Наукові публікації кафедри математичних методів та статистики

 
Курилко О.Б. Періодичні рухи в’язкої рідини всередині прямокутної порожнини / О.Б. Курилко // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2014. – Вип. 1. – С. 68–71.
Курилко А.Б. Сложное движение вязкой жидкости внутри прямоугольной полости // НЖ «Новый университет. Серия Технические науки». – Йошкар-Ола: ООО «Коллоквиум», 2014. – № 1 (23). – С. 4–9.
Шаров О.І. Моделювання діяльності фахівця. – К.: Університет «КРОК», 2013.
Шаров О.І. Моделювання освітньої та фахової підготовки фахівця. – К.: Університет «КРОК», 2013.
Шаров О.І. Інтелектуально-організаційні проекти як узагальнення освітніх проектів та деякі підходи до моделювання інтелектуальних ресурсів у них. Управління проектами та розвиток виробництва / СНУ імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (45). – С. 115–129.
Шаров О.І. Управління програмами та проектами в умовах глобалізації світової економіки / відповід. за вип. С.Д. Бушуєв. – К.: КНУБА, 2013. – 300 с. – С. 282–284 (0,14 д. а.).
Українець І.В. Використання мультимедійних засобів навчання в дисципліні «Біологія» для ОРК «молодший спеціаліст» // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. / Ун-т економіки та права «КРОК»; відп. за вип. Ю.В. Кравченко. – К.: Ун-т «КРОК», 2013. – Вип. 2. – 136 с.
Чілій О.В. Щодо систематизації інструментарію ризик-аналізу проектних рішень // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. / Ун-т економіки та права «КРОК». – 2013. – Вип. 2. – С. 88–91.
Степанкевич К.С. Еволюція статистики як фактографічної ланки в мікроосновах сучасної макроекономіки // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2013. – Вип. 1 (1997). – Вип. 34. – 370 с.
Степанкевич К.С. Становлення української статистики як складової мікро- та макроекономіки // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. / Ун-т економіки та права «КРОК»; відп. за вип. Ю.В. Кравченко. – К.: Ун-т «КРОК». 2013. – Вип. 2. – 160 с.
Кахута Н.Д. Загальна теорія бінарних відношень: прекція та відношення сумісності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: спецвипуск. – 2013. – (Серія «Фіз.-мат. науки»).
Кахута Н.Д. Композиційна семантика SQL-подібних мов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 1. – (Серія «Фіз.-мат. науки»).
Кахута Н.Д. Композиційна семантика SQL-подібних мов та табличних алгебр // зб. наук. пр. / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій. – 2013. – Вип. 2.
Кепич О.І., Мацюк Л.В. Higher Mathematics for Economist (Functions of More than One Variables, Differential Equations, Series), 102 д. а.
Лук’янова В.В. Взаємозв’язок екологічної культури та туристичної діяльності // Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наук. пр. / Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет «КРОК», 2013 . – Вип. 1. – С. 77–84.
Лук’янова В.В. Виховання екологічної свідомості у студентів ІТ-спеціальностей // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. / Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет «КРОК», 2013. – Вип. 2. – С. 100–109.
Оношко О.С. Альтернативна енергетика в системі економічної безпеки держави // Економікс. – Одеса: Постскриптум, 2013. – № 1. – 85 с. – С. 32–39.
Marina Kasyanuk. On one class of semiperfekt semidistributive rings // c. Journal Algebra and Discrete Mathematics. Number 1, volume 15 (2013). Pp. 19–22.
Шаров О.І. Моделі інтелектуально-організаційних проектів // Тези доповідей X Міжнар. конф. «Управління проектами у розвитку суспільства» (Тема: Управління програмами та проектами в умовах глобалізації світової економіки) / відповід. за вип. С.Д. Бушуєв. – К.: КНУБА, 2013. – С. 282–284.
Лук’янова В.В. Взаємозв'язок екологічної культури та туристичної діяльності // Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наук. праць. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2013. – Вип. 1. – С. 77–84.
Касянюк М.В. (у співавторстві). On one class of semiperfect semidistributive Rings Marina Kasyanuk. February 3, 2013, Algebra and Discrete Mathematics. Number 2 (2013), pp. 17–18 c. Journal «Algebra and Discrete Mathematics».
Оношко О.С. Регіональні програми фінансування утилізації відходів // Вчені записки Університету «КРОК». – 2012. – № 32, т. 2. – С. 202.
Оношко О.С. Проблеми системи ефективного поводження з твердими побутовими відходами в Україні // Матеріли Чотирнадцятої Всеукр. наук. інтернет-конференції «Сучасна наука: проблеми, потреби, перспективи» (27–28 вер. 2012 р., Тернопіль). – Тернопіль: Тайп, 2012. – С. 29–31.
Касянюк М.В. Про напівдосконалі напівдистрибутивні кільця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22–24. – (Фізико-математичні науки; Вип. 2).
Касянюк М.В. (у співавторстві). Exponent matrices and frobenius rings / M.A. Dokuchaev, M.V. Kasyanuk, M.A. Khibina, V.V. Kirichenko / Outubro 2012. – Sao Paulo. – Brazil. – Instituto de
Шаров О.І. Побудова інструментарію дослідження життєспроможності освітнього проекту та його можливого мультиплікативного ефекту // Управління проектами та розвиток виробництва / СНУ імені Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 2 (42). – С. 128–135.
Шаров О.І. Метод аналітичної ієрархії як інструмент у прийнятті рішень в освітніх проектах // Тези доповідей IX Міжнар. конф. «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи / відповід. за вип. С.Д. Бушуєв. – К.: КНУБА, 2012. – С. 249–251.
Шаров О.И. Построение системы конкурентных преимуществ при подготовке специалистов в области предпринимательской деятельности // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 10 апреля 2012 г. / Ин-т предпринимательской деятельности. – Минск: БГПУ, 2012. – С. 116–117.
Лукьянова В.В. (в соавторстве). Ультрафлокулярная желатинизация твердой фазы иловых хвостов углеобогащения // Уголь Украины. – 2012. – № 1. – С. 51–53.
Лукьянова В.В. (в соавторстве). Обогащение угольных шламов турбулентной микрофлотацией // Уголь Украины. – 2012. – № 10. – С. 40–43.
Кігель В.Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів ІІІ курсу галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. – Буча: УГІ, 2012. – 31 с.
Кігель В.Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів ІІІ–ІV курсів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Буча: УГІ, 2012. – 34 с.
Кігель В.Р. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Оптимізація фінансових рішень та актуарні розрахунки». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 124 с.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). STEP-аналіз умов реалізації проекту впровадження логістичних систем при управлінні відходами регіону // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2012. – Вип. 9.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Планування ресурсів в проектах поводження з відходами транспортних підприємств // Проблеми транспорту: зб. наук. праць. – Київ: НТУ, 2012. – Вип. 9. – С. 114–122.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Систематизація конструкцій дорожнього одягу нежорсткого типу з використанням альтернативних матеріалів // Вісник Національного транспортного університету. – К: НТУ, 2012. – Вип. 25. – С. 400–404.
Хрутьба В.О. Розробка моделі управління проектами в програмах поводження з відходами автотранспортного підприємства // Вісник Національного транспортного університету. – К: НТУ, 2012. – Вип. 25. – С. 346–351.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Системна модель управління регіональною програмою поводження з відходами. Літературний письмовий твір наукового характеру.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Науковий твір «Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Стратегія сталого розвитку»». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 42352. Дата реєстрації 21.02.2012.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Program-target model of environmental logistics system of a transport enterprise Rachunkowsc w logistyce przedsiebiorstw. Rzeszow. – 2012. – Р. 84–94.
Шаров О.І. Інструментальна підтримка процесів прийняття управлінських рішень в освітніх проектах // Управління проектами та розвиток виробництва / СНУ імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – № 4 (40). – С. 146–152.
Шаров О.І. Приєднання приватного вищого навчального закладу як освітній проект // Тези доповідей VIII Міжнар. конф. «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами приватно-державного партнерства з метою стабілізації розвитку України / відповід. за вип. С.Д. Бушуєв. – К.: КНУБА, 2011. – С. 112–114.
Шаров О.І. Підстави розроблення освітнього проекту компетентнісно-кваліфікаційного навчання студентів // Управління проектами та розвиток виробництва / СНУ імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – № 2 (38). – С. 24–30.
Шаров О.І. Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Частина 1. Планування проектів у MS Project (навчальний посібник для СРС). – К.: Університет «КРОК», 2011.
Шаров О.І. Особливості проектів компетентнісно-кваліфікаційного навчання студентів // Управління проектами та розвиток виробництва / СНУ імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – № 1 (37). – С. 21–25.
Шаров О.И. Современные тенденции модернизации структуры и содержания высшего образования в Украине // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 12 апреля 2011 г. / Ин-т предпринимательской деятельности. – Минск: БГПУ, 2011. – С. 24–25.
Шаров О.І. Академічна свобода студентів у контексті модернізації вищої освіти України // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2011. – Вип. 27, т. 2. – С. 174–179.
Лукьянова В.В. (в соавторстве). Интенсификация процесса сгущения хвостов флотации ультрафлокуляцией // Сборник материалов VIII Конгресса Обогатителей Стран СНГ (28 Февраля – 2 Марта, 2011 г.). – Т. 1. – С. 23–26.
Кігель В.Р. Торгівля цінними паперами / За редакцією д.е.н., професора В.І. Грушка; Рекомендований Вченою радою Університету «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 392 с.
Кігель В.Р. Оптимізація фінансових рішень / Рекомендований Вченою радою Університету «КРОК». – К.: Дорадо Друк, 2011. – 172 с.
Кігель В.Р. (у співавторстві). Управління ризиком кредитного портфелю банку // Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – 2011. – Вип. 27, том І. – С. 130–134. – (Серія «Економіка»).
Кігель В.Р. (у співавторстві). Оптимізація кредитного портфеля банку за умов ризику неповернення коштів позичальниками // Економічний вісник: зб. наук. праць НТУ «КПІ». – 2011. – № 8. – С. 475–484.
Кігель В.Р. Обачне фінансове планування як вагомий чинник системи економічної безпеки // Міжнар. наук.-практ. конф. «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації». – Буча: УГІ, 2011. – С. 39, 40.
Кигель В.Р. Оценивание детерминированного эквивалента случайной продолжительности международной грузоперевозки // Логистика. Проблемы и решения: Международный научно-практический журнал. – 2011. – № 4. – С. 62–67.
Кігель В.Р. Оптимізація фінансових рішень у системі економічної безпеки держави // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту / Друга міжвуз. наук.-практ. конф. (Буча, УГІ, 16 жовт. 2011 р.). – Київ, Буча: Український гуманітарний інститут, 2011. – С. 40, 41.
Кигель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе. Опорный конспект дисциплины (переиздание). – К.: Университет экономики и права «КРОК», 2011. – 45 с.
Кигель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе. Программа дисциплины, тематический план, литература (переиздание). – К.: Университет экономики и права «КРОК», 2011. – 8 с. (0,43 д.а.).
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Застосування логістичних підходів в системі поводження з відходами автотранспортного підприємства // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2011. – Вип. 8.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Реформування регіональної системи поводження з відходами на основі аналізу Європейського досвіду // Вісник НТУ. – 2011. – № 22. – С. 98–105.
Хрутьба В.О. Передумови формування інтегральної системної методології управління проектами поводження з відходами ТДК // Вісник НТУ. – 2011. – № 23.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Програма поводження з відходами у економічній безпеці транспортного підприємства // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 27: у 2-х т. – К., 2011. – Т. 2. – С. 109–115.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Аналіз екологічної політики держави та її відповідність викликам сьогодення. Реалізація екологічних проектів на шляху до сталого споживання // Матеріали V Всеукр. еколог. конф. / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 96 с. (25 лютого 2011 р., м. Київ). – С. 80.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Проект «Багатокамерного горизонтального конвертора конструкції академіка ЕАЕН Ломакіна В.М.» як розвиток екологічної металургії. Реалізація екологічних проектів на шляху до сталого споживання // Матеріали V Всеукр. еколог. конф. / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 96 с. (25 лютого 2011 р., м. Київ). – С. 31.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Реформування регіональної системи поводження з відходами на основі аналізу європейського досвіду // Зб. тез доповідей наук.-практ. конф., приуроченої 100-річчю від дня народженнч Юрія Юркевича (3–4 бер. 2011 р., Надвірна). – С. 56–57.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Управління ризиками в проектах утилізації шахтного метану // Зб. тез доповідей наук.-практ. конф., приуроченої 100-річчю від дня народження Юрія Юркевича (3–4 бер. 2011 р., Надвірна). – С. 54–55.
Хрутьба В.О. Особливості впровадження проектів управління відходами як альтернативного джерела отримання пального для сталого розвитку автотранспортних підприємств // Тези доповідей другої міжнар. наук.-практ. конф. «Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття» (Київ, 24 бер. 2011 р.).
Сушак М.Б. Тези доповіді «Оцінка стану авіаційних двигунів шляхом вібраційної діагностики» / Чигрин Р.М. // ХУПС ім. І. Кожедуба, м. Харків, сьома наук. конф. «Новітні технології для захисту повітряного простору», що проводилася 13–14 квітня 2011 р. – С. 46–47.
Сушак М.Б. Тези доповіді «Програмно-цільове планування модернізації літаків типу МіГ-29» // ДНДІА, м. Київ, наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки», що проводилася 7–8 квітня 2011 р. – С. 103–104.
Сушак М.Б. Один з підходів щодо аеродинамічно обґрунтованого розміщення реактивних двигунів на крилі літака // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – К., 2011. – Вип. 18. – С. 116–127.
Сушак М.Б. Модель засобу пожежогасіння зі швидкісною подачею вогнегасної речовини // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – К., 2011. – Вип. 19. – С. 121–127.
Курилко О.Б. Хаотична адвекція рідини в прямокутній порожнині // IV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.М. Підстригача (КМУ СПММ–2011), м. Львів, Україна, травень 2011 р. – С. 41–42.
Курилко О.Б. Адвекція пасивної рідкої частинки в прямокутній порожнині // Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation (DSMSI–2011), м. Київ, Україна, травень 2011 р. – С. 96.
Курилко О.Б. Топологічне змішування в'язких рідин в прямокутній порожнині // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2011. – Вип. 4. – С. 83–86.
Курилко А.Б. Топологический хаос в двумерном течении Стокса // Труды XV междунар. конф. «Современные проблемы механики сплошной среды», Ростов-на-Дону, Россия, 2011. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета. – С. 115–119.
Курилко О.Б. Породження топологічного хаосу в течії Стокса в прямокутній порожнині // Математичні методи і фізико-механічні поля. – 2011. – Т. 54, № 3. – С. 87–98.
Кепич О.І. Higher Mathematics for Economists. Derivatives and Integrals. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 103 с.
Касянюк М.В. Про квазіфробеніусові кільця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32–33. – (Фізико-математичні науки; Вип. 3).
Касянюк М.В. Напівланцюгові квазіфробеніусові кільця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18–21. – (Фізико-математичні науки; Вип. 1).
Шаров О.І. До ідентифікації цілей стейкхолдерів у сфері вищої освіти в контексті формування проектноорієнтованої системи управління галуззю // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв: НУК, 2010. – С. 360–363.
Лукьянова В.В. (в соавторстве). Сепарация разбавленных тонкодисперсных водомасляных эмульсий ультрафлокуляцией и флотацией // Химия и технология воды. – 2010, – Т. 32, № 6. – С. 632–642.
Лукьянова В.В. (в соавторстве). Ультрафлокуляция как метод повышения эффективности процесса извлечения тонкодисперсного угля из хвостов обогащения // Збагачення корисних копалин. – 2010. – Вип. 40 (81). – С. 119–125.
Лукьянова В.В. (в соавторстве). Определение оптимальных условий флокулярной обработки концентрата флотационного углеобогащения перед его обезвоживанием на сетчатом вакуумном фильтре // Збагачення корисних копалин. – 2010. – Вип. 41 (82). – 42 (83). – С. 232–237.
Лукьянова В.В. (в соавторстве). Экологические аспекты флокулярно-флотационной технологи сепарации фаз отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей // Зб. статей VІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України» (9–10 грудня, Запоріжжя). – 2010. – С. 131–135.
Лукьянова В.В. (в соавторстве). Определение оптимальных условий флокуляции хвостов флотационного обогащения угля // Уголь Украины. – 2010. – № 12. – С. 41–45.
Кігель В.Р. Обчислення детермінованого еквіваленту суми випадкових прибутків // Стаття подається до друку у «Вчених записках Університету «КРОК» (вересень, 2010 р.)
Сушак М.Б. Проблеми методичного забезпечення оцінки реалізуємості заходів державних цільових програм / Куліков С.П., Кравченко С.А. // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – К., 2010. – Вип. 14. – С. 183–193.
Сушак М.Б. Тези доповіді «Проблемні питання модернізації зразків авіаційної техніки» // Наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки», що проводилася 17–18 червня 2010 р. – К.: ДНДІА, 2010. – С. 106–107.
Сушак М.Б. Концептуальні аспекти формування основних вимог до перспективних вертольотів на період до 2025 року // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – К., 2010. – Вип. 15. – С. 203–215.
Сушак М.Б. Енергетичні характеристики приймального тракту та антенної системи наземної станції автоматизованих комплексів добування інформації засобами повітряної розвідки / Куліков С.П., Куляниця О.Й. // Зб. наук. праць науково-дослідного інституту ГУР МО України. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 3–10.
Сушак М.Б. Тези доповіді «Концептуальні погляди щодо розвитку вертольотів армійської авіації на період до 2025 року» // ДНВЦ ЗС України, м. Феодосія, 10 наук.-тех. конф. «Створення та модернізації озброєння і військової техніки в сучасних умовах», що проводилася 09–10.09. 2010 р.
Сушак М.Б. Проблемні питання розвитку ОПК України, підходи до їх вирішення / Луханін М.І. // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – К., 2010. – Вип. 17. – С. 201–212.
Сушак М.Б. Тези доповіді «Можливі шляхи вирішення проблемних питань розвитку ОПК України» // ЦНДІ ОВТ ЗС України, м. Київ, наук.-тех. конф. «Стан та розвиток ОВТ», що проводилась 16–17.12.2010.
Сушак М.Б. Тези доповіді «Концептуальні погляди щодо основних вимог до бойових властивостей перспективних вертольотів армійської авіації Збройних Сил України» // ХУПС ім. І. Кожедуба, м. Харків, шоста наук. конф., що проводилася 14–15 квітня 2010 р.
Курилко О.Б. Топологічний хаос у течії в двовимірній прямокутній порожнині // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 2. – С. 61–64.
Курилко О.Б. Локальна структура двовимірної течії Стокса поблизу кута прямокутної порожнини // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 3. – С. 141–144.
Курилко А.Б. Топологический хаос в течении в прямоугольной полости // Междунар. конф. «Регулярная и хаотическая гидродинамика. Приложения к атмосфере и океану», г. Ижевск, Россия, май 2010 г. – С. 31.
Курилко О.Б. Локальна структура двовимірної течії Стокса поблизу кута прямокутної порожнини // Міжнар. конф. молодих вчених, присвячена 70-річчю механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, грудень 2010 р. – С. 29.
Сушак М.Б. Порядок розрахунку коефіцієнтів параметрів для визначення порівняльних коефіцієнтів зразків озброєння на основі тактико-технічних характеристик / Куліков С.П., Кондратов О.М. // Зб. наук. праць науково-дослідного інституту ГУР МО України. – К., 2009. – Вип. 26. – С. 27–36.
Рудоміно-Дусятська І.А. До аналізу форфейтних операцій // Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – К.: 2007. – № 16.
Рудомино-Дусятская И.А. Проблемы интероперабельности Национальной системы электронных цифровых подписей // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – 8 с.
Шаров О.І. (у співавторстві). Про деякі нагальні завдання та змістовні принципи реформування вищої освіти України // Управління проектами та розвиток виробництва. – Луганськ: СНУ імені Володимира Даля. 2009. – № 3 (31). – 2009. – у друці.
Шаров О.І. До формування структури бачення «траєкторії вищої освіти» України в контексті проектноорієнтованого суспільства // Управління проектами та розвиток виробництва. – Луганськ: СНУ імені Володимира Даля, 2009. – № 2 (30). – С. 70–78.
Шаров О.І. Тенденції працевлаштування випускників ВНЗ у кризовий та посткризовий період // Матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів». – Донецьк: Дон НУЕТ, 2009. – С. 18–21.
Лук’янова В.В. (у співавторстві). Проблеми утилізування переробки відходів картонно-паперових пакувальних матеріалів в Україні // Зб. статей V Всеукр. наук.-практ. конф. «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України» (10–11 груд. 2009 р., Запоріжжя). – С. 156–160.
Кигель В.Р. Выбор наиболее безопасного маршрута транспортировки груза с учетом вероятностей его потери // Международный научно-практический журнал «Логистика. Проблемы и решения». – 2009. – № 4. – С. 40–44.
Кігель В.Р. Наближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку з метою визначення найприбутковішої альтернативи за умов ризику // Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – 2009. – Вип. 20. – (Серія «Економіка»).
Хрутьба В.О. Особливості параметричного аналізу при дослідженні систем поводження з відходами // Вісник НТУ. – 2009. – № 18. – С. 198.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Аналіз економічної ефективності проектів використання металургійних шлаків у дорожньому будівництві // Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – К.: Дорадо, 2009.
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Розробка системи управління проектами використання металургійних відходів // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdow samochodowych i maszyn roboczych Samojezdnych, Преславль, Польща, 2009 р., с. 271 (0,6 др. арк.).
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Аналіз досвіду розробки та впровадження проектів збору та утилізації метану // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdow samochodowych i maszyn roboczych. Samojezdnych, Преславль, Польща, 2009 р., с. 207 (0,55 др. арк.).
Хрутьба В.О. (у співавторстві). Управління транспортом в місті: навч. посібник // Серія «Навчальні програми для працівників органів місцевого самоврядування»; кн. 22; Асоціація міст України та громад. – К.: Гнозіс. – 232 с.
Сушак М.Б. Визначення шляхів забезпечення Збройних сил України безпілотними авіаційними комплексами / Борисенко Л.М., Калінічєв Є.І. // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – К., 2009. – Вип. 11. – С. 211–220.
Сушак М.Б. Особливості забезпечення збалансованого розвитку системи озброєнь в сучасних умовах / Борохвостов І.В., Довжук Д.В. // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – К., 2009. – Вип. 22. – С. 133–141.
Сушак М.Б. Тези доповіді «Вирішення питання аеродинамічно-вигідного розміщення реактивних двигунів на крилі літака з урахуванням інтерференції» // П’ята наук. конф., що проводилася 15–16 квітня 2009 р. – Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба. – С. 46.
Сушак М.Б. Тези доповіді «Кількісна оцінка ступеню корозії силових елементів планера та шасі літаків» // Наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки», що проводилася 18–19 червня 2009 р. – К.: ДНДІА, – С. 107.
Сушак М.Б. Стан і шляхи розвитку системи державного впізнавання України / Є.І. Калінічєв // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – К., 2009. – Вип. 11. – С. 32–38.
Сушак М.Б. Тези доповіді «Особливості механізму руйнування стільникових конструкцій лопатів гвинтів вертольотів» // Дев'ята наук.-тех. конф. «Створення та модернізації озброєння і військової техніки в сучасних умовах», що проводилася 10–11.09. 2009. – Феодосія: ДНВЦ ЗС України. – С. 62.
Оношко О.С. Міжнародні екологічні програми як забезпечення національної безпеки // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 квіт. 2008 р., Київ). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – С. 250–253.
Оношко О.С. Вплив зміни клімату на економіку України // Вчені записки Університету «КРОК» / Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 18. – Т. 2. – К., 2008. – С. 163–169.
Хрутьба В.О. Особливості впровадження проектів управління відходами як альтернативного пального для сталого розвитку автотранспортних підприємств // Вчені записки: Вип. 8. Економіка. – К.: ІЕП «КРОК» – Дорадо, 2008. – С. 239–251.
Шаров О.І. (у співавторстві). Проблеми розвитку системи управління вищою освітою України в сучасних умовах // Управління проектами та розвиток виробництва / УАУП, СНУ імені Володимира Даля, Ун-т економіки та права «КРОК». – Луганськ, 2008. – № 4 (28), т. 1. – С. 47–53.
Шаров О.І. (у співавторстві). Положення про організацію виконання та захисту дипломних робіт студентів Університету «КРОК». – К.: Університет «КРОК», 2008.
Шаров О.І. ГСВО МОН ОПП підготовки магістра спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю». – МОН України, 2008.
Шаров О.І. ГСВО МОН ОКХ магістра спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» специфічних категорій підготовки. – МОН України, 2008.
Шаров О.І. Досвід впровадження рейтингування викладачів у приватному університеті // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2008. – Вип. 18, т. 1. – С.188–198.
Шаров О.І. (у співавторстві). Проблеми співпраці освіти та бізнесу в сучасних економічних умовах // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2008. – Вип. 18, т. 1. – С. 4–15.
Хрутьба В.О. Школа екологічного велопатрулювання – школа, яка виховує характер. – К.: ПП «ППНС», 2008. – 122 с.
Хрутьба В.О. Прогнозування рівня концентрації окремих компонентів відпрацьованих газів транспортних засобів на примагістральних територіях // Вісник НТУ. – 2008. – № 16. – с. 233.
Немчанінова Т.М. (у співавторстві). Групи з нескiнченним центральним циклiчним комутантом // Доповiдi НАН України. – 2007. – № 1. – С. 23–29.
Немчанінова Т.М. (у співавторстві). Групи з нескiнченним центральним нециклiчним метациклiчним комутантом // Вiсник Київського унiверситету. Серiя: фiз.-мат. науки. – 2007. – № 2.
Немчанинова Т.Н. Строение 2-порожденных неметациклических групп с нецентральным бесконечным циклическим коммутантом // 6th International Algebraic Conference in Ukraine, Kamyanets-Podilsky.
Рудомино-Дусятская И.А. (в соавторстве). Теория вероятностей и математическая статистика. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007.
Кепич Е.И. (в соавторстве). Теория вероятностей и математическая статистика. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007.
Немчанінова Т.М. Групи з нецентральним нескiнченним циклiчним комутантом // Матерiали 11-ї Мiжнар. наук. конф. iм. акад. М. Кравчука (18–20 трав. 2006 р., Київ). – К.: Задруга, 2006. – С. 534.
Немчанінова Т.М. (у співавторстві). Групи з об’єднаною пiдгрупою // Доповiдi НАН України. – 2006. – № 7. – С. 7–12.
Кепич О.І. Higher Mathematics for Economists. Analytic Geometry & Limits and Countinuity / E. I. Kepich, L. Y. Matsyuk. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – 80 с.
Хрутьба В.О. Науково-методичний посібник «Формування в молоді здорового способу життя через екологічну освіту». 4,12 Рекомендовано Міносвіти України як науково-методичний посібник, лист № 5 від 3.06.2006 р.
Шаров О.І. Шляхи вдосконалення конкурентного простору вищої освіти в умовах демографічної кризи / О.І. Шаров, С.М. Лаптєв // Вища освіта України (тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»). – 2006. – Додаток 3 (т. 3). – С. 494–503
Міщенко В.С. Комплект документів по удосконаленню навчально-методичного забезпечення навчального процесу: Методичне видання / В.С. Міщенко, О.І. Шаров. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – 68 с.
Мацюк Л.В. Система моніторингу трафіка комп’ютерних мереж // Тези доповідей наук.-тех. конф. ТДТУ. – Тернопіль, 2006.
Kepich E.I. Higher Mathematics for Economists. Analytic Geometry & Limits and Countinuity / E.I. Kepich, L.Y. Matsyuk. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – 80 с.
Кепич О.І. Higher Mathematics Linear Algebra & Vector Algebra / E.I. Kepich, L.Y. Matsyuk. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2005. – 76 с.
Higher Mathematics Linear Algebra & Vector Algebra / E.I. Kepich, L.Y. Matsyuk. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2005.
Matsyuk L.Y. On an application of the Lax – Phillips scattering apporoach in the theory of singular perturbations / L.Y. Matsyuk., S. Kuzhel // Ukrainian Marth. Journal. – 2005. – № 5. – Р. 11.
Рудоміно-Дусятська І.А. (у співавторстві). Mathematics. Pre-Training Faculty. «КРОК» University, Kyiv, 2005.
Шаров О.І. Стратегічне планування в системі управління автономним університетом / О.І. Шаров, Т.В. Фініков // Системна модернізація університетського менеджменту: проблеми автономії й самоврядування, комп’ютерні інформаційні системи, електронна і дистанційна освіта: Матеріали міжнар. конф. – Дн-ськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2005.
Кепич О.І. «Mathematics» Pre-Training Faculty. «KROK» University, Kyiv, 2005.
Немчанінова Т.М. (у співавторстві). Групи з об’єднаною пiдгрупою // Матерiали 5-ї Мiжнар. алгебр. конф. в Українi (20–27 лип. 2005 р., Одеса). – Одеса: Одеський нацiональний унiверситет, 2005. – С. 118.
Шаров О.І. Вища освіта України: огляд головних подій останнього року // Синергія. – 2004. – № 2 (9). – С. 28–34.
Шаров О.І. Модели метода анализа иерархий Саати / О.І. Шаров, А.В. Гречко, Т.П. Марьянович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – С. 189–195. – (Серія «Фізико-математичні науки»).
Шаров О.І. Методичні рекомендації по підготовці до видання збірників завдань для самостійної роботи студентів. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004.
Кузнецов В.О. О состояниях и тенденциях нормативно-методического обеспечения дисциплин по проблеме безопасности человека // Безпека життєдіяльності. – 2004. – № 6.
Рудоміно-Дусятська І.А. (у співавторстві). «Математика» слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан: Пособие для самостоятельной работы слушателя. – К.: Университет экономики и права «КРОК», 2004.
Рудоміно-Дусятська І.А. Вища математика (Частина друга) / І.А. Рудоміно-Дусятська, Л.В. Мацюк // Зб. завдань для самостійної роботи студентів 1-го курсу факультету економіки та підприємництва: Випуск 2 (Форма навчання – денна. Семестр – 2) / І.А. Рудоміно-Дусятська, Л.В. Мацюк, В.О. Гречко, Г.Є. Уварова. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – С. 7–16.
Рудоміно-Дусятська І.А. Вища математика (Частина друга) / І.А. Рудоміно-Дусятська, Л.В. Мацюк // Зб. завдань для самостійної роботи студентів 1-го курсу факультету міжнародних відносин: Випуск 2 (Форма навчання – денна. Семестр – 2) / І.А. Рудоміно-Дусятська, Т.В. Запорожець, С.Г. Кобернік, В.Ю. Величко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – С. 7–16.
Кепич О.І. (у співавторстві). «Математика» слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан: Пособие для самостоятельной работы слушателя. – К.: Университет экономики и права «КРОК», 2004. – С. 176.
Кузнецов В.О. Реалізації концепції освіти з безпеки життєдіяльності людини // Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика / Матеріали наук.-метод. конф. – Київ: НАУ, 2003.
Кузнецов В.О. Про стан та тенденції нормативно-методичного забезпечення дисциплін з проблем безпеки людини // Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика / Матеріали наук.-метод. конф. – Київ: НАУ, 2003. – С. 15–23.
Шаров О.І. Організаційно-методичний механізм реструктуризації навчального процесу на заочній формі навчання / О.І. Шаров, Т.І. Шпильова // Вчені записки / Інститут економіки та права. – Вип. 8. – С. 240–248.
Фініков Т.В. Вища освіта України: ліцензування та акредитація: Аналітичне дослідження / Т.В. Фініков, О.І. Шаров. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2003. – 68 с.
Шаров О.І. Тенденції формування та використання комп’ютерних засобів діагностики знань студентів Інституту економіки та права «КРОК» (тези) / О.І. Шаров, І.Ю. Мельник, І.М. Пшонківська // Матеріали міжнар. конф. – Косів, 2003.
Немчанінова Т.М. (у співавторстві). 2-Generated groups with an infinite cyclic commutant // Матерiали 4-ї Мiжнар. алгебр. конф. в Українi (4–8 сер. 2003 р., Львів). – Львiв: ЛНУ iменi Iвана Франка, 2003. – С. 130.
Кігель В.Р. Математичне програмування: Навчально-методичний комплекс дисципліни / В.Р. Кігель, О.І. Шаров. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 61 с.
Положення про семестровий контроль в Інституті економіки та права «КРОК» / О.І. Шаров, С.М. Лаптєв, Т.В. Фініков, Б.І. Голець та інші. – К.: Ін-т економіки та права «КРОК», 2001.
Пирятинська С.Ф. Інформаційне забезпечення у сфері інтелектуальної власності: навч. посіб. для студентів магістратури / С.Ф. Пирятинська, О.І. Шаров. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 141 с.
Інформаційне право та інформаційна безпека (Сучасний стан поняття та визначень змістовної частини інкорпорації нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту) / За ред. В. Філонова, Р. Калюжного. – К.: Інститут економіки та права «КРОК»; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2001. – 230 с. (О.І. Шаров – співавтор).
Шаров О.І. Національні стандарти вищої освіти: тези в підтримку / О.І. Шаров, Т.В. Фініков // Демократизація освіти в Україні: тези конференції. – 2001.
Фініков Т.В. Основні тенденції державного фінансування вищої освіти в Україні / Т.В. Фініков, О.І. Шаров // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. – 2001. – Вип. 5. – C. 270–278.
Чілій О.В. Математичні моделі оптимізації інвестиційних програм // Вчені записки. Інститут економіки та права «КРОК». – 2001. – Вип. 5.
Чілій О.В. Обґрунтування норми дисконту в оцінці інвестиційних проектів // Фінанси. – 2001. – № 7.
Чілій О.В. Інформаційні технології в аналізі інвестиційних проектів. Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі. Міжнародна науково-практична конференція, Ірпінь, 2000 р.
Чілій О.В. Аналіз інвестиційних проектів: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Київ: ІЕУГП, 2000.
Шаров О.І. Математичне програмування: Методичний комплекс навчальної дисципліни / В.Р. Кігель, О.І. Шаров. – К.: ІЕУГП, 1999. – 59 с.
Кігель В.Р. Вища математика для економістів і менеджерів: навч. посіб. / В.Р. Кігель, І.М. Кохановський, Б.І. Голець, О.І. Шаров. – К.: Таксон, 1998. – 130 с.
Шаров О.І. Використання комп’ютерних технологій прогнозування у фаховій підготовці студентів-менеджерів / О.І. Шаров // Економетричні методи і моделі в економіці: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1998.
Шаров О.І. Удосконалення графічної моделі для використання експертної інформації в структурах методу аналізу ієрархій / Шаров О.І. // Вчені записки / Ін-т економіки, управління та господарського права. – 1998. – Вип. 2. – С. 131–137.
 

