Менеджмент — Університет «КРОК»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих
Кафедра управлінських технологій

 
 
 
Алькема Віктор Григорович (доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій Університету «КРОК»)
 • Інформація про спеціальність

  Успішна діяльність організацій та окремих осіб можлива лише за умови ефективного управління. Управління передбачає розпорядження економічними ресурсами. Вид професійної діяльності з управлінням матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами організації називають менеджментом. Сучасний менеджмент – це сукупність концепцій, методів та технологій які дозволяють реалізувати як власні, так і колективні цілі. Головний герой сфери менеджменту організації – менеджер. Менеджер – це сучасна та престижна професія нашого бурхливого і мінливого світу. Репутація на ринку і перспективи розвитку будь-якої організації значною мірою визначаються особистістю менеджера, його професійними здібностями та людськими якостями. Базовим атрибутом менеджера є влада. Влада це можливість та здатність керівника впливати на якість та ділову досконалість організації.

  Спеціальність 073 «Менеджмент» передбачає формування комплексу знань, вмінь та здатностей необхідних для ефективного управління організаціями. Особливостями сучасної підготовки менеджерів є компетентнісний підхід, формування лідерських якостей, орієнтація на використання сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій, засобів телекомунікації і зв'язку для здійснення професійної діяльності з управління організацією та її підрозділами. Сучасний менеджер повинен бути юридично грамотним для врахування діючих норм права в усіх сферах діяльності організації. Бути здатним до пошуку та оцінки нових її ринкових можливостей. Встановлювати та удосконалювати комунікацію між функціональними підрозділами організації. Успішний менеджер компанії повинен мати: високий професіоналізм, навики соціальної відповідальності та етичних норм поведінки, природні й набуті лідерські якості, аналітичний стиль мислення, відкритість і вмотивованість до інноваційних ідей та рішень, комунікабельність, впевненість, рішучість, уміння обґрунтовувати управлінські рішення й реалізовувати їх з колективом, здатність займати і відстоювати активну життєву позицію. Наявність цих рис перетворює професію менеджера на одну з найбільш затребуваних, престижних і високооплачуваних на сучасному вітчизняному та міжнародному ринках праці.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з менеджменту

  для здобуття ступеня магістра з менеджменту

 • Освітня програма «Менеджмент» | бакалавр

  Вступники на спеціальність 073 «Менеджмент» можуть обрати освітню програму «Менеджмент».

  Гарант освітньої програми: д. ек. наук, доцент Кириченко Оксана Сергіївна

  Мета цієї освітньої програми полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі менеджменту, які володіють компетентностями в управлінні та адмініструванні, технологіями системного мислення і лідерськими якостями, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі менеджменту організацій в умовах ринкової економіки, нестабільного середовища, глобалізації бізнесу. Випускники цієї програми здатні розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері загального та функціонального менеджменту організацій. Спроможні керувати колективами працівників в умовах нестабільного ринкового середовища. Програма буде цікавою та надасть старт для подальшого навчання і професійного розвитку цілеспрямованим та мобільним особистостям, які володіють природними лідерськими якостями, а також мріють побудувати кар’єру успішного керівника управлінської, виробничої чи сервісної компанії.

  Освітньо-професійна програма базується на сучасних підходах, методах, організаційно-соціальних і організаційно-технічних рішеннях, сучасних технологіях в менеджменті, для формування нової генерації висококваліфікованих менеджерів, здатних створити відповідно до європейських стандартів якісні ринкові засади розвитку економіки всіх регіонів України. Програма орієнтована на актуальні в даній сфері спеціалізації, в рамках яких можлива успішна подальша професійні або наукова кар’єра: менеджмент організацій, операційний менеджмент, управління персоналом, логістика.

  Особливістю освітньої програми «Менеджмент» є професійна орієнтація на сферу управлінської діяльності підприємств та організацій різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Освітня програма має чітко визначений та адаптований до сучасних умов зміст навчання, який спрямовано на формування комплексу компетентностей необхідних для успішного виконання функцій і завдань управлінської діяльності підприємства. Ця освітня програма є широкоспеціалізованою і дає суттєві можливості подальшого вибору освітньої програми на освітніх програмах магістерського рівня освіти. Вона орієнтована на широкий спектр менеджерських професій, що є вагомою перевагою при працевлаштуванні.

  Освітня программа формує здатність та готовність фахівця здійснювати професійну діяльність з управління організацією, її структурними підрозділами, бізнес напрямками, здійснювати зв’язки між технологічною і економічною складовою діяльності підприємства, знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідеї, забезпечувати дотримування норм права в усіх сферах діяльності, мати навики соціальної відповідальності в професійній діяльності та етичних норм, розуміти та застосовувати системи обліку, аудиту та здійснювати діагностику стану підприємства, планування та контроль діяльності організації.

  Ключові професійні компетентності

  Компетентності, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • Здатність визначати та описувати характеристики організації.
  • Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
  • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
  • Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
  • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
  • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
  • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
  • Здатність працювати у міжнародному контексті.
  • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
  • Здатність визначати та описувати характеристики організації.
  • Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
  • Здатність визначати перспективи розвитку організації.
  • Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
  • Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
  • Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
  • Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
  • Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
  • Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
  • Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.
  • Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
  • Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
  • Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.
  • Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
  • Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

  Дисципліни

  ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

  • Інформаційні та цифрові технології | силабус
  • Економічна теорія та економічна історія | силабус
  • Менеджмент | силабус
  • Іноземна мова (англійська) | силабус
  • Вища математика та теорія ймовірностей | силабус
  • Українська мова за професійним спрямуванням | силабус
  • Статистика | силабус
  • Мікроекономіка | силабус
  • Маркетинг | силабус
  • Грошово-кредитна система | силабус
  • Навчально-ознайомча практика | силабус
  • Економіка підприємства | силабус
  • Макроекономіка | силабус
  • Фінанси | силабус
  • Основи логістики | силабус
  • Управління закупівлями та продажем | силабус
  • Управління персоналом організації | силабус
  • Правове забезпечення господарської діяльності | силабус
  • Історія України та українська культура | силабус
  • Курсова робота з дисциплін формування загальних компетентностей | силабус
  • Філософія | силабус
  • Міжнародна економіка | силабус
  • Менеджмент організацій | силабус
  • Економіко-математичні методи та моделі | силабус
  • Бухгалтерський облік | силабус
  • Методи прийняття управлінських рішень | силабус
  • Операційний менеджмент | силабус
  • Курсова робота з дисциплін формування фахових компетентностей | силабус
  • Здоров'я людини (В т.ч. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці) | силабус
  • Управління сервісною діяльністю | силабус
  • Контролінг | силабус
  • Виробнича практика | силабус
  • Виконання кваліфікаційної роботи | силабус

  Кожен здобувач програми має можливість, крім обов’язкових дисциплін, обирати не менше 25% обсягу програми вибіркові компоненти, які забезпечують його індивідуальну освітню та професійну траєкторію розвитку.

