Наукові публікації кафедри державно-правових дисциплін

 

  Шамара С. Класократичне “Громадянське суспільство” за Липинським (або як не втратити державу в обставинах популізму?) / С.Шамара, О.Корнієнко // Місто на «Че». – 2020. – 31 січня [Електронний ресурс]. - https://mistonache.ck.ua/announcements/169-klasokratichne-gromadyanske-suspilstvo-za-lipinskim-abo-yak-ne-vtratiti-derzhavu-v-obstavinah-populizmu

  Horielova V. To the question of compliance with the requirements of morality on the internet regarding the professional activity of a advocate/ V. Horielova // Актуальні проблеми сучасної науки та освіти.-2020.-№2.-С.38-

  Скоморовський В.Б. Особливості вітчизняного державотворення в умовах СРСР / В. Б. Скоморовський. - Івано-Франківськ :Видавець Кушнір Г.М., 2020. - 168 c.

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС у республіках зі змішаною формою правління / Л. І. Баликіна-Галанець // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (частина ІІ): матеріали конференції (30-31 січня 2020 року): . - К.:МЦНД. - 2020. - С. 48-50

  Шишка Р.Б. Окремі зауваження щодо регулювання договорів в ЦК України / Р. Б. Шишка // Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 28 лютого 2020 р.) / редкол. В.П. Маковій та ін. - Одеса: ОДУВС, 2020. - С. 19-20

  Шишка Р.Б. Комерціалізація інновацій / Р. Б. Шишка // Інноваційний розвиток правової в умовах модернізації суспільства: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, НАУ, 28 лютого 2020 р.). Том 2. - Тернопіль: Вектор, 2020. - С. 291-293

  Шишка Р.Б. Принципи цивільного права та засади цивільного законодавства / Р. Б. Шишка // Цивільне право України: нові виклики та перспективи розвитку : матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф., присвяченій 98-річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор.АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 28 лют. 2020 р.). - Харків: Право, 2020. - С. 61-65

  Шишка Р Б. Роздуми щодо кодифікації цивільного законодавства / Р. Б. Шишка // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (Харків, 22 травня 2020 р.). - Харків: Пановс, ХНУВС, 2020. - С. 83-88

  Вихрист С.М. Право навколишнього середовища Європейського Союзу / С. М. Вихрист, М. О. Мєдвєдєва // Основи права Європейського Союзу : підручник / [Л. І. Адашис, Т.М. Анакіна, С.М. Вихрист та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун т ім. В. Н. Каразіна. - 2 ге вид., перероб. і доп. - Харків: Право, 2020. - С. 419-471

  Григорчук М.В. LEGAL STATUS OF THE PROSECUTOR IN THE COMMERCIAL proceedings of UKRAINE AND PRACTICE of ECHR / М. В. Григорчук // Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union. - Miskolc: Law Faculty of the University of Miskolc, 2020. - С. 549-565

  Загребельна Н.А. Основні підходи до розуміння поняття правової системи / Н. А. Загребельна, А. Б. Талимончик // The scientific heritage. - 2020. - № 47 v.4. - С. 9-11

  Гіжевський В.К. Проблематика правового забезпечення державної енергетичної політики України / В.К. Гіжевський // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України (м. Вінниця, 8-9 квітня 2020 року): у 2-х т. Т.1. Ч.1. - Тернопіль: "Крок". - 2020. - С. 29-32

  Shyshka Roman. Тhe world in 2020: what are the threats to humanity? / Roman Shyshka, Maxym Tkalych // Аmazonia Investiga. - 2020. - № 26, V.9. - С. 3-5

  Загребельна Н.А. Аналіз основних причин неефективного виконання урядом України взятих на себе зобов'язань у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина / Н. А. Загребельна // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 3

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з парламентською формою правління / Л. І. Баликіна-Галанець, І. І. Баликін // Topical issues of the development of modern science: abstracts of the 6th International scientific and practical conference (12-14.02, Sofia, Bulgaria). - Publishing House “ACCENT”, 2020. - С. 231-240

  Загребельна Н.А. Тлумачення як спосіб виявлення та усунення юридичних колізій / Н. А. Загребельна // World Development of Science and Technology: Abstracts of II International Scientific (May 18-19, 2020). Chicago, USA, 2020. - PP.133-134

  Загребельна Н.А. Зміст державної політики у сфері забезпечення та реалізації прав та свобод людини і громадянина / Н. А. Загребельна // Весняні наукові зібрання - 2020: матеріали ХLV Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції. (м. Суми, 22 травня 2020 року). Ч.4. - Суми, 2020. - С. 47-51

  Загребельна Н.А. Сприйняття права у суспільстві / Н. А. Загребельна // Сучасний вимір держави і права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15-16 травня 2020 р.). - Львів, 2020

  Horielova V. Communication of morality and law in the legal state / V. Horielova // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі:матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 29 травня 2020 р.). Частина 1. - Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2020. - С. 10-11.

  Гіжевський В.К. Сучасний стан та перспективи розвитку приватної детективної діяльності в Україні / В. К. Гіжевський, О. Ю. Кондрашов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 143-150

  Француз А.Й. Траєкторія Центральної та Східної Європи у 20-21 століттях: виклики процесу глобалізації, гібридні небезпеки (політичні та правові аспекти) / А. Й. Француз // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 6-15

  Француз А.Й. Проблеми і перспективи розвитку та функціонування медіації у вітчизняних судах / А. Й. Француз, О. І. Бабат // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. у-друці

  Француз А.Й. Механізми адаптації законодавства України до правової системи Європейського Союзу / А. Й. Француз, К. Ю. Лазебна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 66-76

  Француз А.Й. Правові основи банківської системи в Україні / А. Й. Француз, О. М. Бойченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 108-115

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (змішані республіки)(частина 2) / Л. І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 25-33

  Корольова В.В. Корпоративні права держави та їх захист (проблемні питання) / В. В. Корольова, В. О. Кодь // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 85-91

  Корольова В.В. Сучасний стан системи земельного законодавства України та її розвиток в умовах євроінтеграції / В. В. Корольова, А. Ф. Кисляк // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 125-132

  Чернетченко О.М. Правові засади вдосконалення податкового законодавства України у відповідності до вимог міжнародних стандартів як основоположний чинник побудови ефективної податкової системи / О. М. Чернетченко // Інноваційні підходи до правового регулювання суспільних відносин:науково-практичний дискурс: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2020 р ). - Київ:иївський кооперативний інститут бізнесу і права, 2020

  Скоморовський В.Б. Проблеми законотворчого процесу в Україні, удосконалення та підвищення правової культури учасників законотворчого процесу в Україні / В. Б. Скоморовський, С. О. Якименко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 13-22

  Самань В.В. Щодо проблем правового регулювання виконання трудової функції працівником поза приміщенням роботодавця / В. В. Самань // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 69-79

  Олійник О.Б. Роль держави в регулюванні корпоративних відносин в Україні / О. Б. Олійник, М. С. Задніпровський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 80-85

  Олійник О.Б. Рейдерське захоплення як спосіб привласнення майна / О. Б. Олійник, В. О. Вашеняк // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип.39. - С. 51-59

  Гіжевський В.К. Правовий статус дитини як суб'єкта аліментних зобов'язань / В. К. Гіжевський, М. В. Кучерук, В. А. Заремба // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 39. - С. 60-68

  Шишка Р.Б. Кодифікація цивільного законодавства / Р. Б. Шишка // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 39. - С. 33-40. - ISSN 2312-7686

  Француз А.Й. Світові тенденції внутрішнього переміщення та міжнародний досвід вирішення проблем / А. Й. Француз, А. Ю. Гольцева // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 23-32

  Француз А.Й. Міжнародний тероризм, його прояви у веденні гібридної війни як нова загроза безпеці сучасного світу / А. Й. Француз, І. В. Разумей // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 6-12

  Француз А.Й. Особливості становлення приватної детективної діяльності в Україні у порівнянні із зарубіжними країнами / А. Й. Француз, Д. Ю. Тукало // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. -Вип.38. - С. 133-142

  Француз А.Й. Правовий статус суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у сфері надання послуг з охорони фiзичної особи або майна, проблеми і виклики / А. Й. Француз, А. В. Козак // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип.38. - С. 116-124

  Француз А.Й. Правове регулювання приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні: стан, проблеми, перспективи / А. Й. Француз, Г. А. Довгань // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип.39. - С. 86-93

  Мазур О.В. Розумні строки розгляду справ у кримінальному процесі України / О. В. Мазур // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 39. - С. 95-102

  Яремко Г.З. КК України vs COVID-19 (кваліфікація порушень населенням карантинних заходів) / Г. З. Яремко, Н. Є. Маковецька // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 39. - С. 103-112

  Міщук М.С. Незаконне збагачення - альтернативний погляд на криміналізацію діяння / М. С. Міщук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 39. - С. 113-121

  Horielova V. Ethical and legal principles of professional activity of a private detective on the internet / V. Horielova // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. -Вип. 38. - С. 151-157

  Horielova V. To a question about moral postulates in separate branches of professional activity/ V.Horielova // Актуальні дослідження правової та історичної науки (вип.21): матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (9 квітня 2020 р.): збірник тез доповідей.-Тернопіль, 2020.- С.3-4

  Horielova V. To the question "moraliti in medical activiti: the legal aspect"/ V. Horielova // Міжнародний центр науки і досліджень. - 2020. - №2. - С. 35-

  Корольова В.В. Правове регулювання трансплантації органів в Україні / В.В. Корольова, Ю.М. Ященко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/133

  Христюк І.В. Проблематика діяльності державної виконавчої служби / І.В. Христюк, В.В. Корольова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/272

  Баликіна-Галанець Л.І. Процес вивчення юридичної англійської мови: актуальні проблеми / Л.І. Баликіна-Галанець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/90

  Доляновська І.М. Сучасні перспективи розвитку медіації в процесі здійснення суддями професійної діяльності в Україні / І.М. Доляновська, О.О. Походжай // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/97

  Івженко О.О. Законодавче забезпечення паліативної допомоги в Україні / О.О. Івженко, В.В. Корольова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/101

  Олійник О.Б. Особливості спадкування житла за законодавством України та зарубіжних держав / О.Б. Олійник, Є.С. Кривов'яз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/105

  Олійник О.Б. Теоретико-правові засали визначення прав суб’єктів господарювання / О.Б. Олійник, К.В. Птушкіна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/112

  Француз А.Й. Вплив карантинного та пост карантинного періодів на роль та місце інформаційної безпеки / А.Й. Француз, А.С. Істоміна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/109

  Француз А.Й. Співробітництво суб’єкта приватної детективної діяльності з оперативними підрозділами органів Національної поліції України / А.Й. Француз, Б.О. Носенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/111

  Француз А.Й. Інститут приватної детективної діяльності в Польщі: теоретико-правові аспекти / А.Й. Француз, Ю.К. Тупіченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/127

  Француз А.Й. Медіація як спосіб захисту прав суб’єктів господарювання / А.Й. Француз, А.В. Яновська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/131

  Доляновська І.М. Застосування навичок медіатора як складова професійної компетентності керівника навчального закладу / І.М. Доляновська, Л.О. Гурінова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/114

  Sheliazhenko Yu.V. Conflict bias and vision of liberal peace management through mediation / Yu.V. Sheliazhenko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК". 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/180

  Hassan E.S.H. The role of the leader in team building / E.S.H. Hassan, A.H. Lotariev, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/238

  Француз А.Й. Сучасна українська культура як напрямок розвитку держав / А.Й. Француз, С.І. Єлісєєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/137

  Balykina-Halanets L. Features of the constitutional and legal status of parliaments in the mixed european republics / L. Balykina-Halanets // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 42-44

  Бабенко В.В. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: історія і сучасність / В.В. Бабенко, В.К. Гіжевський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 52-55

  Кондрашов О.Ю. Особливості використання та шляхи імплементації зарубіжного досвіду приватної детективної діяльності у національне законодавство України / О.Ю. Кондрашов, В.К. Гіжевський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 82-85

  Остролуцький М.В. Спадковий договір : основи теорії / М.В. Остролуцький, В.К. Гіжевський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 99-102

  Француз А.Й. Правове регулювання приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні: стан, проблеми, перспективи / А.Й. Француз, Г.А. Довгань // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 120-122

  Шубіна І.А. Право на охорону здоров‘я та його правова природа / І.А. Шубіна, В.В. Корольова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 123-125

  Шеляженко Ю. Автономно-процесуальна модель права/ Ю. Шеляженко //Філософія права і загальна теорія права.-2019.-№1.-С.91-111

  Корнієнко О.О. Перше міністерство здоров’я України / О.Корнієнко, С.Шамара // Історічна правда. – 2019. – 14 листопада [Електорнний ресурс]. - https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/11/14/156539/

  Мазур О.В. Інноваційні технології, як засіб розвитку ефективної комунікації патрульних поліцейських / О. В. Мазур // Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: зб. матер-в ІІ Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю (Кривий Ріг, 07 лютого 2019 року) .-Кривий Ріг: ДЮІ МВС, 2019. - С. 256-258

  Мазур О.В. Причини неефективності судового контролю на досудовому розслідуванні / О. В. Мазур // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 23 травня 2019 р.) . - Харків: Право, 2019. - Вип. 10. - С. 172-175

  Мазур О.В. Проблеми використання показань свідків у кримінальному судочинстві / О. В. Мазур // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Мат. наук.-практ. конференції (м. Харків, 25 жовтня 2019 р.) . - Харків: Право, 2019. - С. 68-72

  Корольова В.В. Окремі аспекти забезпечення права людини на здоров'я в умовах збройних конфліктів / В. В. Корольова, І. А. Шубіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 27-37

  Tactical Features of Use of Special Knowledge in the Investigation of Torture Committed by Members of the National Police of Ukraine / Ihor M. Koval, Mariia M. KovaL, Anatoliy Yo. Frantsuz, Daria V. Koucherets, Viktoriia V. Shpiliarevych // Journal of Advanced Research in Law and Economics. - 2019. - № 1, V.10. - P. 263-273.

