Наукові публікації кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін

 

  Burlakova I. Psychological aspects of academic integrity / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020) :Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - С. 31-32

  Попадюк С. Подолання гендерної асиметрії в мові (на матеріалі німецької, іспанської та української мов)/С. Попадюк, М. Скуратівська // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Ковтун.- Київ: НАУ, 2020. -С. 107-111.

  Кондес Т.В. Погляди на навчальні напрями та особливості підготовки учнів до самостійної туристської діяльності / Т.В. Кондес, М.І. Матвієнко //Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 берез. 2019 р., м. Київ). - К. : НППУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. - С. 275 - 278

  Кондес Т.В. Соціально-психологічний аналіз формування здоров'язберігаючої поведінки у майбутніх фахівців соціономічного профілю на основі компетентнісно-діяльнісного підходу / Т.В. Кондес // Психологічні науки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 берез. 2019 р., м. Запоріжжя). - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. - С. 65 - 70

  Кондес Т.В. Сформованість здоров'язберігаючих компетентностей як умова збереження і зміцнення здоров'я у майбутніх фахівців соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. -2019. - № 1 (48). - С. 123- 131

  Soroka I.A. Legal English: particularities and challenges of teaching // Aктуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць / ред. Кол.: Ю.П. Бойко, О.В. Ємець, Л.І. Бєлєхова та ін. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - Вип. 15. - С.73 - 76.

  Soroka I. The ways of researching ESP learners' needs as seen by teachers of Ukrainian universities/I. Soroka // Advanced Education.-2019 .-Special Issue 11. - P.4-9. DOI: 10.20535/2410-8286.120626

  Степаненко Н.В. Практика Європейського суду з прав людини у справах, пов'язаних із захистом прав і свобод дитини / Н.В. Степаненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 112-115

  Skurativska M. Teaching Different Aspects of Writing in the University Foreign Language Training /M. Skurativska // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. - К. : НАУ, 2019. - C. 492-495.

  Скуратівська М.О. Віртуальне освітнє середовище в системі іншомовної підготовки сучасного закладу вищої освіти / Скуратівська М.О., Попадюк С.С. //Збірник наукових праць "Педагогічні науки". - 2019.- Випуск LXXXVII. - С.198-203.

  Скуратівська М.О. Здійснення іншомовної підготовки студентів закладів вищої освіти засобами віртуального освітнього середовища / Скуратівська М.О., Попадюк С.С. //Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня 2019 року). - Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. - С.158 - 160.

  Soroka I. Methodology of scientific research: methodological guidelines. Kyiv: "KROK" University. 2019. 43 p.

  Базілевич О. Modern innovative approaches to learning foreign languages. Project method/ О.Базілевич, І. Аргатюк // Подолання мовних та комунікативних бар‘єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. – К. : НАУ, 2019. –C. 7-12

  Soroka I. Foreign language: English academic writing:manual. - Kyiv: “KROK” University, 2019.- 100 p.

  Soroka I.A. Coverage of existential problems in works of L.Andreev // Закарпатські філологічні студії. - Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. - Вип. 9, том 2. - С. 142-146.

  Кондес Т.В. Психологічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців харчової промисловості / Т. В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2019. - № 3(50), Т.3. - С. 164-174. - DOI 10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-164-174

  Кондес Т.В. Психологічна компонента у формуванні адаптації особистості в організації / Т.В. Кондес // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 448-450

  Stepanenko Natalia V. The child rights violations in the zones of militarity conflicts / Natalia V. Stepanenko // Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Witelona w Legnicy. - 2019. - № 32(3). - С. 183-186.

  Sysoieva S. The EU experience of providing graduates with employment: conclusion for Ukraine / S. Sysoieva, N. Mospan // Education: Modern Discourses. - 2019. - № 2. - С. 78-83

  Мосьпан Н.В. Читать или не читать? Чтение как метод изучения иностранного языка в вузе/ Н.В. Мосьпан, I.Kudlinska. // Heteroglossia Journal.-2019.- No9.-С.151- 168

  Мосьпан Н.В. Поняття тексту в термінах семіотики /Н.В.Мосьпан //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.535-537

  Момот Н.М. Еміграційна публіцистика Є.Маланюка: суспільна рефлексія та літературно- критичні коментарі на сторінках "Нотатника" /Н.М.Момот //Молодий вчений. Спецвипуск.-2018.-№9.1(61.1).-С.90-93

  Khmel V. Manuel de francais. Le nouveau KROK A1-A2: manuel/ V. Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 336 с.

  Mospan N. Mobile teaching and learning English - a multinational perspective/ N. Mospan // Teaching English with Technology.- 2018. -18(4).- C.105-125

  Pirozhenko T. Tendency and dynamics of communicative-speech development of a preschool age child/ T.Pirozhenko, I.Soroka // Psycholinguistics / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. -2018.-24(1). - P.289-303.

  Soroka I. Specific Characteristics of Legal English/ I. Soroka // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: збірник наукових праць [матеріали доповідей ІІ Всеукраїнського круглого столу з актуальних питань методики викладання іноземних мов, філології, культурології, педагогіки вищої школи (29 березня 2018 року)] / за заг. ред. А.Ґ. Ґудманяна, О.В. Ковтун. - К. : НАУ, 2018. - С. 195-198

  Soroka I.A. Continuing professional development of teachers of English: importance and peculiarities / I.A. Soroka // Записки з романо-германської філології /ОНУ ім. І.І. Мечникова.-2018. - Вип. 1 (40). - C.212-217.

  Soroka I.A. English for psychology students : manual / I. A. Soroka. - K. : KROK University, 2018. - 176 p.

  Сорока И.А. Использование техники скрайбинг на занятиях английского языка // Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов XII Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов (Минск, 26 октября 2018 г.) В 7 т. Т. 3. - Минск: БГУ, 2018. - С.5-8

  Скуратовская М.О. К вопросу внедрения модели «перевернутое обучение» в высшей школе / М. О. Скуратовская, С. С. Попадюк // Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов XI Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов (Минск, 22 ноября 2017 г.): В 7 ч. - Ч. 7. – Минск : БГУ, 2018. – С.54 – 59

  Скуратовская М.О. Виртуальная образовательная среда: суть понятия, основные характеристики/ М.О.Скуратовская // Идеи. Поиски. Решения: сборник статей и тезисов XII Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов (Минск, 26 октября 2018 г.): В 7 т. - Т. 7. - Минск : БГУ, 2018. - С.93-98

  Skurativska M.O. Hochschulausbildung heute und morgen: virtuelle Lernumgebungen / M.O. Skurativska // Мир языков: ракурс и перспективы: сборник материалов IX Международной науч.-практ. конференции, -Минск, 26 апреля 2018 г.: в 6 ч. Ч. 6. - Минск: БГУ, 2018. - С.54 - 59

  Мосьпан Н.В. Семіотичне поняття "коду" як засобу забезпечення комунікації в текстуальному просторі казки // Materily XIV Mezinarodni vedecko - prakticka konference "Vedecky prumysl evropskeho kontinentu-2018" (22 - 30 listopadu 2018 r.) Volume 7.- Praha: Publishing House "Education and Science", 2018. -C. 17-20

  Скуратівська М.О. Впровадження моделі освіти впродовж життя: з досвіду німецькомовних країн / М.О. Скуратівська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (15 листопада 2018, Київ). - Київ:Університет "КРОК", 2018. - С. 455-457.

  Сотников А.В. Маніпуляція в ЗМІ: Складники та протидія/ А.В. Сотников // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім.Івана Франка. Серія: "Філологічні науки" (мовознавство).-2018.- № 9. - С. 208-210

  Сотников А.В. Моделі й типологія мовної та комунікативної особистості // Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv (28 September 2018) [Electronic resource]. - С.1068-1073.

  Sotnykov A. Manipulation in mass-media political discourse: strategies, mythologemes and tactics /A. Sotnykov // Development of philological sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century: collective monograph.- Lublin: Baltija Publishing, 2018. - P. 403-418

  Свірідова Ю.О. Пейзажний образ в австралійській поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти // Лінгвокогнітивна поетологія: колективна монографія / Л.І. Бєлєхова, С.В. Волкова, О.С. Маріна, А.О. Цапів [та ін.]. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2018. - С. 206-228.

  Аргатюк И.В. Современные методы преподавания иностранных языков/ И.В. Аргатюк, Е.В. Базилевич // Мир языков: ракурс и перспективы: сборник материалов IX Международной науч.-практ. конференции(Минск, 26 апреля 2018 г.): в 6 ч. Ч. 4. - Минск: БГУ, 2018.- С.22-26

  Аргатюк І.В. Гейміфікація в навчанні іноземних мов / І.В. Аргатюк, О.В. Базілевич // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: збірник наукових праць [матеріали доповідей ІІ Всеукраїнського круглого столу з актуальних питань методики викладання іноземних мов, філології, культурології, педагогіки вищої школи (29 березня 2018 року)] / за заг. ред. А.Ґ. Ґудманяна, О.В. Ковтун. - К. : НАУ, 2018. - С. 3-7.

  Аргатюк І.В. Навчання англійської мови з використанням комунікативного підходу на основі країнознавчих матеріалів/ І.В. Аргатюк, О.В. Базілевич // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: матеріали доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем педагогіки і психології професійної освіти, організації іншомовної освіти у закладах вищої освіти, культурології і філології (16-17 листопада 2018): збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. - К., 2018. - С. 13-16.

  Soroka I. Oxymoron as a literary figure of speech // Идеи. Поиски. Решения: сборник статей и тезисов XI Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов (Минск, 22 ноября 2017 г.): В 7 ч. Ч. 6 . - Минск: БГУ, 2018. - С.151-154

  Soroka І. Awareness of phraseology as a key safety factor in the aviation environment /Zasluzhena A., Soroka І. // Авіація у XXI столітті -Безпека в авіації та космічні технології : VIII Всесвітній конгрес (10-12 жовтня 2018 р.): тези доп. - K . : НАУ, 2018. - С. 13.1.5-13.1.9.

  Аргатюк І.В. Навчання англійської мови з використанням комунікативного підходу на основі країнознавчих матеріалів (спеціальність "Туризм") / І.В. Аргатюк, О.В. Базілевич // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 7 - 11.

  Величко О.О. Здійснення міжпредметних зв'язків як методичний прийом на заняттях із наукового мовлення в іноземній аудиторії / О.О. Величко // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 90 с. - С. 11-15.

  Момот Н.М. Контекст духовної суверенності у публіцистиці Є. Маланюка (на матеріалі статті "Малоросійство") / Н.М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 15 - 22.

  Попадюк С. Грамматические и лексические аспекты лингвистического сексизма в испанском языке / С. Попадюк // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. – К. : НАУ, 2018. – 235 с. – С. 178 – 182.

  Свірідова Ю.О. Особливості пейзажного образу в австралійській лінгвокультурі / Ю.О. Свірідова // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 25 - 30.

  Скуратівська М. До питання впровадження віртуального освітнього середовища / М. Скуратівська, С. Попадюк // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: VІ Міжнародна науково-практична конференція (16-17 листопада 2018 р.): збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Ковтун, С. М. Ягодзінського. - К.: НАУ, 2018. - С. 325-327

  Скуратівська М.О. Компетентнісний підхід до іншомовної підготовки фахівця з міжнародних економічних відносин у світлі новітньої стандартизації вищої освіти / М.О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 30 - 33.

  Скуратівська М.О. Культурні концепти та національні мовні картини світу: уявлення про роботу на прикладі матеріалу німецької мови / М. О. Скуратівська // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: збірник наукових праць [матеріали доповідей ІІ Всеукраїнського круглого столу з актуальних питань методики викладання іноземних мов, філології, культурології, педагогіки вищої школи (29 березня 2018 року)] / за заг. ред. А.Ґ. Ґудманяна, О.В. Ковтун. - К.: НАУ, 2018. - С.190-195.

  Скуратівська М.О. Методична розробка з ділової німецької мови до теми "бізнес-комунікація" / М.О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 33 - 38.

  Сорока И. Визуализация информации на занятиях английского языка // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць [матеріали доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем педагогіки і психології професійної освіти, організації іншомовної освіти у закладах вищої освіти, культурології і філології (16-17 листопада 2018)]/ за заг. ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. - К.: НАУ, 2018. - C. 328-330

  Хмель В.В. Методична розробка з французької мови до теми "ділове спілкування" для студентів рівня А2 (з матеріалів підручника французької мови Новий КРОК А1-А2, авт. Хмель В.В.) / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 90 с. - С. 49 - 53.

  Хмель В.В. Питання мотивації в контексті інноваційних підходів у викладанні іноземної мови / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 44 - 49.

  Сорока І.А. Викладання англійської мови за професійним спрямуванням в університетах України (Teaching ESP at Ukrainian Universities) / І.А. Сорока // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 38 - 44. (стаття англ. мовою)

  Пирлік Н.В. Гендерні дослідження: основні підходи / Н.В. Пирлік // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 22-25

  Кондес Т.В. Значимість психофізичної підготовки в структурі здоров'язберігаючих компетенцій у майбутніх фахівців соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. -2018. - № 3 (47). - Т. 3. - С. 90 - 99

  Кондес Т.В. Психофізичні аспекти підготовки менеджерів з туризму / Т.В. Кондес // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.753-756

  Степаненко Н.В. Теоретико-правовий аспект деструктивних інтернет-комунікацій неповнолітніх: удосконалення чинного законодавства / Н.В. Степаненко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.690-693

  Кондес Т.В. Психологічні особливості ставлення до здоров'я у вимірі ціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Збірник наукових праць: Психологія /Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника. -2018. - Вип.23. - С. 108- 119.

  Кондес Т.В. Психологічні аспекти формування здоров'язберігаючих компетенцій в системі підготовки спеціалістів соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. - 2018. - Т. ІХ., Вип. 11. - С. 106 - 114.

  Француз А.Й. Теоретико-правовий аспект деструктивних інтернет-комунікацій неповнолітніх: удосконалення чинного законодавства / А.Й Француз, Н.В. Степаненко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 690-693

  Sotnykov A.V. Manipulation in Great Britain / USA electoral discourses (2000-2018)/ A.V. Sotnykov // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи.-2018.-С.109-115

  Soroka I. Gamification in an ESP class: pros and cons / І. Soroka // International research and practice conference "Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics" : Conference proceedings, October 20-21, 2017. - Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. - P. 155-156.

  Soroka I. Teaching ESP at Ukrainian universities: specifics and problems / І.Soroka // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. - К. : НАУ, 2017. - C.393-397.

  Soroka I.A. Fostering 21 century learning skills at English classes/ I.A. Soroka //Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали V Міжн. Наук.-практ. конф. 20 квіт. 2017 р. - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2017. - C. 201-204.

  Скуратовская М. О. Управление профессиональным развитием научно-педагогических работников вуза в контексте внедрения инновационных образовательных технологий / М. О. Скуратовская // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих : історія, теорія, технології : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ / редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. - К. : ЦІППО, 2017. - 424 с. - С. 353 - 355.

  Скуратовская М. О. К вопросу развития инновационных технологий преподавания иностранного языка в высшей школе / М. О. Скуратовская // Материалы IV международной научно-практической конференции Наука и образование - важнейший фактор развития общества в современных условиях - Караганды : Изд-во "Кент" LTD TOO типография "Досжан", 2017. - 455 с. - С. - 443 - 444.

  Сотников А.В. Синергетичні дослідження політичного дискурсу / А.В. Сотников // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Філологія". - 2017. - № 28. - С. 213-215.

  Sotnykov А. Pragmatic Intentions' Intensification in Political Discourse (on the Basis of Donald Trump's Address to the Nation) / A. Sotnykov // Development and modernization of philological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph - Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. - P. 287 - 304.

  Сотников А.В. Мовленнєва маніпуляція в засобах ЗМІ: онтологічні ознаки провокування / А.В. Сотников // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - К.: Видавничий центр КНЛУ, 2017. - С. 351-353

  Sotnykov А. Specific features of the main speech skills set formation while teaching English to foreign student / A. Sotnykov // Матеріали ІІІ Міжнародного конгресу "GLOBAL CHALLENGES OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN ACADEMIC SPACE" - Одеса, Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 561 - 562.

  Сотников А.В. Емоційний стан мовця та просодичні показники його мовлення / А.В. Сотников // Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів Круглого столу К.: Міленіум, 2017. - С. 107-109

  Сотников А.В. Мовна особистість та маніпуляція в ЗМІ / А.В. Сотников // Материалы конференции International Research and Practice Conference "CONTEMPORARY ISSUES IN PHILOLOGICAL SCIENCES: EXPERIENCE OF SCHOLARS AND EDUCATIONALISTS OF POLANDAND UKRAINE", Lublin, 2017. - С. 210-213

  Soroka I. Peculiarities of teaching ESP at Ukrainian Universities / I. Soroka // European Humanities studies: State and Society. - K.: East European Institute of Psychology / Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii, 2017. - Issue 2. - P.174-184.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Особливості іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти наукового ступеня "доктор філософії" [Електронний ресурс] / Н. В. Коробко (Самойленко) // Теорія та методика управління освітою. - 2017 - № 1(19). - Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v1_17/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE.PDF

  Сорока І.А Науково-методичні рекомендації щодо профілактики конфліктів у педагогічному колективі / І.А. Сорока // Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого - погляд у майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 жовтня 2017 року). - К.: ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", 2017. - C. 165-167.