  Вибіркові компоненти ОП представлено у вигляді каталогів, які включають вибіркові компоненти вільного вибору здобувачами дисциплін таких напрямків, які відображають їх особисті інтереси та вподобання, а також дисципліни які відображають індивідуальні плани здобувачів щодо сфери та специфіки майбутнього працевлаштування. Участь у формуванні цих каталогів можуть брати усі здобувачі.

  Додаткова інформація

  Практика

  Змістом цієї освітньої програми передбачено проходження ознайомлюючої практики та навчально-виробничої практики. Практика передбачає стажування випускників на робочих місцях менеджерів оперативного та тактичного рівнів управління за чітко узгодженою з базою практики програмою. Основними базами практики здобувачів ступеня бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент» є підприємства різних сфер та видів діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Бази практики надають комерційні підприємства оптової та роздрібної торгівлі, організації інформаційної та консалтингової підтримки, фінансові установи, страхові компанії, туристичні фірми, виробничі підприємства, державні установи та виконавчі органи місцевого самоврядування, управляючі компанії, оператори управлінських та сервісних послуг.

  Наші партнери

  • ТОВ «Нестле Україна»
  • Компанія «NovuMedical»
  • PremierHotelRus, ТОВ «Готельний комплекс «Русь»
  • ТОВ «МАЙСТЕР КНИГ»
  • Нова Пошта
  • ТОВ «АНКЛ»
  • 24print
  • ТОВ «Софія Київ Сервіс»
  • ФОП Стаховський П.А.
  • ТОВ «Експреслінія»
  • ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА»
  • ТОВ «ТОЙДІКО УКРАЇНА»
  • ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
  • ТОВ «ТД «ВІКТЕР ПЛЮС»
  • ТОВ «ЕпіцентрК» Логістичний центр «Калинівка»
  • «Zenit-auto» ФОП Середа А.О.
  • КП «ШЕУ Оболонського р-ну»
  • АТ «Укрзалізниця» Регіональна філія «Дніпровська залізниця»
  • Фермерське господарство «Смачна курочка»
  • КПО «ЕВРІКА»

  Працевлаштування

  Бакалавр з менеджменту може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт за «Національним класифікатором України. Класифікатор професій ДКП 003:2010» Розд. 3. Фахівці. Працевлаштування на підприємствах будь якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) в яких випускники працюють у якості фахівців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу. Випускники можуть працювати на посадах: фахівці виробничих підрозділів підприємств, начальники виробничих дільниць, фахівці основних підрозділів організації; фахівці підрозділів маркетингу; фахівці фінансових, бухгалтерських економічних та адміністративних підрозділів; фахівці підрозділів матеріально-технічного постачання; менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджери з підбору, забезпечення персоналу; менеджери систем якості.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти з набуттям додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, а після цього можуть продовжити навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії, а також здійснювати розвиток професійних компетентностей в закладах післядипломної освіти.

   
 • Освітня програма «Управління логістичною діяльністю» | магістр

  Вступники на спеціальність 073 «Менеджмент» у магістратурі можуть обрати освітню програму «Управління логістичною діяльністю».

  Гарант освітньої програми: д. ек. наук, професор Алькема Віктор Григорович

  Логістична діяльність в сучасній економіці є важливою завдяки її здатності поєднувати між собою діяльність окремих підприємств та організацій, що задіяні у створенні та просуванні цінності для споживача. Ця діяльність вирішує більшість комерційних завдань сучасних організацій пов’язаних з інформаційним та сервісним обслуговуванням клієнтів, вантажообробкою та товарорухом. Якісне вирішення цих завдань можливе лише за умови ефективного управління логістичною діяльністю яка реалізується менеджерами з логістики.

  Місією магістерської освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» спеціальності «Менеджмент» є формування компетентного управлінця у сфері логістичної діяльності організацій різних галузей та видів діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що функціонують як на національному, так і на міжнародному рівнях. Завданнями програми є сформувати у здобувачів ґрунтовних знань, вмінь та інших компетентностей щодо основних теорій, концепцій, законів, принципів та методів логістичної діяльності та моніторингу і аналізу її результатів. При підготовці магістрів значна увага приділяється набуттю вмінь обирати, формувати та оцінювати оптимальну логістичну стратегію з урахуванням критичного рівня ризику, розраховувати її результативність та ефективність. Випускники освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» здатні до діагностики стану логістичної діяльності компанії, планування та реалізації бюджету логістичної діяльності, а також до розробки проектів її вдосконалення. Водночас вони набудуть вмінь формувати та успішно реалізовувати оптимальні логістичні рішення і визначати їх ефективність в перспективі. Окрім того, випускники будуть здатні креативно здійснювати стратегічне і поточне планування та контроль матеріального, інформаційного, фінансового і документаційного забезпечення логістичної діяльності. Формувати сучасні системи реєстрації, облік, контролю, аналізу і синтезу логістичних витрат. Ефективно формувати і використовувати дієві механізми управління логістичними витратами.

  Особливістю освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» є формування у здобувачів системних інноваційних знань у сфері управління логістичною діяльностю та її розвитку на національному та міжнародному рівнях. Це широка освітня програма, яка охоплює усі напрямки та види фазової та функціональної логістичної діяльності. Зміст підготовки магістрів має випереджувальний характер, орієнтований на сучасну світову концепцію стійкого розвитку, концепцію управління ланцюгами поставок та принципи зеленої логістики. Дана освітня програма входить до п'ятірки найпрестижніших і найбільш затребуваних освітніх програм спеціальності «Менеджмент». Воєнні дії на території нашої держави та робота економічних суб’єктів в цих умовах значно активізували попит на таких фахівців як у військовій так і цивільних сферах діяльності. Випускник програми має унікальний профіль компетентностей, необхідних для здійснення ефективної логістичної діяльності в умовах нестабільності, військових та цивільних загроз і комерційних та логістичних ризиків.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, уміння та інші компетентності, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • уміння розробляти ефективні й перспективні логістичні, маркетингові та виробничі стратегії та координувати їх з іншими функціональними стратегіями організації;
  • уміння успішно реалізовувати загальні функції оптимального управління матеріальними та супроводжуючими потоками шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;
  • уміння приймати тактичні та стратегічні рішення в межах своєї компетенції;
  • здатність визначати перспективні цілі та завдання логістичного менеджменту та створювати моніторинг їх реалізації на рівні компанії;
  • здатність координувати діяльність функціональних підрозділів підприємства, установи, організації щодо наскрізного управління матеріальними та супроводжуючими потоками;
  • демонструвати здатність налагоджувати взаємодію між фірмами та підприємствами, узгоджувати інтереси постачальників, торгових, транспортних та інших логістичних посередників щодо забезпечення руху товарних потоків; розв’язувати конфлікти, що виникають у цій сфері;
  • володіння знаннями управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (комерційний, транспортний, постачання та збуту, зберігання, складування, інформаційного забезпечення), а також самостійними організаціями на всіх стадіях проходження матеріальних та супроводжуючих потоків з метою мінімізації загальних витрат або підвищення якості обслуговування споживачів продукції чи послуг

  Дисципліни

  ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

  • Менеджмент організацій
  • Проєктно-орієнтоване управління
  • HR- менеджмент
  • Нормативно-правове регулювання логістичної діяльності
  • Логістичний менеджмент
  • Логістичний менеджмент міжнародних компаній
  • Управління ланцюгами поставок
  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Транспортно-логістичні системи
  • Управління розвитком логістичних систем
  • Проектування логістичних систем
  • Економічна безпека суб'єктів логістичної діяльності
  • Інформаційні системи і технології в логістичній діяльності
  • Логістичний консалтинг
  • Логістичний аудит
  • Оптимізація логістичних рішень
  • Управління партнерськими відносинами

  Кожен здобувач програми має можливість крім обов’язкових дисциплін обирати не менше 25% обсягу програми вибіркові компоненти які забезпечують його індивідуальну освітню та професійну траєкторію розвитку.

  Вибіркові компоненти ОП представлено у вигляді двох каталогів. Каталог А вибіркові компоненти вільного вибору здобувачами дисциплін таких напрямків, які відображають їх особисті інтереси та вподобання, а каталог В - це дисципліни які відображають індивідуальні плани здобувачів щодо сфери та специфіки майбутнього працевлаштування. Участь у формуванні цих каталогів можуть брати усі здобувачі.

  Практика

  Змістом цієї освітньої програми передбачено виробничу практику тривалість якої повинна бути не менше трьох місяців. Практика передбачає стажування випускників на робочих місцях оперативних менеджерів з логістики за чітко узгодженою з базою практики програмою. Основними базами практики здобувачів ступеня магістр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління логістичною діяльністю» є компанії різних сфер та видів комерційної діяльності, підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії та організації логістичної та сервісної інфраструктури, оператори логістичних послуг, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, айс-термінали, диспетчерські пункти, збутові контори.

  Наші партнери

  • Страхова компанія «Інтер-Поліс»
  • ТОВ «КОМПАНІЯ «АВТО-ДРІМ»
  • Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, Центр Логістичної підтримки Місії, м. Гома, штаб Місії
  • ТОВ «Нексус Лоджик»
  • Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11
  • ТОВ «ТРАНСАЛЬЯНС»
  • КБУ «Контактний центр міста Києва»
  • ТОВ «ТАБАТА»
  • Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
  • ТОВ Будiвельний Двiр, Автодорога КиївЧернігів-Нові-Яриловичі
  • ПрАТ «ДОЗ Явір»
  • ТОВ «СЕАЛ КОМПАНІ»
  • ПрАТ «Натурфарм»
  • ФОП Степченков Ярослав Євгенович
  • ТОВ «DENKA LOGISTICS»
  • ТОВ «Сталекс МКУ»
  • ТОВ «Боно-Груп»

  Працевлаштування

  Магістр з логістики є фахівцем сфери загального та функціонального менеджменту організації, що реалізує комплекс управлінських функцій та завдань її логістичної діяльності і діяльності в межах каналів, ланцюгів та мереж постачання і може обіймати такі посади: директор з логістики, начальник відділу логістики, керівник транспортного відділу, директор абонентського департаменту, керівник сервісного центру, завідуючий складським терміналом, завідувач департаменту внутрішньої логістики, завідувач відділу організації замовлень, менеджер із закупівель, менеджер з логістики, сток-менеджер, менеджер транспортного відділу. Після завершення навчання випускник зможе здійснювати самостійну практичну діяльність у сфері логістики на сучасних українських та міжнародних фірмах, які діють на вітчизняних та європейських ринках логістичних послуг.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії, а також здійснювати розвиток професійних компетентностей в закладах післядипломної освіти.

   
 • Освітня програма «Управління закладом охорони здоров'я» | магістр

  Вступники на спеціальність «Менеджмент» у магістратурі можуть обрати освітню програму «Управління закладом охорони здоров'я».

  Гарант освітньої програми: доктор економічних наук, професор Сумець Олександр Михайлович

  На спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління закладом охорони здоров'я» відбувається підготовка фахівців у сфері управління закладами охорони здоров'я, діяльність яких спрямована на розбудову дієвої, оперативної та ефективної системи охорони здоров'я, що відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародним стандартам якості обслуговування пацієнтів. Ця програма спрямована на підготовку професіоналів управлінців, які володіють сучасними концепціями, методами, інструментами і методиками сучасного менеджменту та здатні приймати ефективні рішення в управлінні державними, комунальними та приватними закладами охорони здоров'я.

  Ключові особливості програми:

  • дає можливість отримати фундаментальні знання теоретичних концептуальних основ і нових, ефективних методів та інструментів управління закладом охорони здоров'я в сучасних умовах соціально-економічного і регіонального розвитку;
  • є унікальним комплексом поєднання науки сучасного менеджменту та успішної управлінської практики, програму сформовано із авторських навчальних курсів, що дозволяє покроково і системно підготувати здобувача до роботи в сучасних кризових і посткризових умовах трансформації економіки та соціальної сфери;
  • адаптує майбутнього управлінця закладу охорони здоров'я до роботи в умовах турбулентності соціально-демографічного середовища, наявності викликів та загроз здоров'ю населення як місцевого так і регіонального та глобального характеру;
  • мотивує випускника до широкого залучення для вирішення завдань діяльності закладу охорони здоров'я інтелектуальних комп'ютерних систем, цифрових технологій, засобів телекомунікації та зв'язку.