  The right to education of refugees / Maryna Dei, Tamara Kortukova, Vitalii Khodanovych, Karen Ismailov, Anatoliy Frantsuz // ASIA LIFE SCIENCES. The Asian International Journal of Life Sciences. - 2019. - Supplement 21(2) 28 december. - P. 505-516

  Француз А.Й. Перспективи запровадження інституту приватної детективної діяльності в Україні / А. Й. Француз, В. О. Галагоза // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 140-147

  Француз А.Й. Особливості становлення приватної детективної діяльності в України у порівнянні із зарубіжними країнами / Д.Ю. Тукало, А.Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 116-119

  Француз А.Й. Особливості надання послуг з охорони фізичної особи або майна суб‘єктами підприємницької діяльності в умовах сучасної України / А.В. Козак, А.Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 78-81

  Dolianovska Inna. The influence of political and economical factors on the rights of children in Ukraine and the world: characteristics and ways of warning / Inna Dolianovska // Scientific papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica. - 2019. - № 3(32). - С. 177-182.

  Comparative Legal Analysis of Educational Measures for Minors Who Have Committed an Administrative Offense in Kazakhstan and Ukraine / Gulmira B. Kozybaeva, Oleksii Yu. PiddubnyI, Ivan I. Balykin, Liudmyla I. Balykina-Halanets, Yaroslav N. Shatkovskyi // Journal of Advanced Research in Law and Economics. - 2019. - № 1,V.10. - DOI https://doi.org/10.14505//jarle.v10.1(39).28

  Вихрист С.М. Introduction of the EU model of EIA and SEA in Ukraine / С. М. Вихрист // Український часопис міжнародного права. - 2019. - № 2. - С. 56-59. - DOI https://doi.org/10.36952/uail.2019.2.56-59

  Вихрист С.М. Запровадження в Україні європейської моделі оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки / С. М. Вихрист // Виконання Україною міжнародних зобов'язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: ВГО "Українська асоціація міжнародного права", 2019. - С. 35-42

  Balykin I. Fighting joining of teens to destructive online communities / I. Balykin // Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Witelona w Legnicy. - 2019.-№3(32). - P. 83-95

  Horielova Veronika. Legal Clinic: A new look at education and upbringing in Ukraine / Veronika Horielova // Zeszyty naukowe Panstwowej Wyzszej Szko?y Zawodowej im. Witelona w Legnicy . - 2019. - № 32 (3). - С. 291-296

  Sheliazhenko Yurii. Academic autonomy and perspectives of interdisciplinary research:mathematical analysis of law / Yurii Sheliazhenko // Zeszyty naukowe Panstwowej Wyzszej Szko?y Zawodowej im. Witelona w Legnicy . - 2019. - № 32(3). - P. 155-162.

  Пенсійна система: підручник / В.І. Грушко, Ю.І. Скулиш, С.М. Лаптєв, В.Г. Фатхутдінов, А.Й. Француз, І.І. Румик, О.О. Пилипенко, Л.Д. Тулуш; За ред. В.І Грушка, Ю.І. Скулиш; Університет "КРОК". - 4-те вид., доп. і перероб. - К. : Майстер книг, 2019. - 512 с.

  Григорчук М.В. Правова характеристика як оціночна категорія в підходах до розуміння процесуального статусу суб'єктів захисту прав учасників господарських відносин / М. В. Григорчук // Право і Суспільство. - 2019. - № 5. - С. 11-18

  Гіжевський В.К. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: історія і сучасність / В. К. Гіжевський, В. В. Бабенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 34-40.

  Француз А.Й. Генезис глобальної системи антикорупційної боротьби / А. Й. Француз, М. М. Лященко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 34. - С. 6-22

  Олійник О.Б. Розвиток юридичної риторики в середні віки та епоху ренесансу / О.Б. Олійник // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 34. - С. 23-29

  Корнієнко О.О. Правова регламентація трудової діяльності малолітніх та неповнолітніх в часи Гетьманату / О.О.Корнієнко // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2019.- Вип. 34. – С.30-35.

  Доляновська І.М. Сучасні риси порушення конституційного права дитини на освіту в Україні / І.М. Доляновська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 34. - С. 36-43

  Lukianets V.S. «Soft-law» in providing of fair competition / V.S. Lukianets // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 34. - С. 60-72.

  Шишка Р. Б. Санкції в цивільному праві / Р. Б. Шишка // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 34. - С. 51-59.

  Horielova V. The ethics and morality of a private detective in the field of the legal requirements of the modern universe / V. Horielova // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 34. - С.105-113

  Гіжевський В.К. Спадковий договір: основи теорії / В. К. Гіжевський, М. В. Остролуцький // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 51-58

  Григорчук М.В. Теоретико-правова характеристика господарського суду / М. В. Григорчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 59-70

  Чернетченко О.М. Особливості правового регулювання фінансування нової моделі медичних послуг в системі охорони здоров`я / О. М. Чернетченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 114-121

  Самань В.В. Окремі аспекти нормативно-правового регулювання припинення трудових відносин із державними службовцями/ В.В.Самань// Правничий вісник Університету «КРОК».-2019.- Вип. 35.- С. 122–130

  Гіжевський В.К. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: історія і сучасність / В. К. Гіжевський, В. В. Бабенко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 131-139

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (змішані республіки) / Л. І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 38. - С. 25-33

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (президентські та парламентські республіки)(частина 1) / Л. І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 15-26

  Mishchuk M.S. European anti-corruption regulation and its implementation in the Central Europe: on the case of Poland / M. S. Mishchuk // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 35. - С. 71-76

  The doctrine of human rights in the field of private law relations: legal theoretical aspects /Veronica Yu. Horielova, Vasyl A. Omelchuk , Oleksandr F. Kalinichenko , Inna V. Naida and Yuliya V. Sagaydak //The Asian International Journal of Life Sciences.-2019.-21(2).-P.795-812

  Січевлюк В.А. Загальна, універсальна, спеціальна та виключна правосуб'єктивність: теоретичні аспекти та прикладні вияви / В. А. Січевлюк // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні науки.-2019.- Випуск 85. - С.4-16

  Француз А.Й. Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні / А.Й. Француз, І.В. Левішко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.705-709

  Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти гарантій організацій та діяльності бікамеральних парламентів ЄС / Т.А. Француз-Яковець // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.710-713

  Француз А.Й. Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становленні її державності, права, мови та культури (ІV–ХІ ст.). Частина ІІ / А.Й Француз, М.М. Корінний // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 5-18

  Frantsuz A. Problems of protection of the rights of the child in the conditions of ATO / A. Frantsuz, I. Balykin // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 19-28

  Тарасова І.В. Актуальні питання вдосконалення правового механізму захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в сфері освіти / І.В. Тарасова // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 90-95

  Француз А.Й. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект) / А.Й. Француз, К.О. Савчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 141-145

  Frantsuz A. The phenomenon of drug abuse among young people online: the legal aspect of counteraction / A. Frantsuz, T. Kurinna // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.702-704

  Frantsuz A. Social-legal aspects of education in the XXI century. Threats, hopes, incentives / A. Frantsuz // Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули: матеріали Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня 2018 р., Легниця, Польща) (у друці)

  Француз А.Й. Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становленні її державності, права, мови та культури (ІV-ХІ ст.) Частина І /А.Й. Француз, М.М. Корінний // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31 (у друці)

  Скоморовський В.Б. Предметно-дисциплінарний характер емпірично-теоретичного компоненту правових парадигм у правотворчості /В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2018 .-№ 6. Том 1. - С. 41-44

  Скоморовський В.Б. Перетворення суб'єктивного змісту правосвідомості як складник правових парадигм на ціннісне правове явище у парадигмально- правовій концепції держави і права/ В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. -2018.- № 35 том 1.- С. 12-15

  Француз-Яковець Т.А. Роль і місце парламенту в державно-правовому процесі України та Республіки Білорусь / Т.А. Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 56-62

  Француз-Яковець Т.А. Бикамерализм как основа развития демократии в государстве / Т.А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип.31 (у друці)

  Баликіна-Галанець Л.І. Теоретико-правовий аналіз громадянського суспільства в Україні та Республіці Білорусь / Л.І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018. - Вип. 31 (у друці)

  Григорчук М.В. Наукові підходи до розуміння сутності та природи спрощених проваджень / М.В. Григорчук, А.О. Моргунова // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018.-Вип. 31 (у друці)

  Григорчук М.В. Теоретико-правові засади досудового врегулювання господарських спорів / М.В. Григорчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 68-76

  Григорчук М.В. Особливості припинення договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх частин) / М.В. Григорчук, Ю.А. Зайцева // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.-Вип. 33 ( у друці)

  Григорчук М.В. Генеза та теоретико-правове обґрунтування правового захисту в пам'ятках римського права і Великій Хартії Вольностей / М.В. Григорчук // Право і суспільство. - 2018.- № 6. - С. 17-21

  Григорчук М.В. Теоретико-правове розуміння самозахисту як інструмента реалізації права на захист суб'єктом господарювання / М.В. Григорчук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.615-617

  Корольова В.В. Правове забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини: міжнародні та національні аспекти / В.В. Корольова, Л.О. Макас // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31 (у друці)

  Корольова В.В. Вдосконалення регулювання дискреційних повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування при здійсненні владних функцій у сфері земельних відносин / В.В. Корольова, А.О. Григоренко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Корольова В.В. Проблемні питання продовольчої безпеки в Україні / В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.636-638

  Горєлова В.Ю. Значення юридичної клініки для формування юристів нової генерації / В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 151-156

  Мазур О.В. Неприпустимість провокації злочину в діяльності правоохоронних органів / О.В. Мазур // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 157-162

  Леоненко І.В. Криміналістичне забезпечення доказування при розслідуванні злочинів / І.В. Леоненко // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 171-174

  Гіжевський В.К. Особливості вини у злочині, передбаченому ст. 291 Кримінального кодексу України / В.К.Гіжевський, І.В. Скірський // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018. - Вип. 31 (у друці)

  Доляновська І.М. Сучасні риси порушення конституційного права дитини на освіту в Україні / І.М.Доляновська // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018. - Вип.32 (у друці)

  Доляновська І.М. Захист особистих прав і свобод громадян нормами кримінального законодавства під час реалізації конституційного права на пересування / І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.625-627

  Олійник О.Б. Концепція риторичної аргументації як теоретико- методологічна основа розвитку юридичної риторики / О. Б. Олійник // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018. - Вип. 31 (у друці)

  Цивільне право України: підручник: У 2-х частинах. Ч. 2: Особлива / О.Є. Аврамова, В.В. Алямкін, Р.Б. Шишка[та інші]; за ред. проф. Р. Б. Шишки. - 2-ге вид. перероб. і допов.. - К.: Видавництво Ліра-К, 2018. - 994 с.

  Цивільне право України: підручник: У 2-х частинах. Ч. 1: Загальна / В.В. Алямкін, В.О. Басай, Р.Б. Шишка [та інші]; за ред. проф. Р. Б. Шишки. - 2-ге вид. перероб. і допов.. - К.: Видавництво Ліра-К, 2018. - 736 с

  Баликіна-Галанець Л.І. Право користуватися рідною мовою національних меншин та корінних народів України / Л.І. Баликіна-Галанець // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 594-595

  Баликіна-Галанець Л.І. Опозиція - невід’ємна частина демократичної держави / Л.І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 63-67

  Чернетченко О.М. Актуальні проблеми правового забезпечення діяльності приватних детективів / О.М. Чернетченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.717-718

  Француз А.Й. Захист прав і охоронюваних інтересів суб'єктів господарювання, як один із напрямків діяльності приватних детективів / Т.В. Грабенко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 610-612

  Француз А.Й. Права і свободи людини та громадянина: досвід гарантування та реалізації зарубіжних країн для України / О.В. Лисенко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.645-647

  Француз А.Й. Антикорупційний комплаєнс - інноваційний інструмент для боротьби з корупцією в Україні / М.М. Лященко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.647-651

  Француз А.Й. Розвиток і регулювання міграційних процесів в Україні / О.П. Мельничук, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.658 -661

  Француз А.Й. Про потребу збільшення функцій уповноваженого з виконання антикорупційної програми в Україні / В.С. Поліщук, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.668-670

  Француз А.Й. Детективні послуги, їх поняття та зміст, перспективи розвитку / С.В. Самойленко, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.676-678

  Француз А.Й. Охоронна діяльність, її поняття та зміст, шляхи удосконалення / Ю.М. Хміляр, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.714-716

  Frantsuz A. Countering Corruption: The Experience of the United Arab (part 1) / A. Frantsuz, M. Liashchenko // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 29-38

  Доляновська І.М. Актуальні проблеми законодавчого регулювання захисту безпритульних дітей в Україні / В.В. Атаманчук, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.588-590

  Доляновська І.М. Кримінологічні аспекти попередження вчинення терористичних актів як посягань на стан громадської безпеки / А.С. Бобров, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.596-598

  Корольова В.В. Особливості формування правового статусу військового капелана на сучасному етапі розвитку українського державотворення / М.М. Ващук, В.В. Корольова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.598-600

  Олійник О.Б. Кримінологічно-правові засади запобігання злочинності в процесі здійснення детективної та правоохоронної діяльності / Величко Г.О., Олійник О.Б.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018/- С. 600-601

  Доляновська І.М. Омбудсмен з прав дитини: актуальні проблеми його розвитку в Україні та світі / О.В. Гіфес, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.604-606

  Корольова В.В. Проблемні питання дискреційних повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування при здійсненні владних функцій у сфері земельних відносин / А.О. Григоренко, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.612-615

  Доляновська І.М. Кримінально-правові аспекти ризикової діяльності під керуванням штучного інтелекту / Д.З. Гусейнгулієва, І.М Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.617-620

  Олійник О.Б. Проблематика сурогатного материнства в українському законодавстві та в світлі персоналістичної біоетики / Демченко Я.Ю., Олійник О.Б. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 621-622

  Григорчук М.В. Особливості правового регулювання оренди комерційної нерухомості / А.Ю. Зайцева, М.В. Григорчук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 628-630

  Доляновська І.М. Колізії в кримінальному праві Т.С. Корченов, І.М Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.638-640

  Корольова В.В. Права дитини та їх класифікація / Є.О. Кочутенко, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.641-643

  Корольова В.В. Способи захисту прав дитини в Україні / І.А. Красюк, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.643-645

  Корольова В.В. Проблемні питання захисту прав і свобод дитини та їх прояви у сучасному суспільстві / Л.О. Макас, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.652-654

  Доляновська І.М. Особливості звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям / Б.С. Марченко, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 654-656

  Доляновська І.М. Сучасний стан захисту прав дітей в Україні / А.Ю. Мацик, І.М Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.656-658

  Міщук М.С. Участь громадськості в прийнятті рішень міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: реалії та проблемні питання / М.Л. Скакун, М.С. Міщук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.679-680

  Міщук М.С. Роль та види діяльності суб'єктів приватної детективної діяльності / О.С. Сотниченко, М.С. Міщук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.688-690

  Леоненко І.В. Історія розвитку споживчого кредитування в Україні / О.І. Трепак, І.В. Леоненко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.699-702

  Корольова В.В. Стандарти – це мова, що об’єднує. Чи так це насправді? / В.В. Корольова, Д.В. Ример // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 146-150

  Скоморовский В.Б. Правотворчество как практическое воплощение концепции правовых парадигм в теории государства и права / В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31.- (у друці)

  Скоморовський В.Б. Загальнотеоретичний контекст поняття "правові парадигми"/ В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 30.- С. 50-55

  Гіжевський В.К. Морально-етичні засади як один з основних елементів в професійній діяльності приватних детективів (слідчих) в зарубіжних країнах / М.Ю. Сміленко, В.К. Гіжевський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 681-683

  Гіжевський В.К. Правове регулювання забезпечення прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування / А.А. Остапюк, В.К. Гіжевський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 665-668

  Гіжевський В.К. Роль приватних детективів у мінімізації фінансових ризиків під час провадження господарської діяльності / А.М. Говорун, В.К. Гіжевський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 606-609

  Frantsuz-Yakovet's T. The main causes of bicameralism / T. Frantsuz-Yakovet's // Diplomacy and law:International Scientific Journal. - 2018. №1(4). - С. 218-225

  Француз А.Й. Поняття, правова природа та сучасний стан міграційних процесів в Україні / А.Й. Француз, О.П. Мельничук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - 5-11

  Чайковська Є.В. Генезис та перспективи утвердження та захисту конституційних прав і свобод дитини в Україні / Є.В. Чайковська, І.І. Баликін // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 30-35.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання забезпечення прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування / В.К. Гіжевський, А.А. Сиротюк // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 38-44

  Гіжевський В.К. Проблеми правового статусу суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi в галузi надання послуг з охорони фiзичної особи або майна в Україні / В.К. Гіжевський, Ю.О. Івахненко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 45-51

  Олійник О.Б. Правовий статус дитини в договорі сурогатного материнства / О.Б. Олійник, Я.Ю. Демченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 52-57

  Корольова В.В. Право дитини на відшкодування моральної шкоди як один із способів захисту її особистих немайнових прав / В.В. Корольова, І.А. Красюк // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 58-63

  Корольова В.В. Порівняльно-правовий аналіз механізмів набуття правової охорони на торговельні марки в Україні та деяких країнах-учасницях ЄС / В.В. Корольова, В.В. Кресан // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 64-70

  Леоненко І.В. Шляхи вирішення проблем кредитування фізичних осіб / І.В. Леоненко, О.І. Трепак // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 80-87

  Доляновська І.М. Правові проблеми розвитку інституту Уповноваженого Президента з прав дитини в Україні / І.М. Доляновська, О.В. Гіфес // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 95-103

  Доляновська І.М. Колізії в тлумаченні поняття "громадська безпека" в законодавстві України та правовій науці / І.М. Доляновська, А.С. Бобров // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 111-116

  Скоморовський В.Б. Охоронна діяльність, її поняття та зміст, шляхи удосконалення / В.Б. Скоморовський, Ю.М. Хміляр // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.-Вип. 32.- С. 117-122

  Скоморовський В.Б. Захист прав дітей як об'єкт координаційно-управлінської діяльності владних інституцій / К.О. Польовик, В.Б. Скоморовський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 670-671

  Шеляженко Ю.В. Звіт про участь у Міжнародній конференції з кримінального права у Оксфорді: обмін знаннями і погляд на Україниу / Ю.В. Шеляженко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 123-129.

  Григорчук М.В. Загальнонаукові підходи до розуміння захисту як універсального інструменту відновлення порушеного права / М.В. Григорчук // Часопис Київського університету права. -2018.- № 3.-С. 29-32

  Мазур О.В. Щодо кримінально-правової заборони провокації злочинів/ О.В. Мазур //Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійнодіючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 26 жовт.2018 р.). – Харків : Право, 2018. – Вип. 10 (ювіл.). – С.229-231

  Доляновська І.М. Особливості юридичної (кримінальної) відповідальності за корупційні правопорушення / В.О. Сорокопуд, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.686-688

  Француз А.Й. Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні/ І.В. Саламахіна, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.674-676

  Шеляженко Ю. Особиста автономія у праві інформаційних технологій/ Ю. Шеляженко //Право України.-2018. - № 3. - С. 183-201.

  Шеляженко Ю.В. Перспективні напрями аналітично-правових досліджень/ Ю.В. Шеляженко //Альманах права. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри.- 2018.- № 9.- С. 316-318

  Шеляженко Ю.В. Визнання автономії об'єктів та суб'єктів права як методична передумова теоретико-правових досліджень/ Ю.В. Шеляженко //Матеріали VІII-их наук. читань, присвяч. пам'яті акад. В.В. Копєйчикова (м. Київ, 22 лист. 2018 р.).-Київ, 2018.-С.247-249

  Sheliazhenko Y. Computer Modeling of Personal Autonomy and Legal Equilibrium /Y. Sheliazhenko //Advances in Intelligent Systems and Computing.- 2018. -Vol. 765.- P. 74-81

  Sheliazhenko Y. Two-Agent Model of Personal and Group Autonomy in Distributive Justice/ Y. Sheliazhenko // Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: матеріали міжнародної наукової конфереції, присвяченої 50- річчю факультету математики та інформатики Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича.- Чернівці, 2018.- С. 131.

  Sheliazhenko Y. Model of Personal Autonomy and Legal Equilibrium for Containment Theory in Criminology // Нелінійні проблеми аналізу: тези доповідей VI Всеукраїнської математичної конференції ім. Б.В. Василишина (26-28 вересня 2018 року, Івано-Франківськ - Микуличин) . -Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018.- С. 85-86

  Шеляженко Ю. Проблеми економічної безпеки наукових досліджень/ Ю. Шеляженко // Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: Тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (1 червня 2018 р.)/ Упорядник І.О.Ревак. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018.- С. 191-194.

  Шеляженко Ю. Необхідність економічного аналізу реформи правосуддя та новел процесуального права/ Ю. Шеляженко // Актуальні проблеми судового права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 23 квітня 2018 року).-Х.: Право, 2018.-С.

  Шеляженко Ю.В. Ігнорування особистої автономії у інформаційних відносинах як форма правового нігілізму / Ю.В. Шеляженко //ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: матеріали ІІІ-ї щорічної наукової конференції (07 грудня 2018 р., м. Львів).- Львів, 2018

  Француз А.Й. Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні: теоретико-правові аспекти даної проблематики / А. Й. Француз, І. В. Саламахіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 5-9

  Француз А.Й. Приватна детективна дiяльнiсть в Українi в контекстi забезпечення конституцiйних прав та свобод людини i громадянина / А.Й. Француз, І.В. Левішко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 149-154

  Корольова В.В. Шляхи формування правосвідомості дитини / В.В. Корольова, Є.О.Кочутенко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 10-16

  Скоромовський В.Б. Механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: досвід зарубіжних країн / В.Б. Скоромовський, О.В. Лисенко // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018.- Вип. 33. - С. 17-21

  Шишка Р.Б. Грошові зобов'язання в праві України / Шишка Р.Б. // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 54-60

  Двірська О.В. Методи медичного права / О.В. Двірська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 67-72

  Доляновська І.М. Нормативно-правове регулювання адміністративно-правового захисту безпритульних дітей / І.М. Доляновська, В.В. Атаманчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 89-96

  Доляновська І.М. Напрями державного захисту прав дітей, якіналежать до найвразливіших категорій / Доляновська І.М., А.Ю. Мацик //Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 97-103

  Міщук М.С. Участь громадськості в прийнятті рішень міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: реалії та проблемні питання / М.С. Міщук, М.Л. Скакун // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип. 33. - С. 104-110

  Корольова В.В. Удосконалення регулювання дискреційних повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування при здійсненні владних функцій у сфері земельних відносин / В.В. Корольова, А.О. Григоренко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 116-122

  Гіжевський В.К. Легалізація приватної детективної діяльності в Україні з урахуванням аналізу рішень Європейського суду з прав людини (право на повагу до приватного і сімейного життя / В.К. Гіжевський, К.О. Корнєєва // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - 130-136

  Гіжевський В.К. Характерні питання пов'язані з приватною детективною діяльністю та шляхи їх вирішення з використанням досвіду зарубіжних держав / В.К. Гіжевський, М. Ю. Сміленко // Правничий вісникУніверситету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 137-143

  Міщук М.С. Причини, що сповільнюють становлення і розвиток приватної детективної діяльності в Україні / М.С. Міщук, О.С. Сотничек // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип. 33. - С. 144-148

  Француз А.Й. Теоретико-правовий аспект деструктивних інтернет-комунікацій неповнолітніх: удосконалення чинного законодавства / А.Й Француз, Н.В. Степаненко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 690-693

  Ivanenko Tetiana. Optimal investment decision making on the model of production enterprise with limited resources / Tetiana Ivanenko, Viktor Hrushko, Anatolii Frantsuz // Investment Management and Financial Innovations. - 2018. - № V.15 №4. - С. 61-68. - file:///C:/Users/library/Downloads/imfi_2018_04_Ivanenko.pdf

  Horielova V. Legal Clinic: A new look at education and upbringing in Ukraine / V. Horielova // Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули: матеріали Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня 2018 р., Легниця, Польща)

  Dolianovska I. Wplyw czynnikow politycznych i ekonomicznych na prawa dzieci na Ukrainie i swiecie: charakterystyka i sposoby ostrzegania / I. Dolianovska // Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули: матеріали Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня 2018 р., Легниця, Польща)

  Міщук М.С. Законопроекти про кримінальну відповідальність народних депутатів України за неособисте голосування на засіданнях Верховної Ради: перспективи їх реалізації / М.С. Міщук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 30. - С. 163-170

  Козенюк В.О. Міжнародний досвід у притягненні та відповідальності медичних працівників за неналежне надання медичної допомоги/ В. О. Козенюк, І. О. Степанченко //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2018. - Вип. 33. - С. 123-129

  Січевлюк В.А. До питання про розуміння категорії "правова суб'єктивність" в юридичній науці / В. А. Січевлюк // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні науки.-2018.- Випуск 79. - С.46-58

  Француз А.Й. Співробітництво України та Республіки Кіпр у сфері протидії відмиванню грошей: теоретико-прикладні аспекти / А.Й. Француз, В.І. Світлак // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник матеріалів Всеукраїн. наук.-прак. конф. (м. Вінниця, 18 квітня 2018 р): у 2-х т. - Т. 1. - Тернопіль: Крок, 2018. - С. 202-204

  Григорчук М.В. Проблеми розуміння конституційних гарантій щодо об'єктивного та справедливого захисту прав та законних інтересів суб'єктів права / М.В. Григорчук //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.75-81

  Григорчук М.В. Порівняльно-правові аспекти засобів і форм захисту прав і охоронюваних законом інтересів / М.В. Григорчук // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С. 46-51

  Григорчук М.В. Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів господарювання / М.В. Григорчук // Розвиток правового регулювання у Східній Європі: досвід Польщі та України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сандомир, Польща, 27-28 січня 2017 р.) - С. 114-117.

  Григорчук М.В. Захист прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання: матеріальний та процесуальний аспекти / М.В. Григорчук // Теорія і практика правознавства - 2017. -ВИП.. 1 (11) HTTP://TLAW.NLU.EDU.UA/ARTICLE/VIEWFILE/95300/99327

  Григорчук М.В. Правові гарантії щодо об'єктивного та справедливого захисту господарським судом прав та законних інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук //"Право і суспільство" № 1, частина 2. - Дніпро, 2017. - С. 90-94

  Григорчук М.В. Реалізація принципів господарського судочинства при захисті прав та законних інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук //"Держава та регіони. Серія: Право", № 1(55). - 2017.- С. 30-35.

  Доляновська І.М. Кримінологічна характеристика заходів з протидії порушень особистих прав і свобод громадян в контексті стану громадської безпеки в Україні / І.М. Доляновська //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С. 170-175.

  Доляновська І.М. Зв'язок стану громадської безпеки із розвитком туризму в Україні" / І.М. Доляновська // Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: (Київ, 22 грудня 2017 року) / Гуманітарний інститут ТНУ ім. В.І.Вернадського. 2017.

  Мазур О.В. Проблеми правового статусу приватного детектива в Україні / О.В. Мазур // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.128-131.

  Двірська О.В. До питанння предмету медичного права / О.В. Двірська // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 220-221.

  Гіжевський В.К. Тенденції розвитку міграційного законодавства України в світлі інтеграційних процесів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів. Т. 1 частина 2 м. Вінниця 20 квітня 2017 року / редкол. ВННІЕ ТНЕУ - Тернопіль: Крок, 2017. - С. - 69-72

  Григорчук М.В. Правова характеристика суб'єктів захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання у господарському суді / М.В. Григорчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. - № 1/2017. - Херсон. - С. 105-109.

  Balykina-Halanets L. Parlamentarism - an integral feature of democracy Ukraine / Liudmyla Balykina-Halanets // International Scientific Journal Diplomacy and Law. - Tbilisi: Georgia 2017. - №2(3). - P. 22-26

  Баликіна-Галанець Л.І. Розвиток українського парламентаризму чи як Євромайдан вплинув на демократію в Україні / Л.І. Баликіна-Галанець // "The First International Conference on Law and Political Sciences". Proceedings of the Conference (March 15, 2017). "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2017. - Pp. 68-71

  Баликіна-Галанець Л.І. Теоретико-правові основи адміністративного регулювання в сфері економіки / Л.І. Баликіна-Галанець // 25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього: Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - C. 14-16.

  Француз А.Й. Правове регулювання інноваційної діяльності в країнах Європейського Союзу/ А. Й. Француз, Т. І. Вароді //Правничий вісник Університету "КРОК".-2017. - Вип. 26. - С. 127-135

  Француз А.Й. Основні концепції сучасного праворозуміння прав людини на свободи пересування і вільний вибір місця проживання/ А. Й. Француз, Ю. І. Миколаєнко //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2017. - Вип. 27. - С. 40-51

  Француз А.Й. Корупція в державному секторі: теоретико-правовий аспект/ А. Й. Француз, В. С. Поліщук //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2017. - Вип. 28. - С. 5-11

  Француз А.Й. Загальна характеристика захисту прав дитини, теоретико-правові аспекти/ А. Й. Француз, К. В. Перепадін //Правничий вісник Університету "КРОК".-2017. - Вип. 28. - С. 12-16

  Француз А.Й. Особливості укладення концесійних договорів за участю територіальної громади / А.Й. Француз, С.В. Дерев'янчук //Правничий вісник Університету "КРОК".-2017. - Вип. 28. - С.59-65

  Француз А.Й. Право інтелектуальної власності як основа правовідносин у сфері інтелектуальної власності та її місце у структурі українського права / А.Й. Француз, Д.В. Куликов //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 28. - С.66-72

  Француз А.Й. Господарсько-правовий аспект як ознака галузевої приналежності правових категорій / А.Й. Француз, Б.В. Скрипачов //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 28. - С.73-78

  Француз А.Й. Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власностi / А.Й. Француз, А.В. Степенко //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 28. - С.79-85

  Француз А.Й. Дотримання прав дитини в зоні військового конфілкту / А.Й. Француз, Н. В. Степаненко //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 5-13

  Француз А.Й. Магдебурзьке право та реформа місцевого самоврядування : генеза та правові наслідки / А.Й. Француз, Т.В. Стрельникова //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 14-18

  Француз А.Й. Джерела правового регулювання відносин, пов'язаних з комерційною таємницею / А.Й. Француз, В.М. Антонишин //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 86-91

  Француз А.Й. Особливості державної реєстрації договору франчанзингу в країнах Європейського Союзу / А.Й. Француз, К.В. Гречишнікова //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 92-96

  Француз А.Й. Сурогатне материнство: правове регулювання договору про надання послуги сурогатного материнтсва / А.Й. Француз, І.О. Пархомець //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 97-101

  Frantsuz A. Theoretical and legal aspects of concepts, types and forms of terrorism as a dangerous social phenomenon / А. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК".-2017. - Вип. 26. - С.5-13.

  Francuz A.I. AAdministracyjnoprawny system swiadzen na rzecz osob niepelnosprawnych w Polsce / E. A. Maj, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 27. - С 21-27

  Francuz A.I. Idea integracji europejskiej jako narzedzie pokoju i stabilizacji wsrod narodow / Mgr Dawid Stadnichenko, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 27. - С 14-20

  Француз А.Й. Організаційно-правові засади діяльності приватних служб безпеки в Республіці Кіпр / А. Й. Француз, В. І. Світлак // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.51-55

  Приватна детективна діяльність: збірник нормативних документів.-Видання 1-е, довідкове. Нормативне регулювання / Уклад. І.В. Леоненко, Т.А. Француз-Яковець; Вступ. ст. А.Й. Француза.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 100 с.

  Francuz A. Miedzy wartoscia i norma. Rozwazania inspirowane pedagogika prawa/ Piotr Zamelski, A. Francuz //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 26. - С.14-22

  Francuz A.I. Ochrona dziecka (dziecinstwa) przed negatywnym wplywem nowoczesnych technologii w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane/ Dr Justyna Stadniczenko, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 27. - С 5-13

  Француз А.Й. Християнський буквар: навчальний посібник / А.Й. Француз. - Жовква, Львівська обл.: Місіонер, 2017. - 252с.

  Француз А.И. Теоретико-правовые основы закрепления конституционных обязанностей человека и гражданина в Украине и Республике Польша / А.И. Француз, О.П. Чорновол // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2017. - № 5. - С. 123-129

  Француз А.Й. Правовий статус приватного детектива у Великій Британії: теоретико-правове дослідження / А. Й. Француз, Константін Клаудіу // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.43-47

  Француз А.Й. Адміністративно-правове регулювання охорони праці. Проблематика управління охороною праці. (Приватна детективна діяльність) / А. Й. Француз, М. В. Радчук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.47-51

  Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти ефективного правового регулювання діяльності приватних детективів у країнах ЄС / А. Й. Француз, М. О. Шевчук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 - С.55-58

  Заєць А.П. Приватна детективна діяльність в Україні і конституційні права людини / А. П. Заєць// Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.58-65

  Баликіна-Галанець Л.І. Можлива роль суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності в охороні громадянського порядку і забезпеченні громадянської безпеки в Україні / Л. І. Баликіна-Галанець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.73-76

  Гіжевський В.К. Ключові проблеми корпоративних відносин в акціонерних товариствах України / В.К. Гіжевський, С.Г. Александрова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 26. - С. 135-139

  Frantsuz A. The legal status of internally displaced persons in Ukraine / A. Frantsuz // Diplomacy and Law: International scientific journal. -2017.- №2(3).- С.10-14.

  Гіжевський В.К. Контрафакція і піратство як правова проблема: шляхи вирішення / В.К. Гіжевський, І.С. Коновал // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 26. - С. 140-144

  Гіжевський В.К. Недобросовісна конкуренція та захист прав інтелектуальної власності, шляхи вирішення проблем / В.К. Гіжевський, І.М. Скриник // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29. - С. 133-139.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання інноваційної діяльності / В.К. Гіжевський, В.О. Барсуков // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 28. - С. 25-31

  Гіжевський В.К. Використання природних ресурсів у сфері господарювання / В.К. Гіжевський, І.М. Байко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 28. - С. 103-108

  Гіжевський В.К. Становлення інституту державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: еволюція та розвиток / В.К. Гіжевський, А.С. Мумрієнко / /Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 28. - С. 109-113

  Гіжевський В.К. Актуальні питання проблематики недобросовісної конкуренції серед приватних вищих навчальних закладів України/ В.К. Гіжевський, В.Ю. Охапіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 28. - С. 114-118

  Гіжевський В.К. Питання захисту інтересів роботодавця при створенні службових творів / В.К. Гіжевський, Я.І. Яремчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 28. - С. 119-125

  Гіжевський В.К. Тенденції розвитку міграційного законодавства України в світлі інтеграційних процесів / В.К. Гіжевський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів. Т. 1 частина 2 (м. Вінниця 20 квітня 2017 р.) / редкол. ВННІЕ ТНЕУ - Тернопіль: Крок, 2017. - С. - 69-72

  Горєлова В.Ю. До питання необхідності впровадження інституту детективної діяльності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В.Ю. Горєлова // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.84-87.

  Горєлова В.Ю. Поняття приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні / В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК" . - 2017.- Вип. 27. - С. 40-45

  Горєлова В.Ю. Проблемні питання в застосуванні електронного цифрового підпису в Україні (правовий аспект) / В.Ю. Горєлова //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 214-216

  Горєлова В.Ю. Система принципів приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні / В.Ю. Горєлова //Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017.-Вип. 26. - С.69-74.

  Dodi C. Access to Justice in Eastern of Ukraine / Corina Dodi // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 217-219.

  Доди К. Защита детей во время вооруженных конфликтов / Корина Доди //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 26. -С. 145-151.

  Леоненко І.В. Становлення та розвиток інституту приватної детективної діяльності в Україні / І.В. Леоненко // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.120-123.

  Леоненко І.В. Людина як джерело інформації: можливості та межі законного використання інформаторів (конфідентів) у приватній детективній діяльності / І.В. Леоненко // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року) : у 2 ч. - Полтава: Россава, 2017. - Ч. 2. - С. 105 - 108.

  Леоненко І.В. Особливості застосування спеціальних технічних засобів у приватній детективній діяльності / І.В. Леоненко //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 26. - С. 182-188.

  Леоненко І.В. Поняття та конституційні межі здійснення приватної детективної діяльності / І.В. Леоненко // Юриспруденція та наукові товариства у ВНЗ - шлях формування правника: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 28 квітня 2017 р.). - Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. - С. 99 - 105.

  Коваль А.М. Про легітимізацію в Україні приватної детективної (розшукової) діяльності / А.М. Коваль // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.97-100.

  Коваль А.М. До питання про регулювання механізму забезпечення реалізації суб'єктивних прав і свобод людини і громадянина та задоволення їх потреб і інтересів в Україні / А.М. Коваль, М.В Коваль //Права людини та публічне врядування. Збірник матеріалів круглого столу (м. Чернівці 27-28 травня 2017року) / Уклад. С.Б.Бондар, В.В.Гордєєв, А.М.Худик. - Чернівці : Технодрук, 2017. - С.25-33.

  Коваль А.М. Про поняття, сутність, структура та зміст конституційно-правового терміна "забезпечення прав і свобод людини": теоретичні й правові аспекти/ А.М. Коваль, М.В. Коваль //Процес модернізації системи управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспект: колективна монографія / За заг. ред. А.С.Нестеренко. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 298-317.

  Козенюк В.А. Историко-методологические аспекты познания феномена частного сыска /В.А. Козенюк // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.101-109.

  Корольова В.В. Суб'єкти приватної детективної діяльность в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина / В.В. Корольова // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.110-113.

  Корольова В.В. Діяльності з примусового виконання судових рішень в системі інших державних повноважень / В.В. Корольова //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 240-242.

  Француз А.Й. Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика / А.Й. Француз, О.Є. Коломієць // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.39-42.

  Лук'янець В.С. Межі втручання у право на приватність за практикою ЄСПЛ:виклики для приватних детективів / В.С. Лук'янець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 20177.- C.124-127.

  Мазур О.В. Відповідальність за придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів: кримінально-правовий аспект / О.В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 26. - С. 176-181.

  Мазур О.В. Проблеми розслідування злочинів у сфері господарської діяльності / О.В. Мазур // "25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього": Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 184-186.

  Мазур О.В. Проблеми правового статусу приватного детектива в Україні / О. В. Мазур // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.128-132

  Міщук М.С. Приватна детективна діяльність та ризики конфлікту з кримінальним законом / М.С. Міщук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.132-137

  Тарасова І.В. Дискусійні аспекти принципів діяльності приватних детективів в Україні / І.В. Тарасова // ТТеоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.159-162.

  Тарасова І.В. Актуальні питання ефективності інституту затримання особи у кримінальному процесі України / І.В. Тарасова // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 272-273.

  Тарасова І.В. Питання підвищення ефективності інституту затримання особи у кримінальному процесі України / І.В. Тарасова // Правничий вісник Університету "КРОК" 2017. - Вип. 27. - С.68-73

  Француз-Яковець Т.А. Конституційні гарантії захисту прав і інтересів людини і громадянина через призму легалізації приватної детективної діяльності як потреби сучасного демократичного суспільства / Т.А. Француз-Яковець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.163-166.

  Француз-Яковець Т.А. "Окремі аспекти взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади: досвід Французької республіки" / Т.А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 27. - С.28-32.

  Шеляженко Ю. В. Автономія приватних осіб, зокрема, приватних детективів та журналістів-розслідувачів у праві збирати інформацію / Ю. В. Шеляженко // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.174-181

  Губська О.А. Теоретико-правова характеристика підготовки та перепідготовки державних службовців / О.А. Губська //Правничий вісник Університету "КРОК" . - 2017.- Вип. 26. - С. 164-169.

  Двірська О.В. До питання запровадження навчальної дисципліни "Медичне право" для студентів вищих юридичних навчальних закладів при підготовці приватних детективів / О. В. Двірська // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.88-92

  Коваль А.М. До питання фальсифікації лікарських засобів / А.М. Коваль, О.В. Двірська // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ 28 квітня 2017 року)/ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2017. - С.45-48.

  Доди К. Правовое регулирование частной детективной деятельности в Республике Молдова: анализ Закона "О частной детективной и охранной деятельности" 2003 г. / Корина Доди // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.92-97

  Козенюк В.О. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання/ В. О. Козенюк, Н. В. Паламарчук //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2017. - Вип. 28. - С. 86-90

  Козенюк В.О. Проблеми розвитку фінансової діяльності в Україні/ В. О. Козенюк, Л. В. Щербак //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2017. - Вип. 29. - С. 160-165.

  Козенюк В.О. Законодавча основа правового регулювання господасрької діяльності вищих навчальних закладів/ В. О. Козенюк, А. Ю. Янкова //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2017. - Вип. 29. - С. 127-132

  Корольова В.В. Теоретико-правові підходи до визначення земельного права як галузі права України /В.В. Корольова //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 26. - С.51-56.

  Balykina-Halanets L. The role of the opposition in a democratic parliament / L. Balykina-Halanets //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.194-196

  Шеляженко Ю.В. Академічна автономія наукового журналу/ Ю.В. Шеляженко // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.-С.283-285

  Тарасова І. В. Організація публічного простору в контексті реформування поліції в України / І. В. Тарасова ; Публічний простір як об’єкт правового регулювання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - 30.09.2016. - С. 151-153

  Тарасова І. В. Особливості «дисциплінарної» відповідальності суб’єктів незалежної професійної діяльності угодах / І. В. Тарасова ; Правничий вісник.- Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, 2016.- 23

  Тарасова І. В. Ідея людиноцентризму у вищій освіті / І. В. Тарасова ; Матеріали міжнародного круглого столу «Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі».- ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 17.06.2016

  Самань В. В. Особливості правового регулювання страхування професійної відповідальності // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного пра.- м. Київ, Україна, 2016

  Тарасова І. В. Актуальні питання дотримання розумних строків під час судового розгляду кримінальної справи / І. В. Тарасова ; Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ науково-практичної конференції.- ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 18.03.2016. - С. 299-301.

  Леоненко І. В. Застосування оперативно-розшукових заходів при звільненні / І. В. Леоненко.- Львівська політехніка, 2016

  Корольова В.В. Гарантії прав на землю в умовах конституційної реформи / В.В. Корольова// Міжнародний круглий стіл "Ідея людоцентризму в сучасному конституціоналізмі (до 20-ї річниці прийняття Конституції України" (17 червня 2016 року) Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.45-47.

  Гіжевський В.К., Біленко І.В. Міжнародні перевезення в міжнародному приватному праві // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К., 2016. - Вип. 24 - С. 95-104.

  Balykina L. Parliamentarism – a system of democratic governance of a state / L. Balykina // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 8-10

  Баликіна Л.І. Інститут парламентаризму як один із чинників розвитку громадянського суспільства в Україні / Л.І. Баликіна // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: збірник наукових матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції / Гол. ред. В. С. Сідак. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 76-78

  Баликіна Л.І. Окремі аспекти адміністративно-правової відповідальності неповнолітніх в Україні / Л.І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - Університет економіки та права "КРОК", 2016. - Вип. 23. - C. 113-117

  Баликіна Л.І. Урбаністика і адміністративно-правові методи регулювання боротьби з тютюнопалінням / Л.І. Баликіна // Публічний простір як об’єкт правового регулювання: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 30 вересня 2016). - К.: Академія адвокатури України. - 2016. - С. 23-27

  Француз А.Й. Юридична природна та сутність застосування норм права/ А. Й. Француз, Н. П. Костюк //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 22. - С. 13-18

  Француз А.Й. Приватна детективна діяльність та корупційні ризики/ А. Й. Француз, Н. С. Половинко //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 25. - С. 46-52

  Француз А.Й. Досвід євроінтеграції Республіки Кіпр та України: порівняльно-правовий огляд/ А. Й. Француз, В. І. Світлак //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 24. - С. 24-29

  Француз А.Й. Загальна характеристика законодавства та норм, які мають вплив на формування професійної культури юриста/ А. Й. Француз, Я. П. Аронов //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип.22. - С.18-23

  Француз А.Й. Поняття ефективності правозастосовчої діяльності/ А. Й. Француз, Н. П. Костюк //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 23. - С.11-17

  Француз А.Й. Теоретико-правові ідеї В. Копєйчикова у дослідженнях держави та права: характеристика джерел дослідження/ А. Й. Француз, В. В. Легкий //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 24. - С. 11-18

  Француз А.Й. Роль громадянського суспільства у протидії корупції/ А. Й. Француз, В. С. Половинко //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 24. - С. 19-23

  Француз А.Й. Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку/ А. Й. Француз, О. О. Дудкін //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 24. - С. 89-94

  Frantsuz A. Prevention and Counteraction of Terrorism by State Authorities/ A. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 25. - С. 5-11

  Frantsuz A. Compelling issues of realization of human and civil rights and liber ties in Ukraine/ A. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 24. - С. 5-10

  Fransuz A. Miedzynarodowe regulacje prawne chroniace dzieci przed cyberprzest?pczosci?/ A. Fransuz, Anna Pawlak //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 24. - С.167-182

  Француз А.И. Механизм правоприменения: понятие и структура / А. И. Француз, Н.П. Костюк // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2016. - № 14. – С. 135-138

  Француз А.И. Этика - методологическая основа профессиональной культуры юриста / А. И. Француз, Я. Аронов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2016.- №13. - С. 129-132

  Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти функціонування правової детективної діяльності в зарубіжних країнах/ А. Й. Француз, О. Є. Кучеренко //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 23. - С. 138-145

  Француз А.Й. Теоретико-правові засади конституційного обов'язку людини і громадянина щодо сплати податків/ А. Й. Француз, О. П. Черновол //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 22. - С. 23-28

  Француз А.Й. Адміністративно-правове регулювання організації охорони праці на підприємстві, установі, організації / А. А. Француз // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції / Гол. ред. В. С. Сідак. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.245-247

  Француз А.Й. Доктринальні та емпіричні підходи у співпраці держав у запобіганні, протидії, боротьбі з тероризмом/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 22. - С. 5-13

  Frantsuz A. Theoretical-legal aspects and legal prerequisites for the implementation of legal norms by executive authorities / A. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 23. - С. 5-11

  Француз А.Й. Парламентаризм як конституційно-правовий інститут / Француз А.Й., Дунаєва С.С. // Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (Київ, 17 червня 2016 року).-Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016.- С.135-142

  Француз А.Й. Приватна детективна діяльність: теоретико-правові аспекти/ Француз А.Й., Кучеренко О.Є. // Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (Київ, 17 червня 2016 року).-Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016.- С.142-145

  Француз А.Й. Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві/ Француз А.Й., Безкостний О.В. // Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (Київ, 17 червня 2016 року).-Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016.-С.130-135

  Француз А.Й. Реалізація прав і свобод людини та громадянина в Україні: проблемні питання та шляхи їх вирішення / А.Й. Француз // Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (Київ, 17 червня 2016 року).-Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016.- С.6-9

  Prucnal-Wojcik M. The UN Committee on the Rights of the Child and the African Committee of Experts on the Rights and Welware of the Child - a Comparative Perspective / M. Prucnal-Wojcik, A. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 25. - С. 11-31

  Гіжевський В.К. Фінансовий контроль Уряду Української Народної Республіки в еміграції / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 22. - С. 28-32

  Гіжевський В.К. Співвідношення санкції та юридичної відповідальності: проблеми питання / В.К. Гіжевський, А. Шевчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 23. - С. 17-20

  Гіжевський В.К. Міжнародні перевезення в міжнародному приватному праві/ В.К. Гіжевський, І.В. Біленко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 24. - С. 95-104

  Гіжевський В.К. Особливості захисту спадкових прав у судовому та нотаріальному порядку в Україні / В.К. Гіжевський, А.М. Веремієнко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 24. - С. 112-115

  Гіжевський В.К. Ведення державного земельного кадастру в Україні та країнах східного партнерства / В.К. Гіжевський, Ю.Г. Хомутовська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 24. - С. 116-123

  Гіжевський В.К. Значення Угоди ТРІПС для українського законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності / В.К. Гіжевський, О.В. Чубов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 24. - С. 124-128

  Мазур О.В. Правовий статус захисника за чинним КПК України / О. В. Мазур // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції (18 березня 2016 року) /Гол. ред. В. С. Сідак.- К.: Університет економіки та права "КРОК",2016.-С.286-288

  Мазур О.В. Ознайомлення обвинуваченого і засудженого з матеріалами кримінального провадження / О. В. Мазур // Актуальні питання державотворення в Україні:матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.).- К.:Київський , 2016.-Т.3.-С.149-151

  Мазур О.В. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як гарантія забезпечення особі права на захист / О. В. Мазур // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016.- Вип.23.-С.145-151

  Мазур А.В. Возникновение и развитие гарантий независимости судей в Украине / А. В. Мазур //Принеманские научные чтения. Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека: Материалы VI международной научно-практической конференции (г. Гродно). В двух частях / ред. кол. А. А. Богустов [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016 .- С.65-66

  Dodi C. The impact of international norms on the protection of national minorites in Europe / C. Dodi // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.11-14

  Корольова В.В. Проблемні питання ведення особистого селянського господарства / В.В. Корольова //Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.14-15.

  Корольова В.В. Нормативно-правове закріплення права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В. В. Корольова // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016.- Вип. 22. - С. 101-107

  Корольова В.В. Правова природа інституту патронату над дітьми / В.В. Корольова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016.- Вип. 23. - С.83-88.

  Лук'янець В.С. Міжнародно-правова кваліфікація агресивних дій Російської Федерації проти України - гаранта територіальної цілісності України / В. С. Лук'янець // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016 . - С.18-21

  Француз-Яковець Т.А. Двопалатний парламент - якість законодавства, стабільність державної влади: теоретико-правові аспекти / Т. А. Француз-Яковець // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.21-25

  Двірська О.В. Медичне право як комплексна галузь права/ О.В. Двірська // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.55-57.- C.55-57

  Двірська О.В. Проблема самостійності і комплексності медичного права / О. В. Двірська // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 24 листопада 2016 р., м.Полтава).-Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. - С. 4-5

  Двірська О.В. Становлення медичного права в Україні / О. В. Двірська // Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2016 р., м. Київ).- К.: Киівський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка,2016. - С. 35-37

  Двірська О.В. Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі / О. В. Двірська //Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції . – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2016. - С. 25-27

  Sheliazhenko Y.V. Stages of evolution of entity's personal autonomy on the model of Non-Governmental Civic Organization "Autonomous Advocacy" / Y. V. Sheliazhenko // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.126-129

  Коваль А.М. До питання про правове регулювання отримання медичної допомоги та медичних послуг в Україні / А. М. Коваль //Правова просвіта: Електронне юридичне фахове видання .- 2016.- №1. - http://osvita-pravova.org.ua

  Коваль А.М. До питання про реалізацію конституційного права громадян України на медичне страхування / А. М. Коваль // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні: Збірник матеріалів 5 Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Полтава, 2016. - С. 4-5

  Коваль А.М. Правове регулювання інформованої згоди на медичне втручання / А. М. Коваль // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика : Збірник матеріалів ІІІ науково-практичної конференції.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2016. - С. 149-151

  Коваль А.М. Про сутність адміністративної відповідальності в сфері охорони здоров’я / А. М. Коваль //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки.- 2016.- № 3. - С. 194-198

  Губська О.А. Ознаки професійного розвитку державних службовців / О. А. Губська// Право як регулятор суспільних відносин: історія,теорія,практика: Міжнародна науково-практична конференція .- К.: ВГО "Майбутнє України", 2016. - С.35-37

  Губська О.А. Поняття і сутність професійного розвитку державних службовців / О. А. Губська // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 18.03.2016).- К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. - C.228-231

  Dodi K. The role of Social Media and Internet in the Public Space / K. Dodi //The role of Social Media and Internet in the Public Space (Київ, 30.09.2016).-К.: Академія Адвокатури України, 2016 . - С. 75-78

  Доди К. Защита культурных ценностей во время вооруженного конфликта / К. Доди // Захист права власності Українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України: матеріали І Щорічної міжнародної науково-практичної конференції (22 вересня 2016 року). - К.: Національна академія прокуратури України, 2016.- С. 109-111

  Лук'янець В.С. Конкурентне право європейського союзу та дотримання прав людини / В. С. Лук'янець // Матеріали VІІІ Міжнародноїнауково-практичної конференції (21-23 квітня 2016 р., м. Ужгород)/ Ужгородський національний університет; За заг. Ред. В.І. Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. - Ужгород: Аутодор-Шарк, 2016. - С. 335 – 342

  Горєлова В.Ю. Необхідність попередження злочинів, що здійснюються внаслідок психологичного впливу на людину окульними засобами / В. Ю. Горєлова // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції (18.03.2016). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016.- С.262-263

  Горєлова В.Ю. Правові позиції Європейського Співтовариства щодо жорстокого поводження з людиною в органах досудового розслідування / В. Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016.- Вип.22.-С.132-138

  Горєлова В.Ю. Порушення митних правил фізичними особами при перетинанні кордону: аналіз випадків незаконного притягнення особи до адміністративної відповідальності / В. Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016.- Вип.23. - С. 94-100

  Горєлова В.Ю. Поняття фінансово –правової відповідальності як самостійного виду відповідальності / В. Ю. Горєлова //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2016.- Вип.24. - С. 67-75

  Горєлова В.Ю. Поняття та правовий статус електронного цифрового підпису в Україні: проблемні питання / В. Ю. Горєлова //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2016.- Вип. 25. - С. 117-123

  Заєць А.П. Співпраця органів місцевої влади і всіх зацікавлених суб’єктів м. Києва як умова досягнення сучасних стандартів якості публічного простору столиці / А.П. Заєць // Публічний простір як об’єкт правового регулювання (30.09.2016).- К.: Академія адвокатури України, 2016.- С.84-89

  Міщук М.С. Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства/ М.С. Міщук //Інноваційна економіка" .- 2016

  Козенюк В.А. Общая характеристика проблем современного авторского права. (Введение в учебный курс "Актуальные проблемы авторского права" для магистров: конспект лекций / В. А. Козенюк. -К., 2016

  Січевлюк В.А. Структура господарської правосуб’єктності / В. А. Січевлюк //Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції ( 18.03.2016). - К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016.-С. 217 -220

  Заєць А. П. Принцип верховенства права (the rule of law) в європейській конституційно-правовій теорії і практиці / А. П. Заєць.- Інститут законодавства Верховної Ради України, м.Київ, 2015

  Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства ; Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства .- Науково-практична конференція молодих учених "Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття"/ Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", місто Київ, 2015

  Заєць А. П. Конституційна реформа в сфері прав людини: здобутки і перспективи / А. П. Заєць.- Університет економіки та права "КРОК",м.Київ, 2015

  Корольова В.В. Генеза прав людини і громадянина на результати творчої діяльності. / В.В. Корольова //Міжнародна науково-практична конференція "Права людини - сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: (04 грудня 2015року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.139-143.

  Баликіна Л.І. Парламентська виборча система в Україні та Білорусії: порівняльні аспекти / Л.І. Баликіна // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: науково-практична конференція молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 349-350

  Balykina L. Enforcement of Human and Civil Rights in the Context of Parliamentarism’s Development in Ukraine and Belarus / L. Balykina // Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Науково-практичної конференції (4 грудня 2015 р.). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. - . 23-25

  Француз А.Й. Вчинення злочинів із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: юридично-психологічний аспект / А. Й. Француз //Університетські наукові записки: Часопис Ів. Франківського Університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015.- 10. - С. 16-23

  Француз А.Й. Громадські організації, їх функція в рамках антикорупційної діяльності органів держаної влади: теоретичні аспекти / А. А. Француз // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матерыали науково-практичноъ конференціъ молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.371-373

  Француз А.Й. Утвердження та забезпечення прав людини як визначальна детермінанта розвитку політичної системи України /А.Й. Француз // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична.-2015.-№2.-С.66-77

  Француз А.И. Актуальные вопросы и теоретико-правовые основы механизма имплементации норм международного гуманитарного права в национальное законодательство Украины / А. И. Француз //Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2015. - № 5. -С. 143-147

  Француз А.Й. Методологічні засади дослідження сучасних політичних систем / А. Й. Француз // Правничий вісник Університету "КРОК" . - 2015.- 21. - С. 6-12

  Гіжевський В.К. Створення і розвиток органів внутрішніх справ на транспорті України / В.К. Гіжевський // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства : колективна монографія / С.Г. Гордієнко [та ін.] ; наук. ред. к.ю.н., проф. В.К. Гіжевський, С.Л. Марков. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 45-74

  Гіжевський В.К. Державний Трибунал - судовий орган Державного центру Української Народної Республіки в екзилі / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2015. - Вип. 21. - С. 31-36

  Мазур О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Докази та доказування в кримінальному провадженні" ОКР "бакалавр" 6.030401 "Правознавство" / О. В. Мазур, І. В. Тарасова.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015.-90 с.

  Губська О.А. До проблеми дотримання прав неповнолітніх при обранні щодо них запобіжних заходів / О. А. Губська //Правничий вісник Університету " КРОК".- 2014. -Вип.20.- С.165-173

  Губська О.А. Принципи правового регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних службовців / О. А. Губська // Матеріали Науково-практичної конференції.-К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2015. - С.106-108

  Двірська О.В. Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку / О. В. Двірська //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2015.- Вип.21. - С.123-128

  Двірська О.В. Правове регулювання належної виробничої практики лікарських засобів / О. В. Двірська // Права людини - сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (04.12.2015). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Двірська О.В. Принципи організації роботи аптечних закладів в Україні та Європі: порівняльний аспект / О. В. Двірська // Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2015).- К.: Університет економіки та права "КРОК",2015 . - С.116-119

  Доди К.В. Правовой анализ проблемных вопросов ратификации и имлементации Римского Статута МУС в Украине / К. В. Доди // Права людини — сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: Міжнародна науково — практична конференція (м. Київ, 04.12.2015).-К.: Університет економіки та права "КРОК",2015 . - С. 217-219

  Доди К. Пробация как альтернативный вид лишения свободы: опыт Республики Молдова / К. Доди //Правничій вісник Університету "КРОК".- 2015.- Вип.21.-С.96-103

  Доди К. Роль международного Суда ООН в развитие норм международного права прав человека и международного гуманитрного права / К. Доди // Круглий стіл присвячений 67-й річниці прийняття згальної декларації прав людини (10.12.2015).- Запоріжжя: Класичний приватний університет , 2015. - С. 10-12

  Доди К. Соответствие уголовного законодательства Молдовы с положениями Римского статута МУС / К. Доди.- К.: Інститут кримінально - виконавчої служби, 2015. - С. 76-78

  Доді К.В. Застосування міжнародного гуманітарного права до внутрішніх збройних конфліктів: философсько-правові аспекти. / К. В. Доді // Правничій вісник Університету "КРОК" .- 2015.- Вип. 22. - С. 86-93

  Доді К. Роль Римського статуту Міжнародного кримінального суду в розвитку норм права, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів / К. Доді // Правничій вісник Університету "КРОК" .- 2014.- Вип.20.-С.129-145

  Лук'янець В.С. Роль судової практики у формуванні засад правового регулювання конкуренції на спільному ринку (внутрішньому) Європейського Союзу / В. С. Лук'янець //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2015.- Вип.21. - С. 103 – 116

  Заєць А.П. Реформування місцевого самоврядування на принципах Європейської хартії – вимога часу / А. П. Заєць // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року).- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015.- С.336-338

  Січевлюк В.А. Банківське право України (курс лекцій): навчальний посібник/ В. А. Січевлюк. - К.: УІРФР, 2015. - 524 с.

  Січевлюк В.А. До питання про сутність корпоративних правовідносин / В. А. Січевлюк // Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науковопрактичної конференції (09.04.2015). - К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015.- С. 175 -178

  Француз-Яковець Т.А. Особливості бікамеральної системи Польської республіки / Т. А. Француз-Яковець // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.307-309

  Шеляженко Ю.В. Проблеми відповідальності держав за дотримання прав людини у військовому праві / Ю. В. Шеляженко// Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.381-383

  Корольова В.В. Теоретико-правові засади забезпечення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В.В. Корольова // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 19. К., 2014. - С.14-19

  Корольова В.В. Гармонізація законодавства України у сфері інтелектуальної власності із законодавством Європейського Союзу / В.В. Корольова // Конституційна реформа в Україні: загальнонаціональний проект єднання. - К.: Інститут законодавства Верховної ради України, 2014. - С. 175-180

  Корольова В.В. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо охороняються / В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих вчених (Київ 14 листопада 2014 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014.

  Frantsuz А. New architecture of the financial supervision over the operations with derivatives: international practice and Ukrainian realities /Frantsuz А., Liebiedieva T. //Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки . - 2014. - № 6. – C.113-118

  Француз А.Й. Інститути громадського суспільства у заходах запобігання і протидії корупції в Україні/ А. Й. Француз //Право України.- 2014. - № 4. - С. 141-150

  Француз А.Й. Психолого-правовий аспект тероризму/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2014. - Вип. 18. - С. 5-12

  Француз А.Й. Конституційно-правові аспекти введення двопалатного парламенту в Україні/ А. Й. Француз, С. Б. Сулицький //Правничий вісник Університету "КРОК".-2014. - Вип. 18. - С. 12-20

  Француз А.Й. Особливості компетенції Конституційного Суду України у сфери забезпечення прав та свобод людини і громадянина в країні/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2014. - Вип. 20.-С.5-12

  Француз А.Й. Чинники дестабілізації демократичних політичних систем і правові способи їх запобігання /А.Й. Француз //Університетські наукові записки/Хмельницький університет управління та права.- 2014.-№2.-С.43-50

  Француз А.И. Законы и обычаи обращения с военопленными в период до вестфальского правопорядка 1648 г. /А.И. Француз, М.В. Грушко //Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки . - 2014. - № 14. - С. 13-18

  Француз А.Й. Вчинення злочинів із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: юридико-психологічний аспект/ А.Й. Француз // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.- 2014.-№10.-С.16-23

  Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти подолання негативних факторів складних адміністративних систем /А.Й. Француз // Прикарпатський юридичний вісник.-2014.-№3(6).-С.173-183

  Француз А.Й. Правовий статус політичної опозиції в демократичній державі/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2014. - Вип. 19. - С. 5-14

  Гіжевський В.К. Реформування трудового законодавства в сучасних умовах / В.К. Гіжевський, Н.Ю. Ратинська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 18. - С. 79-84

  Мазур О.В. Проблеми функціонування інституту слідчого судді/ О. В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2014. - Вип. 20. - С. 174-179

  Мазур О.В. Дотримання процесуальних строків на досудовому розслідуванні як гарантія законності/ О. В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2014. - Вип. 19. - С.99-105

  Горєлова В.Ю. До питання правового захисту комерційної таємниці під час аудиторської перевірки в Україні / В. Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 20. - С. 124-128

  Козенюк В.А. Исторические и правовые аспекты социального насилия начала ХХ века/ В. А. Козенюк //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2014. - Вип. 20. - С. 13-32

  Січевлюк В.А. Проблемні ситуації реалізації господарської правосуб'єктності унітарними приватними підприємствами та шляхи їх подолання/ В. А. Січевлюк, І. Ф. Сельський //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2014. - Вип. 18. - С. 74-79

  Корольова В.В. Конституційне регулювання права на результати творчої діяльності в країнах Європейського Союзу / В.В. Корольова // Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 17. - 2013. - С.61-66

  Француз А.Й. Ідеї та практика парламентаризму в працях російських юристів початку ХХ століття /А.Й. Француз, Л.І. Баликіна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична.-2013.-№1.-С.115-124

  Француз А.Й. Психологічні засади роботи спецслужб Російської імперії з конфідентами зі злочинного середовища/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2013. - Вип. 16. - С. 232-244

  Француз А.Й. Генезис інституту парламентаризму в Україні/ А.Й. Француз, Л.І. Баликіна // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка.- 2013.-№1.-С.51-63

  Француз А.Й. Громадянське суспільство як ефективний механізм запобігання на протидії корупції/ А. Й. Француз, А. А. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2013. - Вип. 15. - С. 11-19

  Коваленко О.І. Практикум із претензійної та договірної роботи на підприємстві. Ч.2: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 144 с

  Коваленко О.І. Практикум з трудових правовідносин / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 310 с

  Коваленко О.І. Практикум з нормативно-правового забезпечення процедури відкриття приватних підприємств (для студентів 4-го курсу юридичного факультету) / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 160 с

  Коваленко О.І. Практикум з житлових та сімейгних правовідносин / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 138 с

  Коваленко О.І. Практикум із складання цивільно-процесуальних документів / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 218 с

  Коваленко О.І. Юридична клініка: навчальні матеріали до ділової гри / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 282 с.

  Коваленко О.І. Практикум із провадження виконавчих дій / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 268 с.

  Коваленко О.І. Практикум з правової роботи в господарських організаціях / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 226 с

  Коваленко О.І. Особливості розгляду окремих категорій господарських спорів (практикум): навчальний посібник для студентів юридичного факультету / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 220 с

  Коваленко О.І. Практикум із складання господарсько-процесуальних документів: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 150 с

  Гіжевський В.К. Проблеми правового регулювання суб'єктів комерційної діяльності / В.К. Гіжевський, О.С. Поліщук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 15. - С. 62-69

  Гіжевський В.К. Сучасні аспекти протиправності та проблеми захисту авторських прав в Інтернеті/ В.К. Гіжевський, К.О. Компанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 17. - С. 46-52

  Гіжевський В.К. Особливості правового становища профспілок у взаємовідносинах із господарськими організаціями з питань юридичної відповідальності / В.К. Гіжевський; // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 17. - С. 85-95

  Мазур О.В. Поняття "інтерес" і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві України/ О. В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2013. - Вип. 16. -С. 170-178

  Пономарьов В.П. Проблеми захисту підприємництва у адміністративному судочинстві/ В.П. Пономарьов // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2013. – Вип. 15. – С. 109–116.

  Методичні рекомендації написання та оформлення курсових робіт з профільних дисциплін для студентів спеціальності 5.03040101 "Правознавство": ОКР "молодший спеціаліст" / уклад.: В.С. Лук'янець, В.К. Гіжевський, С.А. Головко, О.В.Двірська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 26 с.

  Корольова В.В. До питання становлення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні / В.В. Корольова// Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013.-Вип. 16. - С.59-63

  Француз А.Й. Правове та психологічне убезпечення корпоративних відносин суб'єктів господарювання/ А. Й. Француз //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 115-120

  Француз А.Й. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни/ А. Й. Француз, Т. А. Француз-Яковець, Л. І. Баликіна. - К.: Атіка, 2012. - 204 с.

  Француз А.И. Гражданское общество в Украине в его взаимосвязи с демократическим государством /А.И. Француз //Современные тенденции развития юридической науки, правового образования и воспитания : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 200-летию юрид. образования на Полоцкой земле (Новополоцк, 18-19 мая 2012 г.) : в 2-х т. Т.1 / Полоцкий государственный университет; редкол.: А.Н. Пугачев (отв. ред.) др.]. - Новополоцк : ПГУ, 2012. - С. 78-82

  Гіжевський В.К. Транспортне право України: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський; ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2012. - 132 с.

  Гіжевський В.К. Транспортне право України: підручник / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський, А.В. Мілашевич; Університет економіки та права "КРОК". - Вид. 2-ге, доп. і перероб.. - К.: Атіка, 2012. - 332 с.

  Гіжевський В.К. Сучасний стан і можливості діяльності транспортної системи України / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2012. - Вип. 13. - С. 112-119

  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Кримінальний процес" ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.030401 "Правознавство", ОКР "спеціаліст" з спеціальності 7.03040101 "Правознавство" /М. Є. Шумило, О.В. Мазур, В.Ю. Горєлова, І.Ю. Тарасова.-К.:Університет економіки та права "КРОК", 2012.-145 с.

  Мазур О.В. Кримінально-правові аспекти протидії наркоманії/ О. В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2012. - Вип. 14. - С.55-59

  Мазур О.В. Інститут судового контролю на досудовому провадженні: історія, сучасність, майбутнє/ О. В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2012. - Вип. 12. - С. 87-94

  Горєлова В.Ю. Відповідальність держави перед особою за завдання шкоди незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури і суду: дис. … канд. юр. наук: 12.00.09/ В.Ю. Горєлова; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.- Київ,2012

  Макаришева Т.С. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Набуття прав інтелектуальної власності": ОКР "магістр" з спеціальності "Інтелектуальна власність" / Т.С. Макаришева, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 118 с.

  Макаришева Т.С. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Право інтелектуальної власності": ОКР "магістр" з спеціальності 8.18010011 "Інтелектуальна власність" / Т.С. Макаришева, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 115 с.

  Січевлюк В.А. Особливості правового регулювання суспільного споживання об'єктів права інтелектуальної власності/ В. А. Січевлюк //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2012. - Вип. 14. - С. 34-39

  Січевлюк В.А. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Господарське право": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.030401 "Правознавство", ОКР "спеціаліст" з спеціальності 7.03040101 "Правознавство"/ В. А. Січевлюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 157 с.

  Січевлюк В.А. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Господарське право": ОКР "магістр" за спеціальністю 8.000013 "Бізнес-адміністрування"/ В. А. Січевлюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 111 с.

  Січевлюк В.А. Банківське право: курс лекцій/ В. А. Січевлюк; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 460 с.

  Січевлюк В.А. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Господарське законодавство": ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти з спеціальностей "Міжнародна економіка", "Економіка підприємництва", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Банківська справа", "Облік і аудит"/ В. А. Січевлюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 120 с.

  Січевлюк В.А. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Банківське право": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.030401 "Правознавство"/ В. А. Січевлюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 160 с.

  Іванюшенко В.В. Особливості гарантій права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 1. - С. 36-43.

  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підруч./ [Е.Ф. Демський (кер.кол.авт.), О.А. Антоненко, С.О.Баранов та інші; ОДУВС ]-Одеса: Фенікс, 2011.-556с.( гл.1 §1.- С.7-18., гл.2 §1.- С.19.-23., гл.4 §1.- С.83 -86., гл.5 §1.-5.- С.122-175., гл.7 §1.-5.- С.188-201., гл.8 §1.-4.- С.202-209., гл.9 §1.-4.- С.210-223., гл.10 §1.-4.- С.224-229., гл.11 §1.-2.- С.230-236 (МОН)

  Гіжевський В.К. Нормативно-правові акти, що регулюють договори концесії та ліцензування на транспорті / В.К. Гіжевський // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали Другої міднародної науково-практичної конференціії (24 березня 2011 р.). - Правничий вісник Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 7. - С. 14-20

  Говорять діти воєнного лихоліття: збірник. Вип. 1 / В.К. Гіжевський та ін.; ред. кол.: В.В. Коваленко (голова) та ін.; упоряд. А.В. Довбня; Нац. акад. внутр. справ; Рада ветеранів Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 144 с.

  Мазур О.В. Проблеми реалізації принципу верховенства права у кримінальному процесі України/ О. В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2011. - Вип. 9. - С.117-124

  Іванюшенко В.В. До питання щодо поняття економіко-правового механізму природокористування та охорони довкілля в Україні / В.В. Іванюшенко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 7. - С. 21-28.

  Іванюшенко В.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Екологічне право" / В.В. Іванюшенко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 117 с.

  Горелова В.Ю. К вопросу о компенсации вреда незаконными или недобросовестными действиями органов досудебного расследования, прокуратуры и суда // Российская юстиция. - 2011. - № 1. - С. 26-29.

  Горєлова В.Ю. Кримінально-процесуальна реституція: поняття та порядок застосування // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 8. - С. 107-113.

  Горєлова В.Ю. До питання відповідальності посадових осіб органів досудового розслідування, прокуратури та суду за вчинення аморальних дій // Університетські наукові записки. -2011. - № 1 (37). - С. 312-319

  Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: у 2-х т. - т.1: Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий аспекти дослідження/ О. В. Скрипнюк, В.В.Медведчук, О.В.Петришин, А.Й. Француз [та інші]. - К.: Логос, 2010. - 628 с.

  Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: у 2-х т. - т.2: Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку/ О. В. Скрипнюк, В.В.Медведчук, О.В.Петришин, А.Й. Француз [та інші]. - К.: Логос, 2010. - 692 с.

  Гіжевський В.К. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку: навчальний посібник / В.К. Гіжевський, О.М. Буханець, О.М. Федорчук; Університет економіки та права "КРОК", ДПА України, НУ "Острозька Академія". - К.: Атіка, 2010. - 196 с.

  Осауленко О.І. Історія вчень про державу і право: навчальне видання / О.І. Осауленко, А.О. Осауленко, В.К. Гіжевський. - К.: Видавець Ліпкан О.С., 2010. - 196 с.. - (Студент XXI століття)

  Гіжевський В.К. До питання теорії та практики регулювання антиконкурентних узгоджених дій в Україні / В.К. Гіжевський, В.В. Гвоздь // Правничий вісник Університету "КРОК. - 2010. - Вип. 5 т.1. - С. 30-35

  Гіжевський В.К. Транспортне право України: підручник / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський, А.В. Мілашевич; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2010. - 200 с.

  Іванюшенко В.В. Напрями вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2010. - Вип. 5. - Т. 1. - С. 103-110.

  Іванюшенко В.В. Право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля: поняття та зміст // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2010. - Вип. 6. - Т. 1. - С. 17-23.

  Іванюшенко В.В. Форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування в сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В.В. Іванюшенко // Правничий вісник Одеського університету. - 2010. - № 4 (36). - С. 365-370.

  Горєлова В.Ю. Історико-правовий аналіз компенсації державою моральної шкоди потерпілому в кримінальному судочинстві/ В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК".-2010.-Вип.5.Т.1.-С.142-148

  Горєлова В.Ю. До питання відшкодування збитків особі внаслідок незаконного застосування заходів кримінально-процесуального примусу / В. Ю. Горєлова // Правова інформатика. - 2010. - № 4. - С. 45-50

  Янчук М.Б. Корпоративне управління в Україні: інтелектуальний капітал,персонал, якість. / М. Б. Янчук.- К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2010. - 615 с.

  Січевлюк В.А. Процедура звернення стягнення на заставлені корпоративні права у договірному (позасудовому) порядку/ В. А. Січевлюк //Правничий вісник Університету "КРОК".-2010. - Том 1, Вип. 6. - С. 41-51

  Січевлюк В.А. Правове регулювання реєстрації застави корпоративних прав (частки)/ В. А. Січевлюк //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2010. - Вип. 5 т.1. - С. 64-72

  Січевлюк В.А. Господарське право України: навчальний посібник/ В.А. Січевлюк. - К.: УІРФР, 2010. - 474 с

  Гіжевський В.К. Митне право України: навчальний посібник / В.К. Гіжевський, І.І. Світлак, І.В. Скірський; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2009. - 204 с.

  Гіжевський В.К. Проблеми формування правової та психологічної культури студентів / В.К. Гіжевський // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: Матеріали ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція. (Київ, 31 січня 2009 р.)/ Ред. кол. Є.М. Моїсеєв, О.М. Джужа, М.В. Костицький; Всеукраїнська асоціація філософії права і соціальної філософії. Асоціація психологів України. - К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. - С.141-143

  Сучасний стан та перспективи розвитку системи економічної безпеки підприємств. Друга науково-практична конференція студентів магістратури Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки (м. Київ, 25 грудня 2008 року) / ред. В. В. Крутов, В. С. Сідак. В.К. Гіжевський та ін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 592 с

  Гіжевський В.К. Роль договорів страхування в діяльності транспортної системи України / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2009. - Вип 4. - С. 98-103

  Марков С.Л. Соціально-психологічні складові творчого підходу до управлінської діяльності / С.Л. Марков, В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК. - 2009. - Вип 4. - С. 197-203

  Гіжевський В.К. Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки на об'єктах транспортної системи України / В.К. Гіжевський // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 квіт. 2009 р.). - Одеса: ОДУВС, 2009. - 395 с.

  Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. У 2-х т. Т. 2. Особлива частина / В.К. Гіжевський [та ін.] ; за ред. В.Б. Авер'янова. - К. : Юридична думка, 2009. - 600 с.

  Іванюшенко В.В. До питання щодо поняття юридичних гарантій права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник Університету е "КРОК". - 2009. - Вип. 4. - С. 17-25.

  Січевлюк В.А. Процедура прийняття рішення про заставу корпоративних прав господарських товариств/ В. А. Січевлюк //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2009. - Вип 4. - С. 141-154

  Січевлюк В.А. Реалізація корпоративних прав господарських товариств через договір застави/ В. А. Січевлюк //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2009. - Вип. 20 т.2. - С. 81-91

  Француз А.Й. Подолання корупції як необхідна складова постання демократії в Україні/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2008. - Вип 3. - С. 87-91

  Гіжевський В.К. Нормативні акти, що регулюють транспортну систему України / В.К. Гіжевський // Кримський юридичний вісник "Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів". Вип.2: збірник / За ред. В.В. Конопльова. - Сімферополь: Кримський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008. - С.97-106

  Гіжевський В.К. Можливості адаптації транспортного законодавства України до європейських правових стандартів / В.К. Гіжевський // Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 червня 2008 року). - Ірпінь: Національний університет ДПС Україна, 2008. - С.27-35

  Гіжевський В.К. Інтеграція транспортного законодавства України до європейських правових стандартів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука" присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16-17 травня 2008 р., Суми, Україна). - Суми : Довкілля, 2008. - С. 23-29

  Гіжевський В.К. Десять трудових целинных семестров Николая Набока / Взгляд сквозь годы // Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня діологія. - Фастів: Поліфаст, 2008. - С 258-273

  Гіжевський В.К. Адміністративно-правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні: навчальний посібник / В.К. Гіжевський, С.О. Мосьондз, С.С. Саїв; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Магістр - XXI сторіччя, 2008. - 200 с.

  Гіжевський В.К. Захист інтересів громадян у контексті адаптації транспортного законодавства України до європейських правових стандартів / В.К. Гіжевський // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 травня 2008 року). - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2008. - С.316-321

  Гіжевський В.К. Господарсько-комерційні договори на транспорті / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2008. - Вип. 3. - С. 118-125

  Транспортне право України: навчальний посібник / С.Е. Демський та ін.; За ред. В.Г. Гіжевського, Е.Ф. Демського. - К.: Атіка, 2008. - 292 с.

  Іванюшенко В.В. Місце та роль місцевого самоврядування в забезпеченні права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2008. - Вип. 3. - С. 53-61

  Іванюшенко В.В. Особливості реалізації повноважень місцевого самоврядування у сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В.В. Іванюшенко // Матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. "Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні" (30-31 трав. 2008 р.). - Острог: Вид-во НУ "Острозька академія", 2008. - С. 92-95.

  Січевлюк В.А. Теоретичні питання правового регулювання застави корпоративних прав господарських товариств/ В. А. Січевлюк //Правничий вісник Університету "КРОК".-2008. - Вип 3. - С. 157-170

  Іванюшенко В.В. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Від громадянського суспільства - до правової держави: тези II Міжнар. наук.-практ. конф. - Харків: ХНУ імені В.Н. Карамзіна, 2007. - С. 52-56.

  Іванюшенко В.В. Перспективи розвитку законодавства України про право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 3. - С. 158-166.

  Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство: навчальний посібник / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський; Університет економіки та права "КРОК"; НА СБУ. - К. : Кондор, 2007. - 602 с.

  Гіжевський В.К. Транспортне право України: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 117 с.

  Коваленко О.І. Податкове право: навчально-методичні матеріали для студентів коледжу (спеціальність "Правознавство")/ О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, В.А. Січевлюк; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 137 с

  Гіжевський В.К. Правові засоби та форми організаційно-господарських відносин в адміністративних повноваженнях / В.К. Гіжевський, Н. Коваленко // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26-27 квітня 2007 року). - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2007. - 406 с

  Гіжевський В.К. Значення транспортного права у функціонування транспортної системи України / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2007. - Вип 2. - С. 57-67

  Коваленко О.І. Новації у спадковому праві: проблеми інтерпретації та правозастосування / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, Н.О. Коваленко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2007. - Вип 2. - С. 130-142

  Гіжевський В.К. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: проблеми та шляхи вирішення // Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування: матеріали V наук.-теорет. конф. (15-17 черв. 2007 р., Одеська національна юридична академія). - Одеса: "Юридична література", 2007. - 512 с.

  Коваленко О.І. Митне право та валютне законодавство: навчально-методичні матеріали для студентів коледжу (спеціальність "Правознавство") / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, В.А. Січевлюк; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 153 с.

  Іванюшенко В.В. Законодавство України про право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля: проблемні питання // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2007. - Вип. 2. - С. 270-279.

  Іванюшенко В.В. Заходи протидії господарським правопорушенням, що мають безпосереднє відношення до захисту довкілля / В.В. Іванюшенко// Матеріали Міжвузів. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності" (30 трав. 2007 р.). - Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2007. - С. 20.

  Іванюшенко В.В. Юридичні гарантії права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Право і суспільство. - 2007. - Вип. 3. - С. 8-13.

  Коваленко О.І. Правова робота в господарських організаціях: Навчально-методичні матеріали для студентів коледжу (спеціальність "Правознавство") / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, В.А. Січевлюк; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 227 с

  Коваленко О.І. Практикум із складання цивільно-процесуальних документів: навчально-методичні матеріали для студентів коледжу (спеціальність "Правознавство") / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, В.А. Січевлюк; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 149 с

  Іванюшенко В.В. Поняття конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник / Університет економіки та права "КРОК". - К., 2006. - Вип. 1. - С. 60-67.

  Іванюшенко В.В. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля в контексті конституційних прав людини і громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Вип. 35. - С. 70-79.

  Француз А.Й. Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України: Концептуальний та нормативний аналіз / А.Й. Француз. - К.: Логос, 2006. - 516 с.

  Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, Є.М. Моісеєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - Т. 3: Поліцейський менеджмент: історія та сучасність / В.К. Гіжевський та ін. - 2006. - 1192 с.

  Гіжевський В.К. Про доцільність викладання навчальної дисципліни "Транспортне право України" студентам економічних спеціальностей / В.К. Гіжевський // Проблеми викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Київ, 16 лют. 2006 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С. 3-9.

  Гіжевський В.К. Захист інтересів громадян в контексті адаптації транспортного законодавства України до європейських правових стандартів / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2006. - Вип 1. - С. 88-94

  Козенюк В.О. Використання методологічного потенціалу інформаційного права при розробці теоретичних основ забезпечення інформаційної безпеки України/ В. О. Козенюк //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2006. - Вип 1. - С. 247-259

  Грязін В.І. Право товарних знаків: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність» / В. І. Грязін, З. М. Борисенко, Л. Н. Семенова .-К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006.-43 с.

  Француз А.Й. Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України (Концептуальний та нормативний аналіз): монографія/ А. Й. Француз. - К.: Логос, 2005. - 516 с.

  Француз А.Й. Правові аспекти боротьби з корупцією у контексті становлення політичної системи сучасної України/ А.Й. Француз // Юридична Україна. - 2005. - № 4. - С.14-19.

  Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини: навчальний посібник / В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський. - К. : Істина, 2005. - 380 с.

  Кузнєцов В.О. Кримінальне право України (повний курс у схемах та таблицях): навчальний посібник / В.О. Кузнєцов, В.К. Гіжевський; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Кондор, 2005. - 459 с.

  Гіжевський В.К. Правова наука і юридична освіта / В.К. Гіжевський // Наукова робота - важлива складова діяльності сучасного університету: Матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників (м. Київ, 3 лютого 2005 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - С. 193-291

  Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2 т.: т. 2. Особлива частина: підручник / В.К. Гіжевський та ін.; гол редкол. В.Б. Авер'янов. - К.: Юридична думка, 2005. - 624 с.

  Гіжевський В.К. Захист приватних інтересів громадян в контексті адаптації транспортного законодавства України до європейських правових стандартів / В.К. Гіжевський // Поняття інтересу в правничій науці та судовий практиці конституційних судів Польщі і України: матеріали наукової сесії Люблінсько-Київського правничого колоквіуму (7-10 квітня 2005 року). - Люблін, 2005. - С. 22-24.

  Мазур О.В. Місце органів досудового слідства у системі органів державної влади України /О. В. Мазур //Наукова робота - важлива складова діяльності сучасного університету: матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників (м.Київ, 3 лютого 2005 р.).-К.:Університет економіки та права "КРОК", 2005.-С.225-231

  Француз А.Й. Політична опозиція у демократичній державі (правові аспекти аналізу) / А. Й. Француз // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 5(31). – С. 35 – 45

  Француз А.Й. Окремі форми безпосередньої демократії і функціонування сучасних політичних систем: конституційно-правовий вимір / А.Й. Француз // Наукові записки. Серія "Право" / НУ "Острозька академія", 2004. - С.138-151

  Француз А.Й. Нормативно-правові основи функціонування громадських органiзацій в політичній системi України/ А.Й. Француз // Aktualni problemy polityky.-2004.-.Том 19.-С.17

  Француз А.Й. Політичний екстремізм як фактор дестабілізації сучасної політичної системи / А.Й. Француз // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - № 6 (32). - С. 25-35.

  Француз А.Й. Інститут виборів і функціонування політичних систем демократичного типу: правовий аналіз / А.Й. Француз// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. - Вип. 24. - С. 141-147

  Француз А.Й. Правові основи конституювання демократичних політичних систем/А.Й. Француз // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2004. - № 4. - С. 28-38

  Гіжевський В.К. Реформування системи адміністративного права / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський // Наукові записки. Серія "Право". - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2004. - С. 45-48

  Гіжевський В.К. Практикум із організаційно-виробничої практики магістрів юридичного факультету (за спеціалізацією "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 227 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із організації стажування студентів 3 курсу юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 98 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із організації стажування студентів 2 курсу юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 136 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із організації стажування студентів 5 курсу юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 122 с.

  Гіжевський В.К. Практикум з нормативно-правового забезпечення пароцедури відкриття приватних підприємств (для студентів 4-го курсу юридичного факультету) / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 164 с.

  Гіжевський В.К. Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 217 с.

  Гіжевський В.К. Практикум з житлових та сімейних правовідносин / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 139 с.

  Гіжевський О.І. Практикум із страхового права для магістрів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 247 с.

  Гіжевський В.К. Практикум з трудових правовідносин / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 312 с.

  Гіжевський В.К. Про систему адміністративного права / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський // Юридична України. - 2004. - №4. - С. 9-11

  Грязін В.І. Криміналістичні та судово-медичні особливості розслідування вбивств, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї: навч. посіб. / В. І. Грязін, А. С. Лісовий .-К.:Університет економіки та права "КРОК", 2004.-344 с.

  Фінансово-економічні основи місцевого самоврядування : зб. нормат.-прав. док. / М. Харитончук, А. Француз [та інші]. - Київ : Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи, 2003. - 215 с

  Популярна юридична енциклопедія / В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.С. Ковальський. та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

  Законодавство України про адміністративну відповідальність: збірник нормативних актів / С.Е. Демський, Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 368 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із провадження виконавчих дій / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 271 с.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: навчальний посібник / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 312 с.

  Гіжевський В.К. Дипломні роботи спеціалістів та магістрів: навчально-методичні рекомендації / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 24 с.

  Транспортне право України: навчальний посібник / Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський, С.Е. Демський, А.В. Мілашевич; Інститут економіки та права "КРОК". - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із складання господарсько-процесуальних документів: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, В.В. Кравченко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 149 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із претензійної та договірної роботи на підприємстві Частина 1: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, А.В. Луць. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 45 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із претензійної та договірної роботи на підприємстві Частина 2: Навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, І.О. Дзера. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 145 с.

  Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / О.О. Підопригора, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 116 с.

  Гіжевський В.К. Право соціального забезпечення: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, В.Д. Жарий, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 98 с.

  Баранчук В.М. Міжнародне приватне право: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.М. Баранчук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 76 с.

  Баранчук В.М. Міжнародне комерційне право: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.М. Баранчук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 71 с.

  Гіжевський В.К. Заставне право: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, В.Д. Жарий, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 58 с.

  Гіжевський В.К. Особливості розгляду окремих категорій господарських спорів (практикум): навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 220 с.

  Гіжевський В.К. Правова робота у господарських організаціях: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 224 с.

  Гіжевський В.К. Юридична клініка: Навчальні матеріали до ділової гри / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 282 с.

  Баранчук В.М. Міжнародне комерційне право: навчальний посібник для студентів магістратури факультету міжнародних відносин (спеціальність "Міжнародна економіка") / В.М. Баранчук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 72 с.

  Гіжевський В.К. Що очікує людство? / В.К. Гіжевський // Матеріали наукової студентської конференції: зб. матеріалів. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - С. 9-12.

  Гіжевський В.К. Юридична відповідальність за правопорушення на транспорті: теоретичні аспекти / В.К. Гіжевський // Вчені записки. Серія "Право" / Інститут економіки та права "КРОК. - 2002. - Вип. 6. - С. 81-83

  Гіжевський В.К. Організація міжнародних автомобільних перевезень / В.К. Гіжевський // Вчені записки. Серія "Право" / Інститут економіки та права "КРОК. - 2002. - Вип. 6. - С. 124-133

  Гіжевський В.К. Безпека підприємницької діяльності: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 104 с.

  Грязін В.І. Особливості кваліфікації господарських злочинів: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.І. Грязін, М.М. Тітов, В.Г. Жук.- К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002.- 110 с.

  Грязін В.І. Процесуальні документи слідчого та їх значення для забезпечення законності учасників кримінального судочинства / В.І. Грязін, М.М. Тітов // Вчені записки. - 2002. - Вип.6. -С. 196-199

  Грязін В.І. Психологічні особливості допиту / В.І. Грязін, М.І. Мельник // Вчені записки. - 2002. - Вип. 6. - С. 188-196

  Француз А.Й. Станіславщина: двадцять буремних літ (1939-1959). Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І.О. Андрухів, А.Й. Француз. - Рівне-Івано-Франківськ : "Таля", 2001. - 336 с

  Інформатизація соціального управління: посібник / В.К. Гіжевський, В.І. Грязін, О.І. Коваленко, С.М. Лаптєв. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 190 с.

  Підопригора О.О. Авторське право та суміжні права: навчальний посібник для студентів магістратури / О.О. Підопригора, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 100 с.

  Підопригора О.О. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник для магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціальності 8.000002 "Інтелектуальна власність"/ О.О. Підопригора, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 98 с.

  Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: Станом на 1 січня 2001 / В.К. Гіжевський та інші; за ред. Е.Ф. Демського. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 1088 с

  Гіжевський В.К. Сучасні методи наукових досліджень: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 72 с

  Гіжевський В.К. Страхове право: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 59 с

  Гіжевський В.К. Практикум із підготовки проектів нормативних актів: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, Г.О. Федоренко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 39 с.

  Гіжевський В.К. Правова охорона нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності: навчальний посібник для студентів магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціальності 8.000002 "Інтелектуальна власність"/ В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, Л.І. Работягова. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 67 с.

  Гіжевський В.К. Податкове право: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, Г.М. Самілик. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 130 с

  Гіжевський В.К. Основи наукових досліджень: навчальний посібник для студентів магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціальності - 8.000002 "Інтелектуальна власність" / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 72 с.

  Гіжевський В.К. Аграрне право України: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В.К. Гіжевський, О.І. Якимець. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 111 с.

  Гіжевський В.К. Наукова організація управлінської праці Частина 1. Наукова організація управлінської праці та діловодства: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 49 с.

  Гіжевський В.К. Управління персоналом: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 105 с

  Гіжевський В.К. Методи викладання юридичних дисциплін: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 69 с.

  Гіжевський В.К. Організація правового забезпечення підприємницької діяльності: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський , О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 47 с.

  Гіжевський В.К. Наукова організація управлінської праці та діловодства. Частина 2. Основи діловодства: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський, Л.А. Климчик, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 62 с.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання земельних відносин: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 88 с.

  Гіжевський В.К. Правові особливості угод з нерухомістю: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 47 с.

  Андрощук Г.О. Права інтелектуальної власності в системі права України: навчальний посібник для студентів магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціалізації - 8.000002 "Інтелектуальна власність" / Г.О. Андрощук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 131 с.

  Гіжевський В.К. Програма переддипломної практики: для студентів магістратури юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, В.С. Міщенко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 17 с.

  Грязін В.І. Практикум із складання кримінально-процесуальних та цивільно-процесуальних документів / В.І. Грязін .- К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001.-208 с.

  Грязін В.І. Робота зі слідами рук, ніг та транспортних засобів: навчально-практичний посібник з криміналістики / В.І. Грязін.-К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001.- 69 с.

  Андрощук Г.О. Вступ до спеціальності: навчальний посібник для студентів магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціальності - 8.000002 "Інтелектуальна власність" / А.О. Андрощук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 84 с.

  Баранчук В.М. Акціонерне право: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.М. Баранчук, О.І. Коваленко, В.А. Січевлюк. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 61 с

  Баранчук В.М. Інвестиційне право: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету / В.М. Баранчук, О.І. Коваленко, В.А. Січевлюк. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 50 с

  Баранчук В.М. Комерційне право: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету / В.М. Баранчук, О.І. Коваленко, В.А. Січевлюк. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 99 с

  Баранчук В.М. Контрактне право: навчальний посібник / В.М. Баранчук, О.І. Коваленко, В.А. Січевлюк. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 77 с

  Гіжевський В. Сучасні аспекти підготовки юристів (спеціалістів, магістрів) та післядипломне навчання /В. Гіжевський // Практичні проблеми юридичної освіти України в контексті європейської інтеграції: Матеріали Міжнародної конференції (Київ, Україна, 20 вересня 2001р).- К.:ВД "КМ Академія", 2001. - С. 43-54

  Грязін В.І. Митне право: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.І. Грязін, В.Д. Жарий. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 35 с.

  Грязін В.І. Тактика допиту обвинуваченого при розслідуванні злочинів проти держави: монографія / В.І. Грязін. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 136 с.

  Француз А.Й. Складні адміністративні системи: організаційно-правові засади управління: монографія / А.Й. Француз. - Рівне: Національний університет "Острозька Академія", 2001. - 174 с.

  Гіжевський В.К. Транспортне право України: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 115 с.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання транспортною системою України: науково-практичне видання / В.К. Гіжевський, А.В. Мілашевич. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 141 с.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання основних видів комерційної експлуатації морських суден / В.К. Гіжевський, Є.М. Клюєва // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 151-155

  Гіжевський В.К. Правове регулювання діяльності залізничного транспорту в Україні / В.К. Гіжевський, Г.В. Габа // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 141-143

  Бєгов Д.Д. Форми, способи та засоби представлення криміналістичної інформації / Д.Д. Бєгов, В.К. Гіжевський // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 127-135

  Гіжевський В.К. Основи римського цивільного права: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / В.К. Гіжевський, Г.І. Трофанчук. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 167 с

  Грязін В.І. Арбітражний процес: комплекс навчально-методичного забезпечення / О.А. Подоляк, В.І. Грязін. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000.

  Грязін В.І. Основи інтелектуальної власності: навчально-методичний комплекс дисципліни / Г.О. Андрощук, В.І. Грязін. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 32 с.

  Француз А.И. Пути повышения эффективности управления сложными административными системами / А.И. Француз . - Луганск : Ред.-изд. отд. ЛИВД МВД Украины, 1999. -32 с.

  Гіжевський В.К. Становлення, розвиток та особливості діяльності органів внутрішніх справ на транспорті. Історичний огляд: навчальний посібник / В.К. Гіжевський. - К.: Вид-во Національної академії внутрішніх справ України, 1999. - 160 с.

  Грязін В.І. Кримінологія: методичний комплекс навчальної дисципліни / І. І. Лановенко, В. І. Грязін. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 1999.- 33 с.

  Грязін В.І. Психологічний вплив, його методи та умови доступу в процесі допиту обвинуваченого / В. І. Грязін, В. Г. Жук // Вчені записки/Інститут економіки, управління та господарського права.-1999.-Вип.3.-С.146-151

  Грязін В.І. Курс криміналістики: методичний комплекс навчальної дисципліни / В. І. Грязін .-К.: ІЕУГП, 1998.-82 с.

  Грязін В.І. Психологічні особливості спілкування в процесі допиту обвинуваченого / В. І. Грязін // Вчені записки/Інститут економіки, управління та господарського права.-1999.-Вип.3.-С.146-151

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.