Спеціальність 073 «Менеджмент»

Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих
Кафедра управлінських технологій | Кафедра управління проєктами та процесами

 • Інформація про спеціальність

  Успішна діяльність організацій та окремих осіб можлива лише за умови ефективного управління. Управління передбачає розпорядження економічними ресурсами. Вид професійної діяльності з управлінням матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами організації називають менеджментом. Сучасний менеджмент – це сукупність концепцій, методів та технологій які дозволяють реалізувати як власні, так і колективні цілі. Головний герой сфери менеджменту організації – менеджер. Менеджер – це сучасна та престижна професія нашого бурхливого і мінливого світу. Репутація на ринку і перспективи розвитку будь-якої організації значною мірою визначаються особистістю менеджера, його професійними здібностями та людськими якостями. Базовим атрибутом менеджера є влада. Влада це можливість та здатність керівника впливати на якість та ділову досконалість організації.

  Спеціальність 073 «Менеджмент» передбачає формування комплексу знань, вмінь та здатностей необхідних для ефективного управління організаціями. Особливостями сучасної підготовки менеджерів є компетентнісний підхід, формування лідерських якостей, орієнтація на використання сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій, засобів телекомунікації і зв'язку для здійснення професійної діяльності з управління організацією та її підрозділами. Сучасний менеджер повинен бути юридично грамотним для врахування діючих норм права в усіх сферах діяльності організації. Бути здатним до пошуку та оцінки нових її ринкових можливостей. Встановлювати та удосконалювати комунікацію між функціональними підрозділами організації. Успішний менеджер компанії повинен мати: високий професіоналізм, навики соціальної відповідальності та етичних норм поведінки, природні й набуті лідерські якості, аналітичний стиль мислення, відкритість і вмотивованість до інноваційних ідей та рішень, комунікабельність, впевненість, рішучість, уміння обґрунтовувати управлінські рішення й реалізовувати їх з колективом, здатність займати і відстоювати активну життєву позицію. Наявність цих рис перетворює професію менеджера на одну з найбільш затребуваних, престижних і високооплачуваних на сучасному вітчизняному та міжнародному ринках праці.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з менеджменту

  для здобуття ступеня магістра з менеджменту

 • Освітня програма «Менеджмент» | бакалавр

  Вступники на спеціальність 073 «Менеджмент» можуть обрати освітню програму «Менеджмент».

  Гарант освітньої програми: к. ек. наук, доцент Кириченко Оксана Сергіївна

  Мета цієї освітньої програми полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі менеджменту, які володіють компетентностями в управлінні та адмініструванні, технологіями системного мислення і лідерськими якостями. Випускники цієї програми здатні розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері загального та функціонального менеджменту організацій. Спроможні керувати колективами працівників в умовах нестабільного ринкового середовища. Програма буде цікавою та надасть старт для подальшого навчання і професійного розвитку цілеспрямованим та мобільним особистостям, які володіють природними лідерськими якостями, а також мріють побудувати кар’єру успішного керівника управлінської, виробничої чи сервісної компанії.

  Особливістю освітньої програми «Менеджмент» є професійна орієнтація на сферу управлінської діяльності підприємств та організацій різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Освітня програма має чітко визначений та адаптований до сучасних умов зміст навчання, який спрямовано на формування комплексу компетентностей необхідних для успішного виконання функцій і завдань управлінської діяльності підприємства. Ця освітня програма є широкоспеціалізованою і дає суттєві можливості подальшого вибору освітньої програми на освітніх програмах магістерського рівня освіти. Вона орієнтована на широкий спектр менеджерських професій, що є вагомою перевагою при працевлаштуванні.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • парадигми, закони, закономірності та принципи сучасного менеджменту;
  • історичні передумови та етапи еволюції менеджменту;
  • концепції, методи та моделі системного, ситуаційного, адаптивного менеджменту;
  • стратегії та тактику антикризового менеджменту сучасних організацій;
  • методичний інструментарій розробки та прийняття управлінських рішень;
  • принципи та методи управлінської діагностики сучасних організацій;
  • методи та системи мотивування персоналу підприємств і організацій;
  • інформаційні системи і технології обґрунтування прийняття та реалізації управлінських рішень.

  Після успішного закінчення програми випускник може продемонструвати вміння:

  • знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією, налагоджувати зворотній зв’язок та вести кореспонденцію з управління;
  • створювати та аналізувати базу даних щодо впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організацій, моделювати бізнес-процеси;
  • розробляти на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій, достатню кількість альтернативних рішень, проводити моніторинг змін в законодавстві, орієнтуватися у системі і змісті нормативних актів для забезпечення правомірності рішень;
  • застосовувати сучасні технології ведення бізнесу та координувати взаємодію з партнерами по бізнесу;
  • обирати оптимальні організаційні форми функціонування і визначати необхідний кадровий потенціал сучасної організації;
  • здійснювати контроль за виконанням рішень, брати участь у розробці стратегічного, поточного та оперативного контролю діяльності та забезпечення виконавчої дисципліни;
  • визначати стратегічні цілі діяльності та організовувати їх реалізацію, планувати виробничу (операційну діяльність);
  • знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею, розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, структурних підрозділів, продукції (товарів, послуг);
  • планувати фінансово-економічні результати і показники господарської діяльності за сучасними методиками;
  • аналізувати взаємозв’язки між функціональними сферами організації з метою підготовки збалансованих управлінських рішень.

  Дисципліни

  Основні дисципліни

  • Адміністративний менеджмент
  • Бізнес-етикет
  • Бізнес-планування
  • Вища математика та теорія ймовірностей
  • Вступ до фаху
  • Гроші та кредит
  • Друга іноземна мова
  • Економіка домогосподарств
  • Економіка підприємства
  • Економіко-математичні методи та моделі
  • Економічна теорія та економічна історія
  • Європейська інтеграція
  • Здоров'я людини (в т.ч. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці)
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
  • Іноземна мова (англійська для ЗНО)
  • Іноземна мова (англійська)
  • Іноземна мова для професійного спілкування
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням
  • Інформаційний менеджмент
  • Інформаційні та цифрові технології
  • Історія вчень менеджменту
  • Історія світової культури
  • Історія України та українська культура
  • Конфліктологія і теорія переговорів
  • Корпоративна культура
  • Країнознавство
  • Логіка
  • Логістика
  • Макроекономіка
  • Маркетинг
  • Менеджмент
  • Менеджмент ІІ
  • Міжкультурні комунікації в бізнесі
  • Міжнародна економіка
  • Міжнародна логістична діяльність
  • Мікроекономіка
  • Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
  • Операційний менеджмент
  • Основи підприємництва
  • Основи управління проектами
  • Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  • Правове забезпечення господарської діяльності
  • Правознавство
  • Практикум з особистісного зростання
  • Професійні цінності та етика
  • Психологія
  • Психологія ділового спілкування
  • Світова економіка
  • Соціально-політичні студії
  • Статистика
  • Стратегічне управління
  • Тайм-менеджмент
  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Управління змінами
  • Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
  • Управління персоналом та економіка праці
  • Філософія
  • Фінанси

  Дисципліни освітньої програми

  • Адміністративний менеджмент
  • Вступ до фаху
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
  • Історія вчень менеджменту
  • Логістика
  • Менеджмент
  • Менеджмент ІІ
  • Міжнародна логістична діяльність
  • Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
  • Операційний менеджмент
  • Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  • Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
  • Управління персоналом та економіка праці

  Практика

  Основними базами практики здобувачів ступеня бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент» є підприємства та організації різних галузей промисловості та сфер економічної діяльності, держані та муніципальні органи і установи, комунальні та казенні підприємства, підприємства-комерційні посередники, торговельні підприємства, заклади соціальної сфери тощо.

  Працевлаштування

  Бакалавр з менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент» підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і може обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, управління бізнес-процесами, управління маркетингом, персоналом тощо. Найбільш затребуваними професіями у сфері менеджменту є: менеджер з продажу, операційний менеджер, менеджер зі збуту, менеджер із закупівель, івент-менеджер, менеджер з розвитку бізнесу, менеджер з реклами, HR-менеджер, менеджер-організатор, PR-менеджер.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

   
 • Освітня програма «Управління логістичною діяльністю» | магістр

  Вступники на спеціальність 073 «Менеджмент» у магістратурі можуть обрати освітню програму «Управління логістичною діяльністю».

  Гарант освітньої програми: д. ек. наук, професор Алькема Віктор Григорович

  Логістичний сервіс в сучасній економіці супроводжує більшість комерційних завдань сучасних підприємств. Якісне вирішення цих завдань можливе лише за умови ефективного управління логістичною діяльністю яка реалізується менеджерами з логістики.

  Місією магістерської освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» спеціальності «Менеджмент» є формування компетентного управлінця у сфері логістичної діяльності організацій, що функціонують як на національному, так і на міжнародному рівнях. Завданнями програми є сформувати у здобувачів ґрунтовних знань, вмінь та інших компетентностей щодо основних теорій, концепцій, законів, принципів та методів логістичної діяльності та моніторингу і аналізу її результатів. При підготовці магістрів значна увага приділяється набуттю вмінь обирати, формувати та оцінювати оптимальну логістичну стратегію з урахуванням критичного рівня ризику, розраховувати її результативність та ефективність. Випускники освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» здатні до діагностики стану логістичної діяльності компанії, планування та реалізації бюджету логістичної діяльності, а також до розробки проектів її вдосконалення. Водночас вони набудуть вмінь формувати та успішно реалізовувати оптимальні логістичні рішення і визначати їх ефективність в перспективі. Окрім того, випускники будуть здатні креативно здійснювати стратегічне і поточне планування та контроль матеріального, інформаційного, фінансового і документаційного забезпечення логістичної діяльності. Формувати сучасні системи реєстрації, облік, контролю, аналізу і синтезу логістичних витрат.

  Особливістю освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» є формування у студентів системних інноваційних знань у сфері управління логістичною діяльністю на національному та міжнародному рівнях. Це широка освітня програма, яка охоплює усі напрямки та види фазової та функціональної логістичної діяльності. Дана освітня програма входить до п'ятірки найпрестижніших і найбільш затребуваних освітніх програм спеціальності «Менеджмент». Випускник програми має унікальний профіль компетентностей, необхідних для здійснення ефективної логістичної діяльності в усіх сферах і галузях економіки. Зміст підготовки магістрів має випереджувальний характер, тобто орієнтований на сучасну світову концепцію управління логістичною діяльністю.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • уміння розробляти ефективні й перспективні логістичні, маркетингові та виробничі стратегії;
  • уміння успішно реалізовувати загальні функції оптимального управління матеріальними та супроводжуючими потоками шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;
  • уміння приймати тактичні та стратегічні рішення в межах своєї компетенції;
  • здатність визначати перспективні цілі та завдання логістичного менеджменту;
  • здатність координувати діяльність функціональних підрозділів підприємства, установи, організації щодо наскрізного управління матеріальними та супроводжуючими потоками;
  • демонструвати здатність налагоджувати взаємодію між фірмами та підприємствами, узгоджувати інтереси постачальників, торгових, транспортних та інших логістичних посередників щодо забезпечення руху товарних потоків; розв’язувати конфлікти, що виникають у цій сфері;
  • володіння знаннями управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (комерційний, транспортний, постачання та збуту, зберігання, складування, інформаційного забезпечення), а також самостійними організаціями на всіх стадіях проходження матеріальних та супроводжуючих потоків з метою мінімізації загальних витрат або підвищення якості обслуговування споживачів продукції чи послуг

  Дисципліни

  Основні дисципліни

  • Бізнес-планування в логістичній діяльності
  • Економічна безпека суб'єктів логістичної діяльності
  • Інноваційно-інвестиційний розвиток логістичних систем
  • Інформаційні системи і технології в логістиці
  • Комерційна діяльність посередницьких підприємств
  • Логістичний аудит
  • Логістичний консалтинг
  • Логістичний менеджмент
  • Логістичний менеджмент міжнародних компаній
  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Міжнародні перевезення
  • Нормативно-правове регулювання логістичної діяльності
  • Оптимізація логістичних рішень
  • Проектування логістичних систем 2
  • Транспортне право
  • Управління ланцюгами поставок
  • Управління партнерськими відносинами
  • Управління розвитком логістичних систем

  Практика

  Основними базами практики здобувачів ступеня магістр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління логістичною діяльністю» є підприємства логістичної та сервісної інфраструктури, оператори логістичних послуг, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, айс-термінали, підприємства – комерційні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії.

  Працевлаштування

  Магістр з логістики є фахівцем сфери менеджменту організації, що реалізує комплекс логістичних функцій та завдань і може обіймати такі посади: менеджер із закупівель, менеджер з логістики, сток-менеджер, менеджер транспортного відділу, завідуючий складським терміналом, завідувач департаменту внутрішньої логістики. Після завершення навчання випускник зможе здійснювати самостійну практичну діяльність у сфері логістики на сучасних українських та міжнародних фірмах, які діють на вітчизняних та європейських ринках логістичних послуг.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Управління закладом охорони здоров'я» | магістр

  Вступники на спеціальність «Менеджмент» у магістратурі можуть обрати освітню програму «Управління закладом охорони здоров'я».

  Гарант освітньої програми: д. мед. наук, професор Єна Анатолій Іванович

  На спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління закладом охорони здоров'я» відбувається підготовка фахівців у сфері управління закладами охорони здоров'я, діяльність яких спрямована на розбудову дієвої, оперативної та ефективної системи охорони здоров'я, що відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародним стандартам якості обслуговування пацієнтів. Ця програма спрямована на підготовку професіоналів управлінців, які володіють сучасними концепціями, методами, інструментами і методиками сучасного менеджменту та здатні приймати ефективні рішення в управлінні державними, комунальними та приватними закладами охорони здоров'я.

  Ключові особливості програми:

  • дає можливість отримати фундаментальні знання теоретичних концептуальних основ і нових, ефективних методів та інструментів управління закладом охорони здоров'я в сучасних умовах соціально-економічного і регіонального розвитку;
  • є унікальним комплексом поєднання науки сучасного менеджменту та успішної управлінської практики, програму сформовано із авторських навчальних курсів, що дозволяє покроково і системно підготувати здобувача до роботи в сучасних кризових і посткризових умовах трансформації економіки та соціальної сфери;
  • адаптує майбутнього управлінця закладу охорони здоров'я до роботи в умовах турбулентності соціально-демографічного середовища, наявності викликів та загроз здоров'ю населення як місцевого так і регіонального та глобального характеру;
  • мотивує випускника до широкого залучення для вирішення завдань діяльності закладу охорони здоров'я інтелектуальних комп'ютерних систем, цифрових технологій, засобів телекомунікації та зв'язку.

  Завдання програми:

  • формування у слухачів необхідних фундаментальних знань у сфері управління закладом охорони здоров'я;
  • формування бази знань сучасного законодавства у сфері управління закладом охорони здоров'я і навиків його практичного використання;
  • підготовка новаторів-управлінців готових приймати нестандартні зважені управлінські рішення, що ґрунтуються на фундаментальних знаннях і методах управління;
  • розвиток практичних навичок та організаторських здібностей і особистих якостей у питаннях управління закладом охорони здоров'я;
  • формування і розвиток особистих лідерських якостей сучасних управлінців нової генерації.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • здатність до формування управлінської культури, як особистому рівні, так і рівні організації сфери охорони здоров'я;
  • готовність до планування, організації та здійснення заходів із забезпечення управлінської діяльності у сфері охорони здоров'я;
  • спроможність застосовувати моделі прийняття управлінських рішень та можливості їх застосування у сфері охорони здоров'я та усвідомлювати загальні вимоги при формулюванні рішень у сфері охорони здоров'я;
  • спроможність усвідомлювати особливості відповідальності керівників системи охорони здоров'я і зміст їх організаційної діяльності та демонструвати підходи до виявлення та розвитку ефективного лідерства у сфері охорони здоров'я;
  • здатність до прийняття ефективних фінансових рішень та планування діяльності організації, а також удосконалення надання послуг у сфері охорони здоров'я;
  • навички роботи з нормативно-правовою базою у сфері охорони здоров'я (аналіз, розробка нормативно-правових актів тощо);
  • розуміння сутності стратегічного управління, особливостей організаційно-управлінської діяльності у сфері охорони здоров'я, застосування, стратегічного планування, моделей та методів стратегічного прогнозування розвитку сфери охорони;
  • здатність до аналізу та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду управління у сфері охорони здоров'я;
  • здатність до організації й управління діяльністю медичних організацій та (або) їх структурних підрозділів;
  • здатність оцінювати та підтримувати інноваційні рішення, які забезпечують раціональне використання коштів, максимального використовування можливостей організації для запровадження інновацій та управління змінами;
  • вміння впливати на людей, керувати і заохочувати колег, підлеглих і партнерів працювати у напрямі покращення здоров'я нації, до створення професійної команди;
  • вміння проводити стратегічний аналіз тенденцій розвитку системи охорони здоров'я;
  • спроможність в залежності від потреб знаходити, розміщувати та використовувати ресурси сфери охорони здоров'я, у тому числі матеріальні, фінансові та кадрові;
  • спроможність постійно і своєчасно коригувати напрями діяльності співробітників, структурного підрозділу чи організації, оновлення структури організації для ефективного їх функціонування в період змін.

  Дисципліни

  Основні дисципліни

  • Бухгалтерський облік в медичних закладах
  • Інформаційні системи і технології в медицині та фармації
  • Керівництво лікувальним закладом
  • Маркетинг медичних послуг
  • Менеджмент організацій
  • Менеджмент охорони здоров'я
  • Правові засади галузі охорони здоров'я
  • Психологія управління і організаційна поведінка
  • Техніка та технології управлінської діяльності в медицині
  • Управління закладом охорони здоров'я
  • Управління проектами в галузі охорони здоров'я
  • Управління якістю медичної допомоги
  • Фінансовий менеджмент закладів охорони здоров'я

  Дисципліни освітньої програми

  • Міжнародні системи і стандарти охорони здоров'я
  • Основи проектного менеджменту
  • Особливості управління в недержавних закладах охорони здоров'я
  • Підприємництво у сфері охорони здоров'я
  • Сертифікація та акредитація закладів охорони здоров'я
  • Стандартизаці
  • Стратегічний аналіз закладів охорони здоров'я
  • Тайм-менеджмент
  • Управлінський консалтинг у медицині

  Працевлаштування

  Магістри зі спеціальності «Управління закладом охорони здоров’я» можуть обіймати посади: начальник (завідувач, керівник) структурного підрозділу закладу охорони здоров'я; медичний директор; заступник генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров'я; Генеральний директор (директор) / начальник (завідувач) закладу охорони здоров'я, керівника департаменту (управління, відділу) органу державної влади та місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я, керівника приватної чи громадської організації, які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я чи надають супутні послуги для цієї сфери.

   
 • Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» | магістр

  Гарант освітньої програми: д.т.н., професор кафедри управлінських технологій – Віткін Леонід Михайлович

  Магістерська програма «Якість, стандартизація, сертифікація» – це освітня програма для працівників установ, підприємств і організацій, із підготовки керівників і спеціалістів зі сталого розвитку через впровадження сучасних методів та інструментів технічного регулювання (стандартизації, оцінки відповідності, акредитації, ринкового нагляду та якості).

  Ця програма для Вас, якщо Ви хочете:

  • бути лідером у системі управління якістю;
  • бути безкомпромісним відносно якості товарів та послуг;
  • бути тим, хто визначає стандарти;
  • втілювати в життя якісні інновації;
  • створювати краще, ніж те, що є зараз;
  • прагнути ідеального.

  Програма готує фахівців з 2000 року. За цей час було випущено понад 350 управлінців, які успішно працюють в органах влади на підприємствах і організаціях різних галузей економіки, органах сертифікації, випробувальних калібрувальних лабораторіях тощо.

  Впродовж останніх років, практично у всіх областях, ринок товарів і послуг у нашій країні перестає бути «ринком продавця» і стає «ринком покупця». Відчувши переваги якісних товарів і послуг, покупець все частіше керується принципом «краще менше та краще». Тепер він завдяки інтернету може здійснювати покупки, не встаючи з дивану, порівнюючи якість та ціни різних виробників з усіх куточків світу.

  Це вже давно відчули підприємства торгівлі, харчової промисловості, побутових, ділових та освітніх послуг, а також промислові підприємства.

  З іншого боку, прагнення виводити свою продукцію на міжнародні ринки змушує українські підприємства отримувати сертифікат якості на відповідність стандартам серії ISO 9000. Основною причиною цього є те, що наявність даного сертифікату найчастіше виявляється обов'язковою умовою участі підприємства в міжнародних тендерах, отримання пільгових страховок і кредитів, отримання національного сертифіката відповідності на продукцію, зниження витрат на страхування контрактів.

  Навіть найкраще управління не має сенсу, якщо воно не поліпшує становища компанії на ринку. І це положення безпосередньо пов'язане з якістю товару і послуг, а також з репутацією компанії серед партнерів і споживачів. Тому так важливо, щоб продукція компанії була сертифікована, а якість роботи відповідала стандартам.

  Менеджер з якості (Quality Manager) – управлінець, який відповідає за створення і підтримку системи, стимулюючої високу якість продукції або послуг компанії.

  Посада менеджера за якістю може називатися по-різному: директор за якістю, заступник директора з якості, начальник відділу якості. Однак у всіх випадках слово «якість» залишається ключовим:

  • правильно управляючи якістю, Ви створюєте надійні відносини постачальник – споживач;
  • знання, котрими Ви володієте, роблять світ якіснішим;
  • все, чим ми володіємо, як ми живемо та чого прагнемо, має свої стандарти якості;
  • сертифікат – це основа якості та запорука довіри;
  • якщо вашим правилом є якість – ви конкурентні на ринку та цінні для клієнта.

  Мета освітньої програми

  Підготувати компетентних професіоналів у галузі менеджменту та адміністрування, розвинути у здобувачів навики в області корпоративного управління, здатних приймати оптимальні рішення у сфері технічного регулювання для забезпечення сталого розвитку економіки України в умовах трансформації економіки і глобалізації менеджменту за рахунок більш глибокого розуміння проблем у сфері якості, стандартизації та сертифікації підприємств та організацій.

  Основні переваги освітньої програми:

  • авторські програми навчання
  • досвідчений кваліфікований викладацький склад і персонал
  • розвинута матеріально-технічна база
  • система управління якістю Університету
  • навчальні програми сертифіковані авторитетним органом оцінки відповідності

  Особливості програми

  Підготовка компетентних професіоналів до виконання управлінських завдань у сфері якості, стандартизації та сертифікації підприємств та організацій. Для виконання цих функцій у магістрантів формують компетентності необхідні для визначення напрямів розвитку установи із стандартизації, сертифікації та якості, проектування і організації, контролю та моніторингу цієї діяльності.

  Характеристика освітньої програми

  Об'єкти вивчення: системні знання з об’єктивних закономірностей, принципів, методів та моделей управління організаціями та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог

  Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;
  • проводити дослідження на відповідному рівні;
  • спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті;
  • використовувати інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень;
  • організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді;
  • діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо;
  • виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї;
  • абстрактно мислити, робити пошук, опрацювання, аналіз та синтез, вміння встановлювати взаємозв’язки між явищами та процесами;
  • працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні завдань.

  Випускники цієї програми вміють:

  • обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів;
  • встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
  • ефективно використовувати та розвивати людські ресурси в організації;
  • створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
  • формувати та демонструвати лідерські якості;
  • розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
  • використовувати психологічні технології роботи з персоналом;
  • аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;
  • управляти організацією, її змінами;
  • прогнозувати, планувати, проектувати і організовувати, проводити моніторинг та контроль діяльності у сфері стандартизації, сертифікації та управління якістю підприємств і організацій;
  • оцінювати результативність та ефективність діяльності у сфері стандартизації, сертифікації та управління якістю підприємств і організацій;
  • розробляти нормативні документи, зокрема технічні регламенти, національних стандартів, стандартів організації, технічних умов;
  • оцінювати відповідність продукції вимогам технічних регламентів;
  • організовувати підготовку органів оцінки відповідності, випробувальних і калібрувальних лабораторій до акредитації за вимогами міжнародних стандартів;
  • розробляти документацію системи менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів та здатність до їх запроваджування і аудиту;
  • взаємодіяти або приймати участь у роботі органів оцінки відповідності, акредитації, ринкового нагляду, технічних комітетів стандартизації.

  Основні дисципліни

  • Акредитація органів оцінки відповідності
  • Аудит управлінської діяльності
  • Державний ринковий нагляд
  • Інноваційний менеджмент
  • Інформаційні технології в якості, стандартизації та сертифікації
  • Менеджмент якості
  • Методологія та методи організації
  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Метрологічне забезпечення виробництва
  • Міжнародна та регіональна стандартизація
  • Оцінка відповідності продукції
  • Правова та нормативна база стандартизації
  • Стандартизація продукції та послуг
  • Статистичні методи в управління якістю
  • Сучасні наукові дослідження
  • Теорія організації
  • Технічне законодавство Європейського Союзу
  • Технології менеджменту
  • Управління інноваціями
  • Управління персоналом
  • Управління проєктами
  • Управління розвитком підприємства

  Працевлаштування

  Працевлаштування на підприємствах та організаціях різних організаційно-правових форм з правом обіймати первинні посади згідно класифікатора професій України: інженер з якості, інженер із стандартизації, фахівець з стандартизації, сертифікації та якості, начальник відділу стандартизації, керівник установи (структурного підрозділу), фахівець із стандартизації, оцінки відповідності, якості, акредитації, метрології, ринкового нагляду, які можуть працювати в органах державної влади, стандартизації, сертифікації, акредитації, ринкового нагляду, випробувальних калібрувальних лабораторіях, підрозділах з якості підприємств України тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії з менеджменту.

   
 • Освітня програма «Управління закладом освіти» | магістр

  Гарант освітньої програми – к.пед.н., Чаюн Надія Степанівна

  Заклад освіти (дошкільний, загальної середньої освіти, позашкільний, професійно-технічний, вищий) – це унікальний неповторний соціум, метою якого є створення сприятливих умов для всебічного розвитку підростаючих поколінь, їх підготовки до успішної життєдіяльності у відповідності до власних потреб, мотивів, інтересів та устремлінь.

  Ми всі є свідками того, що впродовж трьох десятиліть заклади освіти здійснюють освітній процес в умовах постійного реформування, впровадження нових парадигм освіти, стандартів, та вимог до організації навчання виховання і розвитку школярів і студентів. Досвід свідчить, що якість реалізації означених нововведень неможливо без формування нового покоління педагогів-управлінців, які добре розуміють сутність, значущість та специфіку управління в сфері освіти, мають необхідний організаторський хист, систему лідерських якостей та здібності впливати на свідомість і поведінку колег.

  Саме тому виникла ідея створення освітньої програми «Управління закладом освіти».

  Якість освіти в сучасних закладах освіти значною мірою визначається не тільки особистим професіоналізмом вчителів або викладачів, а й рівнем професійної підготовки лідера закладу, головного керівника. Хто такий директор школи, коледжу або ректор університету? Якими знаннями, досвідом їм необхідно володіти? Які особистісні якості потрібно розвивати майбутньому лідеру? Як оцінити ступінь готовності претендента на посаду першої особи в навчальному закладі?

  Магістерська програма «Управління закладом освіти» для Вас, якщо Ви вже керуєте закладом освіти чи його підрозділом, або тільки намагаєтеся ним стати.

  Знання та навички, якими Ви оволодієте під час навчання, стануть у нагоді керівникам закладів освіти як державної, так і комунальної та приватної форми власності.

  Випускники нашої програми досконало володіють новими технологічними підходами до освітньої діяльності.

  Впровадження інноваційних проєктів, ведення новаторських процесів, володіння програмно-цільовими і орієнтованими на особистісний розвиток підходами до управління – це навички та вміння, які можна придбати, навчаючись за нашою програмою.

  Мета освітньої програми

  Сформувати нову генерацію управлінських кадрів, які досконало володіють концепціями й технологіями управління закладами освіти як цілісною педагогічною системою, створюють оптимальні умови для навчання, виховання й розвитку підростаючих поколінь, підготовки їх до успішної соціалізації та самореалізації в суперечливому ХХІ столітті. Підготовка компетентних професіоналів у галузі менеджменту та адміністрування й розвиток у здобувачів навичок в сфері корпоративного менеджменту за рахунок більш глибокого розуміння проблем управління закладами освіти різних рівнів, організаційно-правових форм та їх структурних підрозділів.

  Основні переваги освітньої програми:

  • розкриття у магістрів управлінського потенціалу, психолого-педагогічних можливостей для вироблення культури та індивідуального стилю якісного управління закладами освіти;
  • забезпечення ефективної взаємодії й системи партнерських відносин між учасниками освітнього процесу та стейкголдерами;
  • розвиток майбутніх керівників здатних вірно визначати конкурентну стратегію й тактику діяльності закладів освіти, перспективи збагачення їх унікального досвіду й забезпечення високого іміджу на ринку праці та ринку освітніх послуг.

  Особливості програми

  Підготовка професіоналів-управлінців закладів освіти різних рівнів, організаційно-правових форм, їх структурних підрозділів на основі формування компетенцій з управлінських, педагогічних, комунікативних, діагностичних і дослідницьких компонентів, необхідних для оптимальної реалізації управлінських функцій і досягнення цільових параметрів розвитку.

  Характеристика освітньої програми

  Об'єкти вивчення: системні знання з об'єктивних закономірностей, принципів, методів та моделей управління організаціями та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог.

  Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління закладами освіти на засадах оволодіння системою компетентностей.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • розв'язувати складні задачі й проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;
  • проводити дослідження на відповідному рівні;
  • спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті;
  • використовувати інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень;
  • організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді;
  • діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо;
  • виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
  • навчитись абстрактному мисленню, пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.
  • працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні завдань

  Випускники цієї програми вміють:

  • обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів;
  • встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
  • використовувати та розвивати людські ресурси в організації;
  • створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
  • формувати та демонструвати лідерські якості;
  • розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
  • використовувати психологічні технології роботи з персоналом;
  • аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;
  • управляти організацією, її змінами;
  • проектувати організації та проводити моніторинг всіх напрямів діяльності закладу освіти (адміністративної, науково-педагогічної, навчально-виховної, фінансово-економічної, господарської);
  • управляти та оцінювати результативність та ефективність освітньої діяльності означених закладів;
  • розробляти і впроваджувати внутрішні системи забезпечення якості освітньої діяльності.

  Навчальні дисципліни

  • Бухгалтерський облік в освітніх установах
  • Вища освіта і Болонський процес
  • Внутрішня система управління якістю
  • Ділове спілкування та організаційна культура в педагогічному середовищі
  • Дослідження соціально-економічних систем
  • Керівник закладу освіти
  • Корпоративна соціальна відповідальність освіти
  • Маркетинг освітніх послуг
  • Менеджмент освіти
  • Методологія та методи науково-педагогічних досліджень
  • Мистецтво презентацій (тренінг)
  • Навчальний менеджмент
  • Ораторське мистецтво (тренінг)
  • Освітні технології
  • Особливості управління в недержавних закладах освіти
  • Планування та організація освітнього процесу
  • Правові аспекти управління закладом освіти
  • Психологія управління і організаційна поведінка
  • Соціальна відповідальність бізнесу
  • Соціологічні дослідження в освіті
  • Сучасні науково-педагогічні дослідження
  • Сучасні педагогічні технології
  • Техніка управлінської діяльності
  • Управління закладом освіти
  • Управління якістю освітньої діяльності

  Працевлаштування

  Працевлаштування в закладах освіти різних рівнів і організаційно-правових форм з правом обіймати посади професіоналів згідно Класифікатора професій України: директор (керівник) закладу освіти, директор дошкільного виховного закладу, навчально-виробничого комбінату, навчально-тренувального центру, завідувача практики, завідувача відділення у коледжі, завідувача відділення заочного, підготовчого навчання тощо, можливість працювати на посадах керівників підприємств, установ, організацій та підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Адміністративний менеджмент» | магістр

  Гарант освітньої програми: к.пед.наук, доцент кафедри Хорошенюк Андрій Павлович

  В умовах адміністративної реформи працівники сфери управління повинні володіти системними знаннями з економічної теорії, маркетингу, підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності та іншими, досконально знати механізми управлінського впливу на колектив працівників та окремих виконавців.

  Тому, багато в чому вдосконалення системи адміністративного управління залежатиме від людей, які будуть здійснювати цей процес та керувати ним. Ідеться про підготовку фахівців-менеджерів та керівників, здатних на сучасному рівні здійснювати управління як в державних органах, так і на рівні підприємства, адже адміністративний менеджмент – одна з основних функцій управління для керівника будь-якого рівня.

  Той, хто бере участь в плануванні, координуванні, управлінні або контролюванні аспектів бізнесу, може вважатися адміністративним менеджером.

  Ви готові отримати системні, цінні, цікаві та практичні знання в галузі управління, адміністрування і ряду суміжних областей необхідних для успіху в кар'єрі та управлінні? Тоді запрошуємо на магістерську програму «Адміністративний менеджмент»!

  Мета освітньої програми

  Підготовка новаторів-управлінців, які мають нестандартне мислення, необхідні знання та практичні навички для впровадження адміністративного та PR - менеджменту в реальних життєвих умовах з урахуванням законодавчої бази України. Формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері управління та адміністрування, з акцентом на формування здатностей до управління змінами в організації

  Основні переваги освітньої програми

  • спрямованість на формування актуальних компетентностей у відповідності до запитів різних сфер адміністративної діяльності;
  • залучення до реалізації програми науковців та практиків з релевантним професійним досвідом та науково-педагогічних працівників, які мають власні доробки у сфері адміністративного менеджменту;
  • студентоцентроване навчання з використанням системно-діяльнісного підходу в підготовці менеджерів.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • розв'язувати складні професійні завдання та практичні проблеми у сфері управління як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, які формують уявлення про науку управління і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов;
  • реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
  • зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
  • проведення досліджень на відповідному рівні;
  • спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті;
  • використовувати інформаційно-комунікаційні технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень;
  • організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді;
  • діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо;
  • виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
  • дотримуватись норм здорового способу життя та впроваджувати їх у особистій та професійній діяльності

  Випускники цієї програми вміють:

  • обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів;
  • встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
  • ефективно використовувати та розвивати людські ресурси в організації;
  • створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
  • формувати та демонструвати лідерські якості;
  • розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
  • використовувати психологічні технології роботи з персоналом;
  • аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;
  • управляти організацією, її змінами;
  • формувати належне інформаційно-аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства й використовувати його для обґрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень та реалізації адміністративної та інших управлінських рішень.
  • залучати команди спеціалістів здійснювати функції управління на різних рівнях та сферах діяльності організації і оцінювати результативність управлінської діяльності на усіх стадіях її реалізації;
  • здійснювати маневрування ресурсами шляхом координації та синхронізації діяльності між усіма структурними підрозділами та службами організації;
  • знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та налагодження зворотного зв’язку, вести кореспонденцію;
  • володіти сучасним рівнем інформаційної та комп’ютерної культури, мати практичні навички роботи на сучасній комп’ютерній техніці;
  • працювати в міждисциплінарній команді та організовувати ефективну взаємодію членів групи у робочому процесі та неформальній ситуації;
  • створювати власний імідж та вдосконалювати його складові, уміння встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру;
  • планувати фінансово-економічні результати і показники господарської діяльності за сучасними методиками;
  • проектувати та формувати оптимальну структуру організації, аналізувати динаміку і структуру економічних показників її діяльності, ефективність використання ресурсів;
  • створювати та аналізувати базу даних щодо впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища організацій, моделювати бізнес-процеси;
  • застосовувати інструментарій оцінювання економічного потенціалу, ресурсного забезпечення, ризиків та ефективності бізнесу в окремих сегментах ринку;
  • аналізувати і проводити синтез соціально-значущих проблем і процесів;
  • контролювати виробничі процеси та обсяги виробництва продукції (послуг), уміння контролювати дотримання національних та міжнародних стандартів якості виробництва продукції (послуг);
  • знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та налагодження зворотного зв’язку, вести кореспонденцію.

  Основні дисципліни

  • Адміністративний менеджмент
  • Адміністрування податків
  • Бренд-менеджмент
  • Ділова кореспонденція
  • Етика і культура маркетингової діяльності
  • Інноваційний менеджмент
  • Інноваційно-інвестиційний менеджмент
  • Інформаційні технології в менеджменті
  • Кадрова політика підприємства
  • Керівник, лідерство, влада, адміністрування
  • Корпоративна культура
  • Менеджмент
  • Менеджмент персоналу
  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Мотивація, стимулювання і оплата праці персоналу
  • Операційний менеджмент
  • Організаційна культура
  • Організаційне проектування і організаційні зміни
  • Правові засади адміністративної діяльності
  • Психологія управління і організаційна поведінка
  • Соціальний діалог
  • Стратегічний аналіз
  • Стратегічний менеджмент
  • Теорія організацій
  • Технології менеджменту
  • Трудове право
  • Управління конфліктами
  • Управління маркетингом та PR
  • Управління персоналом
  • Управління проектами
  • Управлінська економіка
  • Формування та розвиток професійних компетентностей персоналу

  Працевлаштування

  Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності. Здатність випускників здійснювати управлінську діяльність, займатися підприємництвом в різних сферах економічної діяльності, займати посади середнього та вищого рівня управління в різних сферах діяльності, в державному управлінні, фахівця з управління проектами, процесами, персоналом.

  Випускники програми отримують диплом магістра встановленого зразка з присвоєнням двох кваліфікацій: «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» та «Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю».

  Володіння магістерським дипломом з адміністративного менеджменту демонструє Ваші знання, вміння та навички і вказує, що його власник має компетенцію, розуміння і потенціал стати успішним старшим менеджером, адміністратором або виконавцем.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Управління проєктами» | магістр

  Компанії процвітають або зазнають невдачі завдяки своєчасному виведенню на ринок якісних продуктів та послуг. Цей процес завжди пов'язаний із проєктами. Проєктний менеджмент у своїй діяльності застосовують підприємства малого, середнього та великого бізнесу, державні підприємства, інвестиційні корпорації, органи влади. Від початку до завершення керівники проєктів відповідають за кожен етап процесу: формалізацію проєкту, оцінку витрат і ризиків, планування та моніторинг графіку, управління бюджетом, ведення переговорів і вирішення конфліктів, контроль результатів проєкту. Тому вимоги до таких керівників є надто високими.

  Для чого і як створена магістерська програма «Управління проєктами»

  Програма є симбіозом методів та інструментів для управління довгостроковими і короткостроковими проєктами в будь-яких організаціях та реальних кейсів.

  Структура програми охоплює необхідні концепти та практики управління проєктами в різних сферах бізнесу.

  Підґрунтям програми є міжнародні стандарти управління проєктами (NCB, PMBoK, P2M, Agile), про особливості і специфіку застосування кожного з яких Ви дізнаєтесь усе і навіть трохи більше.

  Кому необхідна магістерська програма «Управління проєктами»?

  • підприємцям, які вже спробували себе в реальному бізнесі і шукають нові інструменти для досягнення амбітних цілей;
  • керівникам підприємств і організацій, які працюють у будь-яких галузях та усвідомлюють потребу в опануванні новітніми управлінськими технологіями.

  Хто ще може навчатися?

  Усі, хто зацікавлений у «зламуванні коду» проєктного підходу до управління і вже має диплом бакалавра або спеціаліста чи магістра.

  Чому ви зможете навчитись?

  • професійному управлінню проєктами;
  • керуванню масштабом проєкту, ризиками, якістю та параметрами продуктивності,
  • інтеграції кращих практик та інструментів в управління проєктами;
  • навичкам критичного мислення;
  • соціально-відповідальній взаємодії з усіма стейкхолдерами проєкту;
  • створенню власного стилю управління проєктом.

  Ключові професійні компетентності

  • планування цілей, продукти, ресурсів проєкту;
  • аналіз оточення проєкту;
  • бізнес-планування проєкту;
  • управління ризиками, якістю;
  • оцінка економічної ефективності;
  • управління портфелем проєктів;
  • управління програмами;
  • створення проєктного офісу;
  • лідеро-орієнтованість проєктної діяльності.

  Спеціальні фахові компетенції

  • Використання інструментів бізнес-планування для проєктного управління;
  • Уміння обґрунтовувати та обирати стратегію розвитку та функціонування проєктно-орієнтованої організації;
  • Напрацювання альтернативних варіантів управлінських рішень щодо зміцнення стійкості проєктно-орієнтованої організації;
  • Комплексне планування портфеля проєктів організації з метою досягнення її сталого розвитку;
  • Здатність створювати конкурентні умови для управління ресурсами проєктно-орієнтованої організації;
  • Навик здійснення обґрунтованого вибору мотиваційних та емоційних компонентів процесу прийняття рішень у сфері управління проєктами;
  • Вибудовувати системи координації, взаємодії, звітування, інформації, створення команд та управління конфліктами у проєктній діяльності;
  • Уміння створювати актуальну інформаційну базу та використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні системи та технології в практиці управління проєктами;
  • Організовувати виконання завдань щодо управління фінансовими ресурсами організації в рамках проєктної діяльності з метою досягнення економічної, організаційної та соціальної ефективності.

  Основні дисципліни

  • LEAN-технології в управлінні проєктами
  • Бізнес-планування в управлінні проєктами
  • Гнучкі методології управління проєктами
  • Екстремальне управління проєктами
  • Інвестиційний менеджмент проєктів і процесів
  • Інтегроване управління проєктами та процесами
  • Інформаційні технології управління проєктами
  • Креативні технології управління проєктами
  • Маркетингове оточення проєктів
  • Маркетингові дослідження і аналітика в проєктах
  • Моделі та методи управління проєктами
  • Планування проєктів
  • Проєктний аналіз
  • Проєктно-орієнтована організація та проєктний офіс
  • Психологія управління проєктами
  • Система компетенцій проєктного менеджера
  • Соціологічні дослідження в проєктах
  • Управління закупівлями в проєктах
  • Управління комунікаціями та знаннями в проєктах
  • Управління програмами та портфелями проєктів
  • Управління ризиками проєктів
  • Управління соціальними проєктами
  • Управління цінністю в проєктах
  • Управління якістю проєктів
  • Управління інноваційним розвитком
  • Фінансовий менеджмент проєктів і процесів

  Практика і працевлаштування

  Національний класифікатор України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

  • 1238 Керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
  • 2447.1 Молодший науковий співробітник (проєкти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
  • 2447.1 Науковий співробітник (проєкти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
  • 2447.1 Науковий співробітник-консультант (проєкти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
  • 2447.2 Фахівець з управління проєктами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

  Швидка технологічна і цифрова трансформація, висока ризикованість та нестабільність середовища вимагають, щоб керівники проєктів були справжніми новаторами в своїх організаціях. Тому нині попит на кваліфікованих менеджерів проєктів перевищує пропозицію, отже практика і працевлаштування доступні у підприємствах і організаціях будь-якої форми власності та галузевої належності.

   
 • Освітня програма «Управління проєктами в агробізнесі» | магістр

  Агробізнес - це величезна система, яка поєднує різні сфери економіки і комплекси галузей, взаємодія котрих забезпечує виробництво, переробку і збут продукції, виробленої на основі сільськогосподарської сировини. Це не лише виробники і переробники сільськогосподарської продукції, але і торгівельні мережі, представники різних видів інфраструктури, фінансових, біржових, інформаційних, консультаційних, освітніх та багатьох інших установ, а також органів різних гілок влади.

  Наразі агробізнес усього світу перебуває на передовій у боротьбі за втілення багатьох цілей сталого розвитку. Водночас саме підприємства і організації, які належать до сфери агробізнесу, є одними з найбільш уразливих до тиску карантинних обмежень. Попри це вітчизняний агробізнес наразі не перестає бути одним із драйверів економічного зростання.

  Відтак – саме зараз найкращий час для втілення представниками агробізнесу своїх найамбітніших цілей, пов’язаних з управлінням проєктами з цифровізацією бізнес-процесів, осучасненням інфраструктури, екологізацією, створенням продуктів з високою часткою доданої вартості та, як наслідок, зростанням капіталізації. У свою чергу, досягнення таких цілей можливе виключно за умови наполегливої професійної діяльності висококваліфікованих керівників проєктів.

  Для чого і як створена магістерська програма «Управління проєктами в агробізнесі»

  Метою освітньої програми э формування професійного проєктно-орієнтованого мислення та розвиток інтегральних компетентностей з управління проєктами різного масштабу, складності, якості та тривалості у менеджерів середньої і вищої ланки підприємств та організацій сфери агробізнесу в умовах викликів нової реальності.

  Архітектоніка програми є мульти-аспектною і крос-дисциплінарною та охоплює усі необхідні елементи управління проєктами в царині агробізнесу.

  Кому необхідна магістерська програма «Управління проєктами в агробізнесі»?

  • топ-менеджменту агрохолдингів, які прагнуть опанувати нові інструменти для досягнення амбітних цілей;
  • керівникам і власникам великих і середніх підприємств, які безпосередньо працюють у сфері агробізнесу, або у дотичних до агробізнесу підприємств;
  • фермерам, які усвідомлюють потребу в опануванні технологій проєктного менеджменту;
  • випускникам і студентам технічних/технологічних спеціальностей аграрних ЗВО;
  • фахівцям вищої та середньої ланки управління підприємств, установ і організацій будь-якої форми власності, діяльність котрих пов’язана зі сферою агробізнесу.

  Хто ще може навчатися?

  Представники будь-яких органів державної влади та місцевого врядування, функціональні обов’язки котрих передбачають взаємодію зі стейкголдерами агробізнесу різних форм власності, розміру та галузевої належності.

  Ключові професійні компетентності

  • проведення досліджень щодо встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами в проєктах;
  • управління проєктами у сфері агробізнесу на основі принципів сталого розвитку;
  • спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
  • використання інформаційних та комунікаційних технологій в управлінні проєктами у сфері агробізнесу;
  • генерування нових ідей в управлінні проєктами у сфері агробізнесу.

  Спеціальні фахові компетенції

  • вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій управління проєктами у сфері агробізнесу, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;
  • здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії управління проєктами у сфері агробізнесу,
  • розробляти комплексні та моно проєкти у сфері агробізнесу і керувати ними;
  • здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління проєктами у сфері агробізнесу;
  • використовувати психологічні технології в управлінні проєктними крос-професійними командами, утвореними з числа фахівців різних галузей агробізнесу;
  • розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію в процесі управління проєктами у сфері агробізнесу,
  • здатність до управління розвитком підприємств та організацій сфери агробізнесу різних форм власності в умовах макроекономічної нестабільності та глобальної непередбачуваності

  Основні дисципліни

  • Проєктно-орієнтоване мислення в агробізнесі
  • Управління знаннями та комунікаціями в проєктах
  • Стратегічний менеджмент
  • Фінансовий менеджмент
  • Управління якістю
  • Управління змінами
  • Бізнес-аналітика агробізнесу
  • Безпека агробізнесу
  • Управління ризиками в проєктах агробізнесу
  • Інформаційні технології в управлінні проєктами агробізнесу
  • Управління стейкголдерами в агробізнесі

  Вибіркові дисципліни

  • Земельне право
  • Продовольча безпека
  • Проєктний аналіз
  • Діждиталізація управління проєктами агробізнесу
  • Управління цінністю проєктів агробізнесу
  • Бізнес-планування в агробізнесі
  • Гнучкі підходи в управлінні проєктами
  • Маркетинг в агробізнесі
  • Стресостійкість в управлінні проєктами

  Право на академічну свободу магістрантів передбачає можливість обирати інші дисципліни (в межах визначених освітньою програмою кредитів ЄКТС)

  Практика і працевлаштування

  Магістранти мають можливість проходження практики і працевлаштування на будь-яких підприємствах, установах і в організаціях різних форми власності, діяльність котрих стосується сфери агробізнесу.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.