Кондес Тетяна Василівна — Університет «КРОК»

Зображення контакту

Кондес Тетяна Василівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Майстер спорту з веслування на байдарках і каное. Cуддя міжнародної категорії з веслування на човнах «Дракон». Чемпіон і багаторазовий призер чемпіонатів України та призер Чемпіонату Європи.

Адреса:
Кабінет 005

Телефон: (+38 044) 455-57-13, вн.102

Інша інформація:

З 1996 року працює в секції фізичного виховання та спортивного туризму Університету економіки та права «КРОК»

 

Публікації

  Кондес Т. Використання форм туристської анімації в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму / Т. Кондес // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 152-161. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-152-161

  Sheviakov O. Resocialization of the population of Ukraine in the post-war period / O. Sheviakov, I. Burlakova, Kondes T. // 3rd International Conference on Corporation Management-2023 (29 June 2023, Estonia). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/521/60

  Особливості роботи з психотравмами майбутніх фахівців з туризму в умовах війни / О. Шевяков, І. Бурлакова, Т. Кондес, О. Чередніченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 183-94. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-183-194. -

  Burlakova I. The role of social-psychological management methods in the tourism industry / I. Burlakova, T. Kondes // Relationship between public administration and business entities management-2023: collection of theses 3nd International online Conference (November 24, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.

  Burlakova I. Psychological intervention and corporate well-being / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/380

  Psychological conditions for the implementation of a competency-based approach to the training of specialists in the organization of tourist animation / I. Burlakova, O. Sheviakov, V. Kornienko, T. Kondes // Public Administration and Law Review. - 2022. - № 2(10). - Pp. 74-85. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-2-74

  Бурлакова І.А. Проблеми та перспективи формування здоров'язберігаючих компетентностей у студентському середовищі / І. А. Бурлакова, О. В. Шевяков, Т. В. Кондес // Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава,27 січня 2022 р.): у 2 ч. Ч.2. - Полтава: ЦФЕНД, 2022. - С. 39-40. - http://www.economics.in.ua/2022/02/2.html

  Бурлакова І.А. Психолого-педагогічна система формування здоров'язберігаючих компетентностей у студентському середовищі / І. А. Бурлакова, О. В. Шевяков, Т. В. Кондес // Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпро, 11 травня 2022 р.). - Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. - С. 10-12.

  Burlakova I. Cognitive flexibility of thinking as a necessary condition for human adaptation to complex life situations / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022. - https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/481

  Бурлакова І.А. Сучасний вектор підготовки фахівців з організації туристської анімації / І. А. Бурлакова, Т. В. Кондес // Регіональний туризм: сучасні виклики та перспективи розвитку: колективна монографія/ В. Г. Алькема [та ін.]; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 54-128.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf

  Шевяков О.В. Професійні здоров'язберігаючі компетентності майбутнього фахівця / О. В. Шевяков, І. А. Бурлакова, Т. В. Кондес // Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпро, 11 травня 2022 р.). - Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. - С. 16-19.

  Social and pedagogical aspects of occupational health of specialists / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes, V. Kornienko, I. Ostapenko // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 4(10). - Pp. 38-43. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-38.

  Burlakova I. Coaching as a tool for the formation of corporate well-being / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/306

  Кондес Т.В. Туристична анімація як метод і форма соціальної активності та рекреаційної діяльності особистості / Т.В. Кондес // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 144-146. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/575

  Кондес Т.В. Шляхи вдосконалення професійних компетенцій працівників рекреаційних підприємств в умовах сучасних викликів / Т.В. Кондес // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/828

  Burlakova I. Formation of psychological resource potential personality as a strategy for combating manifestations of academic dishonesty / I. Burlakova, T. Kondes // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches. - 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/253

  Burlakova I. Psychological predictors of the formation of health-preserving competentness of future specialists / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // Public Administration and Law Review. - 2021. - № 4 (8). - С. 74-79

  Sheviakov O. Psychological and pedagogical technologies improving the system of training athletes (on the example of temporality of experience) / O. Sheviakov, I. Burlakova, T. Kondes // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 240-248. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-240-248

  Кондес Т.В. Психолого-педагогічна система формування здоров'язберігаючих компетентностей майбутніх фахівців з менеджменту туризму / Т.В. Кондес, І.А. Бурлакова, О.В. Шевяков // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 202-211. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-202-211

  Pedagogy and psychology for high school students / I. Burlakova, I. Synhaivska, T. Malkova, O. Petrunko, T. Kondes, N. Nakonechna // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 28-32.-URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20392/

  Burlakova I. Psychological aspects of academic integrity / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020) :Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - Pp. 31-32

  Психологічне забезпечення педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник / І.А. Бурлакова, Н.О. Євдокимова, О.А. Агарков, ... Т.В. Кондес. - Київ: ВД Кондор, 2020. - 276 c.

  Burlakova I. Wellness training in the system of corporate well-being / I. Burlakova, T. Kondes // International Conference on Corporation Management-2020: book of abstracts (3-5 December 2020, Tallinn, Estonia). - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University : Academy of Economics and Pedagogy, 2020. - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/116

  Burlakova I. Features of corporate well-being / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // Corporate Management: from Creation to Success: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 145-154

  Кондес Т.В. Анімація як ефективний засіб формування професійних компетенцій майбутніх фахівців з туризму / Т.В. Кондес // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 383-384. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/36

  Кондес Т.В. Гендерні відмінності в формуванні здоров'язберігаючої поведінки студентської молоді / Т.В. Кондес // Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції (з міжнародною участю) (Сєвєродонецьк, 10 квітня 2020 р.). - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім В.Даля, 2020. - С. 118-121.

  Burlakova I. Cognitive approach to corporate well-being management / I. Burlakova, T. Kondes, O. Sheviakov // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 29-30

  Кондес Т.В. Погляди на навчальні напрями та особливості підготовки учнів до самостійної туристської діяльності / Т.В. Кондес, М.І. Матвієнко //Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 берез. 2019 р., м. Київ). - К. : НППУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. - С. 275 - 278

  Кондес Т.В. Соціально-психологічний аналіз формування здоров'язберігаючої поведінки у майбутніх фахівців соціономічного профілю на основі компетентнісно-діяльнісного підходу / Т.В. Кондес // Психологічні науки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 берез. 2019 р., м. Запоріжжя). - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. - С. 65 - 70

  Кондес Т.В. Сформованість здоров'язберігаючих компетентностей як умова збереження і зміцнення здоров'я у майбутніх фахівців соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. -2019. - № 1 (48). - С. 123- 131

  Кондес Т.В. Психологічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців харчової промисловості / Т. В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2019. - № 3(50), Т.3. - С. 164-174. - DOI 10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-164-174

  Кондес Т.В. Психологічна компонента у формуванні адаптації особистості в організації / Т.В. Кондес // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 448-450

  Кондес Т.В. Соціально-психологічні особливості формування здоров'язберігаючих компетентностей майбутніх фахівців соціономічного профілю: дис... канд. психол. наук : 19.00.05 / Т.В. Кондес ; СНУ ім. В. Даля. - Сєвєродонецьк, 2019. - 244 с

  Кондес Т. Психологічні особливості ставлення до здоров'я у вимірі ціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів соціономічного профілю / Т. Кондес // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - 2019. - Вип. 22. - С. 82-87

  Кондес Т.В. Значимість психофізичної підготовки в структурі здоров'язберігаючих компетенцій у майбутніх фахівців соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. -2018. - № 3 (47). - Т. 3. - С. 90 - 99

  Кондес Т.В. Психофізичні аспекти підготовки менеджерів з туризму / Т.В. Кондес // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.753-756

  Кондес Т.В. Психологічні аспекти формування здоров'язберігаючих компетенцій в системі підготовки спеціалістів соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. - 2018. - Т. ІХ., Вип. 11. - С. 106 - 114.

  Кондес Т.В. Фізична культура і здоров'я : електронний навчальний посібник / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2017. - 126 с.

  Кондес Т.В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства на практичних заняттях з дисципліни "Організація анімаційної діяльності" / Т.В. Кондес // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 404-406.

  Кондес Т.В. Інноваційні методи формування стійкої мотивації до здорового способу життя у майбутніх фахівців соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2017. - № 3(3). - С. 70-77

  Кондес Т.В. Види спорту. Спортивні ігри : метод. реком. з дисципліни "Здоров'я людини" для студентів І курсу / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2016. - 49 с

  Кондес Т.В. Змагальний менеджмент. Змагання як функціональна та структурна основа спорту : метод. реком. з дисципліни "Здоров'я людини" для студентів ІІ курсу / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2016. - 20 с.

  Кондес Т.В. Роль анімаційної діяльності в формуванні професійних якостей у студентів спеціальності "Туризм" / Т.В. Кондес //Українські перспективи у світовому розвитку: Матеріали науково-практичної конференції (4 лист. 2016 р., м. Київ). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 466 - 467

  Кондес Т.В. Атлетична гімнастика : електрон. навч. посіб. для самост. роботи студентів / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2015. - 43 с.

  Кондес Т.В. Здоров'язберігаючі аспекти професійного здоров'я майбутніх спеціалістів у освітньому просторі / Т.В. Кондес // Актуальні питання освіти, спорту та здоров'я у вищих навчальних закладах: матеріали I Всеукраїнської наук.- практ. конф.(4 березня 2014 р., м. Донецьк). - Донецьк: ДонДУУ, 2014.- С.25-31.

  Кондес Т.В. Особливості виховання здорової особистості у ВНЗ при формуванні професійно важливих якостей майбутнього менеджера / Т.В. Кондес, І.А. Бурлакова // Сучасні технології у навчанні на заняттях з фізичної культури: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Черкаси, 2-4 липня 2014 р.). - Черкаси:ЧІБС УБС НБУ, 2014. - С. 9-11

  Кондес Т.В. Формування фізичної культури студентів - вагомої складової психологічного супроводу забезпечення професійного здоров?я майбутніх спеціалістів / Т.В. Кондес // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. "Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання" 21- 25 квіт. 2014 р., м. Одеса. - Одеса : Вид. Букаєв В.В., 2014. - С. 133 - 137

  Кондес Т.В. Роль спортивно-оздоровчого туризму у формуванні професійних компетенцій студентів / Е.М. Снастін, Т.В. Кондес // Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК". - Вип.1. - К., Університет "КРОК", 2013. - С. 85-90.

  Кондес Т.В. Особливості застосування засобів фізичної культури у формуванні професійно важливих якостей майбутнього менеджера/ Т. В. Кондес //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2010. - Том 2, Вип 5. - С. 43-49

  Кондес Т.В. Чому не працює система? / І.А. Бурлакова, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Кондес //Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (2-3 лют. 2007 р., м. Київ). - К. : НУ "Києво-Могилянська академія", 2007. - С. 10 - 13

  Кондес Т.В. Формування ідеології здоров'я у студентів вищих начальних закладів / Т.В. Кондес // Основи здоров'я та фізична культура. - 2007. - №2. - С. 10-11

  Кондес Т.В. Обгрунтування проблеми викладання фізичного виховання за показниками психологічних особливостей студентської молоді / Т.В. Кондес // Основи здоров'я та фізична культура. - 2007. - №3. - С. 18-20

  Кондес Т.В. Реалізація компетентнісного підходу в модулі фізичного виховання / І.А. Бурлакова, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Кондес, В.В. Мостіпан // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Болонський процес: трансформація навчального процесу у технологію навчання", 26 -27 жовт. 2006 р., м. Київ. - К. : Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2006. - С. 336

  Кондес Т.В. Практичні аспекти формування культури здоров'я у ВНЗ / І.А. Бурлакова, Т.В. Кондес // Менеджмент бібліотечної діяльності. Управління персоналом освітянських бібліотек:матеріали інформ. семінару (4-5 берез. 2004 р., м. Київ). - К. : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2004. - С. 14 - 16

  Кондес Т.В. Інноваційні методи фізичного виховання у формуванні фізичної культури студента / І.А. Бурлакова, Т.В. Кондес // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 2000. - Вип. 4. - С. 174-178

  Бурлакова І.А. До питання про формування здорового способу життя студентів і викладачів Інституту економіки, управління та господарського права /І. А. Бурлакова, Т. В. Кондес //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 1999. - Вип. 3. - С. 176-179

  Кондес Т.В. Здоров'я нації та трудовий потенціал України / І.А. Бурлакова, Л.Г. Апанасенко, Т.В. Кондес // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1998. - Вип. 2. - С. 119 - 121

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Кондес Тетяна Василівна