Положення про надання знижок в оплаті навчання — Університет «КРОК»

Положення про надання знижок в оплаті навчання в Університеті «КРОК» у 2022/2023 навчальному році

А. Програма академічної лояльності.

1. В оплаті першого року навчання (крім підпункту 1.2) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та ступенем вищої освіти бакалавра надається 25% знижка:

1.1. Випускникам старшої школи, нагородженим золотою (срібною) медаллю та випускникам основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, або виключно високі оцінки рівня знань ("10", "11", "12") в додатку до атестату (свідоцтва), або в разі наявності двох оцінок не нижче 160 балів в сертифікатах ЗНО або Національному мультипредметному тесті;

1.2. Молодшим спеціалістам, фаховим молодшим бакалаврам та випускникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали диплом з відзнакою, або в разі наявності двох оцінок не нижче 160 балів в сертифікатах ЗНО або Національному мультипредметному тесті;

1.3. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, І-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України та Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах».

2. 20% знижка надається студентам денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та ступенем вищої освіти бакалавра (крім студентів першого курсу) з другого року навчання за досягнутим середнім балом успішності за поточний навчальний рік (екзамени, диференційовані заліки, захисти курсових робіт та звітів практик повинні бути складені на оцінки «відмінно») - 5,00.
Ця знижка не надається (втрачається) в разі отримання оцінок «незадовільно», «задовільно», «добре» за традиційною шкалою, «1» – «6» за 12-бальною шкалою, а також при несвоєчасному допуску (без поважних причин, зокрема, коли студента не було допущено за порушення термінів оплати за навчання) до складання екзамену чи заліку та у разі відсутності на екзамені чи заліку без поважних причин в період заліково-екзаменаційної сесії. Право на цю знижку втрачається при переході студента на заочну або дистанційн форму навчання та в разі порушення умов договору про навчання та договору про надання платної освітньої послуги.

3. 15% знижка надається студентам денної форми навчання, які здобувають ступінь магістра, на перший семестр навчання при наявності диплома про попередній ступінь (рівень) вищої освіти з відзнакою.

Б. Програма корпоративної лояльності.

4. 10% знижка на перший рік навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та ступенем вищої освіти бакалавра надається:

4.1. Випускникам навчальних програм департаменту довузівської підготовки.

4.2. Особам з інвалідністю I, II груп та дітям з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю (див. Примітки).

4.3. Учасникам проектів Університету з набору за наявності сертифікатів, дипломів і рекомендацій підрозділів Університету та адміністрацій партнерських закладів освіти.

5. Випускникам одного закладу загальної середньої освіти або професійної (професійно-технічної) освіти одного року надається знижка в розмірі 15% при вступі на навчання 5 та більше осіб на перший рік навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та ступенем вищої освіти бакалавра.

6. До 15% знижки надається студентам другого та наступних років навчання, які беруть участь у профорієнтаційних заходах Університету (в т.ч. Фахового коледжу та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій).

7. 40% знижка на програмі заочної або дистанційної форми навчання (крім магістратури) надається студентам, які одночасно навчаються в Університеті (в т.ч. коледжах) за двома спеціальностями.

8. 20% знижка на програмі заочної або дистанційної форми навчання (крім магістратури) надається студентам, які одночасно навчаються за денною формою навчання в іншому закладі вищої освіти.

9. 5% знижка надається студентам, прямі родичі яких (чоловік/дружина, батьки, діти, рідні брати/сестри), а також чоловік/дружина чи діти будь-якого прямого родича, навчаються в Університеті (його підрозділах) або здобули в Університеті, Закритому акціонерному товаристві «Київський коледж нерухомості», Приватному вищому навчальному закладі «Інститут управління природними ресурсами» документи про освіту: диплом про вищу освіту, свідоцтво про підвищення кваліфікації, свідоцтво про закінчення аспірантури (докторантури).

10. 15% знижка в оплаті першого півріччя навчання надається вступникам на основі повної загальної середньої освіти, які подали оригінали документа про повну загальну середню освіту та додатка до нього до Приймальної комісії Університету (Фахового коледжу) до «___» ________ 2022 року (при вступі на денну форму навчання), «___»___________ 2022 року (при вступі на заочну або дистанційну форму навчання). (Дати будуть відомі до 01.05.2022 р.)

11. 15% знижка (для денної форми навчання) або 10% знижка (для заочної та дистанційної форми навчання) в оплаті першого півріччя навчання надається вступникам на ступінь бакалавра з дипломом молодшого спеціаліста.

12. 25 % або 50% знижка (в залежності від року вступу – див. Примітки) надається студентам, яким надано статус:

12.1. учасників бойових дій згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення»;

12.2. постраждалих учасників Революції Гідності згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. N 119 «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності».

13. 10 % знижка надається студентам, яким надано статус учасника бойових дій у складі всіх видів та родів Збройних Сил України (див. Примітки) в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022.

14. 50 % знижка надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (див. Примітки), а також особам з їх числа у віці з 18 до 23 років.

15. 10% знижка (за наукові досягнення) надається тим студентам освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра другого та наступних років навчання, які:

15.1. мають одну і більше наукових статей (підготовлених особисто або у співавторстві), що опубліковані у міжнародних або українських фахових наукових виданнях, у тому числі електронних, які віднесені до категорій «А» та Б згідно з Порядком формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32;

15.2. мають дві і більше тез доповідей (підготовлених особисто або у співавторстві), що опубліковані за результатами участі у заходах наукового характеру;

15.3. взяли участь у ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад з різних спеціальностей/навчальних дисциплін та увійшли до першої десятки рейтингового списку базового закладу вищої освіти;

15.4. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук і виступили із доповіддю на підсумковій науково-практичній конференції;

15.5. стали призерами ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт Малої академії наук України.
Знижка надається на півріччя (семестр), яке слідує за тим півріччям (семестром), в якому досягнуто визначені показники.

