Наукові публікації кафедри маркетингу та поведінкової економіки

 
Irina W. Teron. Проблемы реализации экономических интересов основных субъектов социально-трудовых отношений в условиях модернизации экономики // Zeszyty naukowe uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie: kwartalnik. – 2013. – № 1 (39). – С. 109–122.
Терон І.В. Ризики забезпечення інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин на сучасному етапі економічного циклу // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. (Суми, 24–26 квіт. 2013 р.): у 4 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – Т. 1. – С. 261–263.
Терон І.В. Проблеми та ризики модернізації соціально-трудових відносин на етапі переходу до інноваційної економіки // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної економіки», 25–26 квіт. 2013 р., Луганськ – Євпаторія. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – С. 256–258. (Організатор – Східноукраїнський національний університет).
Терон І.В. Методологічні та методичні аспекти дослідження стану забезпечення інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин // Економічний вісник університету: [зб. наук. пр. учених та аспірантів] / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2013. – Вип. 20/4. – С. 333–337.
Хорошенюк А.П., Снастін Е.М. Формування соціально значущих компетенцій студентів у процесі вивчення історії туризму // Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наук. пр. / Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет «КРОК», 2013. – Вип. 1. – С. 71–76.
Щербина С.В. Механізми державного управління у сфері формування агропромислових інноваційних кластерів // Дні інформаційного суспільства – 2013: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 20–21 трав. 2013 р. / упоряд. М.М. Малюга; за заг. ред. д. держ. упр., проф. Н.В. Грицяк. – К., 2013. – С. 201–203.
Щербина С.В. Регуляторний вплив держави на аграрний сектор економіки України в контексті євроінтеграції // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України: матеріали щоріч. всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.): у 2 т. / за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2013. – Т. 1. – С. 325–327.
Каліна І.І. Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму управління формами власності об’єднаних підприємств // Вчені записки Університету «КРОК». – К., 2013. – Вип. 33.
Васюткіна Н.В. Маркетинг: навч. посіб. (з грифом МОН України). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007.
Петрова І.Л. Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України // Ефективна економіка: електронне наук. фахове видання Дніпропетровського державного аграрного ун-ту. – 2013. – № 8.
Петрова І.Л. Процес стратегічного управління інтелектуальним капіталом підприємства // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / за ред. проф. Наливайка А.П. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 324–334.
Петрова И.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2013. – 466 с.
Щербина С.В. Детермінанти посилення зовнішньоторговельного потенціалу АПК України в нових геоекономічних умовах // Наука як ресурс модернізації стратегії держави: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 16 трав. 2012 р.: у 2 т. / за ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, М.М. Білинської. – К.: НАДУ, 2012. – Т. 1. – С. 138–140.
Щербина С.В. Пріоритети державної стратегії України в інформаційному забезпеченні сільських громад // Дні інформаційного суспільства – 2012: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 24–25 квіт. 2012 р. / упоряд. Н.В. Грицяк, С.Г. Соловйов. – К.: ТОВ «Салютіс», 2012. – С. 198–200.
Щербина С.В. Модернізація методів оцінювання ефективності діяльності керівних кадрів державної служби в системі АПК України // Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р.: до 15-річчя галузі науки «Державне управління». – К.: НАДУ, 2012. – С. 91–92.
Щербина С.В. Государственное управление в сфере внедрения инновационных технологий производства органических продуктов питания // Современные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга: материалы ХVIII Междунар. науч.-практ. конф. (1–2 июля 2012 г., Нижний Тагил). – Нижний Тагил: НТИ (ф) УрФУ, 2012. – С. 255–257.
Щербина С.В. Торговельна політика. Конспект лекцій для слухачів спеціальності «Державне управління» / С.В. Щербина. – К.: НАДУ, 2012. – 60 с.
Щербина С.В. Управління знаннями як сучасна парадигма підготовки керівних кадрів аграрного сектора економіки // Технології забезпечення якості освіти в державному управлінні: виклики сьогодення»: матеріали другої Всеукр. наук.-прак. конф. за міжнар. участю (Київ, 30 лист. 2012 р.): до 15-річчя галузі науки «Державне управління» / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, М.М. Білинської. – К.: НАДУ, 2012. – С. 399–400.
Щербина С.В. Трансформаційні перетворення в аграрній сфері України // Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія. Том 5 / І.Л. Петрова, Г.В. Макаркіна, І.В. Терон та ін.; за наук. ред. д. е. н., проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – С.100–124.
Щербина С.В. Удосконалення інструментарію впливу держави на розвиток аграрного сектору економіки: науковий аспект // Наука державного управління: досягнення, завдання, перспективи: матеріали Всеукр. конф. (Київ, 29 лист. 2012 р.) до 15-річчя галузі науки «Державне управління» й 10-річчя Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка. – К.: НАДУ, 2012. – С.133–135.
Щербина С.В. Розвиток зовнішньоторговельних перспектив агропромислового комплексу України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / Державне управління: теорія і практика: електрон. наук.-фах. вид. – 2012. – № 1. – 9 с. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Scherbina.pdf.
Хорошенюк А.П. Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія. Том 5 / І.Л. Петрова, Г.В. Макаркіна, І.В. Терон та ін.; за наук. ред. д. е. н., проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 268 с.
Терон І.В. Соціальні інновації у стратегічному управлінні підприємством / Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І.Л. Петрова, З.М. Борисенко та ін.
Петрова І.Л. Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія / І.Л. Петрова, Г.В. Макаркіна, І.В. Терон та ін.; за наук. ред. д. е. н., проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 268 с. – С. 80–91; 150–170.
Терон И.В. Анализ аспектов механизма модернизации социально-трудовых отношений в контексте влияния на социальный капитал // Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов: материалы ІІ междунар. науч.-практич. конф., г. Москва, 16 декабря 2012 г. – М.: ООО «НИПКЦ Восход – А», 2012. – С. 232–242.
Терон І.В. Розвиток підходів до кількісної оцінки людського розвитку регіонів у посткризовий період: аспект соціально-трудових відносин // Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: виклики посткризового періоду: IX Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13–14 квіт. 2012 р.): у 2-х ч. – Львів: «Львівська економічна фундація», 2012. – Ч. ІІ. – С. 94–96.
Терон І.В. Проблеми фінансово-економічного забезпечення модернізації соціально-трудових відносин // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2012. – Вип. 1 (1997). – 171 с. – С. 93–100.
Терон І.В. Специфіка функціонально-компонентної структури механізму модернізації соціально-трудових відносин з позиції активізації соціального капіталу // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – К.: КНЕУ, 2012. – Т. 2. – 380 с. – С. 468–477.
Терон І.В. Анализ аспектов механизма модернизации социально-трудовых отношений в контексте влияния на социальный капитал // Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов: материалы ІІ междунар. науч.-практич. конф., г. Москва, 16 декабря 2011 г. – М.: ООО «НИПКЦ Восход – А», 2012. – С. 232–242.
Силкіна Ю.О. Стратегічні аспекти формування ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – К.: КНЕУ, 2012.– Т. 2. – С. 634–642.
Силкіна Ю.О. Розвиток кадрового потенціалу в умовах інноваційних змін у сфері зайнятості (розділ у колективній монографії кафедри менеджменту та маркетингу Університету «КРОК») (У-66 Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія / І.Л. Петрова, Г.В. Макаркіна, І.В. Терон та ін.; за наук. ред. д. е. н., проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 268 с.
Бойко О.М. Тенденції розвитку інноваційної діяльності: колективна монографія / І.Л. Петрова, Г.В. Макарків, І.В. Терон та ін. / за ред. д. е. н., проф. І.Л. Петрової. – К.: В-во Університету економіки та права «КРОК» – С. 67–78.
Бойко Е.Н. Высокотехнологический комплекс – основа инновационной модернизации экономики Украины / Е.Н. Бойко // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы XVIІ междунар. науч.-практ. конф. (г. Алушта, 10–15 сентября 2012 г.). – Симферополь: «ИТ АРИАЛ», 2012. – С. 190–196.
Бойко О.М. Концептуальні положення щодо формування конкурентоспроможності національної економіки (регіональний, галузевий, підприємницькій підхід) // Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентна політика в умовах модернізації економіки» (м. Київ, 18–19 жовт. 2012 р.) / відп. ред. В.Д. Лагутін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 108–113.
Бойко О.М. Інноваційний розвиток промислового виробництва України в процесі посткризового відновлення // Проблеми науки. – 2012. – № 9. – С. 2–9.
Бойко О.М. Теоретичні засади державного регулювання інноваційної діяльності реального сектору економіки України: проблеми та шляхи вирішення // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. – Рівне: Міністерство освіти і науки України, Рівненський Державний технічний університет, 2012. – Вип. 3. – С. 30–39.
Бойко О.М. Особливості відтворення основного капіталу промислових підприємств України на інноваційній основі // Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки): зб. наук. пр. – Вип. 32, т. 1–2. – С. 11–17.
Бойко Е.Н. Методологические аспекты развития инновационной политики в Украине // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сборник статей ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. (г. Абакан, 10–12 ноября 2012 г.). – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2012. – С. 54–59.
Бойко О.М. Розвиток інноваційних кластерів в період глобальної системної кризи // Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 верес. 2012 р.). – К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин, 2012. – С. 210–215.
Бойко О.М. Розвиток внутрішнього ринку продукції взуттєвої промисловості в Україні: проблеми та шляхи вирішення // Економічний вісник університету: зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький.
Бойко О.М. Особливості формування та розвитку інноваційної інфраструктури // Проблеми й перспективи розвитку академічної університетської науки установ НАН України та ВНЗ: зб. наук. пр. за матеріалами V Всеукраїн. наук.-практ. форуму, 12–14 грудня, м. Полтава. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 69–74.
Васюткіна Н.В. Еволюція теорії управління підприємством // Вісник ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – № 2. – С. 103–112.
Васюткіна Н.В. Діалектика розвитку сутнісних характеристик поняття «корпорація» // Економіка і управління. – 2012. – № 1. – С. 78–84.
Васюткіна Н.В. Розвиток стратегічних підходів в управлінні корпораціями // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. – К., 2012. – № 3. – С. 115–120.
Васюткіна Н.В. Вплив інституційних перетворень на розвиток авіагалузі в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. – К., 2012. – № 4. – С. 155–160.
Васюткіна Н.В. Склад зовнішнього середовища корпоративного сектору економіки // Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький, 2012. – № 4. – С. 16–21.
Васюткіна Н.В. Тенденції розвитку інституційно-імперативного корпоративного середовища в Україні // Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький, 2012. – № 5. – С. 18–23.
Васюткіна Н.В. Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні // Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький, 2012. – № 6. – С. 286–292.
Васюткіна Н.В. Управління змінами та розвитком в корпорації: зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету: Економічні науки. – ЧДТУ, 2012. – № 32. – С. 63–68.
Петрова І.Л., Борисенко З.М., Дишлюк Н.І. та ін. Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / за наук. ред. проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – С. 7–21, 132–143, 265–305.
Петрова І.Л. Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія / І.Л. Петрова, Г.В. Макаркіна, І.В. Терон та ін. / за наук. ред. проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 268 c. – С. 6–27, 266–267.
Петрова І.Л. Ринок праці. Соціальні наслідки Євроінтеграції України. – К.: Фонд Фрідріха Еберта, 2012. – 16 с.
Петрова І.Л. у співавторстві. Культура організації: міф чи засіб стати сильніше // Організатор. – 2012. – № 5. – С. 21–24.
Петрова І.Л. Соціальна відповідальність у сфері інноваційної діяльності // Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / за наук. ред. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2012. – С. 361–382.
Петрова І.Л. Тенденції становлення ринку інновацій в Україні // Вчені записки Університету «КРОК». – К., 2012. – Вип. 32, т. 2. – С. 169–180.
Петрова І.Л. Стратегічне управління інтелектуальним капіталом на українських підприємствах // Sucasne problemy riadenia Wspolczesne problemy zarzadzania. Redakcja naukowa: E. Weiss, J. Polacko, Z. Sirojc. – Warszawa, 2011. – P. 179–189.
Петрова І.Л. Стратегічне управління інтелектуальним капіталом підприємства // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: наук. зб. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 145–148.
Петрова І.Л. Стратегічне управління розвитком персоналу // Нуковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – № 5 (50). – С. 128–132.
Петрова І.Л. Профіль справжнього лідера: як розпізнати? // Організатор. – 2011. – № 16. – С. 80–83.
Петрова І.Л. Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 5. – С. 9–14.
Петрова И.Л. Критерии оценки деятельности государственной службы занятости на рынке труда Украины / упоряд. Туленков М.В., Вілкова О.Ю., Новаш Л.Г. // Ринок праці та державна служба зайнятості в епоху глобальних змін і новітніх викликів: матеріали Міжнар. тристор. наук. конф. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – С. 275–276.
Петрова І.Л. Обґрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 1. – С. 25–30.
Наумова О.О. Personnel management innovation strategy in the context of organizational changes // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства в Україні: тези доповідей ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф., 17–19 лют. 2011 р. – К.: НУХТ, 2011.
Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм ефективного управління машинобудівними підприємствами // Актуальні проблеми економіки. – К., 2011. – № 9. – С. 130–134.
Каліна І.І. Вплив сугестивних підходів на поведінку споживачів у конкурентному середовищі // Вчені записки Університету «КРОК». – К., 2011. – Вип. 28, т. 1.
Васюткіна Н.В. Корпорація як система з відкритими зв’язками // Економіка і управління. – 2011. – № 4. – C. 111–119.
Азоян А.А. Ефективне з точки зору споживача рекламне звернення // Вчені записки Університету «КРОК». – Вип. 28: у 2-х т. – К., 2011. – Т. 1.
Силкіна Ю.О. Якість трудового життя як фактор ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18: Економіка і право: зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 15.
Хорошенюк А.П. Социально-этический маркетинг в корпоративном управлении // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сб. статей междунар. науч.-практ. конф., г. Абакан, ноябрь 2011 г.
Щербина С.В. Економічний аналіз державної політики: плани практичних занять з курсу «Економічний аналіз державної політики» з методичними вказівками для підготовки до практичних занять та виконання завдань самостійної роботи. – К: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 24 с.
Щербина С.В. Государственное управление в сфере внедрения инновационных технологий // Проблемы и перспективы развития инновационно-креативной экономики: сб. материалов.
Щербина С.В. Креативная экономика // Материалы Третьей междунар. науч.-практ. онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 г. / под общ. ред. проф. О.Н. Мельникова. – М., 2011. – С. 139–142.
Терон И.В. Социальные инновации сквозь призму модернизации социально-трудовых отношений // Проблемы и перспективы развития инновационно-креативной экономики: сб. материалов по итогам Третьей междунар. науч.-практ. онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 года / под общ. ред. проф. О.Н. Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 410–416.
Терон И.В. Оценка социального маркетинга как фактора конкурентоспособности региона // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сб. статей междунар. науч.-практ. конф., г. Абакан, ноябрь 2011 г.
Терон І.В Методична схема регіонального аналізу розвитку соціального капіталу / І.В. Терон // Стратегія розвитку України: науковий журнал. Серія: Економіка, соціологія, право. – 2011. – № 2.
Терон І.В. Тенденції та проблеми просторового розвитку ринку праці України в контексті циклічного розвитку та глобалізації економіки // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 16 (170).
Терон І.В. Соціальні інновації у процесах модернізації соціально-трудових відносин // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. / за заг. ред. Л.М. Фільштейна. – К., 2011. – Вип. 20, ч. 2.
Терон І.В. Розвиток ринку праці регіонів в глобальному просторі // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: зб. тез. – К.: НАУ-друк, 2011.
Хмурковський Г.В Довідник термінів нормативно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні / Наукове видання за ред. М. В. Кужельного. – Рівне: НУВГП.
Хмурковський Г.В. Об’єктивність оцінювання навчальної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку: зб. матеріалів наук.-метод. конф., лютий 2010 р. – К.: КНЕУ, 2010. – Т. 1.
Хмурковський Г.В. Українсько-англійський словник термінів з економіки і підприємництва / за ред. А.М. Колота / Наукове, навчально-методичне видання. – К.: КНЕУ, 2010.
Щербина С.В. Зовнішньоторговельний потенціал України в контексті геоекономічних змін // Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження: матеріали наук.-практ. конф. – К.: НАДУ, 2010. – Т. 1.
Щербина С.В. Вплив євроінтеграційних прагнень України на національний ринок праці // Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий науковий збірник НАН України і Міністерства праці та соціальної політики України. – К.: РВПС України НАН України, 2011. – Вип. 23.
Щербина С.В. Торгово-економічні зв’язки України з Європейським Союзом в контексті геоекономічних змін // Україна і світ: прагнення змін: монографія / Щербина С.В., Щербина Р.С. – К.: Дух і Літера, 2010.
Силкіна Ю.О. Конкурентоспроможність робочої сили як фактор становлення інноваційного типу зайнятості // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18: Економіка і право: зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 8.
Азоян А.А. Концепція позиціювання творчої спілки. – Спілка рекламістів України, 2010.
Азоян А.А. Копірайтинг для бізнес-персоналу: методологія викладання. – Школа інтернет-маркетингу учбового комп’ютерного центру «Перспектива XXI», 2010.
Азоян А.А. Ефективне рекламне звернення з точки зору споживача // Вчені записки Ун-ту «КРОК». – 2010. – Вип. 28.
Васюткіна Н.В. Інноваційні методи в маркетингових дослідженнях // Матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти», лютий 2010 р.
Васюткіна Н.В. Вплив маркетингових складових на підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в кризових умовах економіки // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Тенденції української економіки: виклики кризи і глобалізації», Київський університет ринкових відносин, 28 трав. 2010 р.
Петрова І.Л. Причини і природа стратегічного управління персоналом // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України (серія «Економічні науки»). – 2010. – Ч. ІІІ, № 4 (43). – С. 105–111.
Петрова І.Л. Стратегічний підхід до управління розвитком соціально-трудових відносин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи. – Львів, 2010. – Вип. 4 (84). – 480 с.
Петрова І.Л., Шпильова Т.І., Сисоліна Н.П. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія / за наук. ред. проф. Петрової І.Л. – К.: Дорадо, 2010. – 320 с.
Петрова І.Л. Модернізація стратегій та стилів управління розвитком соціально-трудових відносин // Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія. – К.: КНЕУ, 2010. – Розд. 4. – С. 106–128.
Петрова І.Л. Стратегічний вимір розвитку інтелектуального капіталу сучасної організації // Формування ринкової ек-ки: зб. наук. праць / спец. вип. у 3-х т.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.: КНЕУ, 2010. – Т. 2. – С. 226–235.
Наумова О.О. Оцінка тенденцій маркетингової діяльності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 2 (6). – (Серія 1 «Економіка»).
Наумова О.О. Тенденції інноваційної маркетингової діяльності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах // Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта», 07–10 квіт. 2010 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010.
Солов’ян Ю.О. Корпоративний сектор як основа інноваційного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 1 (104).
Солов’ян Ю.О. Роль держави у регулюванні корпоративного сектору економіки України // Наука й економіка. – 2010. – Вип. 1 (17).
Солов’ян Ю.О. Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в корпоративному секторі економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2010. – Вип. 22.
Солов’ян Ю.О. Управління державними корпоративними правами: оцінка ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 121–122. – (Серія «Економіка»).
Солов’ян Ю.О. Основні суперечності становлення національної моделі корпоративного управління в Україні // Україна – Чехія – ЄС: сучасний стан та перспективи: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон – Прага: ПП Вишемирський В.С., 2010.
Солов’ян Ю.О. Сутність поняття «державні корпоративні права» // Соціальні аспекти процесів глобалізації та інтеграції: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон – Прага: ПП Вишемирський В.С., 2010. – Т. ІІІ.
Каліна І.І. Реалізація ефективної дивідендної політики в сучасних умовах // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2010. – Вип. 27.
Штундер І.О. Конкурентоспроможність робочої сили як фактор становлення інноваційного типу зайнятості // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18: Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 8.
Штундер І.О. Зайнятість в Україні в умовах економічної кризи // Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2009.
Штундер І.О. Проблеми ефективної зайнятості в умовах економічної кризи // П’яті юридичні читання: матеріали наук.-практ. конф., 23–24 квіт. 2009 р. – Вид-во НПУім. М.П. Драгоманова, 2009.
Штундер І.О. Зайнятість молоді в умовах соціально-економічних перетворень // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18: Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 7.
Силкіна Ю.О. Економіка і право: зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 7.
Силкіна Ю.О. Зайнятість молоді в умовах соціально-економічних перетворень // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18.
Силкіна Ю.О. Проблеми маркетингу персоналу та зайнятості в умовах економічної кризи // П’яті юридичні читання: матеріали наук.-практ. конф., 23–24 квіт. 2009 р. – К., 2009.
Shcherbyna S. (Щербина С.В.). Mechanisms of Providing Conditions for Sustainable Development of Cooperative Associations in Ukraine’s Agro-Industrial Sector // Identity and Memory in Post-Soviet Ukraine: Monograph. – Kyiv: Dukh i Litera, 2009.
Щербина С.В. Роль маркетингових кооперативів у розвитку інфраструктури аграрного ринку України: монографія / Матеріали наук.-практ. конф. «Напрями активізації підприємницької діяльності в умовах економічної кризи». – К.: вид-во УАБП, 2009.
Хорошенюк А.П. Особливості оплати праці управлінського персоналу // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2009. – Вип. 20, т. II.
Хорошенюк А.П. Грейдинг у системі управління персоналом // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали II Всеукраїн. міжвузів. наук.-практ. конф. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2009. – Кн. 1.
Солов’ян Ю.О. Розвиток нормативного забезпечення корпоративного сектора України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – Вип. 107–108. – (Серія «Економіка»).
Солов’ян Ю.О. Сучасні проблеми корпоративного сектору економіки України // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – 2009. – Т. 8, вип. 255.
Васюткіна Н.В. Особливості використання маркетингу в сфері послуг // Моделювання регіональної економіки: зб. наук. пр. – Івано-Франківськ: Плай, 2009.
Наумова О.О. Інноваційна активність персоналу як чинник конкурентоспроможності підприємства // Шевченківська весна: Економіка: матеріали наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених / за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича. – К.: Сталь, 2009. – Вип. VІІ.
Каліна І.І. Умови взаємодії внутрішньої та зовнішньої структури відносин власності авіатранспортних підприємств // Економіка, фінанси і право: аналітичний журнал. – К.: 2009. – Вип. VІІ, № 10. – С. 13–16.
Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм управління формами власності авіатранспортних підприємств // Економіка, фінанси і право: аналітичний журнал. – К., 2009.
Каліна І.І. Сучасні проблеми економічної безпеки в ринкових умовах: тези доповіді / V МНТК. – К.: НАУ, 2009.
Каліна І.І. Components of mechanism of air transport enterprises ownerships management. Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: тези доповіді / V МНПК. – Запоріжжя, 2009.
Каліна І.І. Формування ефективних організаційно-економічних структур у рамках різних форм, типів і видів власності // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 20.
Азоян А.А. Возможности копирайтинга в повышении эффективности менеджмента // Вчені записки Ун-ту «КРОК». – 2008. – Вип. 18, т. 2.
Силкіна Ю.О. Формування маркетингової політики підприємства в умовах інноваційного розвитку економіки України // Соціально-економічні фактори розвитку України в умовах глобалізації: зб. матеріалів наук.-практ. конф. / упоряд. І.С. Каленюк. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008.
Солов’ян Ю.О. Основні проблеми управління державними корпоративними правами в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2008. – Вип. 17.
Штундер І.О. Формування кадрової політики в умовах інноваційного розвитку економіки України // Соціально-економічні фактори розвитку України в умовах глобалізації: зб. матеріалів наук.-практ. конф. / упоряд. І.С. Каленюк. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008.
Штундер І.О. Формування ефективної зайнятості в Україні // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики. – К.: КНЕУ, 2007. – Т. 2, ч. ІІ.
Хмурковський Г.В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. / наук ред. І.К. Бондар. – К., 2007. – Вип. 10 (65).
Хмурковський Г.В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу // Теорія і практика сучасної економіки: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 4–6 жовт. 2007 р. / ред. Хомяков В.І. – Черкаси: ЧДТУ, 2007.
Хмурковський Г.В. Використання сумісного аналізу та математичного програмування в плануванні модифікованої продукції на малих підприємствах // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 4 (38).
Хмурковський Г.В. Довідник термінів нормативно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні / за ред. М.В. Кужельного. – Рівне: НУВГП, 2009.
Васюткіна Н.В. Маркетинг: навч. посіб. (з грифом МОН України). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007.
Петрова І. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем зайнятості на ринку праці / І. Петрова // Економіка України. – 2006. – № 2. – C. 91–93.
Петрова І.Л. Актуальні проблеми подолання безробіття на сучасному етапі // Державне регулювання ринку праці: теорія та практика. – К.: ІПК ДСЗУ, 2006. – Ч. 1. – С. 34–43.
Петрова І.Л. Заходи економічної та соціальної політики в сегменті неформальної зайнятості // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 3. – С. 3–7.
Petrova I.L. Strategies of human recourse management in the context of organization changes // 4-th International Scientific Conference business and management, 14-th International Scientific Conference enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency, conference proceedings. – Vilnius: Technical, 2006.
Петрова І.Л. Розвиток персоналу як бізнес-процес // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: IV Междунар. науч.-практ. конф. – Харьков, 2006. – С. 129–130.
Петрова І.Л. Взаємозв’язок науки і практики в підготовці майбутніх фахівців // Наукова робота – важлива складова діяльності сучасного університету: матеріали наук.-практ. конф. науково-педагогічних працівників (м. Київ, 3 лют. 2005 р.). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2005. – С. 57–63.
Петрова І.Л. Державне регулювання зайнятості в контексті європейської інтеграції: доповідь // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах: ІІ Міжнар. конф. – Черкаси, 2005.
Петрова І.Л. Економіко-правове забезпечення реформування соціально-трудових відносин в Україні // Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в умовах конституційної реформи: матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 18 травня 2005 року / І.Л. Петрова. – К.: Парламентське видавництво, 2005. – С. 176–185.
Петрова І.Л. Менеджмент персоналу: навч.-метод. комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2005. – 57 с.
Петрова І.Л. Перспективы развития занятости населения Украины в свете интеграционных процессов // Региональная экономика проблемы и перспективы развития: материалы международной научной конференции. – Бельцы: UDS «Alecu Russo», 2005. – В ІІ ч., ч. І.
Петрова І.Л. Підвищення доходів населення як фактор економічного зростання // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: матеріали ІV міжнар. конф. 26–27 трав. 2005 р. – К.: Фенікс, 2005.
Петрова І.Л. Практичне спрямування підготовки майбутніх фахівців // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. – 2005. – № 3.
Петрова І.Л. Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи // Державне управління в сфері ринку праці та зайнятості населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2005.
Петрова І.Л. Розвиток ринку праці в контексті Європейської інтеграції та вступу України до СОТ // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 2.
Петрова І.Л. Роль людини як рушія соціально-економічного розвитку // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право: зб. наук. пр. – 2005. – № 2.
Петрова І.Л. Стратегічне управління персоналом: реалії та перспективи // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / спец. вип.: Управління персоналом в організаціях. – К.: КНЕУ, 2005. – Т. 2.
Петрова И.Л. Роль кадровой службы в стратегическом управлении предприятием // Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». – 2004.
Петрова И.Л. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами предприятия // Управління підприємством в транзитивній економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – М., 2004.
Петрова І.Л. Задоволення всебічних інтересів працівників в процесі виробництва // ХХІ столітя: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Фенікс, 2004. – Ч. І.
Петрова І.Л. Методичні рекомендації щодо визначення планової потреби в персоналі // Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». – 2004.
Петрова І.Л. Оновлення техніко-технологічної бази промислових підприємств: особливості та тенденції в умовах трансформаційної економіки України // Економіка підприємства: проблеми теорії та практики: матеріали II Всеукраїн. наук.-практ. конф., 23 берез. 2004 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. ІІ.
Петрова І.Л. Оцінювання персоналу // Менеджмент персоналу: підручник / за ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – Розд. 12.
Петрова І.Л. Проблеми реформування підрозділів управління людськими ресурсами // Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2004.
Петрова І.Л. Реструктуризація функцій управління людськими ресурсами в контексті стратегічної перспективи / І.Л. Петрова // Демографія та соціальна економіка. – 2004. – № 1/2.
Петрова І.Л. Реформування підрозділів управління людськими ресурсами на українських підприємствах // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – 2004. – № 1 (9). – С. 132–141.
Петрова И.Л. Цели и средства развития человека в разных экономических системах // ХІІ ст.: альтернативні моделі розвитку суспільства: матеріали ІІ-ї міжнар. наук.-теорет. конф. – К., 2003.
Петрова И.Л. Ценности человеческого развития // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали наук.-практ. конф. – Харків, 2003.
Петрова И.Л. Человек как цель и главная сила общественного развития // Внесок академіка Вернадського в дослідження проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил: матеріали наук.-практ. конф., 12–13 берез. 2003 р. / за ред. С.І. Дорогонцува. – К.: РВПС НАНУ, 2003. – 302 с.
Петрова І.Л. Економіка праці: навч.-метод. комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2003. – 43 с
Петрова І.Л. Методичні рекомендації щодо визначення планової потреби в персоналі // Вчені записки / Інститут економіки та права «КРОК». – 2003. – № 7. – C. 87–97.
Петрова І.Л. Мотиваційна система: сучасність та еволюція // Вісник технологічного університету Поділля. – 2003. – № 4. – Ч. 1, т. 2. – С. 21–24.
Петрова І.Л. Особливості мотивації персоналу соціальних служб // Соціально-економічні аспекти промислової політики: зб. наук. пр. – Донецьк, 2003. – Т. 4, ч. І.
Петрова І.Л. Загальна економіка: підручник для 10–11 класів середніх загальноосвітніх закладів / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, І.Л. Петрова, В.В. Радченко; за ред. І.Ф. Радіонової. – З-тє вид., доп. і перероб. – Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – 385 с.
Петрова І.Л. Економіко-правові засади забезпечення зайнятості населення України // Україна: Аспекти праці. – 2002. – № 6.
Петрова І.Л. Мотивація та оцінювання персоналу соціальних служб // Управлінські аспекти соціальної роботи: курс лекцій / кер. автор. колективу М.Ф. Головатий. – К.: МАУП, 2002. – С. 126–171.
Петрова І.Л. Ситуаційне управління регіональним ринком праці // Управління організацією: регіональні аспекти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Політехніка, 2002. – С. 12–13.
Петрова І.Л. Управління персоналом: навч.-метод. комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 58 с.
Петрова І.Л. Менеджмент: навч.-метод. комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. – К.: ІЕУГП, 2001. – 42 с.
Петрова І.Л. Методика розвитку мислення і практичних навичок // Ситуаційна методика навчання: український досвід: зб. статей / Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. – С. 10–13.
Петрова І.Л. Моделювання розвитку регіонального ринку праці / І.Л. Петрова // Вчені записки / Інститут економіки та права «КРОК». – 2001. – № 5. – C. 73–79.
Петрова І.Л. Проблема вибору оптимального рішення з можливих варіантів розвитку регіонального ринку праці: монографія. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 146 с.
Петрова І.Л. Ринку праці – соціальні приоритети / І.Л. Петрова // Економіка України. – 2001. – № 1. – С. 93–94.
Петрова І.Л. Загальна економіка: підручник / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, І.Л. Петрова, В.В. Радченко; за ред. І.Ф. Радіонової.– 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: А.П.Н., 2000. – 392 с.
Петрова І.Л. Йозеф Шумпетер та проблеми реформування економіки України: наукове видання. – К.: Таксон, 2000. – 244 с. (І.Л. Петрова – член редакційної колегії).
Петрова І.Л. Аналіз руху робочих місць // Зайнятість та ринок праці. – 2000. – № 11. – С. 65–74.
Петрова І.Л. Диференціація доходів – ключова ознака сегментації ринку праці // Оплата праці: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Луцьк, 2000.
Петрова І.Л. Економіка праці: навч.-метод. комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. – К.: ІЕУГП, 2000. – 43 с.
Петрова І.Л. Комплексна оцінка ефективного функціонування робочих місць на підприємстві // Теорії мікро-макроекономіки: зб. наук. пр. – 2000. – Вип. 6.
Петрова І.Л. Методологічні проблеми збалансованості робочих місць та робочої сили // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 берез. 2000 р. – К., 2000. – С. 8.
Петрова І.Л. Методологічні проблеми узгодження робочих місць та робочої сили // Економіка України. – 2000. – № 7. – С. 40–47.
Петрова І.Л. Новітні тенденції західного менеджменту // Регіональні перспективи. – 2000. – № 2–3. – С. 94–95.
Петрова І.Л. Особливості міжнародної трудової міграції в Україні // Україна у світовому економічному просторі / Інститут економіки, управління та господарського права. – К.: Таксон, 2000. – С. 213–223.
Петрова І.Л. Важливі напрямки сучасної політики зайнятості // Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світової економіки: матеріали VІІ міжнар. наук.-теорет. конф. Модуль ІІІ. – К: КІМО, 1999. – С. 107–111.
Петрова І.Л. Менеджмент: навч.-метод. комплекс навчальної дисципліни. – К.: ІЕУГП, 1999. – 42 с.
Петрова І.Л. Методологічні підходи до аналізу робочих місць в економіці України // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. – 1999. – Вип. 3. – С. 21–29.
Петрова І.Л. Региональные аспекты управления занятостью // Вестник Сев. ГТУ. – 1999. – № 21. – С. 38–42.
Петрова І.Л. Сучасні тенденції сегментації українського ринку праці // Економічний часопис. – 1999. – № 3. – С. 26–29.
Петрова І.Л. Трудова мобільність: соціологічний та економічний аналіз // Зайнятість та ринок праці. – 1999. – № 9.
Петрова І.Л. Сегментація ринку праці та процес його регулювання: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.09.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 1998. – 34 с.
Петрова І.Л. Сегментація ринку праці та процес його регулювання: дис. д-ра екон. наук: 08.09.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 1998. – 408 арк.: рис., табл. – Бібліогр.: арк. 373–384.

  Naumova O. Market of the luxury goods in times of crisis / O. Naumova, M. Naumova // Рublic communication in science: philosophical, cultural, political, economic and it context: Міжнародна науково-практична конференція, (15.05.2020, Х'юстон, USA) . - Збірник наукових нраць Логос. - 2020. - С. 26-27. - DOI https://Doi.Org/10.36074/15.05.2020.V1.08

  Naumova O. Luxury Market Conditions In The Context Of The Pandemic Covid-19 / O. Naumova, M. Naumova // Матеріали конференцій МЦНД "Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя" (Чернівці, 01.05.2020). - С. 12-13

  Рetrova I. Specificity of human resources management at small enterprises: European and Ukrainian experience / I. Рetrova, M. Albdrane // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. - Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 2020. - С. 288-296

  Каліна І.І. Методологічні основи розвитку цифровізації в контексті стратегічних пріоритетів національної економіки / І. І. Каліна // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 164-172. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-164-172

  Naumova O. Influence of external view of packaging goods on personal behavior of buyer / O. Naumova, A. Babenko // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.126-131

  Naumova O. Factors of imitation packaging of “Christian Dior” cosmetics / O. Naumova, E. Loiko // Social Sciences and Humanities Research and Innovative Educational Activities: Proceedings of the International Scientific Conference (Dnipro, Ukraine, May 24-25, 2019). – Дніпро: СПД "Охотнік". – P.340-341

  Греков А.Е. Розробка шляхів підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства / А.Е. Грекова, О.О. Наумова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 207-210

  Балуєв А.М. Маркетингові дослідження на ринку освітнього продукту / А.М. Балуєв, О.О. Наумова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 177-178

  Наконечна А.В. Формування індивідуальності бренду / А.В. Наконечна, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 97-98

  Азоян А.А. Особливості просування бізнесу у соціальних мережах на прикладі Instagram / А.А. Азоян, Є.М. Лойко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 165-167

  Бабій М.С. Розробка шляхів підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства / М.С. Бабій, І.О. Штундер // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 174-176

  Єсюнін С.С. Елементи процесу управління створенням бренду / С.С. Єсюнін, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 537-538

  Здан Н.В. Мотиваційна складова підвищення ефективності діяльності освітніх організацій / Н.В. Здан, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 539-542

  Albadrane M. Stages of the strategic human resources management / M. Albadrane, I.L. Petrova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 475-477

  Naumova O. Emotional value of the goods / O. Naumova // Development of modern technologies and scientific potential of the world: collection of scientific papers "Logos" with materials of the International scientific-practical conference (London, July 29, 2019.). - London: NGO "European Scientific Platform", 2019. - V.1. - P. 12-13

  Naumova O. Epistemic value of the goods / O. Naumova // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей науково-практичної конференції (м. Полтава, 02 серпня 2019 р.): у 2 ч. - Полтава: ЦФЕНД, 2019 - Ч. 2. - C. 12

  Кобилянський Є.Є. Сучасні аспекти «Нових медіа» / Є.Є. Кобилянський, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 255-256

  Коваленко О.С. Виведення на ринок нової товарної лінійки українського виробника / О.С. Коваленко, І.О. Штундер // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 260-262

  Мартинюк І.С. Розвиток онлайн-торгівлі в Україні / І.С. Мартинюк, В.Г. Хмурковський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 286-287

  Мосійчук Д.І. Позиціонування бренду: зміст та види / Д.І. Мосійчук, І.В. Терон // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 301-302

  Плиска І.І. Аналіз та вдосконалення асортиментної політики підприємства на ринку / І.І. Плиска, О.О. Наумова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 321

  Луценко В.Ю. Система стимулювання продажів в системі інструментів маркетингових досліджень / В.Ю. Луценко, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 563-535

  Петрова І.Л. Маркетинг персоналу в управлінні організацією / І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 610-612

  Руліковська Н.В. Е-маркетинг у просуванні освітнього продукту / Н.В. Руліковська, А.П. Хорошенюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 625-628

  Шульга З.В. Комплекс маркетингу в сфері послуг / З.В. Шульга, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 656-658

  Ярова О.А. Формування емоційної складової бренду / О.А. Ярова, І.В. Терон // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 659-660

  Терон І.В. Сутність та властивості соціального капіталу / І.В. Терон // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 372-374

  Формування моделі обліку зацікавлених сторін в умовах стійкого розвитку / В. І. Грушко, А. П. Хорошенюк, Л. М. Карпенко [та ін.] // Академія бухгалтерського обліку і фінансових досліджень. - 2019. - № 2, Т.23

  Naumova O. Luxury consumers’ behavior: a cross-cultural aspect/Olena Naumova, Svitlana Bilan and Mariia Naumova // Innovative Marketing.-2019.- V.15, Is.4.- P.1-13. doi:10.21511/im.15(4).2019.01

  Ehsan Ebrahim Shirazi. Industry 5.0 for internet marketing technology / Ehsan Ebrahim Shirazi, I. Petrova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 143-144

  Petrova I. Features of motivation of the stuff of small enterprises of the food industry / I. Petrova, M. Albdrane // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2019. - С. 26-35

  Петрова И.Л. Роль маркетинга персонала в условиях инновационных изменений / И. Л. Петрова // Модернизация экономики Беларуси: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] : междунар. науч. конф., посвящ. 50-летию экон. фак-та Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины (Гомель, 18 окт. 2019 г.) : сб. материалов . - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины. - 2019. - С. 228-230

  Петрова І.Л. Трансформація зайнятості в умовах цифрової економіки / І. Л. Петрова // Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.(23-24 жовт. 2019 р). - Київ: КНЕУ, 2019. - С. 225-228

  Петрова І.Л. Модернізація соціально-трудових відносин в умовах цифрової економіки / І. Л. Петрова // Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції. Зб. матеріалів ІIІ Міжнар. наук. конф. (2-4 жовтня 2019 року). - Черкаси: Вид. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2019. - С. 135-138

  Петрова І.Л. Соціальні виклики цифрової економіки / І. Л. Петрова // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Матеріали V Міжнар. науково-практ. конф. (Львів 23-25 травня 2019 р.). - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. - С. 170

  Петрова І.Л. Нові вимоги ринку праці до освітньої підготовки сучасних фахівців / І. Л. Петрова // Нова парадигма економічної освіти у контексті інноваційної моделі розвитку вітчизняної освіти: Зб. тез Всеукр. науково-практ. конф. (21-22 лист.2019 р.). - К. Вид. НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. - С. 6-12

  Petrova I.L. Мodern features of progressive internet marketing technologies application / I. L. Petrova, Ebrahim Shirazi Ehsan // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств: матеріали Всеукр. науково-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених ( 12 квітня 2019). - Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2019. - С. 36-39

  Книш Б.В. Стратегії позиціонування у сфері послуг / Б.В. Книш, І.В. Терон // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 253-254

  Терон І.В. Оцінювання розвитку внутрішнього ринку праці у контексті безпеки та інклюзивності економічного зростання / І.В. Терон // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 1(53). - С. 19-26

  Квоуд С. Ш. М. С. Маркетингові інструменти забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання/Квоуд С. Ш. М. С., Мельничук Д.П. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.163-164

  Школа Ю.О. Розвиток виробничого потенціалу як запорука економічної безпеки держави /Школа Ю.О., Мельничук Д.П. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.364-366

  Даценко Ю.М. Світовий досвід розвитку антимонопольної політики держави на початковому етапі формування /Даценко Ю.М., Мельничук Д.П. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 122-124

  Наумова О.О. Актуальні проблеми збирання та подання до суду електронних доказів / О.О. Наумова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.664-665

  Петрова І.Л. Зміни на ринку праці як фактор формування середнього класу в Україні / І.Л. Петрова // Ринок праці та зайнятість населення: науково-практичний журнал. - 2018. - 2(55). - С. 42-48

  Петрова І.Л. Інноваційний сегмент ринку праці: оцінка тенденцій та перспектив / І.Л. Петрова // Демографія та соціальна економіка: науковий журнал. - 2018. - № 1 (32). - С. 166-180

  Каліна І.І. Формування стратегії розвитку бренда міжнародної компанії у сфері харчової промисловості / І.І. Каліна, К.А. Коченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 118-128

  Петрова І.Л. Особливості формування комплексу стратегій конкурентоспроможності в межах забезпечення економічної безпеки підприємства / І. Л. Петрова, Ж. Р Вінтсі // Бізнес Інформ: науковий журнал. - 2018. - №8. - C. 205-211

  Петрова І.Л. Фактори інноваційної активності українських підприємств / І.Л. Петрова І.Л., Жое Вінтсі // Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 жовтня 2018 р.) .- К., 2018.- С.69-72

  Петрова І.Л. Інноваційна складова конкурентоспроможності національної економіки / І.Л. Петрова // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: зб. тез доповідей Міжнарод. наук.-практ. конф.(11 квітня 2018 року, м. Кропивницький). - Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. - С. 38-40

  Наумова О.О. Електронні засоби доказуванні: проблеми регулювання/ О. Наумова, С. Чекулаєв // Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІІ Всеукраїнського науково- практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 20-21 квітня 2018 року). - Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила, 2018. - С. 272-275

  Наумова О.О. Інноваційна товарна політика сервісного підприємства /Аскерова Е.С., Наумова О.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 23 -24

  Петрова І.Л. Види маркетингових комунікацій / Н.Ю. Безручко, І.Л. Петрова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.27-29

  Петрова І.Л. Фактори ефективної діяльності рекламної агенції / В.Ю. Бєлєнов, І.Л. Петрова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.32-34

  Петрова І.Л. Конкурентоспроможність персоналу як фактор ділового успіху компаній/ О.С. Білявський, І.Л. Петрова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.397-399

  Хорошенюк А.П. Маркетингова стратегія освоєння нових ринків / Т.Г.Білякова, А.П. Хорошенюк//Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 45-47

  Штундер І.О. Пошукові системи в інтернеті - рекламоносій/А.І. Божок, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 51-53

  Петрова І.Л. Види стратегій взаємовідносин з клієнтами на ринку послуг /О.В. Бондар, І.Л. Петрова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.399-401

  Штундер І.О. Розвиток маркетингової діяльності організації на основі BTL-технологій/ Т.О. Будченко, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 63-66

  Петрова І.Л. Нематеріальна мотивація в системі соціальної відповідальності бізнесу/ Н.М. Галстян, І.Л. Петрова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 80-82

  Терон І.В. Аспекти організації рекламних кампаній/ В.В. Деща, І.В.Терон // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.127- 128

  Терон І.В. Маркетинг-мікс у сфері послуг/ Б. Дорошенко, І.В.Терон // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.133 -135

  Петрова І.Л. Метамодернізм як складова формування бренду/ П.Д. Дьоміна, І.Л. Петрова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 139-141

  Петрова І.Л. Маркетингові дослідження на ринку освітнього продукту / А.К. Курочкіна, І.Л. Петрова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.196-198

  Петрова І.Л. Аналіз і вдосконалення асортиментної політики підприємства на ринку /Є.С. Лученко, І.Л. Петрова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.222-224

  Петрова І.Л. Значення засобів PR для створення корпоративного іміджу / К.Г. Перець, І.Л. Петрова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.280-282

  Хмурковський Г.В. Розробка маркетингової програми інтернет-магазину /Пусь С.А., Хмурковський Г.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 292-295

  Наумова О.О. Актуальні проблеми маркетингу у соціальних медіа /Руліковська Н.В., Наумова О.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.303-306

  Петрова І.Л. Роль матеріальної і нематеріальної мотивації в управлінні сучасним підприємством / А.М. Середняк, І.Л. Петрова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.313-316

  Терон І.В. Брендинг: сутність та процеси в сучасній економіці / Солдаткіна Н., Терон І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 324-326

  Терон І.В. Переваги та недоліки пошукових систем як рекламоносія / Ткаченко Є.О., Терон І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.339 -341

  Наумова О.О. Актуальні проблеми позиціонування бренду на споживчому ринку /Шрамко Д.О., Наумова О.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 369

  Наумова О.О. Актуальні проблеми сприйняття споживчої вартості товарів/ В.В.Гриценко, А.А. Паскевич, Д.В. Ришко, О.О. Наумова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 103-104

  Наумова О.О. Регіональна політика держави та її реалізація в Україні/ Е.В. Голубєва, О.О. Наумова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 93-97

  Наумова О.О. Сприйняття покупцями стратегії низьких цін /Некрутенко А., Наумова О.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.251-252

  Терон І.В. Вплив соціального капіталу на стабільність розвитку ринку праці: контекст безпеки / І.В. Терон // Вчені записки Університету "КРОК" . Серія "Економіка". - 2018. - №4 (52). - С. 170-175

  Naumova O. Teachers’ qualifications upgrading in the contemporary conditions /O.Naumova, M. Tsyple // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.-Вип.49 . - С.189-195

  Петрова І.Л. Розвиток інноваційної діяльності в організаціях освітньої сфери / І.Л. Петрова, О.В. Сивка // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С.119-126

  Терон І.В. Інтереси суб'єктів соціального розвитку сільських поселень: сутність та структура пріоритетів / І.В. Терон // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 96-104

  Греснюк К.А. Фінансове планування на підприємстві / Греснюк К.А., Мельничук Д.П // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.100-102

  Мельничук Д.П. Модернізація системи управління закладами охорони здоров'я: аналіз проблеми з позицій поліпшення якості / Д.П. Мельничук, Л.І. Хом'як // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 155-163

  Штундер І.О. PR в системі маркетингових комунікацій / В.В. Шаранін, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 362-364

  Штундер І.О. Маркетинг по-українськи: формування та розвиток культури та етики маркетингової діяльності / М.М. Рощина, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 300-303

  Штундер І.О. Сутність конкурентоспроможності персоналу в ринковій економіці / В.О. Марченко, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 228-230

  Штундер І.О. Реклама як засіб маркетингової комунікації/ І.В. Вірко, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 75-77

  Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія / за наук. ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк. - К.:Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. - 380 с

  Петрова І.Л. Формування ринкових механізмів у сфері функціонування інноваційної праці/ І.Л. Петрова // Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія (електронне видання) / за наук. ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк. - К.:Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. - С.113-121

  Петрова І.Л. Розвиток новітніх форм зайнятості в умовах інноваційного розвитку /І.Л. Петрова, Л.П. Гук // Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія / за наук. ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк. - К.:Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. - С.139 -154

  Петрова І.Л. Модернізаційний сценарій розвитку ринку інноваційної праці та необхідність його державної підтримки/ І.Л. Петрова // Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія (електронне видання) / за наук. ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк. - К.:Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. - С. 155-162

  Петрова І.Л. Оцінювання факторів розвитку ринку інноваційної праці в період реформування української економіки/ І.Л. Петрова // Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія / за наук. ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк. - К.:Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. - С.127 -138

  Петрова І.Л. Імператив конгруентності інноваційних ринків/ І.Л. Петрова // Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія (Електронне видання) / за наук. ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк. - К.:Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. - С.121 -127

  Терон І.В. Особливості життєвого циклу послуги / Чердакчі Едіє, Терон І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.360-362

  Терон І.В. Реклама послуг: планування, реалізація і контроль / А.А. Желепа, І.В. Терон // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 144-146

  Бойко О.М.Розвиток інноваційного середовища України в європейському науково-технологічному просторію - Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2017. - С. 243-251

  Єгоров И.Ю.Бойко Е.Н.ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ КАК ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.-Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны", международная научно-практическая конференция (2017; Комрат). Международная научно-практическая конференция "Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны", (18 май 2017 года) / гл. ред.: Пармакли Дмитрий Михайлович ; орг. ком.: Раковчена Т. И. [и др.]. - Комрат: Комратский государственный университет, 2017 (Tipogr. "Centrografic"). - С. 360-365.

  Єгоров І.Ю. Бойко О.М.Інституційно-правові засади щодо функціонування індустріальних та технологічних парків в Україні: ризики та перспективи.- Міжнародна науково-практична конференція "The Productive Capacity of a Nation: Case of Ukraine" (29-30 червня 2017 р.). - К.: Київський національний університет

  Бойко О.М. МІЖНАРОДНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ПАРКІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ.- Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 11-13 вересня 2017 р. / НАН України, ДУ "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.. Г.М. Доброва НАН України". - Київ: "Видавництво Фенікс", 2017. - С. 12-20

  Бойко Е.Н.Институциональные основы в сфере функционирования индустриальных и технологических парков в Украинею-Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы ХVIII Международн. научн. конф. (Минск, 19-20 окт. 2017 г. В 3 т. Т. 3 / Редкол.: В.В. Пинигин [и др.] - Минск: НИЭИ М-ва Респ. Беларусь, С.7-9

  Бойко О.М Міжнародний досвід становлення та розвитку транскордонних кластерів.-СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЕ АСПЕКТЫ: Сборник материалов международной научно-практической конференции. Том 1 / Под ред. Савиной Г. Г. - Херсон - Познань: Издательство ЧП Вышемирский В. С., 2017. - С.10-15.

  Бойко Е.Н.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ.-Международная научно-практическая конференция "Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы" (26-27 октября 2017 г.). - Минск: Государственное научное учреждение "Институт экономики Национальной академии наук Беларуси", 2017.

  Бойко О.М.ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСКОРДОННОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ.-I Polsko-Ukrai?skiej Konferencji Ekonomicznej na temat Aktualne problemy bezpiecze?stwa ekonomicznego (8-9 czerwca 2017 r., TORU?). - TORU?: Uniwersytet Miko?aja Kopernika w Toruniu Centrum Bada? Europy ?rodkowej i Wschodniej, Pa?stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Grigorija Skorowody w Perejas?awiu-Chmielnickim, Ukraina, 2017.

  Бойко О.М.Особливості управління інноваційною діяльністю промислового підприємства.-Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2017. - С.

  Бойко Е.Н.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ.-Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы: сборник научных статей. В 4 ч. Ч. 2 / Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. - Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2017. -С.81-88.

  Бойко О.М.Особливості управління інноваційною діяльністю промислового підприємства.-Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", Вип. 35/1, 2017. - С. 26-32.

  Kolosova O.O. Agencies of health and social protection of directorate on the territory of Poland / O.O. Kolosova // International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings. - Sandomir, Poland, January 27-28, 2017. - C. 18-20.

  Петрова І.Л. Культурна трансформація як чинник гідної праці / І.Л. Петрова // Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота.- К.: КНЕУ, 2017.- С. 85-97.

  Петрова І.Л. Український ринок праці: можливості та ризики у забезпеченні гідної праці / І.Л.Петрова // Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. - К.: КНЕУ, 2017.- С.110-122.

  Петрова І.Л. Сегментація і гнучкість ринку праці як фактори конкурентного середовища/ І.Л.Петрова // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Матеріали V міжнар.наук.-практ. конф (Львів, 21–22 вересня 2017 р).- Львів: Ліга-прес, 2017- С. 95-97

  Петрова І.Л. Неформальна зайнятість: ризики імплементації гідної праці / І.Л.Петрова // Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія/ за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. - К.: КНЕУ, 2017.- С.155-162.

  Петрова І.Л. Інноваційна активність підприємства як фактор його конкурентоспроможності та економічної безпеки/ І.Л. Петрова, Дж Вінтсі // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 47. - С. 101-109

  Петрова І.Л. Розвиток організаційної (управлінської) культури в цивілізованому суспільстві / І.Л. Петрова // Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст: кол. монографія / за заг. ред. Г.А. Дмитренка, В.В. Олійника. - Луцьк: Вежа-Друк, 2017.- С. 47-57

  Петрова І.Л. Конкурентоспроможність робочої сили в умовах гнучкості ринку праці /І.Л. Петрова //Науковий вісник УМО. Серія Економіка та управління: електронне науково-практичне видання. - 2017. - Вип. 4. - С.1-10

  Петрова І.Л. Розвиток ринку праці як індикатор конкурентоспроможності національної економіки/ І.Л.Петрова // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнар. науково-практ. конф. (5-6 жовтня 2017 р.). - К., 2017. - С. 395-398

  Vasiutkina N.V. Transformation of approaches to enterprises management on the basis of the material, energy, and information development / N.V. Vasiutkina // Transformation in Contemporary Society: Economic Aspects: Monograph. - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. - P. 147-155

  Васюткіна Н.В. Сталий розвиток як основа зростання національної економіки: проблеми, шляхи вирішенняю / Н.В. Васюткіна // Економічний вісник університету. - 2017. - № 34/1. - С.150-164

  Васюткіна Н.В. Формування маркетингової цінової політики підприємства на збалансованому ціннісному підході // Економіка та управління. - 2017. - № 3. - С. 52-59

  Васюткіна Н.В. Засади маркетингового забезпечення інноваційного розвитку підприємств / Н.В. Васюткіна, Г.С. Волобуєв // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 394-400

  Бойко О.М Структурные составляющие инновационной среды национальной экономики: Украина и другие страны мира О.М. Бойко// Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: эффективность и инновации: Материалы докладов международной научно-практической конференции посвященной году науки. - Витебск: УО "ВГТУ", 2017. - С.112-132.

  Петрова І.Л. Синергетичний підхід до формування умов гідної праці на ринку праці України / І.Л.Петрова // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.(25 - 26 квітня 2017 р.). - К.:КНЕУ, 2017.-С. 137-139

  Наумова О.О. Ведення адвокатського досьє в Україні / О. О. Наумова // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2017. - Вип. 28. - С. 131-138

  Наумова О.О. Сутність та сучасні методи просування продукції в системі маркетингу / О. О. Наумова, Є. О. Хрістов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 146-153

  Петрова І.Л. Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості / І.Л. Петрова, І.О. Штундер // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С.59-68

  Азоян А. А. Сучасні тенденції розвитку маркетингових досліджень та доцільність їх використання / А. А. Азоян, В. Ю. Охапіна // Вчені записки Університету "КРОК". - Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С. 129-136

  Бойко Е. Н. Кластеры как новая форма конкурентных отношений в современной экономике / Е. Н. Бойко ; Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 11.- РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов, Д.В. Ефременко/, 2016. - С.362-369

  Бойко О. М. Соціальні інновації та інновації у державному секторі економіки / О. М. Бойко ; Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель – Україна) “21-24” березня 2016 року.- Фінансово-економічна наукова рада. –, 2016

  Бойко Е. Н. Мировая практика стимулирования инновационной деятельности / Е. Н. Бойко ; Одинн. Ямбургские чт.: под. Общ. Ред. Проф. В.Н. Скворцова общества: история и современность: материалы международной научно-практической конференции, г. Кингисепп, 07 апреля 201 6 г.- Одиннадцатые, 07.04.2016

  Бойко О. М. Кластерна політика як фактор сталого інноваційного розвитку національної економіки / О. М. Бойко ; Проблеми науки - С.62-72. - 2016.- 2(182). - С.62-72

  Бойко Е. Н. Индустриальный парк как инструмент активизации иновационно-инвестиционной деятельности в промышленности / Е. Н. Бойко ; Доклад.- Беларусь, 2016

  Бойко Е. Н. Развитие инновационной среды национальной экономик Украины на основе реализации ресурсного потенциала индустриальных парков / Е. Н. Бойко ; Проблемы прогнозирования и государственного регулирования соціально-экономического развития: материалы XVII Международнар. Науч. Конф.- Минск, 20-21 окт. 2016 г.) В 3 т. Т.3 / редкол.: А.В. Червяков [, 2016. - с.14-16

  Бойко О. М. Особлівості моніторінгу діяльності індустріальних парків / О. М. Бойко ; Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства : матеріали Ч. 1.- / V Міжнародний форум, Київ, 20-21 жовтня 2016 р / Український інститут ; Асоціація "Інфортіо-Корсорціум".-К.УкрІНТЕЛ, 2016. - С.25-30

  Бойко Е. Н. Технологический парк как одна из специальных форм экономического роста на основе инноваций в странах с рыночной экономикой / Е. Н. Бойко ; Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів.- ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Перея, 2016

  Бойко Е. Н. Индустриальные парки в системе приоритетов инновационной трансформации рынка труда Украины в условиях евроинтеграции / Е. Н. Бойко ; International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. (January 29. 2016).- Klaipeda: Baltija Publishing, 2016

  Бойко Е. Н. Региональное развитие кластеров в зеркале социологических измерений / Е. Н. Бойко ; Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений [Текст]: материалы научно-практической интернет-конференции.- г. Вологда:ИСЭРТ РАН, 14.01.2016. - 239-250с.

