезпечення стійкості криптографічних алгоритмів на еліптичних кривих / Канівець О.В., Тарнавський Ю.А // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.176

  Тарнавський Ю.А. Моделювання режимів роботи інтегрованих систем енергозабезпечення / Крижанівська Ю.В., Тарнавський Ю.А. // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.193

  Чернозубкін І.О. Цифрова компетентність в системі підготовки фахівців з комп'ютерних наук/І.О. Чернозубкін // Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах: збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2018 року). - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.71-72

  Тарнавський Ю.А. Інтелектуальний аналіз даних в умовах "розумного будинку" /Малишев М.С., Тарнавський Ю.А. // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.195

  Медведєва О.М. Проектна культура та знання як фактори виникнення небажаного розширення розроблюваного функціоналу в ІТ проектах в умовах невизначеності / Б.В. Осташевський, О.М. Медведєва // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.738-741

  Тарнавський Ю.А. Захист веб-систем на основі використання комп'ютерних тестів / Смоліженко Д.П, Тарнавський Ю.А. // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.181

  Тарнавський Ю.А. Система енергетичного менеджмента на промисловому підприємстві / Шклярський Н.О., Тарнавський Ю.А // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.214

  Доповнена реальність у сфері навчання / К.Г. Хазанжеєв, В.Д. Ризо, Р.С. Цибенко, І.О. Чернозубкін, М.В. Дворніченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.741-743

  Кахута Н.Д. Формування математичних компетентностей студентів ВНЗ економічного профілю / Н.Д. Кахута // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез /наук.ред. проф. І.Ф.Радіонової .-Київ: Університет "КРОК", 2018. - С.13-17

  Тарнавський Ю.А. Захист веб-систем на основі комп'ютерних тестів / Тарнавський Ю.А., Смоліженко Д.П, Михайлюк А.В. // Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.- С.173

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи: для студентів сеціальностей 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів" / 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин, І. О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 32 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики студентами: спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та спеціальності 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів", 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 18 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної практики (виробничо-технологічної практики) Частина 2: для спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та для спеціальності 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів", 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 18 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної практики (виробничо-технологічної практики) Частина 1: для спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та для спеціальності 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів", 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 28 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування": Для студентів спеціальностей 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та для 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів", / 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 30 с.

  Лукутин О.В. Agile как современная методология реализации деятельности в IT- сфере / О.В. Лукутин, А.И. Пилипенко // Тезисы докладов ХIV международной конференции «Управление проектами в развитии общества». Тема: Развитие компетенций проектного управления в условиях кризиса, Київ, 19-20 травня 2017 р. // ответственный за выпуск С.Д. Бушуев. – К: КНУБА, 2017, с. 127-128.

  Стативка Ю. І. Трипараметрична модель інформаційного впливу на гомогенну суспільну страту / Юрій Іванович Стативка // Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ / Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського/; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. - Київ, 2017. - С. 546 українською мовою; № протоколу метод. ради 3; дата 26.04.2017

  Кириченко В.В., Лесина Е.В. Об особенностях применения динамических систем в алгоритмах защиты данных // Проблеми автоматизації та управління. – 3 (59), 2017. – С. 26-32.

  Медведєва О.М. Метод системно-цілістного моделювання активності зацікавлених сторін для задач управління взаемодією (на прикладі проектної діяльності) / О.М. Медведєва // Управління проєктами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганск: вид-во СНУ ім. В. Даля (Сєвєродонецк), 2017. - №4(64). - С. 73-107.

  Рач В.А. Профиль доктора философии по специализции «Управление проектами и программами» / В.А. Рач, Е.М. Медведева// Матеріали XIV міжнар. науково-практ.конф. «Управління проектами у розвитку суспільства» - Київ, КНУБА, 2017. - С.170-173

  Маталигіна Л. М. Заголовки новин у друкованих іспанських ЗМІ: лексико-стилістичний та граматичний аспекти / Л. М. Маталигіна, Н. Ю. Стативка, Ю. І. Стативка. // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - Київ: Логос, 2017. - №38. - С. 107-111.

  Добришин Ю.Є. Адміністрування програмних систем і комплексів: методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт /Ю.Є. Добришин .- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 40 с.

  Добришин Ю.Є. Адміністрування програмних систем і комплексів: методичні вказівки для виконання практичних занять / Ю.Є. Добришин. – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017. – 49 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних/Організація баз даних» для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»/ Ю. Є. Добришин. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 130 с.

  Kyrychenko V.V. Application of dynamic systems for encoding data in telecommunication channels/ Kyrychenko V.V., Lesina Ye.V. //Electronics & Control Systems. – 2017.-3 (53). – P. 11-16.

  Kyrychenko V.V. Visual simulation of chaotic dynamics of gyroscope/ Kyrychenko V.V., Lesina Ye.V. // International Conference Differential Equations, Mathematical Physics and Applications (October 17–19, 2017, Cherkasy, Ukraine): Book of Abstracts. – Vinnytsia: Vasyl’Stus Donetsk National University, 2017.- P.37-38.

  Kyrychenko V.V. The inversion of dynamic systems in problems of information protection /Kyrychenko V.V., Purdik N.V., Zasikan А.О. // Матеріали XIII Міжнародної Науково-Технічної Конференції “Авіа-2017” (Київ, 19-21 квітня, 2017). Київ, 2017.- P. 9.16-9.18

  Rach V. Method to Create Personal Profile of the Project Team Candidate by the Criteria of Well-being Based on Ranking Procedures/Valentyn Rach, Ikenna Osakwe// International Journal Of Innovative Research & Development.-2017.- Volume 6, Issue 12. – P. 219-232 DOI: 10.24940/ijird/2017/v6/i12/120374-284704

  Дворниченко М.В. Нечёткая модель экспертной системы обработки новостных лент для выявления негативных социальных манипуляций / М.В. Дворниченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк), 2017. – №1(61). – С. 117-121.

  Добришин Ю. Є. Питання ефективності застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом / Ю. Є. Добришин, І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету «КРОК». - Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47. - С. 122-129

  Рач В.А. Кількісні методи ресурсно-часового оцінювання в гнучкій методології розробки програмного забезпечення / В.А. Рач, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.инаук.ипр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк), 2017. – №1(61). – С. 62-71.

  Мельник І. Ю. ІТ - рішення в системі управління навчанням у сфері культури / І. Ю. Мельник ; Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі».- Видавничий центр КНУКіМ, місто Київ, 07.04.2016. - С. 27-30

  Мельник І. Ю. Управління змінами в сучасному університеті / І. Ю. Мельник ; ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина віртуальна: нові горизонти».- ІХТ, місто Рубіжне-Харків-Київ-Житомир-Баку-Ниш-Зелена Гура, 30.03.2016. - С. 93-95

  Мельник І. Ю. Процесна модель управління сучасним університетом / І. Ю. Мельник ; XII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі".- ІХТ, місто Рубіжне, 25.05.2016.- ч.1. - С. 152-154

  Третяк Р. О. Модуль відображення та редагування векторної графіки ГІС / Р. О. Третяк ; Новітні технології. Збірник наукових праць.- ПВНЗ "Університет новітніх технологій", місто Київ, 2016.- №1(1). - с. 80

  Задерей Н. М. Сучасні підходи до STEM навчання в університетській освіті / Н. М. Задерей, І. Ю. Мельник, Г. Д. Нефьодова ; Scientific journal "Virtus".- ІХТ, м. Рубіжне, 2016.- 2. - С. 152-155

  Мельник І. Ю. Інформаційні потреби сучасного суспільства / І. Ю. Мельник, О. О. Каханович ; ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття».- ОНПУ, місто Одеса, 08.09.2016. - С. 351-355

  Задерей Н. М. Сучасні тенденції у вивченні математики. / Н. М. Задерей, І. Ю. Мельник, Г. Д. Нефьодова ; XVII Міжнароднf наукова конференція ім. М.Кравчука.- НТУУ “КПІ”, місто Київ, 19.05.2016.- т.3. - C. 240-243

  Задерей Н. М. Інновації в використанні інформаційних технологій в освіті / Н. М. Задерей, І. Ю. Мельник, Г. Д. Нефьодова ; Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі".- Видавничий центр КНУКіМ, місто Київ, 21.04.2016.- ч.1. - C. 74-78

  Медведева Е.М. ИТ-проекты как фронт развития управления проектами / Е.М. Медведева // КНУБА, матеріали ХІIІ міжн. наук.-практ. конференції "Управління проектами у розвитку суспільства", 12-13 травня 2016 р., Київ

  Стативка Ю.І. Побудова мінімального трансдьюсера парадигми слова для системи генерування текстів / Ю.І. Стативка // Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства: матеріали проблемно-наукової міжгалузевої конференції, 25 - 27 травня 2016 р. - Надвірна - Яремче, 2016. C. 134-137.

  Kyrychenko V.V., Veselovskaya V.G. Analysis of the Gyroscope Motion in the Canonical Variables Andoyer-Deprit // Proceedings of 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control”. – 2016. – P. 80-83

  Rach V., Kadhem Abdulrhman Abdulsatar Kadhem (2016). Medical field of Iraq as an object of innovation activity survey: system-holistic vision. Project Management and Development of Production, 2(58), 35-55.

  Рач В.А. Способ мышления как отличительная характеристика управления проектами "на поле менеджмента"/ Рач В.А.// Матеріали ХІV міжнар.науково-практ. конф. "Управління проектами у розвитку суспільства" - Київ, КНУБА, 2016.

  Рач В.А. Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб'єктів господарювання / В.А. Рач, О.В. Бірюков, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. - №1(57). - С. 119-136.

  Мельник І. Ю. Новые технологии и инновации как средство виртуальной коммуникации молодежи Украины и Польши / І. Ю. Мельник, K. Augusta ; Zeszyty naukowe.- Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie, Kwartalnik, Warszawa, 2016.- Nr 1(51). - р. 235-246

  Борулько Н.А. Многослойность и гибридность в мягком управлении рисками проекта / Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2016. - №4(60). - С. 115-136.

  Борулько Н.А. Не-факторы как информационная основа определения вероятности, правдоподобия и возможности при мягком управлении рисками проекта // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2016. - №3(59). - С. 92-108.

  Добришин Ю.Є. Модель прогнузування виробничої діяльності підприємства на основі індексу сезонності / Ю. Є. Добришин // Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016.-С.442-445

  Gladun A. Use of Ontological Analysis as an Instrument of Knowledge Recognition in Complex Virtual Research Environments / J. Rogushina, A. Gladun, J. Schreurs, A.-B. Salem //International Journal for e-Learning Security (IJeLS).- New-York, 2016.- Volume 6

  Гладун А.Я. Застосування онтологічного аналізу для оцінювання компетентності фахівців з розробки національних стандартів / А. Я. Гладун, Ю. В. Рогушина //Системні дослідження та інформаційні технології.- 2016.- № 4. - С. 36-46

  Гладун А.Я. Онтологічний аналіз у Web / А. Я. Гладун, В. В. Осадчий, Ю. В. Рогушина, С. М. Прийма.- Мелітополь: МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2016. - 407 c.

  Гладун А.Я. Онтологічний підхід до проблем підвищення якості розроблення національних стандартів в України / А. Я. Гладун, Ю. В. Рогушина //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2016.- №2. - C. 19-28

  Курбацкий А.Н. Онтологическое представление информационных объектов, моделей и сервисов в Web of Things / А.Н. Курбацкий, А.Я. Гладун, А.А. Андрушевич // Проблеми інформатизації та управління. - 2016. - №4(вип.48). - C. 28-41

  Хала К.О. Таксономія міжнародних стандартів з інформаційної безпеки / К. О. Хала, А. Я. Гладун // Стандартизація, сертифікація, якість .- 2016.- №4. - C. 32-44

  Чернозубкін І. О. Спосіб розширення можливостей комп'ютерної бази навчального закладу за рахунок віртуалізації / І. О. Чернозубкін.- м.Київ,Вища школа, 2015.- 4-5

  Медведєва О.М. Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах: Монографія. - Вид-во СНУ ім. В.Даля (друк - ФО Поліщук, м. Бровари), 2015. - 242 с.

  Medvedieva E. The study of cultural and business context of the P2M implementation in Ukraine / E. Medvedieva // Global Journal of Advances Research: Scholary Peer Review Publishing System, 2015. - 2(5). - 855-864. Available at: http://www.gjar.org.

  Медведєва О.М. Проекты в сфере IT как разновидность мягких проектов / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. - №2(54). - С. 112-124.

  Рач В.М. Комунікаційно-знаннєва онтологія формування мисленнєвої НІКС-методології менеджерів проектів / В.А. Рач, О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. - №4(56). - С. 109-123.

  Медведєва О.М. Інноваційна активність та інноваційний потенціал як характеристики середовища проектів та програм розвитку / О.М. Медведєва // КНУБА, матеріали ХІІ міжн. наук.-практ. конференції "Управління проектами у розвитку суспільства", 22-23 травня 2015 р. Київ, С.173-174.

  Стативка Ю.І. Мовні технології як безпековий ресурс в умовах інформаційної війни / Ю.І. Стативка // Держава у теорії і практиці українського націоналізму: матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, 26 -27 червня, Івано-Франківськ, 2015 р. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. - С.452-459.

  Борулько Н.А. Cоотношение понятий "риск", "непрерывность", "неопределенность" и "устойчивость" в управлении проектами / Н.О. Борулько // Компетентностное управление проектами развития в условиях нестабильного окружения: XII Международная научно-практическая конференция (22-23 мая 2015). - КНУБА. - Киев. - 2015.

  Борулько Н.А. От мягкого проекта к мягкому управлению: тенденции и перспективы / Н.О. Борулько // Управление проектами: состояние и перспективы: Матеріали ХІ міжн. Наук.-пр. конференції. - М.: НУК, 2015.

  Борулько Н.А. Структуризация проблемы мягкого управления рисками в проектах / Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2015. - №2(54). - С. 95-106.

  Кахута Н.Д. Українська мова як інструмент національної освіти та науки / Н. Д. Кахута // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.21-24

  Теоретико-множинні основи табличних баз даних: навчальний посібник / Д. Б. Буй, Н.Д. Кахута, В.Н. Редько, Н.М. Сільвейструк. - Київ : Київський університет, 2015. - 135 с

  Буй Д.Б. Відношення конфінальності, передпорядки та порядки, семантика фрази ORDER BY запитів SQLподібних мов / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута, О.В. Шишацька //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки".-2015.-№4.-С.88-95

  Добришин Ю.Є. Групування помилок програмного забезпечення з різним поєднанням дефектів у технологічні подібні групи / Ю.Є. Добришин // Вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на економічний ріст держави: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К.: Державний Університет телекомунікацій, 2015. – Т. ІІІ: Розвиток інформаційних технологій. – С. 37.

  Добришин Ю.Є. Криміналістичне забезпечення розслідування комп’ютерних злочинів / Ю.Є. Добришин, В.В. Семенов // Сучасні криміналістичні експертизи в розслідуванні злочинів: матеріали кругл. столу (Київ, 25 лютого 2015). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 56.

  Добришин Ю.Є. Проблеми підготовки кадрів з питань комп’ютерного забезпечення правозастосовної діяльності/ Ю.Є Добришин., В.В. Семенов // Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (09 квітня 2015 р.). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015.- С. 97-98

  Добришин Ю.Є. Теоретико - практичні основі прогнозу виробничого процесу /Ю.Є. Добришин// Економіка України: шляхи виходу із кризи: зб. тез доп. міжвузівської студ. конференції (11 грудня 2015 р.).-К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 92

  Чернозубкін І. О. Навчальна практика (демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного обладнання) / І. О. Чернозубкін.- Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 24 с.

  Тарнавський Ю.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» програм професійного спрямування «Інформаційні технології проектування», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» // Технології захисту інформації [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Ю.А.Тарнавський. – Електронні текстові дані (1 файл: 81,4 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7434

  Тарнавський Ю.А., Петрова М.Д. Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використанння // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 90.

  Тарнавський Ю.А., Дмитришак М.І. Інструментальні засоби створення конструктивних креслень геологічних перерізів за даними георадару // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 89.

  Тарнавський Ю.А., Данилова О.А. Розробка криптопровайдера для алгоритму блокового симетричного шифрування ДСТУ ГОСТ 28147:2009 // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 88.

  Тарнавський Ю.А., Сич А.В. Інструментальні засоби захисту Web-контенту // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 91.

  Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Програмні засоби аналізу геологічного складу ґрунтів за даними георадарних досліджень // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 92.

  Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Автоматизація обробки радіолокаційних даних при інженерно-геологічних вишукуваннях в зоні промислового майданчика // Енергетика: економіка, технологія, екологія. – 2014. – № 3.

  Чернозубкін І. О. Навчальна практика (Оператор комп’ютерного набору) / І. О. Чернозубкін.- Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 28 с.

  Чернозубкін І. О. Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру / І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 229-237

  Борулько Н.А. Лингвистические особенности применения термина "непрерывность" в контексте риска и неопределенности проектной деятельности / Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2014 - №4(52). - С. 77-84.

  Борулько Н.О. Непрерывность, как индикатор эффективности управления проектами в условиях повышенного риска / Н.О. Борулько // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. - С. 267-268

  Борулько Н.О. Управление рисками в управлении проектами в контексте PMBoK 5 / Н.О. Борулько // Управління проектами і розвиток суспільства: Матеріали ХІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 травня 2014р.). - К.: КНУБА, 2014. - С. 32-34.

  Борулько Н.О. Управление рисками как элемент обратной связи в системной модели управления проектами / Н.О. Борулько // Управление проектами: инновации, нелинейность, синергетика: Матеріали V международной научно-практической конференции магистрантов, аспирантов и научных работников (Одесса, 12 - 13 декабря 2014 года) / Одесская государственная академия строительства и архитектуры. - Одесса. - 2014

  Борулько Н.О. Установление направления развития области знаний "Управление рисками проекта" на основе выявления семантических различий PMBOK 4 и PMBOK 5 / Н.О. Борулько // Стан та перспективи розвитку соціально-економічних систем в епоху економіки знань: матеріали IІІ Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Луганськ, 24-26 квітня 2014 р.) / за заг. ред. В.А. Рач. - Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. - 390 с.

  Рач В.А. Управление рисками проекта: общее и различия PMBOK 4 и PMBOK 5 / В.А.Рач, Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2014. - № 1 (49). - С. 5 - 16.

  Кахута Н.Д. Математичні основи реляційних баз даних. Частина 1: зображення основних табличних операцій/ Н.Д. Кахута // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління».-2014.- т. 24, №1105.-С. 75-84

  Кахута Н.Д. Математичні основи реляційних баз даних. Частина 1: зображення основних табличних операцій/ Н.Д. Кахута // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління».-2014.-т.25, №1131.-С.106-117

  Зеленая ИТ-ииженерна. В 2-х томах. Том 2. Системы, индустрия, социум: лекционный материал /В.С. Харченко, Ю.Л. Поночовный, Н.Д. Кахута [и др.]; под ред. В.С. Харченко. - Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2014. -688 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямком підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів»/І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин. - Київ:Університет економіки та права «КРОК», 2014.- 34 с.

  Чернозубкін І.О. Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста: методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»/ І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 34 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з технічного обслуговування та супроводу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов / Ю.Є. Добришин. – К.: Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ», 2013. – 55 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з технічного обслуговування та супроводу ПАК ЄДРКО/Ю.Є.Добришин //Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» - Київ - 2013 - 34 с.

  Добришин Ю.Є. Технологічна інструкція з обслуговування програмно-технічних комплексів «Автоматизоване робоче місце оператора автоматизованої системи Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов»/Ю.Є. Добришин //Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» - Київ - 2013- 55 с.

  Тарнавський Ю.А. Бібліотека функцій для реалізації поліномінального методу шифрування // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013,. – № 2. – С. 49–53.

  Тарнавський Ю.А. Основы прикладного программирования WPF-приложений // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013. № 2 – С. 138–151.

  Тарнавський Ю.А., Глива В.А., Віднічук Т.В., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А. Засоби підвищення електромагнітної безпеки при експлуатації обчислювальної техніки // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 133–137.

  Тарнавський Ю.А., Глива В.А., Дмитришак М.І., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Методи побудови геологічних розрізів за даними георадара // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 171–174.

  Тарнавський Ю.А. Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій / [Лук’яненко С.О., Шаповалова С.І., Шульженко О.Ф. та ін.]; за заг. ред. Лук’яненка С.О., Шаповалова С.І. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство «ТЕКСТ», 2013. – 206 с. (Розділ «Методи побудови геологічних перерізів по даним георадара», с. 77–85).

  Пономарьов В.П. Проблеми захисту підприємництва у адміністративному судочинстві // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2013. – Вип. 15. – С. 109–116.

  Пономарьов В.П. Проблеми захисту підприємництва у адміністративному судочинстві // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2013. – Вип. 15. – С. 109–116.

  Гречко В.О., Гречко А.В., Колбасин Н.И., Фальфушинский В.В. Исследование эффективности параллельных алгоритмов сортировки для различных схем многопоточного слияния // Міжнар. конф. «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». – Київ, 2013. – С. 189–190.

  Стативка Ю. І. Лематизація ад'єктивів / Ю. І. Стативка, Г. Ю. Войтікова, Л.М. Маталигіна // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 - 12 квітня 2013 р. - Луганськ, 2013, С. 94-96.

  Чернозубкін І.О. Системний аналіз інформаційного суспільства / І. О. Чернозубкін // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.52-69

  Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 90 с.

