Спеціальність «Менеджмент»

Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти

 • Інформація про спеціальність

  Успішна діяльність організацій та окремих осіб можлива лише за умови ефективного управління. Вид професійної діяльності з управлінням матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами організації називають менеджментом. Сучасний менеджмент – це сукупність технологій які дозволяють реалізувати як власні, так і колективні цілі. Головний герой сфери менеджменту організації – менеджер. Менеджер – це сучасна та престижна професія нашого бурхливого і мінливого світу. Репутація на ринку і перспективи розвитку будь-якої організації значною мірою визначаються особистістю менеджера, його професійними здібностями та людськими якостями. Базовим атрибутом менеджера є влада завдяки якій він впливає на якість та ділову досконалість організації.

  Спеціальність «Менеджмент» передбачає формування системних компетентностей необхідних для ефективного управління організаціями. Особливостями сучасної підготовки менеджерів є формування здатності та готовності фахівця здійснювати професійну діяльність з управління організацією та її підрозділами чи бізнес-напрямками. Здійснювати зв’язки між технологічною та економічною складовою діяльності, знаходити та оцінювати нові ринкові можливості. Сучасний менеджер повинен забезпечити дотримування норм права в усіх сферах діяльності. Успішний менеджер компанії повинен мати: високий професіоналізм, навики соціальної відповідальності та етичних норм поведінки, природні й набуті лідерські якості, аналітичний стиль мислення, відкритість і вмотивованість до інноваційних ідей та рішень, комунікабельність, впевненість, рішучість, уміння обґрунтовувати управлінські рішення й реалізовувати їх з колективом, здатність займати і відстоювати активну життєву позицію. Наявність цих рис перетворює професію менеджера на одну з найбільш затребуваних, престижних і високооплачуваних на сучасному ринку праці.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з менеджменту

  для здобуття ступеня магістра з менеджменту

 • Освітня програма «Менеджмент» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Менеджмент» можуть обрати освітню програму «Менеджмент».

  Мета цієї освітньої програми полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі менеджменту, які володіють компетентностями в управлінні та адмініструванні, технологіями системного мислення і лідерськими якостями. Випускники цієї програми здатні розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері загального та функціонального менеджменту організацій. Спроможні керувати колективами працівників в умовах нестабільного ринкового середовища. Програма буде цікавою та надасть старт для подальшого навчання і професійного розвитку цілеспрямованим та мобільним особистостям, які володіють природними лідерськими якостями, а також мріють побудувати кар’єру успішного керівника управлінської, виробничої чи сервісної компанії.

  Особливістю освітньої програми «Менеджмент» є конкретна професійна орієнтація на сферу управлінської діяльності державної чи комерційної організації. Освітня програма має чітко визначений та адаптований до сучасних умов зміст навчання, який спрямовано на формування комплексу компетентностей необхідних для успішного виконання функцій і завдань управлінської діяльності підприємства. Ця освітня програма є широкою і дає суттєві можливості для вибору освітньої програми для подальшого навчання на освітніх програмах магістерського рівня освіти. Вона орієнтована на широкий спектр менеджерських професій, що є вагомою перевагою при працевлаштуванні.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • парадигми, закони, закономірності та принципи сучасного менеджменту;
  • історичні передумови та етапи еволюції менеджменту;
  • концепції, методи та моделі системного, ситуаційного, адаптивного менеджменту;
  • стратегії та тактику антикризового менеджменту сучасних організацій;
  • методичний інструментарій розробки та прийняття управлінських рішень;
  • принципи та методи управлінської діагностики сучасних організацій;
  • методи та системи мотивування персоналу підприємств і організацій;
  • інформаційні системи і технології обґрунтування прийняття та реалізації управлінських рішень.

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією, налагоджувати зворотній зв’язок та вести кореспонденцію з управління;
  • створювати та аналізувати базу даних щодо впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організацій, моделювати бізнес-процеси;
  • розробляти на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій, достатню кількість альтернативних рішень, проводити моніторинг змін в законодавстві, орієнтуватися у системі і змісті нормативних актів для забезпечення правомірності рішень;
  • застосовувати сучасні технології ведення бізнесу та координувати взаємодію з партнерами по бізнесу;
  • обирати оптимальні організаційні форми функціонування і визначати необхідний кадровий потенціал сучасної організації;
  • здійснювати контроль за виконанням рішень, брати участь у розробці стратегічного, поточного та оперативного контролю діяльності та забезпечення виконавчої дисципліни;
  • визначати стратегічні цілі діяльності та організовувати їх реалізацію, планувати виробничу (операційну діяльність);
  • знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею, розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, структурних підрозділів, продукції (товарів, послуг);
  • планувати фінансово-економічні результати і показники господарської діяльності за сучасними методиками;
  • аналізувати взаємозв’язки між функціональними сферами організації з метою підготовки збалансованих управлінських рішень.

  Основні дисципліни

  » Інформаційні та цифрові технології » Економічна теорія та економічна історія » Мікроекономіка » Макроекономіка » Статистика » Економіка підприємства » Фінанси » Менеджмент » Маркетинг » Системи технологій » Правове забезпечення господарської діяльності » Управління персоналом та економіка праці » Стратегічне управління » Міжнародна економіка » Бухгалтерський облік » Бізнес-планування » Менеджмент організації » Операційний менеджмент » Інформаційні системи і технології в менеджменті » Логістика » Фінансовий менеджмент » Методи прийняття управлінських рішень » Контролінг » Інноваційно-інвестиційний менеджмент.

  Дисципліни освітньої програми: » Корпоративна культура » Психологія » Логіка » Іноземна мова за професійним спрямуванням » Друга іноземна мова » Практикум з особистого зростання » Конфліктологія і теорія переговорів » Стандартизація систем управління організацією » Стратегії розвитку підприємства » Управління забезпеченням економічної безпеки підприємства » Комерційна діяльність » Управління проектами » Антикризове управління » Адміністративний менеджмент » Внутрішній аудит систем управління.

  Практика

  Основними базами практики здобувачів ступеня бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Комерційна логістика» є підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, айс-термінали, підприємства-комерційні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, логістичні компанії тощо

  Працевлаштування

  Бакалавр з менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент» підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і може обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, управління бізнес-процесами, управління маркетингом, персоналом тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

   
 • Освітня програма «Комерційна логістика» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Менеджмент» можуть обрати освітню програму «Комерційна логістика».

  Ця освітня програма спрямована на підготовку компетентних професіоналів до виконання логістичних функцій та завдань на різних рівнях управління сучасних комерційних організацій. Під час навчання у бакалаврів формуються компетентності необхідні для організації виконання оперативних і тактичних завдань операційної та функціональної логістики як суто логістичних, так і комерційних чи виробничо-комерційних компаній. Випускник освітньої програми здатен здійснювати планування, організацію та контроль логістичної діяльності виробничих підрозділів, складів, розподільчих центрів, транспортних терміналів тощо. Випускник програми має комплекс сформованих компетентостей для ефективного управління матеріально-транспортними, фінансовими та інформаційними потоками на рівні окремого структурного підрозділу. Програма буде цікавою для осіб, які цікавляться сферами транспорту, складування та сервісного обслуговування, які переконані, що саме логістика є сучасним інструментом ефективності ринкової економіки і прагнуть побудувати свою кар'єру в логістичному бізнесі.

  Особливістю освітньої програми «Комерційна логістика» є професійна орієнтація на сферу комерційної діяльності, яка постійно оновлюється і розширюється. освітня програма має чітко сформований та адаптований до сучасних умов зміст навчання, який спрямовано на підвищення рівня логістичної діяльності комерційного підприємства. Вона орієнтована на перспективну сферу працевлаштування в національні та міжнародні оптово-роздрібні торговельні мережі. «Комерційна логістика» – це досить широка освітня програма, що охоплює всі види та напрями логістичної діяльності у сфері комерції.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • парадигми, закони, закономірності та принципи сучасного менеджменту та логістики;
  • історичні передумови та етапи еволюції менеджменту та логістики;
  • теоретичні основи та методологічний апарат, закономірності й тенденції формування і розвитку об’єктів та суб’єктів;
  • концепції, методи та моделі системного, ситуаційного, адаптивного та логістичного менеджменту;
  • стратегії та тактику антикризового менеджменту логістичних систем;
  • методичний інструментарій оптимізації та прийняття логістичних рішень;
  • принципи та методи управлінської діагностики логістичної діяльності сучасних організацій;
  • методи та системи мотивування логістичного персоналу підприємств та організацій;
  • інформаційні системи та технології обґрунтування прийняття та реалізації логістичних рішень.
  • критерії оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • здійснювати системний аналіз проблемних ситуацій у сфері логістики і визначати роль суб’єктів логістичного управління у їх розв’язанні;
  • розробляти пропозиції щодо удосконалення логістичних систем, функцій та операцій і механізмів їх функціонування;
  • координувати діяльність служби логістики з іншими структурними підрозділами компанії та їх взаємодію з партнерами по бізнесу;
  • застосовувати принципи, методи та технології логістичного менеджменту для підвищення стійкості підприємства, координації дій та вирішення конфліктних ситуацій;
  • планувати, організовувати та контролювати процеси логістичної підтримки комерційної діяльності і налагоджувати зворотній зв'язок з споживачами послуг;
  • формувати поточні плани логістичної діяльності та графіки формування і поповнення запасів;
  • оцінювати та ідентифікувати сукупні логістичні витрати на логістичне обслуговування комерційних контрактів;
  • керувати логістичним персоналом комерційних організацій та впроваджувати системи його оцінки та мотивації;
  • обґрунтовувати управлінські рішення і доводити їх до підлеглих, націлювати колектив на якісне виконання планових завдань;
  • контролювати виконання комерційних контрактів в частині їх логістичного супроводження та оцінювати їх ефективність тощо.

  Основні дисципліни

  » Інформаційні та цифрові технології » Економічна теорія та економічна історія » Мікроекономіка » Макроекономіка » Статистика » Економіка підприємства » Фінанси » Менеджмент » Маркетинг » Системи технологій » Правове забезпечення господарської діяльності » Управління персоналом та економіка праці » Стратегічне управління » Міжнародна економіка » Бухгалтерський облік » Бізнес-планування » Менеджмент організації » Операційний менеджмент » Інформаційні системи і технології в менеджменті » Логістика » Фінансовий менеджмент » Методи прийняття управлінських рішень » Контролінг » Інноваційно-інвестиційний менеджмент

  Дисципліни освітньої програми: » Правознавство » Історія світової культури » Країнознавство » Психологія ділового спілкування » Основи підприємництва » Соціальне підприємництво » Психологія управління » Управління ресурсами » Управління ризиками » Управління закупівлями і продажами » Управління зовнішньоекономічною діяльністю » Логістичний сервіс » Менеджмент якості

  Практика

  Основними базами практики здобувачів ступеня бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Комерційна логістика» є підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, карго-центри, айс-термінали, підприємства-комерційні та транспортні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, логістичні компанії, оператори логістичних послуг, фінансові посередники тощо

  Працевлаштування

  Бакалаври з менеджменту за освітньою програмою «Комерційна логістика» можуть обіймати первинні посади менеджера з логістики, менеджера закупівельного центру, менеджера із закупівель, менеджера з кооперативних поставок, сток-менеджера, транспортного менеджера, менеджера з комплектації, начальника диспетчерської служби, начальника відділу постачання тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

   
 • Освітня програма «Управління логістичною діяльністю» | магістр

  Вступники на спеціальність «Менеджмент» у магістратурі можуть обрати освітню програму «Управління логістичною діяльністю».

  Якісне вирішення завдань логістичної діяльності в процесі обслуговування клієнтів можливе лише за умови ефективного управління, функції якого реалізуються менеджерами з логістики. Місією магістерської програми спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» є формування компетентного управлінця у сфері логістичної діяльності організацій, що функціонують як на національному, так і на міжнародному рівнях. Завданнями програми є формування у здобувачів ґрунтовних знань, розумінь основних теорій, принципів і методів аналізу, умінь та інших компетентностей щодо планування, організації, оцінювання та контролювання результатів логістичної діяльності підприємства. Значна увага в процесі підготовки магістра приділяється набуттю вмінь оцінювати, формувати та обирати оптимальну логістичну стратегію з урахуванням критичного рівня ризику, розраховувати її результативність та ефективність.

  Випускники освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» здатні до планування, оцінки та критичного осмислення бюджету логістичної діяльності, а також до аналізу та синтезу інформації щодо вдосконалення логістичної діяльності підприємства. Водночас вони вміють формувати та успішно реалізовувати перспективні й ефективні управлінські логістичні рішення. Окрім того, випускники спроможні креативно здійснювати стратегічне і поточне планування та контроль матеріального, інформаційного, фінансового, а також документаційного забезпечення логістичної діяльності та здійснювати реєстрацію, облік і контроль логістичних витрат.

  Особливості освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» полягають у формуванні у студентів системних інноваційних знань у сфері національної та міжнародної логістичної діяльності. Це широка освітня програма, яка охоплює усі види і функції сучасної логістичної діяльності. Дана освітня програма входить до п’ятірки найпрестижніших і найбільш затребуваних освітніх програм спеціальності «Менеджмент». Вона формує компетентності, необхідні для ефективної діяльності та надання послуг з консалтингу в усіх сферах і галузях економіки. Зміст підготовки фахівців з цієї освітньої програми має випереджувальний характер, тобто орієнтований на сучасну світову концепцію управління логістичною діяльністю.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • уміння розробляти ефективні й перспективні логістичні, маркетингові та виробничі стратегії;
  • уміння успішно реалізовувати загальні функції оптимального управління матеріальними та супроводжуючими потоками шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;
  • уміння приймати тактичні та стратегічні рішення в межах своєї компетенції;
  • здатність визначати перспективні цілі та завдання логістичного менеджменту;
  • здатність координувати діяльність функціональних підрозділів підприємства, установи, організації щодо наскрізного управління матеріальними та супроводжуючими потоками;
  • демонструвати здатність налагоджувати взаємодію між фірмами та підприємствами, узгоджувати інтереси постачальників, торгових, транспортних та інших логістичних посередників щодо забезпечення руху товарних потоків; розв’язувати конфлікти, що виникають у цій сфері;
  • володіння знаннями управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (комерційний, транспортний, постачання та збуту, зберігання, складування, інформаційного забезпечення), а також самостійними організаціями на всіх стадіях проходження матеріальних та супроводжуючих потоків з метою мінімізації загальних витрат або підвищення якості обслуговування споживачів продукції чи послуг;
  • використовувати методи та технології логістичного аудиту і консалтингу на усіх рівнях та в усіх сферах логістичної діяльності

  Основні дисципліни

  » Методологія та організація наукових досліджень » Інноваційно-інвестиційний розвиток логістичних систем » Інформаційні системи і технології в логістиці » Комерційна діяльність посередницьких підприємств » Логістичний менеджмент » Логістичний менеджмент міжнародних компаній » Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції » Міжнародні перевезення » Проектування логістичних систем » Управління ланцюгами поставок

  Дисципліни освітньої програми: » Оптимізація логістичних рішень » Логістичний консалтинг » Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності » Транспортне право » Нормативно-правове регулювання логістичної діяльності » Бізнес-планування в логістичній діяльності » Управління логістичними проектами.

  Практика

  Основними базами практики здобувачів ступеня магістр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Управління логістичною діяльністю» є підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, айс-термінали, підприємства – комерційні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, логістичні компанії.

  Працевлаштування

  Магістр з логістики є фахівцем сфери менеджменту організації, що реалізує комплекс логістичних функцій та завдань і може обіймати такі посади: менеджер із закупівель, менеджер з логістики, сток-менеджер, менеджер транспортного відділу, завідуючий складським терміналом, завідувач департаменту внутрішньої логістики. Після завершення навчання випускник зможе здійснювати самостійну практичну діяльність у сфері логістики на сучасних українських та міжнародних фірмах, які діють на вітчизняних та європейських ринках логістичних послуг.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Управління закладом охорони здоров'я» | магістр

  Вступники на спеціальність «Менеджмент» у магістратурі можуть обрати освітню програму «Управління закладом охорони здоров’я».

  На спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління закладом охорони здоров’я» відбувається підготовка фахівців у сфері управління охорони здоров’я, діяльність яких спрямована на розбудову ефективної та результативної системи охорони здоров’я, що відповідає міжнародним стандартам, а також професіоналів, які володіють сучасними знаннями, інструментами і методами та, які здатні приймати практичні рішення в управлінні державним та приватним закладом охорони здоров’я.

  Ключові особливості програми:

  •  дає можливість отримати фундаментальні знання теоретичних концептуальних основ і нових, ефективних методів, інструментів управління закладом охорони здоров’я в сучасних умовах соціально-економічного і регіонального розвитку.
  •  являє собою унікальний комплекс, сформований із авторських програм, який дозволяє поКРОКово і всебічно підготувати слухача до роботи в сучасних кризових і посткризових умовах трансформації економіки, процесах децентралізації і місцевого самоврядування, управління в області комунальної та приватної власності.

