Наукові публікації кафедри управління фінансово-економічною безпекою

 
Захаров О.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // . Збірник тез доповідей учасників III Міжнародна науково-практична конференції «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки», Черкаси, 27-28 березня 2015 року. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – 374 с.
Захаров О.І. Інновації в системі економічної безпеки: Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання: Колективна монографія/ За ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2015. – 198 с.
Захаров О.І. Узгодження функцій суб’єктів системи забезпечення економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Черкаси: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету (Економічні науки), випуск 12, частина 3. 2015. - 150 с. (Фахове видання).
Зубок М.І. Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності: Підручник / М.І. Зубок. – К.: ГНОЗІС, 2015. – 216 с.
Ковальчук Г.О. Качество образования и ответственность субъектов обучения за эффективность профессиональной подготовки будущих специалистов для территориальных рынков труда: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры [Электронный ресурс] : материалы Всероссийской научно-методической конференции (c международным участием); Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан. – Оренбург : ОГУ, 2015. - С. 2973-2977. – ISBN : 978-5-7410-1180-5. – Режим доступу : http: // conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf11/s22.pdf - РИНЦ - (0,5 д.а.)
Ковальчук Г.О. Предметне поле якості та особистісні фактори ефективності у навчанні майбутніх економістів у ВНЗ // Науковий журнал «Молодий вчений», 2015. - № 2 (17). - С. - ISSN (Print) : 2304-5809 ; ISSN (Online): 2313-2167.
Захаров О.І. Аналіз загроз економічній безпеці туристичних підприємств / Захаров О.І., Снігир А.В. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор Р.І. Тринько. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 2. – 395 с.
Захаров О.І. Взаємодія суб'єктів державної та недержавної систем безпеки при забезпеченні національних інтересів у сфері економіки /Захаров О.І. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. ТОВ «Дорадо – Друк» № 10. 2014 – 134.
Захаров О.І. Система управління комплексним забезпеченням економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Черкаси: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету (Економічні науки), випуск 39, частина 4. 2014. - 156 с.
Захаров О.І. Стратегія функціонування системи економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Черкаси: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету (Економічні науки), випуск 39, частина 3. 2014. - 149 с.
Ковальчук Г.О. Консистентность инновационных технологий обучения в профессиональной подготовке студентов // International scientific-practical congress of teachers and psychologists „The generation of scientific ideasˮ, the 27th of November, 2014, Geneva (Switzerland). - Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists „Science”, Geneva, 2014, p. 199. – Vol.1, p.77-83. - (0,3 д.а.)- РИНЦ
Ковальчук Г.О. Контент-менеджмент содержания учебной дисциплины в профессиональной подготовке будущих экономистов / Сб. матер. ХL Международной научно-практической конференции «Психология и педагогика : методика и проблемы практического применения» - 24 октября 2014 г. – Новосибирск, Центр Развития Научного Сотрудничества. – С. 35-40. - (0,4 д.а.)
Ковальчук Г.О. Суб’єктивно значимі фактори якості у професійній підготовці студентів – майбутніх економістів // International scientific professional periodical journal “THE UNITY OF SCIENCE” – Vienna – Austria, 2014. – p. 47 – 53.
Ковальчук Г.О. Суб’єктне сприйняття якості навчання студентами ВНЗ економічного профілю // International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists “Scince of future”, the 8th of August, 2014, Geneva (Switzerland) / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Geneva, 2014. - Vol.1. - p. 132-137. - (0,4 д.а.) – РИНЦ
Кондрюкова В.В. Маніпуляції у професійній діяльності оперативних працівників // Актуальні проблеми юридичної психології: Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 квітня 2014 року). – К.: НАВС, 2014.
Кондрюкова В.В. Розвиток обдарованої дитини // Актуальні проблеми психології обдарованості та творчості: новітні розробки українських вчених: Тези Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, травень 2014 року).
Лаптєв С.М. Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України / Колективна монографія / Розділ 5. Особливості підготовки фахівців у різних сферах національного господарства / За ред. проф. Сідака В.С., Лаптєва С.М. та Денисенка М.П. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2014.- С. 292-300.
Сідак В.С. Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України / Колективна монографія / Розділ 5. Особливості підготовки фахівців у різних сферах національного господарства / За ред. проф. Сідака В.С., Лаптєва С.М. та Денисенка М.П. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2014.- С. 292-300.
