Петрова Ірина Леонідівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Петрова Ірина Леонідівна

кабінет 505

(+38 044) 455-56-90, вн. 254

 
 
 

Петрова Ірина Леонідівна

 • доктор економічних наук (1999 р.), професор (2002 р.)

Освіта

 • 1979 р. – Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка. Спеціальність / економіст, викладач політичної економії
 • 1999 р. – Рада по вивченню продуктивних сил НАН України, доктор економічних наук
 • 1983 р. – Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, кандидат економічних наук

Професійна кар’єра

 • з 1997 р. – Університет «КРОК», завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки
 • 1995–1997 рр. – Науково-дослідний центр зайнятості та ринку праці НАН України, провідний науковий співробітник
 • 1983–1995 рр. – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, доцент кафедри економічної теорії

Підвищення кваліфікації

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000428-20. 02-16 грудня 2020 «Розвиток професійних компетентностей наук-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій» (2 кредити)
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР04635922/000482-22 «Управлінський інтелект для освітян», Загальний обсяг – 2 кредити ЄКТС (60 годин), Період: з 07 по 14 червня 2022 року
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР04635922/000382-22» Емоційний інтелект – системотворча функція професійних, комунікативних та антистресових компетентностей сучасного викладача»
 • Загальний обсяг – 5 кредитів ЄКТС (150 годин), період: з 16 лютого по 23 березня 2022 року

 
 

Публікації

  Петрова І.Л. Методичний засади розробки маркетингової стратегії підприємства / І. Л. Петрова, Є. М. Лойко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 95-104. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-95-104.

  Петрова І.Л. Маркетингові інновації в управлінні персоналом / І. Л. Петрова // Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 листопада 2020 р.). - Київ: КНЕУ, 2021. - С. 220-222

  Петрова І.Л. Сучасні особливості внутрішнього маркетингу персоналу / І. Л. Петрова // Маркетинг: виклики та рішення : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21 квітня 2021 року) / за ред. д.е.н., проф. І.Л. Литовченко. - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2021. - С. 74-75

  Oladedgi M. Features of effective management in the organization / M. Oladedgi, O. Bielova, I. Petrova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/667

  Shcherbakova E.-O. An effective team as the key to organizational success / E.-O. Shcherbakova, I. Petrova, O. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/670

  Петрова І.Л. Проблема шахрайства у рекламі facebook та її вплив на працю таргетологів / І.Л. Петрова, А.О. Єлисєєва, А.П. Хорошенюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/926

  Петрова І.Л. Роль маркетингу персоналу в управлінні організацією / І.Л. Петрова, Д.А. Катеруша // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/794

  Петрова І.Л. Інформаційна функція маркетингу персоналу / І.Л. Петрова, М.В. Копійко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/796

  Петрова І.Л. «SMM як інструмент просування товарів та послуг» / І.Л. Петрова, А.Д. Мельничук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/808

  Петрова І.Л. Методологія наукових досліджень у сфері маркетингу / І.Л. Петрова, А.М. Коваленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/925

  Петрова І.Л. Управління інноваційним розвитком підприємства в умовах цифрової економіки / І. Л. Петрова // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (16 квітня 2021 р.). - Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2021. - С. 153-154. - http://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2021/2-tez.pdf

  Інституційні засади розвитку ринку праці в Україні : колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, д.е.н. В.В. Близнюк. - Київ:ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", 2021. - Електрон. дані.- 472 c. - URL: http://ief.org.ua/docs/mg/360.pdf

  Петрова І.Л. Концепції повної, продуктивної та ефективної зайнятості в сучасних умовах / І. Л. Петрова // Інституційні засади розвитку ринку праці в Україні : колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, д.е.н. В.В. Близнюк. - Київ: ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", 2021. - С. 187-300. - http://ief.org.ua/docs/mg/360.pdf

  Петрова І.Л. Гнучкість функціонування ринку праці як передумова конкурентоспроможності національної економіки / І. Л. Петрова // Інституційні засади розвитку ринку праці в Україні : колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, д.е.н. В.В. Близнюк. - Київ: ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", 2021. - С. 298-330. - http://ief.org.ua/docs/mg/360.pdf

  Петрова І.Л. Нові міграційні тренди та необхідність їх законодавчого забезпечення / І. Л. Петрова // Інституційні засади розвитку ринку праці в Україні : колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, д.е.н. В.В. Близнюк. - Київ: ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", 2021. - С. 461-471. - http://ief.org.ua/docs/mg/360.pdf

  Petrova I. Innovative factors of network companies economic integration / I. Petrova, B. Viktorov // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 1(5). - Pp. 49-59. - DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-1

  Employment flexibility in Ukraine: advantages and limitations / І. Petrova, I. Kravchenko, L. Lisogor,V. Chuvardynskyi // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 3(38). - Pp. 490-498.-URL:https://www.researchgate.net/publication/353477822_EMPLOYMENT_FLEXIBILITY_IN_UKRAINE_ADVANTAGES_AND_LIMITATIONS

  Innovative development management network enterprises in the context of increasing the efficiency of financial and economic activity / I. Petrova, B. Viktorov, G. Zakharchyn, N. Bondarchuk, T. Melnyk // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т.4.- №39. - С. 320-327. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i39.241321

  Petrova I. Specificity of human resources management at small enterprises: European and Ukrainian experience / I. Рetrova, M. Albdrane // Scientific achievements of modern society: Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. - Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 2020. - С. 288-296

  Petrova I. Training and development impact on employees, сompetence and performance / I. Petrova, U. Kondo // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 112-119.

  Петрова І.Л. Зайнятість в Україні: інноваційність, гнучкість, захищеність / І.Л. Петрова // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 92-104.

