Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін — Університет «КРОК»

Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін

 
 

Кафедра забезпечує викладання англійської, німецької, латинської та української мов для студентів усіх спеціальностей з поглибленим вивченням фахової мови на старших курсах.

Кафедра впроваджує в навчальний процес інноваційні технології навчання, що ґрунтуються на сучасних наукових дослідженнях у сфері філології і методики викладання іноземних мов.

Процес викладання здійснюється на засадах компетентнісного підходу відповідно до вимог Закону про освіту та Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти в межах навчальних студій.

Навчальні студії зорганізовані як «вільне занурення в середовище» (традиційно-мовне, національно-культурне, історичне та міжкультурне) та охоплюють різні аспекти міжмовної комунікативної діяльності.

Під час навчальних занять студенти поглиблюють свої знання з іноземної мови, готують доповіді, тези та презентації для виступів на конференціях, круглих столах, інших наукових заходах, використовують наукові розвідки іноземними мовами у написанні курсових та дипломних, магістерських робіт.

Для студентів старших курсів кафедра здійснює ґрунтовну фаховоорієнтовану іншомовну підготовку з метою подальшого використання ними іноземної мови у професійній діяльності.

Кафедра надає перевагу новітнім оригінальним навчальним курсам та створеним її викладачами авторським підручникам і посібникам, що відтворюють симбіоз традиційної європейської освіти та базового українського навчання й адаптовані до українського студентства та кон’юнктури ринку праці.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свій рівень педагогічної майстерності, систематично проходять курси підвищення кваліфікації, беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах: конференції, круглі столи, а також відвідують методичні семінари, що проводяться Британською Радою в Україні, Німецьким культурним центром Гете-інститут в Києві.

Провідні викладачі кафедри

Секція фізичного виховання

Секція суспільних наук

Секція мовної підготовки для іноземних громадян

Основні дисципліни

 • іноземна мова (англійська)
 • ІТ-англійська
 • іноземна мова за професійним спрямуванням
 • фахова іноземна мова
 • іноземна мова спеціальності
 • іноземна мова ІІ
 • друга іноземна мова (німецька)
 • теорія і практика перекладу
 • латинська мова та медична термінологія
 • українська мова за професійним спрямуванням
 • українська мова як іноземна

Наукова діяльність

 • Підготовка викладачами наукових публікацій та статей.
 • Започаткування практики виступів викладачів зі своїми науковими розвідками на засіданнях кафедри.
 • Виконання науково-дослідної теми кафедри, в рамках якої планується:
  • публікація статей у спеціалізованих фахових виданнях, зокрема у зарубіжних, що входять до міжнародних науковометричних баз;
  • виступи на науково-практичних конференціях;
  • керівництво науковою роботою студентів.

Основні завдання кафедри:

 • Формування базових академічних умінь усного та письмового мовлення англійською мовою на рівні В2 за загальноєвропейською шкалою (CEFR), при цьому суттєвим є забезпечення поєднання 4 моделей використання англійської мови:
  • EAP (англійська мова для академічного спілкування);
  • EQP (англійська мова для загальних цілей);
  • ESP (англійська мова для спеціальних цілей);
  • Business English (англійська мова для ділового спілкування).

Зміст навчальної дисципліни «Англійська мова», яка викладається на 1 курсі всіх спеціальностей Університету повністю включає в себе модель EQP (англійська мова для загальних цілей), а також елементи моделі EAP (англійська мова для академічного спілкування).

У рамках моделі EQP формуються навички усного та письмового спілкування англійською мовою, мовні навички (лексики, граматики, фонетики), вміння презентації англійською мовою повідомлень, доповідей тощо.

У рамках моделі EAP формуються навички академічних умінь усного та письмового мовлення (у всіх видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, читанні, письмі та говорінні). Синтезуються вміння академічного спілкування з засвоєнням академічного словникового запасу, вміння працювати з науковими та науково-популярними текстами.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін