Спеціальність 073 «Менеджмент»

Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих | Кафедра управлінських технологій

 • Інформація про спеціальність

  Успішна діяльність організацій та окремих осіб можлива лише за умови ефективного управління. Управління передбачає розпорядження економічними ресурсами. Вид професійної діяльності з управлінням матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами організації називають менеджментом. Сучасний менеджмент – це сукупність концепцій, методів та технологій які дозволяють реалізувати як власні, так і колективні цілі. Головний герой сфери менеджменту організації – менеджер. Менеджер – це сучасна та престижна професія нашого бурхливого і мінливого світу. Репутація на ринку і перспективи розвитку будь-якої організації значною мірою визначаються особистістю менеджера, його професійними здібностями та людськими якостями. Базовим атрибутом менеджера є влада. Влада це можливість та здатність керівника впливати на якість та ділову досконалість організації.

  Спеціальність 073 «Менеджмент» передбачає формування комплексу знань, вмінь та здатностей необхідних для ефективного управління організаціями. Особливостями сучасної підготовки менеджерів є компетентнісний підхід, формування лідерських якостей, орієнтація на використання сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій, засобів телекомунікації і зв'язку для здійснення професійної діяльності з управління організацією та її підрозділами. Сучасний менеджер повинен бути юридично грамотним для врахування діючих норм права в усіх сферах діяльності організації. Бути здатним до пошуку та оцінки нових її ринкових можливостей. Встановлювати та удосконалювати комунікацію між функціональними підрозділами організації. Успішний менеджер компанії повинен мати: високий професіоналізм, навики соціальної відповідальності та етичних норм поведінки, природні й набуті лідерські якості, аналітичний стиль мислення, відкритість і вмотивованість до інноваційних ідей та рішень, комунікабельність, впевненість, рішучість, уміння обґрунтовувати управлінські рішення й реалізовувати їх з колективом, здатність займати і відстоювати активну життєву позицію. Наявність цих рис перетворює професію менеджера на одну з найбільш затребуваних, престижних і високооплачуваних на сучасному вітчизняному та міжнародному ринках праці.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з менеджменту

  для здобуття ступеня магістра з менеджменту

  • Управління логістичною діяльністю / освітня програма
  • Якість, стандартизація та сертифікація / освітня программа
  • Управління закладом охорони здоров'я / освітня програма
  • Управління закладом освіти / освітня программа
  • Адміністративний менеджмент / освітня программа
  • Управління інноваційною діяльністю / освітня программа
  • Управління власністю / освітня программа
 • Освітня програма «Менеджмент» | бакалавр

  Вступники на спеціальність 073 «Менеджмент» можуть обрати освітню програму «Менеджмент».

  Мета цієї освітньої програми полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі менеджменту, які володіють компетентностями в управлінні та адмініструванні, технологіями системного мислення і лідерськими якостями. Випускники цієї програми здатні розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері загального та функціонального менеджменту організацій. Спроможні керувати колективами працівників в умовах нестабільного ринкового середовища. Програма буде цікавою та надасть старт для подальшого навчання і професійного розвитку цілеспрямованим та мобільним особистостям, які володіють природними лідерськими якостями, а також мріють побудувати кар’єру успішного керівника управлінської, виробничої чи сервісної компанії.

  Особливістю освітньої програми «Менеджмент» є професійна орієнтація на сферу управлінської діяльності підприємств та організацій різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Освітня програма має чітко визначений та адаптований до сучасних умов зміст навчання, який спрямовано на формування комплексу компетентностей необхідних для успішного виконання функцій і завдань управлінської діяльності підприємства. Ця освітня програма є широкоспеціалізованою і дає суттєві можливості подальшого вибору освітньої програми на освітніх програмах магістерського рівня освіти. Вона орієнтована на широкий спектр менеджерських професій, що є вагомою перевагою при працевлаштуванні.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • парадигми, закони, закономірності та принципи сучасного менеджменту;
  • історичні передумови та етапи еволюції менеджменту;
  • концепції, методи та моделі системного, ситуаційного, адаптивного менеджменту;
  • стратегії та тактику антикризового менеджменту сучасних організацій;
  • методичний інструментарій розробки та прийняття управлінських рішень;
  • принципи та методи управлінської діагностики сучасних організацій;
  • методи та системи мотивування персоналу підприємств і організацій;
  • інформаційні системи і технології обґрунтування прийняття та реалізації управлінських рішень.