  Петрова І.Л. Цифрова економіка та поява цифрової зайнятості / І.Л. Петрова, О.Г. Балика, Г.М. Качан // Social and Labour Relations: Theory and Practice. - 2020. - Volume 10, Issue 2. - Р. 10-20

  Petrova I. Internet technologies development in digital marketing / I. Petrova, S.-E. Ehsan // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 49-51. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/312

  Петрова І.Л. Використання маркетингових технологій в управлінні персоналом / І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 234-236. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/160

  Vilacis L. Administrative management functions and features of their use at the enterprises / L. Vilacis, I.L. Petrova, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 283-284. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/221

  Dosumu A. Role of data management and analysis in strategic management / A. Dosumu, I.L. Petrova, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 289-290. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/228

  Zinchenko O.M. Strategic management: importance of choosing the right strategy / O.M. Zinchenko, I.L. Petrova, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 291-292. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/230

  Nomel Agnero Davy. The importance of data management and data analysis in strategic management / Agnero Davy Nomel, I.L. Petrova, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 293-294. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/232

  Bielova O. Personnel marketing in company's compensation policy / O. Bielova, I. Petrova // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - С. 115-120. - DOI 10.31732/2663-2209-2020-60-115-120.

  Grechkin S. Data management: what it is and why it matters for strategic management / S. Grechkin, I.L. Petrova, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 287-288. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/226

  Лойко Є.М. Вибір інструментів інтернет-маркетингу виходячи із цілей рекламної кампанії / Є. М. Лойко, І. Л. Петрова // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 2 грудня 2020 р.). - Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. - С. 58-60

  Bielova O.I. Personnel marketing as a competitive advantage of the enterprise: strategic aspect / O. I. Bielova, I. L. Petrova, D. D. Honcharov // Business, Economics, Sustainability, Leadership and Innovations BESLI. - 2020. - Iss. 5. - DOI 10.37659/2663-5070-2020-5

  Петрова І. Л. Розвиток внутрішнього маркетингу в сфері послуг / І.Л. Петрова, М.П. Войтенко // Нова парадигма економічної освіти у контексті інноваційної моделі розвитку вітчизняної освіти: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 листопада 2020 р.). - К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2020. - С. 12-18

  Petrova I. Human Resource Management and Corporate Culture in Small Enterprises: Case of Ukraine/ I. Petrova, M. Albdrane //Бізнес Інформ. - 2020. - №6. - Pp.304-312. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-304-312

  Петрова І.Л. Ризик-орієнтоване управління як соціальна інновація у забезпеченні економічної безпеки / І. Л. Петрова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 3 (59). - С. 224-229. URL:http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/323/351

  Наконечна А.В. Формування індивідуальності бренду / А.В. Наконечна, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 97-98

  Єсюнін С.С. Елементи процесу управління створенням бренду / С.С. Єсюнін, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 537-538

  Здан Н.В. Мотиваційна складова підвищення ефективності діяльності освітніх організацій / Н.В. Здан, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 539-542

  Albadrane M. Stages of the strategic human resources management / M. Albadrane, I.L. Petrova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 475-477

  Кобилянський Є.Є. Сучасні аспекти «Нових медіа» / Є.Є. Кобилянський, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 255-256

  Луценко В.Ю. Система стимулювання продажів в системі інструментів маркетингових досліджень / В.Ю. Луценко, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 563-535

  Петрова І.Л. Маркетинг персоналу в управлінні організацією / І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 610-612

  Шульга З.В. Комплекс маркетингу в сфері послуг / З.В. Шульга, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 656-658

  Ehsan Ebrahim Shirazi. Industry 5.0 for internet marketing technology / Ehsan Ebrahim Shirazi, I. Petrova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 143-144

  Petrova I.L. Мodern features of progressive internet marketing technologies application / I. L. Petrova, Ebrahim Shirazi Ehsan // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств: матеріали Всеукр. науково-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених ( 12 квітня 2019). - Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2019. - С. 36-39

  Петрова І.Л. Нові вимоги ринку праці до освітньої підготовки сучасних фахівців / І.Л. Петрова // Нова парадигма економічної освіти у контексті інноваційної моделі розвитку вітчизняної освіти: Зб. тез Всеукр. науково-практ. конф. (21-22 лист.2019 р.). - К. Вид. НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. - С. 6-12

  Петрова І.Л. Соціальні виклики цифрової економіки / І.Л. Петрова // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Матеріали V Міжнар. науково-практ. конф. (Львів 23-25 травня 2019 р.). - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. - С. 170

  Петрова І.Л. Модернізація соціально-трудових відносин в умовах цифрової економіки / І.Л. Петрова // Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції. Зб. матеріалів ІIІ Міжнар. наук. конф. (2-4 жовтня 2019 року). - Черкаси: Вид. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2019. - С. 135-138

  Петрова И.Л. Роль маркетинга персонала в условиях инновационных изменений / И.Л. Петрова // Модернизация экономики Беларуси: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] : междунар. науч. конф., посвящ. 50-летию экон. фак-та Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины (Гомель, 18 окт. 2019 г.) : сб. материалов . - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины. - 2019. - С. 228-230

  Петрова І.Л. Трансформація зайнятості в умовах цифрової економіки / І.Л. Петрова // Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 жовт. 2019 р). - Київ: КНЕУ, 2019. - С. 225-228

  Petrova I. Peculiarities of staff motivation at small food industry enterprises / I. Petrova, M. Albdrane // Social and Labour Relations: Theory and Practice. - 2019. - Volume 9, Issue 1. - Р. 27-36

  Петрова І.Л. Зміни на ринку праці як фактор формування середнього класу в Україні / І.Л. Петрова // Ринок праці та зайнятість населення: науково-практичний журнал. - 2018. - 2(55). - С. 42-48

  Петрова І.Л. Інноваційний сегмент ринку праці: оцінка тенденцій та перспектив / І.Л. Петрова // Демографія та соціальна економіка: науковий журнал. - 2018. - № 1 (32). - С. 166-180