  Завдання програми:

  • формування у слухачів необхідних фундаментальних знань у сфері управління закладом охорони здоров'я;
  • формування бази знань сучасного законодавства у сфері управління закладом охорони здоров'я і навиків його практичного використання;
  • підготовка новаторів-управлінців готових приймати нестандартні зважені управлінські рішення, що ґрунтуються на фундаментальних знаннях і методах управління;
  • розвиток практичних навичок та організаторських здібностей і особистих якостей у питаннях управління закладом охорони здоров'я;
  • формування і розвиток особистих лідерських якостей сучасних управлінців нової генерації.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • здатність до формування управлінської культури, як особистому рівні, так і рівні організації сфери охорони здоров'я;
  • готовність до планування, організації та здійснення заходів із забезпечення управлінської діяльності у сфері охорони здоров'я;
  • спроможність застосовувати моделі прийняття управлінських рішень та можливості їх застосування у сфері охорони здоров'я та усвідомлювати загальні вимоги при формулюванні рішень у сфері охорони здоров'я;
  • спроможність усвідомлювати особливості відповідальності керівників системи охорони здоров'я і зміст їх організаційної діяльності та демонструвати підходи до виявлення та розвитку ефективного лідерства у сфері охорони здоров'я;
  • здатність до прийняття ефективних фінансових рішень та планування діяльності організації, а також удосконалення надання послуг у сфері охорони здоров'я;
  • навички роботи з нормативно-правовою базою у сфері охорони здоров'я (аналіз, розробка нормативно-правових актів тощо);
  • розуміння сутності стратегічного управління, особливостей організаційно-управлінської діяльності у сфері охорони здоров'я, застосування, стратегічного планування, моделей та методів стратегічного прогнозування розвитку сфери охорони;
  • здатність до аналізу та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду управління у сфері охорони здоров'я;
  • здатність до організації й управління діяльністю медичних організацій та (або) їх структурних підрозділів;
  • здатність оцінювати та підтримувати інноваційні рішення, які забезпечують раціональне використання коштів, максимального використовування можливостей організації для запровадження інновацій та управління змінами;
  • вміння впливати на людей, керувати і заохочувати колег, підлеглих і партнерів працювати у напрямі покращення здоров'я нації, до створення професійної команди;
  • вміння проводити стратегічний аналіз тенденцій розвитку системи охорони здоров'я;
  • спроможність в залежності від потреб знаходити, розміщувати та використовувати ресурси сфери охорони здоров'я, у тому числі матеріальні, фінансові та кадрові;
  • спроможність постійно і своєчасно коригувати напрями діяльності співробітників, структурного підрозділу чи організації, оновлення структури організації для ефективного їх функціонування в період змін.

  Дисципліни

  Основні дисципліни

  • Менеджмент системи охорони здоров'я
  • Правові засади галузі охорони здоров'я
  • Управління закладом охорони здоров'я
  • Менеджмент організацій
  • Управління проектами в галузі охорони здоров'я
  • Технології в управлінні закладом охорони здоров'я
  • Фінансовий менеджмент закладів охорони здоров'я
  • Психологія управління і організаційна поведінка
  • Інформаційні системи і технології в медицині та фармації
  • Економічний аналіз
  • Маркетинг в системі охороні здоров'я

  Дисципліни освітньої програми

  • Психофізіологічні концепції в медицині
  • Теорія організації
  • Основи економіки в охороні здоров'я
  • Підприємництво у сфері охорони здоров'я
  • Медична статистика
  • Стандартизація, сертифікація та акредитація закладів охорони здоров'я
  • Основи медичної стандартизації та страхова медицина
  • Управлінський консалтинг в медицині
  • Самоменеджмент, Тайм-менеджмент, Соціальний менеджмент, Стратегічний менеджмент, Комунікаційний менеджмент
  • Управління персоналом в закладах охорони здоров'я
  • Управлінський аналіз
  • Особливості управління в недержавних закладах охорони здоров'я
  • Стратегічний аналіз закладів охорони здоров'я
  • Бізнес-планування, облік та контролінг у закладах охорони здоров'я
  • Сучасний прайсинг та управління публічними закупівлями
  • Бухгалтерський облік в закладах охорони здоров'я

  Працевлаштування

  Магістри зі спеціальності «Управління закладом охорони здоров’я» можуть обіймати посади: начальник (завідувач, керівник) структурного підрозділу закладу охорони здоров'я; медичний директор; заступник генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров'я; Генеральний директор (директор) / начальник (завідувач) закладу охорони здоров'я, керівника департаменту (управління, відділу) органу державної влади та місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я, керівника приватної чи громадської організації, які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я чи надають супутні послуги для цієї сфери.

   

  Наші Партнери

  • КНП «Центр ПМСД» Коростишівської міської ради
  • ТОВ «Дитячий медичний центр вихідного дня»
  • ТОВ «Діагностичний центр «Меділюкс-плюс»
  • КНП КОР «Київська обласна лікарня»
  • ТОВ «Гармонія здоров’я»
  • Клінічна лікарня Феофанія Державного Управління Справами
  • ТОВ «ЛЮМІДЕНТ»
  • ТОВ «Клініка сімейної та функціональної медицини «FXMED»
  • ЗОЗ АЦМД с. Петропавлівська Борщагівка (Київська обл.)
  • КНП КОР «Київська обласна лікарня»
  • ТОВ «Діагностичний центр «Медіскан»
  • КНП КОР «Київська обласна лікарня»
  • ТОВ «Дитячий медичний центр вихідного дня»
  • ТОВ Лікувально-діагностичний центр «Меділюкс»
  • КНП «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 1»
  • КНПКОР “Київська обласна клінічна лікарня”
  • КНП Миронівської міської ради «Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
  • ТОВ «Аренсія Експлораторі Медісін»
  • ТОВ «Діагностичний центр «Меділабс»
  • ТОВ «МЕДИЧНА ФІРМА «ВІРОВІТ»
  • ТОВ «Медистар»
  • КНП «Новомосковська центральна міська лікарня» Новомосковської міської ради»
  • КНП Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

  Запрошені Лектори

  До аудиторних занять за ОП «Громадське здоров’я» долучаються професіонали-практики, експерти галузі, роботодавці:

  • Протас Святослав Вікторович
   кандидат медичних наук, старший науковий співробітник лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
   Практичні заняття
  • Маслюк Василь Васильович
   головний лікар, кандидат медичних наук ТОВ «Експертно-навчальний центр»
   Практичні заняття
  • Марієвський Віктор Федорович
   гігієніст, епідеміолог, інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України
   Презентації основ Громадського здоров’я
  • Апанасенко Генадій Леонідович
   доктор медичних наук, професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
   Лекції з популяризації здорового способу життя

  В якості форм роботи на практичних заняттях практикуються тренінги, творчі зустрічі, навчальні екскурсії. Результати проведеного анкетування здобувачів вищої освіти засвідчили задоволеність здобувачів вищої освіти фактом залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до проведення аудиторних занять (ПРОТОКОЛ № 5-1засідання кафедри прикладної медицини від 22 березня 2019 р.).

 • Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» | магістр

  Вступники на спеціальність 073 «Менеджмент» у магістратурі можуть обрати освітню програму «Якість стандартизація та сертифікація».

  Гарант освітньої програми: д. т. наук, професор – Віткін Леонід Михайлович

  Дана освітня програма входить до престижних і затребуваних на сьогодні освітніх програм спеціальності «Менеджмент», оскільки після ухвалення Європейським Союзом рішення щодо прискореної процедури набуття Україною статусу країни-кандидата у члени Європейського Союзу в квітні 2022 року, виникла потреба суттєво активізувати роботу щодо повного приведення національної системи технічного регулювання до європейської та підготовки української економіки працювати за європейськими нормами і правилами у досить стислі терміни. Вирішення цього завдання потребує наявності значної кількості фахівців-менеджерів, здатних досягати встановлених цілей, реалізувати плани і створювати умови для сталого розвитку на різних рівнях від держави та регіону до підприємств і окремих співробітників. Досягненню цієї мети сприяє магістерська освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація».

  Мета освітньої програми

  Метою програми є забезпечення підготовки компетентних професіоналів у галузі менеджменту та адміністрування й розвиток у здобувачів навичок у сфері якості, стандартизації, сертифікації за рахунок більш глибокого розуміння проблем управління діяльністю різних рівнів, видів та процесів у зазначених напрямах діяльності.

  Це, з одного боку універсальна управлінська освітня програма, яка формує відповідний профіль компетентностей, необхідних для здійснення ефективної управлінської діяльності в усіх сферах і галузях економіки. А з іншого, спеціалізована програма, яка готує компетентних управлінців-фахівців, здатних приймати оптимальні рішення у сфері якості та технічного регулювання на рівні держави, регіону, організації для забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізації та четвертої промислової революції, масштабної трансформації економіки в процесі прискореного набуття повноправного членства України в Європейському Союзі.

  Основні переваги та особливості освітньої програми:

  До переваг і особливостей програми можна віднести авторські напрацювання і підходи до навчання, досвідчений, кваліфікований викладацький склад і персонал, розвинуту матеріально-технічну базу, сертифіковану систему управління якістю у сфері надання освітніх послуг Університету «КРОК» за міжнародним стандартом ISO 9001 та сертифікацію цієї освітньої програми авторитетним органом сертифікації персоналу.

  Програма готує фахівців з якості, стандартизації, сертифікації з 2000 року. За цей час було випущено понад 400 фахівців, які успішно працюють на керівних та управлінських посадах в органах влади, на підприємствах різних галузей економіки, органах сертифікації, випробувальних лабораторіях.

  Для задоволення актуальних потреб ринку професіоналів з менеджменту у сфері якості, стандартизації та сертифікації у здобувачів формують компетентності необхідні для виконання завдань управління на основі кращого європейського досвіду, а також системного бачення і розуміння функціонування систем стандартизації, сертифікації, застосування сучасних міжнародних стандартів систем менеджменту якості, екології, інформаційної безпеки, безпеки персоналу, ризиками, інноваціями.

  Програма є клієнтоорієтованою, надає можливість реалізувати індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти, пропонує зручний графік, денну, заочну або дистанційну форму навчання. Виробнича практика проходить, як правило, в організаціях та на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання за місцем роботи здобувачів.

  Ключові професійні компетентності

  Компетентності, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;
  • Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани діяльності організації;
  • Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;
  • Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
  • Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
  • Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
  • Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
  • Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом організації чи структурного підрозділу;
  • Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
  • Здатність до управління організацією та її розвитком;
  • Навички проектування, організації та моніторингу управлінської діяльності організації;
  • Здатність управляти та оцінювати результативність та ефективність управлінської діяльності організації;
  • Демонструвати вміння проектування, організації та моніторингу діяльності організацій (підрозділів) у сфері якості, стандартизації, сертифікації;
  • Здатність управляти та оцінювати результативність та ефективність організацій у сфері якості, стандартизації, сертифікації;

  ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

  • Менеджмент якості
  • Проєктно-орієнтоване управління
  • Менеджмент організацій
  • Методологія наукових досліджень
  • HR – менеджмент
  • Правова та нормативна база стандартизації
  • Технічне законодавство Європейського Союзу
  • Оцінка відповідності продукції

  Кожен здобувач програми має можливість крім обов’язкових дисциплін обирати не менше 25% обсягу програми вибіркові компоненти які забезпечують його індивідуальну освітню та професійну траєкторію розвитку.

  Вибіркові компоненти ОП складаються з двох частин. Перша частина – це вибіркові компоненти вільного вибору здобувачами дисциплін таких напрямків, які відображають їх особисті інтереси та вподобання, а друга - це дисципліни які відображають індивідуальні плани здобувачів щодо сфери та специфіки роботи або майбутнього працевлаштування.

  ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

  • Теорія організацій
  • Управління проектами
  • Акредитація органів оцінки відповідності
  • Державний ринковий нагляд
  • Законодавче регулювання метрологічної діяльності

  Практика

  Змістом цієї освітньої програми передбачено достатньо тривалу виробничу практику. Практика передбачає стажування випускників на робочих місцях менеджерів оперативного та тактичного рівнів управління за чітко узгодженою з базою практики програмою. Основними базами практики здобувачів ступеня магістр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Якість стандартизація та сертифікація» є підприємства різних сфер та видів діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Бази практики надають виробничі підприємства та організації сфери послуг, державні установи, регіональні центри стандартизації, метрології та сертифікації, органи сертифікації та випробувальні лабораторії.

  Наші партнери

  • ДП «Укрметртестстандарт»
  • ДП «Дніпростандартметрологія»
  • ТОВ «Е&Е Кейбл Солюшнз (Україна)»
  • ПЗО Ліцей «Clever School»
  • ДП «Дніпропетровський регіональний державний науковотехнічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»
  • ВНЗ ДУ «Житомирська політехніка»

  Працевлаштування

  Працевлаштування магістрів з менеджменту ОП «Якість, стандартизація та сертифікація» здійснюється на підприємствах та організаціях різних організаційно-правових форм з правом обіймати первинні посади згідно класифікатора професій України ДК 003-2010: 1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій, 1229 – Керівники інших основних підрозділів; 1237.2 – Начальник відділу стандартизації; Начальник лабораторії; 1238 Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості. Випускник також зможе здійснювати самостійну практичну діяльність на посадах менеджера оперативного і тактичного рівня управління в організаціях різних сфер та видів економічної діяльності.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії, а також здійснювати розвиток професійних компетентностей в закладах післядипломної освіти.

   
 • Освітня програма «Управління закладом освіти» | магістр

  Гарант освітньої програми – к.пс.н., доцент Наконечна Н.В.

  Заклад освіти (дошкільний, загальної середньої освіти, позашкільний, професійно-технічний, вищий) – це унікальний неповторний соціум, метою якого є створення сприятливих умов для всебічного розвитку підростаючих поколінь, їх підготовки до успішної життєдіяльності у відповідності до власних потреб, мотивів, інтересів та устремлінь.

  Ми всі є свідками того, що впродовж трьох десятиліть заклади освіти здійснюють освітній процес в умовах постійного реформування, впровадження нових парадигм освіти, стандартів, та вимог до організації навчання виховання і розвитку школярів і студентів. Досвід свідчить, що якість реалізації означених нововведень неможливо без формування нового покоління педагогів-управлінців, які добре розуміють сутність, значущість та специфіку управління в сфері освіти, мають необхідний організаторський хист, систему лідерських якостей та здібності впливати на свідомість і поведінку колег.

  Саме тому виникла ідея створення освітньої програми «Управління закладом освіти».

  Якість освіти в сучасних закладах освіти значною мірою визначається не тільки особистим професіоналізмом вчителів або викладачів, а й рівнем професійної підготовки лідера закладу, головного керівника. Хто такий директор школи, коледжу або ректор університету? Якими знаннями, досвідом їм необхідно володіти? Які особистісні якості потрібно розвивати майбутньому лідеру? Як оцінити ступінь готовності претендента на посаду першої особи в навчальному закладі?

  Магістерська програма «Управління закладом освіти» для Вас, якщо Ви вже керуєте закладом освіти чи його підрозділом, або тільки намагаєтеся ним стати.

  Знання та навички, якими Ви оволодієте під час навчання, стануть у нагоді керівникам закладів освіти як державної, так і комунальної та приватної форми власності.

  Випускники нашої програми досконало володіють новими технологічними підходами до освітньої діяльності.

  Впровадження інноваційних проєктів, ведення новаторських процесів, володіння програмно-цільовими і орієнтованими на особистісний розвиток підходами до управління – це навички та вміння, які можна придбати, навчаючись за нашою програмою.

  Мета освітньої програми

  Сформувати нову генерацію управлінських кадрів, які досконало володіють концепціями й технологіями управління закладами освіти як цілісною педагогічною системою, створюють оптимальні умови для навчання, виховання й розвитку підростаючих поколінь, підготовки їх до успішної соціалізації та самореалізації в суперечливому ХХІ столітті. Підготовка компетентних професіоналів у галузі менеджменту та адміністрування й розвиток у здобувачів навичок в сфері корпоративного менеджменту за рахунок більш глибокого розуміння проблем управління закладами освіти різних рівнів, організаційно-правових форм та їх структурних підрозділів.

  Основні переваги освітньої програми:

  • розкриття у магістрів управлінського потенціалу, психолого-педагогічних можливостей для вироблення культури та індивідуального стилю якісного управління закладами освіти;
  • забезпечення ефективної взаємодії й системи партнерських відносин між учасниками освітнього процесу та стейкголдерами;
  • розвиток майбутніх керівників здатних вірно визначати конкурентну стратегію й тактику діяльності закладів освіти, перспективи збагачення їх унікального досвіду й забезпечення високого іміджу на ринку праці та ринку освітніх послуг.

  Особливості програми

  Підготовка професіоналів-управлінців закладів освіти різних рівнів, організаційно-правових форм, їх структурних підрозділів на основі формування компетенцій з управлінських, педагогічних, комунікативних, діагностичних і дослідницьких компонентів, необхідних для оптимальної реалізації управлінських функцій і досягнення цільових параметрів розвитку.

  Характеристика освітньої програми

  Об'єкти вивчення: системні знання з об'єктивних закономірностей, принципів, методів та моделей управління організаціями та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог.

  Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління закладами освіти на засадах оволодіння системою компетентностей.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • розв'язувати складні задачі й проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;
  • проводити дослідження на відповідному рівні;
  • спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті;
  • використовувати інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень;
  • організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді;
  • діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо;
  • виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
  • навчитись абстрактному мисленню, пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.
  • працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні завдань

  Випускники цієї програми вміють:

  • обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів;
  • встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
  • використовувати та розвивати людські ресурси в організації;
  • створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
  • формувати та демонструвати лідерські якості;
  • розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
  • використовувати психологічні технології роботи з персоналом;
  • аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;
  • управляти організацією, її змінами;
  • проектувати організації та проводити моніторинг всіх напрямів діяльності закладу освіти (адміністративної, науково-педагогічної, навчально-виховної, фінансово-економічної, господарської);
  • управляти та оцінювати результативність та ефективність освітньої діяльності означених закладів;
  • розробляти і впроваджувати внутрішні системи забезпечення якості освітньої діяльності.

  Навчальні дисципліни

  • Бухгалтерський облік в освітніх установах
  • Вища освіта і Болонський процес
  • Внутрішня система управління якістю
  • Ділове спілкування та організаційна культура в педагогічному середовищі
  • Дослідження соціально-економічних систем
  • Керівник закладу освіти
  • Корпоративна соціальна відповідальність освіти
  • Маркетинг освітніх послуг
  • Менеджмент освіти
  • Методологія та методи науково-педагогічних досліджень
  • Мистецтво презентацій (тренінг)
  • Навчальний менеджмент
  • Ораторське мистецтво (тренінг)
  • Освітні технології
  • Особливості управління в недержавних закладах освіти
  • Планування та організація освітнього процесу
  • Правові аспекти управління закладом освіти
  • Психологія управління і організаційна поведінка
  • Соціальна відповідальність бізнесу
  • Соціологічні дослідження в освіті
  • Сучасні науково-педагогічні дослідження
  • Сучасні педагогічні технології
  • Техніка управлінської діяльності
  • Управління закладом освіти
  • Управління якістю освітньої діяльності

  Працевлаштування

  Працевлаштування в закладах освіти різних рівнів і організаційно-правових форм з правом обіймати посади професіоналів згідно Класифікатора професій України: директор (керівник) закладу освіти, директор дошкільного виховного закладу, навчально-виробничого комбінату, навчально-тренувального центру, завідувача практики, завідувача відділення у коледжі, завідувача відділення заочного, підготовчого навчання тощо, можливість працювати на посадах керівників підприємств, установ, організацій та підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання.

  Наші партнери

  • Заклад дошкільної освіти № 682
  • Дошкільний навчальний заклад № 601
  • ДНЗ № 615
  • Заклад дошкільної освіти № 249
  • Відокремлений структурний підрозділ «Криворізьке відділення післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів» комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров"я»
  • ЗДО № 325
  • Криворізька гімназія № 91
  • ЗДО № 228
  • Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 28 з поглибленим вивченням англійської мови
  • ДЮСК «Бригантина»
  • Спеціалізована школа № 193
  • Школа І-ІІІ ступенів № 163 ім. М. Кирпоноса
  • Перший Київський медичний коледж
  • СШ 304
  • Коледж економіки, права та інформаційних технологій
  • Іванківський районний ліцей
  • Ірпінський приватний заклад загальної середньої освіти - Ліцей Галілео
  • Приватний заклад освіти І ступеня «Початкова школа «Смартіка»

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Управління проєктами» | магістр

  Компанії процвітають або зазнають невдачі завдяки своєчасному виведенню на ринок якісних продуктів та послуг. Цей процес завжди пов'язаний із проєктами. Проєктний менеджмент у своїй діяльності застосовують підприємства малого, середнього та великого бізнесу, державні підприємства, інвестиційні корпорації, органи влади. Від початку до завершення керівники проєктів відповідають за кожен етап процесу: формалізацію проєкту, оцінку витрат і ризиків, планування та моніторинг графіку, управління бюджетом, ведення переговорів і вирішення конфліктів, контроль результатів проєкту. Тому вимоги до таких керівників є надто високими.

  Для чого і як створена магістерська програма «Управління проєктами»

  Програма є симбіозом методів та інструментів для управління довгостроковими і короткостроковими проєктами в будь-яких організаціях та реальних кейсів.

  Структура програми охоплює необхідні концепти та практики управління проєктами в різних сферах бізнесу.

  Підґрунтям програми є міжнародні стандарти управління проєктами (NCB, PMBoK, P2M, Agile), про особливості і специфіку застосування кожного з яких Ви дізнаєтесь усе і навіть трохи більше.

  Кому необхідна магістерська програма «Управління проєктами»?

  • підприємцям, які вже спробували себе в реальному бізнесі і шукають нові інструменти для досягнення амбітних цілей;
  • керівникам підприємств і організацій, які працюють у будь-яких галузях та усвідомлюють потребу в опануванні новітніми управлінськими технологіями.

  Хто ще може навчатися?

  Усі, хто зацікавлений у «зламуванні коду» проєктного підходу до управління і вже має диплом бакалавра або спеціаліста чи магістра.

  Чому ви зможете навчитись?

  • професійному управлінню проєктами;
  • керуванню масштабом проєкту, ризиками, якістю та параметрами продуктивності,
  • інтеграції кращих практик та інструментів в управління проєктами;
  • навичкам критичного мислення;
  • соціально-відповідальній взаємодії з усіма стейкхолдерами проєкту;
  • створенню власного стилю управління проєктом.

  Ключові професійні компетентності

  • планування цілей, продукти, ресурсів проєкту;
  • аналіз оточення проєкту;
  • бізнес-планування проєкту;
  • управління ризиками, якістю;
  • оцінка економічної ефективності;
  • управління портфелем проєктів;
  • управління програмами;
  • створення проєктного офісу;
  • лідеро-орієнтованість проєктної діяльності.

  Спеціальні фахові компетенції

  • Використання інструментів бізнес-планування для проєктного управління;
  • Уміння обґрунтовувати та обирати стратегію розвитку та функціонування проєктно-орієнтованої організації;
  • Напрацювання альтернативних варіантів управлінських рішень щодо зміцнення стійкості проєктно-орієнтованої організації;
  • Комплексне планування портфеля проєктів організації з метою досягнення її сталого розвитку;
  • Здатність створювати конкурентні умови для управління ресурсами проєктно-орієнтованої організації;
  • Навик здійснення обґрунтованого вибору мотиваційних та емоційних компонентів процесу прийняття рішень у сфері управління проєктами;
  • Вибудовувати системи координації, взаємодії, звітування, інформації, створення команд та управління конфліктами у проєктній діяльності;
  • Уміння створювати актуальну інформаційну базу та використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні системи та технології в практиці управління проєктами;
  • Організовувати виконання завдань щодо управління фінансовими ресурсами організації в рамках проєктної діяльності з метою досягнення економічної, організаційної та соціальної ефективності.

  Основні дисципліни

  • LEAN-технології в управлінні проєктами
  • Бізнес-планування в управлінні проєктами
  • Гнучкі методології управління проєктами
  • Екстремальне управління проєктами
  • Інвестиційний менеджмент проєктів і процесів
  • Інтегроване управління проєктами та процесами
  • Інформаційні технології управління проєктами
  • Креативні технології управління проєктами
  • Маркетингове оточення проєктів
  • Маркетингові дослідження і аналітика в проєктах
  • Моделі та методи управління проєктами
  • Планування проєктів
  • Проєктний аналіз
  • Проєктно-орієнтована організація та проєктний офіс
  • Психологія управління проєктами
  • Система компетенцій проєктного менеджера
  • Соціологічні дослідження в проєктах
  • Управління закупівлями в проєктах
  • Управління комунікаціями та знаннями в проєктах
  • Управління програмами та портфелями проєктів
  • Управління ризиками проєктів
  • Управління соціальними проєктами
  • Управління цінністю в проєктах
  • Управління якістю проєктів
  • Управління інноваційним розвитком
  • Фінансовий менеджмент проєктів і процесів

  Практика і працевлаштування

  Національний класифікатор України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

  • 1238 Керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
  • 2447.1 Молодший науковий співробітник (проєкти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
  • 2447.1 Науковий співробітник (проєкти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
  • 2447.1 Науковий співробітник-консультант (проєкти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
  • 2447.2 Фахівець з управління проєктами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

  Швидка технологічна і цифрова трансформація, висока ризикованість та нестабільність середовища вимагають, щоб керівники проєктів були справжніми новаторами в своїх організаціях. Тому нині попит на кваліфікованих менеджерів проєктів перевищує пропозицію, отже практика і працевлаштування доступні у підприємствах і організаціях будь-якої форми власності та галузевої належності.

  Наші партнери

  • Фізична-особа підприємець Левцов Станіслав Германович
  • ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС»
  • ТОВ «Дан-Фарм Україна»
  • ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ДІВЕЛОПМЕНТ СЕРВІС»
 • Освітня Програма «Менеджмент Організацій» | Магістр

  Вступники на спеціальність 073 «Менеджмент» у магістратурі можуть обрати освітню програму «Менеджмент організацій».

  Гарант освітньої програми: д. ек. наук, професор Копитко Марта Іванівна

  Менеджмент є фундаментальною діяльністю будь якої організації завдяки якій її колектив досягає встановлених цілей, реалізує плани і створює умови для розвитку та процвітання кожного працівника та колективу в цілому. Менеджмент сучасних організацій це складна професійна діяльність яка вимагає відповідних особистих якостей і сучасних знань, комплексу професійних вмінь, навичок та управлінських компетентностей. Якісне, ефективне та результативне управління це не лише результат опанування знань та формування вмінь і навичок керування але і певне мистецтво аналітичної, соціально-психологічної та організаційно-економічної роботи яку здійснює менеджер в організації.

  Місією магістерської освітньої програми «Менеджмент організацій» спеціальності «Менеджмент» є забезпечення підготовки компетентних професіоналів у галузі менеджменту та адміністрування й розвиток у здобувачів навиків в області корпоративного та функціонального менеджменту за рахунок більш глибокого розуміння завдань різних рівнів, видів та процесів управління сучасними організаціями. Це універсальна управлінська освітня програма яка не має вираженого галузевого спрямування чи орієнтації на певні види або сфери економічної діяльності. Дана освітня програма входить до трійки найпрестижніших і найбільш затребуваних освітніх програм спеціальності «Менеджмент». Випускник програми має унікальний профіль компетентностей, необхідних для здійснення ефективної управлінської діяльності в усіх сферах і галузях економіки. Зміст підготовки магістрів ґрунтується на успішній багаторічній практиці високопрофесійного колективу науково-педагогічних працівників і має випереджувальний характер, тобто орієнтований на перспективні потреби щодо профілю компетентностей сучасного менеджера організації.

  Для задоволення актуальних потреб ринку професіоналів з менеджменту організацій у здобувачів формують компетентності необхідні для виконання завдань управління: маркетинговими, кадровими, операційними і логістичними системами організацій з дотриманням принципів і норм ділової та бізнес-етики і корпоративної соціальної відповідальності.

  За своєю спрямованістю освітньо-професійна програма має змістовні та організаційні елементи унікальності. Змістовна підготовка фахівців на програмі здійснюється з використанням системно-діяльнісного підходу. Програма надає можливість реалізувати індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти, зручний графік навчання, отримати освіту на денній формі навчання або заочно чи дистанційно та пройти виробничу практику у вітчизняних та міжнародних компаніях різних організаційно-правових форм господарювання. Нашими базовими принципами взаємодії із здобувачем є: студентоцентризм, гнучкість, персональність, щирість та справедливість, автономія та відповідальність. Викладання навчальних дисциплін у межах програми здійснюється висококваліфікованими викладачами з використанням авторських розробок, фахівцями – провідними практиками галузі менеджменту та адміністрування.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;
  • Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани діяльності організації;
  • Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;
  • Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
  • Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
  • Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
  • Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
  • Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом організації чи структурного підрозділу;
  • Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
  • Здатність до управління організацією та її розвитком.
  • Навички проектування, організації та моніторингу управлінської діяльності організації;
  • Здатність управляти та оцінювати результативність та ефективність управлінської діяльності організації.

  Дисципліни

  ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

  • Маркетинговий менеджмент
  • Проєктно-орієнтоване управління
  • Менеджмент організацій
  • Логістичний менеджмент
  • HR – менеджмент
  • Методологія наукових досліджень
  • Фінансовий менеджмент
  • Управлінський аналіз
  • Управлінський консалтинг
  • Бізнес-планування в комерційній діяльності
  • Управління ланцюгами поставок
  • Управління партнерськими відносинами
  • Управління розвитком організації

  Кожен здобувач програми має можливість крім обов’язкових дисциплін обирати не менше 25% обсягу програми вибіркові компоненти які забезпечують його індивідуальну освітню та професійну траєкторію розвитку.

  Вибіркові компоненти ОП представлено у вигляді двох каталогів. Каталог А вибіркові компоненти вільного вибору здобувачами дисциплін таких напрямків, які відображають їх особисті інтереси та вподобання, а каталог В - це дисципліни які відображають індивідуальні плани здобувачів щодо сфери та специфіки майбутнього працевлаштування. Участь у формуванні цих каталогів можуть брати усі здобувачі.

  Практика

  Змістом цієї освітньої програми передбачено виробничу практику тривалість якої повинна бути не менше трьох місяців. Практика передбачає стажування випускників на робочих місцях менеджерів оперативного та тактичного рівнів управління за чітко узгодженою з базою практики програмою. Основними базами практики здобувачів ступеня магістр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій» є підприємства різних сфер та видів діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Бази практики надають комерційні підприємства оптової та роздрібної торгівлі, організації інформаційної та консалтингової підтримки, фінансові установи, страхові компанії, туристичні фірми, виробничі підприємства, державні установи та виконавчі органи місцевого самоврядування, управляючі компанії, оператори управлінських та сервісних послуг.

  Наші партнери

  • ТОВ «Нестле Україна»
  • Компанія «NovuMedical»
  • PremierHotelRus, ТОВ «Готельний комплекс «Русь»
  • ТОВ «МАЙСТЕР КНИГ»
  • Нова Пошта
  • ТОВ «АНКЛ»
  • 24print
  • ТОВ «Софія Київ Сервіс»
  • ФОП Стаховський П.А.
  • ТОВ «Експреслінія»
  • ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА»
  • ТОВ «ТОЙДІКО УКРАЇНА»
  • ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
  • ТОВ «ТД «ВІКТЕР ПЛЮС»
  • ТОВ «ЕпіцентрК» Логістичний центр «Калинівка»
  • «Zenit-auto» ФОП Середа А.О.
  • КП «ШЕУ Оболонського р-ну»
  • АТ «Укрзалізниця» Регіональна філія «Дніпровська залізниця»
  • Фермерське господарство «Смачна курочка»
  • КПО «ЕВРІКА»

  Працевлаштування

  Магістр з менеджменту є фахівцем сфери управління організаціями різних галузей, сфер та видів економічної діяльності, що реалізує комплекс управлінських функцій та завдань і може обіймати такі посади: керівник організації (філії), керівник підрозділу (департаменту, відділу), HR-менеджер, менеджер з адміністративної діяльності, менеджер із обслуговування, менеджер з маркетингу, менеджер із постачання, менеджер з виробництва, менеджер із збуту, менеджер з логістики, менеджер із розвитку, менеджер із зв’язків з громадськістю, менеджер системи якості, менеджер із соціальної відповідальності, менеджер з консалтингу, менеджер з інформаційного обслуговування. Після завершення навчання випускник зможе здійснювати самостійну практичну діяльність на посадах менеджера оперативного і тактичного рівня управління в організаціях різних сфер та видів економічної діяльності.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії, а також здійснювати розвиток професійних компетентностей в закладах післядипломної освіти.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok