Лотарєв Андрій Григорович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Лотарєв Андрій Григорович

кабінет 418

(+38 044) 455-69-86

 
 

Лотарєв Андрій Григорович

  • кандидат наук з державного управління (2018 р.)
  • Відмінник освіти (2017 р.)
  • нагороджено Почесною грамотою МОН України (2008 р.)

Освіта

  • 2018 р. – Чорноморський національний університет імені Петра Могили / Кандидат наук з державного управління
  • 1999 р. – Академія Служби безпеки України / юрист зі знанням англійської мови
 
 

Публікації

  Using cluster analysis for revealing gender equality patterns in EU ICT education and employment / V. Tokar, D. Tyshchenko, T. Franchuk, V. Makoiedova , A. Lotariev // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. - 2023. - Vol. 101. - No. 16. - Pp. 50893-50904.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/lotariev_0002.pdf

  Dolianovska I. Prospects of development of the mediation model in Ukraine on the example of some Post-Soviet Union republics (Belarus, Moldova, Georgia) / I. Dolianovska, A. Lotariev // Legal Bulletin . - 2021. - Iss. 2. - Pp. 108-113

  Літвін Н.М. Впровадження дуальної освіти в Україні: досвід проекту COOPERA1 / Н.М. Літвін, А.Г. Лотарєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/805
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/805

  Management of state financial policy in the context of the Covid-19 pandemic / O. Denysov, N. Litvin, A. Lotariev, T. Yegorova-Gudkova, L. Akimova, O. Akimov // AD Alta: Journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol. 11. - Issue 2, Special issue XX. - Pp. 52-57. - URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20941/
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20941

  Jaialdden A. Modern approaches in management and features of their USE / Abdulssalam Jaialdden, A.H. Lotariev, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 261-263. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/176
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/176

  Hassan E.S.H. The role of the leader in team building / E.S.H. Hassan, A.H. Lotariev, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - Рр. 297-298. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/238
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/238

  Shcherbakova Y.O. Business ethics: formed traditions and new trends / Y.O. Shcherbakova, A.H. Lotarev, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - Рр. 299-301. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/241
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/241

  Лотарєв А.Г. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю/А.Г. Лотарєв //Державне управління. Вісник національного університету цивільного захисту України .- 2017.- № 1 (6).-С.155-164.

  Лотарєв А.Г. "Регіон" та "Інноваційна система регіону" як об'єкти дослідження науки з державного управління/ А.Г. Лотарєв // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 149-151.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/537-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-naukovi-trendy-suchasnosti-26-zhovtnia-2017-roku

  Plekhanov D. Directions of Modernization of the State Regulation of Innovation Activity at the Regional Level / D. Plekhanov, A. Lotariev // Public Policy and Economic Development. - 2017. - №11(15). - P. 89-107
http://pped.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-1115.pdf

  Lotariev A. Strategy of Development of Innovation Activities in the Region / Andrii Lotariev// Public Policy and Economic Development.-2016.- Issue 9 (13). -P.182-192
http://pped.amu.edu.pl/ru/polski-nr-9-13/

  Лотарєв А.Г. Інновації в публічному управлінні - запорука розбудови конкурентоспроможної держави /А.Г. Лотарєв // Ольвійський форум - 2016: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: матер. міжнар. наук.-практ. конф.(9-11 червня 2016 р.). - Миколаїв, 2016. - С. 187-189.

  Лотарєв А.Г. Рівень розвитку та можливості інноваційного потенціалу регіону/А.Г. Лотарєв//Теорія та практика державного управління.- 2015 .- № 2 (49). [електронне видання]. режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/2/14.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/2/14.pdf

  Лотарєв А.Г. Концептуальні підходи до формування регіональної інноваційної діяльності /А.Г. Лотарєв// Інвестиції: практика та досвід.- 2015.- № 16.-С.142-145
http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2015/31.pdf

  Лотарєв А.Г. Формування інституційної системи державної підтримки інноваційної діяльності регіону/А.Г. Лотарєв// Державне будівництво.- 2014.- № 2. [електронне видання]. режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/08.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/08.pdf

  Lotariev A. Recognition of study periods and qualifications: Ukrainian experience and regulations / Andrii Lotariev //International Conference on Academic Recognition in the framework of Fifth International Staff Exchange Week (June 16-20, 2014): Conference deliverables.- Vilnius (Lithuania), MRU, 2014. - P.7-12

  Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Т.В. Фініков, О.І. Шаров, А.Г. Лотарєв та ін.; під ред. Т.В.Фінікова, О.І.Шарова.– К. : Таксон, 2014. – 144 с. –

  Лотарєв А.Г. Регіональна інноваційна політика на сучасному етапі економічного розвитку країни /А.Г. Лотарєв // Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи" : збірник тез наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф.(м. Львів, 26-27 грудня 2014 року): У 3-х частинах. - Львів: ЛЕФ, 2014. - Ч.2. - С. 23-25.

  Лотарєв А.Г. Сутність інновацій і роль держави в соціо-еколого-економічному зростанні країни / А. Г. Лотарєв // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 14 листопада 2014 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.45-46
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/771-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-molodykh-uchenykh-aktualni-problemy-suchasnoi-naukovoi-dumky-14-lystopada-2014-roku

  Лотарєв А.Г. Оцінка ефективності заходів у сфері розміщення та використання капіталу підприємства / А. Г. Лотарєв, Т. В. Ганущак // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.-Т.7 : Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / С. М. Лаптєв [та ін.]; наук. ред. С. М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.49-52
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/651-rozvytok-informatsiinoho-suspilstva

  Лотарєв А.Г. Управління фінансовими ризиками на підприємстві /А.Г. Лотарєв, Ю. І. Скулиш, О.І.Захаров [та ін.]// Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.-Т.8: Економічна безпека держави на макро - та мікрорівнях: колективна монографія / В. І. Грушко [та ін.]; наук. ред. В. С. Сідак. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.157-179
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/514-ekonomichna-bezpeka-derzhavy-na-makro-ta-mikrorivniakh

  Лотарєв А.Г. Внутрішні загрози системи економічної безпеки суб'єктів господарювання/ А. Г. Лотарєв //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2012. - № 8. - С. 82-87

  Входження національної системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторингове дослідження: аналітичний звіт /А.Г. Лотарєв, О.І. Шаров [та інші]; кер. авт. кол. Т.В. Фініков. – К. : Таксон, 2012.-54 с.

  Лотарєв А.Г. Сучасний стан системи економічної безпеки м’ясопереробних підприємств / А. Г. Лотарєв // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2012. - Вип. 39(дод.). - С. 62-65
file:///C:/Users/library/Downloads/Vetp_2012_39(dod.)__19.pdf

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/651-rozvytok-informatsiinoho-suspilstva

  Розвиток інформаційного суспільства:колективна монографія: В 10-ти т. Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/514-ekonomichna-bezpeka-derzhavy-na-makro-ta-mikrorivniakh

  Лотарєв А.Г. Економічна безпека суб'єктів малого підприємства: зовнішні чинники впливу/ А. Г. Лотарєв //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/Університет економіки та права "КРОК".- 2011. - № 5. - С. 83-91

  Лотарєв А.Г. Деякі аспекти функціонування системи економічної безпеки суб'єктів малого підприємництва/ А.Г. Лотарєв // Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах ( 29 грудня 2011 року): матеріали науково-практичної конференції. -К.: Вид. Ліпкан О.С., 2011 - С. 28-32
https://issuu.com/natsecurity/docs/bezpeka


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Лотарєв Андрій Григорович