  Петрова І.Л. Особливості формування комплексу стратегій конкурентоспроможності в межах забезпечення економічної безпеки підприємства / І. Л. Петрова, Ж. Р Вінтсі // Бізнес Інформ: науковий журнал. - 2018. - №8. - C. 205-211

  Петрова І.Л. Інноваційна складова конкурентоспроможності національної економіки / І.Л. Петрова // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: зб. тез доповідей Міжнарод. наук.-практ. конф.(11 квітня 2018 року, м. Кропивницький). - Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. - С. 38-40

  Петрова І.Л. Види маркетингових комунікацій / Н.Ю. Безручко, І.Л. Петрова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.27-29

  Петрова І.Л. Фактори ефективної діяльності рекламної агенції / В.Ю. Бєлєнов, І.Л. Петрова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.32-34

  Петрова І.Л. Конкурентоспроможність персоналу як фактор ділового успіху компаній/ О.С. Білявський, І.Л. Петрова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.397-399

  Петрова І.Л. Види стратегій взаємовідносин з клієнтами на ринку послуг /О.В. Бондар, І.Л. Петрова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.399-401

  Петрова І.Л. Нематеріальна мотивація в системі соціальної відповідальності бізнесу/ Н.М. Галстян, І.Л. Петрова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 80-82

  Петрова І.Л. Метамодернізм як складова формування бренду/ П.Д. Дьоміна, І.Л. Петрова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 139-141

  Петрова І.Л. Маркетингові дослідження на ринку освітнього продукту / А.К. Курочкіна, І.Л. Петрова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.196-198

  Петрова І.Л. Аналіз і вдосконалення асортиментної політики підприємства на ринку /Є.С. Лученко, І.Л. Петрова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.222-224

  Петрова І.Л. Значення засобів PR для створення корпоративного іміджу / К.Г. Перець, І.Л. Петрова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.280-282

  Петрова І.Л. Роль матеріальної і нематеріальної мотивації в управлінні сучасним підприємством / А.М. Середняк, І.Л. Петрова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.313-316

  Петрова І.Л. Розвиток інноваційної діяльності в організаціях освітньої сфери / І.Л. Петрова, О.В. Сивка // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С.119-126

  Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія / за наук. ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк. - К.:Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. - 380 с

  Петрова І.Л. Формування ринкових механізмів у сфері функціонування інноваційної праці/ І.Л. Петрова // Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія (електронне видання) / за наук. ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк. - К.:Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. - С.113-121

  Петрова І.Л. Розвиток новітніх форм зайнятості в умовах інноваційного розвитку /І.Л. Петрова, Л.П. Гук // Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія / за наук. ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк. - К.:Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. - С.139 -154

  Петрова І.Л. Модернізаційний сценарій розвитку ринку інноваційної праці та необхідність його державної підтримки/ І.Л. Петрова // Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія (електронне видання) / за наук. ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк. - К.:Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. - С. 155-162

  Петрова І.Л. Оцінювання факторів розвитку ринку інноваційної праці в період реформування української економіки/ І.Л. Петрова // Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія / за наук. ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк. - К.:Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. - С.127 -138

  Петрова І.Л. Імператив конгруентності інноваційних ринків/ І.Л. Петрова // Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія (Електронне видання) / за наук. ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк. - К.:Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. - С.121 -127

  Петрова І.Л. Державне регулювання процесу зайнятості та створення робочих місць в промисловості / І.Л. Петрова // Ефективна економіка. - 2018. - № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6412

  Петрова І.Л. Фактори інноваційної активності українських підприємств / І.Л. Петрова, Жое Вінтсі // Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 жовтня 2018 р.) .- К., 2018.- С.69-72

  Петрова І.Л. Культурна трансформація як чинник гідної праці / І.Л. Петрова // Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота.- К.: КНЕУ, 2017.- С. 85-97.

  Петрова І.Л. Український ринок праці: можливості та ризики у забезпеченні гідної праці / І.Л.Петрова // Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. - К.: КНЕУ, 2017.- С.110-122.

  Петрова І.Л. Сегментація і гнучкість ринку праці як фактори конкурентного середовища/ І.Л.Петрова // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Матеріали V міжнар.наук.-практ. конф (Львів, 21–22 вересня 2017 р).- Львів: Ліга-прес, 2017- С. 95-97

  Петрова І.Л. Неформальна зайнятість: ризики імплементації гідної праці / І.Л.Петрова // Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія/ за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. - К.: КНЕУ, 2017.- С.155-162.

  Петрова І.Л. Інноваційна активність підприємства як фактор його конкурентоспроможності та економічної безпеки/ І.Л. Петрова, Дж Вінтсі // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 47. - С. 101-109

  Петрова І.Л. Розвиток організаційної (управлінської) культури в цивілізованому суспільстві / І.Л. Петрова // Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст: кол. монографія / за заг. ред. Г.А. Дмитренка, В.В. Олійника. - Луцьк: Вежа-Друк, 2017.- С. 47-57

  Петрова І.Л. Конкурентоспроможність робочої сили в умовах гнучкості ринку праці /І.Л. Петрова //Науковий вісник УМО. Серія Економіка та управління: електронне науково-практичне видання. - 2017. - Вип. 4. - С.1-10

  Петрова І.Л. Розвиток ринку праці як індикатор конкурентоспроможності національної економіки/ І.Л.Петрова // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнар. науково-практ. конф. (5-6 жовтня 2017 р.). - К., 2017. - С. 395-398

  Петрова І.Л. Синергетичний підхід до формування умов гідної праці на ринку праці України / І.Л.Петрова // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.(25 - 26 квітня 2017 р.). - К.:КНЕУ, 2017.-С. 137-139

  Петрова І.Л. Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості / І.Л. Петрова, І.О. Штундер // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С.59-68

  Петрова І.Л. Теоретичні засади фінансово-кредитного механізму публічно-приватного партнерства / І.Л. Петрова, Н.В. Трушкіна // Вісник Черкаського університету. Серія "Економічні науки". - 2017. - № 3. - С. 41-48