  Завдання програми:

  •  формування у слухачів основ необхідних фундаментальних знань у сфері управління закладом охорони здоров’я;
  •  формування бази знань сучасного законодавства у сфері управління закладом охорони здоров’я і навиків його практичного використання;
  •  підготовка новаторів-управлінців готових приймати нестандартні зважені управлінські рішення, що ґрунтуються на фундаментальних знаннях і методах управління;
  •  розвиток практичних організаторських здібностей і якостей у питаннях управління;
  •  формування і розвиток особистих лідерських якостей сучасних управлінців нової генерації.

  Компетентності і результати навчання:

  •  здатність до формування управлінської культури, як особистому рівні, так і рівні організації сфери охорони здоров’я;
  •  готовність до планування, організації та здійснення заходів із забезпечення управлінської діяльності у сфері охорони здоров’я;
  •  спроможність застосовувати моделі прийняття управлінських рішень та можливості їх застосування у сфері охорони здоров’я та усвідомлювати загальні вимоги при формулюванні рішень у сфері охорони здоров’я;
  •  спроможність усвідомлювати особливості відповідальності керівників системи охорони здоров’я і зміст їх організаційної діяльності та демонструвати підходи до виявлення та розвитку ефективного лідерства у сфері охорони здоров’я;
  •  здатність до прийняття ефективних фінансових рішень та планування діяльності організації, а також удосконалення надання послуг у сфері охорони здоров’я;
  •  навички роботи з нормативно-правовою базою у сфері охорони здоров’я (аналіз, розробка нормативно-правових актів тощо);
  •  розуміння сутності стратегічного управління, особливостей організаційно-управлінської діяльності у сфері охорони здоров’я, застосування, стратегічного планування, моделей та методів стратегічного прогнозування розвитку сфери охорони;
  •  здатність до аналізу та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду управління у сфері охорони здоров’я;
  •  здатність до організації й управління діяльністю медичних організацій та (або) їх структурних підрозділів;
  •  здатність оцінювати та підтримувати інноваційні рішення, які забезпечують раціональне використання коштів, максимального використовування можливостей організації для запровадження інновацій та управління змінами;
  •  вміння впливати на людей, керувати і заохочувати колег, підлеглих і партнерів працювати у напрямі покращення здоров’я нації, до створення професійної команди;
  •  вміння проводити стратегічний аналіз тенденцій розвитку системи охорони здоров’я;
  •  спроможність в залежності від потреб знаходити, розміщувати та використовувати ресурси сфери охорони здоров’я, у тому числі матеріальні, фінансові та кадрові;
  •  спроможність постійно і своєчасно коригувати напрями діяльності співробітників, структурного підрозділу чи організації, оновлення структури організації для ефективного їх функціонування в період змін.

  Основні дисципліни

  » Менеджмент охорони здоров’я » Правові засади галузі охорони здоров’я » Керівництво лікувальним закладом » Управління закладом охорони здоров’я » Менеджмент організацій » Управління проектами в галузі охорони здоров’я » Техніка та технології управлінської діяльності в медицині » Фінансовий менеджмент закладів охорони здоров’я » Психологія управління і організаційна поведінка » Інформаційні системи і технології в медицині та фармації » Бухгалтерський облік в медичних закладах » Маркетинг медичних послуг » Управління якістю медичної допомоги.

  Дисципліни спеціалізації: » Міжнародні системи і стандарти охорони здоров’я » Особливості управління в недержавних закладах охорони здоров’я » Основи проектного менеджменту » Тайм-менеджмент » Стандартизація, сертифікація та акредитація закладів охорони здоров’я » Підприємництво у сфері охорони здоров’я » Стратегічний аналіз закладів охорони здоров’я » Управлінський консалтинг у медицині.

  Працевлаштування

  Магістри зі спеціальності «Управління закладом охорони здоров’я» можуть працювати державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я, менеджерами в охороні здоров’я, керівниками закладів охорони здоров’я усіх форм власності, адміністративним персоналом закладів охорони здоров’я усіх форм власності, керівниками та адміністративним персоналом громадських організацій, які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.