Зображення контакту

Штундер Ірина Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 505, 506

Телефон: (+38 044) 455-56-91, вн. 254

Інша інформація:
 

Публікації

Штундер І.О. Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України // Вісник КНТЕУ. – 2015. – № 1 (99).
Штундер І.О. Інституційні важелі формування ефективної зайнятості // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права КРОК». – К., 2014. – Вип. 1 (1997). – Вип. 36. – 272 с.
Штундер І.О. Механізм формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2014. – № 2 (8).
Штундер І.О. Критерії та показники ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 22. – 279 с. – С. 59–66.
Штундер І.О. Мобільність робочої сили як засіб забезпечення ефективної зайнятості // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права КРОК». – К., 2013. – Вип. 1 (1997). – Вип. 34.
Штундер І.О. Особливості підготовки магістрів в системі вищої освіти в Україні // Освітня політика держави: філософія, методологія, практика / за ред. Є.М. Суліми, В.П. Андрущенко; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Тематичний випуск: зб. наук. ст. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 285 с.
Штундер І.О. Соціально-економічна природа ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права КРОК». – К., 2013. – Вип. 1 (1997). – Вип. 33. – 288 с. – C. 78–84.
Штундер І.О. Зміст ефективної зайнятості в умовах інноваційних трансформацій // Дев’яті юридичні читання. Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства: матеріали Міжнар. наук. конф., 24–25 травня 2013 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 439 с. – С. 418–421.
Штундер І.О. Використання активних методик навчання при викладанні фундаментальних економічних дисциплін // Впровадження новітніх технологій та підвищення якості викладання фундаментальних економічних дисциплін: матеріали наук.-метод. семінару. – К.: Університет «Україна», 2012. – 105 с. – С. 77–86.
Штундер І.О. Інвестування в людський капітал як засіб забезпечення ефективної зайнятості // Восьмі юридичні читання. Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства: матеріали Міжнар. наук. конф., 10–11 жовтня 2012 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 426 с. – С. 404–406.
Штундер І.О. Стратегічні аспекти формування ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2-х т. – К.: КНЕУ, 2012. – 680 с. – С. 634–642.
Штундер І.О. Розвиток кадрового потенціалу в умовах інноваційних змін у сфері зайнятості // У-66 Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія / І.Л. Петрова, Г.В. Макаркіна, І.В. Терон та ін.; за наук. ред. д. е. н., проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 268 с. – С. 140–149. – ISBN 978-966-7735-80-7.
Штундер І.О. Теорії ефективної зайнятості та їх еволюція в економічній науці // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 20. – 231 с. – С. 45–52.
Штундер І.О. Розвиток кадрового потенціалу в умовах формування інноваційного типу зайнятості // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 14. – 219 с. – С. 32–38.
Штундер І.О. Якість трудового життя як фактор ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 15. – 262 с. – С. 3–9.
Штундер І.О. Конкурентоспроможність робочої сили як фактор становлення інноваційного типу зайнятості // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 8. – 227 с. – С. 74–81.
Штундер І.О. Концепція ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип.: у 3-х т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.: КНЕУ, 2010. – Т. 3. – 525 с. – С. 425–430.
Штундер І.О. Конкурентоспроможність робочої сили як фактор становлення інноваційного типу зайнятості // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 8.
Штундер І.О. Зайнятість в Україні в умовах економічної кризи // Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2009.
Штундер І.О. Проблеми ефективної зайнятості в умовах економічної кризи // П’яті юридичні читання: матеріали наук.-практ. конф. 23–24 квітня 2009 року. – Вид-во НПУім. М.П. Драгоманова, 2009.
Штундер І.О. Зайнятість молоді в умовах соціально-економічних перетворень // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 7.
Штундер І.О. Формування кадрової політики в умовах інноваційного розвитку економіки України // Соціально-економічні фактори розвитку України в умовах глобалізації: зб. матеріалів наук.-практ. конф. / упорядник І.С. Каленюк. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008.
Штундер І.О. Формування ефективної зайнятості в Україні // Формування ринкової економіки: зб.наук. пр. – Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики. – К.: КНЕУ, 2007. – Т. 2. – Ч. ІІ.
 

Публікації

  Штундер І.О. Пошукові системи в інтернеті - рекламоносій/А.І. Божок, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 51-53

  Штундер І.О. Розвиток маркетингової діяльності організації на основі BTL-технологій/ Т.О. Будченко, І.О. Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 63-66

  Штундер І.О. Реклама як засіб маркетингової комунікації/ І.В.Вірко, І.О.Штундер // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.75-77

  Штундер І.О. Сутність конкурентоспроможності персоналу в ринковій економіці /Марченко В.О., Штундер І.О. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.228-230

  Штундер І.О. Маркетинг по-українськи: формування та розвиток культури та етики маркетингової діяльності /Рощина М.М., Штундер І.О. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.300-303

  Штундер І.О. PR в системі маркетингових комунікацій/ Шаранін В.В., Штундер І.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.362-364

  Петрова І.Л. Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості / І.Л. Петрова, І.О. Штундер // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С.59-68

  Штундер І. О. Ефективна зайнятість / І. О. Штундер.- КНТЕУ, 2016. - c.436

  Штундер І.О. Стимулювання продажів нової продукції / І.О. Штундер, Д.І. Майсюра // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 172-176

  Штундер І. О. Пріоритети формування ефективної зайнятості в Україні / І. О. Штундер // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 67-74

  Штундер І.О. Інституційні важелі формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку / О.І. Штундер // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 35. - С.40-47

  Штундер І. О. Конкурентоспроможність робочої сили як фактор становлення інноваційного типу зайнятості / І. О. Штундер ; Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18: Економіка і право: зб. наук. пр.- К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010.- Вип. 8

  Штундер І. О. Зайнятість в Україні в умовах економічної кризи / І. О. Штундер ; Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. пр. учених та аспірантів.- Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2009

  Штундер І. О. Проблеми ефективної зайнятості в умовах економічної кризи / І. О. Штундер ; П’яті юридичні читання: матеріали наук.-практ. конф., 23–24 квіт. 2009 р.- Вид-во НПУім. М.П. Драгоманова, 2009

  Штундер І. О. Зайнятість молоді в умовах соціально-економічних перетворень / І. О. Штундер ; Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18: Економіка і право: зб. наук. пр.- К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009.- Вип. 7

  Штундер І. О. Формування кадрової політики в умовах інноваційного розвитку економіки України / І. О. Штундер ; Соціально-економічні фактори розвитку України в умовах глобалізації: зб. матеріалів наук.-практ. конф.- К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008

  Штундер І. О. Формування ефективної зайнятості в Україні / І. О. Штундер ; Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики.- К.: КНЕУ, 2007.- Т. 2. ч.ІІ

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Штундер Ірина Олександрівна