Менеджмент в ІМБ — Університет «КРОК»

Менеджмент в галузі безпеки

У Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету «КРОК» вперше в Україні у 2007 році була відкрита магістратура з підготовки фахівців з управління фінансово-економічною безпекою

Галузь знань: Управління та адміністрування
Спеціальність: Менеджмент
Ступінь вищої освіти: Магістр

Освітні програми:

Форми навчання:

 • денна форма – 1.4 року
 • заочна форма – 1.4 роки
 • дистанційна форма – 1.4 роки

Освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою» | магістр

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна

Сучасна економіка України перебуває в складному стані. У цих умовах успішна робота і розвиток вітчизняних суб'єктів господарської діяльності (підприємств, банків, фірм, корпорацій, фінансово-промислових груп) значною мірою залежить від їх здатності комплексно протидіяти існуючим та можливих небезпекам і загрозам зовнішнього і внутрішнього середовища. Для побудови сучасних систем економічної безпеки та управління їх роботою щодо забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності потрібні фахівці, які володіють глибокими теоретичними знаннями в галузі економічної безпеки, можуть проектувати сучасні системи економічної безпеки, управляти їх діяльністю, знають правові основи її організації та діяльності, сучасну економіку, існуючі небезпеки та загрози економічній безпеці, механізми управління та взаємодії в системі економічної безпеки, можуть здійснювати стратегічне та оперативне планування її діяльності, а також управляти процесом використання спеціальної техніки і технологій комплексної протидії сучасним небезпекам і загрозам стабільній роботі вітчизняних суб'єктів господарської діяльності.

Підготовка таких фахівців в галузі економічної безпеки з вищою освітою і присудженням ступеня магістра здійснюється в Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету «КРОК» в процесі навчання на освітній програмі «Управління фінансово-економічною безпекою».

Основні дисципліни

 • Теорія управління безпекою соціальних систем
 • Методика викладання безпекознавчих дисциплін
 • Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки
 • Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства
 • Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві
 • Інноваційний менеджмент в системі економічної безпеки
 • Сучасні методи забезпечення надійності персоналу
 • Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємця
 • Управління інформаційною безпекою підприємства
 • Антикризове управління організацією
 • Організація та управління фінансово-економічною безпекою банків, фінансових та банківських установ
 • Правові основи організації та функціонування системи економічної безпеки
 • Психологія управління

Магістри освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» можуть займати посади:

 • керівника суб'єкта господарської діяльності та його заступника (підприємства, банку, філії банку, фірми тощо);
 • керівника штатного підрозділу економічної безпеки суб'єкта господарської діяльності (служби безпеки, департаменту безпеки, управління безпеки, відділу безпеки тощо);
 • провідного фахівця з фінансово-економічної безпеки;
 • консультанта з економічних питань;
 • економічного радника;
 • викладача вищого навчального закладу;
 • помічника-консультанта народного депутата.

А також можуть створити своє власне підприємство з надання послуг у сфері економічної безпеки.

 

Освітня програма «Управління приватною детективною діяльністю» | магістр

Форми навчання: заочна, дистанційна

В умовах подальшої розбудови правової, демократичної української держави нагальною є проблема забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина щодо захисту її законних прав та інтересів. Світовий досвід розвинутих країн, зокрема США, Німеччини, Франції, Великобританії та інших, свідчить про те, що успішно вирішити це можливо тільки за умови партнерства влади, бізнесу та громадянського суспільства у галузі безпеки. У цьому контексті актуальним є питання не тільки розвитку та зміцнення правоохоронних органів держави, але і впровадження в Україні, як і у всіх розвинутих демократичних країнах світу, приватної детективної діяльності.

У національному класифікаторі України ДК 003 : 2010 «Класифікар професій» є професія «Приватний детектив 2429». З метою формування високопрофесійного кадрового складу приватних детективів в Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету «КРОК» вперше в Україні у 2017 році розпочинається підготовка магістрів за освітньою програмою «Управління приватною детективною діяльністю».

Основні дисципліни

 • Теорія управління безпекою соціальних систем
 • Методика викладання безпекознавчих дисциплін
 • Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки
 • Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства
 • Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві
 • Інноваційний менеджмент в системі економічної безпеки
 • Сучасні методи забезпечення надійності персоналу
 • Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємця
 • Форми та методи здійснення приватної детективної діяльності
 • Використання відкритих інформаційних джерел при здійснені приватної детективної діяльності
 • Механізм забезпечення взаємодії суб'єктів приватної детективної діяльності з правоохоронними органами
 • Правові засади здійснення приватної детективної діяльності в Україні
 • Інформаційні технології у приватної детективної діяльності

Магістри освітньої програми «Управління приватною детективною діяльністю» можуть займати посади:

 • приватного детектива;
 • керівника об'єднання приватних детективів;
 • керівника підприємства з надання детективних (розшукових) послуг;
 • керівника служби безпеки (департаменту безпеки, управління безпеки, відділу безпеки) підприємства, банку, фірми, корпорацій, фінансово-промислової групи;
 • керівника інформаційно-аналітичного підрозділу підприємства;
 • директора охоронного підприємства;
 • провідного спеціаліста служби безпеки;
 • викладача вищого навчального закладу.

А також можуть створити своє власне підприємство з надання послуг у сфері безпеки, зокрема з приватної детективної діяльності.

 

Освітня програма «Управління безпекою судових органів України» | магістр

Форми навчання: заочна, дистанційна

У 2020 році вперше в Україні в Університеті «КРОК» розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Менеджмент» – освітня програма «Управління безпекою судових органів України»

Основні дисципліни

 • Теорія управління безпекою соціальних систем
 • Науково-методичне забезпечення вивчення безпекознавчих дисциплін
 • Організація та управління системою безпеки підприємств, організацій та установ
 • Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємств, організацій та установ
 • Інноваційний менеджмент в системі безпеки підприємств, організацій та установ
 • Психологія управління
 • Сучасні методи забезпечення надійності персоналу
 • Організація охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя
 • Механізм забезпечення взаємодії служби судової охорони з правоохоронними органами України
 • Психологічне супроводження охоронної діяльності органів служби судової охорони
 • Організаційно-правові основи використання сучасних технічних засобів служби судової охорони
 • Правові засади здійснення діяльності служби судової охорони
 • Організація забезпечення особистої безпеки учасників судового процесу

Ключові професійні компетентності:

 • Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління організацією.
 • Встановлювати зв'язки між елементами системи управління організації
 • Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування підприємницької ідеї.
 • Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
 • Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні.
 • Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних міркувань, соціально відповідально.
 • Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх поведінку.
 • Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного само менеджменту.
 • Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;
 • Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей досконалості.
 • Демонструвати вміння проектування механізми управління, організації та моніторингу їх діяльності з забезпечення безпеки судових органів України.
 • Вміти оцінювати результативність та ефективність діяльності з забезпечення безпеки судових органів України.

Магістри освітньої програми «Управління безпекою судових органів України» можуть займати посади:

 • професіонала з корпоративного управління;
 • фахівця з корпоративного управління;
 • керівника (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з охорони та безпеки (фізичної та майнової);
 • професіонала з охоронної діяльності та безпеки;
 • начальника відділу;
 • директора центру підвищення кваліфікації;
 • викладача закладу вищої освіти.

Випускники можуть працювати на усіх посадах, які потребують глибокого знання у сфері безпеки судових органів, навичок використання сучасних механізмів управління діяльністю суб'єктів судової охорони з комплексного забезпечення безпеки учасників судового процесу, впровадження інноваційних технологій щодо протидії загрозам безпеки діяльності судових органів України відповідно до класифікатору професій ДК 003:2010.

 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok