Наукові публікації кафедри комп'ютерних наук

 
Тарнавський Ю.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» програм професійного спрямування «Інформаційні технології проектування», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» // Технології захисту інформації [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Ю.А.Тарнавський. – Електронні текстові дані (1 файл: 81,4 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7434
Тарнавський Ю.А., Данилова О.А. Розробка криптопровайдера для алгоритму блокового симетричного шифрування ДСТУ ГОСТ 28147:2009 // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 88.
Тарнавський Ю.А., Дмитришак М.І. Інструментальні засоби створення конструктивних креслень геологічних перерізів за даними георадару // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 89.
Тарнавський Ю.А., Петрова М.Д. Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використанння // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 90.
Тарнавський Ю.А., Сич А.В. Інструментальні засоби захисту Web-контенту // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 91.
Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Програмні засоби аналізу геологічного складу ґрунтів за даними георадарних досліджень // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 92.
Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Автоматизація обробки радіолокаційних даних при інженерно-геологічних вишукуваннях в зоні промислового майданчика // Енергетика: економіка, технологія, екологія. – 2014. – № 3.
Тарнавський Ю.А. Бібліотека функцій для реалізації поліномінального методу шифрування // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013,. – № 2. – С. 49–53.
Тарнавський Ю.А. Основы прикладного программирования WPF-приложений // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013. № 2 – С. 138–151.
Тарнавський Ю.А., Глива В.А., Віднічук Т.В., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А. Засоби підвищення електромагнітної безпеки при експлуатації обчислювальної техніки // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 133–137.
Тарнавський Ю.А., Глива В.А., Дмитришак М.І., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Методи побудови геологічних розрізів за даними георадара // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 171–174.
Тарнавський Ю.А. Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій / [Лук’яненко С.О., Шаповалова С.І., Шульженко О.Ф. та ін.]; за заг. ред. Лук’яненка С.О., Шаповалова С.І. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство «ТЕКСТ», 2013. – 206 с. (Розділ «Методи побудови геологічних перерізів по даним георадара», с. 77–85).
Пономарьов В.П. Проблеми захисту підприємництва у адміністративному судочинстві // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2013. – Вип. 15. – С. 109–116.
Гречко В.О., Гречко А.В., Коваленко А.С., Шаров О.И. Разработка Web-интерфейса для метода прогнозного графа // Міжнар. конф. «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». – Київ, 2013. – С. 191–193.
Гречко В.О., Гречко А.В., Колбасин Н.И., Фальфушинский В.В. Исследование эффективности параллельных алгоритмов сортировки для различных схем многопоточного слияния // Міжнар. конф. «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». – Київ, 2013. – С. 189–190.
Кравченко Ю.В. Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника в дискретної оптимізації // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2012. – Вип. 64. – С. 41–50.
Кравченко Ю.В. Концепція забезпечення функціональної стійкості складних технічних систем // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. Моделювання та інформаційні технології. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2012. – Вип. 63. – С. 86–89.
Козюра В.Д., Піскун І.В., Хорошко В.А. Базовые модели комплексной системы защиты информации в корпоративных сетях // Сучасний захист інформації, ДУІКТ: спецвипуск. – 2012. – С. 20–25.
Козюра В.Д., Піскун І.В., Хорошко В.А. Выбор момента времени для проведения операции воздействия на информацию // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, НА СБ України. – 2011. – № 2 (6). – С. 76–83.
Козюра В.Д., Юрх Н.Г. Захист мовної інформації методами кодування з адаптивним передбаченням // Захист інформації, ДУІКТ. – 2011. – С. 28–34.
Кравченко Ю.В. Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника в дискретної оптимізації // Зб. наук. пр. Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – № 28. – С. 56–59.
Козюра В.Д. Статистические парметрические методы сегментации нестационарных случайных процессов // Вісник ДУІКТ. – 2010. – Том 8, № 3. – С. 262–268.
Козюра В.Д., Юрх Н.Г. Безопасность виртуальной среды // Сучасний захист інформації, ДУІКТ. – 2010. – № 1. – С. 54–57.
Тульчинська Д.М. Use of the method of images in studying the energy spectra of the surface states of electrons or holes in three-layer semiconductor-dielectric-conduc tor structures // Укр. фіз. журн. – 2009. – Т. 54, 3.
Тульчинська Д.М. (в співавторстві). Підвищення теоретичного рівня курсу фізики як один із шляхів підвищення ефективності навчання в середній та вищій школах // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2009. – Вип. 65. – С. 202–208.
Козюра В.Д. Методы аппроксимации условных распределений бинарных признаков в системах распознавания // Захист інформації, ДУІКТ. – 2009. – № 3. – С. 22–26.
Терзян Т.К. та ін. Компонентне програмування: навч. посіб. – К.: Таxon, 2009. – 254 с.
Буй Д.Б., Кахута Н.Д. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності // Theoretikal and applied aspects of program systems development international conference. Desember 8–10. 2009: abstracts. – Kyiv, 2009. – С. 244–26.
Гречко В.О. (у співавторстві). Методи та засоби анкетування (тестування) з використанням інтернет-технологій // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 46–50.
Гречко В.О. (у співавторстві). Злам Web 2.0: проникнення в мережу Intranet // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 43–46.
Терзян Т.К. (у співавторстві). Обфускація програмного коду на мові С // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 58–62.
Терзян Т.К. та ін. Основи інформатики. Лабораторний практикум 2004. Посібник з грифом МОН України.
Філімонова Т.О. Использование итерационной теории изгиба ортотропных пластин при сосредоточенных температурных воздействиях // Доповіді НАН України. – 2008. – № 3. – С. 77–82.
Гречко В.О. (у співавторстві). Розробка додатків на кросплатформовій мові Java // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 43–46.
M.I. Kislucha, D.M. Tulchynska. Coordinate depending effective mass in nanhomogenous field . «Molekular self-organization in Mikro, Nano and Macro Dimensions: for Molecules to water, to Nanopartides, DNA and Proteins». 2008, Kyiv, Ukraine.
Кахута Н.Д. Відношення сумісності, узагальнене з’єднання та узагальнений прямий добуток // Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2007. – Вип. 4. – С. 167–173.
Кахута Н.Д. Критерії ін’єктивності бінарних відношень // Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2007. – Вип. 3. – С.141–146.
Філімонова Т.О. Решение задач о термоупругом изгибе ортотропных пластин на основе итерационной теории // Теоретическая и прикладная механика. – 2007. – Вып. 42. – С. 98–103.
Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Energy spektra of excitons of various radii // Укр. фіз. журн. – 2007. – Т. 52, 1.
Буй Д.Б., Кахута Н.Д. Властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності, сумісності // Тези доповідей 8-ї Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», Львів, ЛНУ, 3–5 жовт. 2006 р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 25.
Філімонова Т.О. Исследование локального термоупругого изгиба ортотропных пластин на базе итерационной теории // Труды ИПММ НАН Украины. – 2006. – Вып. 13. – С. 57–64.
Філімонова Т.О. Фундаментальное решение уравнений термоупругого изгиба ортотропных пластин по итерационной теории // Вісн. Донец. університету. Сер. А. – 2006. – № 1. – С. 115–118.
Гречко В.О. (у співавторстві). Web-интерфейс системы анализа // Міжнар. конф. «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем «TAAPSD» 2006 (Україна, Київ, 5–8 груд. 2006 р.). – К.: Університетське видавництво НаУКМА «ПУЛЬСАРИ». – С. 155–171.
Гречко В.О. Выбор коммерческой системы документооборота для корпоративной информационной системы // Управляющие системы и машины. – 2004. – № 3.
Гречко В.О. (у співавторстві). Программный пакет «ГеоПоискПРО» для комплексной интерпретации геофизического исследования скважин («ГеоПоискПРО») РФ. СВИДЕТЕЛЬСТВО об официальной регистрации программы для ЭВМ, 2004. № 2004611037.
Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Charge-Transter complexes in silicon-organic photoconductors with admixtures of acceptor molecules // Synth. Met. – 2004. – V. 135. – P. 199–203.
Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Спектроскопія полісиданів з домішками акцепторів // УФЖ. – 2003 – Т. 46 , № 10.
Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Charge-Transter complexes in polisilanes – In. Book of Abstracts of the Work Shop on Modern Problems of Sott Mation Theory, 27–31, August 2000, Chernigiv, Ukraine, P. 86–89.
 

  Method for configuring the composition of a project team based on the criteria of subjective wellbeing /Valentyn Rach, Ikenna Osakwe, Olena Medvedieva, Olha Rossoshanskaya, Natalia Borulko // Eastern-European journal of enterprise technologies.-2019.-V.2.-№3(98).-P.48-60

  Кахута Н. Д. Формування математичних компетентностей студентів ВНЗ економічного профілю / Н.Д. Кахута // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез /наук.ред. проф. І.Ф.Радіонової .-Київ: ВНЗ Університет "КРОК", 2018. - С.13-17

  Тарнавський Ю.А. Роль аналітичних систем в організації оперативного енергетичного менеджменту / Тарнавський Ю.А., Горб І // Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.- С.168-170

  Тарнавський Ю.А. Моделювання режимів роботи інтегрованих систем енергозабезпечення / Тарнавський Ю.А., Крижанівська Ю.В // Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.- С.171-173

  Тарнавський Ю.А. Захист вебсистем на основі комп'ютерних тестів / Тарнавський Ю.А., Смоліженко Д.П, Михайлюк А.В. // Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.- С.173

  Горб І. Аналітична система оперативного енергетичного менеджменту промислового підприємства / Горб І.Ю., Тарнавський Ю.А // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.187

  Тарнавський Ю.А. Інтелектуальний аналіз даних в умовах "розумного будинку" / Тарнавський Ю.А., Малишев М.С.// Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія.-К., 2018.- С.448-450

  Тарнавський Ю.А. Аналіз результатів вступу до теплоенергетичного факультету кпі ім. Ігоря сікорського з комп'ютерних спеціальностей /Дацюк О.А., Тарнавський Ю.А. // Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи : збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 квітня 2018 року, м. Київ).- Київ: НТУУ "КПІ", 2018.-С.37-38

  Тарнавський Ю.А. Система забезпечення стійкості криптографічних алгоритмів на еліптичних кривих / Канівець О.В., Тарнавський Ю.А // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.176

  Тарнавський Ю.А. Моделювання режимів роботи інтегрованих систем енергозабезпечення / Крижанівська Ю.В., Тарнавський Ю.А. // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.193

  Чернозубкін І.О. Цифрова компетентність в системі підготовки фахівців з комп'ютерних наук/І.О. Чернозубкін // Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах: збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2018 року). - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.71-72

  Тарнавський Ю.А. Інтелектуальний аналіз даних в умовах "розумного будинку" /Малишев М.С., Тарнавський Ю.А. // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.195

  Медведєва О.М. Проектна культура та знання як фактори виникнення небажаного розширення розроблюваного функціоналу в ІТ проектах в умовах невизначеності / Б.В. Осташевський, О.М. Медведєва // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.738-741

  Тарнавський Ю.А. Захист веб-систем на основі використання комп'ютерних тестів / Смоліженко Д.П, Тарнавський Ю.А. // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.181

  Тарнавський Ю.А. Система енергетичного менеджмента на промисловому підприємстві / Шклярський Н.О., Тарнавський Ю.А // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.214

  Доповнена реальність у сфері навчання / К.Г. Хазанжеєв, В.Д. Ризо, Р.С. Цибенко, І.О. Чернозубкін, М.В. Дворніченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.741-743

  Лукутин О.В. Agile как современная методология реализации деятельности в IT- сфере / О.В. Лукутин, А.И. Пилипенко // Тезисы докладов ХIV международной конференции «Управление проектами в развитии общества». Тема: Развитие компетенций проектного управления в условиях кризиса, Київ, 19-20 травня 2017 р. // ответственный за выпуск С.Д. Бушуев. – К: КНУБА, 2017, с. 127-128.

  Рач В.А. Кількісні методи ресурсно-часового оцінювання в гнучкій методології розробки програмного забезпечення / В.А. Рач, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк), 2017. – №1(61). – С. 62-71.

  Стативка Ю. І. Трипараметрична модель інформаційного впливу на гомогенну суспільну страту / Юрій Іванович Стативка // Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ / Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського/; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. - Київ, 2017. - С. 546 українською мовою; № протоколу метод. ради 3; дата 26.04.2017

  Кириченко В.В., Лесина Е.В. Об особенностях применения динамических систем в алгоритмах защиты данных // Проблеми автоматизації та управління. – 3 (59), 2017. – С. 26-32.

  Дворниченко М.В. Нечёткая модель экспертной системы обработки новостных лент для выявления негативных социальных манипуляций / М.В. Дворниченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк), 2017. – №1(61). – С. 117-121.

  Добришин Ю.Є. Питання ефективності застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом / Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін // Вчені записки Університету «КРОК». - 2017. - Вип. 47. - С. 122-129.

  Медведєва О.М. Метод системно-цілістного моделювання активності зацікавлених сторін для задач управління взаемодією (на прикладі проектної діяльності) / О.М. Медведєва // Управління проєктами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганск: вид-во СНУ ім. В. Даля (Сєвєродонецк), 2017. - №4(64). - С. 73-107.

  Рач В.А. Профиль доктора философии по специализции «Управление проектами и программами» / В.А. Рач, Е.М. Медведева// Матеріали XIV міжнар. науково-практ.конф. «Управління проектами у розвитку суспільства» - Київ, КНУБА, 2017. - С.170-173

  Маталигіна Л. М. Заголовки новин у друкованих іспанських ЗМІ: лексико-стилістичний та граматичний аспекти / Л. М. Маталигіна, Н. Ю. Стативка, Ю. І. Стативка. // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - Київ: Логос, 2017. - №38. - С. 107-111.

  Добришин Ю.Є. Адміністрування програмних систем і комплексів: методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт /Ю.Є. Добришин .- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 40 с.

  Добришин Ю.Є. Адміністрування програмних систем і комплексів: методичні вказівки для виконання практичних занять / Ю.Є. Добришин. – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017. – 49 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних/Організація баз даних» для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»/ Ю. Є. Добришин. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 130 с.

  Kyrychenko V.V. Application of dynamic systems for encoding data in telecommunication channels/ Kyrychenko V.V., Lesina Ye.V. //Electronics & Control Systems. – 2017.-3 (53). – P. 11-16.

  Kyrychenko V.V. Visual simulation of chaotic dynamics of gyroscope/ Kyrychenko V.V., Lesina Ye.V. // International Conference Differential Equations, Mathematical Physics and Applications (October 17–19, 2017, Cherkasy, Ukraine): Book of Abstracts. – Vinnytsia: Vasyl’Stus Donetsk National University, 2017.- P.37-38.

  Kyrychenko V.V. The inversion of dynamic systems in problems of information protection /Kyrychenko V.V., Purdik N.V., Zasikan А.О. // Матеріали XIII Міжнародної Науково-Технічної Конференції “Авіа-2017” (Київ, 19-21 квітня, 2017). Київ, 2017.- P. 9.16-9.18

  Rach V. Method to Create Personal Profile of the Project Team Candidate by the Criteria of Well-being Based on Ranking Procedures/Valentyn Rach, Ikenna Osakwe// International Journal Of Innovative Research & Development.-2017.- Volume 6, Issue 12. – P. 219-232 DOI: 10.24940/ijird/2017/v6/i12/120374-284704

  Мельник І. Ю. ІТ - рішення в системі управління навчанням у сфері культури / І. Ю. Мельник ; Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі».- Видавничий центр КНУКіМ, місто Київ, 07.04.2016. - С. 27-30

  Мельник І. Ю. Управління змінами в сучасному університеті / І. Ю. Мельник ; ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина віртуальна: нові горизонти».- ІХТ, місто Рубіжне-Харків-Київ-Житомир-Баку-Ниш-Зелена Гура, 30.03.2016. - С. 93-95

  Мельник І. Ю. Процесна модель управління сучасним університетом / І. Ю. Мельник ; XII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі".- ІХТ, місто Рубіжне, 25.05.2016.- ч.1. - С. 152-154

  Третяк Р. О. Модуль відображення та редагування векторної графіки ГІС / Р. О. Третяк ; Новітні технології. Збірник наукових праць.- ПВНЗ "Університет новітніх технологій", місто Київ, 2016.- №1(1). - с. 80

  Задерей Н. М. Сучасні підходи до STEM навчання в університетській освіті / Н. М. Задерей, І. Ю. Мельник, Г. Д. Нефьодова ; Scientific journal "Virtus".- ІХТ, м. Рубіжне, 2016.- 2. - С. 152-155

  Мельник І. Ю. Інформаційні потреби сучасного суспільства / І. Ю. Мельник, О. О. Каханович ; ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття».- ОНПУ, місто Одеса, 08.09.2016. - С. 351-355

  Добришин Ю. Є. Модель прогнузування виробничої діяльності підприємства на основі індексу сезонності / Ю. Є. Добришин ; Науково-практична конференція молодих учених "Українські перспективи у світовому розвитку".- Університет економіки та права "КРОК", місто Київ, 11.2016

  Задерей Н. М. Сучасні тенденції у вивченні математики. / Н. М. Задерей, І. Ю. Мельник, Г. Д. Нефьодова ; XVII Міжнароднf наукова конференція ім. М.Кравчука.- НТУУ “КПІ”, місто Київ, 19.05.2016.- т.3. - C. 240-243

  Задерей Н. М. Інновації в використанні інформаційних технологій в освіті / Н. М. Задерей, І. Ю. Мельник, Г. Д. Нефьодова ; Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі".- Видавничий центр КНУКіМ, місто Київ, 21.04.2016.- ч.1. - C. 74-78

  Добришин Ю.Є. Модель прогнозування виробничої діяльності підприємства на основі індексу сезонності/Ю.Є. Добришин// Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Українські перспективи у світовому розвитку 4 листопада 2016 р.»: науково-практ. зб.: Університет економіки та права «КРОК» - Київ – 2016 –С.112

  Добришин Ю.Є. Модель прогнозування виробничої діяльності підприємства на основі індексу сезонності/Ю.Є. Добришин// Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Українські перспективи у світовому розвитку 4 листопада 2016 р.»: зб.тез.доп.: Університет економіки та права «КРОК» - Київ – 2016 –С.112

  Медведева Е.М. ИТ-проекты как фронт развития управления проектами / Е.М. Медведева // КНУБА, матеріали ХІIІ міжн. наук.-практ. конференції "Управління проектами у розвитку суспільства", 12-13 травня 2016 р., Київ

  Стативка Ю.І. Побудова мінімального трансдьюсера парадигми слова для системи генерування текстів / Ю.І. Стативка // Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства: матеріали проблемно-наукової міжгалузевої конференції, 25 - 27 травня 2016 р. - Надвірна - Яремче, 2016. C. 134-137.

  Kyrychenko V.V., Veselovskaya V.G. Analysis of the Gyroscope Motion in the Canonical Variables Andoyer-Deprit // Proceedings of 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control”. – 2016. – P. 80-83

  Rach V., Kadhem Abdulrhman Abdulsatar Kadhem (2016). Medical field of Iraq as an object of innovation activity survey: system-holistic vision. Project Management and Development of Production, 2(58), 35-55.

  Рач В.А. Способ мышления как отличительная характеристика управления проектами "на поле менеджмента"/ Рач В.А.// Матеріали ХІV міжнар.науково-практ. конф. "Управління проектами у розвитку суспільства" - Київ, КНУБА, 2016.

  Рач В.А. Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб'єктів господарювання / В.А. Рач, О.В. Бірюков, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. - №1(57). - С. 119-136.

  Gladun A. Use of Ontological Analysis as an Instrument of Knowledge Recognition in Complex Virtual Research Environments / J. Rogushina, A. Gladun, J. Schreurs, A.-B. Salem ; International Journal for e-Learning Security (IJeLS).- New-York, 2016.- Volume 6

  Мельник І. Ю. Новые технологии и инновации как средство виртуальной коммуникации молодежи Украины и Польши / І. Ю. Мельник, K. Augusta ; Zeszyty naukowe.- Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie, Kwartalnik, Warszawa, 2016.- Nr 1(51). - р. 235-246

  Борулько Н.А. Многослойность и гибридность в мягком управлении рисками проекта / Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2016. - №4(60). - С. 115-136.

  Борулько Н.А. Не-факторы как информационная основа определения вероятности, правдоподобия и возможности при мягком управлении рисками проекта // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2016. - №3(59). - С. 92-108.

  Добришин Ю.Є. Криміналістичне забезпечення розслідування комп’ютерних злочинів / Ю.Є. Добришин, В.В. Семенов // Зб. матеріалів наук. конф. «Сучасні криміналістичні експертизи в розслідуванні злочин». – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2015. – С. 42.

  Добришин Ю.Є. Групування помилок програмного забезпечення з різним поєднанням дефектів у технологічні подібні групи / Ю.Є. Добришин // Зб. матеріалів наук.-практ. конф. «Вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на економічний ріст держави». – К.: Державний Університет телекомунікацій, 2015. – Т. ІІІ: Розвиток інформаційних технологій. – С. 37.

  Добришин Ю.Є. Групування помилок програмного забезпечення з різним поєднанням дефектів у технологічні подібні групи/Ю.Є. Добриши// Матеріали науково-практичної конференції «Вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на економічний ріст держави»: зб.тез.доп.: Державний Університет телекомунікацій - Київ – 2015 – С. 46

  Добришин Ю.Є. Криміналістичне забезпечення розслідування комп’ютерних злочинів./В.В. Семенов, Ю.Є. Добришин//Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні криміналістичні експертизи в розслідуванні злочин»: зб.тез.доп.: Національна академія внутрішніх справ України – Київ - 2015- С. 42.

  Добришин Ю.Є. Проблеми підготовки кадрів з питань комп’ютерного забезпечення правозастосовної діяльності/ Ю.Є Добришин., В.В. Семенов // Матеріали науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства»: зб.тез.доп.: Університет економіки та права «КРОК» - Київ - 2015- С 97.

  Добришин Ю.Є. Теоретико - практичні основі прогнозу виробничого процесу /Ю.Є. Добришин// Матеріали науково-практичної конференції «Економіка України: шляхи виходу із кризи»: зб.тез.доп.: Університет економіки та права «КРОК» - Київ – 2015 – С. 92

  Добришин Ю.Є. Групування помилок програмного забезпечення з різним поєднанням дефектів у технологічно подібні групи / Ю.Є. Добришин // Матеріали науково-практичної конференції «Вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на економічний ріст держави»: зб.тез.доп.: Державний Університет телекомунікацій - Київ – 2015 – С. 46

  Чернозубкін І. О. Спосіб розширення можливостей комп'ютерної бази навчального закладу за рахунок віртуалізації / І. О. Чернозубкін.- м.Київ,Вища школа, 2015.- 4-5

  Медведєва О.М. Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах: Монографія. - Вид-во СНУ ім. В.Даля (друк - ФО Поліщук, м. Бровари), 2015. - 242 с.

  Medvedieva E. The study of cultural and business context of the P2M implementation in Ukraine / E. Medvedieva // Global Journal of Advances Research: Scholary Peer Review Publishing System, 2015. - 2(5). - 855-864. Available at: http://www.gjar.org.

  Медведєва О.М. Проекты в сфере IT как разновидность мягких проектов / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. - №2(54). - С. 112-124.

  Рач В.М. Комунікаційно-знаннєва онтологія формування мисленнєвої НІКС-методології менеджерів проектів / В.А. Рач, О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. - №4(56). - С. 109-123.

  Медведєва О.М. Інноваційна активність та інноваційний потенціал як характеристики середовища проектів та програм розвитку / О.М. Медведєва // КНУБА, матеріали ХІІ міжн. наук.-практ. конференції "Управління проектами у розвитку суспільства", 22-23 травня 2015 р. Київ, С.173-174.

  Стативка Ю.І. Мовні технології як безпековий ресурс в умовах інформаційної війни / Ю.І. Стативка // Держава у теорії і практиці українського націоналізму: матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, 26 -27 червня, Івано-Франківськ, 2015 р. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. - С.452-459.

  Борулько Н.А. Cоотношение понятий "риск", "непрерывность", "неопределенность" и "устойчивость" в управлении проектами / Н.О. Борулько // Компетентностное управление проектами развития в условиях нестабильного окружения: XII Международная научно-практическая конференция (22-23 мая 2015). - КНУБА. - Киев. - 2015.

  Борулько Н.А. От мягкого проекта к мягкому управлению: тенденции и перспективы / Н.О. Борулько // Управление проектами: состояние и перспективы: Матеріали ХІ міжн. Наук.-пр. конференції. - М.: НУК, 2015.

  Борулько Н.А. Структуризация проблемы мягкого управления рисками в проектах / Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2015. - №2(54). - С. 95-106.

  Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста: методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 34 с.

  Чернозубкін І. О. Навчальна практика (демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного обладнання) / І. О. Чернозубкін.- Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 24 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямком підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів»/І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин // Університет економіки та права «КРОК» - Київ - 2014- 34 с.

  Тарнавський Ю.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» програм професійного спрямування «Інформаційні технології проектування», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» // Технології захисту інформації [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Ю.А.Тарнавський. – Електронні текстові дані (1 файл: 81,4 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7434

  Тарнавський Ю.А., Петрова М.Д. Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використанння // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 90.