  Petrova I. Globalization impact on problems of innovation and economic security of Ukraine / I. Petrova, T. Mosiychuk // European journal of economics management, 2016 - Volume 2, Iss. 1. - P. 130-135

  Петрова І.Л. Актуалізація проблеми неформальної зайнятості в Україні / І. Л. Петрова // Людина і праця в економіці регіону: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 31 жовтня 2016 р. (Частина 1: Актуальні проблеми соціально-трудових відносин). – Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2016. – С. 27-29

  Петрова І.Л. Конкурентоспроможність робочої сили як індикатор і пріоритет розвитку ринку праці / І.Л. Петрова // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (12 квітня 2016 р., Кіровоград).- Кіровоградський національний технічний університет, Кіровоград: КОД, 2016. - С. 11-12

  Петрова И.Л. Маркетинг персонала как инструмент рынка труда / И.Л. Петрова // Актуальные проблемы развития экономики и образования: Сб. материалов междун. научно-практ. конф. / Под общ. ред. М.М. Шарифзода, Р.К. Раджабова. - Душанбе: "Ирфон". - 2016. - С. 124-127

  Петрова І.Л. Взаємозв’язок процесів інноваційного розвитку та забезпечення економічної безпеки України / І.Л. Петрова // Науковий вісник Полтавського університету економіки та торгівлі. - 2016.- №3(75). - С. 18-24

  Петрова І.Л. Інноваційні підходи до розвитку персоналу туристичних організацій / І.Л. Петрова // Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра: матеріали ІІІ Міжнар. наук. - практ. конф. (м.Черкаси, 12 жовтня 2016 р.). - Черкаси, 2016. - С. 100-102

  Петрова І.Л. Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці.- К. - 2016. – №3-4. – С. 3-9

  Петрова І.Л. Соціальні ризики неформальної зайнятості в Україні / І.Л. Петрова // Ринок праці та зайнятість населення. - 2016.- №4. - С. 29-32

  Петрова І.Л. Управління соціальними ризиками у сфері зайнятості / І.Л. Петрова // Модернізація управління національною економікою: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 листопада 2016 р.). - К.: КНЕУ, 2016. - С. 156-160

  Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи: кол. монографія / за ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В.Близнюк. - К.:Ін-т економіки та прогнозування НАН України , 2016. - 326 с.

  Петрова І.Л. Роль еvent-маркетингу в системі маркетингових комунікацій / І.Л. Петрова, Д. Г. Чорна // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 272 -273

  Кобилянський Є.Є. Сучасні аспекти «Нових медіа» / Є.Є. Кобилянський, І.Л. Петрова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 252-253

  Петрова І.Л. Мотивування стратегічної активності підприємств / І.Л. Петрова, О.І. Бєлова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С.119-128

  Петрова І.Л. Вплив корпоративної культури на модернізацію соціально-трудових відносин / І.Л. Петрова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 139-145

  Петрова І.Л. Ринок праці: реалії та пріоритети в контексті трансформації інституту праці / І.Л. Петрова // Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку: монографія / А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 131-169

  Петрова І.Л. Інноваційний вектор формування людського потенціалу України / Л.І Петрова // Будуємо нову Україну: збірник конференції (Київ, 26-27 листопада 2014 р.) / редкол. Дем'янчук О. та ін. - К.: Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 210-218

  Петрова І.Л. Змістовні та структурні аспекти інноваційної зайнятості / І.Л. Петрова // Вісник Прикарпатського університету. Серія "Економіка". - 2015. - Вип. ХІ. - С. 172-176

  Петрова І.Л. Нові організаційні форми інноваційного типу зайнятості / І.Л. Петрова, С.Г. Бляшук // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 159-161

  Петрова І.Л. Мотиваційна стратегія в підвищенні конкурентоспроможності підприємства торгівлі // І.Л. Петрова, О.І. Бєлова // Бізнес Інформ. - 2015. - №10. - C. 424–430

  Петрова І.Л. Ефективність застосування аутсорсингу та аутстаффінгу для великих підприємств / І.Л. Петрова, В.В. Бухаров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 163-170

  Петрова І.Л. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Управління змінами": ОКР "магістр" за спеціальністю 8.18010016 "Бізнес-адміністрування"/ І. Л. Петрова, Ю. А. Поскрипко; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 52 с.

  Петрова І.Л. М'які фактори управління змінами у сфері соціально-трудових відносин / І.Л. Петрова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - №1. - 2014. - C. 90-96

  Петрова І.Л. Модернізація освіти як фактор інноваційної праці / І.Л. Петрова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 18. Економіка і право: зб.наук.праць. – Випуск 24. – К.:Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова. – 2014. – С. 38-46

  Mosiychuk Т.К. Strategic directing of innovative development for national economic security / I.L. Petrova, Т.К. Mosiychuk // Scientific journal “Economics and Finance. Problems of social and economic development of business. Publishing house “BREEZE” Montreal, Canada. – 2014. - Volume I. – С. 106 - 111.

  Петрова І.Л. Зміни корпоративної культури як імператив організаційного розвитку / І.Л. Петрова // Вісник Прикарпатського ун-ту, Серія «Економіка». - Вип № 10. – 2014. - С. 76-79

  Петрова І.Л. Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України / І.Л. Петрова // Ефективна економіка: електронний журнал. - 2013.- № 8.

  Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами: навч. посіб. / І.Л. Петрова. - КНЕУ, 2013. - 466 с.

  Петрова І.Л. Актуальні проблеми розвитку людського капіталу України / І.Л. Петрова // Економічний аналіз. - 2013. – Том. 13. – С. 106-113

  Петрова І.Л. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні/ І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2013. - №5. - С. 3-7

  Петрова І.Л. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Менеджмент": ОКР "бакалавр" та ОКР "спеціаліст", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво"/ І. Л. Петрова, О. В. Кагляк; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 107 с.

  Петрова И.Л. Менеджмент: конспект лекций. Специальность 8.18010016 "Бизнес-администрирование"/ И. Л. Петрова; Учебно-научный Институт магистерской подготовки и последипломного образования; Кафедра бизнес-администрирования и управления проектами; Бизнес-школа. - К.: Университет экономики и права "КРОК", 2013. - 96 с.

  Петрова І.Л. Процес стратегічного управління інтелектуальним капіталом підприємства / І.Л. Петрова // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / А.П. Наливайко, Т.І. Решетняк, Н.М. Євдокимова та ін.; за ред. д-р екон. наук, проф. А. П. Наливайка .- КНЕУ, 2013. - С. 324–334

  Петрова І.Л. Тенденції становлення ринку інновацій в Україні / І.Л. Петрова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - Університет економіки та права "КРОК", 2012.- Вип.32. т.2. - С. 169-180

  Петрова І.Л. Управління змінами: зміст та новітні тенденції / І.Л. Петрова // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.5 : Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія / І. Л. Петрова [та ін.] ; Наук. ред. І. Л. Петрова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С 8-27

  Петрова І.Л. Інновації як стратегічний пріоритет суспільного розвитку / І.Л. Петрова // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 9-21

  Петрова І.Л. Типологія та чинники формування стратегії інноваційного розвитку / І.Л. Петрова, Н.І. Дишлюк // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2 : Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 132-146

  Петрова І.Л. Соціально-економічні особливості інноваційної праці / І.Л. Петрова // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України : колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 265-275

  Петрова І.Л. Інтелектуальний капітал у координатах стратегічного розвитку підприємства / І.Л. Петрова // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 276-285

  Петрова І.Л. Стратегії навчання персоналу в умовах інноваційного розвитку підприємства / І.Л. Петрова, Н.І. Дишлюк // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 286-295

  Петрова І.Л. Мотивація праці в діяльності інноваційного підприємства / І.Л. Петрова, О.О. Пилипенко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України : колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 296-308

  Петрова І.Л. Соціальна відповідальність у сфері інноваційної діяльності / І.Л. Петрова // Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. Г. Брінцева та ін.]; за наук. ред. А. М. Колота. – Київ: КНЕУ, 2012. – С. 361-382

  Петрова І.Л. Культура організації: міф чи засіб стати сильніше / І.Л. Петрова // Організатор. - 2012.- № 5. - С. 21-24

  Петрова І.Л. Ринок праці. Соціальні наслідки Євроінтеграції України / І. Л. Петрова. - К.: Фонд Фрідріха Еберта, 2012. - 16 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.5: Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія / І. Л. Петрова [та ін.]; за наук. ред. проф. І. Л. Петрової. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 268 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І. Л. Петрова [та ін.]; За наук. ред. проф. І. Л. Петрової. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 354 с.

  Петрова І.Л. Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2011.- № 5. - С. 9–14

  Петрова І.Л. Обґрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2011.- № 1. - С. 25–30

  Петрова І.Л. Стратегічне управління розвитком персоналу / І. Л. Петрова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2011.- № 5(50). - С. 128–132

  Петрова І.Л. Стратегічне управління інтелектуальним капіталом / І.Л Петрова // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-й і 2-й етапи), 17–18 березня 2011 р., 17–18 листопада 2011 р. / гол. редкол. А. П. Наливайко. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 145–148.

  Петрова І.Л. Профіль справжнього лідера: як розпізнати? / І.Л. Петрова // Організатор. - 2011.- № 16. - С. 80–83

  Петрова И.Л. Критерии оценки деятельности государственной службы занятости на рынке труда Украины (ГСЗ) / И.Л. Петрова // Ринок праці та державна служба зайнятості в епоху глобальних змін і новітніх викликів: матеріали Міжнар. тристор. наук. конф. (14-15 грудня 2010 р., м. Київ) .- ІПК ДСЗУ, 2011. - С. 275–276

  Петрова І.Л. Менеджмент організації: плани практичних занять з курсу "менеджмент організації" з методичними вказівками для підготовки до практичних занять та виконання завдань самостійної роботи / І.Л. Петрова; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 32 с.

  Петрова І.Л. Управління трудовими ресурсами: методичні рекомендації і завдання самостійної роботи студентів / І. Л. Петрова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 64 с.

  Петрова І.Л. Управління персоналом: методичні рекомендації і завдання самостійної роботи студентів / І. Л. Петрова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 64 с.

  Петрова І.Л. Стратегічне управління інтелектуальним капіталом на українських підприємствах / І.Л. Петрова // Sucasne problemy riadenia Wspolczesne problemy zarzadzania.- Warszawa, 2011. - P. 179–189

  Петрова І.Л. Стратегічний підхід до управління розвитком соціально-трудових відносин / І.Л. Петрова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи.- Львів, 2010.- Вип. 4(84). - С.

  Петрова І.Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія / І.Л. Петрова, Т.І. Шпильова, Н.П. Сисоліна; за наук. ред. проф. І.Л. Петрової; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2010. - 320 с.

  Петрова І.Л. Стратегічний вимір розвитку інтелектуального капіталу сучасної організації / І.Л. Петрова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика .- К.: КНЕУ, 2010.- Т. 2. - С. 226–235

  Петрова І.Л. Модернізація стратегій та стилів управління розвитком соціально-трудових відносин / І.Л. Петрова // Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія.- К.: КНЕУ, 2010. - С. 106–128

  Петрова І.Л. Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування / І.Л. Петрова, В. Близнюк, Г. Куликов // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 1. - С. 51

  Петрова І.Л. Особливості стимулювання інноваційної діяльності / І.Л. Петрова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : збірник наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2010. - Т. 3. - С. 10-15.

  Петрова І.Л. Причина і природа стратегічного управління персоналом / І.Л. Петрова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія "Економічні науки". - 2010.- Ч.3. - № 4(43). - С. 105-110

  Петрова І.Л. Ринок праці в системі регулювання соціально-трудових відносин / І.Л. Петрова // Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник/ І.Л. Петрова, О.О. Геращенко, Г.Т. Завіновська та ін.; За ред. А.М. Колота. - К.: КНЕУ, 2009. - С. 204-242

  Петрова І.Л. Взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг як фактор їх гармонізації / І.Л. Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С.174-186

  Петрова І.Л. Особливості державного регулювання ринку праці в Україні / І.Л. Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С.281-298

  Петрова І.Л. Типові сегменти ринків праці та оцінка тенденцій їх розвитку / І.Л Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С.76-95.

  Петрова І.Л. Сегментація ринку праці як закономірність його розвитку / І.Л Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С.24-41

  Петрова І.Л. Основні параметри розвитку ринку праці за окремими сегментами в умовах трансформаційних змін / І.Л Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С.96-109

  Петрова І.Л. Ефективні заходи регулювання сегментованого ринку праці / І.Л Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С. 109-118

  Петрова І.Л. Соціально-економічна природа ринку праці та механізми його функціонування / І.Л Петрова // Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: Монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - С. 9-24

  Петрова І.Л. Особливості стимулювання інноваційної діяльності / І.Л. Петрова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property: зб. наук. праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2009. – С. 139–142

  Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: монографія / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.; Наук. ред. д.е.н. проф. І.Л. Петрова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, НАН України, 2009. - 368 с.

  Петрова І.Л. Сучасні технології маркетингу на ринку праці / І. Л. Петрова, І. В. Терон // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - N 18 т.2. - С. 169-180

  Петрова І.Л. Інтеграційна роль компетенцій у стратегічному управлінні людськими ресурсами / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2008. - №8. - С. 23-28

  Петрова I.Л. Нові виміри праці в глобалізаційному просторі / I.Л. Петрова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : зб. наук. праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2008. – С. 201–204

  Ринок праці та освіта: пошук взаємодії: збірник наукових статей / Під ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової. - К. : Таксон, 2007. - 200 с. - (Ex professo)

  Петрова І.Л. Роль компетенцій у збалансуванні ринку праці та ринку освітніх послуг / І.Л. Петрова // Ринок праці та освіта: пошук взаємодії: збірник наукових статей / Під ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової. - К. : Таксон, 2007. - С.127-135. - (Ex professo)

  Петрова І.Л. Роль доходів у регулюванні взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг / І.Л. Петрова // Формування ринкової економіки. – Київ: КНЕУ, 2007. – Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : у 2 т. – Т. 2, ч. ІІ. – С. 608–619.

  Петрова І.Л. Посібник по курсу: «Управління змінами» (для слухачів) / І.Л. Петрова, В.І. Поліщук, В.П. Печенізький. – К.: МГО «Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ», 2007. – С. 118

  Петрова І.Л. Доходи як регулятор взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг / І.Л. Петрова // Демографія та соціальна економіка. - 2007. - № 2. - С. 130-139

  Петрова І.Л. Управління персоналом у процесі організаційних перетворень / І.П. Петрова // Формування ринкової економіки – Київ : КНЕУ, 2007. – Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : у 2 т. – Т. 1, ч. ІІ. – С. 646–655

  Петрова І.Л. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем зайнятості на ринку праці / І.Л. Петрова // Економіка України. - 2006.- № 2. - C. 91–93

  Петрова І.Л. Заходи економічної та соціальної політики в сегменті неформальної зайнятості / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2006.- № 3. - С. 3-7

  Петрова І.Л. Розвиток персоналу як бізнес-процес / І.Л. Петрова // IV Междунар. науч.-практ. конф. "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами".- Харків, 2006. - С. 129–130

  Petrova I.L. Strategies of human recourse management in the context of organization changes / I.L. Petrova // 4-th International Scientific Conference business and management, 14-th International Scientific Conference enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency, conference proceedings.- Vilnius: Technical, 2006.

  Петрова І.Л. Проблеми та перспективи мінімізації безробіття / І.Л. Петрова //Економіка та держава. - 2006. - № 5. - С. 90-92

  Петрова І.Л. Актуальні проблеми подолання безробіття на сучасному етапі / І.Л. Петрова // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Державне регулювання ринку праці: сучасні технології та напрями їх розвитку”. Частина І. Державне регулювання ринку праці: теорія та практика (Київ, 2006).- К.: ІПК ДСЗУ, 2006. - С. 34-43

  Петрова І.Л. Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи / І.Л. Петрова // Економіка та держава. - 2005. - №2. - С.19-24

  Петрова І.Л. Економіко-правове забезпечення реформування соціально-трудових відносин в Україні / І.Л. Петрова // Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в умовах конституційної реформи: матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 18 травня 2005 року. - К.: Парламентське видавництво, 2005. - С. 176-185

  Петрова І.Л. Менеджмент персоналу: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 57 с.

  Петрова І.Л. Взаємозв'язок науки і практики в підготовці майбутніх фахівців / І.Л. Петрова //Наукова робота - важлива складова діяльності сучасного університету: матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників (м. Київ, 3 лютого 2005 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - С.57-63

  Петрова І.Л. Стратегічне управління персоналом: реалії та перспективи / І.Л. Петрова // Формування ринкової економіки.- К.: КНЕУ, 2005. - Т. 2. - С. 214-223

  Петрова І.Л. Роль людини як рушія соціально-економічного розвитку / І.Л. Петрова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. - 2005.- № 2

  Петрова І.Л. Розвиток ринку праці в контексті Європейської інтеграції та вступу України до СОТ / І.Л. Петрова // Вісник Хмельницького національного університету. - 2005.- № 2

  Петрова І.Л. Практичне спрямування підготовки майбутніх фахівців / І.Л. Петрова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. - 2005.- № 3

  Петрова І.Л. Підвищення доходів населення як фактор економічного зростання / І.Л. Петрова // матеріали ІV міжнар. конф. "ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія (26–27 травня 2005 р.).- К.: Фенікс, 2005. - С. -

  Петрова І.Л. Державне регулювання зайнятості в контексті європейської інтеграції: доповідь / І.Л. Петрова // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах: ІІ Міжнародна наукова конференція "Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах (28-30 вересня 2005р.) / ред. І. І. Кукурудза; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси: ЧНУ, 2005. - С. -

  Петрова И.Л. Перспективы развития занятости населения Украины в свете интеграционных процессов / И.Л. Петрова // Региональная экономика проблемы и перспективы развития: материалы международной научной конференции.- Бельцы: UDS «Alecu Russo», 2005.- ч. І

  Петрова І.Л. Оцінювання персоналу / І.Л. Петрова // Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / І.Л. Петрова, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 264-290

  Петрова І.Л. Реструктуризація функцій управління людськими ресурсами в контексті стратегічної перспективи / І.Л. Петрова // Демографія та соціальна економіка. - 2004. - №1/2. - С.126-135

  Петрова І.Л. Реформування підрозділів управління людськими ресурсами на українських підприємствах / І.Л. Петрова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць / Українська Асоціація управління проектами; Університет економіки та права "КРОК". - К. : Східноукраїнський державний університет, 2004. - №1(9). - С.132-141

  Петрова І.Л. Проблеми реформування підрозділів управління людськими ресурсами / І.Л. Петрова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці (13-14 травня 2004 р.) / голов. ред. С. І. Юрій. - Тернопіль: Економічна думка, 2004

  Петрова І.Л. Оновлення техніко-технологічної бази промислових підприємств: особливості та тенденції в умовах трансформаційної економіки України / І.Л. Петрова // Економіка підприємства: проблеми теорії та практики: матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф., 23 березня 2004 р. / Дніпропетровський національний університет, Інститут економіки [та ін.]; редкол.: С.О. Смірнов [та ін.]. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – Т.2.

  Петрова І.Л. Задоволення всебічних інтересів працівників в процесі виробництва / І.Л. Петрова // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.- К.: Фенікс, 2004.- Ч. І

  Петрова И.Л. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами предприятия / И.Л. Петрова // Управління підприємством в транзитивній економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - 2004

  Петрова И.Л. Цели и средства развития человека в разных экономических системах / И. Л. Петрова // ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції, 28-29 травня 2003 року / ред. Г. П. Балабанова. – К. : Фенікс, 2004. – С.

  Петрова І.Л. Методичні рекомендації щодо визначення планової потреби в персоналії / І. Л. Петрова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - К. : Університет економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С.87-97

  Петрова И.Л. Ценности человеческого развития / И.Л. Петрова // Сучасні проблеми науки та освіти: Матеріали 4-тої Міжнародної міждисциплінарної науково-практичнаої конференції "Сучасні проблеми науки та освіти" (1-10 травня 2003 р., м. Ялта) / Відп. за вип. В. Л. Безсонний.– Харків : ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2003.– 324 с.

  Петрова И.Л. Человек как цель и главная сила общественного развития / И.Л. Петрова // Внесок академіка Вернадського в дослідження проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил: матеріали наук.-практ. конф. (12–13 березня 2003 р.) / під. ред. С. І. Дорогунцова. - К.: РВПС НАНУ, 2003. - 302 с.

  Петрова І.Л. Економіка праці: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 43 с.

  Петрова І.Л. Особливості мотивації персоналу соціальних служб / І.Л. Петрова // Соціально-економічні аспекти промислової політики: зб. наук. пр.- Донецьк, 2003.- Т.4 .Ч.1

  Петрова І.Л. Мотиваційна система: сучасність та еволюція / І.Л. Петрова // Вісник технологічного університету Поділля. - 2003.- №4. Т.2. Ч.1 - С. 21–24

  Петрова І.Л. Методичні рекомендації щодо визначення планової потреби в персоналії / І.Л. Петрова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2003. - Вип. 7. - С. 87-97

  Общая экономика: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. школ / И.Ф. Радионова, И.Л. Петрова, И.С. Кравченко, В.В. Радченко; пер. с укр. Е.С. Латер; ред. И.Ф. Радионова. - Каменец-Подольский Абетка-НОВА, 2003. - 384 с.

  Петрова І.Л. Економіко-правові засади забезпечення зайнятості населення України / І. Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2002.- № 6

  Петрова І.Л. Управління персоналом: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 58 с.

  Петрова І.Л. Ситуаційне управління регіональним ринком праці / І. Л. Петрова // Управління організацією: регіональні аспекти: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 квіт. 2002 р. / упоряд. і відп. ред. В. Г. Герасимчук. - К. : Політехніка, 2002. - С. 12-13

  Петрова І.Л. Мотивація та оцінювання персоналу соціальних служб / І.Л. Петрова // Управлінські аспекти соціальної роботи: курс лекцій.- К.: МАУП, 2002. - С. 126–171

  Радіонова І.Ф. Функції підприємства та роль підприємця / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. - С. 152-235

  Радіонова І.Ф. Підприємницький дохід / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф. І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. - С. 166-179

  Петрова І.Л. Підприємства і власність. Організаційні форми приватних підприємств / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф. І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. - С. 179-199

  Петрова І.Л. Менеджмент у підприємницькій діяльності / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф. І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. - С. 200-218

  Петрова І.Л. Маркетинг у підприємницькій діяльності / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. - С. 218-233

  Петрова І.Л. Менеджмент: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 42 с.

  Петрова І.Л. Менеджмент ™: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.Л. Петрова. - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 42 с.

  Герасимчук В.І. Проблема вибору оптимального рішення з можливих варіантів розвитку регіонального ринку праці / В.І. Герасимчук, І.Л. Петрова, Ю.П. Туранський; ред.: Ю.П. Туранський; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. - К., 2001. - 145 c.

  Петрова І.Л. Методика розвитку мислення і практичних навичок / І.Л. Петрова // Cитуаційна методика навчання: український досвід: зб. статей / Упорядник О. Сидоренко, В. Чуба. - К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. - С. 10-13

  Петрова І.Л. Моделювання розвитку регіонального ринку праці / І.Л. Петрова // Вчені записки. - 2001. - Вип. 5. - С. 73-79

  Петрова І.Л. Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2001 . - №7. - С. 22-27

  Петрова І.Л. Ринку праці - соціальні пріоритети / І.Л. Петрова // Економіка України. - 2001.- № 1. - С. 93-94

  Петрова І.Л. Методологічні проблеми узгодження робочих місць та робочої сили / І.Л. Петрова // Економіка України. - 2000.- № 7. - С. 40-47

  Петрова І.Л. Аналіз руху робочих місць / І.Л. Петрова // Зайнятість та ринок праці. - 2000. - № 11. - С. 65-74

  Петрова І.Л. Диференціація доходів – ключова ознака сегментації ринку праці / І.Л. Петрова // Оплата праці: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.- Луцьк: Вежа. - 2000. - 484 с.

  Петрова І.Л. Економіка праці: навч.-метод. комплекс дисципліни / І.Л. Петрова.- К.: ІЕУГП, 2000. - 43 с.

  Петрова І.Л. Особливості міжнародної трудової міграції в Україні / І.Л. Петрова // Україна у світовому економічному просторі: зб. наук. праць. - К.: Таксон, 2000. - С. 213–223

  Петрова І.Л. Новітні тенденції західного менеджменту / І.Л. Петрова // Регіональні перспективи. - 2000.- № 2–3. - С. 94-95

  Петрова І.Л. Методологічні проблеми збалансованості робочих місць та робочої сили / І. Л. Петрова // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1–2 березня 2000 р).- К.: КДТЕУ, 2000. - С. 8

  Петрова І.Л. Комплексна оцінка ефективного функціонування робочих місць на підприємстві / І.Л. Петрова // Теорії мікро-макроекономіки : Зб. наук. пр. Вип. 6 / ред.: Ю. В. Ніколенко; Акад. муніцип. упр. - К., 2000

  Петрова І.Л. Йозеф Шумпетер та проблеми реформування економіки України: наукове видання. / І.Л. Петрова.- К.: Таксон, 2000. - 244 с.

  Петрова І.Л. Доходи у ринковій економіці / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 137-151

  Радіонова І.Ф. Функції підприємства та роль підприємця / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 152-166

  Петрова І.Л. Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 177-198

  Петрова І.Л. Менеджмент у підприємницькій діяльності / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 198-217

  Петрова І.Л. Маркетинг у підприємницькій діяльності / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 218-232

  Петрова І.Л. Різні види ринків та особливості формування цін / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 108-124

  Радіонова І.Ф. Підприємницький дохід / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 166-176

  Загальна економіка: підручник / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова, І.С. Кравченко, В.В. Радченко; за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - 392 с.

  Петрова И.Л. Региональные аспекты управления занятостью / И.Л. Петрова // Вестник Сев. ГТУ. - 1999. - № 21. - С. 38–42

  Петрова І.Л. Важливі напрямки сучасної політики зайнятості / І. Л. Петрова // Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світової економіки: матеріали VІІ міжнар. наук.-теорет. конф. Модуль ІІІ.- К: КІМО, 1999. - С. 107–111

  Петрова І.Л. Менеджмент: навч.-метод. комплекс навчальної дисципліни / І. Л. Петрова.- К.: ІЕУГП, 1999. - 42 с.

  Петрова І.Л. Сучасні тенденції сегментації українського ринку праці / І.Л. Петрова // Економічний часопис. - 1999. - № 3. - С. 26-29

  Петрова І.Л. Трудова мобільність: соціологічний та економічний аналіз / І.Л. Петрова // Зайнятість та ринок праці. - 1999. - № 9

  Петрова І.Л. Методологічні підходи до аналізу робочих місць в економіці України / І.Л. Петрова // Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права.- 1999.- Вип. 3. - С. 21-29

  Петрова І.Л. Сегментація ринку праці та процес його регулювання: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.09.01 / І.Л. Петрова; Рада по вивченню продуктивних сил України.- К.: НАН України, 1998. - 34 с.

  Петрова І.Л. Сегментація ринку праці та процес його регулювання: дис. д-ра екон. наук: 08.09.01 / І.Л. Петрова; Рада по вивченню продуктивних сил України.- К.: НАН України, 1998. - 408 арк.

  Петрова І.Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання: монографія / І.Л. Петрова; Інститут економіки, управління та господарського права. - К. : Таксон, 1997. - 296 с.

  Петрова І.Л. Ринок праці: процес сегментації: монографія / І.Л. Петрова. - К. : УДНУ, 1996. - 178 с.

  Петрова І.Л. Різні види ринків та особливості формування цін / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 96-108

  Петрова І.Л. Доходи у ринковій економіці / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 119-131

  Петрова І.Л. Функції підприємства та роль підприємця / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С.132-142

  Петрова І.Л. Кооперативні та державні, малі та великі підприємства / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 152-163

  Петрова І.Л. Некомерційні підприємства / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 163-170

  Радіонова І.Ф. Підприємницький доход / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 170-180

  Петрова І.Л. Маркетинг у підприємницькій діяльності / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К.: Заповіт, 1995. - С. 195-208

  Петрова І.Л. Підприємництво в сучасній Україні / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 208-218

  Петрова І.Л. Менеджмент у підприємницькій діяльності / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 180-195

  Петрова І.Л. Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств / І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 142-151


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Петрова Ірина Леонідівна