Тринька Л.Я. BSC як інструмент діагностування стану економічної безпеки суб’єктів господарювання / Інформаційна та економічна безпека (INFEKO – 2014): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Харків, 15-16 травня 2014р.) тези конференції: Харків: ХІБС УБС НБУ (м. Київ), - 2014.
Тринька Л.Я. Аналітичні інструменти та технології діагностування стану безпеки вітчизняних банків [Текст] / Л.Я.Тринька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) /НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп.ред. В.С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – 653 с. – С.362-370.
Чупайленко О.А. Дослідження використання вільних митних зон / О.А. Чупайленко, Т.О. Ройт // 70-а Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2014. – С. 220.
Чупайленко О.А. Забезпечення безпеки діяльності банку на фондовому ринку // Науково-практичній конференції молодих учених «Актуальні проблеми сучасної наукової думки». – К.: КРОК, 2014. – С. 26-28
Чупайленко О.А. Напрями включення України в міжнародну систему транспортно-логістичних кластерів / О.А. Чупайленко // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій): колективна монографія. Т.2./ за заг. ред. Т.О.Журавльової. — Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – 161-168.
Чупайленко О.А. Напрями розвитку інформаційного забезпечення трансферу технологій / Г.С. Прокудін, О.А. Чупайленко // Інформаційні процеси,технології та системи на транспорті. – К.: НТУ, 2014. – Випуск 1. – С.113-121.
Чупайленко О.А. Повышение эффективности инновационного развития регионов // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы XV Международной научной конференции (Минск, 23-24 октября 2014 г.). – Минск: НИЭИ. – 2014. – С. 99 – 101.
Чупайленко О.А. Роль інформаційних комунікацій в забезпеченні ефективного управління міжнародними перевезеннями / О.А. Чупайленко // Збірник матеріалів 4-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє». – Одеса:ОНАЗ, 2014. – С.143-147.
Чупайленко О.А. Стратегія безпеки зовнішньої діяльності підприємства // Науково-практичній конференції молодих учених «Актуальні проблеми сучасної наукової думки». – К.: КРОК, 2014. – С. 24-26.
Чупайленко О.А. Технології контролінгу в складі сучасних інтегрованих інформаційних управлінських систем / О.А. Чупайленко // Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез І міжвузівської наукової конференції (27-28 лютого 2014 р., м. Київ) – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 69 – 72.
Чупайленко О.А. Фліт – менеджмент у лізингу вантажних автомобілів / О.А. Чупайленко // Соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації: Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції. – Сімфірополь: НО «Економікс», 2014. – С.136-138.
Зубок М.І. Безпека освітнього простору: монографія / М. І. Зубок. - К. : ВПК "Експрес-Поліграф", 2013. - 96 с.
Ковальчук Г.О. Загальна система забезпечення якості навчання та управління знаннями / Г. О. Ковальчук // Проблеми освіти : Наук. зб. / Кол. авт. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2013. - Вип. 77. – с. 78 – 85.
Ковальчук Г.О. Проектування компонентів технологій керованої результативності навчання в системі неперервної економічної освіти: Навчально-методичний комплекс / За заг. ред. д.п.н., професора В.П. Сергієнка / Рекомендовано Науково-методичною радою Центру моніторингу якості освіти ДВНЗ «Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова» : Протокол № 1 від 23.09.2013 р. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – Центр моніторингу якості освіти. – К. : НПУ, 2013. – 511 с.
Ковальчук Г.О. Технології навчання економічних дисциплін в системі неперервної освіти (теоретико-методичний аспект): Монографія / Г.О. Ковальчук. – К. : КНЕУ - НПУ, 2013. – 408 с. (у співавторстві)
Комплексне забезпечення безпеки туристичної діяльності // Туризм у контексті сучасного виміру. Департамент поліграфії ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Випуск 1. 2013 – С. 96 – 100.
Сідак В.С. Диверсифікація суспільної свідомості як різновид інформаційно-психологічних операцій і шляхи протидії / В. С. Сідак // Правничий вісник Університету "КРОК": Збірник наукових праць/ ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - 2013. - № 16. - С. 227-232.
Терехов В.І. Концептуальные проблемы создания условий эфективного использования потенциала науки в интересах реформирования экономики / Терехов В.І., Соловйов В.П. // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції Т.2. 11 квітня 2013 р. Київ -2013р. (КПІ). – С.99.
Терехов В.І. Механизм финансового контроля под осуществлением лизинговіх операций в Украине.: Вчені записки Університету КРОК, К.: 2013.- С.122-134.
Тринька Л.Я. Богатиренко О.Ю. Тринька Л.Я. Оцінка ризиків в контексті забезпечення фінансової безпеки діяльності банку / О.Ю. Богатиренко, Л.Я. Тринька // Теорія та практика розвитку банківської справи: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції (м. Львів, 20-21 листопада, 2014 р.) – 949 с.Тринька Л.Я. Zapewnienie ewidencyjno-analitycznego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa // Polska: wydawnictwo Politechniki Lublin, 2013 r.
Тринька Л.Я. Інноваційні аспекти в обґрунтуванні методології оцінки забезпечення фінансової безпеки регіону // Вчені записки НУБіП України /– К., 2013.
Тринька Л.Я. Інноваційні методики оцінювання ефективності механізмів державного регулювання забезпечення економічної безпеки регіону // Вчені записки НУБіП України – К., 2013.
Тринька Л.Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Л.Я. Тринька, Т.Ю Ткачук, О.Є. Іларіонов, М.Б. Янчук // Методичне видання. К.: Університет економіки та права «КРОК», 2013. – 214 с.
Тринька Л.Я. Методи аналізу та управління економічними ризиками для забезпечення фінансової безпеки банку // Л.Тринька, Ю.Ярмолович // Теорія та практика розвитку банківської справи: матеріали VІ-ої міжнародної студентської наукової конференції (Львів, 14-15 листопада 2013 р.).
Чупайленко О.А. Розширення функцій інноваційних кластерів в Україні // Проблеми інноваційно – інвестиційного розвитку . - № 5. – 2013. – С. 9 – 17.
Чупайленко О.А. Транспортно-логістичні кластери як механізм підвищення ефективності міжнародних транспортних перевезень // Проблеми транспорту. - К.: НТУ, 2013. – С.123 – 128.
Захаров О.І. Інноваційний менеджмент у сфері економічної безпеки. // Зовнішня торгівля.Економічна безпека. ТОВ «Дорадо – Друк» № 9. 2012 – С.117-121.
Захаров О.І. Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки в умовах світової фінансово-економічної кризи. Захаров О.І., Кириченко О.А., Пригунов П.Я. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. ТОВ «Дорадо – Друк» . № 7. 2012– 117 с. (Фахове видання).
Захаров О.І. Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. До 20-річчя університету економіки та права "КРОК" 1992-2012. - Т.4: Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: Колективна монографія/ І. Ф. Радіонова, О.І.Захаров [та ін.] ; Наук. ред. І. Ф. Радіонова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 364 с.
Захаров О.І. Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.; До 20-річчя Університету економіки та права "КРОК" 1992-2012. - Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: Колективна монографія/ В. І. Грушко, О.І.Захаров [та ін.] ; Наук. ред. В. С. Сідак. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 309 с.
Захаров О.І. Стратегія економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор Р.І. Тринько. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2. – 300 с. (Фахове видання).
Захаров О.І. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств // Вчені записки університету «КРОК», – 2012.- № 32. – С. 80 - 86.
Захаров О.І. Управління знаннями у системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / Захаров О.І. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор Р.І. Тринько. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 1. – 300 с. (Фахове видання).
Зубок М.І. Безпека банківської діяльності: підручник / М. І. Зубок, С. М. Яременко ; гол. ред. кол. Диба М.І. - К. : КНЕУ, 2012. - 473 с.
Зубок М.І. Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навчальний посібник / М. І. Зубок [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Зубок. - К. : Міжнародний фонд соціальної адаптації, 2012. - 226 с.
Ковальчук Г.О. Мотивація навчання і саморозвиток студента у професійній економічній освіті / Г. О. Ковальчук // Проблеми освіти : Наук. зб. / Кол. авт. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України, 2012. - Вип. 72. – С. 78 – 85.
Кондрюкова В.В. Психологічні особливості інформаційно-аналітичної діяльності. // Правничий вісник Університету «КРОК», Вип. - 13, 2012. - С. 221-226.
Кондрюкова В.В. Склонность работников к манипулятивному поведению как угроза экономической безопасности. - Вчені записки Університету «КРОК», Т. 1, 2012. - С. 93-99.