  Бойко О. М. Світовий досвід функціонування індустріальних парків в країнах Европейського Союзу та можливості для України / О. М. Бойко ; Проблеми науки. - 2016

  Бойко О. М. Можливості використання нових форм організації виробництва високотехнологічної продукції в ході реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / О. М. Бойко ; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця та чл.-кор. НААН України Т.О. Осташко; НАН України.- ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”., 2016

  Бойко О. М. Формування державної інноваційної політики на основі кластерізації / О. М. Бойко ; Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки: Матеріали XХІ міжнародної науково-практичної конференції, ( 12 - 15 вересня 2016 р. ).- Київ-Одеса: Національна академія наук України, 2016. - С.27-32

  Бойко О. М. Инновационное развитие экономики Украины в период интеграции в Европейский Союз / О. М. Бойко ; УКРАИНА – БОЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ” Сборник с доклади международна научна конференция.- Варна: Издателство “Наука и икономика, 2016. - С.164-172

  Штундер І.О. Стимулювання продажів нової продукції / І.О. Штундер, Д.І. Майсюра // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 172-176

  Petrova I. Globalization impact on problems of innovation and economic security of Ukraine / I. Petrova, T. Mosiychuk // European journal of economics management, 2016 - Volume 2, Iss. 1. - P. 130-135

  Петрова І.Л. Актуалізація проблеми неформальної зайнятості в Україні / І. Л. Петрова // Людина і праця в економіці регіону: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 31 жовтня 2016 р. (Частина 1: Актуальні проблеми соціально-трудових відносин). – Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2016. – С. 27-29

  Петрова І.Л. Конкурентоспроможність робочої сили як індикатор і пріоритет розвитку ринку праці / І.Л. Петрова // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (12 квітня 2016 р., Кіровоград).- Кіровоградський національний технічний університет, Кіровоград: КОД, 2016. - С. 11-12

  Петрова И.Л. Маркетинг персонала как инструмент рынка труда / И.Л. Петрова // Актуальные проблемы развития экономики и образования: Сб. материалов междун. научно-практ. конф. / Под общ. ред. М.М. Шарифзода, Р.К. Раджабова. - Душанбе: "Ирфон". - 2016. - С. 124-127

  Петрова І.Л. Взаємозв’язок процесів інноваційного розвитку та забезпечення економічної безпеки України / І.Л. Петрова // Науковий вісник Полтавського університету економіки та торгівлі. - 2016.- №3(75). - С. 18-24

  Петрова І.Л. Інноваційні підходи до розвитку персоналу туристичних організацій / І.Л. Петрова // Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра: матеріали ІІІ Міжнар. наук. - практ. конф. (м.Черкаси, 12 жовтня 2016 р.). - Черкаси, 2016. - С. 100-102

  Петрова І.Л. Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці.- К. - 2016. – №3-4. – С. 3-9

  Петрова І.Л. Соціальні ризики неформальної зайнятості в Україні / І.Л. Петрова // Ринок праці та зайнятість населення. - 2016.- №4. - С. 29-32

  Петрова І.Л. Управління соціальними ризиками у сфері зайнятості / І.Л. Петрова // Модернізація управління національною економікою: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 листопада 2016 р.). - К.: КНЕУ, 2016. - С. 156-160

  Васюткіна Н.В. Трансформація розуміння концепцій комплексу маркетингу підприємства / Н.В. Васюткіна // Маркетинг і логістика в агробізнесі: міжнародна науково-практична конференція ( Київ, 13 жовтня 2016 р.). - К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2016. - С. 104-107

  Васюткіна Н.В. Сучасні тенденції в маркетингу: що змінюється в маркетингових підходах і інструментах / Н.В. Васюткіна // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф.- К.: Вид-во Європейського університету, 2016. - С. 42-44

  Васюткіна Н.В. Розвиток малого інноваційного підприємництва: зарубіжний досвід, тенденції та перспективи для України / Н.В. Васюткіна // Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства: V Міжнародний форум (Київ, 20-21 жовтня 2016 р.). - Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, 2016

  Васюткіна Н.В. Особливості управління ефективністю діяльності підприємств на основі ієрархічного підходу / Н.В. Васюткіна, О.І. Кондратюк // Молодий вчений. - 2016. - №3(30). - С. 35-39

  Васюткіна Н.В. Конкурентоспроможність ІТ-галузі та ІТ-аутсорсінгу в умовах комерціалізації споживчих інновацій / Н.В. Васюткіна, М.В. Ястреб // Економіка і управління. - 2016. - 2. - С. 28-34

  Васюткіна Н.В. Комплексний підхід щодо визначення складових екологічного маркетингу в системі управління сталим розвитком підприємства / Н.В. Васюткіна, М.О. Зуй // Економіка розвитку. - 2016

  Васюткіна Н.В. Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємством / Н.В. Васюткіна // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: матеріали ХХІ Міжнар. Наук.-практ.конф. (Київ, 29 листопада 2016р.).- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2016. - С. 18-21

  Наумова О.О. Вплив функцій бренду на поведінку споживачів товарів розкоші / О. О. Наумова //Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2016.- 1(32).-С.102-108

  Naumova O. Non-functional benefits from the consumption of luxury goods / O. Naumova // Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016.-С.277-278

  Наумова О.О. Особливості споживання товарів розкоші / О. О. Наумова //From the Baltic to the Black Sea Region: the national models of economic system: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Рига, 25 марта 2016 р.).- Рига (Латвія), 2016. - С.196-197

  Наумова О.О. Поняття та значення інформації у маркетинговій діяльності підприємства / О. О. Наумова, С. В. Горобець // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 44. - C.159-165

  Наумова О.О. Порівняльний аналіз товарів розкоші та їх підробок: намір споживача здійснити покупку иа бажання володіти розкішшю / О. О. Наумова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С.156-165

  Наумова О.О. Порушення професійного права адвоката на адвокатський запит та їх гарантії в Україні / О. О. Наумова //Правничий вісник Університету «КРОК». - 2016.- Вип.24. - С.14-22

  Наумова О.О. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризових явищ / О. О. Наумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2016. - Вип. 4. - С. 32-36

  Наумова О.О. Маркетингові принципи споживання товарів розкоші / О. О. Наумова //Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29 січня 2016 р.).- Клайпеда (Литва),2016

  Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи: кол. монографія / за ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В.Близнюк. - К.:Ін-т економіки та прогнозування НАН України , 2016. - 326 с.

  Петрова І.Л. Роль еvent-маркетингу в системі маркетингових комунікацій / І.Л. Петрова, Д. Г. Чорна // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 272 -273

  Кобилянський Є.Є. Сучасні аспекти «Нових медіа» / Є.Є. Кобилянський, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 252-253

  Штундер І.О. Ефективна зайнятість: реалії та інноваційні перспективи: монографія / І.О. Штундер. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 392 с.

  Штундер І.О. Пріоритети формування ефективної зайнятості в Україні / І.О. Штундер // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 67-74

  Терон І.В. Емпіричний аналіз диференціації соціального капіталу регіонів / І. В. Терон // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика:збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції.- Кіровоград: «Ексклюзив-Систем». – КНТУ., 2016. - С.94-97

  Терон І.В. Ефективність і динаміка соціального капіталу на ринку праці сільських територій / І. В. Терон //Інноваційна економіка. - 2016.- № 1-2 [61]. - С.146-151

  Терон І.В. Соціальний капітал як детермінанта трансформації ринку праці України / І. В. Терон //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство».– 2016. - С.170-173

  Терон І.В. Сутнісні ознаки та типи трансформації як форми нестабільності ринку праці / І. В. Терон //Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Економічна серія. - 2016.- Вип 6. - С.47-54

  Терон І.В. Трансформація як форма нестабільності регіональних ринків праці / І. В. Терон //Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: тези конференції.- Кременчук, 2016. – С.312-314

  Терон І.В. Форми трансформаційної нестабільності ринку праці / І. В. Терон //Людина і праця в економіці регіону: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Частина 1: Актуальні проблеми соціально-трудових відносин).- Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2016. - С.193-195

  Терон И.В. Индустриальные парки в системе приоритетов инновационной трансформации рынка труда Украины в условиях евроинтеграции” / И. В. Терон, Е.Н.Бойко // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. - Klaipeda: Baltija Publishing, 2016

  Терон И.В. Интегральная оценка эффектов социального капитала на рынке труда сельских территорий / И. В. Терон //Проблемы и перспективы социально-экономического развития общества: история и современность: материалы международной научно-практической конференции. Одиннадцатые Ямбургские чтения. – Кингисепп, 2016. - С.69-72

  Терон И.В. Методический инструментарий интегральной оценки рынка труда сельских территорий Украины на основе метода анализа иерархий / И. В. Терон //Моделирование в технике и экономике : материалы международной научно-практической конференции.- Витебск: УО «ВГТУ», 2016. - С.433-435

  Бойко О. М. Світовий досвід розвитку інноваціїної сфери виробництва у країнах Європейського Союзу та України / О. М. Бойко ; Журнал Європейської економіки С.341-361. - 2015. - C. 49-61

  Калина И.И. Управление инвестиционными проектами в инновационной сфере / И.И. Калина, Звиад Гобадзе // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 39. - С. 136-142

  Каліна І.І. Особливості маркетингу інновацій фармацевтичної компанії / І.І. Каліна, М.В. Віхренко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 39. - С. 142-148

  Петрова І.Л. Вплив корпоративної культури на модернізацію соціально-трудових відносин / І.Л. Петрова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 139-145

  Петрова І.Л. Ринок праці: реалії та пріоритети в контексті трансформації інституту праці / І.Л. Петрова // Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку: монографія / А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 131-169

  Петрова І.Л. Інноваційний вектор формування людського потенціалу України / Л.І Петрова // Будуємо нову Україну: збірник конференції (Київ, 26-27 листопада 2014 р.) / редкол. Дем'янчук О. та ін. - К.: Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 210-218

  Петрова І.Л. Змістовні та структурні аспекти інноваційної зайнятості / І.Л. Петрова // Вісник Прикарпатського університету. Серія "Економіка". - 2015. - Вип. ХІ. - С. 172-176

  Наумова О.О. Управління грошовими потоками підприємства / О. О. Наумова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 113-119

  Наумова О.О. Фактори споживання товарів розкоші / О. О. Наумова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 133-139

  Петрова І.Л. Нові організаційні форми інноваційного типу зайнятості / І.Л. Петрова, С.Г. Бляшук // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 159-161

  Штундер І.О. Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України // Вісник КНТЕУ, 2015. – №1(99). – С. 22-33

  Терон І.В. Проблеми інституційного забезпечення трансформації соціально-трудових відносин сільських територій / І. В. Терон // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференціъ.- Кременчук, 2015. - С.454-455

  Терон І.В. Формування соціального капіталу в системі соціально-трудових відносин засобами корпоративної культури / І. В. Терон // Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.- Кіровоград: Кіровоградський національний технічний університет, 2015. - С. 154-155

  Каліна І.І. Інноваційно-інвестиційний механізм розвитку некомерційної організації / І.І. Каліна, М.В. Шемеляк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 128-135

  Каліна І.І. Моделі підвищення комерціалізації інноваційної діяльності авіакомпаній / І.І. Каліна, І. М. Перебийніс // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 156-163

  Петрова І.Л. Ефективність застосування аутсорсингу та аутстаффінгу для великих підприємств / І.Л. Петрова, В.В. Бухаров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 163-170

  Петрова І.Л. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Управління змінами": ОКР "магістр" за спеціальністю 8.18010016 "Бізнес-адміністрування"/ І. Л. Петрова, Ю. А. Поскрипко; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 52 с.

  Петрова І.Л. М'які фактори управління змінами у сфері соціально-трудових відносин / І.Л. Петрова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - №1. - 2014. - C. 90-96

  Петрова І.Л. Модернізація освіти як фактор інноваційної праці / І.Л. Петрова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 18. Економіка і право: зб.наук.праць. – Випуск 24. – К.:Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова. – 2014. – С. 38-46

  Mosiychuk Т.К. Strategic directing of innovative development for national economic security / I.L. Petrova, Т.К. Mosiychuk // Scientific journal “Economics and Finance. Problems of social and economic development of business. Publishing house “BREEZE” Montreal, Canada. – 2014. - Volume I. – С. 106 - 111.

  Петрова І.Л. Зміни корпоративної культури як імператив організаційного розвитку / І.Л. Петрова // Вісник Прикарпатського ун-ту, Серія «Економіка». - Вип № 10. – 2014. - С. 76-79

  Ставицький А.В. Аналіз факторів впливу на ефективність виконання державних інвестиційних програм в Україні / А. В. Ставицький, О. О. Наумова // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 35. - С. 77-85

  Терон І.В. Регіональна диференціація соціального капіталу: методичні підходи та емпіричні оцінки / І. В. Терон // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.- 2014.- 2(11). - С.250-257

  Irina W. Teron. Проблемы реализации экономических интересов основных субъектов социально-трудовых отношений в условиях модернизации экономики // Zeszyty naukowe uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie: kwartalnik. – 2013. – № 1 (39). – С. 109–122.

  Каліна І.І. Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму управління формами власності об’єднаних підприємств // Вчені записки Університету «КРОК». – К., 2013. – Вип. 33.

  Петрова І.Л. Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України / І.Л. Петрова // Ефективна економіка: електронний журнал. - 2013.- № 8.

  Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами: навч. посіб. / І.Л. Петрова. - КНЕУ, 2013. - 466 с.

  Петрова І.Л. Актуальні проблеми розвитку людського капіталу України / І.Л. Петрова // Економічний аналіз. - 2013. – Том. 13. – С. 106-113

  Петрова І.Л. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні/ І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2013. - №5. - С. 3-7

  Петрова І.Л. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Менеджмент": ОКР "бакалавр" та ОКР "спеціаліст", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво"/ І. Л. Петрова, О. В. Кагляк; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 107 с.

  Петрова И.Л. Менеджмент: конспект лекций. Специальность 8.18010016 "Бизнес-администрирование"/ И. Л. Петрова; Учебно-научный Институт магистерской подготовки и последипломного образования; Кафедра бизнес-администрирования и управления проектами; Бизнес-школа. - К.: Университет экономики и права "КРОК", 2013. - 96 с.

