Наукові публікації кафедри міжнародних відносин та журналістики

 
Чернозубкін І.О. Спосіб розширення можливостей комп’ютерної бази навчального закладу за рахунок віртуалізації / І.О. Чернозубкін // Вища школа. – 2015. - № 4-5. – С. 65-75
Чернозубкін І.О. Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру / І.О. Чернозубкін // Вчені записки Університету «КРОК». — 2014. — Вип. 36. — С. 229-237.
Чернозубкін І.О. Навчальна практика (Оператор комп’ютерного набору): навчально-методичний комплекс для студентів зі спеціальностей 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів", 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення". – К.: Університет економіки та права "КРОК". 2014. – 28 с.
Чернозубкін І.О. Навчальна практика (демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного обладнання): навчально-методичний комплекс для студентів зі спеціальностей 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів", 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення". – К.: Університет економіки та права "КРОК". 2014. – 24 с.
Чернозубкін І.О. Системний аналіз інформатизації суспільства / І.О. Чернозубкін // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 10. Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. – С.52-69
Чернозубкін І.О. Рекомендації щодо застосування національних стандартів під час розробки інформаційних систем / І.О. Чернозубкін // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: Зб наук праць: / Ун-т економіки та права «КРОК»; Відп. за випуск Ю.В.Кравченко. – Вип.2. – К.: Ун-т «КРОК». 2013. – С.152-159
Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І.О.Чернозубкін – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2013. – 90 с.
Чернозубкін І.О. Інформаційний менеджмент: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І.О.Чернозубкін – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 112 с.
Чернозубкін І.О. Цивільний захист: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І.О.Чернозубкін, М.Б. Сушак. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 125 с.
Чернозубкін І.О. Модель управління інформацією з використанням хмарних технологій в системі економічної безпеки підприємства / І.О. Чернозубкін // Збірник наукових праць Університету "КРОК" Зовнішня торгівля. Економічна безпека. Фахове видання. — 2012. — Вип. 9. — С. 160-174.
Чернозубкін І.О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж / І.О. Чернозубкін // Вчені записки Університету «КРОК». — 2012. — Вип. 31. — С. 170-177.
Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації: монографія. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 200 с.
Терещук В.І. Електронний PR як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави: монографія. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 200 с.
Маруховський О.О. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій: монографія. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 344 с.
Ткач Д.І. Політичний режим Угорщини // Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: колективна монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – С. 347–376.
Чернозубкін І.О. Підхід до оцінювання безпекового середовища при вирішенні питань оборонного огляду. / І. О. Чернозубкін // Політичний менеджмент. Український науковий журнал. — №4 (43). — 2010. — С. 113-123.
Чернозубкін І.О. Обґрунтування політико-економічної доцільності участі у миротворчих операціях. / І.О. Чернозубкін // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». — Вип. 21. — К., 2010. — С.21-27.
Лободаєв В.М. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917–1918 рр.: монографія. – К.: Темпора, 2010. – 672 с.
Чернозубкін І.О. Евристичний метод обробки інформації із різнорідних джерел / І.О. Чернозубкін // Вчені записки: Збірник наукових праць УЕП «КРОК» — Вип. 19. — К., 2009. — С.251-257.
Маруховський О.О. Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні засади: навч. посіб. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007. – 136 с.
Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: навч.-метод. посіб. у схемах і таблицях. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007. – 136 с.
 

  Галецький О.О. Електронне голосування: світовий досвід та шляхи реалізації в Україні / О.О. Галецький, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 188-190

  Маруховський О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення сучасного стану зовнішньополітичних відносин України з ЄС / О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 21-23

  Петриченко А.О. Переваги використання політичними лідерами соціальних мереж в Україні / А.О. Петриченко, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 30-32

  Репа Т.Ю. Питання інформаційного забезпечення суспільства в сучасному світі / Т.Ю. Репа, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 33-35

  Гронський І.О Перспективи узгодження національно-державних і корпоративних інтересів за умов зростаючої глобалізації / І.О. Гронський, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 12-14

  Ткач Д.І. Ринок землі в Угорщині – уроки для України / Д.І. Ткач, Д.К. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 365-368

  Вовченко О.В. Модернізація стратегії національної безпеки в Україні в умовах інноваційного розвитку з акцентом на економічній безпеці / О.В. Вовченко // Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3 (55). - С. 225-230

  Момот Н. Тичина-людина і Тичина-поет у публіцистиці Є. Маланюка: контроверсійність поетичної долі/ Н. Момот // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство)/Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка.- 2019. –Випуск 184.- С. 42-45.

  Момот Н. Тема малоросійства в есеїстиці Євгена Маланюка/ Н. Момот // Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення) / Збірник тез доповідей V Міжнародної наукової конференції (21-22 листопада, м. Львів).– 2019. – С. 22 – 2

  Вовченко О.В. Державна політика інноваційного розвитку вітчизняної промисловості в інтересах національної безпеки України/ О.В. Вовченко// Управління розвитком суб’єктів підприємництва в умовах викликів ХХІ століття : колективна монографія / під заг. ред. Т.В. Гринько.- Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. -С. 265-276.

  Вовченко О.В. Перспективи залучення інвестицій з метою інноваційного розвитку вітчизняних високотехнологічних підприємств/ О.В. Вовченко// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конференції (19–21 червня 2019 р., Одеса ).- К. : Видавництво «Фенікс», 2019.- С. 8-12.

  Вовченко О.В. «Відкрита наука» - інструмент популяризації науки/О.В. Вовченко // Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій : матеріали Десятої міжнародної науково-практичної молодіжної конференції (у заочній формі) (10 жовтня 2019 р.).- Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. -С. 32–36 с.

  Вовченко О.В. Інтеграція української науки у всесвітній науково-інформаційний простір / О.В. Вовченко, Н.С. Петренко, О.В. Живага // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 р.).- Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. -С. 45-48

  Вовченко О.В. Інтелектуальне суспільство як результат взаємодії науки та освіти/ О.В. Вовченко, Н.С. Петренко, О.В. Живага // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 р.).- Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. -С. 14–18.