  Чернозубкін І.О. Рекомендації щодо застосування національних стандартів під час розробки інформаційних систем / І. О. Чернозубкін //Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: Зб наук праць.- Ун-т «КРОК», 2013.- Вип. 2. - С.152-159

  Кігель В.Р. Моделювання переважень ООР у недетермінованих ситуаціях прийняття фінансових рішень / В. Р. Кігель// Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.313-341

  Гречко В.О. Разработка Web-интерфейса для метода прогнозного графа / В. О. Гречко, А. В. Гречко, А. С. Коваленко, О. И. Шаров //Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку: матеріали міжнародної конференції (12 - 13 вересня 2013 р.).- К., 2013

  Кахута Н.Д. Загальна теорія бінарних відношень: проекція та відношення сумісності/ Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". – 2013.-спецвипуск.– С. 50 – 55

  Буй Д.Б. Композиційна семантика SQL-подібних мов та суміжні питання / Д. Б. Буй, Н. Д. Кахута, О. В. Шишацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". - 2013. - Вип. 1. - С. 116-121

  Добришин Ю.Є. Технологічна інструкція з адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування/Ю.Є. Добришин; Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ». - Київ, 2013- 74 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент обслуговування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування/Ю.Є. Добришин; Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» (Редакція 3). - Київ, 2013.-60 с.

  Войтіков В. А. Алгоритми витягання лем в системах автоматичної обробки текстів / В. А. Войтіков, Ю. І. Стативка, Л.М. Маталигіна // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 - 12 квітня 2013 р.). - Луганськ, 2013.- С. 100-103.

  Чернозубкін І. О. Інформаційний менеджмент: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 112 с.

  Кравченко Ю.В. Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника в дискретної оптимізації // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2012. – Вип. 64. – С. 41–50.

  Кравченко Ю.В. Концепція забезпечення функціональної стійкості складних технічних систем // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. Моделювання та інформаційні технології. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2012. – Вип. 63. – С. 86–89.

  Козюра В.Д., Піскун І.В., Хорошко В.А. Базовые модели комплексной системы защиты информации в корпоративных сетях // Сучасний захист інформації, ДУІКТ: спецвипуск. – 2012. – С. 20–25.

  Чернозубкін І. О. Цивільний захист: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін, М. Б. Сушак.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 125 с.

  Чернозубкін І. О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж / І. О. Чернозубкін ; Вчені записки Університету «КРОК».- Університет "КРОК", 2012.- Вип. 31. - С. 170-177.

  Kirichenko V. V. Geometric analysis of a Hess gyroscope motion // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 180, No. 2, January, 2012. – P. 161-174

  Чернозубкін І. О. Модель управління інформацією з використанням хмарних технологій в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Чернозубкін //Зовнішня торгівля : Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК".- 2012.- Вип. 9. - С. 160-174.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з супроводження, технічного обслуговування, ремонту та адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (Редакція 2) / Ю.Є. Добришин. – К.: Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ», 2011. – 80 с.

  Козюра В.Д., Піскун І.В., Хорошко В.А. Выбор момента времени для проведения операции воздействия на информацию // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, НА СБ України. – 2011. – № 2 (6). – С. 76–83.

  Козюра В.Д., Юрх Н.Г. Захист мовної інформації методами кодування з адаптивним передбаченням // Захист інформації, ДУІКТ. – 2011. – С. 28–34.

  Россошанська О.В. Опис невідповідності станів інформованих елементів середовища діяльності для задач оцінки безпеки та взаємодії з позиції теорій нечітких множин та несилової взаємодії / О.В. Россошанська, О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 4(40). – С. 35-45.

  Медведєва О.М. Опис станів інформованих елементів середовища діяльності для задач оцінки безпеки та взаємодії з позиції теорій нечітких множин та несилової взаємодії / О.М. Медведєва, О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 3(39). – С. 104-111.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з супроводження, технічного обслуговування, ремонту та адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів/ Ю.Є. Добришин.- Київ, 2011. - 80 с.

  Кравченко Ю.В. Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника в дискретної оптимізації // Зб. наук. пр. Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – № 28. – С. 56–59.

  Козюра В.Д. Статистические парметрические методы сегментации нестационарных случайных процессов // Вісник ДУІКТ. – 2010. – Том 8, № 3. – С. 262–268.

  Козюра В.Д., Юрх Н.Г. Безопасность виртуальной среды // Сучасний захист інформації, ДУІКТ. – 2010. – № 1. – С. 54–57.

  Чернозубкін І. О. Підхід до оцінювання безпекового середовища при вирішенні питань оборонного огляду. / І. О. Чернозубкін ; Політичний менеджмент.- Український науковий журнал, 2010.- №4 43. - С. 113-123.

  Чернозубкін І. О. Обґрунтування політико-економічної доцільності участі у миротворчих операціях. / І. О. Чернозубкін ; Вчені записки Університету «КРОК».- Ун-т економіки та права «КРОК», 2010.- Вип. 21. - С.21-27.

  Буй Д.Б. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності / Д. Б. Буй, Н. Д. Кахута, Л. М. Сільвейструк // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2010. - Т. 112. - С. 13-20

  Кахута Н.Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Кахута Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 116л.

  Буй Д.Б. Загальнозначні теоретико-множинні конструкції повного образу, обмеження, сумісності: властивості та застосування / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута, Л.М. Сільвейструк // Проблеми програмування. - 2010. - № 2-3. Спеціальний випуск.-С.80-88

  Тульчинська Д.М. (в співавторстві). Підвищення теоретичного рівня курсу фізики як один із шляхів підвищення ефективності навчання в середній та вищій школах // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2009. – Вип. 65. – С. 202–208.

  Тульчинська Д.М. Use of the method of images in studying the energy spectra of the surface states of electrons or holes in three-layer semiconductor-dielectric-conduc tor structures // Укр. фіз. журн. – 2009. – Т. 54, 3.

  Козюра В.Д. Методы аппроксимации условных распределений бинарных признаков в системах распознавания // Захист інформації, ДУІКТ. – 2009. – № 3. – С. 22–26.

  Терзян Т.К. та ін. Компонентне програмування: навч. посіб. – К.: Таxon, 2009. – 254 с.

  Чернозубкін І. О. Евристичний метод обробки інформації із різнорідних джерел / І. О. Чернозубкін ; Вчені записки: Збірник наукових праць УЕП «КРОК».- Університет "КРОК", 2009.- Вип. 19. - С.251-257

  Буй Д.Б. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Theoretical and applied aspects of program systems development: international conference (Desember 8–10, 2009). - Kyiv, 2009. - С. 244–246.

  Філімонова Т.О. Использование итерационной теории изгиба ортотропных пластин при сосредоточенных температурных воздействиях // Доповіді НАН України. – 2008. – № 3. – С. 77–82.

  M.I. Kislucha, D.M. Tulchynska. Coordinate depending effective mass in nanhomogenous field . «Molekular self-organization in Mikro, Nano and Macro Dimensions: for Molecules to water, to Nanopartides, DNA and Proteins». 2008, Kyiv, Ukraine.

  Гречко В.О. (у співавторстві). Методи та засоби анкетування (тестування) з використанням інтернет-технологій // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 46–50.

  Гречко В.О. (у співавторстві). Злам Web 2.0: проникнення в мережу Intranet // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 43–46.

  Терзян Т.К. (у співавторстві). Обфускація програмного коду на мові С // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 58–62.

  Гречко В.О. (у співавторстві). Розробка додатків на кросплатформовій мові Java // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 43–46.

  Рач В.А. Моделювання компетентнісного управління розвитком суб’єктів господарювання з використанням категорії «проектний потенціал» / В.А. Рач, О.М. Медведєва, О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 1(25). – С.156-163.

  Kislucha M.I. Coordinate depending effective mass in nanhomogenous field // M.I. Kislucha, D.M. Tulchynska// Molecular Self-Organization in Micro-, Nano, and Macro Dimensions: from Molecules to Water, to Nanoparticles, DNA and Proteins, dedicated to Alexander S. Davydov 95th birthday ( June 8–12, 2008, Kyiv, Ukraine).-К.: NAS of Ukraine, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the NAS of Ukraine, 2008

  Філімонова Т.О. Решение задач о термоупругом изгибе ортотропных пластин на основе итерационной теории // Теоретическая и прикладная механика. – 2007. – Вып. 42. – С. 98–103.

  Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Energy spektra of excitons of various radii // Укр. фіз. журн. – 2007. – Т. 52, 1.

  Чернозубкін І. О. Основи інформатизації суспільства / І. О. Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.

  Кахута Н.Д. Критерії ін’єктивності бінарних відношень / Н. Д. Кахута//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". - 2007.- Вип. 3. - С.141–146.

  Кахута Н.Д. Відношення сумісності, узагальнене з’єднання та узагальнений прямий добуток/ Н.Д. Кахута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки" . – 2007. – Вип. 4. – С. 167–173.

  Філімонова Т.О. Исследование локального термоупругого изгиба ортотропных пластин на базе итерационной теории // Труды ИПММ НАН Украины. – 2006. – Вып. 13. – С. 57–64.

  Філімонова Т.О. Фундаментальное решение уравнений термоупругого изгиба ортотропных пластин по итерационной теории // Вісн. Донец. університету. Сер. А. – 2006. – № 1. – С. 115–118.

  Буй Д.Б. Теоретико-множественные конструкции полного образа, ограничения, конфинальности и совместности в основаниях реляционных баз данных / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Интеллектуальные системы и компьютерные науки: труды IX международной конференции (23-27 октября 2006 г., Москва). - М.: МГУ, 2006. - Т. 1. - С. 72-76.

  Буй Д.Б. Властивості відношення конфінальності та устрій множини часткових функцій/ Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія " Фізико-математичні науки". - 2006. - Вип. 2. - С. 125-135.

  Буй Д.Б. Властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності, сумісності / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: тези доповідей 8-ї Всеукр. наук. конф. ( 3–5 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. - С. 25

  Буй Д.Б. Властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу та обмеження / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки" . – 2005. – Вип.2 .-С. 232-240

  Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Charge-Transter complexes in silicon-organic photoconductors with admixtures of acceptor molecules // Synth. Met. – 2004. – V. 135. – P. 199–203.

  Терзян Т.К. та ін. Основи інформатики. Лабораторний практикум 2004. Посібник з грифом МОН України.

  Гречко В.О. (у співавторстві). Программный пакет «ГеоПоискПРО» для комплексной интерпретации геофизического исследования скважин («ГеоПоискПРО») РФ. СВИДЕТЕЛЬСТВО об официальной регистрации программы для ЭВМ, 2004. № 2004611037.

  Гречко В.О. Выбор коммерческой системы документооборота для корпоративной информационной системы // Управляющие системы и машины. – 2004. – № 3.

  Мельник І. Ю. Тенденції формування та використання комп’ютерних засобів діагностики знань студентів Інституту економіки та права «КРОК» (тези) / О. І. Шаров, І. Ю. Мельник, І. М. Пшонківська ; Тенденції формування та використання комп’ютерних засобів діагностики знань студентів Інституту економіки та права «КРОК» (тези). - 2003

  Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Спектроскопія полісиданів з домішками акцепторів // УФЖ. – 2003 – Т. 46 , № 10.

  Кахута Н.Д. Електронний підручник з композиційного підходу до реляційних баз даних: зміст, структура / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Материалы Третьей междунар. науч.-практ. конф. по программированию, УкрПРОГ 2002 (21-24 мая 2002 г., Украина, Киев).- Проблемы программирования. - 2002. - №1-2 [спец. вып.]

  Кахута Н.Д. Інформаційні технології навчання /Н.Д. Кахута// Вісник Київського університету. Серія "Фізико-математичні науки" / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2002. – Вип.1.- С. 239-248

  Пирятинська О.Ю. Інформаційне забезпечення у сфері інтелектуальної власності: навч. посіб. для студентів магістратури / О.Ю. Пирятинська, О. І. Шаров .-К.:Інститут економіки та права "КРОК", 2001.-141 с.

  Кахута Н.Д. Організація навчальної діяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: застосування сучасних інформаційних технологій // Вісник Київського університету. Серія "Фізико-математичні науки"/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2001. - Вип. 4.- С. 251-261.

  Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Charge-Transter complexes in polisilanes – In. Book of Abstracts of the Work Shop on Modern Problems of Sott Mation Theory, 27–31, August 2000, Chernigiv, Ukraine, P. 86–89.

  Добрышин Ю.Е. Методика определения количественного состава вспомогательного инструмента при восстановлении детали/Ю.Е. Добришин// Підсумки наукових досліджень (друге півріччя): наук. техн. зб.- №1 - Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1999-С. 58-63.

  Добришин Ю. Е. Определение множества типовых решений процесса проектирования технологии ремонта / Ю. Е. Добришин // Підсумки наукових досліджень (перше півріччя): наук. техн. зб. - Київський інститут сухопутних військ. - 1999. - С. 29-33

  Добришин Ю. Е. Основные принципы кодирования деталей гусеничних и колесных машин при их группировании / Ю. Е. Добришин // Підсумки наукових досліджень (друге півріччя): наук. техн. зб. - Київський інститут сухопутних військ. - 1999. - С. 25-30

  Добришин Ю.Є. Технологічні умови, які визначають відновлення дефектних поверхонь/Ю.Є. Добришин// Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки»: зб.наук. прац. Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1998-С. 223-225.

  Добришин Ю.Є. Технологічні основи капітального ремонту автомобілів/О.І. Міхеєв, Л.П. Барилович, О.М. Демченко, В.М. Ткачук, Ю.Є. Добришин//Навчальний посібник// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - 1996-211 с.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Технологическое обеспечение программы конверсии. Шифр «Номенклатура». ИНВ.№25383/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: вид-во КІСВ,1996.-154 с.

  Добришин Ю. Е. Решение вопросов формализации при выборе способа восстановления детали / Ю. Е. Добришин, В. В. Постовойтенко, В. Ф. Смирнов // Автоматизации и современные технологии: наук.-тех. журн. - 1996. - № 4. - С. 17-20

  Добрышин Ю.Е. Метод программной реализации выбора способа восстановления дефектных деталей/Ю.Е. Добрышин, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаев//Материалы конференции «Новые компьютерные технологии АСУП и САПР в промышлености»: сб.тез.выст. Алушта - 1995 – С. 35-36

  Добришин Ю.Є. Конспект лекцій з організації, управління і технології виробництва та капітального ремонту ОВТ /Ю.Є. Добришин, В.В. Постовойтенко; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: вид-во КІСВ, 1995.-42 с.

  Добрышин Ю.Е. Метод моделированния при проектировании технологического процесса восстановления детали/Ю.Е.Добрышин, Т.П.Гуль //Производство и ремонт механизмов и машин в условиях конверсии: материалы конференции. -Крым, 1995. - С. 19-20

  Добрышин Ю.Е. Модель структурно-технологических взаимосвязей элементов технологического процесса ремонта деталей гусеничных машин/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов//"Вестник НТУУ" КПИ ". Машиностроение. - 1995.- С.122-127.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Проблемы автоматизации процесса дефектации деталей БТВТ». ИНВ.№1230/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: вид-во КІСВ, 1995.-36 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка приладів для вимірювання лінійних розмірів" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія"/Ю.Є. Добришин, В.М.Ахрамович , В.В. Постовойтенко; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: Вид-во КІСВ, 1994. – 32 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка електричних приладів" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія" / Ю.Є. Добришин, В.Ф. Смірнов; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: Вид-во КІСВ – 1994. – 50 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка приладів тиску" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія"/ Ю.Є. Добришин, В.В. Постовойтенко, В.М. Ахрамович; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: Вид-во КІСВ, 1994. – 40 с.

  Добрышин Ю.Е. Особенности современной технологии скоростной токарной обработки / Ю.Е.Добрышин, В.М. Ахрамович //Технология ремонта машин и механизмов: Материалы конференции.- Крым, 1994.- С. 9

  Добрышин Ю.Е. Проблемы автоматизации проектирования технологичных процессов ремонта/Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаєв//Технология ремонта машин и механизмов: Материалы конференции.- Крым, 1994.- С.10

  Добрышин Ю.Е. Снижение трудозатрат при проектировании технологических процессов на ремонтных заводах в условиях конверсии./Ю.Е.Добрышин, В.Ф. Смирнов, С.В. Подписнов//Наукомісткі технології подвійного призначення: Матеріали науково-практичної конференції.- Київ, 1994 – С. 65

  Добрышин Ю.Е. Технологический классификатор дефектов деталей гусеничных машин/ Ю.Е. Добрышин, В.Ф. Смирнов, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаєв// Тяжелое машиностроение: наук.-тех. журн. - 1994.-№8. – С.56

  Добришин Ю. Е. Автоматизация процесса дефектации при проектировании технологических процессов ремонта / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов, Л. В. Николаев // Автоматизация и современные технологии. - 1994. - 87 c.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Автоматизация процесса определения пригодности деталей к ремонту». ИНВ.№1290/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов// Київський інститут сухопутних військ. - Київ: вид-во КІСВ, 1993-62 с.

  Добришин Ю. Е. Логическая схема автоматизированого проектирования технологического процесса ремонта детали / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов, А. А. Козинский // Науково-технічний збірник Київського інституту сухопутних військ. - 1993. - С. 7-14

  Добришин Ю. Е. Повышение эффективности распознавания дефектных деталей при автоматизированном проектировании / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов, В. М. Ахрамович // Вестник НТУУ "КПИ". Машиностроение. - 1993. - С. 43-43

  Добришин Ю. Е. Аналитическая характеристика процесса дефектации деталей БТВТ / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов // Науково-технічний збірник Київського інституту сухопутних військ. - 1993. - С. 3-6

  Добришин Ю. Е. Технология обработки информации в САПР-ТП ремонта деталей БТВТ / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов // Наук.-тех. зб. Київського інституту сухопутних військ. - 1993. - С. 15-19

  Добришин Ю. Е. Технология изготовления самосмазывающихся материалов / Ю. Е. Добришин, Б. А. Веселов, В. А. Синьков // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. - К.: Укр ІНТСІ. - 1992. - № 769-УК92. - С. 12-12

  Добришин Ю. Е. Повышение износотойкости узлов трения скольжения гусеничной техники за счет применения металлических смазок / Ю. Е. Добришин, Б. А. Веселов, В. А. Синьков // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. - К.: Укр ІНТСІ. - 1992. - № 770-УК92. - С. 20-20

  Добрышин Ю.Е. Автоматизация процессов дефектации при восстановлении гусеничных машин гальваничеескими покрытиями /Ю.Е.Добрышин //Прогресивні технології хромування та питання екології: зб.тез доп. Республіканського науково-практичного семінару. - Київ, 1991 - С.20

  Добрышин Ю.Е. Классификатор дефектов для автоматизации процессов восстановления покрытиями деталей гусеничных машин./ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко// Прогресивні технології хромування та питання екології: зб.тез доп. Республіканського науково-практичного семінару. - Київ, 1991. – С.22

  Добрышин Ю.Е. Формализация выбора покрытия при восстановлении деталей гусеничных машин /Ю.Е.Добрышин // Прогресивні технології хромування та питання екології: зб.тез. доп. Республіканського науково-практичного семінару.- Київ, 1991. – С.21

  Добрышин Ю.Е. Способы повышения эффективности САПР технологической подготовки ремонтного производства / Ю.Е.Добрышин, Г.Л. Смилянский Г.Л.// САПР технологічної та конструкторської підготовки виробництва в машинобудуванні: зб.тез доп. Республіканськоъ конференції. - Харків, 1990.- С.67

  Авторское свидетельство №4534085 СССР .Изобретение на спец. тему /Ю.Е.Добрышин, С.И. Шайков, В.М Кирьяков, А.Я. Федеров – опубл. 22.06.1990г., зарегестрировано в Госреестре изобр СССР - 01.04.1991 г.

  Добришин Ю. Е. Необходимость разработки САПР – ТП в ремонтном производстве / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн. сборник. - 1990. - № 46. - С. 82-82

  Добришин Ю. Е. Экономическая оценка САПР-ТП ремонта / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн.сб. - 1990. - № 46. - С. 76-76

  Добришин Ю. Е. К вопросу разработки и внедрения САПР-ТП ремонта деталей / Ю. Е. Добришин // в/ч 11520: наук.- метод зб.. - Серія А-МО. - М.: в/ч 11520. - 1990. - № 1143-№13. - С. 56-56

  Добришин Ю. Е. Проблемы автоматизированного проектирования технологических процессов деталей гусеничных машин / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн.сб. - 1990. - № 46. - С. 85-85

  Добришин Ю. Е. Специфика технологии ремонта и проблемы создания систем автоматизированного проектирования технологических процес сов в ремонтном производстве / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. - К.: Укр ІНТСІ. - 1990. - № 1028-УК. - С. 18-18

  Добришин Ю. Е. Применение вычислительных техники для решения технологических задач / Ю. Е. Добришин, В. В. Постовойтенко, В. П. Иванов // Наук.-метод зб. Київського вищого танкового інженерного училища. - 1990. - № 13. - С. 20-23

  Добришин Ю. Е. Аналитическая оценка реальных САПР-ТП обработки деталей резанием / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. - 1989. - № 1785-УК. - С. 34-34

  Добришин Ю. Є. Інтерактивна система автоматизованого проектування технологічних процесів ремонту деталей гусеничних машин / Ю. Є. Добришин // Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки: зб.наук. праць. - Київський інститут сухопутних військ. - 1988. - С. 224-249

  Добришин Ю. Є. Формалізація базових поверхонь під час відновлення деталей типу втулок / Ю. Є. Добришин // Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки: зб.наук. праць. - Київський інститут сухопутних військ. - 1988. - С. 192-195

  Добришин Ю. Е. Математическая модель описания структуры процесса дефектации ремонтируемой детали при автоматизированном проектировании / Ю. Е. Добришин, И. В. Голубенко, Ю. В. Солошенко // Труды Таврической государственной агротехнической академии. Отрасль машиностроение. - 1988. - Т. 5. - Вып. 2. - С. 45-45

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.