  Петрова І.Л. Процес стратегічного управління інтелектуальним капіталом підприємства / І.Л. Петрова // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / А.П. Наливайко, Т.І. Решетняк, Н.М. Євдокимова та ін.; за ред. д-р екон. наук, проф. А. П. Наливайка .- КНЕУ, 2013. - С. 324–334

  Хорошенюк А.П. Формування соціально значущих компетенцій студентів у процесі вивчення історії туризму / А. П. Хорошенюк, Е. М. Снастін // Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наук. пр./Університет економіки та права «КРОК».- 2013.- Вип. 1. - С. 71–76

  Щербина С.В. Регуляторний вплив держави на аграрний сектор економіки України в контексті євроінтеграції / С.В. Щербина // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України: матеріали щоріч. всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.): у 2 т. / за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2013. – Т. 1. – С. 325–327

  Щербина С.В. Механізми державного управління у сфері формування агропромислових інноваційних кластерів / С.В. Щербина // Дні інформаційного суспільства – 2013: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 20–21 трав. 2013 р. / упоряд. М.М. Малюга; за заг. ред. д. держ. упр., проф. Н.В. Грицяк. – К., 2013. – С. 201–203.

  Терон І.В. Методологічні та методичні аспекти дослідження стану забезпечення інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин / В. І. Терон //Економічний вісник університету: [зб. наук. пр. учених та аспірантів]/ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2013.- Вип. 20/4. - С. 333–337

  Терон І.В. Проблеми та ризики модернізації соціально-трудових відносин на етапі переходу до інноваційної економіки / В. І. Терон // Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної економіки: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.(25–26 квіт. 2013 р.).- Луганськ: Вид-во «Ноулідж»,2013. - С. 256–258

  Терон І.В. Ризики забезпечення інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин на сучасному етапі економічного циклу / В. І. Терон // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. (Суми, 24–26 квіт. 2013 р.): у 4 т.- Суми: Сумський державний університет, 2013.- Т. 1. - С. 261–263

  Терон И.В. Проблемы реализации экономических интересов основных субъектов социально-трудовых отношений в условиях модернизации экономики / И. В. Терон //Zeszyty naukowe uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie: kwartalnik. - 2013.- № 1 (39). - С. 109–122

  Силкіна Ю.О. Стратегічні аспекти формування ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – К.: КНЕУ, 2012.– Т. 2. – С. 634–642.

  Силкіна Ю.О. Розвиток кадрового потенціалу в умовах інноваційних змін у сфері зайнятості (розділ у колективній монографії кафедри менеджменту та маркетингу Університету «КРОК») (У-66 Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія / І.Л. Петрова, Г.В. Макаркіна, І.В. Терон та ін.; за наук. ред. д. е. н., проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 268 с.

  Бойко Е. Н. Высокотехнологический комплекс – основа инновационной модернизации экономики Украины / Е. Н. Бойко ; Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы XVIІ междунар. науч.-практ. конф. (г. Алушта, 10–15 сентября 2012 г.).- Симферополь: «ИТ АРИАЛ», 09.2012. - С. 190–196

  Бойко О. М. Концептуальні положення щодо формування конкурентоспроможності національної економіки (регіональний, галузевий, підприємницькій підхід) / О. М. Бойко ; Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентна політика в умовах модернізації економіки» (м. Київ, 18–19 жовт. 2012 р.).- Київський національний торгово-економічний університет, 10.2012. - С. 108–113

  Бойко О. М. Інноваційний розвиток промислового виробництва України в процесі посткризового відновлення / О. М. Бойко ; Проблеми науки. - 2012.- № 9. - С. 2–9

  Бойко О. М. Теоретичні засади державного регулювання інноваційної діяльності реального сектору економіки України: проблеми та шляхи вирішення / О. М. Бойко ; Вісник Рівненського державного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр.- Рівне: Міністерство освіти і науки України, Рівненський Державний технічний університет, 2012.- Вип. 3. - С. 30–39

  Бойко О. М. Особливості відтворення основного капіталу промислових підприємств України на інноваційній основі / О. М. Бойко ; Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки): зб. наук. пр.- Університет економіки та права «КРОК», 2012.- Вип. 32. - С. 11–17

  Бойко Е. Н. Методологические аспекты развития инновационной политики в Украине / Е. Н. Бойко ; Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сборник статей ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. (г. Абакан, 10–12 ноября 2012 г.).- Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 11.2012. - С. 54–59

  Бойко О. М. Розвиток інноваційних кластерів в період глобальної системної кризи / О. М. Бойко ; Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 верес. 2012 р.).- Інститут світової економіки та міжнародних відносин, 2012. - С. 210–215

  Бойко О. М. Розвиток внутрішнього ринку продукції взуттєвої промисловості в Україні: проблеми та шляхи вирішення / О. М. Бойко ; Економічний вісник університету: зб. наук. пр. учених та аспірантів.- м. Переяслав-Хмельницький, 2012

  Бойко О. М. Особливості формування та розвитку інноваційної інфраструктури / О. М. Бойко ; Проблеми й перспективи розвитку академічної університетської науки установ НАН України та ВНЗ: зб. наук. пр. за матеріалами V Всеукраїн. наук.-практ. форуму, 12–14 грудня.- Полтава: ПолтНТУ, 2012. - С. 69–74

  Петрова І.Л. Ринок праці. Соціальні наслідки Євроінтеграції України / І. Л. Петрова. - Фонд Фрідріха Еберта, 2012. - 16 с.

  Петрова І.Л. Тенденції становлення ринку інновацій в Україні / І.Л. Петрова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - Університет економіки та права "КРОК", 2012.- Вип.32. т.2. - С. 169-180

  Петрова І.Л. Управління змінами: зміст та новітні тенденції / І.Л. Петрова // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.5 : Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія / І. Л. Петрова [та ін.] ; Наук. ред. І. Л. Петрова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С 8-27

  Петрова І.Л. Інновації як стратегічний пріоритет суспільного розвитку / І.Л. Петрова // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 9-21

  Петрова І.Л. Типологія та чинники формування стратегії інноваційного розвитку / І.Л. Петрова, Н.І. Дишлюк // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2 : Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 132-146

  Петрова І.Л. Соціально-економічні особливості інноваційної праці / І.Л. Петрова // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України : колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 265-275

  Петрова І.Л. Інтелектуальний капітал у координатах стратегічного розвитку підприємства / І.Л. Петрова // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 276-285

  Петрова І.Л. Стратегії навчання персоналу в умовах інноваційного розвитку підприємства / І.Л. Петрова, Н.І. Дишлюк // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 286-295

  Петрова І.Л. Мотивація праці в діяльності інноваційного підприємства / І.Л. Петрова, О.О. Пилипенко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України : колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 296-308

  Петрова І.Л. Соціальна відповідальність у сфері інноваційної діяльності / І.Л. Петрова // Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. Г. Брінцева та ін.]; за наук. ред. А. М. Колота. – Київ: КНЕУ, 2012. – С. 361-382

  Петрова І.Л. Культура організації: міф чи засіб стати сильніше / І.Л. Петрова // Організатор. - 2012.- № 5. - С. 21-24

  Васюткіна Н.В. Вплив інституційних перетворень на розвиток авіагалузі в Україні / Н.В. Васюткіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012.- № 4. - С. 155-160

  Васюткіна Н.В. Управління змінами та розвитком в корпорації / Н.В. Васюткіна // Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження: матеріали міжнародної науково-практичної конференції // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету: Економічні науки. - 2012. - № 32. - С. 63–68

  Васюткіна Н.В. Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні / Н.В. Васюткіна // Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 6. - С. 286-292

  Васюткіна Н.В. Склад зовнішнього середовища корпоративного сектору економіки / Н.В. Васюткіна // Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 4. - С. 16–21

  Васюткіна Н.В. Тенденції розвитку інституційно-імперативного корпоративного середовища в Україні / Н.В. Васюткіна // Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 5. - С. 18-23

  Васюткіна Н.В. Розвиток стратегічних підходів в управлінні корпораціями / Н.В. Васюткіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 3. - С. 115–120

  Васюткіна Н.В. Еволюція теорії управління підприємством / Н.В. Васюткіна // Вісник ТНЕУ. - 2012.- № 2. - С. 103–112

  Васюткіна Н.В. Діалектика розвитку сутнісних характеристик поняття «корпорація» / Н.В. Васюткіна // Економіка і управління. - 2012. - № 1. - С. 78–84

  Хорошенюк А.П. Управління конфліктами в процесі проведення організаційних змін / А. П. Хорошенюк //Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.Т.5: Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія/ за наук. ред. І. Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.249-260

  Терон И.В. Анализ аспектов механизма модернизации социально-трудовых отношений в контексте влияния на социальный капитал / В. И. Терон // Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов: материалы ІІ междунар. науч.-практич. конф., г. Москва, 16 декабря 2012 г.- ООО «НИПКЦ Восход – А», 16.12.2012. - С. 232–242

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т. - Т.5: Управління змінами в умовах інноваційного розвитку / І. Л. Петрова [та ін.]; за наук. ред. проф. І. Л. Петрової. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 268 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т. - Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України / І. Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І. Л. Петрової. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 354 с.

  Щербина С.В. Удосконалення інструментарію впливу держави на розвиток аграрного сектору економіки: науковий аспект / С.В. Щербина // Наука державного управління: досягнення, завдання, перспективи: матеріали Всеукр. конф. (Київ, 29 лист. 2012 р.) до 15-річчя галузі науки «Державне управління» й 10-річчя Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка. – К.: НАДУ, 2012. – С.133–135.

  Щербина С.В. Управління знаннями як сучасна парадигма підготовки керівних кадрів аграрного сектора економіки / С.В. Щербина // Технології забезпечення якості освіти в державному управлінні: виклики сьогодення»: матеріали другої Всеукр. наук.-прак. конф. за міжнар. участю (Київ, 30 лист. 2012 р.): до 15-річчя галузі науки «Державне управління» / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, М.М. Білинської. – К.: НАДУ, 2012. – С. 399–400.

  Щербина С.В. Трансформаційні перетворення в аграрній сфері України / С.В. Щербина // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.5 : Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія / І. Л. Петрова [та ін.] ; Наук. ред. І. Л. Петрова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. – С. 100–124.

  Щербина С.В. Торговельна політика. Конспект лекцій для слухачів спеціальності «Державне управління» / С.В. Щербина. – К.: НАДУ, 2012. – 60 с.

  Щербина С.В. Розвиток зовнішньоторговельних перспектив агропромислового комплексу України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс ] / С.В. Щербина // Державне управління: теорія і практика: електрон. наук.-фах. вид. – 2012. – № 1. – 9 с. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Scherbina.pdf.

  Щербина С.В. Пріоритети державної стратегії України в інформаційному забезпеченні сільських громад / С.В. Щербина // Дні інформаційного суспільства – 2012: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 24–25 квіт. 2012 р. / упоряд. Н.В. Грицяк, С.Г. Соловйов. – К.: ТОВ «Салютіс», 2012. – С. 198–200.

  Щербина С.В. Модернізація методів оцінювання ефективності діяльності керівних кадрів державної служби в системі АПК України // Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р.: до 15-річчя галузі науки «Державне управління». – К.: НАДУ, 2012. – С. 91–92

  Щербина С.В. Детермінанти посилення зовнішньоторговельного потенціалу АПК України в нових геоекономічних умовах / С.В. Щербина // Наука як ресурс модернізації стратегії держави: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 16 трав. 2012 р.: у 2 т. / за ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, М.М. Білинської. – К.: НАДУ, 2012. – Т. 1. – С. 138–140.

  Щербина С.В. Государственное управление в сфере внедрения инновационных технологий производства органических продуктов питания / С.В. Щербина // Современные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга: материалы ХVIII Междунар. науч.-практ. конф. (1–2 июля 2012 г., Нижний Тагил). – Нижний Тагил: НТИ (ф) УрФУ, 2012. – С. 255–257.

  Терон І.В. Проблеми фінансово-економічного забезпечення модернізації соціально-трудових відносин / І. В. Терон //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012.- Вип.29. - С. 93–100

  Терон І.В. Розвиток підходів до кількісної оцінки людського розвитку регіонів у посткризовий період: аспект соціально-трудових відносин / І. В. Терон //Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: виклики посткризового періоду: IX Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13–14 квіт. 2012 р.): у 2-х ч.- Львів: Львівська економічна фундація, 2012.- Ч. ІІ. - С. 94–96

  Терон І.В. Специфіка функціонально-компонентної структури механізму модернізації соціально-трудових відносин з позиції активізації соціального капіталу / І. В. Терон //Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т.- КНЕУ, 2012.- Т. 2. - С. 468–477

  Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм ефективного управління машинобудівними підприємствами // Актуальні проблеми економіки. – К., 2011. – № 9. – С. 130–134.

  Каліна І.І. Вплив сугестивних підходів на поведінку споживачів у конкурентному середовищі // Вчені записки Університету «КРОК». – К., 2011. – Вип. 28, т. 1.

  Петрова І.Л. Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2011.- № 5. - С. 9–14

  Петрова І.Л. Обґрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2011.- № 1. - С. 25–30

  Петрова І.Л. Стратегічне управління розвитком персоналу / І. Л. Петрова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2011.- № 5(50). - С. 128–132

  Петрова І.Л. Стратегічне управління інтелектуальним капіталом / І.Л Петрова // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-й і 2-й етапи), 17–18 березня 2011 р., 17–18 листопада 2011 р. / гол. редкол. А. П. Наливайко. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 145–148.

  Петрова І.Л. Профіль справжнього лідера: як розпізнати? / І.Л. Петрова // Організатор. - 2011.- № 16. - С. 80–83

  Петрова И.Л. Критерии оценки деятельности государственной службы занятости на рынке труда Украины (ГСЗ) / И.Л. Петрова // Ринок праці та державна служба зайнятості в епоху глобальних змін і новітніх викликів: матеріали Міжнар. тристор. наук. конф. (14-15 грудня 2010 р., м. Київ) .- ІПК ДСЗУ, 2011. - С. 275–276

  Петрова І.Л. Менеджмент організації: плани практичних занять з курсу "менеджмент організації" з методичними вказівками для підготовки до практичних занять та виконання завдань самостійної роботи / І.Л. Петрова; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 32 с.

  Петрова І.Л. Управління трудовими ресурсами: методичні рекомендації і завдання самостійної роботи студентів / І. Л. Петрова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 64 с.

  Петрова І.Л. Управління персоналом: методичні рекомендації і завдання самостійної роботи студентів / І. Л. Петрова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 64 с.

