Зображення контакту

Штундер Ірина Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 505, 506

Телефон: (+38 044) 455-56-91, вн. 254

Інша інформація:
 

Публікації

Штундер І.О. Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України // Вісник КНТЕУ. – 2015. – № 1 (99).
Штундер І.О. Інституційні важелі формування ефективної зайнятості // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права КРОК». – К., 2014. – Вип. 1 (1997). – Вип. 36. – 272 с.
Штундер І.О. Механізм формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2014. – № 2 (8).
Штундер І.О. Критерії та показники ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 22. – 279 с. – С. 59–66.
Штундер І.О. Мобільність робочої сили як засіб забезпечення ефективної зайнятості // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права КРОК». – К., 2013. – Вип. 1 (1997). – Вип. 34.
Штундер І.О. Особливості підготовки магістрів в системі вищої освіти в Україні // Освітня політика держави: філософія, методологія, практика / за ред. Є.М. Суліми, В.П. Андрущенко; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Тематичний випуск: зб. наук. ст. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 285 с.
Штундер І.О. Соціально-економічна природа ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права КРОК». – К., 2013. – Вип. 1 (1997). – Вип. 33. – 288 с. – C. 78–84.
Штундер І.О. Зміст ефективної зайнятості в умовах інноваційних трансформацій // Дев’яті юридичні читання. Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства: матеріали Міжнар. наук. конф., 24–25 травня 2013 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 439 с. – С. 418–421.
Штундер І.О. Використання активних методик навчання при викладанні фундаментальних економічних дисциплін // Впровадження новітніх технологій та підвищення якості викладання фундаментальних економічних дисциплін: матеріали наук.-метод. семінару. – К.: Університет «Україна», 2012. – 105 с. – С. 77–86.
Штундер І.О. Інвестування в людський капітал як засіб забезпечення ефективної зайнятості // Восьмі юридичні читання. Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства: матеріали Міжнар. наук. конф., 10–11 жовтня 2012 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 426 с. – С. 404–406.
Штундер І.О. Стратегічні аспекти формування ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2-х т. – К.: КНЕУ, 2012. – 680 с. – С. 634–642.
Штундер І.О. Розвиток кадрового потенціалу в умовах інноваційних змін у сфері зайнятості // У-66 Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія / І.Л. Петрова, Г.В. Макаркіна, І.В. Терон та ін.; за наук. ред. д. е. н., проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 268 с. – С. 140–149. – ISBN 978-966-7735-80-7.
Штундер І.О. Теорії ефективної зайнятості та їх еволюція в економічній науці // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 20. – 231 с. – С. 45–52.
Штундер І.О. Розвиток кадрового потенціалу в умовах формування інноваційного типу зайнятості // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 14. – 219 с. – С. 32–38.
Штундер І.О. Якість трудового життя як фактор ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 15. – 262 с. – С. 3–9.
Штундер І.О. Конкурентоспроможність робочої сили як фактор становлення інноваційного типу зайнятості // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 8. – 227 с. – С. 74–81.
Штундер І.О. Концепція ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип.: у 3-х т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.: КНЕУ, 2010. – Т. 3. – 525 с. – С. 425–430.
Штундер І.О. Конкурентоспроможність робочої сили як фактор становлення інноваційного типу зайнятості // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 8.
Штундер І.О. Зайнятість в Україні в умовах економічної кризи // Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2009.
Штундер І.О. Проблеми ефективної зайнятості в умовах економічної кризи // П’яті юридичні читання: матеріали наук.-практ. конф. 23–24 квітня 2009 року. – Вид-во НПУім. М.П. Драгоманова, 2009.
Штундер І.О. Зайнятість молоді в умовах соціально-економічних перетворень // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 7.
Штундер І.О. Формування кадрової політики в умовах інноваційного розвитку економіки України // Соціально-економічні фактори розвитку України в умовах глобалізації: зб. матеріалів наук.-практ. конф. / упорядник І.С. Каленюк. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008.
Штундер І.О. Формування ефективної зайнятості в Україні // Формування ринкової економіки: зб.наук. пр. – Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики. – К.: КНЕУ, 2007. – Т. 2. – Ч. ІІ.
 

Публікації

  Бабій М.С. Розробка шляхів підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства / М.С. Бабій, І.О. Штундер // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 174-176

  Коваленко О.С. Виведення на ринок нової товарної лінійки українського виробника / О.С. Коваленко, І.О. Штундер // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 260-262

  Штундер І.О. Пошукові системи в інтернеті - рекламоносій/А.І. Божок, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 51-53

  Штундер І.О. Розвиток маркетингової діяльності організації на основі BTL-технологій/ Т.О. Будченко, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 63-66

  Штундер І.О. PR в системі маркетингових комунікацій / В.В. Шаранін, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 362-364

  Штундер І.О. Маркетинг по-українськи: формування та розвиток культури та етики маркетингової діяльності / М.М. Рощина, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 300-303

  Штундер І.О. Сутність конкурентоспроможності персоналу в ринковій економіці / В.О. Марченко, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 228-230

  Штундер І.О. Реклама як засіб маркетингової комунікації/ І.В. Вірко, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 75-77

  Петрова І.Л. Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості / І.Л. Петрова, І.О. Штундер // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С.59-68

  Штундер І.О. Стимулювання продажів нової продукції / І.О. Штундер, Д.І. Майсюра // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 172-176

  Штундер І.О. Ефективна зайнятість: реалії та інноваційні перспективи: монографія / І.О. Штундер. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 392 с.

  Штундер І.О. Пріоритети формування ефективної зайнятості в Україні / І.О. Штундер // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 67-74

  Штундер І.О. Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України // Вісник КНТЕУ, 2015. – №1(99). – С. 22-33

  Штундер І.О. Інституційні важелі формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку / О.І. Штундер // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 35. - С.40-47

  Штундер І.О. Механізм формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки // Соціально-трудові відносини: теорія та практика .- 2014. - № 2 (8).

  Штундер І.О. Критерії та показники ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право.- 2013. - Вип. 22. - С. 59-66.

  Штундер І.О. Мобільність робочої сили як засіб забезпечення ефективної зайнятості/ І.О. Штундер // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 34.-С.114-123

  Штундер І.О. Особливості підготовки магістрів в системі вищої освіти в Україні/ О.І. Штундер // Освітня політика держави: філософія, методологія, практика / за ред. Є.М. Суліми, В.П. Андрущенко. - Тематичний випуск: зб. наук. ст. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013

  Штундер І.О. Соціально-економічна природа ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку/ І.О. Штундер // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2013. -Вип. 33. -C. 78-84.

  Штундер І.О. Зміст ефективної зайнятості в умовах інноваційних трансформацій/ І.О. Штундер // Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства. Дев'яті юридичні читання.: матеріали Міжнар. наук. конф.(24-25 травня 2013 р.). - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. -С. 418-421.

  Штундер І.О. Використання активних методик навчання при викладанні фундаментальних економічних дисциплін/ І.О. Штундер // Впровадження новітніх технологій та підвищення якості викладання фундаментальних економічних дисциплін: матеріали наук.-метод. семінару. - К.: Університет "Україна", 2012. -С. 77-86.

  Штундер І.О. Інвестування в людський капітал як засіб забезпечення ефективної зайнятості/ І.О. Штундер // Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства. Восьмі юридичні читання: матеріали Міжнар. наук. конф. (10-11 жовтня 2012 р.). - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. -С. 404-406.

  Штундер І.О. Стратегічні аспекти формування ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу/ І.О. Штундер // Формування ринкової економіки. Спец. вип. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. - К.: КНЕУ, 2012. - С. 634-642.

  Штундер І.О. Теорії ефективної зайнятості та їх еволюція в економічній науці // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право.- 2012. - Вип. 20. -С. 45-52.

  Штундер І.О. Розвиток кадрового потенціалу в умовах інноваційних змін у сфері зайнятості/ І.О. Штундер // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.5: Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія/ за наук. ред. І. Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 140-149.

  Штундер І.О. Розвиток кадрового потенціалу в умовах формування інноваційного типу зайнятості/ І.О. Штундер // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право.- 2011. - Вип. 14. -С. 32-38.

  Штундер І.О. Якість трудового життя як фактор ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу/ І.О. Штундер // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 15. - С. 3-9.

  Штундер І.О. Конкурентоспроможність робочої сили як фактор становлення інноваційного типу зайнятості // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: Зб. наукових праць. – 2010.- Випуск 8. – С. 74-81

  Штундер І.О. Концепція ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу/ І.О. Штундер // Формування ринкової економіки. Спец. вип.Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - К.: КНЕУ, 2010. - Т. 3. - С. 425-430.

  Штундер І.О. Зайнятість в Україні в умовах економічної кризи / І.О. Штундер // Економічний вісник університету. - 2009.

  Штундер І.О. Проблеми ефективної зайнятості в умовах економічної кризи / І.О. Штундер // П’яті юридичні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (23-24 квітня 2009 року). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 493с

  Штундер І.О. Зайнятість молоді в умовах соціально-економічних перетворень / І.О. Штундер // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право. –2009.- Випуск 7. – С. 54-61

  Штундер І.О. Формування кадрової політики в умовах інноваційного розвитку економіки України / І.О. Штундер // Четверті юридичні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (3-4 квітня 2008). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 403-407

  Штундер І.О. Чинники формування ефективної зайнятості в Україні // Формування ринкової економіки. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики. – Т. 2. Ч. ІІ. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 449-944

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Штундер Ірина Олександрівна