  Сорока І.А. SWOT-АНАЛІЗ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ/ І.А. Сорока // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ / редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. - C. 412-415.

  Скуратівська М. Використання інформаційних та комп'ютерних технологій у викладанні іноземних мов / М. Скуратівська, С. Попадюк // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів : освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. - К. : НАУ, 2017. - 480 с. - С. 389 - 392.

  Скуратівська М. Використання інформаційних та комп'ютерних технологій у викладанні іноземних мов / М. Скуратівська, С. Попадюк // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів : освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. - К. : НАУ, 2017. - 480 с. - С. 389 - 392.

  Попадюк С. С. Методологічні засади використання освітньої концепції "перевернуте навчання" у вищій школі / С. С. Попадюк, М. О. Скуратівська // Збірник наукових праць : Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. - Випуск LXXVI (№ 76). - 2017.-Т. 3. - С. 149 - 154.

  Попадюк С. С.Стратегії роботи з обдарованими студентами засобами іноземної мови / С. С. Попадюк, М. О. Скуратівська, К. С. Кучук // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи : Матеріали міжнародої науково-практичної конференції 9 червня 2017 р. / За заг. ред С. О. Білої, І. В. Бонацької, Н. М. Василишиної. - К. : ННІМВ, НАУ, 2017. - С. - 110 - 114.

  Скуратівська М.О. Віртуальне освітнє середовище як інноваційна складова навчального процесу у вищій школі / М. О. Скуратівська, С. С. Попадюк // Збірник наукових праць. Педагогічні науки /Херсонський державний університет.-2017. - Випуск LXXX. - Том 2. - С. 251 - 255.

  Скуратовская М.О. К вопросу эффективности реализации инновационной деятельности современного ВУЗа / М. О. Скуратовская, С. С. Попадюк // Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов X Междунар. на-уч. практ. конф., Минск, 23 ноября 2016 / БГУ, филологический факультет; редкол. : Н. Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. В 6 частях. - Часть 6. - Минск : БГУ, 2017. - 99 с. - С. 76 - 81. Режим доступа: Электронный репозитарий Белорусского государственного университета: http://elib.bsu.by/handle/123456789/165279

  Скуратовская М.О. "Перевернутое обучение" как инновационная педагогическая технология / М. О. Скуратовская // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 355 - 356.

  Скуратовская М.О. Инклюзия как современная технология социализации образования / М.О. Скуратовская, С.С. Попадюк // Глобализирующийся мир: социально-экономические и политические тенденции в образовании: материалы Международной научно-практической конференции (31октября 2017, Костанай).- Костанай: Костанайский ГПИ, 2017. - С. 409 - 413

  Soroka I.A. Workshop: "Continuing professional development of teachers of English" / I.A. Soroka // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць -Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Вип. 21. - Кн. 3. - Том ІІІ (77). - 2017. - С. 397-404. (входить також до між. БД ERIH PLUS)

  Леонтьева О. Смысловые конституенты в архетипическом пространстве образа мира Барышни// Andrics Fraulein. Andriceva Gospodica .- Grac - Beograd - Banjaluka; Institut f?r Slawistik der Karl-Franzens-Universit?t Graz - Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske - Svet knjige - nmlibris, 2017 - s. 687-699.

  Сотников А.В. Речевая манипуляция в масс-медиа (на материале интернет-ресурсов Украины и США) / А.В. Сотников // ВОЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ АЛЬМАНАХ. Серия "ЛИНГВИСТИКА", Том 2, № 2. - 2017. - С. 310-321.

  Khmel V. Motivation communicative en tant que facteur de formation de la competence en langues etrangeres / V. Khmel // Langues, Sciences et Pratiques : Actes du 1er Colloque international francophone en Ukraine (19 - 20 octobre 2017). - Kyiv :Universite national Taras Chevtchenko, 2017. - P.67

  Skuratovskaya M.O. Innovative Methoden des Fremdsprachenunterrichts im Hochschulbereich / M. O. Skuratovskaya / Мир языков : ракурс и перспективы : сборник материалов VIII Междунар. науч.-практ. конференции (Минск, 21 апреля 2017 г.): в 6 ч. Ч. 5 / редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. - Минск : БГУ, 2017. - С. 50 - 54

  Soroka I. Using gamification in educational institutions / І. Soroka // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - C. 359-360.

  Кондес Т.В. Фізична культура і здоров'я : електронний навчальний посібник / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2017. - 126 с.

  Кондес Т.В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства на практичних заняттях з дисципліни "Організація анімаційної діяльності" / Т.В. Кондес // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 404-406.

  Хмель В.В. Комунікативна мотивація як чинник формування іншомовної компетентності / В. В. Хмель // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов : новітні тенденції і виклики для вищої школи : Матеріали міжнародої науково-практичної конференції (9 червня 2017 р.) / За заг. ред С. О. Білої, І. В. Бонацької, Н. М. Василишиної. - К. : ННІМВ, НАУ, 2017. - С. - 145 - 150.

  Хмель В.В. Учебный процесс как мотивация к изучению иностранного языка / В.В. Хмель //Материалы международной научно-практической конференции "Глобализирующийся мир: социально-экономические и политические тенденции в образовании" / "Кен елемдік дуниеде білім берудін елеуметтік -экономикалык жене саяси багыттары" - Халыкаралык Гылымипрактикалык конф. материалдары - Костанай: Костанай мемлекеттік педагогикалык институты, 2017 . - С. 333.

  Аргатюк І. В. Інноваційні технології: дистанційна освіта / І. В. Аргатюк, О. В. Базілевич // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Ковтун. - К.: НАУ, 2017. - С. 3-8.

  Леонтьева О. Семантика категориальных узлов в этнопсихологической картине образа мира Андрича// Andrics Zeichen. Andrichevi Znacovi. - Grac - Beograd - Banjaluka: Institut f?r Slawistik der Karl-Franzens-Universit?t Graz - Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske - Svet knjige - nmlibris, 2016 - s. 273-295.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах сталого розвитку [Електронний ресурс] / Н. В. Коробко (Самолйенко) // Теорія та методика управління освітою. - 2016 - № 1(17). - Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/ 14_korobko.pdf

  Скуратівська М.О. Реалізація інноваційної освітньої політики в вищій школі України / М. О. Скуратівська // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня - 1 квітня 2016 року. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. - 795 с. - С. - 689 - 691.

  Хмель В.В. Навчання іноземної мови на нефілологічному факультеті / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 86-97.

  Сотников А. В. Маніпулятивний вплив в політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов) // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи. - К. : Логос, 2016. - С. 123-128.

  Мосьпан Н. В. Linguistic and Semiotic Analysis of the Source and Target Texts// Бидгощ, Польща: Журнал "Heteroglossia" №6 2016, с.97-111.

  Мосьпан Н. В. Степень заинтересованности студентов в обучении за рубежом// Бидгощ, Польща: Журнал "Heteroglossia" №6 2016, с.207-223. (співавтор - Завідуюча кафедрою іноземних мов, професор в Wy?sza Szko?a Gospodarki w Bydgoszczy, Бидгощ, Польща, Ирена Кудлінська)

  Сотников А. В. Маніпулятивний вплив у сучасному медіа-дикурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. - Сер. : Філологічні науки. Мовознавство. - 2016. - Т. 2, № 5. - С. 104-107.

  Сотников А. В. Маніпуляція в політичному дискурсі // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 30 березня -1 квітня 2016 р. - К. : Вид. центр КНЛУ. - С. 388-390.

  Сорока І.А. Development of critical thinking skills at English lessons / І.А. Сорока //Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 4 листопада 2016 року) - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016. - C.366-367.

  Степаненко Н.В. Методична розробка на тему "Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. "Моя автобіографія". Збірка "Мисливські усмішки" ("Як варити і їсти суп із дикої качки", "Сом", "Відкриття охоти") / Н.В. Степаненко // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 52-71.

  Степаненко Н.В. Шляхи формування та розвитку комунікативної компетентності студентів засобами інтерактивного навчання на заняттях з української мови та літератури / Н.В. Степаненко // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 43-51.

  Хмель В.В. Інноваційні технології у методології викладання іноземної мови спеціальності / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 72-85.

