Кафедра маркетингу та поведінкової економіки

підпорядкована факультету економіки та підприємництва
створена у 2002 році
 
 
Петрова Ірина Леонідівна (завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету «КРОК»)

Що таке маркетинг? Багато хто вважає, що маркетинг це лише реклама і продажі. І це не дивно: кожен день на нас обрушуються сотні рекламних роликів, оголошень у газетах і повідомлень про розпродажі. Однак, реклама і продажі – це не більше ніж складові частини маркетингу. Вони існують як два його невід'ємних компоненти.

Сучасний маркетинг став справжнім рятувальним колом для всіх потопаючих у жорстокій конкуренції брендів.

Мета сучасного маркетингу – не продаж товару або послуги будь-яким чином (включаючи обман покупця), а залучення нових клієнтів, пропонуючи їм вищу споживчу цінність, задоволення потреб клієнтів та зберігання старих клієнтів, постійно задовольняючи їх мінливі запити.

Основне завдання маркетингу – зрозуміти потреби і кожного ринку і вибрати ті з них, які їх компанія може обслуговувати краще за інших. Це дозволить компанії виробляти товари більш високої якості і тим самим, збільшувати обсяги продажів і підвищувати свої доходи шляхом кращого задоволення потреб цільових покупців.

Маркетинг починається ще задовго до того, як у компанії з'являється готовий продукт. Маркетинг починається з того, що менеджери виявляють потреби людей, обчислюють їх інтенсивність і обсяг, визначають можливості компанії щодо їх задоволення. Маркетологи продовжують працювати над товаром впродовж усього його життєвого циклу. Вони намагаються знайти нових споживачів і утримати вже існуючих, покращуючи споживчі властивості товару і використовуючи для цієї мети звіти про продаж і зворотний зв'язок. Якщо фахівець з маркетингу добре виконав свою справу – правильно зрозумів потреби клієнта, створив товар, який відповідає вимогам покупців, призначив розумну ціну, вірно розповсюдив товар і провів рекламну компанію, то продавати такий товар буде дуже легко.

В Університеті «КРОК» навчальний процес базується на поєднанні ґрунтовної теоретичної підготовки (викладачі приділяють значну увагу міждисциплінарним зв’язкам) та виконанні практичних завдань за матеріалами реальних підприємств, організацій. У процесі навчання студенти не лише отримують фахові знання, а й мають змогу розвинути навички ефективного спілкування, креативного маркетингового та менеджерського мислення.

Головною метою кафедри є випуск фахівців, які повною мірою відповідають вимогам ринку праці за своїми професійними та особистісними характеристиками.

Особливостями підготовки студентів-маркетологів Університету «КРОК» є насичення освітньо-професійної програми унікальними предметами, що формують компетенції сучасного маркетолога. Це – створення брендів, копірайтинг, PR-технології, маркетинг персоналу, поведінкова економіка. До викладання залучаються не лише досвідченні науковці, а й успішні практики.

Запрошуємо до навчання разом з нами!

 

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Адміністративний менеджмент » «Управління персоналом» «Поведінкова економіка в умовах інформаційного суспільства» Економіка праці й соціально-трудові відносини » Електронна комерція » Інтернет-маркетинг » Інфраструктура товарного ринку » Комерційна діяльність » Копірайтинг » Маркетинг » Маркетинг інновацій, персоналу, брендів та послуг » Маркетинг персоналу» Маркетинг послуг » Маркетинг продажів » Маркетинг у бізнес-плануванні » Маркетингова політика комунікації » Маркетингова політика розподілу » Маркетингова товарна політика » Маркетингове ціноутворення » Маркетинговий менеджмент » Маркетингові дослідження » Маркетингові дослідження та аналіз інформації » Менеджмент » Рекламний менеджмент

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри організована відповідно до зареєстрованої в УкрІНТЕІ теми науково-дослідної роботи «Маркетингові стратегії розвитку підприємництва в інноваційній економіці».

Зазначена тема висвітлюється співробітниками кафедри в наукових статтях. Зокрема д.е.н., проф. Петрова І.Л. є автором таких робіт:

 • Петрова І.Л. Інноваційний сегмент ринку праці: оцінка тенденцій та перспектив. - Демографія та соціальна економіка, 2018, № 1 (32) , с. 166-180
 • Петрова І.Л. Український ринок праці: можливості та ризики у забезпеченні гідної праці. - Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія/ за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. - К., КНЕУ, 2017.- 500 с. - п.2.1с.110-122.
 • Петрова І.Л. Український ринок праці: можливості та ризики у забезпеченні гідної праці. - Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія/ за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. - К., КНЕУ, 2017.- 500 с. - п.2.1с.110-122.
 • Петрова І.Л., Вінтсі Дж. Інноваційна активність підприємства як фактор його конкурентоспроможності та економічної безпеки. – Вчені записки Унівеситету «КРОК», 2017, №47
 • Петрова І.Л. Сучасні особливості розвитку ринку праці України. -Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи: кол. монографія / за ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В.Близнюк; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К., 2016. – с.177-130
 • Петрова І.Л. Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку. – Україна: аспекти праці, 2016, №3-4, с.3-9
 • Петрова І.Л. Cтановлення ринку інноваційної праці в українській енкономіці. - «Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія» / [А. М. Колот, І.Ф. Гнибіденко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І.Ф. Гнибіденка. — К. : КНЕУ, 2015. —С. 141-151
 • Петрова І. Інноваційний вектор формування людського потенціалу України. - В кн.: Будуємо нову Україну. Збірник конференції. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015, с. 210-218
 • Петрова І.Л. Модернізація освіти як фактор інноваційної праці //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 18. Економіка і право: зб.наук.праць. – Випуск 24. – К.:Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2014. – 264 с.- С. 38-46
 • Петрова І.Л. Лідерські якості елітного керівника. - Матеріали науково-практичній конференції «Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти». - УМО, м. Київ 11 червня 2014, с. 52-54
 • Петрова І.Л. Зміни корпоративної культури як імператив організаційного розвитку. - Вісник Прикарпатського ун-ту, серія Економіка, вип. 10, 2014, с. 76-79
 • Петрова І.Л. М’які фактори управління змінами у сфері соціально-трудових відносин. - Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 2014, №1, с. 89-95
 • Petrova I.L., Mosiychuk T.K. Strategic directing of innovative development for national economic security. – Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles.Vol.1 – Publishing house “Breeze”, Monreal, Canada, 2014.- P.106-111
 • Петрова І.Л. Актуальні проблеми розвитку людських ресурсів України в контексті забезпечення економічної безпеки держави. – Зовнішня торгівля, економічна безпека.- 2013, №9, с.71-75.-0,4 д.а.
 • Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами. Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2013. – 466 с.
 • Петрова І.Л. Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності. - Україна: аспекти праці, 2011, №5, с.9-14
 • Петрова І.Л. Стратегічне управління розвитком персоналу. - Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 2011, №5(50), с. 128-132

Також опубліковані статті к.е..н. доц. Наумової О.О.:

 • Наумова О.О. Робоча навчальна програма з дисципліни «Макроекономіка» (англ.) / О.О. Наумова // ВНЗ «Університет «КРОК». – К. – 2013 р. – 6 с.
 • Наумова О.О. Робоча навчальна програма з дисципліни «Теорія організації» / О.О. Наумова // ВНЗ «Університет «КРОК». – К. – 2013 р. –6 с.
 • Наумова О.О. Розрахунок інвестиційної безпеки в Україні / А.В. Ставицький, О.О. Наумова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 5, частина 1. – С. 275-279 (0,54 д.а., авторський матеріал 0,25 д.а.).
 • Наумова О.О. Аналіз факторів впливу на ефективність виконання державних інвестиційних програм в Україні / А.В. Ставицький, О.О. Наумова // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 35. – К., 2014. – С. 78-86 (0,52 д.а., авторський матеріал 0,25 д.а.).
 • Наумова О.О. Маркетингові концепції споживання товарів розкоші // Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 квітня 2015 р. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 75-76 (0,14 д.а.).

Кафедра постійно працює над підвищенням кваліфікаційного рівня своїх викладачів. Співробітники кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних, відвідують міжнародні науково-методологічні семінари, проходять курси підвищення кваліфікації.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра маркетингу та поведінкової економіки