Наукові публікації | Кафедра міжнародних відносин та суспільних комунікацій — Університет «КРОК»

Наукові публікації кафедри міжнародних відносин та журналістики

  Маруховський О.О. Порівняльний аналіз ефективності заходів міжнародних організацій на вторгнення Росії в Україну 2022 р. / О. О. Маруховський // Гілея. - 2022. - № 5(171-172). - С. 52-57. - file:///C:/Users/library/Downloads/1655879976.pdf

  Маруховський О.О. Сучасна українська журналістика про новий глобальний виклик України щодо європейської інтеграції в умовах російської агресії 2022 року / О. О. Маруховський // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Секція 29. Виклики сучасної журналістики (17 червня 2022 р.). - Одеса: Вид-во Нац. ун-ту "Одеська юридична академія", 2022. - (у друці)

  Маруховський О.О. Зміни в міжнародній та регіональній безпеці в умовах масштабної російської війни проти України 2022 р. в контексті світ-системного аналізу І. Валлерстайна / О. О. Маруховський // Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 червня 2022 р.). - К.: Вид-во НТУ України "Київський політехнічний ін-т ім. І. Сікорського, 2022. - (у друці).

  Маруховський О.О. Проблеми ефективності реакцій міжнародних організацій на російсько-українську війну 2022 р. / О. О. Маруховський // Розвиток науки в умовах воєнного стану: Збірник наукових матеріалів ХС Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 20 травня 2022 р). - Київ, 2022. - С. 257-262. - http://surl.li/ckpog

  Далявська Т.П. Основні кроки комунікативної стратегії євроінтеграції України / Т. П. Далявська // Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2021 року, м. Київ): У 2 частинах. Ч.2. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне, 2022. - С. 84-87.

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет В. А. Ющенка (частина 4) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2021. - Vol. 02 (30). - (accessed 30 March 2021). - https://issn2391-4164.blogspot.com/p/27_15.html

  Момот Н.М. Практикум з української мови (практичний курс для іноземців) / Н. М. Момот. - Київ: Університет "КРОК", 2021. - 80 c.

  Tkach D. External function of the state as a constitutional and legal category / D. Tkach // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/315

  Вовченко О.В. Популяризація науки та освіти в епоху нових соціальних медіа: колективна монографія / О.В. Вовченко, О.В. Живага, Н.С. Петренко / Ред. О.В. Вовченко. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 74 c.

  Вовченко О.В. Інновації у промисловості: вплив на економічну безпеку України: монографія / О.В. Вовченко. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 135 c.

  Ткач Д.І. Генезис зовнішніх функцій Угорської держави від її створення до Першої світової війни (історико-правовий аспект) / Д. І. Ткач, О. В. Горбаченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2021. - № 4. - С. 104-113. - DOI https://doi.org/10.32886/instzak.2021.04.11.

  Vovchenko O. The concept of open science and academic integrity as a joint trajection on the way to the popularization of science / O. Vovchenko // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/255

  Маланюк Є. З Нотатника. Витяги з еміграційних періодичних видань / Є. Маланюк; передмова, упорядження Г. Клочек, примітки, коментарі Н. Момот. - Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2021. - 224 c.

  Момот Н.М. Література факту: наративні моделі fiction/non-fiction у творчості українських письменників: монографія / Н.М. Момот. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 95 c.

  Trukhachov O. Elements of Social Engineering Methodology Used During the COVID-19 Pandemic / O. Trukhachov // Srodkowoeuropejskie Studia Polityczne. - 2021. - № 4. - Pp. 5-18. - DOI 10.14746/ssp.2021.4.1. - https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/30889/27304

  Момот Н.М. Дуальна освіта: як наблизити ринок праці до студента / Н. М. Момот // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Київ, 1 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - С. 242-244. - https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf

  Вовченко О.В. Становлення науково-популярних медіа у США / О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Київ, 1 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - С. 165-168. - https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf

  Цирин К.Л. Комерційна реклама на телебаченні: особливості PR-контенту / К. Л. Цирин, Н. М. Момот // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Київ, 1 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - С. 193-194. - https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf

  Кобилко С.О. Літературні видання України: тематика та проблематика / С. О. Кобилко, Н. М. Момот // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Київ, 1 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - С. 220-223. - https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf

  Москаленко Н.П. Інтерв'ю як інструмент персоніфікації журналіста / Н. П. Москаленко, Н. М. Момот // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Київ, 1 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - С. 179-181. - https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf

  Маруховський О.О. Етичні аспекти політичної журналістики як професійної діяльності / О. О. Маруховський // Культура в процесі духовно-морального розвитку глобального суспільства: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (24 лютого 2021). - Харків: ХНТУСГ, 2021. - С. 4-12. - http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/15663/1/3.pdf

  Вовченко О.В. Аналіз рівня економічної безпеки України в умовах світового інноваційного розвитку / О. В. Вовченко // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 322-340

  Ткач Д.І. Поняття та сутність «acquis communautaire» у контексті дослідження процесу / Д. І. Ткач, Т. В. Казік // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 77-84

  Ткач Д.І. Передумови становлення і розвитку міжрегіонального співробітництва між Україною та Канадою у історико-правовому контексті "особливого партнерства" / Д. І. Ткач, С. І. Гнілуша // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 92-99

  Супрун Л.В. Лексичні інновації в мові засобів масової комунікації / Л. В. Супрун, В. М. Супрун // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 березня 2020 р.). - Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2020. - С. 97-99

  Ткач Д.І. Навчально-методичний посібник виконання курсової роботи для здобувачів спеціальності "Журналістика", ступінь вищої освіти "бакалавр" / Д. І. Ткач, Н. М. Момот. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 35 c.

  Момот Н.М. Наскрізна програма практики та методичні рекомендації для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності "Журналістика" / Н. М. Момот, М. В. Бурмака. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 16 c.

  Ткач Д.І. Навчально-методичний посібник виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Журналістика", рівня вищої освіти "бакалавр" / Д. І. Ткач, Н. М. Момот. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 42 c.

  Момот Н.М. Націософська концептуальність публіцистичного дискурсу есеїстики Євгена Маланюка / Н. М. Момот // Молодий вчений. - 2020. - № 9.1(85.1). - С. 74-77. - http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/9.1/16.pdf

  Ткач Д.І. Медіаправо в Угорщині на сучасному етапі / Д. І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 41-50

  Живага О.В. Сучасні соціальні медіа як інструмент популяризації науки в умовах інформаційного суспільства / О. В. Живага, О. В. Вовченко, Н. С. Петренко // Наука та наукознавство. - 2020. - № 4. - С. 88-109. - DOI https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.088

  Рослякова Г.І. Києво-Печерська Лавра як об'єкт національного та світового туризму: сучасні виклики та стратегічні пріоритети / Г. І. Рослякова, І. В. Рибак // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/338

  Фуринець Н.О. Національний дендрологічний парк "Софіївка" як перспективний об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його роль у розвитку туризму / Н. О. Фуринець, І. В. Рибак // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/336

  Корніяка К.В. Резиденція митрополитів буковини і далмації у всесвітній спадщині ЮНЕСКО та розвитку туристичної галузі України / К. В. Корніяка, І. В. Рибак // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/337

  Вовченко О.В. Youtube-платформа як засіб популяризації науки в цифрову епоху / О.В. Вовченко // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 13th International scientific and practical conference (Osaka, Japan. September 9-11, 2020). - Osaka: CPN Publishing Group, 2020. - Pp. 92-96

  Вовченко О.В. Комерціалізація результатів наукових досліджень: до постановки проблеми / О.В. Вовченко // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28 травня 2020 р.). Секція 2 Інноваційні методи управління в економічних системах різного ієрархічного рівня. - Одеса: ОНПУ, 2020. - С. 123-124

  Вовченко О.В. Чому нації виробляють наукові дослідження? / О.В. Вовченко // Актуальні проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору економіки: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної молодіжної інтернет конференції (Київ, 10 квітня 2020 р.). - Київ: ННЦ "ІЛЕ", 2020. - С. 23-25

  Живага О.В. Роль соціальних мереж у популяризації наукових знань (на прикладі соцмережі Facebook) / О.В. Живага, О.В. Вовченко, Н.С. Петренко // Актуальні питання історії науки і техніки: матеріали 19-ї Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 28-30 жовтня 2020 р.) / Відпов. ред. Л. О. Гріффін. - Київ: Центр пам'ятникознавства НАН України і УТОПІК, 2020. - С. 103-106

  Живага О.В. Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу / О.В. Живага, О.В. Вовченко, Н.С. Петренко // Наука та наукознавство. - 2020. - № 4. - С. 88-109

  Маруховський О.О. Актуальність викладання політичної журналістики як унікальної спеціалізованої галузі професійної діяльності журналіста / О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.) . - К.: Університет "КРОК", 2020. - С 21-23. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/115

  Маруховський О.О. Роль медіа-дипломатії як форми стратегічної комунікації у формуванні зовнішньої політики держави / О.О. Маруховський, О.В. Галака // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 24-26. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/116

  Маруховський О.О. Інформаційні аспекти висвітлення конфлікту США та Ірану в міжнародних ЗМІ / О.О. Маруховський, Т.Ю. Репа // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.): . - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 27-29. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/117

  Daliavska T.P. Genesis of the unrecognized states phenomenon in the age of the information wars escalation (case of Nagorno-Karabakh conflict) / T.P. Daliavska // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 34-35. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/136

  Ткач Д.І. Місце і роль Президента у зовнішній політиці України: психоаналітичне та візуально-психологічне портретування: монографія / Д.І. Ткач. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 294 c. - https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/9/37/156-1

  Ткач Д.І. Правове регулювання діяльності ЗМІ Угорщини новітньої доби / Д. І. Ткач // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2020. - № 5. - С. 99-105. - DOI https://doi.org/10.32886/instzak.2020.05.10.

  Ткач Д.І. Масмедіа Угорщини про проблеми в українсько-угорських відносинах, пов'язаних із Законом про освіту / Д. І. Ткач // Зовнішні справи. - 2020. - № 7/8. - https://uaforeignaffairs.com/uk/journal-article/38

  Ткач Д.І. Донбас: чи є вихід з глухого кута? / Д. І. Ткач // Зовнішні справи. - 2020. - № 9/10. - С. 5-7. - https://uaforeignaffairs.com/uk/journal-article/27

  Ткач Д.І. Медіаполітика за часів урядування ФІДЕС - УГС в Угорщині / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2020. - Vol.02(26). - (accessed 25 August 2020). - https://issn2391-4164.blogspot.com/2021/04/social-and-human-sciences-polish_94.html

  Ткач Д.І. Журналістика Угорщини після зміни політичного режиму наприкінці 80 -х / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2020. - Vol. 03 (27). - (accessed 25 August 2020). - https://issn2391-4164.blogspot.com/2021/04/social-and-human-sciences-polish_94.html

  Ткач Д.І. Комунікації Президента України Петра Порошенка у публічних промовах та виступах / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2020. - Vol. 04 (28). - (accessed 17 November 2020). - https://issn2391-4164.blogspot.com/2021/04/social-and-human-sciences-polish_94.html

  Ткач Д.І. Дистанційне навчання в університеті "КРОК" під час карантину / Д. І. Ткач // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 5 червня, 2020 р.). - Київ, 2020. - С. 238-247.

  Момот Н.М. Історико-публіцистичний дискурс мемуаристики Володимира Винниченка ("Відродження нації. Історія української революції") / Н. М. Момот // Творча спадщина Володимира Винниченка на тлі ХХ століття: матеріали V Міжнародної наукової конференції (м.Кропивницький, 8-9 жовтня 2020 р.). - Кропивницький, 2020.

  Ткач Д.І. Журналістика в Угорщині: загальне та особливе: монографія / Д. І. Ткач. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 300 c.. - ISBN 978-966-170-042-9. - https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/10/36/153-1

  Галецький О.О. Електронне голосування: світовий досвід та шляхи реалізації в Україні / О.О. Галецький, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 188-190

  Маруховський О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення сучасного стану зовнішньополітичних відносин України з ЄС / О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 21-23

  Петриченко А.О. Переваги використання політичними лідерами соціальних мереж в Україні / А.О. Петриченко, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 30-32

  Репа Т.Ю. Питання інформаційного забезпечення суспільства в сучасному світі / Т.Ю. Репа, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 33-35

  Ткач Д.І. Ринок землі в Угорщині – уроки для України / Д.І. Ткач, Д.К. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 365-368

  Вовченко О.В. Модернізація стратегії національної безпеки в Україні в умовах інноваційного розвитку з акцентом на економічній безпеці / О.В. Вовченко // Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3 (55). - С. 225-230

  Вовченко О.В. Державна політика інноваційного розвитку вітчизняної промисловості в інтересах національної безпеки України/ О.В. Вовченко// Управління розвитком суб’єктів підприємництва в умовах викликів ХХІ століття : колективна монографія / під заг. ред. Т.В. Гринько.- Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. -С. 265-276.

  Вовченко О.В. Перспективи залучення інвестицій з метою інноваційного розвитку вітчизняних високотехнологічних підприємств/ О.В. Вовченко// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конференції (19–21 червня 2019 р., Одеса ).- К. : Видавництво «Фенікс», 2019.- С. 8-12.

  Вовченко О.В. «Відкрита наука» - інструмент популяризації науки/О.В. Вовченко // Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій : матеріали Десятої міжнародної науково-практичної молодіжної конференції (у заочній формі) (10 жовтня 2019 р.).- Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. -С. 32–36 с.

  Ткач Д.І. Донбас. Чи є вихід з глухого кута? / Д. І. Ткач // Зовнішні справи. - 2019. - № 1. - С. 48-53

  Ткач Д.І. Зовнішня політика України: потрібні нові підходи / Д. І. Ткач // Зовнішні справи. - 2019. - № 2/3. - С. 43-48

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет Л.М. Кравчука (частина 1) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 02(22)

  Ткач Д.І. Використання візуальної психодіагностики для створення психологічного портрета політичного лідера / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 03(19)

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет Л.Д. Кучми (частина 2) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 03(19)

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет В.А.Ющенко (частина 2) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 4(19)

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет В.А.Ющенко (частина 1) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 4(19)

  Далявська Т.П. Культурна ідентичність держави як наслідок трансформаційних державотворчих процесів в епоху глобалізації / Т.П. Далявська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 669-671

  Верховська А.М. Політико-правові аспекти вирішення мовного питання в Україні / А.М. Верховська, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 63-65

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет Л.Д. Кучми (частина 1) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 03(19)

  Ткач Д.І. Декілька порад новому Міністру закордонних справ / Д. І. Ткач // Зовнішні справи. - 2019. - № 6/7. - С. 5-9

  Ткач Д.І. Ринок землі в Угорщині - уроки для України / Д.І. Ткач, Д.К. Ткач // Вчені записки Університету "КРОК". - 2019. - №3 (55). - С. 41-47

  Ткач Д.І. Порівняльно-правовий аналіз угод про вільну торгівлю з Україною на прикладі ЄС та Канади / Д. І. Ткач, Т. В. Казік, С. І. Гнілуша // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 89-97

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет Л.М. Кравчука (частина 2) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 03(23)

  Момот Н. Тичина-людина і Тичина-поет у публіцистиці Є. Маланюка: контроверсійність поетичної долі/ Н. Момот // Наукові записки. Серія: Філологічні науки /Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка.- 2019. –Випуск 184.- С. 42-45.

  Ткач Д.І. Розвиток зовнішньої політики України після президентських виборів / Д. І. Ткач // Ukrajna az eln?kv?laszt?s ut?n: konferencia (2019.04.25), 2019. - https://www.nyf.hu/ukrajna_az_elnokvalasztas_utan

  Живага О.В. Методи та форми популяризації наукових знань серед молоді/ О.В. Живага, Н.С. Петренко, О.В. Вовченко // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 р.).- Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. -С. 184-187

  Вовченко О.В. Інтеграція української науки у всесвітній науково-інформаційний простір / О.В. Вовченко, Н.С. Петренко, О.В. Живага // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 р.).- Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. -С. 45-48

  Гронський І.О. Перспективи узгодження національно-державних і корпоративних інтересів за умов зростаючої глобалізації / І.О. Гронський, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 12-14

  Вовченко О.В. Інтелектуальне суспільство як результат взаємодії науки та освіти/ О.В. Вовченко, Н.С. Петренко, О.В. Живага // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 р.).- Чернігі : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. -С. 14–18.

  Момот Н. Тема малоросійства в есеїстиці Євгена Маланюка/ Н. Момот // Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення): Збірник тез доповідей V Міжнародної наукової конференції (21-22 листопада, м. Львів).–Львів: ЛДУ БЖД, 2019. – С. 22 – 24

  Супрун Л.В. Атрибутивні актуалізатори донцовського концепту "держава" / Л. В. Супрун, В. М. Супрун // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. - 2019. - № 18. - С. 292-304

  Супрун Л.В. Лексико-стилістична параметризація сучасного газетно-журнального заголовка / Л. В. Супрун, В. М. Супрун // Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 січня 2019 р.). - Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. - С. 125-126

  Супрун Л.В. Мовна ментальність в оперативному полі соціальних комунікацій / Л. В. Супрун // Журналістика та реклама: вектори взаємодії: тези доп. Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2019 р.) / за заг. ред. А.А. Мазаракі. - Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. - С. 201-204

  Супрун Л.В. Фахова періодика для лінгвістів у комунікативній матриці вітчизняної журналістики / Л. В. Супрун, В. М. Супрун // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017-2018 рр. (16-17 травня 2019 р.): у 2-х томах. Том 1. - Вінниця: ДНУ імені Василя Стуса, 2019. - С. 161-162

  Супрун Л В. Формування іміджу України сучасними засобами масової комунікації / Л. В. Супрун, В. М. Супрун // Наука і навчальний процес: матеріали XІХ Звітної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 18 квітня 2019 р.) / за заг. ред. Г.В. Давиденко. - Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2019. - С. 111-112

  Ethnic Stereotypes in Traditional Communication as a Framework of Ukrainian World View / O. Mazurkevich, Y. Osiyskiy, L. Suprun, N. Skrypnyk, N. Lebed, V. Tymkova // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). - 2019. - Volume-8, Issue 3C. - Pp. 297-302

  Супрун Л.В. Психологія журналістської творчості: навчально-методичні вказівки для студентів спеціальності "Журналістика" / Л. В. Супрун. - Вінниця: Твори, 2019. - 20 c.

  Петровський А.І. Як досягти інноваційного розвитку та економічного зростання? /А.І. Петровський, О.В. Вовченко // Світ. -2019.-№ 25-26 (1061-1062).- С. 2.

  Ткач Д.І. Міжнародно-правові аспекти анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією / Д.І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 36/37. - С. 6-14

  Ткач Д.І. Українсько-угорські відносини: нові виклики і загрози / Д.І. Ткач // Зовнішні справи. - 2018. - №1. - С. 19-22

  Рибак І.В. Маятник політичної легітимності в Україні: інформаційно-маніпулятивний контекст: монографія/ І. В. Рибак; за наук. ред. д.п.н., проф. О. В. Картунова. - К.: Університет "КРОК", 2018. - 286 с. - (Інформаційно-знаннєве суспільство)

  Далявська Т.П. Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз: монографія/ Т. П. Далявська. - К.: Університет "КРОК", 2018. - 228 с.

  Ткач Д.І. Уряд Угорщини на початку 90 - х років / О.І. Дермановський, Д.І. Ткач // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 623-625

  Ткач Д.І. Формування та розвиток багатопартійності в Угорщині / Д.В. Саєнко, Д.І. Ткач // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.672-674

  Ткач Д.І. Порівняльний аналіз порядку виборів президента в Угорщині та в Україні: політико-правовий аспект / С.О. Телліс, Д.І. Ткач // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 697-699

  Лободаєв В.М. У пошуках військової опори: спроби відродження козацького стану в Українській Державі / В.М. Лободаєв // Українська Держава - жорсткі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років / за ред. К. Галушко. - Х.: КК "Клуб сімейного дозвілля", 2018. - С.212-245

  Ткач Д.І. Становлення Конституційного суду в Угорщині (частина друга) / Д.І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип. 30. - С. 39-49

  Момот Н.М. Контекст духовної суверенності у публіцистиці Є. Маланюка (на матеріалі статті "Малоросійство") / Н.М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 15 - 22.

  Ткач Д.І. Зміни у сфері споживання домашніх господарств у 1990-х роках в Угорщині / Д.І. Ткач // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 54-64

  Ткач Д.І. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Угорщині (частина 2) / Д.І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 12-20

  Ткач Д.І. Порівняльний аналіз інститутів президенства Угорщини та України: політико-правовий аспект, суб'єктивні чинники та їх наслідки / Д.І. Ткач, С.О. Телліс // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип. 33. - С. 22-33

  Ткач Д.І. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Угорщині (частина 1) / Д. І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - № 31. - С. 29-36.

  Дермановський О.І. Уряд Угорщини та конституційне правосуддя на початку 1990-х років (друга частина) / О. І. Дермановський, Д. І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - № 31. - С. 77-86

  Дермановський О.І. Уряди Угорщини та конституційне правосуддя на початку 1990-х років (перша частина) / О. І. Дермановський, Д. І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - № 30. - С. 96-104

  Супрун Л.В. Соціальна реклама в інтернет-просторі як інструмент ефективної комунікації з незахищеними верствами населення / Л. В. Супрун, В. М. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 23 листопада 2017 р.) / за заг. ред. Г.В. Давиденко. - Вінниця: ТОВ "Ніланд-ЛТД", 2018. - С. 56-59

  Супрун Л.В. Науково-публіцистичний дискурс в аспекті соціальних комунікацій / Л. В. Супрун // Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення: Міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 27-28 квітня 2018 р.) Ч.2. - Одеса: Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2018. - С. 67-68

  Супрун Л.В. Інклюзивна журналістика в Україні: становлення й перспективи розвитку / Л. В. Супрун, В. М. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 16-17 травня 2018 р.) / За заг. ред. Г.В. Давиденко. - Вінниця: ТОВ "Ніланд-ЛТД", 2018. - С. 14-16

  Suprun V.M. Social Advertising in Modern Communication Space / V. M. Suprun, L. V. Suprun // Science and innovation. - 2018. - № 4. - P. 62-68

  Супрун Л.В. Методика та організація наукових досліджень: навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун, В. М. Супрун. - Вінниця: ПП "ТД "Едельвейс і К", 2018. - 40 c.

  Супрун Л.В. Національний дискурс епістолярної творчості Василя Стуса / Л. В. Супрун, В. М. Супрун // Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої вшануванню пам'яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника. - Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2018. - С. 101-103

  Супрун Л.В. Комунікаційні бар'єри між ЗМІ та аудиторією в процесі реалізації медичної реформи / Л. В. Супрун, Н. В. Веляник // Громадське здоров'я: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю) / за ред. І.В. Гащука [та ін.]. - Острог: Вид-во НУ "Острозька академія", 2018. - С. 202-203

  Момот Н. Контракт в українській документації (лексичний, синтаксичний та граматичний аспекти) / Н. Момот // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (25-26 травня 2018 р., м.Дніпро). - Ч.1. - Дніпро: СПД "Охотнік", 2018. - С. 271 - 273.

  Трухачов О.І. Функції регіональної преси: теоретично-практичний аспект /О.І. Трухачов // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р.)/ наук. ред. В. М. Каленич. - Вінниця, 2018.-С.134-137

  Вовченко О.В. Питома вага інноваційної безпеки в системі оцінки економічної безпеки України / О. В. Вовченко // Економіка і менеджмент-2018: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 квітнія 2018 р., Дніпро). - Дніпро: Біла К. О. [вид.], 2018. - Т. 4. - С. 58-60

  Вовченко Е.В. Бизнес-инкубаторы как инновационные инструменты взаимодействия науки, образования и производства / Е. В. Вовченко // Белорусская наука в условиях модернизации: материалы Международной научно-практической конференции (г. Минск, 20-21 сент. 2018 г.). - Минск : СтройМедиаПроект, 2018. - С. 138-140. -

  Вовченко О.В. Державна політика України в інноваційній сфері: основа гарантування національної безпеки / О. В. Вовченко // Наука та наукознавство. - 2018. - № 3(101). - С. 25-35.

  Вовченко О.В. Державна політика як механізм стимулювання інноваційної діяльності в промисловості (на прикладі Швейцарії) / О. В. Вовченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XХІІI Міжнародної науково-практичної конференції ( 4–5 жовтня 2018 р). - Київ-Одеса: Фенікс, 2018. - С. 57-63

  Вовченко О.В. Роль технопарків в процесі забезпечення економічної безпеки держави / О.В. Вовченко // Інноваційний менеджмент як наука управління інноваціями та фінансування інноваційних підприємств в Україні : матеріали науково-практичної конференції ( 13 квітня 2018 р.).- Київ : ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», 2018.- С. 102–104

  Терещук М. І. Роль комунікативних технологій у просуванні країн Балтії на міжнародній арені [Електронний ресурс] / М. І. Терещук // "Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки". - 2017. - № 13.

  Терещук М.І. Особливості практики туристичного брендингу країн Центральної та Східної Європи / М.І. Терещук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 47. - С. 171-176

  Ткач Д.І. Трансформації поведінки домогосподарств Угорщини як результат економічних перетворень в 90-х роках / Д.І. Ткач // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С. 68-77

  Далявська Т.П. Науковий дискурс щодо тенденцій дослідження феномену невизнаних держав / Т.П. Далявська // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 434-435

  Момот Н.М. Інтелектуальний феномен Є.Маланюка-публіциста: коментарі до "Нотатника" (із записів 1953 р. / Н. М. Момот // Наукові записки ЦДПУ імені В. Винниченка. - Серія: філологічні науки. - 2017.- Вип. 162. - С. 168-175

  Ткач Д.І. Розбудова правової держави: угорський досвід / Д.І. Ткач // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2017. - №4. - С. 126-136

  Ткач Д.І. Становище та соціальна роль української національної меншини в Угорщині / Д.І. Ткач // Зовнішні справи. -2017.- Вип. 6. - С. 16-21

  Ткач Д.І. Політико-правовий аспект становища української національної меншини в Угорщині /Д.І. Ткач // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.-2017.-№3.-С. 90-97

  Ткач Д.І. Політика офіційної Угорщини щодо національної автономії у сусідніх країнах: правда та домисли / Д. І. Ткач // Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР: Аналітичний огляд. -2017.- №9 (72). - 17.05.2017. - С. 44-57

  Ткач Д.І. Чи дійсно офіційний Будапешт підтримує угорський сепаратизм в Україні? / Д. І. Ткач // Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР: Аналітичний бюлетень. - 2017.- №12(75). - 30.06.2017. - С. 45-56

  Ткач Д.І. Роль суб'єктивного чинника у зовнішній політиці України за часів президента В.Ф. Януковича /Д.І. Ткач //Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal.-2017.-№3(15)

  Ткач Д.І. Угорщина - тернистий шлях до правової держави / Д.І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". -2017.- Вип. 26. - С. 35-43

  Ткач Д.І. Введення візового режиму з Росією: політико-правовий аспект // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - № 27. - С. 94 - 100

  Ткач Д.І. Угорський шлях до євроінтеграції / Д.І. Ткач // Зовнішні справи. - 2017.-Вип. №1. - С. 21-25

  Терещук М. І. Брендингові технології у реалізації національних інтересів держав Центрально-Східної Європи на міжнародній арені: монографія / М. І. Терещук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 152 с.

  Терещук В.І. Медійна складова «м’якої сили» України як елемент національної безпеки: концептуальний вимір / В. І. Терещук // Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки.- 2017.- Вип.13 http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3012/2701

  Терещук В.І. Масові комунікації: навчальний посібник / В.І. Терещук.- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017.-200 с.

  Супрун Л.В. Система інформаційно-комунікаційних технологій у соціальній роботі з населенням / Л. В. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 1-2 грудня 2016 р.) / за заг. ред. Г.В. Давиденко. - Вінниця: ТОВ "Ніланд-ЛТД", 2017. - С. 149-151

  Супрун Л.В. Виборчі технології в сучасному комунікаційному просторі / Л. В. Супрун, В. М. Супрун // Наука і навчальний процес: матеріали XVII Звітної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 6-7 квітня 2017 р.): наук.-метод. зб. / за заг. ред. Г.В. Давиденко. - Вінниця: ТОВ "Ніланд-ЛТД", 2017. - С. 215-216

  Супрун Л.В. Сучасні виборчі технології в інформаційно-комунікаційній системі: особливості й функції / Л. В. Супрун, В. М. Супрун // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр. (15-18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. - Вінниця: ДНУ імені Василя Стуса, 2017. - С. 142-144

  Супрун Л.В. Медіалінгвістика в системі університетської підготовки журналістів / Л. В. Супрун // Журналістика, медіаслужіння і медіаосвіта: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Буча, 18 жовтня 2017 р.): тези доповідей. - К.: Міленіум, 2017. - С. 25-27

  Вовченко О.В. Аналіз стану екологічної безпеки в системі національної безпеки України / О.В. Вовченко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту.- 2017. -Вип. 17. -С. 48–55.

  Вовченко О.В. Аналіз стану інноваційного розвитку промисловості України/ О.В. Вовченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.- 2017. -№ 875.- С. 202–209.

  Вовченко О.В. Наукове товариство як інноваційний ресурс у процесі забезпечення національної безпеки/ О.В. Вовченко// Международные и национальные научные организации как фактор формирования глобального научного сообщества : материалы Международного симпозиума (15-17 мая 2017 г.).- Киев : Наш формат, 2017. - С. 335–343.

  Вовченко О.В. Аналіз стану інноваційного розвитку промисловості України/ О.В. Вовченко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури:виклики постіндустріальної економіки : матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції (18–19 травня 2017 р.).- Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017.- С. 605–606.

  Вовченко О.В. Безпека інформаційного простору як системоутворюючий фактор у всіх сферах національної безпеки / О.В. Вовченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11–13 вересня 2017 р.).- Київ-Одеса :Фенікс, 2017.- С. 31–34

  Вовченко О.В. Інноваційність України та Польщі за міжнародними рейтингами: однакова точка старту – різні лінії розвитку/ О.В. Вовченко// Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal.- 2017. - № 04 (16).

  Момот Н.М. Жанр містерії у творчості Т.Шевченка: українська сакральна традиція / Н. М. Момот // Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Серія: філологічні науки. - 2017.-Вип. 158. - С. 151-160

  Далявська Т.П. Зміст поняття "Культурна безпека" в контексті культурологічних досліджень / Т.П Далявська // "Національні культури в глобалізованому світі" Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). - К.: КНУКіМ, 2017. - С. 106-108

  Ткач Д.І. Конституційне реформування правосуддя в Угорщині як основа формування правової держави // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 28. - 2017. - С. 17 - 24

  Терещук М. І. Роль технологій національного брендингу у просуванні національних інтересів республіки Польща / М. І. Терещук ; Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки.- м. Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016.- 11. - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2908/2607

  Терещук М. І. Політичні аспекти формування бренду Білорусі / М. І. Терещук ; Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.- м. Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016. - http://www.iir.edu.ua/uploads/files/АПМВ_2016_Ч_1_Аспіранти.pdf

  Терещук М. І. Політика національного брендингу Чеської Республіки: інституціональні та програмні аспекти / М. І. Терещук ; Імплементація в Україні європейського досвіду інформаційно-комунікаційного забезпечення органів місцевої влади та самоврядування матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (20 травня 2016 р.).- м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. - http://eenu.edu.ua/sites/default/files/Files/konferenciya_20.05.16_0.pdf

  Довгич В.А. Новина - універсальний жанр ЗМІ / В.А. Довгич.// К.: Укртелерадіопресінститут. - 2016.

  Терещук М. І. Особливості брендингової політики Болгарії та Румунії ; Політичне життя.- Донецький національний університет, 2016.- 1-2. - http://jpl.donnu.edu.ua/article/view/2678/2712

  Момот Н.М. Бінарність у творчості Т. Шевченка: текст і візуальний ряд / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 10 - 15.

  Лободаєв В.М. Селянський повстанський рух 1917 - 1921 рр. Етапи розвитку, організація, тактика та озброєння/ В.М. Лободаєв // Історія українського війська. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. - С. 346 - 354

  Лободаєв В.М. Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух 1917 - 1921 рр./ В.М. Лободаєв // Історія без цензури. Том. 8. На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914-1921 років. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. - С. 288 - 351

  Ткач Д.І. Лібералізація господарської діяльності в Угорщині як перший крок на шляху економічних трансформацій (досвід 90-х років ХХ сторіччя) / Д. І. Ткач // Вчені записки Університету "КРОК". - 2016.- Вип. 43. - С. 33-43

  Ткач Д.І. Міжнародно-правовий аспект зовнішньої політики України за президента В.А. Ющенка / Д. І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 24. - 2016. - С. 79-89

  Ткач Д.І. Взаємодія церкви та політики (аналіз угорського досвіду) / Д. І. Ткач // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 50. - С. 23-28

  Ткач Д.І. Дипломатія конкретних справ / Д. І. Ткач //Зовнішні справи.- 2016. -№4.- С. 58-61.

  Ткач Д.І. Туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку держави (на прикладі досвіду Угорщини та Греції) / Д. І. Ткач, В. І. Цибух // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 50. - С. 48-52

  Ткач Д.І. Дипломатичний протокол та етикет (Із практичної роботи досвідченого дипломата) / Д. І. Ткач //Наукові праці МАУП.- 2016.- Вип.49.-С.51-55

  Ткач Д.І. Уроки угорської революції 1956 року / Д. І. Ткач // Зовнішні справи. - 2016.-№9.-С.19-23

  Ткач Д.І. Формування ринкової фінансово-кредитної системи в Угорщині (досвід 90-х років ХХ сторіччя) // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 44.- С. 24-34

  Ткач Д.І. Шлях Угорщини до євроатлантичної інтеграції (політико-правовий аспект) / Д.І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016.-Вип. 25. - С. 113-124.

  Ткач Д.І. Роль суб'єктивного чинника у зовнішній політиці України за часів Президента Л.М. Кравчука / Д. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal.-2016.- Vol.04(12) - С.41

  Ткач Д.І. Візити на найвищому та вищому рівні (Українська та Угорська практика) / Д. І. Ткач //Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. - 2016.-№2(43).-С.52-57

  Ткач Д.І. Тернистий шлях зовнішньої політики України /Д.І. Ткач // Освіта регіону. Політологія Психологія. Комунікації.-2016.-№3 (44).-С.58-65

  Ткач Д.І. Зовнішня політика України на зламі тисячоліть (погляд зсередини) / Д. І. Ткач // Зовнішні справи. - 2016.-№8.-С.42-47

  Терещук В.І. «М’яка сила» Євросоюзу та євроінтеграційні прагнення України/ В.І. Терещук // Європейські студії в університетах України : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2016 року, м. Київ).- К: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016. - С. 181-183

  Терещук В.І. Віртуальна дипломатія України: проблеми та перспективи/ В.І. Терещук // Імплементація в Україні європейського досвіду інформаційно-комунікаційного забезпечення органів місцевої влади та самоврядування: матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (Луцьк, 20 травня 2016 р.).- Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. - С.28-33

  Терещук В.І. Роль мас-медій у формуванні порядку денного зовнішньої політики: теоретичні аспекти/ В.І. Терещук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини.- 2016.- 11(336). - http://fmv-visnyk.esy.es/2016/2016-11/12.pdf

  Терещук В.І. Програмні аспекти публічної дипломатії України / В.І. Терещук // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.- К.: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016. - Ч.1.-С.211-213

  Tereshchuk V. Non-MFA initiatives in the field of cultural diplomacy of Ukraine / V. Tereshchuk // Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty: Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia (Sladkovicovo, Slovak Republic, 28-29 oktobra 2016)..- Sladkovicovo: Vysoka skola Danubius, 2016

  Терещук В.І. Інституціональні аспекти публічної дипломатії України / В.І. Терещук // Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 5–6 серпня 2016 року).- Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2016

  Терещук В.І. Моделювання системи реалізації політики публічної дипломатії/ В.І. Терещук // Пріоритети розвитку суспільних наук у XXI столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8–9 квітня 2016 року).- Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016

  Терещук В.І. Політичні аспекти реалізації державного іномовлення в Україні/ В.І. Терещук // Politicus: науковий журнал.- 2016.- №3. - С.159-163

  Терещук В.І. Публічна дипломатія України: інституційні та програмні аспекти / В.І. Терещук // Politicus: науковий журнал.- 2016.- №2. - С.168-171

  Терещук В.І. Системний аналіз інституціонального забезпечення реалізації політики публічної дипломатії (на основі досвіду США)/ В.І. Терещук // Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки.- 2016.- 11. - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2909/2608

  Tereshchuk V. Ukrainian Practice of Virtual Diplomacy / V. Tereshchuk //Historia i Polityka/ Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu.- 2016.- 16(23). - С.89-100 http://apcz.pl/czasopisma/index.php/HiP/article/download/HiP.2016.014/9048

  Терещук В.И. Технологии электронного PR в деятельности политической партии /В.И. Терещук // Studia Humanitatis:International Scientific Research Journal .- 2016.- 2. - http://st-hum.ru/content/tereshchuk-vi-tehnologii-elektronnogo-pr-v-deyatelnosti-politicheskoy-partii

  Маруховський О.О. Геополітичні ідеї С.Рудницького крізь призму сучасності / О. О. Маруховський// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН Україн.- 2016.-№ 3-4.-С.372-378

  Терещук В.І. Інституціональні аспекти публічної дипломатії України / В.І. Терещук // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К.: Університет економіки та права "КРОК".-2016.-С.349-351

  Супрун Л.В. Медіалінгвістика: навчально-методичний посібник для підготовки до практичних занять / Л. В. Супрун. - Вінниця: ПП "Едельвейс і К". - 2016. - 60 c.

  Супрун Л.В. Теорія нації у вісниківській публіцистиці Дмитра Донцова / Л. В. Супрун // Інструментарій впливу ЗМК на аудиторію: колективна монографія / за ред. О.В. Тараненко: . - Вінниця: ДонНУ. - 2016. - С. 30-36

  Супрун Л.В. Інформаційно-комунікаційні маркери соціальної реклами / Л. В. Супрун, В. М. Супрун // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р.). - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. - С. 148-150

  Супрун Л.В. Комп'ютерна комунікація: українські реалії / Л. В. Супрун // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Л.В. Супрун. - Острог: Вид-во НУ "Острозька академія", 2016. - С. 141-147

  Супрун Л.В. Передмова / Л. В. Супрун // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Л.В. Супрун. - Острог: Вид-во НУ "Острозька академія", 2016. - С.3

  Вовченко О.В. Стан інноваційної діяльності України: проблеми забезпечення економічної безпеки/ О.В. Вовченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12–15 вересня 2016 р.).- Київ-Одеса : Фенікс, 2016.- Т. 1. Ч. 1.- С. 152–156.

  Вовченко О.В. Інноваційна діяльність у промисловості як фактор впливу на національну безпеку держави / О.В. Вовченко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. - 2016. - Вип. 11. - С.348–356

  Терещук М. И. Брендинговые технологии во внешней политике Украины: нормативные и организационные аспекты / М. И. Терещук ; Studia Humanitatis.- м. Москва, Автономная некоммерческая организация «Институт современных гуманитарных исследований», 2015.- 3. - http://st-hum.ru/node/313/

  Tereszczuk M. Media w aspekcie budowania swiadomosci marki narodowej. Wyzwania dla Ukrainy / M. Tereszczuk ; Politeja.- м. Краків (Польща), Uniwersytet Jagiellonski, 2015.- 34/1. - http://www.politeja.wsmip.uj.edu.pl/przegladaj-numery/-/journal_content/56_INSTANCE_4UZJ4avLqukk/15897341/98891795

  Терещук М. И. Эволюция концепта «брендинг» как инструмента обеспечения конкурентных преимуществ страны / М. И. Терещук ; Studia Humanitatis.- м. Москва, Автономная некоммерческая организация «Институт современных гуманитарных исследований», 2015.- 4. - http://st-hum.ru/node/357/

  Терещук М. И. Политика туристического брендинга страны как инструмент реализации национальных интересов: опыт стран Центрально-Восточной Европы / М. И. Терещук ; Studia Humanitatis.- м. Москва, Автономная некоммерческая организация «Институт современных гуманитарных исследований», 2015.- 2. - http://st-hum.ru/node/287/

  Маруховський О. О. Синтоїстська релігії як складова японських бойових мистецтв / О. О. Маруховський.- м.Переяслав-Хмельницький, 2015

  Далявська Т.П. Актуальні проблеми експлікації терміну "невизнана держава" в умовах появи нових державоподібних утворень / Т. П. Далявська // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015 . - С.301-302

  Ткач Д.І. Українсько-угорські відносини: нові виклики та загрози /Д.І.Ткач // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015.-С.516-519

  Ткач Д.І. Пам'яті Арпада Гьонца / Д. І. Ткач // Громада. Часопис товаривства української культури в Угорщині. - №4 - 2015. - С.12-14

  Терещук В.И. Проблема управления Интернетом как фактор международной и национальной информационной безопасности/ В.И. Терещук //Studia Humanitatis: International Scientific Research Journal.- 2015.- №2. - http://st-hum.ru/node/285/

  Терещук В.І. Роль Інтернету у процесах трансформації дипломатичної діяльності держави: досвід США та виклики для України/ В.І. Терещук // Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки.- 2015.-№6. http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2537/2255

  Терещук В.И. Роль технологий электронного PR во внешнеполитической сфере/ В.И. Терещук //Studia Humanitatis:International Scientific Research Journal.- 2015.- №3. - http://st-hum.ru/node/314/

  Терещук М.І. Використання транскордонних мас-медіа для формування національного бренду України / М. І. Терещук, В. І. Терещук //Економічний часопис-XXI (Economic Annals-XXI).- 2015.- 3-4 (2). - С.4-7 http://soskin.info/userfiles/file/2015/3-4_2_2015/Tereshchuk,Tereshchuk.pdf

  Терещук В.И. Электронный PR как инструмент формирования внешнеполитического имиджа Украины /В.И. Терещук //Studia Humanitatis:International Scientific Research Journal.- 2015.- №4. - http://st-hum.ru/node/351/

  Маруховський О. О. Актуалізація геополітичних ідей Ф.Ратцеля / О. О. Маруховський // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) .- К.: Університет економіки та права"КРОК", 2015. - С.328-331

  Момот Н.М. Державна мовна політика в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Н. М. Момот // Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення): збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції . – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – С. 4 - 6

  Трухачов О.І. Комунікаційні аспекти концепції "м'якої сили" *(conception of the soft power) у міжнародній політиці / О. І. Трухачов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.299-301

  Чернозубкін І.О. Спосіб розширення можливостей комп'ютерної бази навчального закладу за рахунок віртуалізації / І. О. Чернозубкін // Вища школа.-2015.- №4-5.-С.65-76

  Вовченко О.В. Технопарки як інструмент забезпечення економічної безпеки держави / О. В. Вовченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Еономіка". - 2015. - Вип. 39. - С. 12-16

  Вовченко О.В. Деякі аспекти забезпечення національної безпеки держави: вплив інноваційної діяльності / О.В. Вовченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : матеріали ХХ Ювілейної міжнародної науковопрактичної конференції (7–11 вересня 2015 р.).- Київ-Одеса : Фенікс, 2015. -Т. 1. Ч. 1. – С. 105–107

  Ткач Д.І. Організації інноваційної діяльності у виші, як умова підвищення якості освіти / Д. І. Ткач // Вища школа. - 2015.- № 4-5 - С.13–19

  Далявська Т.П. Феномен невизнаних держав: закономірність чи новий тренд? / Т.П. Далявська // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія. Політологія, соціологія, філософія. - 2015. - № 1(18). - С. 32-35

  Маруховський О. О. Історія політичної думки / О. О. Маруховський .- м. Львів, м. Новий світ - 2000, 2014

  Довгич В.А. 1000 голосів Майдану // / В.А. Довгич.//ЄвроАтлантика. - Вип.№1. - 2014. - С. 26-58

  Терещук М.І. Особливості використання технологій електронного PR у політичній сфері // Слов'янський вісник: зб. наук. пр. / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету. - Рівне, 2014. - Вип. 18. - С. 110-114. - (Серія "Історичні та політичні науки").

  Терещук В.І. Терещук М.І. Електронний PR: навч. посіб. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 252 с. (гриф МОН).

  Маруховський О.О. Фур'є Франсуа Марі Шарль / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 670-671.

  Маруховський О.О. Уебстер Френк / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 645-646.

  Маруховський О.О. Тоффлер Елвін / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 639-640.

  Маруховський О.О. Масуда Йонезі / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 422-423.

  Маруховський О.О. Белл Деніел / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 58-60.

  Маруховський О.О. Інформаційного суспільства концепція / О.О. Маруховський // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 275-277.

  Маруховський О.О. Зародження та становлення нової науки про "суспільство знань" ("Knowledge Society") / О.О. Маруховський // Матеріали наук.-практ. конф. молодих учених "Актуальні проблеми сучасної наукової думки" (Київ, 14 листопада 2014 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 388-389.

  Маруховський О.О. Конфлікт цивілізацій у сучасному глобалізованому світі: геополітичний та релігійний виміри / О.О. Маруховський // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова / відп. ред. О.В. Бабкіна. - К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. - С. 148-154. - (Серія 22 "Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін") .

  Далявська Т.П. Тенденції дослідження визнання / невизнання нових державоподібних утворень / Т. П. Далявська // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.394-396

  Рибак І.В. Історичні витоки сучасної суспільно-політичної кризи в Україні: спроби аналізу / І. В. Рибак, К. О. Полтавцева // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2014.- С.565-572

  Рибак І.В. Інформаційно-маніпулятивні технології / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. - Львів: Новий Світ - 2000, 2014. - С. 277

  Ткач Д.І. Влада та опозиція в Угорщині – зміна облич чи зміна курсу? / Д. І. Ткач // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - 2014. - Вип. 2. - С. 75-90

  Ткач Д.І. Українсько-угорські стосунки: погляд дипломата / Д. І. Ткач // Персонал. - №6. - 2014 - С. 75-90

  Чернозубкін І.О. Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру / І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 229-237

  Чернозубкін І.О. Навчальна практика (Оператор комп’ютерного набору) / І. О. Чернозубкін.- К.:Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 28 с.

  Трухачов О.І. Нова якість масових інформаційно-комунікаційних технологій у політичних комунікаціях інформаційного суспільства / О. І. Трухачов // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: Науково-практична конференція молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.392-393

  Далявська Т.П. Міжнародні технології врегулювання проблем невизнаних держав / Т. П. Далявська // Наукові праці ЧДУ ім. П. Могили. Серія "Політологія". - 2014. - Т. 236. - № Вип.224. - С. 76-81.

  Далявська Т.П. Нові державні утворення: науковий дискурс щодо категоріально-понятійного апарату / Т. П. Далявська // Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін . - 2014. - № 13. - С. 377-381

  Далявська Т.П. Невизнані держави в контексті державотворчих процесів та міжнародного визнання / Т.П. Далявська // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 66. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 345-353.

  Далявська Т.П. Інформаційна війна як технологія впливу на міжнародні відносини та долю невизнаних держав / Т. П. Далявська // Актуальні проблеми міжнародної інформації та міжнародних відносин Випуск V: збірник наукових праць / ред. Д. І. Ткач. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2013. -С.22-33

  Момот Н.М. Драматургія Т.Шевченка через призму літературної діяльності корифеїв українського театру (сценічний шлях: традиції та новаторство) / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.20-26

  Ткач Д.І. Становлення та розвиток інституту прем’єр-міністра Угорщини новітньої доби (соціально-психологічний аспект / Д. І. Ткач // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. - 2013. - Вип. 1. - С. 75-93

  Лободаєв В.М. Україна та ГУАМ в сучасному геополітичному просторі/ В.М. Лободаєв, Є.В. Магда // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія/ за ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 148-157

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.