  Після успішного закінчення програми випускник може продемонструвати вміння:

  • знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією, налагоджувати зворотній зв’язок та вести кореспонденцію з управління;
  • створювати та аналізувати базу даних щодо впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організацій, моделювати бізнес-процеси;
  • розробляти на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій, достатню кількість альтернативних рішень, проводити моніторинг змін в законодавстві, орієнтуватися у системі і змісті нормативних актів для забезпечення правомірності рішень;
  • застосовувати сучасні технології ведення бізнесу та координувати взаємодію з партнерами по бізнесу;
  • обирати оптимальні організаційні форми функціонування і визначати необхідний кадровий потенціал сучасної організації;
  • здійснювати контроль за виконанням рішень, брати участь у розробці стратегічного, поточного та оперативного контролю діяльності та забезпечення виконавчої дисципліни;
  • визначати стратегічні цілі діяльності та організовувати їх реалізацію, планувати виробничу (операційну діяльність);
  • знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею, розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, структурних підрозділів, продукції (товарів, послуг);
  • планувати фінансово-економічні результати і показники господарської діяльності за сучасними методиками;
  • аналізувати взаємозв’язки між функціональними сферами організації з метою підготовки збалансованих управлінських рішень.

  Дисципліни

  Основні дисципліни

  • Адміністративний менеджмент
  • Бізнес-етикет
  • Бізнес-планування
  • Вища математика та теорія ймовірностей
  • Вступ до фаху
  • Гроші та кредит
  • Друга іноземна мова
  • Економіка домогосподарств
  • Економіка підприємства
  • Економіко-математичні методи та моделі
  • Економічна теорія та економічна історія
  • Європейська інтеграція
  • Здоров'я людини (в т.ч. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці)
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
  • Іноземна мова (англійська для ЗНО)
  • Іноземна мова (англійська)
  • Іноземна мова для професійного спілкування
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням
  • Інформаційний менеджмент
  • Інформаційні та цифрові технології
  • Історія вчень менеджменту
  • Історія світової культури
  • Історія України та українська культура
  • Конфліктологія і теорія переговорів
  • Корпоративна культура
  • Країнознавство
  • Логіка
  • Логістика
  • Макроекономіка
  • Маркетинг
  • Менеджмент
  • Менеджмент ІІ
  • Міжкультурні комунікації в бізнесі
  • Міжнародна економіка
  • Міжнародна логістична діяльність
  • Мікроекономіка
  • Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
  • Операційний менеджмент
  • Основи підприємництва
  • Основи управління проектами
  • Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  • Правове забезпечення господарської діяльності
  • Правознавство
  • Практикум з особистісного зростання
  • Професійні цінності та етика
  • Психологія
  • Психологія ділового спілкування
  • Світова економіка
  • Соціально-політичні студії
  • Статистика
  • Стратегічне управління
  • Тайм-менеджмент
  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Управління змінами
  • Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
  • Управління персоналом та економіка праці
  • Філософія
  • Фінанси

  Дисципліни освітньої програми

  • Адміністративний менеджмент
  • Вступ до фаху
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
  • Історія вчень менеджменту
  • Логістика
  • Менеджмент
  • Менеджмент ІІ
  • Міжнародна логістична діяльність
  • Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
  • Операційний менеджмент
  • Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  • Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
  • Управління персоналом та економіка праці

  Практика

  Основними базами практики здобувачів ступеня бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент» є підприємства та організації різних галузей промисловості та сфер економічної діяльності, держані та муніципальні органи і установи, комунальні та казенні підприємства, підприємства-комерційні посередники, торговельні підприємства, заклади соціальної сфери тощо.

  Працевлаштування

  Бакалавр з менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент» підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і може обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, управління бізнес-процесами, управління маркетингом, персоналом тощо. Найбільш затребуваними професіями у сфері менеджменту є: менеджер з продажу, операційний менеджер, менеджер зі збуту, менеджер із закупівель, івент-менеджер, менеджер з розвитку бізнесу, менеджер з реклами, HR-менеджер, менеджер-організатор, PR-менеджер.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

   
 • Освітня програма «Комерційна логістика» | бакалавр

  Вступники на спеціальність 073 «Менеджмент» можуть обрати освітню програму «Комерційна логістика».

