Інша інформація:
Тищенко Олександр Петрович

кабінет 242

(+38 044) 455-56-90, вн. 104

Напрями наукових досліджень

 • обґрунтування механізмів та інструментів державного регулювання розвитку національної економіки (на макроекономічному та регіональному рівнях)

Сфера наукових інтересів

 • макроекономічна політика / проблеми розвитку національної економіки / державна регіональна економічна політика

Викладає

 • макроекономіка / національна економіка / управління регіональною економікою
 
 

Тищенко Олександр Петрович

 • доктор економічних наук (2014 р.)
 • старший науковий співробітник (1994 р.)

Освіта

 • Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка / економіст (1981 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2014 р. – КНЕУ ім. В. Гетьмана, професор кафедри макроекономіки та державного управління
 • 2010–2013 рр. – докторантура при КНЕУ ім. В. Гетьмана, докторант
 • 2002–2010 рр. – КНЕУ ім. В. Гетьмана, доцент кафедри макроекономіки та державного управління

Професійна діяльність

 • Директор Науково-дослідного інституту державного та муніципального управління господарством при КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.006.08 (при КНЕУ ім. В. Гетьмана) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 
 

Публікації

  Тищенко О.П. Конкурентоспроможність туристичної сфери України: оцінка, стратегія та інструменти підвищення / О.П. Тищенко // Методологія та практика сталого розвитку туризму : монографія / за заг. ред. І.В. Черниш. -Полтава : ПП "Астрая", 2018. - С.28-54

  Тищенко О.П. Міжкраїнові соціально-економічні дисбаланси як загроза національній безпеці України: оцінка та стратегія подолання /О.П. Тищенко // Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 квітня 2018 року). - Ужгород: Видавничий дім "Гельветика", 2018.-С.114-117

  Тищенко О.П. Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні /О.П. Тищенко // Управління туристичною індустрією: методологія і практика: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 жовтня 2018 р.).- Полтава : Вид-во ФОП "Мирон", 2018.-С. 11-13

  Тищенко О.П. Розвиток банківського кредитування в умовах посткризового відновлення національної економіки/ О.П.Тищенко // Фінансово-економічна система України в умовах сучасних глобальних викликів: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 23 травня 2018 року) / За редакцією професора В.М.Фурмана. - Київ: Київський інститут банківської справи, 2018. - С.167-172

  Тищенко О.П. Фінансово-організаційні проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України / О.П. Тищенко // Економіка: теорія та практика.- 2018.- №1.-С.17-23

  Тищенко О.П. Регіональні чинники формування загроз національній економічній безпеці України [Електронний ресурс] / Олександр Тищенко // Публічне управління економікою України в умовах загроз державності : зб. матеріалів круглого столу (м. Київ, 5 груд. 2018 р.). - Київ :КНЕУ, 2018. - С. 37-39

  Тищенко О.П. Домінанти антикризового управління розвитком національної економіки України в контексті сучасних глобальних викликів / О.П.Тищенко // International security in the frame of modern global challenges: Collection of scientific works International scientific and practical conference (June 11, 2018). - Vilnius: Mykolas Romeris University, 2018.- P.399-405

  Тищенко О.П. Інвестиційні преференції як інструмент реалізації державної туристичної політики: шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / О. П. Тищенко // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 18. - С. 152-158. - Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-18-2017/25-vipusk-18-serpen-2017-r/3279-tishchenko-o-p-investitsijni-preferentsiji-yak-instrument-realizatsiji-derzhavnoji-turistichnoji-politiki-shlyakhi-udoskonalennya.

  Тищенко О.П. Реформування моделі управління людськими ресурсами державної служби / О. П. Тищенко, Т. О. Королюк // Університетські наукові записки. - 2017. - № 1. - С. 343-355.

  Тищенко О.П. Туристичні кластери: проблеми ідентифікації та вибору національної моделі розвитку / О. П. Тищенко // Бізнес Інформ. - 2017. - № 7. - С. 173-178.

  Тищенко О.П. Агропромислові пріоритети структурної трансформації регіональних господарських систем / О. П. Тищенко.- Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухом-линського, 2016. - С.516-521

  Тищенко О.П. Агропромислові пріоритети структурної трансформації регіональних господарських систем / О.П. Тищенко // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - Випуск 9. - С. 516-521 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-9-2016/17-vipusk-9-lyutij-2016/1754-tishchenko-o-p-agropromislovi-prioriteti-strukturnoji-transformatsiji-regionalnikh- gospodarskikh-sistem.

  Тищенко О.П. Курортно-рекреаційна сфера України: стан, втрати, шляхи санації [Електронний ресурс] / О. П. Тищенко // Економіка та суспільство. - 2016. - № 6. - С. 93-100. - Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua

  Тищенко О.П. Макроекономічна оцінка ролі аграрного сектора у розвитку національного господарства [Електронний ресурс] / О.П. Тищенко // Економіка та суспільство. - 2016. - № 4. - С. 100-107. [Електронний ресурс].- Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua

  Тищенко О.П. Модернізація управління розвитком курортно-рекреаційної сфери України / О. П. Тищенко // ІV Міжнародна. науково-практична конференція.- КНЕУ м.Київ, 24.11.2016. - С.179-185

  Тищенко О.П. Економічна теорія: навчальний посібник / О. П. Тищенко.- К.: ВД «Персонал", 2016. - 520 с.

  Тищенко О.П. Теоретичні та прикладні аспекти оптимізації управління регіональним розвитком національної економіки / О. П. Тищенко// Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.178-191

  Тищенко О.П. Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне / О. П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 251-260.

  Тищенко О.П. Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки / О. П. Тищенко, С. А. Заніздра // Бізнес Інформ. - 2014. - № 8. - С. 34-39.

  Тищенко О.П. Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України / О. П. Тищенко // Економічний часопис - XXI. - 2013. - № 1-2 (1). - С. 8-11.

  Тищенко О.П. Демографічні та міграційні чинники формування диспропорцій регіонального розвитку національної економіки / О. П. Тищенко ; Статистика України. - 2012.- № 1. - С. 41–48

  Тищенко О.П. Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду / О. П. Тищенко ; Актуальні проблеми економіки. - 2012.- № 7. - С. 49–60

  Тищенко О.П. Еволюція національного, регіонального та глобального в управлінні економікою / О. П. Тищенко ; Журнал європейської економіки. - 2012.- Т. 11. № 2. - С. 145–160

  Тищенко О.П. Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічні аспекти / О. П. Тищенко.- ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 364 с.

  Тищенко О.П. Інвестиційна політика держави в регіональному вимірі / О. П. Тищенко// Вчені записки Університету «КРОК».- 2012.- Вип. 29. - С. 61–70

  Тищенко О.П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу / О. П. Тищенко // Регіональна економіка. - 2012.- № 3. - С. 16–24

  Тищенко О.П. Регіональний економічний розвиток: теорія та вимірювання: монографія / О. П. Тищенко. - К.: ВПК "Експрес-Поліграф", 2012. - 368 с.

  Національна економіка: навч. посіб. / О. П. Тищенко, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.; за заг. ред. О. Г. Савченка. - К.: КНЕУ, 2011. - 646 с.

  Тищенко О.П. Регіональні диспропорції: сутність, критерії визначення та оцінка / О. П. Тищенко // Економічна теорія. - 2011. - № 4. - С. 55-64.

  Тищенко О.П. Еволюція поглядів на державне регулювання економіки / О. П. Тищенко // Вчені записки Університету "КРОК" .- 2010. - Вип. 23. - С. 148-156.

  Стеценко О.П. Управління регіональною економікою: навч. посіб. /Т. О. Стеценко, О. П. Тищенко. - К.: КНЕУ, 2009. - 471 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Тищенко Олександр Петрович