16. 25% знижка на весь строк навчання надається студентам навчально-наукового інституту менеджменту безпеки, які здобувають ступінь магістра після закінчення курсів підвищення кваліфікації Проекту «Україна-Норвегія».

17. 20% знижка на перший рік навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра або ступенем вищої освіти бакалавра надається випускникам партнерських шкіл дистанційного навчання.

В. Порядок надання та оформлення знижок

18. Знижки встановлюються у відсотках від розміру оплати за півріччя (семестр). Перше півріччя триває, як правило, впродовж вересня-січня, а друге – впродовж лютого-червня. Тривалість семестрів визначається навчальним планом.

19. Загалом знижки в оплаті (за цим Положенням, крім пунктів 6, 7, 12 13, 15) не можуть перевищувати 25% від розміру оплати за навчання. Якщо студент має право на використання більше ніж однієї знижки, то вони додаються (крім пунктів 7, 12, 13, 14, 16). При використанні знижки за пунктом 7 знижки не можуть перевищувати 40%. При використанні знижок за пунктами 6, 12, 13, 14, 16 знижки не можуть перевищувати 50%. При використанні знижок за пунктом 1.1 знижки не можуть перевищувати 75%.

20. Знижка, визначена в пункті 4.3, не може перевищувати 20 %.

21. Знижки, визначені пунктах 1, 3, 4, 7 – 17, надаються на підставі заяв (вступники подають заяву до Приймальної комісії разом із заявою про вступ; студенти, на яких поширюється дія пунктів 7 - 9, 12-15 подають заяву до бухгалтерії; студенти, на яких поширюється дія пункту 16 подають заяву до дирекції інституту). Для знижок, визначених в пунктах 4.2, 8, 9, 12, 13, 14, до заяви додається документ (посвідчена копія), що підтверджує відповідний статус. Для знижки, визначеної в пункті 16, до заяви додається підтвердження проректора з наукової роботи. Для знижок, визначених в пунктах 4.1, 4.3, 17, до заяви додаються відповідні сертифікати про знижку. Для знижки, визначеної в пункті 17, до заяви додається копія свідоцтва про підвищення кваліфікації.

22. Знижки, визначені в пункті 5, надаються на підставі подання відповідального секретаря Приймальної комісії Університету.

23. Знижки, визначені в пункті 6, надаються на півріччя на підставі подання директора департаменту зв’язків з громадськістю та реклами за погодженнями з деканами факультетів, директорами навчально-наукових інститутів, коледжів та завідуючими кафедрами.

24. Знижки, визначені в пункті 2, надаються на підставі подання директорів студентського офісу, навчально-наукових інститутів, коледжів.

25. Знижки, визначені в пункті 9, надаються в поточному навчальному році після подання до бухгалтерії заяви та копій документів, що підтверджують факт наявності відповідних родинних стосунків та факт навчання визначених категорій осіб у вказаних закладах освіти.

26. Знижки, що надаються за заявами студентів, нараховуються з початку півріччя (семестру), в якому подається заява.

27. Про знижки, визначені цим Положенням, студенти інформуються шляхом його розміщення на офіційному сайті Університету, а також в індивідуальному порядку при взаємодії зі структурними підрозділами Університету, а саме з:

- Приймальною комісією щодо знижок, визначених для вступників в пунктах 1, 3, 4, 5, 7 – 14, 16, 17;

- Студентським офісом, деканатами коледжів, дирекціями навчально-наукових інститутів та кафедрами щодо знижок, визначених в пунктах 2, 3 (абз.2), 7 - 9, 12 – 15, 17, 19;

- департаментом зв’язків з громадськістю та реклами щодо знижок, визначених в пунктах 6, 9, 17;

- проректором з наукової роботи щодо знижки, визначеної в пункті 15.

28. Усі знижки оформлюються наказами ректора Університету.

Примітки:

1) до пункту 4.2:

При укладенні між Університетом, Фондом соціального захисту інвалідів та Студентом трьохстороннього договору про відшкодування вартості навчання знижки, визначені пунктом 4.2 та іншими пунктами цього Положення, не враховуються в сумах, що підлягають відшкодуванню.

2) до пункту 12:

25 % знижка надається студентам, які вступили (поновилися, перевелися) до Університету в 2020/2021 та 2021/2022 навчальних роках;

50 % знижка надається студентам, які вступили (поновилися, перевелися) до Університету до 2020/2021 навчального року і яким така знижка вже надавалася в попередні навчальні роки.

3) до пункту 13:

Згідно із статтею 3 Закону України «Про Збройні Сили України»: «види Збройних Сил України - Сухопутні війська, Повітряні Сили, Військово-Морські Сили; окремі роди сил Збройних Сил України - Сили спеціальних операцій, Сили територіальної оборони, Сили логістики, Сили підтримки, Медичні сили; окремі роди військ Збройних Сил України - Десантно-штурмові війська, Війська зв’язку та кібербезпеки».

4) до пункту 14:

Згідно з абзацами 2, 3 частини 1 статті 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»:

«дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки;

діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов'язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також діти, розлучені із сім'єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов'язків з причин, які неможливо з'ясувати у зв'язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та безпритульні діти».

Згідно з частиною 1 статті 6 Сімейного кодексу України «правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття».

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Умови вступу » Положення про надання знижок в оплаті навчання