  Програма буде цікавою та надзвичайно перспективною для активних і цілеспрямованих особистостей, які мріють і планують стати професіоналами з логістичної діяльності у сфері комерції, а також прагнуть побудувати свою кар'єру в управлінні бізнесом.

  Ця освітня програма спрямована на підготовку компетентних професіоналів для виконання логістичних функцій та завдань сучасних комерційних організацій. Під час навчання у бакалаврів з логістики формуються компетентності необхідні для виконання оперативних і тактичних завдань функціональної логістики комерційних компаній. Випускник освітньої програми має комплекс сформованих компетентостей для ефективного управління матеріально-транспортними, фінансовими та інформаційними потоками як на рівні окремого структурного підрозділу так і компанії в цілому. Він здатен здійснювати планування, організацію та контроль логістичної діяльності закупівельних, виробничих та збутових підрозділів компаній, складів, розподільчих центрів, транспортних терміналів тощо. Програма буде затребуваною особами, що схильні до ділової комунікації, які цікавляться сферами транспорту, складування та сервісного обслуговування. Які в процесі карантину переконалися, що саме логістика є справжнім рушієм економіки і прагнуть побудувати свою кар'єру в логістичному бізнесі.

  Особливістю освітньої програми «Комерційна логістика» є професійна орієнтація на сферу логістики в комерційній діяльності, яка постійно цифро візується і розширюється. Ця освітня програма має чітко сформований та адаптований до умов сучасної бізнес-практики зміст навчання, який спрямовано на підвищення рівня логістичної діяльності комерційного підприємства. Вона орієнтована на перспективну сферу працевлаштування в національні та міжнародні оптово-роздрібні торговельні мережі. «Комерційна логістика» – це досить широка освітня програма, що охоплює всі види та напрями логістичної діяльності у сфері комерції.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • парадигми, закони, закономірності та принципи сучасного менеджменту та логістики;
  • історичні передумови та етапи еволюції менеджменту та логістики;
  • теоретичні основи та методологічний апарат, закономірності й тенденції формування і розвитку об'єктів та суб'єктів;
  • концепції, методи та моделі системного, ситуаційного, адаптивного та логістичного менеджменту;
  • стратегії та тактику антикризового менеджменту логістичних систем;
  • методичний інструментарій оптимізації та прийняття логістичних рішень;
  • принципи та методи управлінської діагностики логістичної діяльності сучасних організацій;
  • методи та системи мотивування логістичного персоналу підприємств та організацій;
  • інформаційні системи та технології обґрунтування прийняття та реалізації логістичних рішень;
  • критерії оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

  Після успішного закінчення програми випускник може продемонструвати вміння:

  • здійснювати системний аналіз проблемних ситуацій у сфері логістики і визначати роль суб’єктів логістичного управління у їх розв’язанні;
  • розробляти пропозиції щодо удосконалення логістичних систем, функцій та операцій і механізмів їх функціонування;
  • координувати діяльність служби логістики з іншими структурними підрозділами компанії та їх взаємодію з партнерами по бізнесу;
  • застосовувати принципи, методи та технології логістичного менеджменту для підвищення стійкості підприємства, координації дій та вирішення конфліктних ситуацій;
  • планувати, організовувати та контролювати процеси логістичної підтримки комерційної діяльності і налагоджувати зворотній зв'язок з споживачами послуг;
  • формувати поточні плани логістичної діяльності та графіки формування і поповнення запасів;
  • оцінювати та ідентифікувати сукупні логістичні витрати на логістичне обслуговування комерційних контрактів;
  • керувати логістичним персоналом комерційних організацій та впроваджувати системи його оцінки та мотивації;
  • обґрунтовувати управлінські рішення і доводити їх до підлеглих, націлювати колектив на якісне виконання планових завдань;
  • контролювати виконання комерційних контрактів в частині їх логістичного супроводження та оцінювати їх ефективність тощо.

  Дисципліни

  Основні дисципліни

  • Адміністративний менеджмент
  • Бізнес-етикет
  • Бізнес-планування
  • Вища математика та теорія ймовірностей
  • Вступ до фаху
  • Гроші та кредит
  • Друга іноземна мова
  • Економіка домогосподарств
  • Економіка підприємства
  • Економіко-математичні методи та моделі
  • Економічна теорія та економічна історія
  • Європейська інтеграція
  • Здоров'я людини (в т.ч. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці)
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
  • Іноземна мова (англійська для ЗНО)
  • Іноземна мова (англійська)
  • Іноземна мова для професійного спілкування
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням
  • Інформаційний менеджмент
  • Інформаційні та цифрові технології
  • Історія вчень менеджменту
  • Історія світової культури
  • Історія України та українська культура
  • Конфліктологія і теорія переговорів
  • Корпоративна культура
  • Країнознавство
  • Логіка
  • Логістика
  • Логістичний сервіс
  • Макроекономіка
  • Маркетинг
  • Менеджмент
  • Менеджмент ІІ
  • Міжкультурні комунікації в бізнесі
  • Міжнародна економіка
  • Міжнародна логістика
  • Міжнародні логістичні системи
  • Мікроекономіка
  • Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
  • Операційний менеджмент
  • Основи підприємництва
  • Основи управління проектами
  • Правове забезпечення господарської діяльності
  • Правознавство
  • Практикум з особистісного зростання
  • Професійні цінності та етика
  • Психологія
  • Психологія ділового спілкування
  • Світова економіка
  • Системи технологій логістичних компаній
  • Соціально-політичні студії
  • Статистика
  • Стратегічне управління
  • Тайм-менеджмент
  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Управління змінами
  • Управління персоналом та економіка праці
  • Філософія
  • Фінанси

  Дисципліни освітньої програми

  • Адміністративний менеджмент
  • Вступ до фаху
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
  • Історія вчень менеджменту
  • Логістика
  • Логістичний сервіс
  • Менеджмент
  • Менеджмент ІІ
  • Міжнародна логістика
  • Міжнародні логістичні системи
  • Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
  • Операційний менеджмент
  • Системи технологій логістичних компаній
  • Управління персоналом та економіка праці

  Практика

  Основними базами практики здобувачів ступеня бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Комерційна логістика» є підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, карго-центри, айс-термінали, підприємства-комерційні та транспортні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, логістичні компанії, оператори логістичних послуг, фінансові посередники тощо.

  Працевлаштування

  Бакалаври з менеджменту за освітньою програмою «Комерційна логістика» можуть обіймати первинні посади менеджера з логістики, менеджера закупівельного центру, менеджера із закупівель, менеджера з кооперативних поставок, сток-менеджера, транспортного менеджера, менеджера з комплектації, начальника диспетчерської служби, начальника відділу постачання тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

   
 • Освітня програма «Управління логістичною діяльністю» | магістр

  Вступники на спеціальність 073 «Менеджмент» у магістратурі можуть обрати освітню програму «Управління логістичною діяльністю».

  Логістичний сервіс в сучасній економіці супроводжує більшість комерційних завдань сучасних підприємств. Якісне вирішення цих завдань можливе лише за умови ефективного управління логістичною діяльністю яка реалізується менеджерами з логістики.

  Місією магістерської освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» спеціальності «Менеджмент» є формування компетентного управлінця у сфері логістичної діяльності організацій, що функціонують як на національному, так і на міжнародному рівнях. Завданнями програми є сформувати у здобувачів ґрунтовних знань, вмінь та інших компетентностей щодо основних теорій, концепцій, законів, принципів та методів логістичної діяльності та моніторингу і аналізу її результатів. При підготовці магістрів значна увага приділяється набуттю вмінь обирати, формувати та оцінювати оптимальну логістичну стратегію з урахуванням критичного рівня ризику, розраховувати її результативність та ефективність. Випускники освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» здатні до діагностики стану логістичної діяльності компанії, планування та реалізації бюджету логістичної діяльності, а також до розробки проектів її вдосконалення. Водночас вони набудуть вмінь формувати та успішно реалізовувати оптимальні логістичні рішення і визначати їх ефективність в перспективі. Окрім того, випускники будуть здатні креативно здійснювати стратегічне і поточне планування та контроль матеріального, інформаційного, фінансового і документаційного забезпечення логістичної діяльності. Формувати сучасні системи реєстрації, облік, контролю, аналізу і синтезу логістичних витрат.

  Особливістю освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» є формування у студентів системних інноваційних знань у сфері управління логістичною діяльністю на національному та міжнародному рівнях. Це широка освітня програма, яка охоплює усі напрямки та види фазової та функціональної логістичної діяльності. Дана освітня програма входить до п'ятірки найпрестижніших і найбільш затребуваних освітніх програм спеціальності «Менеджмент». Випускник програми має унікальний профіль компетентностей, необхідних для здійснення ефективної логістичної діяльності в усіх сферах і галузях економіки. Зміст підготовки магістрів має випереджувальний характер, тобто орієнтований на сучасну світову концепцію управління логістичною діяльністю.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • уміння розробляти ефективні й перспективні логістичні, маркетингові та виробничі стратегії;
  • уміння успішно реалізовувати загальні функції оптимального управління матеріальними та супроводжуючими потоками шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;
  • уміння приймати тактичні та стратегічні рішення в межах своєї компетенції;
  • здатність визначати перспективні цілі та завдання логістичного менеджменту;
  • здатність координувати діяльність функціональних підрозділів підприємства, установи, організації щодо наскрізного управління матеріальними та супроводжуючими потоками;
  • демонструвати здатність налагоджувати взаємодію між фірмами та підприємствами, узгоджувати інтереси постачальників, торгових, транспортних та інших логістичних посередників щодо забезпечення руху товарних потоків; розв’язувати конфлікти, що виникають у цій сфері;
  • володіння знаннями управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (комерційний, транспортний, постачання та збуту, зберігання, складування, інформаційного забезпечення), а також самостійними організаціями на всіх стадіях проходження матеріальних та супроводжуючих потоків з метою мінімізації загальних витрат або підвищення якості обслуговування споживачів продукції чи послуг

  Дисципліни

  Основні дисципліни

  • Бізнес-планування в логістичній діяльності
  • Економічна безпека суб'єктів логістичної діяльності
  • Інноваційно-інвестиційний розвиток логістичних систем
  • Інформаційні системи і технології в логістиці
  • Комерційна діяльність посередницьких підприємств
  • Логістичний аудит
  • Логістичний консалтинг
  • Логістичний менеджмент
  • Логістичний менеджмент міжнародних компаній
  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Міжнародні перевезення
  • Нормативно-правове регулювання логістичної діяльності
  • Оптимізація логістичних рішень
  • Проектування логістичних систем 2
  • Транспортне право
  • Управління ланцюгами поставок
  • Управління партнерськими відносинами
  • Управління розвитком логістичних систем

  Практика

  Основними базами практики здобувачів ступеня магістр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління логістичною діяльністю» є підприємства логістичної та сервісної інфраструктури, оператори логістичних послуг, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, айс-термінали, підприємства – комерційні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії.

  Працевлаштування

  Магістр з логістики є фахівцем сфери менеджменту організації, що реалізує комплекс логістичних функцій та завдань і може обіймати такі посади: менеджер із закупівель, менеджер з логістики, сток-менеджер, менеджер транспортного відділу, завідуючий складським терміналом, завідувач департаменту внутрішньої логістики. Після завершення навчання випускник зможе здійснювати самостійну практичну діяльність у сфері логістики на сучасних українських та міжнародних фірмах, які діють на вітчизняних та європейських ринках логістичних послуг.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Управління закладом охорони здоров'я» | магістр

  Вступники на спеціальність «Менеджмент» у магістратурі можуть обрати освітню програму «Управління закладом охорони здоров'я».

  На спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління закладом охорони здоров'я» відбувається підготовка фахівців у сфері управління закладами охорони здоров'я, діяльність яких спрямована на розбудову дієвої, оперативної та ефективної системи охорони здоров'я, що відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародним стандартам якості обслуговування пацієнтів. Ця програма спрямована на підготовку професіоналів управлінців, які володіють сучасними концепціями, методами, інструментами і методиками сучасного менеджменту та здатні приймати ефективні рішення в управлінні державними, комунальними та приватними закладами охорони здоров'я.

  Ключові особливості програми:

  • дає можливість отримати фундаментальні знання теоретичних концептуальних основ і нових, ефективних методів та інструментів управління закладом охорони здоров'я в сучасних умовах соціально-економічного і регіонального розвитку;
  • є унікальним комплексом поєднання науки сучасного менеджменту та успішної управлінської практики, програму сформовано із авторських навчальних курсів, що дозволяє покроково і системно підготувати здобувача до роботи в сучасних кризових і посткризових умовах трансформації економіки та соціальної сфери;
  • адаптує майбутнього управлінця закладу охорони здоров'я до роботи в умовах турбулентності соціально-демографічного середовища, наявності викликів та загроз здоров'ю населення як місцевого так і регіонального та глобального характеру;
  • мотивує випускника до широкого залучення для вирішення завдань діяльності закладу охорони здоров'я інтелектуальних комп'ютерних систем, цифрових технологій, засобів телекомунікації та зв'язку.

  Завдання програми:

  • формування у слухачів необхідних фундаментальних знань у сфері управління закладом охорони здоров'я;
  • формування бази знань сучасного законодавства у сфері управління закладом охорони здоров'я і навиків його практичного використання;
  • підготовка новаторів-управлінців готових приймати нестандартні зважені управлінські рішення, що ґрунтуються на фундаментальних знаннях і методах управління;
  • розвиток практичних навичок та організаторських здібностей і особистих якостей у питаннях управління закладом охорони здоров'я;
  • формування і розвиток особистих лідерських якостей сучасних управлінців нової генерації.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • здатність до формування управлінської культури, як особистому рівні, так і рівні організації сфери охорони здоров'я;
  • готовність до планування, організації та здійснення заходів із забезпечення управлінської діяльності у сфері охорони здоров'я;
  • спроможність застосовувати моделі прийняття управлінських рішень та можливості їх застосування у сфері охорони здоров'я та усвідомлювати загальні вимоги при формулюванні рішень у сфері охорони здоров'я;
  • спроможність усвідомлювати особливості відповідальності керівників системи охорони здоров'я і зміст їх організаційної діяльності та демонструвати підходи до виявлення та розвитку ефективного лідерства у сфері охорони здоров'я;
  • здатність до прийняття ефективних фінансових рішень та планування діяльності організації, а також удосконалення надання послуг у сфері охорони здоров'я;
  • навички роботи з нормативно-правовою базою у сфері охорони здоров'я (аналіз, розробка нормативно-правових актів тощо);
  • розуміння сутності стратегічного управління, особливостей організаційно-управлінської діяльності у сфері охорони здоров'я, застосування, стратегічного планування, моделей та методів стратегічного прогнозування розвитку сфери охорони;
  • здатність до аналізу та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду управління у сфері охорони здоров'я;
  • здатність до організації й управління діяльністю медичних організацій та (або) їх структурних підрозділів;
  • здатність оцінювати та підтримувати інноваційні рішення, які забезпечують раціональне використання коштів, максимального використовування можливостей організації для запровадження інновацій та управління змінами;
  • вміння впливати на людей, керувати і заохочувати колег, підлеглих і партнерів працювати у напрямі покращення здоров'я нації, до створення професійної команди;
  • вміння проводити стратегічний аналіз тенденцій розвитку системи охорони здоров'я;
  • спроможність в залежності від потреб знаходити, розміщувати та використовувати ресурси сфери охорони здоров'я, у тому числі матеріальні, фінансові та кадрові;
  • спроможність постійно і своєчасно коригувати напрями діяльності співробітників, структурного підрозділу чи організації, оновлення структури організації для ефективного їх функціонування в період змін.

  Дисципліни

  Основні дисципліни

  • Бухгалтерський облік в медичних закладах
  • Інформаційні системи і технології в медицині та фармації
  • Керівництво лікувальним закладом
  • Маркетинг медичних послуг
  • Менеджмент організацій
  • Менеджмент охорони здоров'я
  • Правові засади галузі охорони здоров'я
  • Психологія управління і організаційна поведінка
  • Техніка та технології управлінської діяльності в медицині
  • Управління закладом охорони здоров'я
  • Управління проектами в галузі охорони здоров'я
  • Управління якістю медичної допомоги
  • Фінансовий менеджмент закладів охорони здоров'я

  Дисципліни освітньої програми

  • Міжнародні системи і стандарти охорони здоров'я
  • Основи проектного менеджменту
  • Особливості управління в недержавних закладах охорони здоров'я
  • Підприємництво у сфері охорони здоров'я
  • Сертифікація та акредитація закладів охорони здоров'я
  • Стандартизаці
  • Стратегічний аналіз закладів охорони здоров'я
  • Тайм-менеджмент
  • Управлінський консалтинг у медицині

  Працевлаштування

  Магістри зі спеціальності «Управління закладом охорони здоров’я» можуть обіймати посади: начальник (завідувач, керівник) структурного підрозділу закладу охорони здоров'я; медичний директор; заступник генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров'я; Генеральний директор (директор) / начальник (завідувач) закладу охорони здоров'я, керівника департаменту (управління, відділу) органу державної влади та місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я, керівника приватної чи громадської організації, які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я чи надають супутні послуги для цієї сфери.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.