  Хмель В.В. КРОК 3. Міжнародна інформація та міжнародний бізнес: підручник французької мови для студентів факультетів міжнародних відносин університетів/ В. В. Хмель = KROK 3. Information internationale et business international: Methode de francais/ V. Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 266 с.

  Skurativska М. О. Deutsch. Berufsorientierte Kommunikation/ Німецька мова. Професійноорієнтована комунікація:навчальний посібник з ділової німецької мови для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки "Міжнародна економіка", "Міжнародний бізнес", "Менеджмент" / М. О. Скуратівська.- К.: Університет економіки та права "КРОК"", 2016.- 354 с.

  Скуратівська М.О. Використання інноваційних технологій викладання іноземної мови як фактор забезпечення дієвості знань : ресурси мережі Інтернет / М. О. Скуратівська // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. А.Г. Гудманяна, О. В. Ковтун. - К. : Аграр Медіа Груп, 2016. - С. 253 - 257.

  Скуратівська М.О. Дистанційні технології навчання як засіб формування сучасного освітнього середовища / М. О. Скуратівська // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. (м. Дніпро, 1 жовтня 2016 р.). - Д. : ТОВ "Інновація", 2016. - С. 33 - 35.

  Скуратівська М.О. Загальні підходи до побудови моделі впровадження інновацій у вищій освіті / М. О. Скуратівська // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 березня 2016 р.). - К. : КНЕУ, 2016. - С. 202 - 205.

  Скуратівська М.О. Інноваційні технології викладання німецької мови у вищій школі : використання ресурсів Інтернет / М. О. Скуратівська // Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 4 листопада 2016 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 370 - 371.

  Скуратівська М.О. Міжкультурні аспекти перекладів поезій Т. Г Шевченка німецькою мовою / М. О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання : науково-методичний вісник. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 32 - 37.

  Скуратівська М.О. Німецькі лексичні запозичення в українській мові та їхня історіографія / М. О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання : науково-методичний вісник. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 38 - 42.

  Скуратівська М.О. Проектно-орієнтовані технології викладання іноземної мови / М. О. Скуратівська // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов : новітні тенденції і завдання для вищої школи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3 червня 2016 р.)/ За заг. ред С. О. Білої, І. В. Бонацької, Н. М. Василишиної. - К. : ННІМВ, НАУ, 2016. - С. 117 - 121.

  Скуратівська М.О. Реалізація компетентністного підходу у викладанні іноземної мови професійного спрямування для студентів економічних ВНЗ / М. О. Скуратівська // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 17 березня 2016 р. / За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. - К. : НАУ, 2016. - С. 212 - 213.

  Popadiuk S.S. El espanol en ambito profesional/ S. S. Popadiuk = Іспанська мова у професійній сфері: [навчальний посібник ]/ С.С. Попадюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 149 p.

  Момот Н.М. Бінарність у творчості Т. Шевченка: текст і візуальний ряд / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 10 - 15.

  Кондес Т.В. Види спорту. Спортивні ігри : метод. реком. з дисципліни "Здоров'я людини" для студентів І курсу / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2016. - 49 с

  Кондес Т.В. Змагальний менеджмент. Змагання як функціональна та структурна основа спорту : метод. реком. з дисципліни "Здоров'я людини" для студентів ІІ курсу / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2016. - 20 с.

  Кондес Т.В. Роль анімаційної діяльності в формуванні професійних якостей у студентів спеціальності "Туризм" / Т.В. Кондес //Українські перспективи у світовому розвитку: Матеріали науково-практичної конференції (4 лист. 2016 р., м. Київ). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 466 - 467

  Хмель В.В. Поняття інноваційності у методології викладання іноземної мови спеціальності / В.В. Хмель // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2016 р.) . - К.: НТУУ "КПІ"

  Сорока І.А. Психологічні особливості організаційного середовища вищого навчального закладу/ І.А. Сорока // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. -Вип.25. - С.199-203

  Величко О.О. Міждисциплінарна інтеграція російської мови та профільних дисциплін ВНЗ в навчанні іноземних студентів мові спеціальності / О.О. Величко// Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.368-369.

  Степаненко Н.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Українська література" / Степаненко Н.В. // Збірник завдань для самостійної роботи студентів першого курсу / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" . - К., 2015. - 80 с.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Організаційно-педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Наукові записки Національного пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Сер.: Педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр. ; упоряд. Л. Л. Макаренко. - 2015. - Вип. CXXIII (123). - С. 95 - 102.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Модель формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Нові технології навчання. - 2015. - Вип. 87. - С. 47-53.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Професійно мобільний магістр педагогіки вищої школи: крок до конкурентоспроможного фахівця / Н. В. Коробко (Самойленко) // Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менеджменту освіти. - К. : СПД-ФО Рудник В. А., 2015. - С. 314-327.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Професійна мобільність як запорука професійної кар'єри / Н. В. Коробко (Самойленко) // Наука України: проблеми сьогодення та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (29-30 трав. 2015 р., Одеса) / ГО "Інститут освітньої та молодіжної політики", наук.-навч. центр приклад. інформатики НАН України. - Одеса : ГО "ІОМП", 2015. - С. 28-31.

  Свірідова Ю. О. Пейзажний образ в австралійській поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Свірідова Юлія Олександрівна. - Житомир, 2015. - 311 с.

  Величко О.О. Російська мова. Методичні рекомендації до СРС для студентів-іноземців 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напрямку підготовки 6.030601 Менеджмент (І - ІІ семестри) / О.О.Величко // КНУТД. - Київ, 2015.- 46 С.

  Величко О.О. Російська мова. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів-іноземців І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напрямку підготовки 6.030601 Менеджмент (І -ІІ семестри) / О.О.Величко // КНУТД. - КиЇв, 2015. - 68 С.

  Хмель В.В. Методологічні аспекти викладання іноземної мови для спеціальних цілей на нефілологічному факультеті університетів: у збірнику / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015.

  Мосьпан Н. В. Особенности перевода сказки в рамках лингвосемиотического подхода к тексту// Бидгощ, Польща: Журнал "Heteroglossia" №5 2015, с.133-147.

  Сотников А. В. Методика обучения устному двустороннему переводу // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 квітня 2015 р. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. - С. 643-644.

  Сорока І. А. Психологічна профілактика конфліктів у педагогічному колективі вищого навчального закладу / Ірина Анатоліївна Сорока - дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук. Спеціальність: 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія. УЕП. Київ – 2015. – 256 с.

  Величко О.О. Видо-временные формы глаголов движения (продвинутый этап обучения) /О.О.Величко, Т.Н. Мишакова // Перспективні напрямки світової науки: Зб. статей учасників ХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал світової науки - ХХІ сторіччя" (2-7 квітня 2015 р.). - Запоріжжя, 2015. - Т.І. Науки гуманітарного циклу. - С.58-59.

  Korobko N. Role in forming of professional mobility in the future masters of pedagogics in terms of European integration / N. Korobko // ScienceRise : наук. журн. Спецвип. "Педагогічні науки". - 2015. - № 4/5 (9). - С. 58-62

  Свірідова Ю.О. Методика аналізу поетики пейзажу в австралійських віршованих текстах ХХ століття / Ю.О. Свірідова // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2015. - Вип. 23. - С. 128-134. - (Серія "Лінгвістика").

  Сорока І. Підвищення конфліктологічної компетентності викладачів ВНЗ засобом соціально-психологічного тренінгу/ І. Сорока // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євро інтеграційних процесів: зб. наук. статей / за ред. В.Г. Кременя, М.Ф. Дмитриченка, Н.Г. Ничкало - Уклад.: М.В. Артюшина, В.П. Тименко та ін. - К.: НТУ, 2015. - С. 460-467.

  Хмель В.В. Методологічні аспекти викладання іноземної мови для спеціальних цілей на нефілологічних факультетах університетів / В.В. Хмель // Вища школа.- 2015.-№ 4-5 . - С. 87-98.

  Сорока И. Практические рекомендации для профилактики конфликтов в организации / И. Сорока, И. Сингаевская // Law, Economy and Management in Modern Ambiance: 4th International Conference (17-19 April 2015, LEMiMA, Belgrade, Serbia) - Belgrade, Serbiа: University Union-Nikola Tesla, Faculty of Strategic and Operational Management, 2015. - С. 203-209.

  Аргатюк І.В. Використання мережі Інтернет у викладанні іноземних мов /І.В. Аргатюк. О.В. Базілевич // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 11–12 червня 2015 р).: тези доп. – К., 2015. – С. 148–151.

  Кондес Т.В. Атлетична гімнастика : електрон. навч. посіб. для самост. роботи студентів / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2015. - 43 с.

  Пирлік Н. Реалізація принципу "політичного дуалізму" у виступах Мадлен Олбрайт/ Н. Пирлік //Лінгвістичні студії: зб. наук. праць.- 2015.-Вип.30.- С.112-115.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Стан сформованості професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Проблеми освіти. - 2014. - Вип. 80. - С. 144-146.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Професійна мобільність майбутніх викладачів вищої школи як фактор підвищення конкурентоспроможності на ринку праці / Н. В. Коробко (Самойленко) // 35 років на шляху удосконалення професійної компетентності фахівців : історії, сучасність, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (5-6 лют. 2014 р., Донецьк) / Ін-т післядиплом. освіти інженер.-пед. працівників ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України. - Донецьк : ІПО ІПП ДВНЗ "УМО", 2014. - С. 124-129.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Навчальний проект "Здоров'я педагога - сходинки до професійної творчості" / Н. В. Коробко (Самойленко) // Актуальні проблеми здоров'язбереження в Україні: педагогічні та медичні проблеми репродуктивного здоров'я : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару, (24 квіт. 2014 р., Київ) / упоряд.: Л. Г. Горяна, Н. О. Терентьєва. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.В., 2014. - С. 111-113.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Основні принципи та підходи формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Молодий науковець XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., магістрантів і молодих дослідників, (19 листоп. 2014 р., Кривий Ріг) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворізький національний університет". - Кривий Ріг : Вид-во ТОВ "Палітра К", 2014. - С. 75-77.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Компетентнісний підхід у формуванні професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти : матеріали наук.-практ. конф., (11 черв. 2014 р., Київ) / Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "УМО", каф. економіки та управління персоналом ; [ред. кол.: Г. А. Дмитренко (голов. ред.), Т. І. Бурлаєнко, М. С. Діденко]. - К., 2014. - С. 31-34.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Використання методу проектів у формуванні професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Особистість у сучасній освіті: проблеми навчання та розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (14-15 трав. 2014 р., Донецьк) / Ін-т післядиплом. освіти інженер.-пед. працівників ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України. - Донецьк : ІПО ІПП ДВНЗ "УМО", 2014. - С. 129-131.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Отдельные аспекты формирования профессиональной мобильности: студенческий проект "Профессионально мобильный педагог" / Н. В. Коробко (Самойленко) // Инновация, качество образования и развитие : сб. материалов III Междунар. науч. конф. / под общ. ред. А. Д. Заманова. - М., 2014. - С. 136-143.

  Уварова Ю. В. Особистісні детермінанти стилю керівництва майбутніх менеджерів / Ю. В. Уварова ; Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».- Гносиз, 2014. - С. 143–151

  Величко О.О. Види творчих завдань у роботі над текстом із спеціальності в іноземній аудиторії / О.О.Величко, Т.М.Мишакова // Перспективні напрямки світової науки: Зб. статей учасників ХХIX Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал світової науки - ХХІ сторіччя" ( 19-25 листопада 2014 р.).- Запоріжжя, 2014.- Т.І. Науки гуманітарного циклу. - С. 71-72.

  Величко О.О. Сценарій урочистого зібрання студентів-іноземців КНУТД, присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка / О.О.Величко, Т.М. Мишакова// Мова та історія: Зб. наукових праць. - Київ, 2014.- Вип. 279.- С.6-15.

  Сорока І.А. Практичні рекомендації щодо профілактики конфліктів у педагогічному колективі ВНЗ / І.А. Сорока // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 р.). - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2014. - C. 371-372.

  Сорока І.А. Визначення здатності викладачів ВНЗ до управління стресом / І.А. Сорока // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези Х Ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (Київ, 24-25 квітня 2014 р.) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. - К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2014. - C. 82-83.

  Soroka I. Conflictological competence as a component of professional competence of university teachers / I. Soroka // Application of New Technologies in Management: 4h International Conference (24-26 April, 2014, Belgrade, Serbia). - Belgrade, Serbia: University Union-Nikola Tesla, Faculty of Strategic and Operational Management, 2014. - P. 974-979.

  Soroka I. SWOT analysis of the teaching process in higher educational institutions / Soroka // Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal [Електронний ресурс] // American Councils Moldova - January, 2014, Volume 3. - Р. 40-41. - Режим доступу до журн.: http://www.americancouncils.md/news/1010. - ISSN 1857-3193.

  Сотников А. В. Взаємодія вербальних та невербальних засобів комунікації у політичному дискурсі (на матеріалі британських політичних промов) // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження та перспективи / НАН України, Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов. - К. : Логос, 2014. - С. 162-170.

  Сотников А. В. Англійська мова. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів 5 року навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр", спеціальність 8.02030302 "Мова і література (російська)". - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - 48 с.

  Сотников А. В. Англійська мова. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів 5 року навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр", спеціальність 8.02030304 "Переклад (російська)" . - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - 42 с.

  Сотников А. В. Вимоги до усного двостороннього перекладу та його труднощі // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : Матер. 1-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квітня 2014 р., НТУУ "КПІ". - К. : Кафедра. - С. 91-93.

  Сотников А. В. Усний двосторонній переклад. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів 4 року навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", напрям підготовки 6.020303 "Філологія (Переклад (російська). - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - 33 с.

  Сотников А. В. Усний двосторонній переклад. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів 5 року навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр", спеціальність 8.02030304 "Філологія (Переклад (російська) . - К. : Вид. Центр КНЛУ, 2014. - 31 с.

  Сотников А. В. Особенности перевода устойчивых выражений // Матер. Міжнар. наук.-практ. семінару "Сучасні проблеми зіставного мовознавства, методики навчання іноземних мов та перекладу". - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 77-80.

  Сотников А. В. Процес формування фонетичної компетенції // Україна і світ: діалог мов та культур: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 березня 2014 р. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 415-417.

  Леонтьєва О. Функціонування іменного предиката з семантикою оцінки в публіцистичних текстах / О. Леонтьєва // Науковий вісник Херсонського державного університету". Сер. : Лінгвістика. - 2014. - Вип. 21. - С. 180-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2014_21_46

  Величко О.О. Русский язык. Задания для иностранных студентов факультета дизайна по курсу "История костюма". Часть ІІІ. Часть IV / О.О.Величко // КНУТД. - Київ, 2014. - 27 c.

  Величко О.О. Русский язык. Тексты и задания к курсу "История костюма" для иностранных студентов факультета дизайна. Часть ІІ. / О.О.Величко // КНУТД.- Київ, 2014. - 15 c.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Роль иностранного языка в формировании профессиональной мобыльности будущих магистров педагогики высшей школы / Н. В. Коробко (Самойленко) // Профессиональное развитие педагогических и управленчиских кадров в Московском мегаполисе : сб. материалов Пятой город. науч.-практ. конф., (10 апр. 2014 г., Москва). - М., 2014. - С. 167 -169.

  Уварова Ю. В. Особливості усвідомлення стильових характеристик спілкування майбутніх менеджерів / Ю. В. Уварова ; Практична психологія та соціальна робота. - 2014.- № 9. - С. 75–79

  Сотников А. В. Просодична актуалізація інтенції спонукання до дії // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. / [ відп. ред. Н.М. Корбозерова ]. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - Вип. 33. - С. 202-212.

  Свірідова Ю.О. Опис природи і пейзаж: критерії розрізнення (на матеріалі австралійської поезії ХХ ст.) / Ю.О. Свірідова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - Вип. 2 (74). - С. 227-232.

  Сорока И.А. Сравнение степени сформированности конфликтологической компетентности преподавателей высших учебных заведений Украины и Венгрии / И.А. Сорока // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2014. - Т. 19. - Вип. 1 (31). - C. 297-302. - (Серія "Психологія").

  Сорока І. А. Рівні розвиненості конфліктологічної компетентності викладачів ВНЗ / І. А. Сорока ; Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.- Алчевськ: ДонДТУ, 2014. - С. 183–186

  Попадюк С.С. Друга ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) (іспанська) / С.С. Попадюк // Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (напрям підготовки "Менедмжент", ВГСП12). - К.: Університет "КРОК", 2014. - 37 с.

  Попадюк С.С. Третя ділова іноземна мова (іспанська) / С.С. Попадюк // Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (напрям підготовки "Міжнародна економіка, 3.28). - К.: Університет "КРОК", 2014. - 27 с.

  Попадюк С.С. Третя іноземна мова (іспанська) / С.С. Попадюк // Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (напрям підготовки "Міжнародна економіка", ГП12). - К.: Університет "КРОК", 2014. - 39 с.

  Сорока І.А. Семінар-тренінг "Психологічна профілактика конфліктів у педагогічному колективі ВНЗ" / І.А. Сорока // Правничий вісник Університету "КРОК" . - 2014. - Вип. 18. - C. 165-169.

  Аргатюк І.В. Інноваційні сучасні підходи до вивчення іноземних мов / І.В. Аргатюк, О.В. Базілевич // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 6-7 червня 2014 р).: тези доп. - К., 2014. - С. 88-92.

  Кондес Т.В. Здоров'язберігаючі аспекти професійного здоров'я майбутніх спеціалістів у освітньому просторі / Т.В. Кондес // Актуальні питання освіти, спорту та здоров'я у вищих навчальних закладах: матеріали I Всеукраїнської наук.- практ. конф.(4 березня 2014 р., м. Донецьк). - Донецьк: ДонДУУ, 2014.- С.25-31.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Професійна мобільність у педагогічній науці / Н. В. Коробко (Самойленко) // Нові технології навчання. - 2013. - Вип. 77. - С. 104-107.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Іншомовна компетентність як умова формування професійної мобільності майбутніх викладачів вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали II Всеукр. наук. конф., (29-30 листоп. 2013 р., Дніпропетровськ) / наук. ред. О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. - Ч. III. - С. 27-29.

  Свиридова Ю.А. Композиция пейзажа в поэтическом тексте (на материале австралийской поэзии ХХ столетия) / Ю.А. Свиридова // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. - Москва: Изд. "Международный центр науки и образования", 2013. - Вып. 7 (14). - С. 47-54. - ISSN 2309-1924.

  Пырлик Н.В. Концепт Россия в политических выступлениях и речах К. Райс / Н.В. Пырлик // Лингвистика ХХІ века: сб. наук. ст.: к 65-летнему юбилею проф. В.А. Масловой/соред. В.В. Колесов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов.-М.:ФЛИНТА: Наука, 2013.-4. (серия "Концептуальный и лингвальный миры"; Вып. 3) -с.364-370.

  Величко О.О. Використання художніх текстів у викладанні дисциплін іноземним студентам / О.О.Величко // Мова міфу, чарівних казок та літературної фантастики (з додатками). -Додаток 8.- Paris- France, 2013 .- С.259-261.

  Величко О.О. Робота над складом слова та словотвором з студентами-іноземцями / О.О.Величко // Мова та історія: Зб.наукових праць.- Київ, 2013. - Вип.268.- С.7-8.

  Величко О.О. Випуск студентів КНУТД - громадян Китайської Народної Республіки / О.О.Величко // Мова та історія: Зб. наукових праць.- Київ, 2013.- Вип. 249.- С.10-12.

  Сотников А. В. Шляхи розвитку навичок усного двостороннього та послідовного перекладу // Актуальні проблеми навчання іноземних мов та перекладу : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2013 р. - К. : Вид. центр КНЛУ. - Освіта України, 2013. - С. 91-93.

  Мосьпан Н. В. Где повысить квалификацию внутреннем аудитору? // К.: Журнал "Незалежний АУДИТОР" №12(23) 2013, С. 71-82

  Мосьпан Н. В. Аудиторы заинтересованы в совершенном документе (в рамках обсуждения изменений в Закон Украины "Об аудиторской деятельности") // К.: Журнал "Незалежний АУДИТОР" №10(21) 2013, С. 58-62 (співавтори - Л.Рубаненко В.Марченко)

  Сотников А. В. Просодична актуалізація взаємодії єдності та успіху в політичному дискурсі // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 03-05 квітня 2013 р. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. - С. 359-360.

  Сотников А. В. Просодична актуалізація взаємодії інтенцій єдності та успіху // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. - Сер. : Філологія. Педагогіка. Психологія. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - Вип. 29. - С. 134-139.

  Сотников А. В. Просодичні засоби актуалізації інтенцій єдності та успіху у політичному дискурсі (на матеріалі сучасного британського політичного дискурсу) // Актуальні питання філології: зб. наук. пр. - КиМУ, 2013. - Вип. 6. - С. 48-57.

  Сотников А. В. Складові компоненти мовної особистості в контексті міжкультурної комунікації // Языковая личность: лингвистика и лингводидактика : сб. науч. тр. - Киев - Черкассы : Изд-во Ю.А.Чабаненко, 2013. - С. 77-80.

  Леонтьєва О. Типологія висловлювань зі значенням стану в романі Л. Костенко "Записки українського самашедшого" / О. Леонтьєва // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). - 2013. - Вип. 17. - С. 219-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2013_17_47

  Величко О.О. Міждисциплінарні принципи здійснення освітнього процесу в сучасному навчальному закладі / О.О.Величко // Ukrainian and Balkan Interdisciplinary Studies (Украински и балкански междудисциплинарни изследования // Сб. статии издателска куща Богиана. - Софія, 2013.- С.229-230.

  Величко О.О. Русский язык. Тексты и задания к курсу "История костюма" для иностранных студентов факультета дизайна. Часть 1. / О.О.Величко // КНУТД.-Київ, 2013. - 23 c.

  Уварова Ю.В. Особливості самоконтролю та рівень його розвитку у студентів у різних видах іншомовної мовленнєвої діяльності / Ю. В. Уварова // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- Університет економіки та права «КРОК», 2013. - C. 74–80

  Сорока И.А. Определение доминирующих типов поведения в конфликтных ситуациях среди преподавателей высших учебных заведений / И.А. Сорока // Развитие высшего образования, демократического общества и рыночной экономики в Европейском контексте: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Кишинеу, Молдова, 25-26 апреля, 2013). Perspectiva academica / Univ. "Perspectiva-INT" - Chisinau: Universitatea "Perspectiva-INT", Vol. IV. - 2013. - C. 84-88. - ISBN 978-9975-4439-4-4.

  Сорока І.А. The role of games in conflict management training / І.А. Сорока // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 29, том І: Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - К.: Гнозис, 2013. - C. 297-301.

  Сорока І.А. Визначення домінуючих типів поведінки в конфліктних ситуаціях серед викладачів вищих навчальних закладів / І.А. Сорока // Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу: тези ІХ Міжнар. конф. з організаційної та економічної психології (30-31 травня 2013 р., м. Київ) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - К. - Алчевськ: ДонДТУ, 2013. - C. 69-70. - ISBN 978-966-310-309-9.

  Сорока І.А. Особливості конфліктів у колективі організації: теоретичний аспект / І.А. Сорока // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 16. - К., 2013. - C. 285-290.

  Сорока І.А. Причини виникнення конфліктів між ієрархічними рівнями у колективі ВНЗ / І.А. Сорока // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали Наук.-практ. конф. молодих учених (6 грудня 2013 р., м. Київ) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - C. 296-299.

  Skuratіvska M. O. Deutsch fuer Wirtschaftsberuf / Німецька мова для економічної спеціальності: навч. посіб. з фахової німецької мови для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент / M. O. Скуратівська. - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 319 с.

  Величко О.О. Філософія почуття кохання в ліриці великого Пушкіна / О.О.Величко // Мова та історія: Зб.наукових праць. - Київ, 2013 .- Вип.249.- С.10-12.

  Кондес Т.В. Роль спортивно-оздоровчого туризму у формуванні професійних компетенцій студентів / Е.М. Снастін, Т.В. Кондес // Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК". - Вип.1. - К., Університет "КРОК", 2013. - С. 85-90.

  Хмель В.В. Конструкції з прийменниковим інфінітивом / В. В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.-К.: Університет економіки та права «КРОК», 2013. - С. 81-89

  Пырлик Н. Речевое поведение женщин во власти (на материале речей и политических выступлений А. Меркель) / Н. Пырлик // Studia linquistika. Вып. XXІІ. Язык. Текст. Дискурс: Современные аспекты исследований. Сб. научных трудов. - СПб.: Политехника-сервис, 2013. - С. 161-171

  Пырлик Н.В. 11 сентября в политическом дискурсе К. Райс / Н.В. Пырлик // Нова філологія. Збірник наукових праць.- 2013.-№ 55. -С. 166-170.

  Пырлик Н.В. Особенности речевого портрета женщин во власти / Н.В. Пырлик // Магия ИННО: новые технологии в языковой подготовке специалистов-международников: материалы научно-практической конференции к 70-летию факультета международных отношений (Москва, 4-5 октября 2013 г.) Т. 2/отв. ред. Д.А. Крячев.-Моск .гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД России-М.: МГИМО-Университет, 2013.-с. 61-68. (электронная версия)

  Сотников А. В. Просодичні засоби актуалізації комунікативно-прагматичних інтенцій у британській політичній промові (експериментально-фонетичне дослідження) : дис.... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германскі мови» / А. В. Сотников. – Київ, 2012. – 274 с.

  Pyrlik N. Modell einer linguistiscen Analyse der Reden von A. Merkel / N. Pyrlik // Humanities across the Borders [collection of papers/editors-in-chief O.L.Byessonova, N. I. Panasenko]-Donetsk-Trnava: DonNU, 2012.-p. 127-135.

  Velichko O.O. Aspects of the Russian Language Tutoring to Foreign Students / O.O.Velichko, L.F.Akolzina, T.M.Mishakova // Institute Culturel de Solenzara 38. Boulevard Flandrin 75116 Paris- France- 2012. - P.243-245.

  Величко О.О. Підбір спеціальних текстів для студентів-іноземців перших курсів / О.О.Величко, А.Ф.Акользіна // Мова та історія: Зб. наукових праць. - Київ, 2012.- Вип.204 .-С.63-66.

  Soroka I. Conflict management in teaching process / I. Soroka // International conference "Bridges and parallels between the history of 175 years old Hungarian and the Central European kindergarten teacher training" (Szekszard, November 8 - November 9, 2012) / PTE IGYK. - Pecsi Tudomanyegyetem, 2012. - P. 14.

  Маринович В. В. Інструменти конкурентного бенчмаркінгу у посиленні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Інформаційна та економічна безпека (INFECO 2012)]. - Харків: ХНЕУ, 2012.

  Маринович В. В. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / В.В. Маринович // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ. - Харків, 2012. - Вип. 1 (12). - С. 112-117.

  Мосьпан Н. В. Аналіз авторського мовного мислення з погляду циклізації текстів в дидактичному контексті (на прикладі збірки казок Р. Кіплінга "Just So Stories") // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17. - Серія 17 Теорія і практика навчання та виховання. - Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 21. - С. 97-102

  Мосьпан Н. В. Дидактичні функції літературної казки, обумовлені позамовними факторами її створення (на прикладі збірки казок Р. Кіплінга "Just So Stories")// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 5. - Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 36. - С. 165-170

  Мосьпан Н. В. Казка як лінгвосеміотичний знак і її виховні функції// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 37. - С. 210-215

  Мосьпан Н. В. Педагогічні аспекти перекладу дитячої літератури// Наукові записки: Серія Педагогічні та історичні науки Вип. СVІІ (107). - Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 37. - С. 135-142

  Мосьпан Н. В. Педагогічні та лінгвоперекладознавчі аспекти казок Р. Кіплінга в українських перекладах// Наукові записки: Серія Педагогічні та історичні науки Вип. СІ (101). - Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 37. - С. 183-190

  Мосьпан Н. В. Художній переклад як засіб формування соціокультурної компетенції учнів (на прикладі збірки казок Р. Кіплінга "Just So Stories") // Наукові записки: Серія Педагогічні та історичні науки Вип. СVІІІ (108). - Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 37. - С. 135-142

  Сотников А. В. Нарис сучасних досліджень політичного дискурсу: лінгвістичний аспект // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. - Сер. : Філологічні науки. - 2012. - № 1 (3). - С.186-191.

  Сотников А. В. Просодичні засоби актуалізації комунікативно-прагматичних інтенцій в британському політичному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови". - К. : КНЛУ, 2012. - 19 с.

  Marynovych, Victoria. Lexical approach / В.В. Маринович // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Oбмін досвідом - шлях до професійного взаємозбагачення]. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 44-53.

  Величко О.О. Русский язык как иностранный. Методические рекомендации для студентов-иностранцев ІІІ курса факультета дизайна. Основные виды одежды (Художественное оформление) / О.О.Величко , Т.М.Мишакова, Т.В. Ченська // КНУТД. - Київ, 2012. - 12 c.

  Хмель В.В. КРОК 2. Професійне спілкування та міжнародна економіка: підручник французької мови для студентів факультетів міжнародних відносин університетів/ В.В. Хмель = KROK 2. Communication professionnelle et economie internationale: Methode de francais/ V.Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 356 с.

  Soroka I.A. Business Aspects: English for Specific Purposes/ I. A. Soroka, Zh. V. Sevastianova = Аспекти бізнесу: навчальний посібник/ І.А. Сорока, Ж.В. Севастьянова. - K.: KROK University, 2012. - 156 p.

  Пирлік Н. Промова Ангели Меркель 18 березня 2008 року: лінгвістичний аналіз / Н. Пирлік //Лінгвістичні студії: зб. наук. праць.- 2012.-Вип.25.-С. 145-148.

  Маринович В. В. До питання про економічну природу бенчмаркінгу / В. В. Маринович ; Вчені записки Університету «КРОК».- Університет економіки та права «КРОК», 2011.- Вип. 28. - 12 с.

  Величко О.О. Навчання російській мові іноземних студентів із урахуванням спеціальності ( з досвіду роботи) / О.О.Величко, А,Ф.Акользіна, Т.М.Мишакова // Мова та історія: Зб. наукових праць .- Київ, 2011.- Вип.161.- С.71-73.

  Мосьпан Н. В. Семіолінгвістичний аспект українських перекладів казок Р. Киплинга /монографія // К.: "Освіта України", 2011 р. - 279 с.

  Сорока І. А. Оксюморон як літературна фігура / І. А. Сорока // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- Університет економіки та права «КРОК», 2011.- Вип. 2. - С. 140-144

  Сорока І. А. Позитивний соціально-психологічний клімат як засіб профілактики конфліктів у педагогічному колективі / І. А. Сорока // Правничий вісник Університету «КРОК».- Університет "КРОК", 2011.- Вип. 9. - С. 150-154

  Хмель В.В. Викладання французької мови як другої/третьої іноземної: підручник як основний дидактичний матеріал / В. В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- Університет економіки та права "КРОК", 2011.- Вип. 2. - С. 145-164

  Скуратівська М.О. Друга іноземна мова (німецька): навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів напряму підготовки "Міжнародна економіка", 2-4 курси / М.О. Скуратівська . - К.: Університет "КРОК", 2011. - 56 с.

  Сорока І.А. «Проклятые вопросы» Леонида Андреева / І. А. Сорока // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- Університет економіки та права «КРОК», 2011.- Вип. 2. - С. 131-139

  Uvarova J.V. Company: Workbook / J. V. Uvarova .- Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2011. - 62 с.

  Момот Н.М. Проводарі-мойсеї: власна трагедія – трагедія народу (В. Винниченко «Відродження націй» – на шляху до української державності) / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - Університет економіки та права «КРОК». - 2011. - С. 57-64

  Хмель В.В. Методика роботи з текстом на заняттях з французької мови як другої/третьої іноземної / В. В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник /Університет економіки та права «КРОК».- 2011.- Вип. 2. - С. 165–177

  Хмель В.В. КРОК 1. Практичний курс французької мови: підручник для студентів-економістів факультетів міжнародних відносин університетів/ В. В. Хмель = KROK 1. Methode de francais pour les etudiants en economie internationale: manuel/ V. Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 204 с

  Sevastianova Zh.V. Management English. Develop your language skills/ Zh.V.Sevastianova, I.A.Soroka. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 184 с.

  Кондес Т.В. Особливості застосування засобів фізичної культури у формуванні професійно важливих якостей майбутнього менеджера/ Т. В. Кондес //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2010. - Том 2, Вип 5. - С. 43-49

  Сорока І. А. Позакласне читання. Розробка вправ до оповідань Оскара Уайльда / І. А. Сорока.- Університет економіки та права «КРОК», 2009

  Сорока І. А. Психолингвистический анализ стихотворения М. Цветаевой / І. А. Сорока.- Університет економіки та права «КРОК», 2009. - С. 39 - 50.

  Хмель В.В. Вступний фонетичний курс французької мови: навчальний посібник/ В. В. Хмель = Cours introductif de phonetiigue du francais: manuel/ V. Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 46 с

  Soroka I.A. Volkhochschule or How They Teach English in Germany / I. A. Soroka // Інноваційні технології викладання англійської мови та стратегії мовної освіти упродовж життя: Міжнародна конференція ITEFL Ukraine .- Київ, 2009

  Момот Н.М. Українська мова для економістів:Практичний курс / Н. М. Момот. - 2009

  Момот Н.М. Щоденниковість та автобіографізм у повісті Т. Шевченка «Близнецы» (філософська інтерпретація) / Н. М. Момот // Слово і час .- 2009. - № 8.- С. 70-85

  Свірідова Ю.О. Іконічний спосіб зображення пейзажу в австралійській поезії ХХ ст. / Ю.О. Свірідова // Наукові записки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. - Вип. 75 (3). - С. 102-105. - (Серія "Філологічні науки").

  Свірідова Ю.О. Передконцептуальна основа формування пейзажу в австралійській поезії ХХ століття / Ю.О. Свірідова // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали VI Міжвузів. конф. молодих учених (м. Донецьк, 28-29 січня, 2008 р.). - Донецький національний університет, 2008. - Т. 2. - С. 69-72.

  Свірідова Ю.О. Фонографічні засоби створення пейзажу в австралійській поезії ХХ століття / Ю.О. Свірідова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. - Вип. 42. - С. 216-220.

  Мосьпан Н. В. Герменевтика в перекладі (на матеріалі казки Р. Кіплінга) // Нова філологія. - Вип. 28. - Запоріжжя: Вид-во Запорізького нац. університету, 2007. - C. 228-232.

  Мосьпан Н. В. Лінгвістична структура реалізації авторської позиції (на матеріалі перекладів казки Р. Кіплінга) // Лінгвістичні дослідження. - Актуальні проблеми сучасного художнього галузевого перекладу. - Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару 16-17 лютого 2007 року. - Випуск 6. - Горлівка: ГДППМ, 2007. - C. 97-112.

  Мосьпан Н. В. Інтерпретація казкового тексту в перекладі (на матеріалі перекладів казки Р. Кіплінга) // XVI регіональна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів КДПУ імені Миколи Остроградського 26-27 квітня 2007 року. - Тези наукових доповідей. - Кременчук: КДПУ імені Миколи Остроградського, 2007. - C. 445-447.

  Мосьпан Н. В. Знаки-зоосемізми в перекладах казок Р. Кіплінга// Сучасні тенденції розвитку мов: Науковий журнал нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. - Серія 9. - Вип. 1. - Київ, 2007. - C. 321-325.

  Свірідова Ю.О. Семантико-когнітивні та культурологічні аспекти поетики пейзажу в австралійській поезії ХХ ст. / Ю.О. Свірідова // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. - Вип. 5. - С. 353-359. - (Серія "Лінгвістика").

  Свірідова Ю.О. Поетика пейзажу в історичній ретроспективі / Ю.О. Свірідова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: [зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. - К.: Логос, 2007. - Вип. 12. - С. 363-369.

  Свірідова Ю.О. Пейзаж чи геопоетичний образ: досвід лінгвокогнітивного аналізу (на матеріалі австралійської поезії ХХ ст.) / Ю.О. Свірідова // Наука і сучасність: зб. наук. пр. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. - Т. 59. - С. 229-236. - (Серія "Педагогіка. Філологія").

  Uvarova, Yuliya. Commercial Correspondence for International Relations Department/ Yuliya Uvarova, Victoria Marynovych. - K.: KROK University, 2007. - 112 с

  Кондес Т.В. Чому не працює система? / І.А. Бурлакова, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Кондес //Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (2-3 лют. 2007 р., м. Київ). - К. : НУ "Києво-Могилянська академія", 2007. - С. 10 - 13

  Хмель В.В. Практичний курс французької мови для технологічних університетів: підручник / В. В. Хмель.- К.:Фірма "ІНКОС", 2007.-264 с.

  Мосьпан Н. В. Літературний процес як система дискурсів (на матеріалі перекладів з англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу. - Збірник наукових праць. - Випуск 19. - Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2006. - C. 149-153.

  Мосьпан Н. В. Языковая структура авторской позиции в переводах сказок Р. Киплинга // Материалы VI Межвузовской конференции молодых ученых "Современные проблемы и перспективы исследования романских и германских языков и литератур" 1-3 февраля 2006 года. - Часть 1. - Донецк: Донецкий национальный университет, 2006. - C. 65-68.

  Мосьпан Н. В. Проблема інтерпретації художнього твору// Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - Збірник наукових праць. - К .: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Від. ред. Н. М. Корбозерова. - Випуск 9. - К Логос, 2006. - C. 175-180.

  Мосьпан Н. В. Интертекстуальность английской литературной сказки (на примере творчества Р. Киплинга) // Гуманитарные науки // Современный гуманитарный университет. Современная гуманитарная академия. Белгородский филиал СГА. - Сборник научных трудов. - Выпуск 12. - Белгород, 2006. - C. 115-125.

  Мосьпан Н. В. Электронные инструменты переводчика// Гуманитарные науки // Современный гуманитарный университет. Современная гуманитарная академия. Белгородский филиал СГА. Материалы международной научно-практической конференции "Информационные процессы и технологи в экономике, праве и обществе" 3-4 мая 2006 г. - Сборник научных трудов. - Выпуск 13. - Белгород, 2006. - C. 126-135.

  Леонтьєва О.Ф. Мова дипломатичних та аналітичних документів: методичний посібник для студентів. - К., 2005.

  Мосьпан Н. В. Образно-семіотична система казок Р. Кіплінга// Збірник наукових праць. - Випуск 14. - Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. - C. 228-232.

  Мосьпан Н. В. Особливості англійської літературної і народної казки// Літературознавчі студії. - Збірник наукових праць. - Випуск 12. - Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. - C. 334-338.

  Мосьпан Н. В. Прикінцеві формули літературної казки з точки зору теорії інтертекстуальності// Мова і культура. - Вип. 9, Том III (91) - Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. - C. 179-183.

  Леонтьєва О.Ф. Теорія і практика комунікацій // Збірник завдань для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету міжнародних відносин, спеціальність "Міжнародна інформація": Випуск 4 (Форма навчання - денна. Семестр - 4) / В.О. Соловйов, О.Ф. Леонтьєва. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - С. 11-17.

  Кондес Т.В. Практичні аспекти формування культури здоров'я у ВНЗ / І.А. Бурлакова, Т.В. Кондес // Менеджмент бібліотечної діяльності. Управління персоналом освітянських бібліотек:матеріали інформ. семінару (4-5 берез. 2004 р., м. Київ). - К. : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2004. - С. 14 - 16

  Леонтьєва О.Ф. Смислові конотації дієслів мовлення у казковому дискурсі (на матеріалі українських народних казок про тварин): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2003. - 19 с.

  Леонтьєва О.Ф. Смислові конотації дієслів мовлення у казковому дискурсі (на матеріалі українських народних казок про тварин): дисертація канд. філол. наук: 10.02.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003.

  Хмель В.В. Комунікативний підхід у викладанні французької мови в технологічному університеті / В.В. Хмель // Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України: Зб. наук. статей учасників Всеукр. наук.- практ. конф. ( Київ, 23-24 груд. 2003 р.) / Редкол.: І.І. Тимошенко (голова) та ін. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.- С. 518-522.

  Хмель В.В. Французька мова: Дієслово:метод. вказівки до практ. занять для студентів усіх спец. ден. та заочн. форм навч. / В.В. Хмель. - К.: НУХТ, 2003. - 56 с.

  Леонтьєва О. Особливості учасників ситуації у казках про тварин // зб. Система і структура східнослов’янських мов”. К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2002. С. - 186-192.

  Хмель В.В. Навчальні засоби виховання студентів під час занять з французької мови та у позанавчальний час. / В.В. Хмель // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції (9, 10 жовтня 2002 р., Київ) "Актуальні проблеми виховання студентів, формування їх як особистостей у вищих закладах освіти". - Київ: НУХТ, 2002. - 106 с.

  Пирлік Н.В. Засоби вираження супроводжувальної дії в німецькій мові / Н.В. Пирлік : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.В. Пирлік; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 19 с. — укp.

  Леонтьєва О.Ф. Дієслова на позначення комунікативного акту: спільне і різне в їх смислах // Українська мова та література. - 2000. - № 165. - С. 12

  Кондес Т.В. Інноваційні методи фізичного виховання у формуванні фізичної культури студента / І. А. Бурлакова, Т. В. Кондес //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2000. - Вип. 4. - С. 174-178

  Пирлік Н.В. Категорія часу у мовній картині світу / Н. В. Пирлік // Семантика мови і тексту: Збірник статей VI Міжнародної конференції(26-28 вересня 2000 року). – Івано-Франківськ: Пласт, 2000. – С. 460-464.

  Кондес Т.В. До питання про формування здорового способу життя студентів і викладачів Інституту економіки, управління та господарського права /І. А. Бурлакова, Т. В. Кондес //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 1999. - Вип. 3. - С. 176-179

  Кондес Т.В. Здоров'я нації та трудовий потенціал України / І.А. Бурлакова, Л.Г. Апанасенко, Т.В. Кондес // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1998. - Вип. 2. - С. 119 - 121

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.