  Живага О.В. Інтелектуальне суспільство як результат взаємодії науки та освіти/ О.В. Живага, Н.С. Петренко, О.В. Вовченко // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 р.).- Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. -С. 184-187

  Петровський А. І. Як досягти інноваційного розвитку та економічного зростання? /А.І. Петровський, О.В. Вовченко // Світ. -2019.-№ 25-26 (1061-1062).- С. 2.

  Ткач Д.І. Донбас. Чи є вихід з глухого кута? / Д. І. Ткач // Зовнішні справи. - 2019. - № 1. - С. 48-53

  Ткач Д.І. Зовнішня політика України: потрібні нові підходи / Д. І. Ткач // Зовнішні справи. - 2019. - № 2/3. - С. 43-48

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет Л.М. Кравчука (частина 1) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 02(22)

  Ткач Д.І. Використання візуальної психодіагностики для створення психологічного портрета політичного лідера / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 03(19)

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет Л.Д. Кучми (частина 2) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 03(19)

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет В.А.Ющенко (частина 2) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 4(19)

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет В.А.Ющенко (частина 1) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 4(19)

  Далявська Т.П. Культурна ідентичність держави як наслідок трансформаційних державотворчих процесів в епоху глобалізації / Т.П. Далявська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 669-671

  Верховська А.М. Політико-правові аспекти вирішення мовного питання в Україні / А.М. Верховська, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 63-65

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет Л.Д. Кучми (частина 1) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 03(19)

  Ткач Д.І. Декілька порад новому Міністру закордонних справ / Д. І. Ткач // Зовнішні справи. - 2019. - № 6/7. - С. 5-9

  Ткач Д.І. Ринок землі в Угорщині - уроки для України / Д.І. Ткач, Д.К. Ткач // Вчені записки Університету "КРОК". - 2019. - №3 (55). - С. 41-47

  Ткач Д.І. Порівняльно-правовий аналіз угод про вільну торгівлю з Україною на прикладі ЄС та Канади / Д. І. Ткач, Т. В. Казік, С. І. Гнілуша // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 89-97

  Ткач Д.І. Поняття та сутність «acquis communautaire» у контексті дослідження процесу / Д. І. Ткач, Т. В. Казік // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 38. - С. 77-84

  Ткач Д.І. Передумови становлення і розвитку міжрегіонального співробітництва між Україною та Канадою у історико-правовому контексті "особливого партнерства" / Д. І. Ткач, С. І. Гнілуша // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 38. - С. 92-99

  Ткач Д.І. Візуальна психодіагностика - психологічний портрет Л.М. Кравчука (частина 2) / Д. І. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. - 2019. - № 03(23)

  Трухачов О. І. Функції регіональної преси: теоретично-практичний аспект /О.І. Трухачов // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р.)/ наук. ред. В. М. Каленич. - Вінниця, 2018.-С.134-137

  Ткач Д.І. Українсько-угорські відносини: нові виклики і загрози / Д.І. Ткач // Зовнішні справи. - 2018. - №1. - С. 19-22

  Рибак І.В. Маятник політичної легітимності в Україні: інформаційно-маніпулятивний контекст: монографія/ І. В. Рибак; за наук. ред. д.п.н., проф. О. В. Картунова. - К.: Університет "КРОК", 2018. - 286 с. - (Інформаційно-знаннєве суспільство)

  Далявська Т.П. Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз: монографія/ Т. П. Далявська. - К.: Університет "КРОК", 2018. - 228 с.

  Ткач Д.І. Уряд Угорщини на початку 90 - х років / О.І. Дермановський, Д.І. Ткач // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 623-625

  Ткач Д.І. Формування та розвиток багатопартійності в Угорщині / Д.В. Саєнко, Д.І. Ткач // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.672-674

  Ткач Д.І. Порівняльний аналіз порядку виборів президента в Угорщині та в Україні: політико-правовий аспект / С.О. Телліс, Д.І. Ткач // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 697-699

  Лободаєв В.М. У пошуках військової опори: спроби відродження козацького стану в Українській Державі / В.М. Лободаєв // Українська Держава - жорсткі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років / за ред. К. Галушко. - Х.: КК "Клуб сімейного дозвілля", 2018. - С.212-245

  Ткач Д.І. Становлення Конституційного суду в Угорщині (частина друга) / Д.І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип. 30. - С. 39-49

  Момот Н.М. Контекст духовної суверенності у публіцистиці Є. Маланюка (на матеріалі статті "Малоросійство") / Н.М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 15 - 22.

  Ткач Д.І. Зміни у сфері споживання домашніх господарств у 1990-х роках в Угорщині / Д.І. Ткач // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 54-64

  Ткач Д.І. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Угорщині (частина 2) / Д.І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 12-20

  Ткач Д.І. Порівняльний аналіз інститутів президенства Угорщини та України: політико-правовий аспект, суб'єктивні чинники та їх наслідки / Д.І. Ткач, С.О. Телліс // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип. 33. - С. 22-33

  Ткач Д.І. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Угорщині (частина 1) / Д. І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - № 31. - С. 29-36.

  Дермановський О.І. Уряд Угорщини та конституційне правосуддя на початку 1990-х років (друга частина) / О. І. Дермановський, Д. І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - № 31. - С. 77-86

  Дермановський О.І. Уряди Угорщини та конституційне правосуддя на початку 1990-х років (перша частина) / О. І. Дермановський, Д. І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - № 30. - С. 96-104

  Терещук М. І. Роль комунікативних технологій у просуванні країн Балтії на міжнародній арені [Електронний ресурс] / М. І. Терещук // "Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки". - 2017. - № 13.

  Терещук М.І. Особливості практики туристичного брендингу країн Центральної та Східної Європи / М.І. Терещук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 47. - С. 171-176

  Ткач Д.І. Трансформації поведінки домогосподарств Угорщини як результат економічних перетворень в 90-х роках / Д.І. Ткач // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С. 68-77

  Далявська Т.П. Науковий дискурс щодо тенденцій дослідження феномену невизнаних держав / Т.П. Далявська // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 434-435

  Момот Н.М. Жанр містерії у творчості Т.Шевченка: українська сакральна традиція / Н. М. Момот // Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. - Серія: філологічні науки. - Вип. 158. - 2017. - С. 151-160

  Момот Н.М. Інтелектуальний феномен Є.Маланюка-публіциста: коментарі до "Нотатника" (із записів 1953 р. / Н. М. Момот // Наукові записки ЦДПУ імені В. Винниченка. - Серія: філологічні науки. - 2017.- Вип. 162. - С. 168-175

  Ткач Д.І. Розбудова правової держави: угорський досвід / Д.І. Ткач // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2017. - №4. - С. 126-136

  Ткач Д.І. Становище та соціальна роль української національної меншини в Угорщині / Д.І. Ткач // Зовнішні справи. -2017.- Вип. 6. - С. 16-21

  Ткач Д.І. Політико-правовий аспект становища української національної меншини в Угорщині /Д.І. Ткач // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.-2017.-№3.-С. 90-97

  Ткач Д.І. Політика офіційної Угорщини щодо національної автономії у сусідніх країнах: правда та домисли / Д. І. Ткач // Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР: Аналітичний огляд. -2017.- №9 (72). - 17.05.2017. - С. 44-57

  Ткач Д.І. Чи дійсно офіційний Будапешт підтримує угорський сепаратизм в Україні? / Д. І. Ткач // Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР: Аналітичний бюлетень. - 2017.- №12(75). - 30.06.2017. - С. 45-56

  Ткач Д.І. Роль суб'єктивного чинника у зовнішній політиці України за часів президента В.Ф. Януковича /Д.І. Ткач //Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal.-2017.-№3(15)

  Ткач Д.І. Угорщина - тернистий шлях до правової держави / Д.І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". -2017.- Вип. 26. - С. 35-43

  Ткач Д.І. Введення візового режиму з Росією: політико-правовий аспект // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - № 27. - С. 94 - 100

  Ткач Д.І. Угорський шлях до євроінтеграції / Д.І. Ткач // Зовнішні справи. - 2017.-Вип. №1. - С. 21-25

  Терещук М. І. Брендингові технології у реалізації національних інтересів держав Центрально-Східної Європи на міжнародній арені: монографія / М. І. Терещук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 152 с.

  Терещук В.І. Медійна складова «м’якої сили» України як елемент національної безпеки: концептуальний вимір / В. І. Терещук // Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки.- 2017.- Вип.13 http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3012/2701

  Терещук В.І. Масові комунікації: навчальний посібник / В.І. Терещук.- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017.-200 с.

  Терещук М. І. Роль технологій національного брендингу у просуванні національних інтересів республіки Польща / М. І. Терещук ; Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки.- м. Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016.- 11. - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2908/2607

  Терещук М. І. Політичні аспекти формування бренду Білорусі / М. І. Терещук ; Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.- м. Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016. - http://www.iir.edu.ua/uploads/files/АПМВ_2016_Ч_1_Аспіранти.pdf

  Терещук М. І. Політика національного брендингу Чеської Республіки: інституціональні та програмні аспекти / М. І. Терещук ; Імплементація в Україні європейського досвіду інформаційно-комунікаційного забезпечення органів місцевої влади та самоврядування матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (20 травня 2016 р.).- м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. - http://eenu.edu.ua/sites/default/files/Files/konferenciya_20.05.16_0.pdf

  Довгич В.А. Новина - універсальний жанр ЗМІ / В.А. Довгич.// К.: Укртелерадіопресінститут. - 2016.

  Терещук М. І. Особливості брендингової політики Болгарії та Румунії ; Політичне життя.- Донецький національний університет, 2016.- 1-2. - http://jpl.donnu.edu.ua/article/view/2678/2712

  Момот Н.М. Бінарність у творчості Т. Шевченка: текст і візуальний ряд / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 10 - 15.

  Лободаєв В.М. Селянський повстанський рух 1917 - 1921 рр. Етапи розвитку, організація, тактика та озброєння/ В.М. Лободаєв // Історія українського війська. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. - С. 346 - 354

  Лободаєв В.М. Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух 1917 - 1921 рр./ В.М. Лободаєв // Історія без цензури. Том. 8. На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914-1921 років. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. - С. 288 - 351

  Ткач Д.І. Лібералізація господарської діяльності в Угорщині як перший крок на шляху економічних трансформацій (досвід 90-х років ХХ сторіччя) / Д. І. Ткач // Вчені записки Університету "КРОК". - 2016.- Вип. 43. - С. 33-43

  Ткач Д.І. Міжнародно-правовий аспект зовнішньої політики України за президента В.А. Ющенка / Д. І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 24. - 2016. - С. 79-89

  Ткач Д.І. Взаємодія церкви та політики (аналіз угорського досвіду) / Д. І. Ткач // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 50. - С. 23-28

  Ткач Д.І. Дипломатія конкретних справ / Д. І. Ткач //Зовнішні справи.- 2016. -№4.- С. 58-61.

  Ткач Д.І. Туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку держави (на прикладі досвіду Угорщини та Греції) / Д. І. Ткач, В. І. Цибух // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 50. - С. 48-52

  Ткач Д.І. Дипломатичний протокол та етикет (Із практичної роботи досвідченого дипломата) / Д. І. Ткач //Наукові праці МАУП.- 2016.- Вип.49.-С.51-55

  Ткач Д.І. Уроки угорської революції 1956 року / Д. І. Ткач // Зовнішні справи. - 2016.-№9.-С.19-23

  Ткач Д.І. Формування ринкової фінансово-кредитної системи в Угорщині (досвід 90-х років ХХ сторіччя) // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 44.- С. 24-34

  Ткач Д.І. Шлях Угорщини до євроатлантичної інтеграції (політико-правовий аспект) / Д.І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016.-Вип. 25. - С. 113-124.

  Ткач Д.І. Роль суб'єктивного чинника у зовнішній політиці України за часів Президента Л.М. Кравчука / Д. Ткач // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal.-2016.- Vol.04(12) - С.41

  Ткач Д.І. Візити на найвищому та вищому рівні (Українська та Угорська практика) / Д. І. Ткач //Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. - 2016.-№2(43).-С.52-57

  Ткач Д.І. Тернистий шлях зовнішньої політики України /Д.І. Ткач // Освіта регіону. Політологія Психологія. Комунікації.-2016.-№3 (44).-С.58-65

  Ткач Д.І. Зовнішня політика України на зламі тисячоліть (погляд зсередини) / Д. І. Ткач // Зовнішні справи. - 2016.-№8.-С.42-47

  Терещук В.І. «М’яка сила» Євросоюзу та євроінтеграційні прагнення України/ В.І. Терещук // Європейські студії в університетах України : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2016 року, м. Київ).- К: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016. - С. 181-183

  Терещук В.І. Віртуальна дипломатія України: проблеми та перспективи/ В.І. Терещук // Імплементація в Україні європейського досвіду інформаційно-комунікаційного забезпечення органів місцевої влади та самоврядування: матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (Луцьк, 20 травня 2016 р.).- Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. - С.28-33

  Терещук В.І. Роль мас-медій у формуванні порядку денного зовнішньої політики: теоретичні аспекти/ В.І. Терещук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини.- 2016.- 11(336). - http://fmv-visnyk.esy.es/2016/2016-11/12.pdf

  Терещук В.І. Програмні аспекти публічної дипломатії України / В.І. Терещук // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.- К.: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016. - Ч.1.-С.211-213

  Tereshchuk V. Non-MFA initiatives in the field of cultural diplomacy of Ukraine / V. Tereshchuk // Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty: Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia (Sladkovicovo, Slovak Republic, 28-29 oktobra 2016)..- Sladkovicovo: Vysoka skola Danubius, 2016

  Терещук В.І. Інституціональні аспекти публічної дипломатії України / В.І. Терещук // Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 5–6 серпня 2016 року).- Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2016

  Терещук В.І. Моделювання системи реалізації політики публічної дипломатії/ В.І. Терещук // Пріоритети розвитку суспільних наук у XXI столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8–9 квітня 2016 року).- Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016

  Терещук В.І. Політичні аспекти реалізації державного іномовлення в Україні/ В.І. Терещук // Politicus: науковий журнал.- 2016.- №3. - С.159-163

  Терещук В.І. Публічна дипломатія України: інституційні та програмні аспекти / В.І. Терещук // Politicus: науковий журнал.- 2016.- №2. - С.168-171

  Терещук В.І. Системний аналіз інституціонального забезпечення реалізації політики публічної дипломатії (на основі досвіду США)/ В.І. Терещук // Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки.- 2016.- 11. - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2909/2608

  Tereshchuk V. Ukrainian Practice of Virtual Diplomacy / V. Tereshchuk //Historia i Polityka/ Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu.- 2016.- 16(23). - С.89-100 http://apcz.pl/czasopisma/index.php/HiP/article/download/HiP.2016.014/9048

  Терещук В.И. Технологии электронного PR в деятельности политической партии /В.И. Терещук // Studia Humanitatis:International Scientific Research Journal .- 2016.- 2. - http://st-hum.ru/content/tereshchuk-vi-tehnologii-elektronnogo-pr-v-deyatelnosti-politicheskoy-partii

  Маруховський О.О. Геополітичні ідеї С.Рудницького крізь призму сучасності / О. О. Маруховський// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН Україн.- 2016.-№ 3-4.-С.372-378

  Терещук В.І. Інституціональні аспекти публічної дипломатії України / В.І. Терещук // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К.: Університет економіки та права "КРОК".-2016.-С.349-351

  Терещук М. И. Брендинговые технологии во внешней политике Украины: нормативные и организационные аспекты / М. И. Терещук ; Studia Humanitatis.- м. Москва, Автономная некоммерческая организация «Институт современных гуманитарных исследований», 2015.- 3. - http://st-hum.ru/node/313/

  Tereszczuk M. Media w aspekcie budowania swiadomosci marki narodowej. Wyzwania dla Ukrainy / M. Tereszczuk ; Politeja.- м. Краків (Польща), Uniwersytet Jagiellonski, 2015.- 34/1. - http://www.politeja.wsmip.uj.edu.pl/przegladaj-numery/-/journal_content/56_INSTANCE_4UZJ4avLqukk/15897341/98891795

  Терещук М. И. Эволюция концепта «брендинг» как инструмента обеспечения конкурентных преимуществ страны / М. И. Терещук ; Studia Humanitatis.- м. Москва, Автономная некоммерческая организация «Институт современных гуманитарных исследований», 2015.- 4. - http://st-hum.ru/node/357/

  Терещук М. И. Политика туристического брендинга страны как инструмент реализации национальных интересов: опыт стран Центрально-Восточной Европы / М. И. Терещук ; Studia Humanitatis.- м. Москва, Автономная некоммерческая организация «Институт современных гуманитарных исследований», 2015.- 2. - http://st-hum.ru/node/287/

  Маруховський О. О. Синтоїстська релігії як складова японських бойових мистецтв / О. О. Маруховський.- м.Переяслав-Хмельницький, 2015

  Чернозубкін І. О. Спосіб розширення можливостей комп'ютерної бази навчального закладу за рахунок віртуалізації / І. О. Чернозубкін.- м.Київ,Вища школа, 2015.- 4-5

  Далявська Т.П. Актуальні проблеми експлікації терміну "невизнана держава" в умовах появи нових державоподібних утворень / Т. П. Далявська // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015 . - С.301-302

  Ткач Д.І. Підходи до організації інноваційної діяльності у виші, як умови підвищення якості освіти / Д. І. Ткач // Вища школа. - 2015.- № 4-5 - С.13–19

  Ткач Д.І. Українсько-угорські відносини: нові виклики та загрози /Д.І.Ткач // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015.-С.516-519

  Ткач Д.І. Пам'яті Арпада Гьонца / Д. І. Ткач // Громада. Часопис товаривства української культури в Угорщині. - №4 - 2015. - С.12-14

  Терещук В.И. Проблема управления Интернетом как фактор международной и национальной информационной безопасности/ В.И. Терещук //Studia Humanitatis: International Scientific Research Journal.- 2015.- №2. - http://st-hum.ru/node/285/

  Терещук В.І. Роль Інтернету у процесах трансформації дипломатичної діяльності держави: досвід США та виклики для України/ В.І. Терещук // Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки.- 2015.-№6. http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2537/2255

  Терещук В.И. Роль технологий электронного PR во внешнеполитической сфере/ В.И. Терещук //Studia Humanitatis:International Scientific Research Journal.- 2015.- №3. - http://st-hum.ru/node/314/

  Терещук М.І. Використання транскордонних мас-медіа для формування національного бренду України / М. І. Терещук, В. І. Терещук //Економічний часопис-XXI (Economic Annals-XXI).- 2015.- 3-4 (2). - С.4-7 http://soskin.info/userfiles/file/2015/3-4_2_2015/Tereshchuk,Tereshchuk.pdf

  Терещук В.И. Электронный PR как инструмент формирования внешнеполитического имиджа Украины /В.И. Терещук //Studia Humanitatis:International Scientific Research Journal.- 2015.- №4. - http://st-hum.ru/node/351/

  Маруховський О. О. Актуалізація геополітичних ідей Ф.Ратцеля / О. О. Маруховський // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) .- К.: Університет економіки та права"КРОК", 2015. - С.328-331

  Маруховський О. О. Історія політичної думки / О. О. Маруховський .- м. Львів, м. Новий світ - 2000, 2014

  Чернозубкін І. О. Навчальна практика (Оператор комп’ютерного набору) / І. О. Чернозубкін.- Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 28 с.

  Довгич В.А. 1000 голосів Майдану // / В.А. Довгич.//ЄвроАтлантика. - Вип.№1. - 2014. - С. 26-58

  Терещук М.І. Особливості використання технологій електронного PR у політичній сфері // Слов'янський вісник: зб. наук. пр. / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету. - Рівне, 2014. - Вип. 18. - С. 110-114. - (Серія "Історичні та політичні науки").

  Терещук В.І. Терещук М.І. Електронний PR: навч. посіб. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 252 с. (гриф МОН).

  Маруховський О.О. Фур'є Франсуа Марі Шарль / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 670-671.

  Маруховський О.О. Уебстер Френк / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 645-646.

  Маруховський О.О. Тоффлер Елвін / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 639-640.

  Маруховський О.О. Масуда Йонезі / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 422-423.

  Маруховський О.О. Белл Деніел / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 58-60.

  Маруховський О.О. Інформаційного суспільства концепція / О.О. Маруховський // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 275-277.

  Маруховський О.О. Зародження та становлення нової науки про "суспільство знань" ("Knowledge Society") / О.О. Маруховський // Матеріали наук.-практ. конф. молодих учених "Актуальні проблеми сучасної наукової думки" (Київ, 14 листопада 2014 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 388-389.

  Маруховський О.О. Конфлікт цивілізацій у сучасному глобалізованому світі: геополітичний та релігійний виміри / О.О. Маруховський // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова / відп. ред. О.В. Бабкіна. - К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. - С. 148-154. - (Серія 22 "Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін") .

  Чернозубкін І. О. Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру / І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 229-237

  Далявська Т.П. Невизнані держави в контексті державного будівництва та міжнародного визнання / Т.П. Далявська // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 66. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 345-353.

  Далявська Т.П. Тенденції дослідження визнання / невизнання нових державоподібних утворень / Т. П. Далявська // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.394-396

  Рибак І.В. Історичні витоки сучасної суспільно-політичної кризи в Україні: спроби аналізу / І. В. Рибак, К. О. Полтавцева // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2014.- С.565-572

  Рибак І.В. Інформаційно-маніпулятивні технології / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. - Львів: Новий Світ - 2000, 2014. - С. 277

  Ткач Д.І. Влада та опозиція в Угорщині – зміна облич чи зміна курсу? / Д. І. Ткач // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - 2014. - Вип. 2. - С. 75-90

  Ткач Д.І. Українсько-угорські стосунки: погляд дипломата / Д. І. Ткач // Персонал. - №6. - 2014 - С. 75-90

  Довгич В.А. Книгодрукування та засоби масової інформації. Історія української культури / В.А. Довгич// К.: Наукова думка. - 2013. - С. 388-437

  Терещук М.І. Комунікативні аспекти просування національних інтересів на міжнародній арені // Дослідження світової політики: зб. наук. пр. - К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013. - Вип. 3 (64). - С. 156-164

  Терещук М.І. Національний брендинг як інструмент забезпечення інтересів держави у внутрішньому та зовнішньому політичному середовищі // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10-ти томах: т. 10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 158-177.

  Маруховський О.О. Міжнародно-інформаційний вимір вчення В.І. Вернадського про ноосферу (до 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського) / О.О. Маруховський // Матеріали Міжнар. наук. конф. "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри". - К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, 2013.

  Маруховский О.О. Непревзойденный вклад В.И. Вернадского в зарождение концепций и становление парадигм информационного и ноосферного обществ / Картунов О.В., Маруховский О.А. // В.И. Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в ХХІ веке: коллективная монография в 3-х т.: т. 1 / под науч. ред. А.И. Субетто и В.А. Шамахова. - СПб.: Астерион, 2013. - С. 516-527.

  Далявська Т.П. Інформаційна війна як технологія впливу на міжнародні відносини та долю невизнаних держав / Т. П. Далявська // Актуальні проблеми міжнародної інформації та міжнародних відносин Випуск V: збірник наукових праць / ред. Д. І. Ткач. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2013. -С.22-33

  Момот Н.М. Драматургія Т.Шевченка через призму літературної діяльності корифеїв українського театру (сценічний шлях: традиції та новаторство) / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.20-26

  Момот Н.М. Людиноцентризм творчості Т.Шевченка як концепція філософії буття (на матеріалі повісті "Несчастный") / Н.М. Момот // Наукові записки. Серія: Філологічні науки / ЦДПУ ім.В.Винниченка. - 2013.- Вип. 114. - С. 221 - 230.

  Ткач Д.І. Становлення та розвиток інституту прем’єр-міністра Угорщини новітньої доби (соціально-психологічний аспект / Д. І. Ткач // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. - 2013. - Вип. 1. - С. 75-93

  Лободаєв В.М. Україна та ГУАМ в сучасному геополітичному просторі/ В.М. Лободаєв, Є.В. Магда // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія/ за ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 148-157

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.

  Ткач Д.І. Соціально-психологічний феномен політичного лідерства (на прикладі прем'єр-міністрів Угорщини новітньої доби) /Д. І. Ткач // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.70-81

  Ткач Д.І. Інформаційна складова українсько-російських відносин у газовій сфері / Д. І. Ткач, В. Є. Зарубицький // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.113-130

  Ткач Д.І. Інформаційне забезпечення політики вступу Угорщини до європейських та євроатлантичних структур / Д. І. Ткач, Є. А. Каширець // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.131-147

  Маруховський О.О. Поняття та сутність інформаційного суспільства в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі / О. О. Маруховський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.28-40

  Маруховський О.О. Розробка Й.Масудою концепції інформаційного суспільства / О. О. Маруховський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.41-51

  Чернозубкін І.О. Системний аналіз інформаційного суспільства / І. О. Чернозубкін // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.52-69

  Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 90 с.

  Чернозубкін І.О. Рекомендації щодо застосування національних стандартів під час розробки інформаційних систем / І. О. Чернозубкін //Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: Зб наук праць.- Ун-т «КРОК», 2013.- Вип. 2. - С.152-159

  Трухачов О.І. Мета і сутність процесів взаємовпливу між засобами масової комунікації та державно-виконавчими установами / О. І. Трухачов // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.177-202

  Ткач Д.І. Чи є перспективи в України на членство в ЄС – погляд з Києва/ Д.І. Ткач //Громада. Часопис товаривства української культури в Угорщині.-2013.-№1

  Ткач Д.І. Як скоро українці зможуть вільно відвідувати Європу/ Д.І. Ткач //Громада. Часопис товаривства української культури в Угорщині.-2013.-№2

  Ткач Д.І. Політико-ідеологічний процес в Угорщині на сучасному етапі /Д.І. Ткач //Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз: монографія / за заг. ред. Ф. М. Рудича. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013.-С.330-347

  Маруховський О. О. Політологія / О. О. Маруховський.- м.Львів,Новий світ-2000, 2012

  Чернозубкін І. О. Цивільний захист: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін, М. Б. Сушак.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 125 с.

  Чернозубкін І. О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж / І. О. Чернозубкін ; Вчені записки Університету «КРОК».- Університет "КРОК", 2012.- Вип. 31. - С. 170-177.

  Маруховський О. О. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій / О. О. Маруховський.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 344 с.

  Терещук М.І. Використання PR-технологій у зовнішньополітичній стратегії України в сучасних умовах // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. - 2012. - Вип. 1. - С. 252-262.

  Маруховський О.О. Політологія. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для всіх спеціальностей / Картунов О.В., Маруховський О.О. - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2012. - 105 с.

  Маруховський О.О. Інформаційне суспільство. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація" / Маруховський О.О. - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2012. - 117 с.

  Маруховський О.О. Філософські аспекти традицій і ритуалів в практиці японських бойових мистецтв / Маруховський О.О. // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26-28.02.2012) [Електронний ресурс]. - Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди.

  Рибак І.В. Інформаційно-комунікативні виміри сучасного політичного маніпулювання / І. В. Рибак // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 57. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. - С.565-572

  Лободаєв В.М. Утворення ГУАМ в контексті трансформації пострадянського простору/ В.М. Лободаєв, Є.В. Магда // Гілея: науковий вісник. - 2012. - Випуск. 57. - С. 636 - 642.

  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації: монографія / О. І. Трухачов.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 200 с.

  Чернозубкін І. О. Модель управління інформацією з використанням хмарних технологій в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Чернозубкін //Зовнішня торгівля : Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК".- 2012.- Вип. 9. - С. 160-174.

  Ткач Д.І. Соціально-психологічний феномен політичного лідерства /Д.І. Ткач // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2012.-№13.-С.170-180

  Ткач Д.І. Роль особистого фактора у започаткуванні українсько-угорських стосунків /Д.І. Ткач //Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса .-2012.-№.-1.-С.70-82

  Терещук В.І. Електронний PR як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави: монографія / В. І. Терещук.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 200 с.

  Лободаєв В.М. Особливості російсько-китайської співпраці в енергетичних проектах у 2000 - 2005 рр. / В.М. Лободаєв, Є.В. Магда // Гілея: науковий вісник. - 2012. - Вип. 58. - С. 727 - 732.

  Лободаєв В.М. Організація Договору колективної безпеки (ОДКБ) як інструмент відновлення впливу Росії на пострадянському просторі / В.М. Лободаєв, Є.В. Магда // Гілея: науковий вісник. - 2012. - Випуск. 60. - С. 751 - 756

  Момот Н.М. Проводарі-мойсеї: власна трагедія – трагедія народу (В. Винниченко «Відродження націй» – на шляху до української державності) / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - Університет економіки та права «КРОК». - 2011. - С. 57-64

  Лободаєв В.М. Участь Вільного козацтва у селянському русі (травень - серпень 1918 р.)/ В.М. Лободаєв // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - 2011.- Вип. 20. -С. 70 - 78

  Ткач Д.І. Депутат повинен жити серед виборців / Д. Ткач // Політичний менеджмент. - 2011. - № 5. - С. 76-84

  Ткач Д.І. Політичний режим Угорщини / Д. І. Ткач // Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: монографія / за ред. проф. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. - С. 347–376.

  Ткач Д.І. Час дорослої доби / Д.І.Ткач // Громада. Часопис Товариства української культури Угорщини.-2011.-№5(115).-С.8-11

  Ткач Д.І. Розбудова українсько - угорських стосунків: спогади українського дипломата/ Д.І.Ткач // Громада. Часопис Товариства української культури Угорщини.-2011.-№5(115).-С.10-12

  Ткач Д.І. Перше посольство України в світі: спогади українського дипломата/ Д.І.Ткач // Громада. Часопис Товариства української культури Угорщини.-2011.-№2(112).-С.14-16

  Ткач Д.І. Інститут президентства в Угорщині новітньої доби /Д.І.Ткач // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.-2011.-№1(51).-С.93-109

  Лободаєв В.М. Зародження вільнокозачого руху на Звенигородщині (березень - серпень 1917 р.) / В.М. Лободаєв, Г.П. Савченко // Гілея: науковий вісник. - 2011. - Випуск. 47. - С. 38 - 56

  Лободаєв В.М. Діяльність загонів Вільного козацтва восени 1917 р. / В.М. Лободаєв // Гілея: науковий вісник. - 2011. - Випуск. 53. - С. 64 - 72.

  Лободаєв В.М. Відродження козацтва в Українській Державі П. Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.) // Гілея: науковий вісник. - 2011. - Випуск. 54. - С. 102 - 110

  Лободаєв В.М. Катеринославський кіш Вільного козацтва (1917 - 1918 рр.) / В.М. Лободаєв, Г.П. Савченко // Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини: Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції (25 травня 2011 р., м. Дніпропетровськ). - К., 2011. - С. 229 - 236

  Лободаєв В.М. Енергетичний фактор в історії України (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) / В.М. Лободаєв, Є.В. Магда // Етнічна історія народів Європи. - Випуск 35. - 2011. - С. 73 - 80

  Чернозубкін І. О. Підхід до оцінювання безпекового середовища при вирішенні питань оборонного огляду. / І. О. Чернозубкін ; Політичний менеджмент.- Український науковий журнал, 2010.- №4 43. - С. 113-123.

  Чернозубкін І. О. Обґрунтування політико-економічної доцільності участі у миротворчих операціях. / І. О. Чернозубкін ; Вчені записки Університету «КРОК».- Ун-т економіки та права «КРОК», 2010.- Вип. 21. - С.21-27.

  Лободаєв В.М. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917–1918 рр.: монографія. – К.: Темпора, 2010. – 672 с.

  Довгич В.А. Борис Тарасюк. Історія українського парламентаризму: Від до парламентських форм організації політичного життя до сьогодення / В.А. Довгич // К.: Дніпро. - 2010. - С. 677-679.

  Ткач Д.І. Дипломатичний протокол в Угорській Республіці: загальне та особливе / Д. І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2010. - Вип. 16. - С. 226-23

  Чернозубкін І. О. Евристичний метод обробки інформації із різнорідних джерел / І. О. Чернозубкін ; Вчені записки: Збірник наукових праць УЕП «КРОК».- Університет "КРОК", 2009.- Вип. 19. - С.251-257

  Довгич В.А. Борис Тарасюк: Штрихи до портрета / В.А. Довгич // К.: НРУ. - 2009. - С.40

  Момот Н.М. Українська мова для економістів:Практичний курс / Н. М. Момот. - 2009

  Момот Н.М. Щоденниковість та автобіографізм у повісті Т. Шевченка «Близнецы» (філософська інтерпретація) / Н. М. Момот // Слово і час .- 2009. - № 8.- С. 70-85

  Ткач Д.І. Українсько-угорські відносини новітньої доби / Д. І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2009. - Вип. 15. - С. 78-89

  Лободаєв В.М. Козацькі реформи гетьмана Павла Скоропадського: сутність, етапи впровадження, причини поразки/ В.М. Лободаєв // Правничий вісник Університету "КРОК.- 2009. - Вип 4. - С. 70-86

  Рибак І.В. Концептуалізація поняття "політична інформація" як ключового елементу політичної комунікації / І. В. Рибак // Національні економіки в глобальному економічному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 16-17 квітня 2008 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008 . - С.228-232

  Лободаєв В.М. Правоохоронна діяльність загонів Вільного козацтва в умовах загострення суспільно-політичної кризи в Україні восени 1917 року/ В.М Лободаєв //Правничий вісник Університету "КРОК".-2008. - Вип 3. - С. 11-24

  Маруховський О. О. Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні засади / О. О. Маруховський.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.

  Чернозубкін І. О. Основи інформатизації суспільства / І. О. Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.

  Рибак І. Проблеми легітимації та делегітимації політичної влади в Україні: спроби аналізу / І. Рибак // Міжнародний бізнес в інформаційну епоху: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 24 квітня 2007 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007 . - С.266-269

  Ткач Д.І. Будапешт-гаряча осінь 2006 року: Спочатку про перебіг подій /Д.І.Ткач // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.-2009.-№35.-С.144-165

  Ткач Д.И. Общая Европа, общая память / Д.И. Ткач // Венгерский курьер.-2006.-№100.-С.5-6

  Ткач Д.І. Особливості становлення українсько-угорських міждержавних відносин /Д.І. Ткач // Угорщина: спільне минуле та сьогодення : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) / відп. ред. В. А. Смолій.- К.: Ін-т історії України НАН України, 2006.-С.230-239

  Момот Н.М. Шевченків Щоденник: жанрова гетерогенність як стратегія тексту / Н.Момот // Слово і час. – 2005. – №3. – С. 20-28.

  Момот Н.М. Постать Т. Шевченка як феномен української культури: філософська інтерпретація творчості /Н.М. Момот //Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення): Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції (Львів, 14-15 листопада 2013 р.).-Львів:ЛДУ БЮД, 2013.-С.344-346

  Ткач Д.І. Людський фактор у розвитку освіти Угорщини ХХІ століття /Д.І. Ткач // Людина і політика.- 2004.-№1 (31).-С.27-32

  Tkach D. Przemiany w wegierskiej oswiacie / Dmytro Tkach // Oswiata i Wychowanie.- 2004.- 6 (760).- С. 20-22

  Ткач Д.І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: монографія/ Д. І. Ткач. - К.: МАУП, 2004. - 480 с.

  Ткач Д.І. Вступ до НАТО - перший етап інтеграції Угорщини до європейських та євроатлантичних структур / Д. І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2003. - Вип. 8. - С. 231-242

  Ткач Д.І. Державні Збори Угорської Республіки (досвід посттоталітарного парламентаризму) /Д.І. Ткач // Наукові праці МАУП. Актуальні питання політології.- 2003.- С.34-45

  Ткач Д.І. Уряд Угорської республіки в умовах глобалізації (досвід новітньої доби/Д.І. Ткач // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Серія "Питання політологія".-2003.-№5.-С.374-385

  Ткач Д.І. Формування соціально-класової структури громадянського суспільства в Угорщині в період постсоціалістичної трансформації / Дмитро Ткач // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН .-2003.-№4

  Ткач Д.І. Місцеві органи самоврядування в Угорській Республіці: вибори, функціонування, фінансування (досвід посттоталітарної доби)/ Д.І. Ткач // Людина і політика. - 2003. - № 2. - С. 135-144.

  Ткач Д.І. Реформування політичної системи Угорської Республіки в останні десятиріччя ХХ століття: історичні передумови політичних трансформацій /Д.І. Ткач // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного Університету. -2003. - Вип. XVI. - С. 267-281

  Ткач Д.І. Корупція як корозія постсоціалістичного суспільства та держави (методологія дослідження, правовий аспект, міжнародні оцінки) / Д.І. Ткач // Персонал. - 2003. - № 6. - С. 10-18

  Ткач Д.І. Інститут президентства в Угорській Республіці та Україні - практика здійснення повноважень (спроба порівняльного аналізу)/ Д.І. Ткач // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. -2003. - № 1. - С. 455-463

  Ткач Д.І. Угорський досвід комунікації між державою та громадянським суспільством/ Д.І. Ткач // PR в органах державної влади та місцевого самоврядування: монографія. - К., Сімферополь: МАУП, 2003. - С. 215-222

  Ткач Д.І. Угорщина. Соціальну систему - в рівень вимог ринку / Д.І. Ткач// Віче.-2003.-№12.-С.57-61

  Ткач Д.І. Співвітчизники за кордоном. Захист прав угорської національної меншини в сусідніх державах - один із головних пріоритетів зовнішньої політики Угорщини /Д.І. Ткач // Політика і час.-2003.-№12.-78-87

  Ткач Д.І. Процес інтеграції Угорщини до Європейського Союзу / Д. І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2002. - Вип. 7. - С. 176-185

  Ткач Д.И. Трансграничное сотрудничество: украинское измерение/ Д.И. Ткач // Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу : матеріали Всесвітньої конференції (Київ, 24 травня 2002 р.). - К. : МАУП, 2002. - С. 175-179

  Ткач Д.И. Фундамент парламентской демократии (сравнительный анализ избирательного законодательства Украины и Венгерской Республики)/ Д.И. Ткач // Персонал. - 2002.- № 2. - С. 4-10

  Ткач Д.І. Угорська рапсодія "Плану Сечені"/ Д.І. Ткач// Віче.-2002.-№8.-С.16-20

  Ткач Д.І. Політико-правові основи інституту президентства в Угорській Республіці та Україні (спроба порівняльного аналізу/ Д.І. Ткач // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. -2002. - № 4. - С. 133-146

  Ткач Д.І. Інститут президентства в Угорщині/ Д.І. Ткач // Трибуна. - 2002. - № 3-4. - С. 20-23.

  Ткач Д.І. Політико-правові аспекти місцевого самоврядування в Угорській Республіці/ Д.І. Ткач // Людина і політика. - 2002. - № 6. - С. 133-147

  Ткач Д.І. Політична еліта Угорщини. Хто вона?/Д.І. Ткач// Віче.-2002.-№8.-С.45-48

  Ткач Д.І. Україна - НАТО. Зроблено багато, але зробити потрібно ще більше/ Д.І. Ткач // Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. - 2002. - Вип. 9. - С. 53-59.

  Ткач Д.І. Адаптація населення Угорщини до життя на мікрорівні в умовах глобалізації / Д.І. Ткач // Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу : матеріали Всесвітньої конференції (Київ, 24 травня 2002 р.).- К.: МАУП, 2002. - С. 116-128

  Ткач Д.И. Представительская демократия на постсоветском пространстве: нужны новые подходы/ Д.И. Ткач // Вестник кыргызско-российского славянского университета. - 2002. - № 4. - С. 16-20

  Ткач Д.И. Институт государственных секретарей - венгерский опыт на фоне украинских начинаний/ Д.И. Ткач // Персонал. - 2001. - № 8. - С. 14-18

  Ткач Д.І. Українська національна меншина в Угорщині/ Д.І. Ткач // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". - 2001. - Вип. 5. - С. 58-62

  Ткач Д.І. Угорська національна меншина в Україні (від чинника розбрату до запоруки дружби та співробітництва)/ Д.І. Ткач // Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. - Львів. - 2001.- Вип. 6. - С. 37-42

  Організація та функціонування політичних систем і режимів //Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг /В. М. Бебик та інші. - К.: МАУП, 2001. - С. 20-33

  Ткач Д.І. Перший серед перших (до десятиріччя українсько -угорських стосунків) / Д. І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2001. - Вип. 5. - С. 213-224.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.