  Ткач Д.І. Соціально-психологічний феномен політичного лідерства (на прикладі прем'єр-міністрів Угорщини новітньої доби) /Д. І. Ткач // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.70-81

  Ткач Д.І. Інформаційна складова українсько-російських відносин у газовій сфері / Д. І. Ткач, В. Є. Зарубицький // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.113-130

  Ткач Д.І. Інформаційне забезпечення політики вступу Угорщини до європейських та євроатлантичних структур / Д. І. Ткач, Є. А. Каширець // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.131-147

  Маруховський О.О. Поняття та сутність інформаційного суспільства в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі / О. О. Маруховський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.28-40

  Маруховський О.О. Розробка Й.Масудою концепції інформаційного суспільства / О. О. Маруховський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.41-51

  Чернозубкін І.О. Системний аналіз інформаційного суспільства / І. О. Чернозубкін // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.52-69

  Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 90 с.

  Чернозубкін І.О. Рекомендації щодо застосування національних стандартів під час розробки інформаційних систем / І. О. Чернозубкін //Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: Зб наук праць.- Ун-т «КРОК», 2013.- Вип. 2. - С.152-159

  Трухачов О.І. Мета і сутність процесів взаємовпливу між засобами масової комунікації та державно-виконавчими установами / О. І. Трухачов // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.177-202

  Ткач Д.І. Чи є перспективи в України на членство в ЄС – погляд з Києва/ Д.І. Ткач //Громада. Часопис товаривства української культури в Угорщині.-2013.-№1

  Ткач Д.І. Як скоро українці зможуть вільно відвідувати Європу/ Д.І. Ткач //Громада. Часопис товаривства української культури в Угорщині.-2013.-№2

  Ткач Д.І. Політико-ідеологічний процес в Угорщині на сучасному етапі /Д.І. Ткач //Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз: монографія / за заг. ред. Ф. М. Рудича. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013.-С.330-347

  Довгич В.А. Книгодрукування та засоби масової інформації. Історія української культури / В.А. Довгич//Історія української культури. - Т. 5. - Кн. 4.- К.: Наукова думка, 2013. - С. 388-437

  Картунов О.В. Непревзойденный вклад В.И. Вернадского в зарождение концепций и становление парадигм информационного и ноосферного обществ / Картунов О.В., Маруховский О.А. // В.И. Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в ХХІ веке: коллективная монография в 3-х т.: т. 1 / под науч. ред. А.И. Субетто и В.А. Шамахова. - СПб.: Астерион, 2013. - С. 516-527.

  Маруховський О.О. Міжнародно-інформаційний вимір вчення В.І. Вернадського про ноосферу (до 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського) / О.О. Маруховський // Матеріали Міжнар. наук. конф. "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри". - К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, 2013.

  Терещук М.І. Національний брендинг як інструмент забезпечення інтересів держави у внутрішньому та зовнішньому політичному середовищі/ М.І. Терещук // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти томах: т. 10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 158-177.

  Терещук М.І. Комунікативні аспекти просування національних інтересів на міжнародній арені/ М.І. Терещук // Дослідження світової політики: зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 3 (64). - С. 156-164

  Трухачов О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інформаційно- політичний консалтинг": ОКР "магістр", галузь знань 0302 "Міжнародні відносини", спеціальність 8.03020401 "Міжнародна інформація"/ О. І. Трухачов; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 63 с

  Момот Н.М. Людиноцентризм творчості Т.Шевченка як концепція філософії буття (на матеріалі повісті "Несчастный") / Н.М. Момот // Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Серія: філологічні науки. - 2013.- Вип. 114. - С. 221 - 230.

  Далявська Т.П. Вплив ЗМІ на еволюцію самопроголошених державних утворень / Т.П. Далявська // Освіта і наука в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 3 червня 2013 р.) Ч. ІІ. - Дніпропетровськ. - Роял Принт. - 2013. - С.139-141

  Далявська Т.П. Невизнані держави: критерії міжнародного визнання / Т.П. Далявська // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. з міжнародною участю (20 грудня 2013 р.) - Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2013. - Част. 4. - С. 20-23

  Рибак І.В. Вектори впровадження інформаційно-маніпулятивних технологій в легітимаційний процес України (на прикладі парламентських виборів 2012 року) / І.В. Рибак // Економічний часопиc-XXI. - 2013. - № 5-6 (2). - С.16-19

  Терещук М.І. Використання PR-технологій у зовнішньополітичній стратегії України в сучасних умовах // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. - 2012. - Вип. 1. - С. 252-262.

  Маруховський О.О. Філософські аспекти традицій і ритуалів в практиці японських бойових мистецтв / Маруховський О.О. // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26-28.02.2012) [Електронний ресурс]. - Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди.

  Рибак І.В. Інформаційно-комунікативні виміри сучасного політичного маніпулювання / І. В. Рибак // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 57. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. - С.565-572

  Лободаєв В.М. Утворення ГУАМ в контексті трансформації пострадянського простору/ В.М. Лободаєв, Є.В. Магда // Гілея: науковий вісник. - 2012. - Випуск. 57. - С. 636 - 642.

  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації: монографія / О. І. Трухачов.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 200 с.

  Ткач Д.І. Соціально-психологічний феномен політичного лідерства /Д.І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2012.-№13.-С.170-180

  Ткач Д.І. Роль особистого фактора у започаткуванні українсько-угорських стосунків /Д.І. Ткач //Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса .-2012.-№.-1.-С.70-82

  Терещук В.І. Електронний PR як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави: монографія / В. І. Терещук.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 200 с.

  Лободаєв В.М. Особливості російсько-китайської співпраці в енергетичних проектах у 2000 - 2005 рр. / В.М. Лободаєв, Є.В. Магда // Гілея: науковий вісник. - 2012. - Вип. 58. - С. 727 - 732.

  Лободаєв В.М. Організація Договору колективної безпеки (ОДКБ) як інструмент відновлення впливу Росії на пострадянському просторі / В.М. Лободаєв, Є.В. Магда // Гілея: науковий вісник. - 2012. - Випуск. 60. - С. 751 - 756

  Маруховський О.О. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій / О. О. Маруховський.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 344 с.

  Маруховський О.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інформаційне суспільство" ОКР "спеціаліст" з спеціальності 7.03020401 "Міжнародна інформація", ОКР "магістр" з спеціальності 8.03020401 "Міжнародна інформація" /О. О. Маруховський . - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2012. - 117 с.

  Картунов О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Політологія" для ОКР "бакалавр" з спеціальності "Психологія", "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес", "Правознавство", "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Менеджмент", "Комп’ютерна техніка" /О. В. Картунов, О. О. Маруховський . - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2012. - 105 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" (Українська мова для економістів): ОКР "бакалавр" з спеціальностей "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит"; ОКР "спеціаліст" з надання другої вищої освіти за спеціальністю "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)", "Маркетинг", "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", "Банківська справа", "Облік і аудит"/ Н. М. Момот. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 81 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Українська література": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальностей 5.03050802 "Оціночна діяльність", 5.03050701 "Маркетингова діяльність", 5.03050801 "Фінанси і кредит"/ Л. П. Кириченко-Стасюк, Н. М. Момот; Київський коледж нерухомості. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 102 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням": ОКР "молодших спеціалістів" з спеціальностей "Оціночна діяльність", "Маркетингова діяльність", "Фінанси і кредит"/ О. Ф. Леонтьєва, Н. М. Момот; Київський коледж нерухомості. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 63 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Світова література": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальностей "Маркетингова діяльність", "Фінанси і кредит", "Бухгалтерський облік", "Економіка підприємства", "Комерційна діяльність", "Правознавство", "Розробка програмного забезпечення", "Обслуговування програмних систем і комплексів"/ Н. М. Момот; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 62 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Світова література": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальностей "Оціночна діяльність", "Маркетингова діяльність", "Фінанси і кредит"/ Н. М. Момот; Київський коледж нерухомості. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 60 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням": ОКР "бакалавр" з спеціальностей 6.030204 "Міжнародна інформація", 6.030206 "Міжнародний бізнес"/ Н. М. Момот. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 67 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Українська література": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальності "Маркетингова діяльність", "Фінанси і кредит", "Бухгалтерський облік", "Економіка підприємства", "Комерційна діяльність", "Правознавство", "Розробка програмного забезпечення", "Обслуговування програмних систем і комплексів"/ Л. П. Кириченко-Стасюк, Н. М. Момот; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 60 с.

  Момот Н.М. До проблеми реформування шкільної літературної освіти / Н. М. Момот // Дивослово. – 2012. - № 10. – С. 28 – 29

  Трухачов О.І. Інформаційні компанії: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів напряму підготовки "Міжнародна інформація" денної та заочної форм навчання/ О.І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 30 с.

  Трухачов О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Теорія та практика комунікацій": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.030204 "Міжнародна інформація"/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 79 с.

  Трухачов О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інформаційні компанії": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.030204 "Міжнародна інформація"/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 59 с.

  Трухачов О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Зв'язки з громадськістю" (Паблік рілейшнз): ОКР "бакалавр" з спеціальностей 6.030204 "Міжнародна інформація", 6.030507 "Маркетинг (програма "КРОК-Профі")"/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 83 с.

  Чернозубкін І.О. Модель управління інформацією з використанням хмарних технологій в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Чернозубкін //Зовнішня торгівля : Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК".- 2012.- Вип. 9. - С. 160-174.

  Чернозубкін І.О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж / І. О. Чернозубкін //Вчені записки Університету «КРОК». Серыя "Економіка".- 2012.- Вип. 31. - С. 170-177.

  Чернозубкін І.О. Цивільний захист: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін, М. Б. Сушак.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 125 с.

  Далявська Т.П. Роль ЗМІ у висвітленні проблем невизнаних держав в епоху глобалізації / Т.П. Далявська. // Нова парадигма. -2012. - Вип. 108.- С. 20-28

  Трухачов О.І. Технологія "політична реклама" та соціальні мережі Інтернет: теоретико-методологічні та практичні аспекти / О.І. Трухачов // Гілея: науковий вісник". - 2012. - Випуск 58 (3). - С. 607-611

  Трухачов О.І. Теоретико-методологічні засади соціокультурного чинника впливу засобів масової комунікації в політичній сфері / О.І. Трухачов // Гілея: науковий вісик. - 2012. - Вип. 57 (2). - С. 321-325

  Трухачов О.І. Загальне та специфічне у формуванні ідейно-політичного чиннику впливу (теоретико-методологічний підхід) / О.І. Трухачов // Гілея: науковий вісник. - 2012. - Вип. 56 (1). - С. 576-580

  Момот Н.М. Проводарі-мойсеї: власна трагедія – трагедія народу (В. Винниченко «Відродження націй» – на шляху до української державності) / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - Університет економіки та права «КРОК». - 2011. - С. 57-64

  Лободаєв В.М. Участь Вільного козацтва у селянському русі (травень - серпень 1918 р.)/ В.М. Лободаєв // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - 2011.- Вип. 20. -С. 70 - 78

  Ткач Д.І. Депутат повинен жити серед виборців / Д. Ткач // Політичний менеджмент. - 2011. - № 5. - С. 76-84

  Ткач Д.І. Політичний режим Угорщини / Д. І. Ткач // Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: монографія / за ред. проф. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. - С. 347–376.

  Ткач Д.І. Час дорослої доби / Д.І.Ткач // Громада. Часопис Товариства української культури Угорщини.-2011.-№5(115).-С.8-11

  Ткач Д.І. Розбудова українсько - угорських стосунків: спогади українського дипломата/ Д.І.Ткач // Громада. Часопис Товариства української культури Угорщини.-2011.-№5(115).-С.10-12

  Ткач Д.І. Перше посольство України в світі: спогади українського дипломата/ Д.І.Ткач // Громада. Часопис Товариства української культури Угорщини.-2011.-№2(112).-С.14-16

  Ткач Д.І. Інститут президентства в Угорщині новітньої доби /Д.І.Ткач // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.-2011.-№1(51).-С.93-109

  Лободаєв В.М. Зародження вільнокозачого руху на Звенигородщині (березень - серпень 1917 р.) / В.М. Лободаєв, Г.П. Савченко // Гілея: науковий вісник. - 2011. - Випуск. 47. - С. 38 - 56

  Лободаєв В.М. Діяльність загонів Вільного козацтва восени 1917 р. / В.М. Лободаєв // Гілея: науковий вісник. - 2011. - Випуск. 53. - С. 64 - 72.

  Лободаєв В.М. Відродження козацтва в Українській Державі П. Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.) // Гілея: науковий вісник. - 2011. - Випуск. 54. - С. 102 - 110

  Лободаєв В.М. Катеринославський кіш Вільного козацтва (1917 - 1918 рр.) / В.М. Лободаєв, Г.П. Савченко // Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини: Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції (25 травня 2011 р., м. Дніпропетровськ). - К., 2011. - С. 229 - 236

  Лободаєв В.М. Енергетичний фактор в історії України (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) / В.М. Лободаєв, Є.В. Магда // Етнічна історія народів Європи. - Випуск 35. - 2011. - С. 73 - 80

  Момот Н.М. Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний комплекс дисципліни/ Н. М. Момот. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 59 с.- (для напряму міжнародна інформація).

  Трухачов О.І. Зв'язки з громадськістю: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів напряму підготовки "Міжнародна інформація" денної та заочної форми навчання/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 39 с.

  Трухачов О.І. PR та міжкультурний менеджмент: Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародний бізнес"/ О.І. Трухачов; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 26 с.

  Рибак І.В. Медіатизація політики як ключовий вектор трансформації легітимаційних та делегітимаційних практик в Україні / І.В. Рибак // Гілея : науковий вісник. - 2011. - Вип. 49. - С. 620-628

  Трухачов О.І. Засоби масової комунікації як складова політичного процесу: теоретико-методологічний підхід / О.І. Трухачов // Гілея: науковий вісник. - 2011. - Вип. 55 (12). - С. 516-520

  Трухачов О.І. Історико-теоритичні аспекти дослідження розвитку політичної комунікації / О.І. Трухачов // Гілея: науковий вісник. - 2011. - Вип. 53 (10). - С. 451-456

  Лободаєв В.М. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917–1918 рр.: монографія. – К.: Темпора, 2010. – 672 с.

  Довгич В.А. Борис Тарасюк. Історія українського парламентаризму: Від до парламентських форм організації політичного життя до сьогодення / В.А. Довгич // К.: Дніпро. - 2010. - С. 677-679.

  Ткач Д.І. Дипломатичний протокол в Угорській Республіці: загальне та особливе / Д. І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2010. - Вип. 16. - С. 226-23

  Чернозубкін І.О. Обґрунтування політико-економічної доцільності участі у миротворчих операціях. / І. О. Чернозубкін //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2010.- Вип. 21. - С.21-27.

  Чернозубкін І.О. Підхід до оцінювання безпекового середовища при вирішенні питань оборонного огляду. / І. О. Чернозубкін //Політичний менеджмент.- 2010.- №4 43. - С. 113-123.

  Рибак І.В. Інформаційно-комунікативна ефективність політичної влади в умовах виборів / І.В. Рибак // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества: Материалы III-й Междунар.науч.-практ. конф. (Одесса, 21-22 мая 2010 г). Одеса: "ВМВ", 2010. С. 429-432

  Трухачов О.І. Моральна відповідальність політичних партій / О.І. Трухачов // Методологія політичної науки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання ( м. Львів 19 грудня 2008 р.) / Укл. Денисенко В.М., Угрин Л.Я. - Львів: ЛНУ ім Івана Франка, 2010. - С. 68-69

  Ткач Д.І. Зізнаюсь: я жив, живу і дасть Бог житиму:[спогади] / Д. І. Ткач. - К.: ДП "ВД "Персонал", 2010. - 222 c.

  Довгич В.А. Борис Тарасюк: Штрихи до портрета / В.А. Довгич // К.: НРУ. - 2009. - С.40

  Момот Н.М. Щоденниковість та автобіографізм у повісті Т. Шевченка «Близнецы» (філософська інтерпретація) / Н. М. Момот // Слово і час .- 2009. - № 8.- С. 70-85

  Ткач Д.І. Українсько-угорські відносини новітньої доби / Д. І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2009. - Вип. 15. - С. 78-89

  Лободаєв В.М. Козацькі реформи гетьмана Павла Скоропадського: сутність, етапи впровадження, причини поразки/ В.М. Лободаєв // Правничий вісник Університету "КРОК.- 2009. - Вип 4. - С. 70-86

  Момот Н.М. Українська мова для економістів: Практичний курс / Н. М. Момот. К., 2009

  Чернозубкін І.О. Евристичний метод обробки інформації із різнорідних джерел / І. О. Чернозубкін //Вчені записки Університету «КРОК».Серія "Економіка". - 2009.- Вип. 19. - С.251-257

  Далявська Т.П. Позиція України щодо проблеми Придністров'я як невизнаної республіки / Т.П. Далявська // Матеріали студ. наук.-практ. конф. ф-ту міжнар. відносин Ун-ту економіки та права "КРОК" "Міжнародні відносини у глобалізованому світі" (8 квітня 2009 р.) - Кн. ІІІ. - К. : Ун-т економіки та права "КРОК", 2009. - С. 288-291

  Трухачов О. Місце інформації у формуванні сфери політики // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. - Київ, 2009. - Вип. 1 (6). - С. 84-93.

  Рибак І.В. Концептуалізація поняття "політична інформація" як ключового елементу політичної комунікації / І. В. Рибак // Національні економіки в глобальному економічному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 16-17 квітня 2008 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008 . - С.228-232

  Лободаєв В.М. Правоохоронна діяльність загонів Вільного козацтва в умовах загострення суспільно-політичної кризи в Україні восени 1917 року/ В.М Лободаєв //Правничий вісник Університету "КРОК".-2008. - Вип 3. - С. 11-24

  Трухачов О.І. Теорія та практика комунікації: Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 40 с

  Трухачов О.І. Формування політичного середовища в умовах інформаційного суспільства / О. І. Трухачов // Національні економіки в глобальному економічному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 року м.Київ. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008 . - С.236-238

  Далявська Т.П. Китай та Тайвань: історичні передумови та наслідки конфлікту / Т.П. Далявська // Матеріали студ. наук.-практ. конф. ф-ту міжнар. відносин Ун-ту економіки та права "КРОК" "Україна як суб'єкт міжнародних відносин" (10 квітня 2008 р.) - Кн. ІІ. - К. : Ун-т економіки та права "КРОК", 2008. - С. 217-219

  Далявська Т.П. Участь України в заснуванні ООН / Т.П. Далявська // Україна як суб'єкт міжнародних відносин: матеріали студентської науково-практичної конференції факультету міжнародних відносин Університету економіки та права "КРОК" (10 квітня 2008 р.). Кн 2 / Університет економіки та права "КРОК". - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С. 95-97

  Рибак І.В. Легітимаційний та делегітимаційний потенціал політичного рекламування в умовах електорального процесу / І.В. Рибак // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2008. - Вип. 81. Част. I.- С. 84-88

  Рибак І.В. Ефективність політики як ключовий фактор політичної легітимації та делегітимації в Україні / І.В. Рибак // Украина в системе современных 18 цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества (26-27 июня 2008 г.): материалы междунар. науч.-практ. конф. - Одесса : "ВМВ", 2008. - С. 326- 327

  Рибак І.В. Політична легітимність як константа минулого та сучасного політичного дискурсу / І.В. Рибак // Пред'явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття: науково-практична конференція (Луганськ, 2008 ). - Наукові записки Луганського національного університету. Серія. Філологічні науки. - 2008 - Вип. 7. - Т. 2. - C. 231-235

  Рибак І.В. Політична реклама в системі технологій електорального політичного маркетингу: сутність та чинники ефективності / І.В. Рибак // Актуальні проблеми міжнародної інформації та міжнародних відносин. - Вип. ІІ. - К. : Ун-т економіки та права "КРОК", 2008. - С. 72-79

  Трухачов О. Інформаційно-комунікативне поле політики / О. Трухачов // Політика та публіцистика. - 2008. - Вип 1(5). - С. 70-78

  Трухачов О. Держава як модератор політично-значимої інформації / О. Трухачов // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. - 2008. - Спецвипуск: Політичний менеджмент. - С. 284-290

  Трухачов О.І. Діалог між владою та ЗМК як складова масовокомунікаційного процесу (політологічний аспект) / О.І. Трухачов // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : Зб. наук. праць / Національний університет "Києво-Могилянська академія", Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола. - Тернопіль - Львів : ЛА "Піраміда", 2008. - Том 1. - С. 130-133

  Маруховський О. О. Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні засади / О. О. Маруховський.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.

  Рибак І. Проблеми легітимації та делегітимації політичної влади в Україні: спроби аналізу / І. Рибак // Міжнародний бізнес в інформаційну епоху: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 24 квітня 2007 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007 . - С.266-269

  Ткач Д.І. Будапешт-гаряча осінь 2006 року: Спочатку про перебіг подій /Д.І.Ткач // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.-2009.-№35.-С.144-165

  Трухачов О.І. Засоби масової комунікації (ЗМК) як інструмент реалізації політичного процесу / О. І. Трухачов // Міжнародний бізнес в інформаційну епоху: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 24 квітня 2007 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.276-280

  Трухачов О. Принцип зворотного зв'язку в українській політичній комунікації / О. Трухачов // Політичний менеджмент.-2007.- №5.- С.69-76

  Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства / І. О. Чернозубкін.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.

  Трухачов О. Політика та мас-медіа: аспекти взаємовпливу в масово комунікативному просторі / О. Трухачов // Політика та публіцистика. - 2007. - Вип. 1(4) - С. 32-41

  Трухачов О. "Політична журналістика" і "політичний PR": точки дотику та розбіжності в політичній комунікації / Олександр Трухачов // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку: зб. наук. праць. - Черкаси, 2007. - С. 284-287

  Ткач Д.И. Общая Европа, общая память / Д.И. Ткач // Венгерский курьер.-2006.-№100.-С.5-6

  Ткач Д.І. Особливості становлення українсько-угорських міждержавних відносин /Д.І. Ткач // Угорщина: спільне минуле та сьогодення : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) / відп. ред. В. А. Смолій.- К.: Ін-т історії України НАН України, 2006.-С.230-239

  Рибак І.В. Процеси легітимації та делегітимації політичної влади: сутність та чинники впливу / І.В. Рибак // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. (23-24 июня 2006 г.): материалы междунар. науч.-практ. конф. - Одесса: "ВМВ", 2006. - С. 257-259

  Момот Н.М. Постать Т. Шевченка як феномен української культури: філософська інтерпретація творчості /Н.М. Момот //Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення): Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції (Львів, 14-15 листопада 2013 р.).-Львів:ЛДУ БЮД, 2013.-С.344-346

  Момот Н.М. Шевченків Щоденник: жанрова гетерогенність як стратегія тексту / Н.Момот // Слово і час. – 2005. – №3. – С. 20-28.

  Ткач Д.І. Людський фактор у розвитку освіти Угорщини ХХІ століття /Д.І. Ткач // Людина і політика.- 2004.-№1 (31).-С.27-32

  Tkach D. Przemiany w wegierskiej oswiacie / Dmytro Tkach // Oswiata i Wychowanie.- 2004.- 6 (760).- С. 20-22

  Ткач Д.І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: монографія/ Д. І. Ткач. - К.: МАУП, 2004. - 480 с.

  Ткач Д.І. Вступ до НАТО - перший етап інтеграції Угорщини до європейських та євроатлантичних структур / Д. І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2003. - Вип. 8. - С. 231-242

  Ткач Д.І. Державні Збори Угорської Республіки (досвід посттоталітарного парламентаризму) /Д.І. Ткач // Наукові праці МАУП. Актуальні питання політології.- 2003.- С.34-45

  Ткач Д.І. Уряд Угорської республіки в умовах глобалізації (досвід новітньої доби/Д.І. Ткач // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Серія "Питання політологія".-2003.-№5.-С.374-385

  Ткач Д.І. Формування соціально-класової структури громадянського суспільства в Угорщині в період постсоціалістичної трансформації / Дмитро Ткач // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН .-2003.-№4

  Ткач Д.І. Місцеві органи самоврядування в Угорській Республіці: вибори, функціонування, фінансування (досвід посттоталітарної доби)/ Д.І. Ткач // Людина і політика. - 2003. - № 2. - С. 135-144.

  Ткач Д.І. Реформування політичної системи Угорської Республіки в останні десятиріччя ХХ століття: історичні передумови політичних трансформацій /Д.І. Ткач // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного Університету. -2003. - Вип. XVI. - С. 267-281

  Ткач Д.І. Корупція як корозія постсоціалістичного суспільства та держави (методологія дослідження, правовий аспект, міжнародні оцінки) / Д.І. Ткач // Персонал. - 2003. - № 6. - С. 10-18

  Ткач Д.І. Інститут президентства в Угорській Республіці та Україні - практика здійснення повноважень (спроба порівняльного аналізу)/ Д.І. Ткач // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. -2003. - № 1. - С. 455-463

  Ткач Д.І. Угорський досвід комунікації між державою та громадянським суспільством/ Д.І. Ткач // PR в органах державної влади та місцевого самоврядування: монографія. - К., Сімферополь: МАУП, 2003. - С. 215-222

  Ткач Д.І. Угорщина. Соціальну систему - в рівень вимог ринку / Д.І. Ткач// Віче.-2003.-№12.-С.57-61

  Ткач Д.І. Співвітчизники за кордоном. Захист прав угорської національної меншини в сусідніх державах - один із головних пріоритетів зовнішньої політики Угорщини /Д.І. Ткач // Політика і час.-2003.-№12.-78-87

  Ткач Д.І. Процес інтеграції Угорщини до Європейського Союзу / Д. І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2002. - Вип. 7. - С. 176-185

  Ткач Д.И. Трансграничное сотрудничество: украинское измерение/ Д.И. Ткач // Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу : матеріали Всесвітньої конференції (Київ, 24 травня 2002 р.). - К. : МАУП, 2002. - С. 175-179

  Ткач Д.И. Фундамент парламентской демократии (сравнительный анализ избирательного законодательства Украины и Венгерской Республики)/ Д.И. Ткач // Персонал. - 2002.- № 2. - С. 4-10

  Ткач Д.І. Інститут президентства в Угорщині/ Д.І. Ткач // Трибуна. - 2002. - № 3-4. - С. 20-23.

  Ткач Д.І. Політико-правові аспекти місцевого самоврядування в Угорській Республіці/ Д.І. Ткач // Людина і політика. - 2002. - № 6. - С. 133-147

  Ткач Д.І. Україна - НАТО. Зроблено багато, але зробити потрібно ще більше/ Д.І. Ткач // Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. - 2002. - Вип. 9. - С. 53-59.

  Ткач Д.И. Представительская демократия на постсоветском пространстве: нужны новые подходы/ Д.И. Ткач // Вестник кыргызско-российского славянского университета. - 2002. - № 4. - С. 16-20

  Ткач Д.І. Адаптація населення Угорщини до життя на мікрорівні в умовах глобалізації / Д.І. Ткач // Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу: матеріали Всесвітньої конференції (Київ, 24 травня 2002 р.). - К.: МАУП, 2002. - С. 116-128

  Ткач Д.І. Політико-правові основи інституту президентства в Угорській Республіці та Україні (спроба порівняльного аналізу / Д.І. Ткач // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2002. - № 4. - С. 133-146

  Ткач Д.І. Політична еліта Угорщини. Хто вона? /Д.І. Ткач // Віче. - 2002. - №8. - С.45-48

  Ткач Д.І. Угорська рапсодія "Плану Сечені" / Д.І. Ткач // Віче . - 2002 . - №8. - С. 16-20

  Ткач Д.И. Институт государственных секретарей - венгерский опыт на фоне украинских начинаний/ Д.И. Ткач // Персонал. - 2001. - № 8. - С. 14-18

  Ткач Д.І. Українська національна меншина в Угорщині/ Д.І. Ткач // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". - 2001. - Вип. 5. - С. 58-62

  Ткач Д.І. Угорська національна меншина в Україні (від чинника розбрату до запоруки дружби та співробітництва)/ Д.І. Ткач // Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. - Львів. - 2001.- Вип. 6. - С. 37-42

  Ткач Д.І. Перший серед перших (до десятиріччя українсько -угорських стосунків) / Д. І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2001. - Вип. 5. - С. 213-224.

  Ткач Д.І. Організація та функціонування політичних систем і режимів // Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг / В.М. Бебик та інші. - К.: МАУП, 2001. - С. 20-33

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.