Наукові публікації кафедри дизайну

 

  Лебедєва А.І. Труднощі перекладу: між "етно" та дизайном/ Альона Лебедєва// Народознавчі зошити.- 2019.- № 1(145). - С. 41-47

  Костельна М. Львівська школа дизайну костюма: традиції і іновації в індивідуальних етноконцепцях 1950-1980р.р/ М.Костельна // Єтнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції: збірник наукових праць. Т.3 /Полтавський Національний педагогічний університет ім. В.Т. Короленка. -Київ, 2019.- С.342-35

  Лоліна Н.А. Мурал у сучасному міському просторі:Виклик чи відбиття культурної реалії / Н.А. Лоліна //Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців: матеріали ХІX Міжнародної науково-практичній конференції (21 червня 2019 р.).- Гуманітарний корпус: збірник наукових статей .-2019.- Вип. 26.- С.84-87

  Лоліна Н.А. Місто та сучасна людина- гра із культурною спадщиною /Н.А. Лоліна //Проблеми розвитку міського середовища.-2019.-№1(22).-С.70-78

  Костельна М.В. "Етнічний полістилізм" в дизайні одягу другої половини ХХ - початку XXI століття / М.В. Костельна // Art and Design : наук. фаховий журнал. Сер. "Мистецвознавство. Технічні науки" / Київський Національний Університет Технологій і Дизайну . - 2018. - Вип.№3. - С.85-95.

  Осадча О.А. Структурно-просторова схема Дерева Життя у топографічній іконічності міста-храму-ікони-людини / О.А. Осадча // Всеукраїнська іконописна конференція "Ікона сьогодні"(5 трав. 2018 р., Київ): збірник наукових праць.- К.: Національна спілка іконописців України і Національний заповідник «Софія Київська», 2018

  Осадча О.А. Структурно-просторова схема Дерева Життя у топографічній іконічності міста-храму-ікони-людини / Олена Осадча // Українська академія мистецтва: зб. дослідницьких та науково-методичних праць. -2018. - Вип. 27

  Осадча О.А. Темпоральність у композиційній системі ікони / Олена Осадча // Мистецтвознавство України: зб. наук. пр. / ІПСМ АМУ. - 2018. - Вип. 18.-С. 113–121.

  Лебедєва А. "Народний дизайн": поняття, що не стало терміном / Альона Лебедєва //Народознавчі зошити. -2018.-№ 2 (140).- С.328-332

  Лебедєва А. Псевдоморфоза: теорія дизайну в мистецтвознавстві / Альона Лебедєва // Мистецтвознаство України. -2018.- №18.- С.103-112

  Осадча О.А. Основні засади і методи викладання на кафедрі монументально-декоративного і станкового мистецтва Київської академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука / О.А. Осадча, М.О Данченко, О.І. Владимирова // Вища школа.-2018.-№10.-С.42-53

  Осадча О.А. The Composition of an Icon as a Design Principle at work in Byzantine Churches (as exemplified by "The Eye of Providence" icon)" / О.А. Осадча // European association for the study of religions "Hierotopy between art history and religious studies, 18 - 21 вересня 2017 р., Льовен, Бельгія.

  Осадча О.А. Важливість просторової складової у композиційній системі ікони / О.А. Осадча // Всеукраїнська наукова конференція "Ювілей НАОМА: Мистецький контекст в Україні XX століття: традиції та новації мистецтвознавчої діяльності (до 100-річчя заснування Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури)" 25-28 квіт. 2017 р., Київ, Україна / Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури - Київ, 2017.

  Осадча О.А. Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони / О.А. Осадча // XV Міжнародна конференція "Церква - наука - суспільство: питання взаємодії" 29 трав.-3 чер. 2017 р., Київ, Україна / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник - Київ, 2017

  Осадча О.А. Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони / Олена Осадча // Церква - наука - суспільство: питання взаємодії: п'ятнадцята Міжнародна конференція: зб. наук. праць. - К.: 29 травня - 2 червня 2017 р.

  Осадча О.А. Основні художньо-композиційні принципи візантійського іконопису та методи їх застосування на практиці / Олена Осадча // Художні практики початку XXI століття: новації, тенденції, перспективи. Всеукраїнська науково-практична конференція: електронний збірник тез. - К.: Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 24 листопада 2017 р. [Електронний ресурс]

  Осадча О.А. Проблема часу у композиційній системі ікони / О.А. Осадча // Міжнародна науково-практична конференція "Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека", 20 квітня 2017 р., Київ, Україна / Національна історичніа бібліотека України - Київ, 2017.

  Осадча О.А. Проблема часу у композиційній системі ікони / Олена Осадча // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека. Міжнародна науково-практична конференція: зб. наук. праць. - К.: Національна історична бібліотека України 20 квітня, 2017 р. - Т. 1.- С. 76-78.

  Осадча О.А. Проблеми вітчизняного сакрального мистецтва у контексті його відродження / О.А. Осадча // Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи", 10-11 жовтня 2017 р., Харків, Україна / Харківська академія дизайну і мистецтв - Харків, 2017.

  Осадча О.А. Спростування сталих стереотипів щодо принципів створення художньої мови в іконопису візантійської традиції / Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття", 10-11 жовтня 2017 р., Харків, Україна / Харківська академія дизайну і мистецтв - Харків, 2017.

  Osadcha O. The Composition of an Icon as a Design Principle at work in Byzantine Churches (as exemplified by "The Eye of Providence" icon)/ Osadcha Olena // Hierotopy between Art History and Religious Studies:Compendium of Abstracts of EASR-2017 conference (18-21.09.2017) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hierotopy.ru/contents/easr2017hierotopySectionAbstracts.pdf

  Осадча О.А. Феномен об'єктивного і надоб'єктивного бачення у контексті формування простору в іконопису візантійської традиції / Олена Осадча // Етнодизайн: пошуки українського національного стилю: Полтава-Петриківка: IV Міжнародний конгрес: зб. наук. праць. - Дніпро, 4-8 жовтня 2017 р.

  Осадча О.А. Основні художні методи створення просторової складової ікони / Олена Осадча // Українська академія мистецтва: зб. дослідницьких та науково-методичних праць. - 2017. - Вип. 26. - С. 135-142.

  Осадча О.А. Спростування сталих стереотипів щодо принципів створення художньої мови в іконопису візантійської традиції / Олена Осадча // Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи. Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття : Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках IX Міжнародного форуму "Дизайн-освіта 2017" (м. Харків, 9-12 жовтня 2017 року) / За загал. ред. Даниленка В.Я. - Харків: ХДАДМ, 2017.- С. 259-262.

  Осадча О.А. Проблеми вітчизняного сакрального мистецтва у контексті його відродження / Олена Осадча // Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи. Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття : Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках IX Міжнародного форуму "Дизайн-освіта 2017" (м. Харків, 9-12 жовтня 2017 року) / За загал. ред. Даниленка В.Я. - Харків: ХДАДМ, 2017 - С. 257-259.

  Kosteln'a М. Ethnomotives in the works of ukrainian fashion designers at the beginning of the 21st century: innovations and traditions// Вісник ХДАДМ. - Харків, 2016.

  Осадча О.А. Ідея choros як основний принцип організації сакрального простору храму на прикладі собору Софії Київської [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hierotopy.ru/contents/osadchaiaKhoros2016.pdf

  Осадча О.А. Композиційна структура ікони як формотворчий принцип внутрішнього облаштування храму (на прикладі ікони "Всевидяче Око") / Олена Осадча // Українська академія мистецтва: зб. дослідницьких та науково-методичних праць. - К., 2016. - Вип. 25. - С. 117-131.

  Осадча О.А. Українська хатня ікона як домінанта при створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII - XX століття / О.А. Осадча // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи", 10 - 11 лист. 2016 р., Рівне, Україна / Рівненський державний гуманітарний університет - Рівне, 2016.

  Осадча О.А. Функція української хатньої ікони у створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII - початку XX століття (досвід ієротопічного методу дослідження) / Олена Осадча // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / ІПСМ АМУ. -К.: Фенікс, 2016. - Вип. 12. - С. 102-117.

  Лоліна Н.А. Мистецький простір у сучасній міській культурі. / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища.- 2016. - Вип. 2 (16). - С. 185-194.

  Осадча О.А. Створення chora - сакрального простору храму-ікони / Олена Осадча // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Матеріали III міжнародного конгресу 4-6.11.2015: зб. наук. праць. - К., 2015.

  Лоліна Н.А. Традиційна українська писанка: генеза та особливості геометричного орнаменту / Н.А. Лоліна // Вісник КНУКіМ. Серія "Мистецтвознавство". - 2015. - Вип. 33.- С. 75-83.

  Лоліна Н.А. Індивідуальність як тенденція сучасного дизайну / Н. А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2015. - Вип. 2. - С. 17-30

  Лоліна Н.А. Стилістика міського середовища – парадигма існування в рамках сучасного Києва/ Н.А. Лоліна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2015. - Вип. 41. - С. 131-135.

  Авторське свідоцтво № 55862: твір з питань мистецтва. Математичне визначення колористичної спорідненості структурованих художніх систем Ренесансу: багатовимірний кластерний аналіз : а.с. 55862 Україна / О. М. Воронцова, Л. М. Білякович. - № 56199; заявл. 02.06.2014; опубл. 01.08.2014, Бюл. № 34. - 2 с.

  Авторське свідоцтво № 55863: твір з питань мистецтва. Прикраси zibellino: історія виникнення та поширення, художнє оформлення, семантичний зміст, призначення : а.с. 55863 Україна / О. М. Воронцова, Л. М. Білякович. - № 56200; заявл. 02.06.2014; опубл. 01.08.2014, Бюл. № 34. - 2 с.

  Костельна М.В. Творчий пошук Г. Забашти та М. Біласа у контексті розвитку українського моделювання костюму ХХ ст. / М.В. Костельна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. "Культурологія". - Вип. 15. - Острог, 2014. - С. 258-266.

  Лоліна Н.А. Структурні елементи орнаменту та їх відтворення у сучасному мистецтві. / Н.А. Лоліна // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і Національний контекст: Зб. наук. пр. / ПНУПУ і Інститут Реклами. - Полтава, 2014. - С.183-193

  Воронцова А.М. Определение колористической соподчиненности структурированных художественных систем итальянского Ренессанса методом кластерного анализа / А.М. Воронцова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. В 2-х ч. - Ч. 2 - Тамбов, 2014. - №6 (44). - С. 41-45.

  Воронцова О.М. Види, походження та художньо-орнаментальне оформлення текстильних матеріалів епохи італійського Ренесансу / О. М. Воронцова // Традиції та новації у вищий архітектурно-художній освіті. - 2014. - № 1. - С. 140-145.

  Лолина Н.А. Этно-национальные характеристики орнамента в современной городской среде / Н.А. Лолина // Научный поиск в современном мире: сборник материалов 6-й межд. науч.-практ. конф.( 30 мая 2014 г., Махачкала, Россия).-Махачкала: ООО "Апробация", 2014.- - С.218-220.

  Лоліна Н.А. Стиль лофт в дизайне интерьера современного жилья. / Н.А. Лоліна // Міське середовище - ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн: матеріали І Міжн. Науково-практичного конгресу (10-14 лютого 2014 р., Київ, Україна). - Київ: НАУ, 2014. - С. 343-344.

  Костельна М.В. Діяльність українських Будинків моделей одягу у 60-80-х рр.: концепції розвитку модних тенденцій / М.В. Костельна // Вісник ЛНАМ. - Львів, 2013. - №24. - С. 37-48.

  Костельна М.В. Етнорегіональні особливості у колекціях українських Будинків моделей 1960-х рр. / М.В. Костельна // Вісник КНУКІМ. Сер. "Мистецтвознавство". - Вип. 29. - К., 2013. - С. 67-73.

  Костельна М.В. Локальна специфіка відображення етномотивів у колекціях дизайнерів українських Будинків моделей 1970-х рр. / М.В. Костельна // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки РДГУ. Сер. "Мистецтвознавство". У 2-х т. - Вип. 19. - Т. 1. - Рівне, 2013. - С. 66-69.

  Костельна М.В. Національні мотиви у декорі костюмів у творчості Марти Токар (на прикладі діяльності Львівського Будинку моделей) / М.В. Костельна // Народознавчі зошити: науковий журнал. - Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013. - №6(114). - С. 145-149.

  Лоліна Н.А. Тенденції, що формують сучасне міське середовище / Н.А. Лоліна // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті - Х.: ХДАДМ, №2/2013 - С. 182-186.

  Осадча О. А. Есхатологічна функція ікони / Олена Осадча // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст. Зб. наук. праць / редкол.: гол. ред. М.І. Степаненко, упоряд. І відп. ред. Є.А. Антонович, В. П. Титаренко. - Полтава: Полтавський літератор, 2013. - С. 219-223.

  Осадча О. А. Іконописні особливості хатніх ікон окремих регіонів України / Олена Осадча // Сучасна наука в мережі Internet. Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-27 лютого 2013 року: зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 2. - С. 23-26.

  Осадча О. А. Основні критерії створення мистецького образу / Олена Осадча // Науковий потенціал 2013. Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-27 березня 2013 року: зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 2. - С. 29-31.

  Осадча О. А. Основні художні принципи монументально-синтетичного стилю школи Михайла Бойчука / Олена Осадча // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 18-20.11.2013 року: зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 2. - С. 33-37.

  Осадча О. А. П'ять поглядів на створення мистецького образу / Олена Осадча // Вісник ХДАДМ. - Харків, 2013. (Мистецтвознавство: № 1). - С. 108-114.

  Осадча О. А. Світоглядний феномен української хатньої ікони / Олена Осадча // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. – 2012-2013. – Вип. 24-25. - С. 29-35.

  Осадча О. А. Технологічні особливості написання української народної (хатньої) ікони / Олена Осадча // Актуальні проблеми сучасної науки. Матеріали десятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 17-19.10.2013 року: зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 2. - С. 18-23.

  Осадча О. А. Художні та композиційні особливості хатніх ікон різних регіонів України / Олена Осадча // Соціум. Наука. Культура. Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 24-26 січня 2012 року: зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 3. - С. 1-4.

  Осадча О.А. Есхатологічна функція ікони / О.А. Осадча // II Міжнародний конгрес "Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст", 16-18 жовтня 2013 р. Полтава, Україна / Полтавський національний педагогічний університеті ім. В. Короленка.

  Осадча О.А. Іконописні особливості хатніх ікон окремих регіонів України Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / О.А. Осадча // Сучасна наука в мережі Internet, 25-27 лютого 2013 р

  Осадча О.А. Основні критерії створення мистецького образу / Осадча О.А. // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Науковий потенціал 2013", 25-27 березня 2013 р.

  Осадча О.А. Основні художні принципи монументально-синтетичного стилю школи Михайла Бойчука / О.А. Осадча // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив", 18-20 листопада 2013 р.

  Осадча О.А. Технологічні особливості написання української народної (хатньої) ікони / О.А. Осадча // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний соціокультурний простір 2013, 17-19 жовтня 2013 р.

  Воронцова О.М. Використання мистецьких надбань Ренесансу в сучасному дизайні одягу / О. М. Воронцова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(2). - С. 114-119

  Воронцова О.М. Ювелірні прикраси zibellino як унікальний витвір декоративного мистецтва італійського Ренесансу / О.М. Воронцова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(1). - С. 6-11

  Lolina N. The folktales and their role in modern culture /N. Lolina // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches: Papers of the 4th International Scientific Conference ( July 8-9, 2013 , Stuttgart, Germany). Section 4. Study of art.- P.11-13.

  Лоліна Н.А. Специфіка сприйняття образу у творчій діяльності дизайнера середовища / Н.А. Лоліна // Актуальні тенденції української науки: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 липня 2013 р., Київ).- Київ: ГО "Наукове товариство "Атенеум", 2013 - Вип. І - С. 30-33

  Лоліна Н.А. Принципи використання екологічного стилю та його елементів у сучасному інтер'єрі / Н. А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2011. - Вип. 5-6. - С. 133-136.

  Лоліна Н.А. Регіональні особливості символіів та знаків української народної писанки / Н. А. Лоліна // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 2. - С. 119-123.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра дизайну » Наукові публікації