Маркетинг — Університет «КРОК»

«Маркетинг»
(про спеціальність і освітні програми)

Кафедра маркетингу та поведінкової економіки

 
 
 
Петрова Ірина Леонідівна (завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету «КРОК»)
 • Інформація про спеціальність

  Спеціальність «Маркетинг» є відносно новою для України і водночас надзвичайно актуальною, важливою та безальтернативною для розвитку її економіки. Сьогодні маркетинг, без жодних перебільшень, є однією з вирішальних рушійних сил цього процесу, потужним поштовхом до змін і вдосконалень, найефективнішим засобом, який допомагає підприємствам завжди бути успішними та помітними на національному, а для багатьох з них і на міжнародному ринках.

  Маркетолог – це провідний, ключовий фахівець ринкової економіки. Адже життя будь-якого підприємства починається з маркетингу. Без ґрунтовних знань сутності й принципів маркетингу практично неможливо ані розпочати, ані ефективно здійснювати підприємницьку діяльність. Робота кожної компанії починається з ретельного вивчення ринку, його споживачів, товарів та послуг, які їм пропонуються, з дослідження умов, необхідних для того, щоб діяльність підприємства була успішною. Компанія повинна вільно орієнтуватися в тому, які саме товари та послуги потрібні споживачам, які саме характеристики цих товарів найбільше їм підходять, точно знати, за якою ціною вони готові їх купувати, тощо. І саме маркетолог на основі досліджень визначає, яким має бути товар та його особливості, якою має бути інформація про це і як її найкраще довести до потенційного споживача, а також яким чином товар від виробника слід доставити до вибагливого споживача відповідно до його мінливих запитів, зокрема в потрібний час і місце та в необхідній якості й кількості.

  Попит на маркетологів, особливо на висококваліфікованих фахівців, на сьогодні ще далеко не задоволений. Враховуючи перспективність цієї професії та те, що вона дає можливість виявляти та використовувати свої творчі здібності, успішно й надійно забезпечувати матеріальні потреби власної родини та прислужитися суспільству й компанії, все більше молодих людей серед усіх економічних спеціальностей обирають саме маркетинг. Однак тим, хто мріє стати і працювати маркетологом, варто враховувати, що їм мають бути притаманні такі природні чи набуті риси, як активність, ініціативність, комунікабельність, відкритість до інновацій, відповідальність, креативність, аналітичний склад розуму, толерантність, оптимізм та інші найкращі людські якості. Саме таких рис і якостей, окрім відповідних сучасних теоретичних знань і практичних навичок, можуть набути чи примножити всі ті, хто опановуватимуть спеціальність «Маркетинг» в Університеті «КРОК».

  Підготовка студентів-маркетологів в Університеті «КРОК» здійснюється за такими освітніми програмами:

  для здобуття ступеня бакалавра

  для здобуття ступеня магістра

  Крім цього кафедра пропонує додаткові курси з актуальних проблем маркетингової діяльності та має стійкі зв’язки з провідними українськими компаніями, де студенти мають можливість пройти практику з подальшим працевлаштуванням.

 • Освітня програма 075 «Маркетинг» | бакалавр

  Сучасна ринкова економіка є клієнтоорієнтованою. Це означає, що діловий успіх підприємства залежить перш за все від того, наскільки повно і своєчасно воно здатне задовольнити запити і потреби споживача. Адже не секрет, що в сучасних умовах продати продукцію часто набагато складніше і важче, ніж її виготовити чи придбати.

  Споживач, вибагливість якого дедалі зростає, завжди має вибір: купити щось у вас чи у вашого конкурента, придбати зараз чи пізніше, погодитися з вашою ціною чи почати торгуватися. І далеко не завжди обрана ним альтернатива буде на вашу користь. Серед практикуючих маркетологів, зокрема цієї освітньої програми, існує досить коректне твердження про те, що маркетинг – це мистецтво спрямовувати хід думок споживача в напрямку потрібного нам вибору.

  Сучасний зміст просування товарів і послуг – це інформаційна взаємодія компанії зі споживачами; маркетингові комунікації, що інформують, нагадують, переконують та ненав’язливо заохочують до придбання чи отримання продукції.

  Обравши дану спеціальність, студенти мають чудову нагоду отримати найновітніші теоретичні знання та практичні навички, що дадуть їм можливість ефективно використовувати рекламу, PR, стимулювання збуту, прямий маркетинг та персональний продаж для підвищення прибутків підприємства, формування привабливих брендів товарів і послуг, позитивного іміджу підприємства. Під час навчання студенти Кафедри маркетингу та поведінкової економіки мають усі умови, необхідні для успішного оволодіння мистецтвом інтегрувати всі найсучасніші інструменти маркетингових комунікацій у єдиний комплекс та максимально ефективно використовувати його в інтересах усіх учасників маркетингового процесу.