  Рач В.А. Конфигурационный подход в методологии управления проектами, портфелями и программами / В. А. Рач, О. М. Медведєва // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема "Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства": тези доп. - К.:КНУБА,2020. - С. 291-296

  Рач В.А. Системно-целостный подход при оценке успешности и рисков реализации проектов / В. А. Рач, Н. О. Борулько // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема "Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства": тези доп. - К.: КНУБА, 2020. - С. 296-301

  Rach V. Education as strategic source for cultural and creative industries development in Ukraine / V. Rach, O. Medvedieva // Social Science Education Consortium Nook Series, 2020

  Медведєва О.М. Конфігураційний підхід як інструмент системного компонента сучасного управлінського мислення / О.М. Медведєва, О.В. Россошанська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 577-579

  Kuchko A.M. Emission of coherent spin waves from a magnetic layer excited by a uniform microwave magnetic field / A.M. Kuchko, V.D. Poimanov, V.V. Kruglyak // Journal of Physics D: Applied Physics. - 2019. - http://doi.org/10.1088/1361-6463/aafe5c

  Рач В.А. Застосування темпоральних критеріїв для опису системних моделей діяльності проектно-орієнтованих підприємств та управління проектами / В. А. Рач, А. І. Пилипенко, О. В. Бірюков // Управління проектами: стан та перспективи: Матер. XV Міжнар. наук.-практ. конф. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В.,2019. - С. 59-61

  Рач В.А. Мягкая математика в квартильной парадигме управления проектами / В. А. Рач, О. М. Медведєва // Управління проектами: стан та перспективи: Матер. XV Міжнар. наук.-практ. конф. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. - С. 61-63

  Asare, Joseph. Academic Essay Collection/ J. Asare; edited by V. Rach, O. Medvedieva. - K.: KROK University, 2019. - 248 p.

  Кахута Н.Д. Використання повного образу та обмеження в дослідженні властивостей деяких сигнатурних операцій табличних алгебр / Н. Д. Кахута, О. С. Сенченко // Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України. - 2019. - № 19, т.33. - С. 112-121

  Method for configuring the composition of a project team based on the criteria of subjective wellbeing / Valentyn Rach, Ikenna Osakwe, Olena Medvedieva, Olha Rossoshanskaya, Natalia Borulko // Eastern-European journal of enterprise technologies.-2019. -V.2. - №3(98). - P. 48-60

  System modelling of development of innovative project-oriented enterprises/ Valentyn Rach, Olga Rossoshanska, Olena Medvedieva, Alona Yevdokymova// Marketing and Management of Innovations.-2019.-№1.-P.105-131

  Пилипенко А.І. Класифікація статистичних та математичних методів аналізу даних у процесі прийняття управлінських рішень / А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (Сєвєродонецьк), 2018. – №2(66). – С. 106-114

  Пилипенко А.И. Конвергенция управления проектами и DATA SCIENCE/ А.И.Пилипенко //Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 11-вересня 2018 р.).-Миколаїв:НУК, 2018.- С.87

  Лойко Є.М. Динаміка споживання продуктів харчування у домогосподарствах України /Є.М. Лойко, А.І. Пилипенко //Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 29 листопада 2018 р.).-Київ: Київський ун-т ім.Б.Грінченка, 2018.-С.93-95

  Медведєва О.М. Організаційна структура електронного управління проектами / Медведєва О.М. Єгорченкова Н.Ю. // Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць.-2018.-Вип.33.-С.51-57

  Рач В.А. Подходы к снижению не-факторов в результатах исследований наук слабой версии / В.А. Рач, Е.М. Медведева, О.В. Россошанская // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки": тези доповідей ХV Міжнародної конференції (м. Київ, 18 - 19 травня 2018 року)/ відпов. за випуск С.Д.Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2018. - С.174-177

  Борулько Н.А. Теория и практика применения категории "мягкость" в проектной деятельности / Н.А.Борулько // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки": тези доповідей ХV Міжнародної конференції (м. Київ, 18 - 19 травня 2018 року) / відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2018. - С. 39-42

  Пилипенко А.І. Алгоритм складання розкладу занять з врахуванням обмеженості ресурсів / Л.В. Данченко, А.І. Пилипенко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.733-734

  Пилипенко А.І. Статистичний аналіз динаміки курсів валют / Школа Ю.О., Пилипенко А.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.366-369

  Россошанська О.В. Методологічні засади оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств: автореф. дис. ... доктора економ.наук:21.04.02 / О. В. Россошанська; Університет "КРОК". - Сєвєродонецьк, 2018. - 38 с.

  Россошанська О.В. Методологічні засади оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств: дис. ... доктора економ. наук: 21.04.02 / О. В. Россошанська; Східноукраїнський НУ ім.В.Даля, Університет "КРОК". - Сєвєродонецьк, 2018. - 511 с. + додатки 119 с.

  Кігель В.Р. Теорія ймовірностей для економістів і менеджерів: навчальний посібник/ В. Р. Кігель, О. І. Шаров. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 144 с.

  Борулько Н.О. Бінарні лотереї як інструмент обробки м'якої інформації в межах управління ризиками і створенням ризик-культури на основі коммітмента / Н.О. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (Сєвєродонецьк), 2018. – №4(68). – С. 56-90

  Лукутин О.В. Agile как современная методология реализации деятельности в IT- сфере / О.В. Лукутин, А.И. Пилипенко // Тезисы докладов ХIV международной конференции «Управление проектами в развитии общества». Тема: Развитие компетенций проектного управления в условиях кризиса, Київ, 19-20 травня 2017 р. // ответственный за выпуск С.Д. Бушуев. – К: КНУБА, 2017, с. 127-128.

  Рач В.А. Кількісні методи ресурсно-часового оцінювання в гнучкій методології розробки програмного забезпечення / В.А. Рач, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк), 2017. – №1(61). – С. 62-71.

  Кігель В.Р. Прикладні задачі, економіко-математичні моделі та методи ризикології // Третя Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні системи і технології прогнозування, моделювання і управління соціально-економічними процесами": збірник тез.- К.: Міленіум, 2017. - С. 36 - 38. (0,25 д.а.)

  Медведєва О.М. Метод системно-цілістного моделювання активності зацікавлених сторін для задач управління взаемодією (на прикладі проектної діяльності) / О.М. Медведєва // Управління проєктами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганск: вид-во СНУ ім. В. Даля (Сєвєродонецк), 2017. - №4(64). - С. 73-107.

  Рач В.А. Профиль доктора философии по специализции «Управление проектами и программами» / В.А. Рач, Е.М. Медведева// Матеріали XIV міжнар. науково-практ.конф. «Управління проектами у розвитку суспільства» - Київ, КНУБА, 2017. - С.170-173

  Рач В.А. Формування портфеля проектів на засадах теорії несилової взаємодії / В.А. Рач, О.М. Медведєва, А.В. Євдокимова // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (Сєвєродонецьк), 2017. - №4(64). - С. 115-147

  Медведева Е.М. Математические основы метода формирования портфеля проектов на основе базовых S-образных кривых / Е.М. Медведева, Кабир Абдулкадир // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (Сєвєродонецьк), 2017. – №3(63). – С. 104-118

  Чурсин Н.Н. Философия и парадигматика социально-экономических инноваций / Н.Н. Чурсин, В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (Сєвєродонецьк), 2017. – №3(63). – С. 61-75

  Борулько Н.А. Подходы к количественному описанию вероятности и правдоподобия при управлении рисками проектов / Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2017. – №1(61). – С. 78-92.

  Борулько Н.А. Способы оценки риска при мягком управлении рисками проекта / Н.О. Борулько // Управление проектами в развитии общества: Матеріали XIV міжн. наук.-пр. конференції. - К.: КНУБА, 2017.

  Россошанська О.В. Головне джерело потенційних загроз економічній безпеці сучасних підприємств в економіці основаної на знаннях [Текст] / О.В. Россошанська // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: мат. ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 1 грудня 2016 р. -10 січня 2017 р., Полтава. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С.57-61.

  Россошанська О.В. Механізм оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О.В.Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва: Збірник наукових праць /Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. – №2(62). – С.94-122.

  Кігель В.Р. Ризикологія: теоретичні основи та прикладні задачі, моделі і методи: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей/ В.Р. Кігель.- К.: Міленіум, 2017. - 230 с.

  Россошанська О.В. Системне представлення методологічних засад оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. – №1(61). – С.121-138.

  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств як науковий напрям в спеціальності «Економічна безпекасубєктів господарювання» / О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2016. – №4(60). – С.137-155.

  Kasyaniuk M.V. Minimal exponent matries / O.V. Zeleniskiy, V.M.Darmosiuk, M.V. Kasyaniuk // The 11th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko (July 03-07, 2017, Kyiv):Abstracts.- Kyiv: Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, 2017.- P.144

  Кахута Н.Д. Компетентнісний підхід на уроках математики [Електронний ресурс] / Н.Д. Кахута // Theory and methods of educational management. – 2017. – Вип. 2 (20) – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v2_17/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%9D.%D0%94..pdf

  Кахута Н.Д. Вища математика. Частина 1. Вектори і координати. Похідна та її застосування. Інтеграл і його застосування. Диференціальні рівняння. Елементи теорії ймовірностей: практикум для формування компетентностей студентів. — К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. - 95 с.

  Whitehead N. J. Theory of linear spin wave emission from a Bloch domain wall / N. J. Whitehead, S. A. R. Horsley, T. G. Philbin [та ін.] // Physical Review B. - 2017. - Т. 96. - № 6. - 5 c.

  Кігель В. Р. Ідентифікація ООР як необхідна умова ефективності рішень з питань економічної безпеки підприємства / В. Р. Кігель ; Перспективи управлінської діяльності суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції.- ЧНУ ім. Б.Хмельницького, місто Черкаси, 25.03.2016. - с. 37-38

  Кігель В. Р. Економічні приклади використання ЕМ-моделі Марковиця / В. Р. Кігель ; Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції.- Міленіум, Український гуманітарний інститут, місто Київ, 04.2016. - с. 38-39.

  Кігель В. Р. Чи сприяють кредити МВФ зміцненню національної валюти України? / В. Р. Кігель ; Україна: поступ у майбутнє. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю від дня Незалежності України.- НТУ, місто Київ, 04.2016. - с. 49-50

  Кігель В. Р. Про тенденції динаміки відносних цінностей гривні та інших валют у 2015 році / В. Р. Кігель ; Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку. Матеріали Другої науково-практичної конференції.- Міленіум, Український гуманітарний інститут, місто Київ, 2016. - с. 46–48.

  Кігель В.Р. Про тенденції динаміки відносних цінностей гривні та інших валют у 2015 році Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку / Матеріали П науково-практичної конференції (Київ-Буча, березень, 2016). - К.: Міленіум, 2016. - 88 с. Ст. 46-48. (0,10 д.а.)

  Кігель В.Р. Економічні приклади використання ЕМ-моделі Марковиця. Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: / Матеріали УІ Міжнародної наукової конференції (Київ-Буча, квітень, 2016). - К.: Міленіум, 2016. - 132 с. С. 38-39. (0,08 д.а.)

  Кігель В.Р. Ідентифікація ООР як необхідна умова ефективності рішень з питань економічної безпеки підприємства. Перспективи управлінської діяльності суб'єктів підприємництва в контексті економічної безпеки / Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 25-26 березня 2016 р. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2016. - 283 с. Ст. 37-38. (0,08 д.а.)

  Рач В.А. Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб'єктів господарювання / В.А. Рач, О.В. Бірюков, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. - №1(57). - С. 119-136.

  Rach V. Medical field of Iraq as an object of innovation activity survey: system- hollistic vision / Rach V.. Kadhem Abdulrhman Abdulsatar Kadhem // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганск: вид-во СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецк), 2016. - №2(58). - С.35-55.

  Пилипенко А.І. Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання / А.І. Пилипенко, О.В. Бірюков, В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2016.- №1(57). - С. 119-136

  Рач В.А. Триадная парадигма управления проектами - основа теории практики Agile в ИТ и других областях деятельности / В. А. Рач, Е. М. Медведева // Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції "Управління проектами: "Стан та перспективи".- НУК, місто Миколаїв, 13.09.2016. - с. 128-129

  Рач В.А. Способ мышления как отличительная характеристика управления проектами "на поле менеджмента" / В. А. Рач ; ХІІІ міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства".Тези доповідей.- КНУБА, місто Київ, 13.05.2016. - с. 211-214.

  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств: монографія/ О. В. Россошанська. - Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2016. - 350 с.: табл.

  Россошанська О.В. Економіка знань як середовище та джерело потенційних загроз економічній безпеці сучасних підприємств / О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2016. – №3(59). – С.121-141.

  Рач В.А. Критерії визначення появи фази формалізації продукту проекту в проектах розвитку нерухомості / В. А. Рач, О. С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць.- 2006.-№3(19). - С.114-124

  Пилипенко А.И. Проблемы реализации проектов мониторинга нарушения прав населения / А. И. Пилипенко, С. В. Пилипенко // XIII Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства" (13.05.2016).-К.: КНУБА, 2016. - С.197-198

  Кігель В.Р. ЕМ-модель оптимізації мультивалютного резерву за умов курсового ризику Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: / Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ-Буча, квітень, 2015). - К.: Міленіум, 2015. - 166 с. С. 41-44. (0,25 д.а.)

  Кігель В.Р. Математико-статистичні методи аналізу даних: Роздатковий матеріал для аспірантів. К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2015. - 67 с. (4,35 д.а.)

  Россошанська О.В. Системні моделі представлення оцінювання економічної безпеки підприємств як феномену / О. В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2015. - № 3. - С. 158-174

  Россошанська О.В. Підхід до формування системи оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О. В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2015. - № 4. - С. 124-145

  Кігель В.Р. Вища математика для економістів і менеджерів: навчальний посібник / В.Р. Кігель, О.І. Шаров.- К.: Університет економіки та права "КРОК",2015. - 404 с.

  Шаров О.І. Проектний погляд на процеси імплементації нового закону України «Про вищу освіту»/ О.І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. – №2(54). – С. 125-130.

  Курилко О.Б. Періодичні рухи в’язкої рідини всередині прямокутної порожнини / О.Б. Курилко // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2014. – Вип. 1. – С. 68–71.

  Курилко А.Б. Сложное движение вязкой жидкости внутри прямоугольной полости // НЖ «Новый университет. Серия Технические науки». – Йошкар-Ола: ООО «Коллоквиум», 2014. – № 1 (23). – С. 4–9.

  Кігель В.Р. Об экономических и социальных недостатках прогрессивной системы налогообложения Духовные и социально-экономические проблемы развития общества в ХХІ веке: Сборник научных трудов: Заокский, ЗХГЭИ, 2014. - 344 с. С. 205-206. (0,15 д.а.)

  Кігель В.Р. Особливості моделювання індивідуальних переважань у випадках нетипового ставлення до ризику. Інформаційні системи і технології та моделювання в економіці / Матеріали І науково-практичної конференції, Буча, 3 грудня 2014 р. - К.: Міленіум, 2014. - 100 с. Ст. 53-55. (0,15 д.а.)

  Кігель В.Р. Прикладні сфери та аналітичне розв'язування оновленої задачі Марковиця. Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: / Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ-Буча, квітень, 2014). - К.: Міленіум, 2014. - 151 с. С. 42-43. (0,10 д.а.)

  Кігель В.Р. Детермінований еквівалент випадкового прибутку: означення та швидкий метод наближеного обчислення. Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту /Матеріали У Міжвузівської науково-практичної конференції, Буча, 19 жовтня 2014 р. - К.: Міленіум, 2014. - 144 с. Ст. 22-24. (0,12 д.а.)

  Кігель В.Р. Ризики в інноваційній діяльності виробничо-торговельного підприємства / В.Р. Кігель, К.С. Мусієнко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 136-143

  Шаров О.І. Ризики процесу ліцензування освітніх програм / О. І. Шаров // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 19 жовтня 2014): Тези доповідей/ ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К.: Міленіум, 2014.-С.95-96

  Пилипенко А.І. Перспективи застосування методів аналітичної статистики в управлінні проектами та програмами / А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014 - №4(52). - С. 5-11.

  Exponent matrices and Frobenius rings / M. A. Dokuchaev, M.V. Kasyanuk, M. A. Khibina, V.V. Kirichenko // Journal Algebra and Discrete Mathematics.- 2014.- V.18 , №2.- P. 186-202.

  Степанкевич К.С. Еволюція статистики як фактографічної ланки в мікроосновах сучасної макроекономіки // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2013. – Вип. 1 (1997). – Вип. 34. – 370 с.

  Степанкевич К.С. Становлення української статистики як складової мікро- та макроекономіки // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. / Ун-т економіки та права «КРОК»; відп. за вип. Ю.В. Кравченко. – К.: Ун-т «КРОК». 2013. – Вип. 2. – 160 с.

  Кепич О.І., Мацюк Л.В. Higher Mathematics for Economist (Functions of More than One Variables, Differential Equations, Series), 102 д. а.

  Лук'янова В. В. Взаємозв'язок екологічної культури та туристичної діяльності / В. В. Лук'янова ; Взаємозв'язок екологічної культури та туристичної діяльності. - 2013

  Лук'янова В. В. Взаємозв’язок екологічної культури та туристичної діяльності / В. В. Лук'янова ; Взаємозв’язок екологічної культури та туристичної діяльності. - 2013

  Лук'янова В. В. Виховання екологічної свідомості у студентів ІТ-спеціальностей / В. В. Лук'янова ; Виховання екологічної свідомості у студентів ІТ-спеціальностей. - 2013

  Оношко О. С. Альтернативна енергетика в системі економічної безпеки держави / О. С. Оношко ; Альтернативна енергетика в системі економічної безпеки держави. - 2013

  Українець І. В. Використання мультимедійних засобів навчання в дисципліні «Біологія» для ОРК «молодший спеціаліст» / І. В. Українець ; Використання мультимедійних засобів навчання в дисципліні «Біологія» для ОРК «молодший спеціаліст». - 2013

  Чілій О. В. Щодо систематизації інструментарію ризик-аналізу проектних рішень / О. В. Чілій ; Щодо систематизації інструментарію ризик-аналізу проектних рішень. - 2013

  Кігель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе (Опорный конспект лекций) К.: Университет экономики и права "КРОК", 2013. - 53 с. (3,18 д.а.)

  Кігель В.Р. Поточні тенденції динаміки відносних цінностей гривні та окремих провідних світових валют. Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: / Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ-Буча, квітень, 2013). - К.: Міленіум, 2013. - 218 с. С. 79-82. (0,25 д.а.)

  Кігель В.Р. Про пряму залежність продуктивності праці від її фондоозброєності. Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту /Матеріали ІУ Міжвузівської науково-практичної конференції, Буча, 27 жовтня 2013 р. - К.: Міленіум, 2013. - 166 с. Ст. 163-164. (0,08 д.а.)

  Кігель В.Р. Задача Марковиця: оновлена постановка, аналітичне розв'язування, межі та можливі сфери використання аналітичного методу Вчені записки Університету "КРОК" (серія "Економіка"). Міжнародне фахове видання. /Університет економіки та права "КРОК". - 2013. - Вип. 34. - С. 351-363. (1,10 д.а.)

  Кігель В.Р. Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля за умов ризику/ В.Р. Кігель // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: Збірка наукових праць. Вип.2. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 160-167.

  Шаров О.І. Управління освітнім проектом на фазі ініціації: моделювання підготовки та прийняття рішень / О.І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013 - №2(46). - С. 107-117

  Шаров О.І. Проекти ліцензування освітніх програм: взаємодія із зовнішніми учасниками та пов’язані з цим ризики / О.І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013 - №3(47). - С. 122-135

  Шаров О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Моделювання діяльності фахівців": ОКР "магістр" з спеціальності "Педагогіка вищої школи"/ О. І. Шаров. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 50 с.

  Шаров О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця": ОКР "магістр", спеціальність 8.1801021 "Педагогіка вищої школи"/ О. І. Шаров. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 42 с

  Шаров О.І. Теорема про стан рівноваги ринкової економіки / О. І. Шаров // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 27 жовтня 2013): Тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К : Міленіум, 2013 . - С.15-16

  Шаров О.І. Інтелектуально-організаційні проекти як узагальнення освітніх проектів та підходи до моделювання інтелектуальних ресурсів у них / О.І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013 - №1(45). - С. 115-129.

  Шаров О.І. Моделювання інтелектуально-організаційних проектів/ О.І. Шаров // Тези доповідей IХ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи (м.Київ, 17 – 18 травня 2013 року)/відпов. за вип. С.Д.Бушуєв. - К.:КНУБА, 2013.- С.282-284

  Пилипенко А.І. Статистичне забезпечення підготовки концепції розвитку суб’єктів господарювання (на прикладі ВНЗ) / А.І. Пилипенко, А.В. Васильєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013 - №1(45). - С. 129-137.

  Касянюк М.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальностей "Маркетингова діяльність", "Фінанси і кредит", "Оціночна діяльність"/ М. В. Касянюк, О. Б. Курилко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 78 с.

  Kasyanuk M. On one class of semiperfect semidistributive rings / M. Kasyanuk // Algebra and Discrete Mathematics.-2013.-V.15 №1.- P. 19-22

  Tkachenko V.S. An effect of the curvature induced anisotropy on the spectrum of spin waves in a curved magnetic nanowire / V. S. Tkachenko, A. N. Kuchko, V. V. Kruglyak // Low Temperature Physics. - 2013. - Т. 39. - № 2. - С. 163-166

  Кігель В.Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів ІІІ–ІV курсів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Буча: УГІ, 2012. – 34 с.

  Оношко О. С. Проблеми системи ефективного поводження з твердими побутовими відходами в Україні / О. С. Оношко ; Проблеми системи ефективного поводження з твердими побутовими відходами в Україні . - 2012

  Оношко О. С. Регіональні програми фінансування утилізації відходів / О. С. Оношко ; Регіональні програми фінансування утилізації відходів. - 2012

  Хрутьба В. О. STEP-аналіз умов реалізації проекту впровадження логістичних систем при управлінні відходами регіону / В. О. Хрутьба ; STEP-аналіз умов реалізації проекту впровадження логістичних систем при управлінні відходами регіону. - 2012

  Лукьянова В. В, Обогащение угольных шламов турбулентной микрофлотацией / В. В. Лукьянова ; Обогащение угольных шламов турбулентной микрофлотацией. - 2012

  Лукьянова В. В. Ультрафлокулярная желатинизация твердой фазы иловых хвостов углеобогащения / В. В. Лукьянова ; Ультрафлокулярная желатинизация твердой фазы иловых хвостов углеобогащения. - 2012

  Хрутьба В. О. Науковий твір «Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Стратегія сталого розвитку»» / В. О. Хрутьба ; Науковий твір «Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Стратегія сталого розвитку»». - 21.02.2012

  Хрутьба В. О. Планування ресурсів в проектах поводження з відходами транспортних підприємств / В. О. Хрутьба ; Планування ресурсів в проектах поводження з відходами транспортних підприємств. - 2012

  Хрутьба В. О. Розробка моделі управління проектами в програмах поводження з відходами автотранспортного підприємства / В. О. Хрутьба ; Розробка моделі управління проектами в програмах поводження з відходами автотранспортного підприємства. - 2012

  Хрутьба В. О. Систематизація конструкцій дорожнього одягу нежорсткого типу з використанням альтернативних матеріалів / В. О. Хрутьба ; Систематизація конструкцій дорожнього одягу нежорсткого типу з використанням альтернативних матеріалів. - 2012

  Хрутьба В. О. Системна модель управління регіональною програмою поводження з відходами / В. О. Хрутьба ; Системна модель управління регіональною програмою поводження з відходами. - 2012

  Кігель В. Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів ІІІ курсу / В. Р. Кігель ; Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів ІІІ курсу. - 2012

  Кігель В. Р. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Оптимізація фінансових рішень та актуарні розрахунки» / В. Р. Кігель.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 124 с.

  Кігель В. Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів ІІІ–ІV курсів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» / В. Р. Кігель.- Буча: УГІ, 2012. - 34 с.

  Кігель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе: Опорный конспект дисциплины (переиздание) К.: Университет экономики и права "КРОК", 2012. - 44 с. (3,39 д.а.)

  Кігель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе: Программа дисциплины, тематический план, литература (переиздание) К.: Университет экономики и права "КРОК", 2012. - 8 с. (0,43 д.а.)

  Кігель В.Р. Моделювання індивідуальних переважань при розв'язуванні задач оптимізації фінансових рішень. Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: Матеріали П Міжнародної науково-практичної конференції, Буча, 18-19 квітня 2012 р.: Тези доповідей. - Буча: УГІ, 2012, 215 с. С. 45-46. (0,1 д.а.)

  Кігель В.Р. Обчислення детермінованого еквіваленту випадкового трикутно розподіленого прибутку Вчені записки Університету "КРОК" (серія "Економіка"). /Університет економіки та права "КРОК". - 2012. - Вип. 31. - С. 158-169. (0,85 д.а.)

  Кігель В.Р. Причини та наслідки валютних коливань. Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту /Третя міжвузівська науково-практична конференція, Буча, УГІ, 21 жовтня 2012 року. - Київ, Буча: Український гуманітарний інститут, 2012. - 50 с. Ст. 40-42. (0,2 д.а.) (співавтор Корженко Н.І.)

  Кігель В.Р. Формирование кредитного портфеля банка в условиях риска неплатежеспособности заемщика. Социальные проблемы общества в свете научного и религиозного знания: сборник статей ІХ Международной научно-практической конференции преподавателей и студентов. - Заокский: ЗДА, 2012. - 183 с. С. 133-137. (0,31 д.а.)

  Кігель В.Р. До проблеми оцінювання ефективності інвестиційних проектів Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту /Третя міжвузівська науково-практична конференція, Буча, УГІ, 21 жовтня 2012 року. - Київ, Буча: Український гуманітарний інститут, 2012. - 50 с. Ст. 36-37. (0,14 д.а.) (співавтор Корчук О.В.)

  Кігель В.Р. Індивідуальні пріоритети у недетермінованих задачах оптимізації фінансових рішень Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія - Філологія - Педагогіка - Економіка. //Наукове видання, Український гуманітарний інститут. - К.: Міленіум, 2012. - Вип. 1, В. ХУШ+427 с. - С. 614-632. (1,20 д.а.)

  Кігель В.Р. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Методи прийняття управлінських рішень в бізнесі". К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 86 с. (4,32 д.а.)

  Кігель В.Р. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Оптимізація фінансових рішень та актуарні розрахунки". К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 124 с. (5,08 д.а.)

  Кігель В.Р. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Теорія прийняття рішень" К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 99 с. (4,10 д.а.)

  Касянюк М.В. Exponent matrices and frobenius rings / M.A. Dokuchaev, M.V. Kasyanuk, M.A. Khibina, V.V. Kirichenko / Outubro 2012. – Sao Paulo. – Brazil. – Instituto de

  Кігель В.Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів Ш курсу галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання /Алькема В.Г., Кампен Л.В., Кудрявцева Н.П., Нестерова О.О., Удовицька Є.А., Штанько Л.О.- Буча: УГІ, 2012. - 31 с.

  Кігель В.Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів Ш-ІУ курсів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Алькема В.Г., Бєліков М.І., Кампен Л.В., Лебедєв В.С., Нестерова О.О., Сторожук О.В., Удовицька Є.А., Штанько Л.О. - Буча: УГІ, 2012. - 34 с.

  Бойко О. М. Тенденції розвитку інноваційної діяльності: колективна монографія / О. М. Бойко, І. Л. Петрова, Г. В. Макаркіна, І. В. Терон.- В-во Університету економіки та права «КРОК», 2012. - С. 67-78

  Лаптев С.М. Построение системы конкурентных преимуществ при подготовке специалистов в области предпринимательской деятельности / С.М. Лаптев , О.И. Шаров О.И. //Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы IX Международной научно-практической конференции (10 апреля 2012 г.) .- Минск, 2012.

  Шаров О.І. Побудова інструментарію дослідження життєспроможності освітнього проекту та його можливого мультиплікативного ефекту / О.І. Шаров / / Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. - № 2 (42). - С. 128-135.

  Шаров О.І. Нормативно-правове регулювання у сфері вищої освіти як інструмент розвитку освітнього проекту / О.І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – № 4(44). – С. 82- 88.

  Пилипенко А.І. Термінологічна гармонізація проектів переходу України і Росії до EСTS / А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. - № 1 (41). - С. 105-109.

  Касянюк М.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Теорія ймовірності та математична статистика": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальностей "Економіка підприємства", "Бухгалтерський облік", "Маркетингова діяльність", "Комерційна діяльність", "Фінанси і кредит"/ М. В. Касянюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 77 с.

  Касянюк М.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Вища математика": для ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.050101 "Комп'ютерна техніка"/ М. В. Касянюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 105 с

  Касянюк М.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Вища математика": для ОКР "молодший спеціаліст"з спеціальностей "Економіка ідприємства", "Маркетингова діяльність", "Комерційна діяльність", "Фінанси і кредит", "Бухгалтерський облік"/ О. І. Кепіч, М. В. Касянюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 114 с

  Касянюк М.В. Про напівдосконалі напівдистрибутивні кільця/ М.В. Касянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія " Фізико-математичні науки". –2012. – Вип.1.- С. 22–24

  Tkachenko V.S. Propagation and scattering of spin waves in curved magnonic waveguides / V. S. Tkachenko, A. N. Kuchko, M. Dvornik [та ін.] // Applied Physics Letters. - 2012. - Т. 101. - № 15

  Кігель В.Р. Торгівля цінними паперами / За редакцією д.е.н., професора В.І. Грушка; Рекомендований Вченою радою Університету «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 392 с.

  Кігель В.Р. Оптимізація фінансових рішень / Рекомендований Вченою радою Університету «КРОК». – К.: Дорадо Друк, 2011. – 172 с.

  Кігель В.Р. (у співавторстві). Управління ризиком кредитного портфелю банку // Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – 2011. – Вип. 27, том І. – С. 130–134. – (Серія «Економіка»).

  Кігель В.Р. (у співавторстві). Оптимізація кредитного портфеля банку за умов ризику неповернення коштів позичальниками // Економічний вісник: зб. наук. праць НТУ «КПІ». – 2011. – № 8. – С. 475–484.

  Кігель В.Р. Обачне фінансове планування як вагомий чинник системи економічної безпеки // Міжнар. наук.-практ. конф. «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації». – Буча: УГІ, 2011. – С. 39, 40.

  Кигель В.Р. Оценивание детерминированного эквивалента случайной продолжительности международной грузоперевозки // Логистика. Проблемы и решения: Международный научно-практический журнал. – 2011. – № 4. – С. 62–67.

  Кігель В.Р. Оптимізація фінансових рішень у системі економічної безпеки держави // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту / Друга міжвуз. наук.-практ. конф. (Буча, УГІ, 16 жовт. 2011 р.). – Київ, Буча: Український гуманітарний інститут, 2011. – С. 40, 41.

  Кигель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе. Опорный конспект дисциплины (переиздание). – К.: Университет экономики и права «КРОК», 2011. – 45 с.

  Кигель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе. Программа дисциплины, тематический план, литература (переиздание). – К.: Университет экономики и права «КРОК», 2011. – 8 с. (0,43 д.а.).

  Курилко О.Б. Хаотична адвекція рідини в прямокутній порожнині // IV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.М. Підстригача (КМУ СПММ–2011), м. Львів, Україна, травень 2011 р. – С. 41–42.

  Лукьянова В. В. Интенсификация процесса сгущения хвостов флотации ультрафлокуляцией / В. В. Лукьянова ; Интенсификация процесса сгущения хвостов флотации ультрафлокуляцией. - 2011

  Хрутьба В. О. Аналіз екологічної політики держави та її відповідність викликам сьогодення. Реалізація екологічних проектів на шляху до сталого споживання / В. О. Хрутьба ; Аналіз екологічної політики держави та її відповідність викликам сьогодення. Реалізація екологічних проектів на шляху до сталого споживання. - 2011

  Хрутьба В. О. Застосування логістичних підходів в системі поводження з відходами автотранспортного підприємства / В. О. Хрутьба ; Застосування логістичних підходів в системі поводження з відходами автотранспортного підприємства. - 2011

  Хрутьба В. О. Особливості впровадження проектів управління відходами як альтернативного джерела отримання пального для сталого розвитку автотранспортних підприємств / В. О. Хрутьба ; Особливості впровадження проектів управління відходами як альтернативного джерела отримання пального для сталого розвитку автотранспортних підприємств. - 2011

  Хрутьба В. О. Передумови формування інтегральної системної методології управління проектами поводження з відходами ТДК / В. О. Хрутьба ; Передумови формування інтегральної системної методології управління проектами поводження з відходами ТДК . - 2011

  Хрутьба В. О. Програма поводження з відходами у економічній безпеці транспортного підприємства / В. О. Хрутьба ; Програма поводження з відходами у економічній безпеці транспортного підприємства. - 2011

  Хрутьба В. О. Реформування регіональної системи поводження з відходами на основі аналізу Європейського досвіду / В. О. Хрутьба ; Реформування регіональної системи поводження з відходами на основі аналізу Європейського досвіду. - 2011

  Хрутьба В. О. Управління ризиками в проектах утилізації шахтного метану / В. О. Хрутьба ; Управління ризиками в проектах утилізації шахтного метану. - 2011

  Хрутьба В.О. Проект «Багатокамерного горизонтального конвертора конструкції академіка ЕАЕН Ломакіна В.М.» як розвиток екологічної металургії / В. О. Хрутьба ; Проект «Багатокамерного горизонтального конвертора конструкції академіка ЕАЕН Ломакіна В.М.» як розвиток екологічної металургії. - 2011

  Сушак М. Б. Модель засобу пожежогасіння зі швидкісною подачею вогнегасної речовини / М. Б. Сушак ; Модель засобу пожежогасіння зі швидкісною подачею вогнегасної речовини. - 2011

  Сушак М. Б. Один з підходів щодо аеродинамічно обґрунтованого розміщення реактивних двигунів на крилі літака / М. Б. Сушак ; Один з підходів щодо аеродинамічно обґрунтованого розміщення реактивних двигунів на крилі літака. - 2011

  Сушак М. Б. Тези доповіді «Оцінка стану авіаційних двигунів шляхом вібраційної діагностики» / М. Б. Сушак ; Тези доповіді «Оцінка стану авіаційних двигунів шляхом вібраційної діагностики». - 2011

  Сушак М. Б. Тези доповіді «Програмно-цільове планування модернізації літаків типу МіГ-29» / М. Б. Сушак ; Тези доповіді «Програмно-цільове планування модернізації літаків типу МіГ-29». - 2011

  Кігель В. Р. Обачне фінансове планування як вагомий чинник системи економічної безпеки / В. Р. Кігель ; Міжнар. наук.-практ. конф. «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації».- Буча: УГІ, 2011. - С. 39. 40

  Кигель В. Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе / В. Р. Кигель ; Опорный конспект дисциплины (переиздание).- Университет экономики и права «КРОК», 2011. - 45 с.

  Кигель В. Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе / В. Р. Кигель ; Программа дисциплины, тематический план, литература (переиздание).- Университет экономики и права «КРОК», 2011. - 8 с.

  Кигель В. Р. Оценивание детерминированного эквивалента случайной продолжительности международной грузоперевозки / В. Р. Кигель ; Логистика. Проблемы и решения: Международный научно-практический журнал. - 2011.- № 4. - С. 62–67

  Кігель В. Р. Оптимізація кредитного портфеля банку за умов ризику неповернення коштів позичальниками / В. Р. Кігель ; Економічний вісник: зб. наук. праць НТУ «КПІ».- НТУУ «КПІ», 2011.- № 8. - С. 475–484

  Кігель В. Р. Оптимізація фінансових рішень / В. Р. Кігель.- Дорадо Друк, 2011

  Кігель В. Р. Оптимізація фінансових рішень у системі економічної безпеки держави / В. Р. Кігель ; Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту.- Київ, Буча: Український гуманітарний інститут, 2011. - С. 40. 41

  Кігель В. Р. Торгівля цінними паперами / В. Р. Кігель.- Університет економіки та права «КРОК», 2011

  Кігель В. Р. Управління ризиком кредитного портфелю банку / В. Р. Кігель ; Вчені записки Університету економіки та права «КРОК».- Університет економіки та права «КРОК», 2011.- Вип.27.т.1. - С. 130–134

  Морозов В.В. Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Ч.1 Планування проектів у MS Project: навчальний посібник (для студентів магістратури кваліфікації 1238 "Керівник проектів та програм" за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами")/ В.В. Морозов, О.Б. Данченко, О.І. Шаров. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 167 с.

  Шаров О.І. Підстави розроблення освітнього проекту компетентнісно-кваліфікаційного навчання студентів / О.І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 3(39). – С. 18-25.

  Шаров О.І. Особливості проектів компетентнісно-кваліфікаційного навчання студентів / О.І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 1(37). – С. 21-25

  Шаров О.І. Інструментальна підтримка процесів прийняття управлінських рішень в освітніх проектах / О. І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 4(40). – С. 146-154

  Шаров О.І. Академічна свобода студентів у контексті модернізації вищої освіти України/ О. І. Шаров //Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка" - 2011. - Том 2, Вип. 27. - С. 174-179

  Касянюк М.В. Про квазіфробеніусові кільця / М. В. Касянюк //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Серія "Фізико- математичні науки".- 2011.- Вип. 3. - С. 32–33

  Касянюк М.В. Напівланцюгові квазіфробеніусові кільця / М. В. Касянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико- математичні науки".- 2011.- Вип. 1. - С. 18–21

  Dvornik M. Micromagnetic method of s-parameter characterization of magnonic devices / M. Dvornik, A. N. Kuchko, V. V. Kruglyak // Journal of Applied Physics. - 2011. - Т. 109. - № 7

  Кігель В.Р. Обчислення детермінованого еквіваленту суми випадкових прибутків // Стаття подається до друку у «Вчених записках Університету «КРОК» (вересень, 2010 р.)

  Курилко О.Б. Топологічний хаос у течії в двовимірній прямокутній порожнині // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 2. – С. 61–64.

  Курилко О.Б. Локальна структура двовимірної течії Стокса поблизу кута прямокутної порожнини // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 3. – С. 141–144.

  Курилко А.Б. Топологический хаос в течении в прямоугольной полости // Междунар. конф. «Регулярная и хаотическая гидродинамика. Приложения к атмосфере и океану», г. Ижевск, Россия, май 2010 г. – С. 31.

  Курилко О.Б. Локальна структура двовимірної течії Стокса поблизу кута прямокутної порожнини // Міжнар. конф. молодих вчених, присвячена 70-річчю механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, грудень 2010 р. – С. 29.

  Лукьянова В. В. Определение оптимальных условий флокулярной обработки концентрата флотационного углеобогащения перед его обезвоживанием на сетчатом вакуумном фильтре / В. В. Лукьянова ; Определение оптимальных условий флокулярной обработки концентрата флотационного углеобогащения перед его обезвоживанием на сетчатом вакуумном фильтре. - 2010

  Лукьянова В. В. Определение оптимальных условий флокуляции хвостов флотационного обогащения угля / В. В. Лукьянова ; Определение оптимальных условий флокуляции хвостов флотационного обогащения угля. - 2010

  Лукьянова В. В. Сепарация разбавленных тонкодисперсных водомасляных эмульсий ультрафлокуляцией и флотацией / В. В. Лукьянова ; Сепарация разбавленных тонкодисперсных водомасляных эмульсий ультрафлокуляцией и флотацией. - 2010

  Лукьянова В. В. Ультрафлокуляция как метод повышения эффективности процесса извлечения тонкодисперсного угля из хвостов обогащения / В. В. Лукьянова ; Ультрафлокуляция как метод повышения эффективности процесса извлечения тонкодисперсного угля из хвостов обогащения. - 2010

  Лукьянова В. В. Экологические аспекты флокулярно-флотационной технологи сепарации фаз отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей / В. В. Лукьянова ; Экологические аспекты флокулярно-флотационной технологи сепарации фаз отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей. - 2010

  Сушак М. Б. Енергетичні характеристики приймального тракту та антенної системи наземної станції автоматизованих комплексів добування інформації засобами повітряної розвідки / М. Б. Сушак ; Енергетичні характеристики приймального тракту та антенної системи наземної станції автоматизованих комплексів добування інформації засобами повітряної розвідки. - 2010

  Сушак М. Б. Концептуальні аспекти формування основних вимог до перспективних вертольотів на період до 2025 року / М. Б. Сушак ; Концептуальні аспекти формування основних вимог до перспективних вертольотів на період до 2025 року. - 2010

  Сушак М. Б. Проблеми методичного забезпечення оцінки реалізуємості заходів державних цільових програм / М. Б. Сушак, С. П. Куліков, С. А. Кравченко ; Проблеми методичного забезпечення оцінки реалізуємості заходів державних цільових програм. - 2010

  Сушак М. Б. Проблемні питання розвитку ОПК України, підходи до їх вирішення / М. Б. Сушак, М. І. Луханін ; Проблемні питання розвитку ОПК України, підходи до їх вирішення. - 2010

  Сушак М. Б. Тези доповіді «Концептуальні погляди щодо основних вимог до бойових властивостей перспективних вертольотів армійської авіації Збройних Сил України» / М. Б. Сушак ; Тези доповіді «Концептуальні погляди щодо основних вимог до бойових властивостей перспективних вертольотів армійської авіації Збройних Сил України». - 2010

  Сушак М. Б. Тези доповіді «Концептуальні погляди щодо розвитку вертольотів армійської авіації на період до 2025 року» / М. Б. Сушак ; Тези доповіді «Концептуальні погляди щодо розвитку вертольотів армійської авіації на період до 2025 року». - 2010

  Сушак М. Б. Тези доповіді «Можливі шляхи вирішення проблемних питань розвитку ОПК України» / М. Б. Сушак ; Тези доповіді «Можливі шляхи вирішення проблемних питань розвитку ОПК України». - 2010

  Сушак М. Б. Тези доповіді «Проблемні питання модернізації зразків авіаційної техніки» / М. Б. Сушак ; Тези доповіді «Проблемні питання модернізації зразків авіаційної техніки». - 2010

  Кігель В. Р. Обчислення детермінованого еквіваленту суми випадкових прибутків / В. Р. Кігель ; Стаття подається до друку у «Вчених записках Університету «КРОК».- Університет економіки та права «КРОК», 09.2010

  Шаров О.І. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці: плани семінарських занять з методичними вказівками для підготовки до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи/ О. І. Шаров, В. Р. Кігель. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 15 с.

  Шаров О.І. До ідентифікації цілей стейкхолдерів у сфері вищої освіти в контексті формування проектноорієнтованої системи управління галуззю/ О. І. Шаров //Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.–Миколаїв: НУК.-С.360-363

  Россошанська О.В. Спеціалізації як інструмент розвитку спеціальностей з позиції компетентністного підхіду (на прикладі галузей знать "Культура" і "Мистецтво") / О.В. Россошанська, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. - № 3(35). - С. 153-157.

  Tkachenko V.S. Spectrum and reflection of spin waves in magnonic crystals with different interface profiles / V.S. Tkachenko, V.V. Kruglyak, A.N. Kuchko // Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. - 2010. - Т. 81. - № 2

  Кигель В.Р. Выбор наиболее безопасного маршрута транспортировки груза с учетом вероятностей его потери // Международный научно-практический журнал «Логистика. Проблемы и решения». – 2009. – № 4. – С. 40–44.

  Кігель В.Р. Наближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку з метою визначення найприбутковішої альтернативи за умов ризику // Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – 2009. – Вип. 20. – (Серія «Економіка»).

  Лук'янова В. В. Проблеми утилізування переробки відходів картонно-паперових пакувальних матеріалів в Україні / В. В. Лук'янова ; Проблеми утилізування переробки відходів картонно-паперових пакувальних матеріалів в Україні. - 2009

  Хрутьба В. О. Аналіз досвіду розробки та впровадження проектів збору та утилізації метану / В. О. Хрутьба ; Аналіз досвіду розробки та впровадження проектів збору та утилізації метану. - 2009

  Хрутьба В. О. Аналіз економічної ефективності проектів використання металургійних шлаків у дорожньому будівництві / В. О. Хрутьба ; Аналіз економічної ефективності проектів використання металургійних шлаків у дорожньому будівництв. - 2009

  Хрутьба В. О. Особливості параметричного аналізу при дослідженні систем поводження з відходами / В. О. Хрутьба ; Особливості параметричного аналізу при дослідженні систем поводження з відходами . - 2009

  Хрутьба В. О. Розробка системи управління проектами використання металургійних відходів / В. О. Хрутьба ; Розробка системи управління проектами використання металургійних відходів. - 2009

  Хрутьба В. О. Управління транспортом в місті: навч. посібник / В. О. Хрутьба ; Управління транспортом в місті: навч. посібник. - 2009

  Сушак М. Б. Визначення шляхів забезпечення Збройних сил України безпілотними авіаційними комплексами / М. Б. Сушак, Л. М. Борисенко, Є. І. Калінічєв ; Визначення шляхів забезпечення Збройних сил України безпілотними авіаційними комплексами. - 2009

  Сушак М. Б. Особливості забезпечення збалансованого розвитку системи озброєнь в сучасних умовах / М. Б. Сушак, І. В. Борохвостов, Д. В. Довжук ; Особливості забезпечення збалансованого розвитку системи озброєнь в сучасних умовах. - 2009

  Сушак М. Б. Порядок розрахунку коефіцієнтів параметрів для визначення порівняльних коефіцієнтів зразків озброєння на основі тактико-технічних характ. / М. Б. Сушак, С. П. Куліков, О. М. Кондратов. - 2009

  Сушак М. Б. Стан і шляхи розвитку системи державного впізнавання України / М. Б. Сушак , Є. І. Калінічєв ; Стан і шляхи розвитку системи державного впізнавання України. - 2009

  Сушак М. Б. Тези доповіді «Вирішення питання аеродинамічно-вигідного розміщення реактивних двигунів на крилі літака з урахуванням інтерференції» / М. Б. Сушак ; Тези доповіді «Вирішення питання аеродинамічно-вигідного розміщення реактивних двигунів на крилі літака з урахуванням інтерференції». - 2009

  Сушак М. Б. Тези доповіді «Кількісна оцінка ступеню корозії силових елементів планера та шасі літаків» / М. Б. Сушак ; Тези доповіді «Кількісна оцінка ступеню корозії силових елементів планера та шасі літаків». - 2009

  Сушак М. Б. Тези доповіді «Особливості механізму руйнування стільникових конструкцій лопатів гвинтів вертольотів» / М. Б. Сушак ; Тези доповіді «Особливості механізму руйнування стільникових конструкцій лопатів гвинтів вертольотів». - 2009

  Рудомино-Дусятская И. А. Проблемы интероперабельности Национальной системы электронных цифровых подписей / И. А. Рудомино-Дусятская ; Проблемы интероперабельности Национальной системы электронных цифровых подписей. - 2009

  Кигель В. Р. Выбор наиболее безопасного маршрута транспортировки груза с учетом вероятностей его потери / В. Р. Кигель ; Международный научно-практический журнал «Логистика. Проблемы и решения». - 2009.- № 4. - С. 40–44

  Кігель В. Р. Наближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку з метою визначення найприбутковішої альтернативи за умов ризику / В. Р. Кігель ; Вчені записки Університету економіки та права «КРОК».- Університет економіки та права «КРОК», 2009.- Вип. 20

  Шаров О.І. До формування структури бачення «траєкторії вищої освіти» україни в контексті проектно-орієнтованого суспільства / О.І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. - № 2 (30). - С. 70-78

  Фініков Т.В. Невідкладні завдання та змістовні принципи проектно-орієнтованого реформування вищої освіти України / Т.В. Фініков, О.І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. - № 3 (31). - С. 67-79.

  Шаров О.І. Тенденції працевлаштування випускників ВНЗ у кризовий та посткризовий період / О. І. Шаров //Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: Дон НУЕТ, 2009.– С. 18-21

  Пилипенко А.И. Особенности разработки количественных методов управления проектами в сфере культуры и искусства / А.И. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – № 1(29). – С. 92-97.

  Пилипенко А.І. Забезпечення культурно-мистецьких проектів: особливості та проблеміні питання / А. І. Пилипенко// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009 - №3(52). - С.115-120

  Tkachenko V.S. Spin wave reflection from semi-infinite magnonic crystals with diffuse interfaces / V. S. Tkachenko, V. V. Kruglyak, A. N. Kuchko // Metamaterials. - 2009. - Т. 3. - № 1. - С. 28-32

  Оношко О. С. Вплив зміни клімату на економіку України / О. С. Оношко ; Вплив зміни клімату на економіку України. - 2008

  Оношко О. С. Міжнародні екологічні програми як забезпечення національної безпеки / О. С. Оношко ; Міжнародні екологічні програми як забезпечення національної безпеки. - 2008

  Хрутьба В. О. Особливості впровадження проектів управління відходами як альтернативного пального для сталого розвитку автотранспортних підприємств / В. О. Хрутьба ; Особливості впровадження проектів управління відходами як альтернативного пального для сталого розвитку автотранспортних підприємств. - 2008

  Хрутьба В. О. Прогнозування рівня концентрації окремих компонентів відпрацьованих газів транспортних засобів на примагістральних територіях / В. О. Хрутьба ; Прогнозування рівня концентрації окремих компонентів відпрацьованих газів транспортних засобів на примагістральних територіях. - 2008

  Хрутьба В. О. Школа екологічного велопатрулювання – школа, яка виховує характер / В. О. Хрутьба ; Школа екологічного велопатрулювання – школа, яка виховує характер. - 2008

  Шаров О.І. Проблеми розвитку системи управління вищою освітою України в сучасних умовах / О.І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. - № 4 (28). - С. 47-53.

  Шаров О.І. Досвід впровадження рейтингування викладачів у приватному університеті/ О. І. Шаров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 18 т.1(Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Виклики та потреби бізнесу XXI століття" 28 листопада 2008 р.). - С. 188-199

  Пилипенко А.И. Классификация угроз информационной безопасности в проектах нематериальной сферы (на примере индустрии платежных карт) / А.И. Пилипенко, С.В. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. - № 3 (27). - С. 121-129.

  Кучко А. М. Фрактальна геометрія у природознавстві: монографія / А. М. Кучко. - Київ: Наукова думка. - 2008. - ISBN 978-966-00-0682-9

  Кепич Е. И. Теория вероятностей и математическая статистика / Е. И. Кепич ; Теория вероятностей и математическая статистика. - 2007

  Рудоміно-Дусятська І. А. До аналізу форфейтних операцій / І. А. Рудоміно-Дусятська ; До аналізу форфейтних операцій. - 2007

  Рудомино-Дусятская И. А. Теория вероятностей и математическая статистика / И. А. Рудомино-Дусятская ; Теория вероятностей и математическая статистика. - 2007

  Немчанінова Т. М. Групи з нескiнченним центральним нециклiчним метациклiчним комутантом / Т. М. Немчанінова ; Групи з нескiнченним центральним нециклiчним метациклiчним комутантом. - 2007

  Немчанінова Т. М. Групи з нескiнченним центральним циклiчним комутантом / Т. М. Немчанінова ; Групи з нескiнченним центральним циклiчним комутантом. - 2007

  Степанкевич К.С. Ризикологія та оцінювання економічних ризиків: навчальний посібник для самостійної роботи студентів/ К. С. Степанкевич , О. І. Шаров. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 119 с

  Шаров О.І. Прийняття управлінських рішень у міжнародній логістиці на підставі аналізу загальних витрат / О. І. Шаров // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали науково-практичної конференції: у 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.100-104

  Кепич О.І. Higher Mathematics for Economists. Analytic Geometry & Limits and Countinuity / E. I. Kepich, L. Y. Matsyuk. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – 80 с.

  Мацюк Л. В. Система моніторингу трафіка комп’ютерних мереж / Л. В. Мацюк ; Система моніторингу трафіка комп’ютерних мереж. - 2006

  Хрутьба В. О. Науково-методичний посібник «Формування в молоді здорового способу життя через екологічну освіту» / В. О. Хрутьба ; Науково-методичний посібник «Формування в молоді здорового способу життя через екологічну освіту». - 2006

  Немчанінова Т. М. Групи з нецентральним нескiнченним циклiчним комутантом / Т. М. Немчанінова ; Групи з нецентральним нескiнченним циклiчним комутантом. - 2006

  Немчанінова Т. М. Групи з об’єднаною пiдгрупою / Немчанінова Т. М. ; Групи з об’єднаною пiдгрупою. - 2006

  Kepich E.I. Higher Mathematics for Economists. Analytic Geometry & Limits and Countinuity / E.I. Kepich, L.Y. Matsyuk. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – 80 с.

  Кепич О.І. Higher Mathematics Linear Algebra & Vector Algebra / E.I. Kepich, L.Y. Matsyuk. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2005. – 76 с.

  Кепич О.І. «Mathematics» Pre-Training Faculty. «KROK» University, Kyiv, 2005.

  Немчанінова Т. М. Групи з об’єднаною пiдгрупою / Т. М. Немчанінова ; Групи з об’єднаною пiдгрупою. - 2005

  Kepich E.I. Higher Mathematics Linear Algebra & Vector Algebra / E.I. Kepich, L.Y. Matsyuk. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2005.-76 p.

  Рудоміно-Дусятська І. А. Вища математика (Частина друга) / І. А. Рудоміно-Дусятська, Л. В. Мацюк ; Вища математика (Частина друга). - 2004

  Кепич О. І. «Математика» слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан / О. І. Кепич ; «Математика» слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан:. - 2004

  Рудоміно-Дусятська І. А. «Математика» слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан / І. А. Рудоміно-Дусятська ; «Математика» слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан. - 2004

  Кузнецов В. О. О состояниях и тенденциях нормативно-методического обеспечения дисциплин по проблеме безопасности человека / В. О. Кузнецов ; О состояниях и тенденциях нормативно-методического обеспечения дисциплин по проблеме безопасности человека. - 2004

  Шаров О.І. Вища освіта України: огляд головних подій останнього року/ О. І. Шаров //Синергія.- 2004. - №2(9). - С. 28-34

  Шаров О.І. Методичні рекомендації по підготовці до видання збірників завдань для самостійної роботи студентів / О.І. Шаров .- К.: Університет економіки та права "КРО", 2004

  Шаров О.І. Модели метода анализа иерархий Саати / О. І. Шаров, А. В. Гречко, Т. П. Марьянович // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Фізико-математичні науки”.-2004.-С.189-195

  Кузнецов В. О. Про стан та тенденції нормативно-методичного забезпечення дисциплін з проблем безпеки людини / В. О. Кузнецов ; Про стан та тенденції нормативно-методичного забезпечення дисциплін з проблем безпеки людини. - 2003

  Кузнецов В. О. Реалізації концепції освіти з безпеки життєдіяльності людини / В. О. Кузнецов ; Реалізації концепції освіти з безпеки життєдіяльності людини. - 2003

  Фініков Т.В. Вища освіта України: ліцензування та акредитація: Аналітичне дослідження/ Т.В. Фініков, О.І. Шаров. - К.: Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні ", 2003. - 68 с

  Шаров О.І. Організаційно-методичний механізм реструктуризації навчального процесу на заочній формі навчання / О. І. Шаров, Т. І. Шпильова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2003. - Вип. 8. - С. 240

  Кігель В.Р. Математичне програмування: Навчально-методичний комплекс дисципліни / В.Р. Кігель, О.І. Шаров. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 61 с.

  Кігель В.Р. Математичне програмування: навчально-методичний комплекс дисципліни / В. Р. Кігель, О. І. Шаров .-К.:Інститут економіки та права «КРОК», 2002. - 61 с.

  Шаров О.І. Уармбо: Перешкоди та можливості як двигуни нашого руху / О. І. Шаров // Розбудова менеджмент-освіти в Україні: Матеріали 4-ої щорічної міжнародної конференції (5-7 грудня 2002, м.Київ, Україна)/ Упор. О. Карпова, О. Сидоренко, Б. Щербак. - К.: Бізнес-менеджмент освіта в Україні, 2002. - С.66-68

  Чілій О. В. Математичні моделі оптимізації інвестиційних програм / О. В. Чілій ; Математичні моделі оптимізації інвестиційних програм. - 2001

  Чілій О. В. Обґрунтування норми дисконту в оцінці інвестиційних проектів / О. В. Чілій ; Обґрунтування норми дисконту в оцінці інвестиційних проектів. - 2001

  Положення про семестровий контроль в Інституті економіки та права «КРОК» / О.І. Шаров, С.М. Лаптєв, Т.В. Фініков, Б.І. Голець та інші. – К.: Ін-т економіки та права «КРОК», 2001.-19 с.

  Фініков Т.В. Основні тенденції державного фінансування вищої освіти в Україні/ Т.В. Фініков, О.І. Шаров //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001. - Вип. 5. - С. 270-278

  Чілій О. В. Аналіз інвестиційних проектів: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / О. В. Чілій ; Аналіз інвестиційних проектів: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. - 2000

  Чілій О. В. Інформаційні технології в аналізі інвестиційних проектів. Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі / О. В. Чілій ; Інформаційні технології в аналізі інвестиційних проектів. Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі. - 2000

  Кігель В.Р. Математичне програмування: методичний комплекс навчальної дисципліни / В. Р. Кігель, О. І. Шаров.- ІЕУГП, 1999

  Кігель В.Р. Вища математика для економістів і менеджерів: навчальний посібник / В. Р. Кігаль, І. М. Кохановський, Б. І. Голець, О. І. Шаров.- К.:Таксон, 1998.-130 с.

  Шаров О.І. Удосконалення графічної моделі для використання експертної інформації в структурах метода аналізу ієрархій/ О. І. Шаров //Вчені записки Університету "КРОК". - 1998. - Вип. 2. - С. 131-137

  Gorobets Yu.I. Reflection of spin waves in multilayer materials with modulated magnetic parameters / Yu. I. Gorobets, A. N. Kuchko, S. A. Reshetnyak // Physics of the Solid State. - 1996. - Т. 38. - № 2. - С. 315-317

  Gorobets Yu.I. Abbreviated equation of motion of a domain wall in a conductive magnet / Yu. I. Gorobets, S. Yu. Bereza, A. N. Kuchko // Physics of Metals and Metallography. - 1989. - Т. 67. - № 4. - С. 66-70

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.