  Азоян А.А. Ефективне з точки зору споживача рекламне звернення / А.А. Азоян // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2011. - Вип. 28, т.1. - С. 4-12

  Петрова І.Л. Стратегічне управління інтелектуальним капіталом на українських підприємствах / І.Л. Петрова // Sucasne problemy riadenia Wspolczesne problemy zarzadzania.- Warszawa, 2011. - P. 179–189

  Васюткіна Н.В. Корпорація як система з відкритими зв’язками / Н.В. Васюткіна // Економіка і управління. - 2011.- № 4. - C. 111–119

  Хорошенюк А.П. Социально-этический маркетинг в корпоративном управлении / А. П. Хорошенюк //Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сб. статей междунар. науч.-практ. конф.(г. Абакан, 19.11.-20.11. 2011 г.).-Абакан: ХГУ им.Н.Ф. Катанова, 2011

  Хорошенюк А.П. Социально-этический маркетинг в корпоративном управлении / А.П. Хорошенюк // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сборник статей международной научно-практической конференции ( г. Абакан, ноябрь 2011 г.).- Абакан: Хакасский ГУ им. Н. Ф. Катанова, 2011

  Naumova O. Personnel management innovation strategy in the context of organizational changes / O. Naumova // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства в Україні: тези доповідей ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф.(17–19 лют. 2011 р.).- НУХТ, 2011

  Щербина С.В. Економічний аналіз державної політики: плани практичних занять з курсу «Економічний аналіз державної політики» з методичними вказівками для підготовки до практичних занять та виконання завдань самостійної роботи / С.В. Щербина. – К: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 24 с.

  Щербина С.В. Вплив євроінтеграційних прагнень України на національний ринок праці / С.В. Щербина // Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий науковий збірник НАН України і Міністерства праці та соціальної політики України. – К.: РВПС України НАН України, 2011. – Вип. 23.

  Терон І.В. Методична схема регіонального аналізу розвитку соціального капіталу / І. В. Терон // Стратегія розвитку України. Серія: Економіка, соціологія, право. - 2011.- № 2

  Терон І.В. Розвиток ринку праці регіонів в глобальному просторі / І. В. Терон //Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: зб. тез міжнар. наук.-практ. конференції.- К.: НАУ-друк, 2011

  Терон І.В. Соціальні інновації у процесах модернізації соціально-трудових відносин / І. В. Терон//Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - 2011.- Вип.20.ч.2

  Терон І.В. Тенденції та проблеми просторового розвитку ринку праці України в контексті циклічного розвитку та глобалізації економіки / І. В. Терон //Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2011.- № 16 (170)

  Терон И.В. Оценка социального маркетинга как фактора конкурентоспособности региона / И. В. Терон //Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сб. статей междунар. науч.-практ. конф. (г. Абакан, ноябрь 2011 г.).Абакан, 2011

  Терон И.В. Социальные инновации сквозь призму модернизации социально-трудовых отношений / И. В. Терон // Проблемы и перспективы развития инновационно-креативной экономики: сб. материалов по итогам Третьей междунар. науч.-практ. онлайн-конференции (Москва, 27–30 июля 2011 года).- М.: Креативная экономика, 2011. - С. 410–416

  Васюткіна Н. В. Вплив маркетингових складових на підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в кризових умовах економіки / Н. В. Васюткіна ; Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Тенденції української економіки: виклики кризи і глобалізації».- Київський університет ринкових відносин, 2010

  Хмурковський Г. В. Об’єктивність оцінювання навчальної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» / Г. В. Хмурковський ; Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку: зб. матеріалів наук.-метод. конф., лютий 2010 р.- К.: КНЕУ, 02.2010.- Т. 1

  Хмурковський Г. В. Українсько-англійський словник термінів з економіки і підприємництва / Г. В. Хмурковський.- К.: КНЕУ, 2010

  Солов’ян Ю.О. Корпоративний сектор як основа інноваційного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 1 (104).

  Солов’ян Ю.О. Роль держави у регулюванні корпоративного сектору економіки України // Наука й економіка. – 2010. – Вип. 1 (17).

  Солов’ян Ю.О. Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в корпоративному секторі економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2010. – Вип. 22.

  Солов’ян Ю.О. Управління державними корпоративними правами: оцінка ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 121–122. – (Серія «Економіка»).

  Солов’ян Ю.О. Основні суперечності становлення національної моделі корпоративного управління в Україні // Україна – Чехія – ЄС: сучасний стан та перспективи: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон – Прага: ПП Вишемирський В.С., 2010.

  Солов’ян Ю.О. Сутність поняття «державні корпоративні права» // Соціальні аспекти процесів глобалізації та інтеграції: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон – Прага: ПП Вишемирський В.С., 2010. – Т. ІІІ.

  Петрова І.Л. Стратегічний підхід до управління розвитком соціально-трудових відносин / І.Л. Петрова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи.- Львів, 2010.- Вип. 4(84). - С.

  Петрова І.Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія / І.Л. Петрова, Т.І. Шпильова, Н.П. Сисоліна; за наук. ред. проф. І.Л. Петрової; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2010. - 320 с.

  Петрова І.Л. Стратегічний вимір розвитку інтелектуального капіталу сучасної організації / І.Л. Петрова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика .- К.: КНЕУ, 2010.- Т. 2. - С. 226–235

  Петрова І.Л. Модернізація стратегій та стилів управління розвитком соціально-трудових відносин / І.Л. Петрова // Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія.- К.: КНЕУ, 2010. - С. 106–128

  Петрова І.Л. Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування / І.Л. Петрова, В. Близнюк, Г. Куликов // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 1. - С. 51

  Петрова І.Л. Особливості стимулювання інноваційної діяльності / І.Л. Петрова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : збірник наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2010. - Т. 3. - С. 10-15.

  Азоян А.А. Копірайтинг для бізнес-персоналу: методологія викладання / А.А. Азоян // Школа інтернет-маркетингу учбового комп’ютерного центру «Перспектива XXI». - 2010

  Азоян А.А. Концепція позиціювання творчої спілки / А.А. Азоян // Спілка рекламістів України. - 2010

  Петрова І.Л. Причина і природа стратегічного управління персоналом / І.Л. Петрова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія "Економічні науки". - 2010.- Ч.3. - № 4(43). - С. 105-110

  Наумова О.О. Тенденції інноваційної маркетингової діяльності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах / О. О. Наумова // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.( 07–10 квіт. 2010 р.).- Харків: НТУ «ХПІ», 2010

  Наумова О.О. Оцінка тенденцій маркетингової діяльності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах / О. О. Наумова //Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія Економіка. - 2010.- Вип. 2 (6).-С.149-159

  Щербина С.В. Торгово-економічні зв’язки України з Європейським Союзом в контексті геоекономічних змін / С.В. Щербина, Р.С. Щербина // Україна і світ: прагнення змін: монографія / Відп. ред. Наталія Висоцька. – К.: Дух і Літера, 2010.

  Щербина С.В. Зовнішньоторговельний потенціал України в контексті геоекономічних змін / С.В. Щербина // Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження: матеріали наук.-практ. конф. – К.: НАДУ, 2010. – Т. 1. - С. 423-424

  Штундер І.О. Конкурентоспроможність робочої сили як фактор становлення інноваційного типу зайнятості // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: Зб. наукових праць. – Випуск 8. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 74-81

  Shcherbyna S. (Щербина С.В.). Mechanisms of Providing Conditions for Sustainable Development of Cooperative Associations in Ukraine’s Agro-Industrial Sector // Identity and Memory in Post-Soviet Ukraine: Monograph. – Kyiv: Dukh i Litera, 2009.

  Каліна І.І. Умови взаємодії внутрішньої та зовнішньої структури відносин власності авіатранспортних підприємств // Економіка, фінанси і право: аналітичний журнал. – К.: 2009. – Вип. VІІ, № 10. – С. 13–16.

  Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм управління формами власності авіатранспортних підприємств // Економіка, фінанси і право: аналітичний журнал. – К., 2009.

  Каліна І.І. Сучасні проблеми економічної безпеки в ринкових умовах: тези доповіді / V МНТК. – К.: НАУ, 2009.

  Каліна І.І. Components of mechanism of air transport enterprises ownerships management. Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: тези доповіді / V МНПК. – Запоріжжя, 2009.

  Каліна І.І. Формування ефективних організаційно-економічних структур у рамках різних форм, типів і видів власності // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 20.

  Силкіна Ю.О. Економіка і право: зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 7.

  Силкіна Ю.О. Зайнятість молоді в умовах соціально-економічних перетворень // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18.

  Силкіна Ю.О. Проблеми маркетингу персоналу та зайнятості в умовах економічної кризи // П’яті юридичні читання: матеріали наук.-практ. конф., 23–24 квіт. 2009 р. – К., 2009.

  Хмурковський Г. В. Довідник термінів нормативно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні / Г. В. Хмурковський.- Рівне: НУВГП, 2009

  Солов’ян Ю.О. Розвиток нормативного забезпечення корпоративного сектора України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – Вип. 107–108. – (Серія «Економіка»).

  Солов’ян Ю.О. Сучасні проблеми корпоративного сектору економіки України // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – 2009. – Т. 8, вип. 255.

  Петрова І.Л. Ринок праці в системі регулювання соціально-трудових відносин / І.Л. Петрова // Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник/ І.Л. Петрова, О.О. Геращенко, Г.Т. Завіновська та ін.; За ред. А.М. Колота. - К.: КНЕУ, 2009. - С. 204-242

  Петрова І.Л. Взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг як фактор їх гармонізації / І.Л. Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С.174-186

  Петрова І.Л. Особливості державного регулювання ринку праці в Україні / І.Л. Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С.281-298

  Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - 368 с.

  Петрова І.Л. Типові сегменти ринків праці та оцінка тенденцій їх розвитку / І.Л Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С.76-95.

  Петрова І.Л. Сегментація ринку праці як закономірність його розвитку / І.Л Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С.24-41

  Петрова І.Л. Основні параметри розвитку ринку праці за окремими сегментами в умовах трансформаційних змін / І.Л Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С.96-109

  Петрова І.Л. Ефективні заходи регулювання сегментованого ринку праці / І.Л Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С. 109-118

  Петрова І.Л. Соціально-економічна природа ринку праці та механізми його функціонування / І.Л Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С. 9-24

  Петрова І.Л. Особливості стимулювання інноваційної діяльності / І.Л. Петрова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property: зб. наук. праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2009. – С. 139–142

  Васюткіна Н.В. Особливості використання маркетингу в сфері послуг / Н.В. Васюткіна // Моделювання регіональної економіки. - 2009

  Хорошенюк А.П. Грейдинг у системі управління персоналом / А. П. Хорошенюк, О.О. Чернушкіна // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали II Всеукраїн. міжвузів. наук.-практ. конф.(24 квітня 2008 р.).- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2009.- Кн. 1.- С.131-134

  Хорошенюк А.П. Особливості оплати праці управлінського персоналу / А. П. Хорошенюк, О.О. Чернушкіна //Вчені записки Університету «КРОК».Серія "Економіка".- 2009.- Вип.20.т.2.-С.147-154

  Наумова О.О. Інноваційна активність персоналу як чинник конкурентоспроможності підприємства / О. О. Наумова // Шевченківська весна: Економіка: матеріали наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених.- К.: Сталь, 2009.- Вип. VІІ

  Штундер І.О. Проблеми ефективної зайнятості в умовах економічної кризи / І.О. Штундер // П’яті юридичні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції 23-24 квітня 2009 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 493с

  Штундер І.О. Зайнятість молоді в умовах соціально-економічних перетворень / І.О. Штундер // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: Зб. наукових праць. – Випуск 7. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 54-61

  Штундер І.О. Зайнятість в Україні в умовах економічної кризи / І.О. Штундер // Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький.: ПХДПУ, 2010. – 206 с.

  Силкіна Ю.О. Формування маркетингової політики підприємства в умовах інноваційного розвитку економіки України // Соціально-економічні фактори розвитку України в умовах глобалізації: зб. матеріалів наук.-практ. конф. / упоряд. І.С. Каленюк. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008.

  Солов’ян Ю.О. Основні проблеми управління державними корпоративними правами в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2008. – Вип. 17.

  Петрова І.Л. Сучасні технології маркетингу на ринку праці / І. Л. Петрова, І. В. Терон // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - N 18 т.2. - С. 169-180

  Петрова І.Л. Інтеграційна роль компетенцій у стратегічному управлінні людськими ресурсами / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2008. - №8. - С. 23-28

  Петрова I.Л. Нові виміри праці в глобалізаційному просторі / I.Л. Петрова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : зб. наук. праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2008. – С. 201–204

  Азоян А.А. Возможности копирайтинга в повышении эффективности менеджмента / А. А. Азоян // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Вчені записки Університету "КРОК" - 2008. - Вип. 18. т.2. - С. 4-10

  Штундер І.О. Формування кадрової політики в умовах інноваційного розвитку економіки України / І.О. Штундер // Четверті юридичні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції 3-4 квітня 2008. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 403-407

  Васюткіна Н. В. Маркетинг: навч. посіб. (з грифом МОН України). / Н. В. Васюткіна.- Вид-во Європ. ун-ту, 2007

  Хмурковський Г. В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу / Г. В. Хмурковський ; Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2007.- Вип.10(65)

  Хмурковський Г. В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу / Г. В. Хмурковський ; Теорія і практика сучасної економіки: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 4–6 жовт. 2007 р.- Черкаси: ЧДТУ, 2007

  Хмурковський Г. В. Використання сумісного аналізу та математичного програмування в плануванні модифікованої продукції на малих підприємствах / Г. В. Хмурковський ; Маркетинг в Україні. - 2007.- № 4 (38)

  Ринок праці та освіта: пошук взаємодії: збірник наукових статей / Під ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової. - К. : Таксон, 2007. - 200 с. - (Ex professo)

  Петрова І.Л. Роль компетенцій у збалансуванні ринку праці та ринку освітніх послуг / І.Л. Петрова // Ринок праці та освіта: пошук взаємодії: збірник наукових статей / Під ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової. - К. : Таксон, 2007. - С.127-135. - (Ex professo)

  Петрова І.Л. Роль доходів у регулюванні взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг / І.Л. Петрова // Формування ринкової економіки. – Київ: КНЕУ, 2007. – Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : у 2 т. – Т. 2, ч. ІІ. – С. 608–619.

