Зображення контакту

Кондес Тетяна Василівна

Майстер спорту з веслування на байдарках і каное. Cуддя міжнародної категорії з веслування на човнах «Дракон». Чемпіон і багаторазовий призер чемпіонатів України

Адреса:
Кабінет 005

Телефон: (+38 044) 455-57-12, вн.102

Інша інформація:

З 2001 року працює в секції фізичного виховання та спортивного туризму Університету економіки та права «КРОК»

 

Публікації

  Кондес Т.В. Погляди на навчальні напрями та особливості підготовки учнів до самостійної туристської діяльності / Т.В. Кондес, М.І. Матвієнко //Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 берез. 2019 р., м. Київ). - К. : НППУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. - С. 275 - 278

  Кондес Т.В. Соціально-психологічний аналіз формування здоров'язберігаючої поведінки у майбутніх фахівців соціономічного профілю на основі компетентнісно-діяльнісного підходу / Т.В. Кондес // Психологічні науки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 берез. 2019 р., м. Запоріжжя). - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. - С. 65 - 70

  Кондес Т.В. Сформованість здоров'язберігаючих компетентностей як умова збереження і зміцнення здоров'я у майбутніх фахівців соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. -2019. - № 1 (48). - С. 123- 131

  Кондес Т.В. Психологічна компонента у формуванні адаптації особистості в організації / Т.В. Кондес // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 448-450

  Кондес Т.В. Значимість психофізичної підготовки в структурі здоров'язберігаючих компетенцій у майбутніх фахівців соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. -2018. - № 3 (47). - Т. 3. - С. 90 - 99

  Кондес Т.В. Психофізичні аспекти підготовки менеджерів з туризму / Т.В. Кондес // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.753-756

  Кондес Т.В. Психологічні особливості ставлення до здоров'я у вимірі ціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Збірник наукових праць: Психологія /Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника. -2018. - Вип.23. - С. 108- 119.

  Кондес Т.В. Психологічні аспекти формування здоров'язберігаючих компетенцій в системі підготовки спеціалістів соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. - 2018. - Т. ІХ., Вип. 11. - С. 106 - 114.

  Кондес Т.В. Фізична культура і здоров'я : електронний навчальний посібник / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2017. - 126 с.

  Кондес Т.В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства на практичних заняттях з дисципліни "Організація анімаційної діяльності" / Т.В. Кондес // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 404-406.

  Кондес Т.В. Види спорту. Спортивні ігри : метод. реком. з дисципліни "Здоров'я людини" для студентів І курсу / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2016. - 49 с

  Кондес Т.В. Змагальний менеджмент. Змагання як функціональна та структурна основа спорту : метод. реком. з дисципліни "Здоров'я людини" для студентів ІІ курсу / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2016. - 20 с.

  Кондес Т.В. Роль анімаційної діяльності в формуванні професійних якостей у студентів спеціальності "Туризм" / Т.В. Кондес //Українські перспективи у світовому розвитку: Матеріали науково-практичної конференції (4 лист. 2016 р., м. Київ). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 466 - 467

  Кондес Т.В. Атлетична гімнастика : електрон. навч. посіб. для самост. роботи студентів / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2015. - 43 с.

  Кондес Т.В. Здоров'язберігаючі аспекти професійного здоров'я майбутніх спеціалістів у освітньому просторі / Т.В. Кондес // Актуальні питання освіти, спорту та здоров'я у вищих навчальних закладах: матеріали I Всеукраїнської наук.- практ. конф.(4 березня 2014 р., м. Донецьк). - Донецьк: ДонДУУ, 2014.- С.25-31.

  Кондес Т.В. Роль спортивно-оздоровчого туризму у формуванні професійних компетенцій студентів / Е.М. Снастін, Т.В. Кондес // Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК". - Вип.1. - К., Університет "КРОК", 2013. - С. 85-90.

  Кондес Т.В. Особливості застосування засобів фізичної культури у формуванні професійно важливих якостей майбутнього менеджера/ Т. В. Кондес //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2010. - Том 2, Вип 5. - С. 43-49

  Кондес Т.В. Чому не працює система? / І.А. Бурлакова, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Кондес //Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (2-3 лют. 2007 р., м. Київ). - К. : НУ "Києво-Могилянська академія", 2007. - С. 10 - 13

  Кондес Т.В. Практичні аспекти формування культури здоров'я у ВНЗ / І.А. Бурлакова, Т.В. Кондес // Менеджмент бібліотечної діяльності. Управління персоналом освітянських бібліотек:матеріали інформ. семінару (4-5 берез. 2004 р., м. Київ). - К. : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2004. - С. 14 - 16

  Кондес Т.В. Інноваційні методи фізичного виховання у формуванні фізичної культури студента / І. А. Бурлакова, Т. В. Кондес //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2000. - Вип. 4. - С. 174-178

  Кондес Т.В. До питання про формування здорового способу життя студентів і викладачів Інституту економіки, управління та господарського права /І. А. Бурлакова, Т. В. Кондес //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 1999. - Вип. 3. - С. 176-179

  Кондес Т.В. Здоров'я нації та трудовий потенціал України / І.А. Бурлакова, Л.Г. Апанасенко, Т.В. Кондес // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1998. - Вип. 2. - С. 119 - 121

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Кондес Тетяна Василівна