  Тарнавський Ю.А., Дмитришак М.І. Інструментальні засоби створення конструктивних креслень геологічних перерізів за даними георадару // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 89.

  Тарнавський Ю.А., Данилова О.А. Розробка криптопровайдера для алгоритму блокового симетричного шифрування ДСТУ ГОСТ 28147:2009 // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 88.

  Тарнавський Ю.А., Сич А.В. Інструментальні засоби захисту Web-контенту // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 91.

  Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Програмні засоби аналізу геологічного складу ґрунтів за даними георадарних досліджень // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 92.

  Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Автоматизація обробки радіолокаційних даних при інженерно-геологічних вишукуваннях в зоні промислового майданчика // Енергетика: економіка, технологія, екологія. – 2014. – № 3.

  Чернозубкін І. О. Навчальна практика (Оператор комп’ютерного набору) / І. О. Чернозубкін.- Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 28 с.

  Чернозубкін І. О. Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру / І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 229-237

  Борулько Н.А. Лингвистические особенности применения термина "непрерывность" в контексте риска и неопределенности проектной деятельности / Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2014 - №4(52). - С. 77-84.

  Борулько Н.О. Непрерывность, как индикатор эффективности управления проектами в условиях повышенного риска / Н.О. Борулько // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. - С. 267-268

  Борулько Н.О. Управление рисками в управлении проектами в контексте PMBoK 5 / Н.О. Борулько // Управління проектами і розвиток суспільства: Матеріали ХІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 травня 2014р.). - К.: КНУБА, 2014. - С. 32-34.

  Борулько Н.О. Управление рисками как элемент обратной связи в системной модели управления проектами / Н.О. Борулько // Управление проектами: инновации, нелинейность, синергетика: Матеріали V международной научно-практической конференции магистрантов, аспирантов и научных работников (Одесса, 12 - 13 декабря 2014 года) / Одесская государственная академия строительства и архитектуры. - Одесса. - 2014

  Борулько Н.О. Установление направления развития области знаний "Управление рисками проекта" на основе выявления семантических различий PMBOK 4 и PMBOK 5 / Н.О. Борулько // Стан та перспективи розвитку соціально-економічних систем в епоху економіки знань: матеріали IІІ Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Луганськ, 24-26 квітня 2014 р.) / за заг. ред. В.А. Рач. - Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. - 390 с.

  Рач В.А. Управление рисками проекта: общее и различия PMBOK 4 и PMBOK 5 / В.А.Рач, Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2014. - № 1 (49). - С. 5 - 16.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з технічного обслуговування та супроводу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов / Ю.Є. Добришин. – К.: Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ», 2013. – 55 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент обслуговування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування/Ю.Є. Добришин//Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» (Редакція 3). - Київ- 2013-60 с.

  Добришин Ю.Є. Технологічна інструкція з адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування/Ю.Є. Добришин// Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» - Київ- 2013- 74 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з технічного обслуговування та супроводу ПАК ЄДРКО/Ю.Є.Добришин //Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» - Київ - 2013 - 34 с.

  Добришин Ю.Є. Технологічна інструкція з обслуговування програмно-технічних комплексів «Автоматизоване робоче місце оператора автоматизованої системи Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов»/Ю.Є. Добришин //Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» - Київ - 2013- 55 с.

  Тарнавський Ю.А. Бібліотека функцій для реалізації поліномінального методу шифрування // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013,. – № 2. – С. 49–53.

  Тарнавський Ю.А. Основы прикладного программирования WPF-приложений // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013. № 2 – С. 138–151.

  Тарнавський Ю.А., Глива В.А., Віднічук Т.В., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А. Засоби підвищення електромагнітної безпеки при експлуатації обчислювальної техніки // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 133–137.

  Тарнавський Ю.А., Глива В.А., Дмитришак М.І., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Методи побудови геологічних розрізів за даними георадара // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 171–174.

  Тарнавський Ю.А. Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій / [Лук’яненко С.О., Шаповалова С.І., Шульженко О.Ф. та ін.]; за заг. ред. Лук’яненка С.О., Шаповалова С.І. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство «ТЕКСТ», 2013. – 206 с. (Розділ «Методи побудови геологічних перерізів по даним георадара», с. 77–85).

  Пономарьов В.П. Проблеми захисту підприємництва у адміністративному судочинстві // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2013. – Вип. 15. – С. 109–116.

  Пономарьов В.П. Проблеми захисту підприємництва у адміністративному судочинстві // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2013. – Вип. 15. – С. 109–116.

  Гречко В.О., Гречко А.В., Колбасин Н.И., Фальфушинский В.В. Исследование эффективности параллельных алгоритмов сортировки для различных схем многопоточного слияния // Міжнар. конф. «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». – Київ, 2013. – С. 189–190.

  Гречко В. О. Разработка Web-интерфейса для метода прогнозного графа / В. О. Гречко, А. В. Гречко, А. С. Коваленко, О. И. Шаров ; Разработка Web-интерфейса для метода прогнозного графа. - 2013

  Гречко В.О., Гречко А.В., Коваленко А.С., Шаров О.И. Разработка Web-интерфейса для метода прогнозного графа // Міжнар. конф. «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». – Київ, 2013. – С. 191–193.

  Стативка Ю. І. Лематизація ад'єктивів / Ю. І. Стативка, Г. Ю. Войтікова, Л.М. Маталигіна // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 - 12 квітня 2013 р. - Луганськ, 2013, С. 94-96.

  Войтіков В. А. Алгоритми витягання лем в системах автоматичної обробки текстів / В. А. Войтіков, Ю. І. Стативка, Л.М. Маталигіна // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 - 12 квітня 2013 р. - Луганськ, 2013, С. 100-103.

  Чернозубкін І.О. Системний аналіз інформаційного суспільства / І. О. Чернозубкін // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.52-69

  Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 90 с.

  Чернозубкін І.О. Рекомендації щодо застосування національних стандартів під час розробки інформаційних систем / І. О. Чернозубкін //Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: Зб наук праць.- Ун-т «КРОК», 2013.- Вип. 2. - С.152-159

  Кігель В.Р. Моделювання переважень ООР у недетермінованих ситуаціях прийняття фінансових рішень / В. Р. Кігель// Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.313-341

  Чернозубкін І. О. Інформаційний менеджмент: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 112 с.

  Кравченко Ю.В. Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника в дискретної оптимізації // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2012. – Вип. 64. – С. 41–50.

  Кравченко Ю.В. Концепція забезпечення функціональної стійкості складних технічних систем // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. Моделювання та інформаційні технології. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2012. – Вип. 63. – С. 86–89.

  Козюра В.Д., Піскун І.В., Хорошко В.А. Базовые модели комплексной системы защиты информации в корпоративных сетях // Сучасний захист інформації, ДУІКТ: спецвипуск. – 2012. – С. 20–25.

  Чернозубкін І. О. Цивільний захист: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін, М. Б. Сушак.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 125 с.

  Чернозубкін І. О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж / І. О. Чернозубкін ; Вчені записки Університету «КРОК».- Університет "КРОК", 2012.- Вип. 31. - С. 170-177.

  Kirichenko V. V. Geometric analysis of a Hess gyroscope motion // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 180, No. 2, January, 2012. – P. 161-174

  Чернозубкін І. О. Модель управління інформацією з використанням хмарних технологій в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Чернозубкін //Зовнішня торгівля : Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК".- 2012.- Вип. 9. - С. 160-174.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з супроводження, технічного обслуговування, ремонту та адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (Редакція 2) / Ю.Є. Добришин. – К.: Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ», 2011. – 80 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з супроводження, технічного обслуговування, ремонту та адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів Київ -2011 - 80 с.

  Козюра В.Д., Піскун І.В., Хорошко В.А. Выбор момента времени для проведения операции воздействия на информацию // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, НА СБ України. – 2011. – № 2 (6). – С. 76–83.

  Козюра В.Д., Юрх Н.Г. Захист мовної інформації методами кодування з адаптивним передбаченням // Захист інформації, ДУІКТ. – 2011. – С. 28–34.

  Кравченко Ю.В. Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника в дискретної оптимізації // Зб. наук. пр. Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – № 28. – С. 56–59.

  Козюра В.Д. Статистические парметрические методы сегментации нестационарных случайных процессов // Вісник ДУІКТ. – 2010. – Том 8, № 3. – С. 262–268.

  Козюра В.Д., Юрх Н.Г. Безопасность виртуальной среды // Сучасний захист інформації, ДУІКТ. – 2010. – № 1. – С. 54–57.

  Чернозубкін І. О. Підхід до оцінювання безпекового середовища при вирішенні питань оборонного огляду. / І. О. Чернозубкін ; Політичний менеджмент.- Український науковий журнал, 2010.- №4 43. - С. 113-123.

  Чернозубкін І. О. Обґрунтування політико-економічної доцільності участі у миротворчих операціях. / І. О. Чернозубкін ; Вчені записки Університету «КРОК».- Ун-т економіки та права «КРОК», 2010.- Вип. 21. - С.21-27.

  Тульчинська Д.М. (в співавторстві). Підвищення теоретичного рівня курсу фізики як один із шляхів підвищення ефективності навчання в середній та вищій школах // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2009. – Вип. 65. – С. 202–208.

  Тульчинська Д.М. Use of the method of images in studying the energy spectra of the surface states of electrons or holes in three-layer semiconductor-dielectric-conduc tor structures // Укр. фіз. журн. – 2009. – Т. 54, 3.

  Козюра В.Д. Методы аппроксимации условных распределений бинарных признаков в системах распознавания // Захист інформації, ДУІКТ. – 2009. – № 3. – С. 22–26.

  Терзян Т.К. та ін. Компонентне програмування: навч. посіб. – К.: Таxon, 2009. – 254 с.

  Чернозубкін І. О. Евристичний метод обробки інформації із різнорідних джерел / І. О. Чернозубкін ; Вчені записки: Збірник наукових праць УЕП «КРОК».- Університет "КРОК", 2009.- Вип. 19. - С.251-257

  Буй Д.Б. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Theoretikal and applied aspects of program systems development international conference (Desember 8–10, 2009). - Kyiv, 2009. - С. 244–246.

  Філімонова Т.О. Использование итерационной теории изгиба ортотропных пластин при сосредоточенных температурных воздействиях // Доповіді НАН України. – 2008. – № 3. – С. 77–82.

  M.I. Kislucha, D.M. Tulchynska. Coordinate depending effective mass in nanhomogenous field . «Molekular self-organization in Mikro, Nano and Macro Dimensions: for Molecules to water, to Nanopartides, DNA and Proteins». 2008, Kyiv, Ukraine.

  Гречко В.О. (у співавторстві). Методи та засоби анкетування (тестування) з використанням інтернет-технологій // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 46–50.

  Гречко В.О. (у співавторстві). Злам Web 2.0: проникнення в мережу Intranet // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 43–46.

  Терзян Т.К. (у співавторстві). Обфускація програмного коду на мові С // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 58–62.

  Гречко В.О. (у співавторстві). Розробка додатків на кросплатформовій мові Java // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 43–46.

  M.I. Kislucha, D.M. Tulchynska. Coordinate depending effective mass in nanhomogenous field . «Molekular self-organization in Mikro, Nano and Macro Dimensions: for Molecules to water, to Nanopartides, DNA and Proteins». 2008, Kyiv, Ukraine.

  Кахута Н.Д. Відношення сумісності, узагальнене з’єднання та узагальнений прямий добуток // Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2007. – Вип. 4. – С. 167–173.

  Кахута Н.Д. Критерії ін’єктивності бінарних відношень // Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2007. – Вип. 3. – С.141–146.

  Філімонова Т.О. Решение задач о термоупругом изгибе ортотропных пластин на основе итерационной теории // Теоретическая и прикладная механика. – 2007. – Вып. 42. – С. 98–103.

  Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Energy spektra of excitons of various radii // Укр. фіз. журн. – 2007. – Т. 52, 1.

  Чернозубкін І. О. Основи інформатизації суспільства / І. О. Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.

  Філімонова Т.О. Исследование локального термоупругого изгиба ортотропных пластин на базе итерационной теории // Труды ИПММ НАН Украины. – 2006. – Вып. 13. – С. 57–64.

  Філімонова Т.О. Фундаментальное решение уравнений термоупругого изгиба ортотропных пластин по итерационной теории // Вісн. Донец. університету. Сер. А. – 2006. – № 1. – С. 115–118.

  Буй Д.Б. Властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності, сумісності / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: тези доповідей 8-ї Всеукр. наук. конф. ( 3–5 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. - С. 25

  Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Charge-Transter complexes in silicon-organic photoconductors with admixtures of acceptor molecules // Synth. Met. – 2004. – V. 135. – P. 199–203.

  Терзян Т.К. та ін. Основи інформатики. Лабораторний практикум 2004. Посібник з грифом МОН України.

  Гречко В.О. (у співавторстві). Программный пакет «ГеоПоискПРО» для комплексной интерпретации геофизического исследования скважин («ГеоПоискПРО») РФ. СВИДЕТЕЛЬСТВО об официальной регистрации программы для ЭВМ, 2004. № 2004611037.

  Гречко В.О. Выбор коммерческой системы документооборота для корпоративной информационной системы // Управляющие системы и машины. – 2004. – № 3.

  Мельник І. Ю. Тенденції формування та використання комп’ютерних засобів діагностики знань студентів Інституту економіки та права «КРОК» (тези) / О. І. Шаров, І. Ю. Мельник, І. М. Пшонківська ; Тенденції формування та використання комп’ютерних засобів діагностики знань студентів Інституту економіки та права «КРОК» (тези). - 2003

  Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Спектроскопія полісиданів з домішками акцепторів // УФЖ. – 2003 – Т. 46 , № 10.

  Електронний підручник з композиційного підходу до реляційних баз даних: зміст, структура / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Пробл. программирования. – 2002. – 1–2 [спец. вып.]. Материалы Третьей междунар. науч.-практ. конф. по программированию, УкрПРОГ 2002, 21–24 мая 2002 г., Украина, Киев.

  Пирятинська С. Ф. Інформаційне забезпечення у сфері інтелектуальної власності: навч. посіб. для студентів магістратури / С. Ф. Пирятинська, О. І. Шаров ; Інформаційне забезпечення у сфері інтелектуальної власності: навч. посіб. для студентів магістратури . - 2001

  Тульчинська Д.М. (у співавторстві). Charge-Transter complexes in polisilanes – In. Book of Abstracts of the Work Shop on Modern Problems of Sott Mation Theory, 27–31, August 2000, Chernigiv, Ukraine, P. 86–89.

  Добрышин Ю.Е. Методика определения количественного состава вспомогательного инструмента при восстановлении детали/Ю.Е. Добришин// Підсумки наукових досліджень (друге півріччя): наук. техн. зб.- №1 - Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1999-С. 58-63.

  Добрышин Ю.Е. Основные принципы кодирования деталей гусеничних и колесных машин при их группировании /Ю.Е.Добрышин// Підсумки наукових досліджень (друге півріччя): наук. техн. зб.- №1 - Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1999-С. 25-30.

  Добрышин Ю.Е. Определение множества типовых решений процесса проектирования технологии ремонта/Ю.Е. Добрышин// Підсумки наукових досліджень (перше півріччя): наук. техн. зб.- №1 - Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1999-С. 29-33.

  Добрышин Ю.Е. Математическая модель описания структуры процесса дефектации ремонтируемой детали при автоматизированном проектировании/Ю.Е. Добрышин, И.В. Голубенко, Ю.В. Солошенко// Труды Таврической государственной агротехнической академии. Вып.2. Отрасль машиностроение. Том 5. Мелитополь -1998 .- С-45.

  Добришин Ю.Є. Інтерактивна система автоматизованого проектування технологічних процесів ремонту деталей гусеничних машин/ Ю.Є. Добришин// Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки»: зб.наук. прац. Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1998-С. 244-249.

  Добришин Ю.Є. Технологічні умови, які визначають відновлення дефектних поверхонь/Ю.Є. Добришин// Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки»: зб.наук. прац. Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1998-С. 223-225.

  Добришин Ю.Є. Формалізація базових поверхонь під час відновлення деталей типу втулок./Ю.Є. Добришин// Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки»: зб.наук. прац. Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1998-С. 192-195.

  Добришин Ю.Є. Технологічні основи капітального ремонту автомобілів/О.І. Міхеєв, Л.П. Барилович, О.М. Демченко, В.М. Ткачук, Ю.Є. Добришин//Навчальний посібник// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - 1996-211 с.

  Добрышин Ю.Е. Решение вопросов формализации при выборе способа восстановления детали./Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов//«Автоматизации и современніе технологии» наук.-тех. журн. Москва, изд. - Машиностроение 1996.-№4. – С. 17-20.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Технологическое обеспечение программы конверсии. Шифр «Номенклатура» »/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - ИНВ.№25383. - 1996-154 с.

  Добришин Ю.Е. Конспект лекцій з організації, управління і технології виробництва та капітального ремонту ОВТ /Ю.Є. Добришин, В.В. Постовойтенко// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - ИНВ.№1230. - 1995-42 с.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Проблемы автоматизации процесса дефектации деталей БТВТ»/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - ИНВ.№1230. - 1995-36 с.

  Добрышин Ю.Е. Модель структурно-технологических взаимосвязей элементов технологического процесса ремонта деталей гусеничных машин./ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смірнов.//Національний технічний університет України (КПІ): зб.наук.пр. сер. «Машинобудування» , Київ - 1995. С.122-127.

  Добрышин Ю.Е. Метод программной реализации выбора способа восстановления дефектных деталей/Ю.Е. Добрышин, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаев//Материалы конференции «Новые компьютерные технологии АСУП и САПР в промышлености»: сб.тез.выст. Алушта - 1995 – С. 35-36

  Добришин Ю.Е. Метод моделированния при проектировании технологического процесса восстановления детали/Ю.Е.Добрышин, Т.П.Гуль //Материалы конференции «Производство и ремонт механизмов и машин в условиях конверсии»: сб.тез.выст. Крым - 1995. - С. 19-20

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка приладів для вимірювання лінійних розмірів" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія"/Ю.Є. Добришин, В.М.Ахрамович , В.В. Постовойтенко.//Київський інститут сухопутних військ - Київ: Вид-во КІСВ – 1994 – 32 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка електричних приладів" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія" / Ю.Є. Добришин, В.Ф. Смірнов //Київський інститут сухопутних військ - Київ: Вид-во КІСВ – 1994 – 50 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка приладів тиску" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія"/ Ю.Є. Добришин, В.В. Постовойтенко, В.М. Ахрамович // Київський інститут сухопутних військ - Київ: Вид-во КІСВ – 1994 – 40 с.

  Добрышин Ю.Е. Автоматизация процесса дефектации при проектировании технологических процессов ремонта / Ю.Е. Добрышин, В.Ф. Смирнов, Л.В. Николаєв// Автоматизация и современные технологи: наук.-тех. журн. Москва, - 1994.-№5 – С.87

  Добрышин Ю.Е. Технологический классификатор дефектов деталей гусеничных машин./ Ю.Е. Добрышин, В.Ф. Смирнов, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаєв// Тяжелое машиностроение: наук.-тех. журн. Москва, - 1994.-№8 – С.56

  Добрышин Ю.Е. Снижение трудозатрат при проектировании технологических процессов на ремонтных заводах в условиях конверсии./Ю.Е.Добрышин, В.Ф. Смирнов, С.В. Подписнов//Матеріали науково-практичної конференції «Наукомісткі технології подвійного призначення»: зб.тез.доп. Київ, - 1994 – С. 65

  Добрышин Ю.Е. Особенности современной технологии скоростной токарной обработки / Ю.Е.Добрышин, В.М. Ахрамович //Материалы конференции «Технология ремонта машин и механизмов»: сб.тез.выст. Крым, - 1994.- С. 9

  Добрышин Ю.Е. Проблемы автоматизации проектирования технологичных процессов ремонта/Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаєв//Материалы конференции «Технология ремонта машин и механизмов»: сб.тез.выст. Крым, - 1994- С.10

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Автоматизация процесса определения пригодности деталей к ремонту»/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - ИНВ.№1290. - 1993-62 с.

  Добрышин Ю.Е. Аналитическая характеристика процесса дефектации деталей БТВТ/Ю.Е. Добрышин, В.Ф. Смирнов//Київський інститут сухопутних військ: наук.-тех. зб. Київ, - 1993- С. 3-6

  Добрышин Ю.Е. Технология обработки информации в САПР-ТП ремонта деталей БТВТ./Ю.Е.Добрышин, В.Ф. Смирнов//Київський інститут сухопутних військ: наук.-тех. зб. Київ, - 1993 –С. 15-19

  Добрышин Ю.Е. Логическая схема автоматизированого проектирования технологического процесса ремонта детали/Ю.Е.Добрышин, В.Ф. Смирнов, А.А. Козинский//Київський інститут сухопутних військ: наук.-тех. зб. Київ, - 1993 –С. 7-14

  Добрышин Ю.Е. Повышение эффективности распознавания дефектных деталей при автоматизированном проектировании/Ю.Е. Добрышин, В.Ф Смирнов., В.М. Ахрамович //Вестник КПИ серія «Машинобудування»: наук.-тех. зб. Київ, -вид. «Техніка» - 1993. -№30 –С.43

  Добришин Ю.Е. Технология изготовления самосмазывающихся материалов. /Ю.Е Добрышин. Б.А. Веселов, В.А. Синьков// Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. Київ, - 1992.-№769-УК92. – С. 12

  Добрышин Ю.Е. Повышение износотойкости узлов трения скольжения гусеничной техники за счет применения металлических смазок./Ю.Е. Добришин, Б.А. Веселов, В.А. Синьков// Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. Київ, - 1992.-№770-УК92.- С. 20

  Добрышин Ю.Е. Классификатор дефектов для автоматизации процессов восстановления покрытиями деталей гусеничных машин./ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко//Республіканський науково-практичний семінар «Прогресивні технології хромування та питання екології»: зб.тез доп. - Київ, -1991 – С.22

  Добрышин Ю.Е. Формализация выбора покрытия при восстановлении деталей гусеничных машин./Ю.Е.Добрышин // Республіканський науково-практичний семінар «Прогресивні технології хромування та питання екології»: зб.тез. доп - Київ, -1991 – С.21

  Добрышин Ю.Е. Автоматизация процессов дефектации при восстановлении гусеничных машин гальваничеескими покрытиями. /Ю.Е.Добрышин //Республіканський науково-практичний семінар «Прогресивні технології хромування та питання екології»: зб.тез доп. - Київ, -1991 - С.20

  А.С. №4534085 СРСР Изобретение на спец. тему /Ю.Е.Добрышин, С.И. Шайков, В.М Кирьяков, А.Я. Федеров – опубл. 22.06.1990г., зарегестрировано в Госреестре изобр СССР - 01.04.1991 г.

  Добрышин Ю.Е. Экономическая оценка САПР-ТП ремонта./ Ю.Е.Добрышин, С.С. Пуховский, В.В. Постовойтенко// Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн.сб./ из. «Тэхника» - Київ, Киевский политехнический институт (КПИ) -1990- №46.- С.76

  Добрышин Ю.Е. Проблемы автоматизированного проектирования технологических процессов деталей гусеничных машин. / Ю.Е.Добрышин, С.С. Пуховский, В.В. Постовойтенко// Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн.сб./ из. «Тэхника» - Київ, Киевский политехнический институт (КПИ) -1990- №46.- С.85

  Добрышин Ю.Е. Необходимость разработки САПР – ТП в ремонтном производстве / Ю.Е.Добрышин, С.С. Пуховский, В.В. Постовойтенко// Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн.сб./ из. «Тэхника» - Київ, Киевский политехнический институт (КПИ) -1990- №46.- С.82

  Добришин Ю.Е. К вопросу разработки и внедрения САПР-ТП ремонта деталей. / Ю.Е Добрышин.// в/ч 11520: наук.-метод зб. /Москва, - 1990. - сер А-МО - №1143-№13 – С. 56

  Добрышин Ю.Е. Применение вычислительных техники для решения технологических задач./ Ю.Е.Добришин, В.В. Постовойтенко, Иванов В.П.// Київське вище танкове інженерне училище: наук.-метод зб. Київ, - 1990. -№13.-С. 20-23

  Добрышин Ю.Е. Специфика технологии ремонта и проблемы создания систем автоматизированного проектирования технологических процес сов в ремонтном производстве./ Ю.Е.Добрышин, С.С. Пуховский, В.В. Постовойтенко // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. Київ, - 1990.-№1028-УК – С.18

  Добрышин Ю.Е. Способы повышения эффективности САПР технологической подготовки ремонтного производства. / Ю.Е.Добрышин, Г.Л. Смилянский Г.Л.// Республіканська конференція «САПР технологічної та конструкторської підготовки виробництва в машинобудуванні»: зб.тез доп - Харків, - 1990.- С.67

  Добрышин Ю.Е. Аналитическая оценка реальных САПР-ТП обработки деталей резанием./Ю.Е.Добрышин, С.С. Пуховский, В.В. Постовойтенко // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. Київ, - 1989.-№1785-УК –С. 34

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.