  Петрова І.Л. Посібник по курсу: «Управління змінами» (для слухачів) / І.Л. Петрова, В.І. Поліщук, В.П. Печенізький. – К.: МГО «Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ», 2007. – С. 118

  Петрова І.Л. Доходи як регулятор взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг / І.Л. Петрова // Демографія та соціальна економіка. - 2007. - № 2. - С. 130-139

  Петрова І.Л. Управління персоналом у процесі організаційних перетворень / І.П. Петрова // Формування ринкової економіки – Київ : КНЕУ, 2007. – Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : у 2 т. – Т. 1, ч. ІІ. – С. 646–655

  Штундер І.О. Чинники формування ефективної зайнятості в Україні // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. Вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики. – Т. 2. Ч. ІІ. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 449-944

  Петрова І.Л. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем зайнятості на ринку праці / І.Л. Петрова // Економіка України. - 2006.- № 2. - C. 91–93

  Петрова І.Л. Заходи економічної та соціальної політики в сегменті неформальної зайнятості / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2006.- № 3. - С. 3-7

  Петрова І.Л. Розвиток персоналу як бізнес-процес / І.Л. Петрова // IV Междунар. науч.-практ. конф. "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами".- Харків, 2006. - С. 129–130

  Petrova I.L. Strategies of human recourse management in the context of organization changes / I.L. Petrova // 4-th International Scientific Conference business and management, 14-th International Scientific Conference enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency, conference proceedings.- Vilnius: Technical, 2006.

  Петрова І.Л. Проблеми та перспективи мінімізації безробіття / І.Л. Петрова //Економіка та держава. - 2006. - № 5. - С. 90-92

  Петрова І.Л. Актуальні проблеми подолання безробіття на сучасному етапі / І.Л. Петрова // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Державне регулювання ринку праці: сучасні технології та напрями їх розвитку”. Частина І. Державне регулювання ринку праці: теорія та практика (Київ, 2006).- К.: ІПК ДСЗУ, 2006. - С. 34-43

  Алькема В.Г. Оцінка купівельної поведінки споживачів у маркетинговому дослідженні / В. Г. Алькема //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права «КРОК».- 2006.- № 15. - С. 60–67

  Петрова І.Л. Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи / І.Л. Петрова // Економіка та держава. - 2005. - №2. - С.19-24

  Петрова І.Л. Економіко-правове забезпечення реформування соціально-трудових відносин в Україні / І.Л. Петрова // Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в умовах конституційної реформи: матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 18 травня 2005 року. - К.: Парламентське видавництво, 2005. - С. 176-185

  Петрова І.Л. Менеджмент персоналу: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 57 с.

  Петрова І.Л. Взаємозв'язок науки і практики в підготовці майбутніх фахівців / І.Л. Петрова //Наукова робота - важлива складова діяльності сучасного університету: матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників (м. Київ, 3 лютого 2005 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - С.57-63

  Петрова І.Л. Стратегічне управління персоналом: реалії та перспективи / І.Л. Петрова // Формування ринкової економіки.- К.: КНЕУ, 2005. - Т. 2. - С. 214-223

  Петрова І.Л. Роль людини як рушія соціально-економічного розвитку / І.Л. Петрова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. - 2005.- № 2

  Петрова І.Л. Розвиток ринку праці в контексті Європейської інтеграції та вступу України до СОТ / І.Л. Петрова // Вісник Хмельницького національного університету. - 2005.- № 2

  Петрова І.Л. Практичне спрямування підготовки майбутніх фахівців / І.Л. Петрова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. - 2005.- № 3

  Петрова І.Л. Підвищення доходів населення як фактор економічного зростання / І.Л. Петрова // матеріали ІV міжнар. конф. "ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія (26–27 травня 2005 р.).- К.: Фенікс, 2005. - С. -

  Петрова І.Л. Державне регулювання зайнятості в контексті європейської інтеграції: доповідь / І.Л. Петрова // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах: ІІ Міжнародна наукова конференція "Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах (28-30 вересня 2005р.) / ред. І. І. Кукурудза; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси: ЧНУ, 2005. - С. -

  Петрова И.Л. Перспективы развития занятости населения Украины в свете интеграционных процессов / И.Л. Петрова // Региональная экономика проблемы и перспективы развития: материалы международной научной конференции.- Бельцы: UDS «Alecu Russo», 2005.- ч. І

  Петрова І.Л. Оцінювання персоналу / І.Л. Петрова // Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / І.Л. Петрова, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 264-290

  Петрова І.Л. Реструктуризація функцій управління людськими ресурсами в контексті стратегічної перспективи / І.Л. Петрова // Демографія та соціальна економіка. - 2004. - №1/2. - С.126-135

  Петрова І.Л. Реформування підрозділів управління людськими ресурсами на українських підприємствах / І.Л. Петрова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць / Українська Асоціація управління проектами; Університет економіки та права "КРОК". - К. : Східноукраїнський державний університет, 2004. - №1(9). - С.132-141

  Петрова І.Л. Проблеми реформування підрозділів управління людськими ресурсами / І.Л. Петрова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці (13-14 травня 2004 р.) / голов. ред. С. І. Юрій. - Тернопіль: Економічна думка, 2004

  Петрова І.Л. Оновлення техніко-технологічної бази промислових підприємств: особливості та тенденції в умовах трансформаційної економіки України / І.Л. Петрова // Економіка підприємства: проблеми теорії та практики: матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф., 23 березня 2004 р. / Дніпропетровський національний університет, Інститут економіки [та ін.]; редкол.: С.О. Смірнов [та ін.]. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – Т.2.

  Петрова І.Л. Задоволення всебічних інтересів працівників в процесі виробництва / І.Л. Петрова // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.- К.: Фенікс, 2004.- Ч. І

  Петрова И.Л. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами предприятия / И.Л. Петрова // Управління підприємством в транзитивній економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - 2004

  Петрова И.Л. Цели и средства развития человека в разных экономических системах / И. Л. Петрова // ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції, 28-29 травня 2003 року / ред. Г. П. Балабанова. – К. : Фенікс, 2004. – С.

  Петрова І.Л. Методичні рекомендації щодо визначення планової потреби в персоналії / І. Л. Петрова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - К. : Університет економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С.87-97

  Петрова И.Л. Ценности человеческого развития / И.Л. Петрова // Сучасні проблеми науки та освіти: Матеріали 4-тої Міжнародної міждисциплінарної науково-практичнаої конференції "Сучасні проблеми науки та освіти" (1-10 травня 2003 р., м. Ялта) / Відп. за вип. В. Л. Безсонний.– Харків : ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2003.– 324 с.

  Петрова И.Л. Человек как цель и главная сила общественного развития / И.Л. Петрова // Внесок академіка Вернадського в дослідження проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил: матеріали наук.-практ. конф. (12–13 березня 2003 р.) / під. ред. С. І. Дорогунцова. - К.: РВПС НАНУ, 2003. - 302 с.

  Петрова І.Л. Економіка праці: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 43 с.

  Петрова І.Л. Особливості мотивації персоналу соціальних служб / І.Л. Петрова // Соціально-економічні аспекти промислової політики: зб. наук. пр.- Донецьк, 2003.- Т.4 .Ч.1

  Петрова І.Л. Мотиваційна система: сучасність та еволюція / І.Л. Петрова // Вісник технологічного університету Поділля. - 2003.- №4. Т.2. Ч.1 - С. 21–24

  Петрова І.Л. Методичні рекомендації щодо визначення планової потреби в персоналії / І.Л. Петрова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2003. - Вип. 7. - С. 87-97

  Хорошенюк А.П. Формування політичної культури школярів засобами позашкільної освіти / А. П. Хорошенюк // Соціально - педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу: матеріали доповідей та виступів Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 жовтня 2002 року)/ Укл. І.Д. Бех, О.В. Биковська, В.В. Вербицький. - К.: РННЦ "ДІНІТ", 2003. - С.70-73

  Петрова І.Л. Економіко-правові засади забезпечення зайнятості населення України / І. Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2002.- № 6

  Петрова І.Л. Управління персоналом: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 58 с.

  Петрова І.Л. Ситуаційне управління регіональним ринком праці / І. Л. Петрова // Управління організацією: регіональні аспекти: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 квіт. 2002 р. / упоряд. і відп. ред. В. Г. Герасимчук. - К. : Політехніка, 2002. - С. 12-13

  Петрова І.Л. Мотивація та оцінювання персоналу соціальних служб / І.Л. Петрова // Управлінські аспекти соціальної роботи: курс лекцій.- К.: МАУП, 2002. - С. 126–171

  Радіонова І.Ф. Підприємницький дохід / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф. І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. - С. 166-179

  Петрова І.Л. Підприємства і власність. Організаційні форми приватних підприємств / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф. І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. - С. 179-199

  Петрова І.Л. Менеджмент у підприємницькій діяльності / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф. І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. - С. 200-218

  Петрова І.Л. Маркетинг у підприємницькій діяльності / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. - С. 218-233

  Хорошенюк А.П. Політична культура в системі освіти молоді /А.П. Хорошенюк // Шлях освіти.-2002.-№3.- С.34-36

  Хорошенюк А.П. Молодіжні громадські об'єднання Хмельницької області та їх вплив на формування політичної культури сучасної молоді/ А.П. Хорошенюк // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.-2002.-№3.-С.235-239

  Петрова І.Л. Менеджмент: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 42 с.

  Петрова І.Л. Менеджмент ™: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 42 с.

  Герасимчук В.І. Проблема вибору оптимального рішення з можливих варіантів розвитку регіонального ринку праці / В.І. Герасимчук, І.Л. Петрова, Ю.П. Туранський; ред.: Ю.П. Туранський; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. - К., 2001. - 145 c.

  Петрова І.Л. Методика розвитку мислення і практичних навичок / І.Л. Петрова // Cитуаційна методика навчання: український досвід: зб. статей / Упорядник О. Сидоренко, В. Чуба. - К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. - С. 10-13

  Петрова І.Л. Моделювання розвитку регіонального ринку праці / І.Л. Петрова // Вчені записки. - 2001. - Вип. 5. - С. 73-79

  Петрова І.Л. Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2001 . - №7. - С. 22-27

  Петрова І.Л. Ринку праці - соціальні пріоритети / І.Л. Петрова // Економіка України. - 2001.- № 1. - С. 93-94

  Петрова І.Л. Методологічні проблеми узгодження робочих місць та робочої сили / І.Л. Петрова // Економіка України. - 2000.- № 7. - С. 40-47

  Петрова І.Л. Аналіз руху робочих місць / І.Л. Петрова // Зайнятість та ринок праці. - 2000. - № 11. - С. 65-74

  Петрова І.Л. Диференціація доходів – ключова ознака сегментації ринку праці / І.Л. Петрова // Оплата праці: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.- Луцьк: Вежа. - 2000. - 484 с.

  Петрова І.Л. Економіка праці: навч.-метод. комплекс дисципліни / І.Л. Петрова.- К.: ІЕУГП, 2000. - 43 с.

  Петрова І.Л. Особливості міжнародної трудової міграції в Україні / І.Л. Петрова // Україна у світовому економічному просторі: зб. наук. праць. - К.: Таксон, 2000. - С. 213–223

  Петрова І.Л. Новітні тенденції західного менеджменту / І.Л. Петрова // Регіональні перспективи. - 2000.- № 2–3. - С. 94-95

  Петрова І.Л. Методологічні проблеми збалансованості робочих місць та робочої сили / І. Л. Петрова // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1–2 березня 2000 р).- К.: КДТЕУ, 2000. - С. 8

  Петрова І.Л. Комплексна оцінка ефективного функціонування робочих місць на підприємстві / І.Л. Петрова // Теорії мікро-макроекономіки : Зб. наук. пр. Вип. 6 / ред.: Ю. В. Ніколенко; Акад. муніцип. упр. - К., 2000

  Петрова І.Л. Йозеф Шумпетер та проблеми реформування економіки України: наукове видання. / І.Л. Петрова.- К.: Таксон, 2000. - 244 с.

  Петрова І.Л. Доходи у ринковій економіці / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 137-151

  Петрова І.Л. Різні види ринків та особливості формування цін / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 108-124

  Радіонова І.Ф. Функції підприємства та роль підприємця / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 152-166

  Радіонова І.Ф Підприємницький дохід / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 166-176

  Петрова І.Л. Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 177-198

  Петрова І.Л. Менеджмент у підприємницькій діяльності / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 198-217

  Петрова І.Л. Маркетинг у підприємницькій діяльності / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 218-232

  Петрова И.Л. Региональные аспекты управления занятостью / И.Л. Петрова // Вестник Сев. ГТУ. - 1999. - № 21. - С. 38–42

  Петрова І.Л. Важливі напрямки сучасної політики зайнятості / І. Л. Петрова // Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світової економіки: матеріали VІІ міжнар. наук.-теорет. конф. Модуль ІІІ.- К: КІМО, 1999. - С. 107–111

  Петрова І.Л. Менеджмент: навч.-метод. комплекс навчальної дисципліни / І. Л. Петрова.- К.: ІЕУГП, 1999. - 42 с.

  Петрова І.Л. Методологічні підходи до аналізу робочих місць в економіці України / І.Л. Петрова // Вчені записки.- Інститут економіки, управління та господарського права, 1999.- Вип. 3. - С. 21-29

  Петрова І.Л. Сучасні тенденції сегментації українського ринку праці / І.Л. Петрова // Економічний часопис. - 1999. - № 3. - С. 26-29

  Петрова І.Л. Трудова мобільність: соціологічний та економічний аналіз / І.Л. Петрова // Зайнятість та ринок праці. - 1999. - № 9

  Петрова І.Л. Сегментація ринку праці та процес його регулювання: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.09.01 / І.Л. Петрова; Рада по вивченню продуктивних сил України.- К.: НАН України, 1998. - 34 с.

  Петрова І.Л. Сегментація ринку праці та процес його регулювання: дис. д-ра екон. наук: 08.09.01 / І.Л. Петрова; Рада по вивченню продуктивних сил України.- К.: НАН України, 1998. - 408 арк.

  Петрова І.Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання: монографія / І.Л. Петрова; Інститут економіки, управління та господарського права. - К. : Таксон, 1997. - 296 с.

  Петрова І.Л. Ринок праці: процес сегментації: монографія / І.Л. Петрова. - К. : УДНУ, 1996. - 178 с.

  Петрова І.Л. Різні види ринків та особливості формування цін / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 96-108

  Петрова І.Л. Доходи у ринковій економіці / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 119-131

  Петрова І.Л. Функції підприємства та роль підприємця / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С.132-142

  Петрова І.Л. Кооперативні та державні, малі та великі підприємства / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 152-163

  Петрова І.Л. Некомерційні підприємства / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 163-170

  Радіонова І.Ф. Підприємницький доход / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 170-180

  Петрова І.Л. Маркетинг у підприємницькій діяльності / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К.: Заповіт, 1995. - С. 195-208

  Петрова І.Л. Підприємництво в сучасній Україні / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 208-218

  Петрова І.Л. Менеджмент у підприємницькій діяльності / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 180-195

  Петрова І.Л. Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 142-151

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.