  По завершенню навчання випускник, окрім всього вищезазначеного, володітиме ще й глибокими додатковими професійними знаннями, матиме розвинуті комунікаційні та креативні здібності, досконало опанує високу культуру ділового спілкування, набуде вмінь і навичок ефектного й ефективного демонстрування презентацій щодо переваг певного товару чи послуг, заохочення споживача до їх придбання чи отримання тощо.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сутність маркетингу, маркетингових комунікацій та їх основні види і складові;
  • функцiї та pушiйнi чинники успішної маркетингової діяльності;
  • умови та фактори ефективного застосування маpкетингу;
  • принципи фоpмування маpкетингової служби та пpоцес упpавлiння нею;
  • сутнiсть маpкетингової стpатегiї пpодукту чи послуг та її основні складовi;
  • основнi етапи процесу ствоpення та просування товаpу-новинки та можливі pизики, пов’язані з виходом товаpу-новинки на pинок;
  • основні засади реклами і PR та принципи просування товарів і послуг на ринку.

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • чітко формулювати цілі комунікації в процесі просування продукції та послуг до споживачів і користувачів;
  • демонструвати високу комунікабельність, здатність переконувати клієнта та укладати з ним взаємовигідні договори й домовленості;
  • знаходити та приймати економічно обґрунтовані рішення при плануванні маркетингових комунікацій;
  • розробляти і управляти проектами з маркетингових комунікацій;
  • знаходити та застосовувати найбільш ефективні шляхи і методи просування товарів і послуг;
  • моделювати поведiнку потенційного покупця чи користувача на pинку товарів і послуг пiд впливом piзних фактоpiв;
  • ефективно використовувати навички рекламування продукції, просування брендів і торгових марок на ринку;
  • знаходити оптимальні шляхи і методи підвищення іміджу підприємства та створювати власний привабливий імідж;
  • оцінювати і підвищувати прямий та непрямий вплив маркетингових комунікацій на цільову аудиторію

  Основні дисципліни

  » Вступ до фаху » Маркетингова товарна політика » Маркетингова цінова політика » Маркетингова політика розподілення » Управління змінами » Маркетингові дослідження » Маркетингові комунікації » Копірайтинг » Управління продажами » Маркетинг послуг » Маркетингові дослідження ринку праці » PR у бізнесі » Електронна комерція » Маркетинг » Маркетинг у туристичному бізнесі » В2В Маркетинг » Поведінка споживача » Створення та управління брендами.

  Дисципліни за вибором студента: » Бізнес-етикет » Тайм-менеджмент » Міжкультурні комунікації в бізнесі » Іноземна мова для професійного спілкування » Друга іноземна мова » Організація стартапів » Кредитування населення » Організація документообігу на підприємстві » Державний фінансовий контроль » Економіка домогосподарств » Історія вчень менеджменту » Професійні цінності та етика.

  Дисципліни освітньої програми: » Економічна теорія та економічна історія » Вища математика та теорія ймовірностей » Мікроекономіка » Макроекономіка » Статистика » Економіка підприємства » Міжнародна економіка » Економіко-математичні методи та моделі » Правове забезпечення господарської діяльності » Управління персоналом та економіка праці » Стратегічне управління » Бізнес-планування » Іноземна мова ІІ » Менеджмент » Фінанси » Місцеві фінанси » Ломбардна діяльність » Організація сімейного бізнесу » Комерційна діяльність » Основи зовнішньоекономічної діяльності » Світові ринки » Філософія бізнесу » Казначейська справа » Державні фінанси » Національна економіка » Гроші і кредит » Бухгалтерський облік » Діловий протокол та ведення переговорів » Світова економіка » Інформаційний менеджмент » Психологія » Соціально-політичні студії » Основи управління проектами.

  Практика

  Під час проходження практики студенти знайомляться з сучасними інструментами маркетингової діяльності, особливостями роботи маркетологів у виробничій та посередницькій сферах, електронній комерції, розвивають навички практичної діяльності в маркетингових підрозділах підприємств.

  Працевлаштування

  Випускники спеціальності «Маркетинг» можуть обіймати такі посади: маркетолог підприємства, яке виготовляє чи реалізує товари або послуги; маркетолог підприємства, яке просуває товари або послуги безпосередньо до споживача чи користувача; фахівець з маркетингових досліджень; консультант з маркетингу; менеджер з реклами та іміджу; менеджер з брендингу; фрілансер у маркетинговій діяльності та ін. Фахівці цієї спеціальності та освітньої програми можуть також відкрити свою власну справу.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії

   
 • Освітня програма 075 «Маркетинг» | магістр

  МІСІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: Досягнення максимальної ефективності маркетингового управління на основі клієнтоорієнтованого підходу в умовах процесів глобалізації та євроінтеграції країни, що характеризуються зростанням конкуренції та персоналізації споживання, інтерактивної взаємодії на ринках, необхідністю гармонізації відносин бізнесу, запитів цільових ринків і суспільства в цілому.

  МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: Підготовка за європейськими стандартами висококваліфікованих професійних управлінців з маркетинговою культурою, здатних ефективно застосовувати унікальні знання, аналітичні, дослідницькі та лідерські якості, а також сучасний інструментарій маркетингового менеджменту для вирішення завдань стратегічного управління бізнесом та в інших сферах підприємницької активності.

  КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ:

  Обравши ОП магістр «Маркетинг» в Університеті «КРОК»:

  • Ви зможете навчатись за єдиною в Україні магістерською програмою підготовки управлінських кадрів для бізнес-структур у сфері побудови ефективної системи інтерактивних взаємовигідних, доброзичливих відносин зі споживачами, персоналом і постачальниками!
  • Ви зможете вивчати унікальні дисципліни: В2В та В2С маркетинг, які розроблені на основі новітніх освітніх технологій та адаптації світових практик до українських реалій.
  • Ви зможете скористатись індивідуальним підходом та побачити, які результати дає практична спрямованість програми!
  • Ви зможете навчатися у команди професіоналів! Кожний викладач кафедри – авторитетний експерт у своїй галузі. Асоціація маркетологів України, Спілка рекламістів України, Мала академія наук України. Це лише декілька організацій, з якими співпрацюють наші викладачі. Всі викладачі кафедри – не лише викладачі, вони – практикуючі маркетологи, рекламісти, топ-менеджери!

  Структура ОП «МАРКЕТИНГ» магістр

  Траєкторія навчання: структурно-логічна схема

  КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  (загальний обсяг – 90 кредитів ЄКТС)

  1 семестр

  • Маркетинг відносин | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Маркетинг персоналу | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Рекламний менеджмент. Практикум з медіапланування | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Маркетинг проєктів | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Методологія наукових і прикладних досліджень у маркетингу | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Поведінкова економіка в інформаційному суспільстві: | 5 кредитів ECTS | силабус

  2 семестр

  • Стратегічний маркетинг | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Дисципліна вільного вибору ДВВС1 | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Дисципліна вільного вибору ДВВС2 | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Виробнича практика | 15 кредитів ECTS | силабус

  3 семестр

  • Дисципліна вільного вибору ДВВС3 | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Дисципліна вільного вибору ДВВС4 | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Дисципліна вільного вибору ДВВС5 | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Кваліфікаційна робота | 15 кредитів ECTS | силабус

  ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

  БЛОК 1 /ДВВС1/

  • Інтернет-аналітика в маркетингу
  • Практикум з психології продажу
  • Судово-економічна експертиза фінансових рішень ❖Управління фінансовою санацією
  • Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій
  • Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів
  • Ринок нерухомого майна
  • Цінні папери на ринку нерухомості

  БЛОК 2 /ДВВС2/

  • Створення та управління брендами
  • Інноваційний маркетинг
  • Методологія бухгалтерського обліку та аудиту
  • Міжнародна фінансова звітність
  • Стратегічний аналіз
  • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств
  • Прогнозування розвитку ринку нерухомості
  • Соціальний капітал в підприємництві

  БЛОК 3 /ДВВС3/

  • Маркетинговий менеджмент
  • Соціальний маркетинг та поведінкова економіка
  • Прогнозування розвитку фінансових систем
  • Актуальні питання теорії та практики фінансів
  • Оціночна діяльність: методи і моделі
  • Діагностика стану підприємства
  • Оцінка девелоперських проєктів
  • Підприємницька психологія

  БЛОК 4 /ДВВС4/

  • Креатив у маркетингових комунікаціях
  • Діджітал маркетинг
  • Теорія та практика фінансового ринку
  • Поведінкові фінансові моделі
  • Тренінг "Технологія обробки обліково-аналітичних даних"
  • Державний аудит
  • Нерухомість та нерухоме майно як об'єкт оподаткування
  • Підприємництво в інтелектуальній сфері

  БЛОК 5 /ДВВС5/

  • Стратегії маркетингу в туристичній сфері
  • Управління персоналом в туристичній організації
  • Оптимізація фінансових рішень
  • Поведінкова економіка у фінансах
  • Методологія бухгалтерського обліку та аудиту
  • Судово-економічна експертиза
  • Оцінка ЦМК та нематеріальних активів
  • Інтелектуальний бізнес

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • досконало оволодіти комунікаційною складовою маркетингу, орієнтуватись в сучасних інформаційних технологіях та застосовувати клієнто-орієнтований підхід;
  • застосовувати всі різновиди реклами, просувати товари за допомогою мобільних додатків, реалізуючого копірайтингу, особливостей SEO та SMM!
  • зможете гармонізувати відносини бізнесу, запитів цільових ринків і суспільства в цілому з огляду на глобалізаційні процеси, персоналізацію споживання, інтерактивну взаємодію на ринках та безліч інших факторів!

  Працевлаштування

  Ви зможете стати директором з маркетингу, керівником відділу маркетингу або маркетингового проекту, менеджером з маркетингових комунікацій, PR-менеджером, event-маркетологом, продакт-менеджером, бренд-менеджером, маркетинговим аналітиком та інші!

  Продовження навчання

  Маєш здібності до проведення наукових досліджень? Можеш продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні та здобути ступінь доктора філософії (PhD), а далі – доктора наук.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.