Лаптєв С.М. Механізм управління та обслуговування державного боргу / С.М. Лаптєв // Розвиток інформаційного суспільства. Колективна монографія. Том 6 «Фінансова політика держави на макрорівні» / За наук. ред. проф. Грушка В.І. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 296 с. – С. 105-166 (розділ 3).
Лаптєв С.М. Формування капіталу підприємства / С.М. Лаптєв // Розвиток інформаційного суспільства. Колективна монографія. Том 7 «Фінансова політика держави на мікрорівні» / За наук. ред. проф. Лаптєва С.М. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 288 с. – С. 11-52 (розділ 1).
Сідак В.С. Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності в Україні: систематизація інформаційних ресурсів / С. П. Мосов, В. І. Сідак // Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2012. - № 33 . - С.42-48.
Сідак В.С. Психологические состовляющие социального насилия начала ХХ века / В. С. Сидак, В. А. Козенюк // Правничий вісник Університету "КРОК" : збірник наукових праць/ ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - 2012.- № 13. - С.187-207.
Сідак В.С. Психологічні та методологічні засади формування фахово спрямованих естетичних смаків студентської молоді / Н. Г. Калашник, В. С. Сідак // Правничий вісник Університету "КРОК": збірник наукових праць/ ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - 2012.- № 13 . - С.213-221.
Сідак В.С. Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. До 20-річчя Університету економіки та права "КРОК" 1992-2012. - Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні: Колективна монографія/ В. І. Грушко, В.С.Сідак [та ін.] ; Наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.
Сідак В.С. Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.; До 20-річчя Університету економіки та права "КРОК" 1992-2012. - Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: Колективна монографія/ В. І. Грушко [та ін.] ; Наук. ред. В. С. Сідак. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 309 с.
Терехов В.І. Кумулятивний ефект системного обеспечения качественных изменений в украинской економике Вчені записки Університету КРОК, К.:-2012.- С.52-61.
Терехов В.І. Розвиток інформаційного суспільства. Міжнародний бізнес і інформаційному суспільстві. Франчайзингові технології в інформаційній економіці: Колективна монографія. К.: 2012.- С.96-108, С.237.
Терехов В.І. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи Терехов В.І., Ніколаєв Д.Г. // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів” Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції 19-23 квітня 2012 р. Донецьк, 2012р.
Тринька Л.Я. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємств // Вчені записки НУБіП України /– К., 2012. Т. ІІІ.
Тринька Л.Я. Дискримінантні моделі прогнозування банкрутства як інструмент оцінки фінансової безпеки підприємства // Вчені записки Університету «КРОК» / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». -Вип.1(1997). – Вип. 27: у 2-х т. – К., 2012. Т ІІ, с. 93 – 98.
Тринька Л.Я. Методика аналізу впливу зовнішнього оточення на фінансову безпеку підприємства / Л.Я.Тринька // «Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки», матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції, Камянець-Подільський, 11-12 грудня 2012р.
Тринька Л.Я. Оцінка ризику ймовірності банкрутства підприємства на основі скорингових моделей / Л.Я.Тринька // «Облік, аналіз та аудит в системі управління підприємницькою діяльністю» матеріали І всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції, Сімферополь: НАПКБ, 08-09 листопада 2012р.
Тринька Л.Я. Проблеми застосування міжнародних стандартів фінансової звітності вітчизняними суб’єктами господарювання // Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: Колективна монографія / За наук. ред. проф. Радіонової І.Ф. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – 2012. – 364с. (с. 202 – 237)
Тринька Л.Я. Проблеми застосування облікових оцінок: П(С)БО, МСФЗ та ПКУ // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізацій них та інтеграційних процесів /матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 15-16 березня 2012 р.): тези конференції. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2012.
Тринька Л.Я. Проблеми обліково – аналітичного забезпечення прогнозування ймовірності банкрутства підприємств / Л.Я.Тринька // Теорія і практика сучасної економіки: матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, (м. Черкаси, 10 листопада 2012р.) тези конференції: Черкаси: ЧДТЕУ, - 2012.
Тринька Л.Я. Структура портфеля інструментів Business Intelligence для фінансової безпеки підприємства / Л.Я.Тринька // Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції, (м. Дніпропетровськ, 08-09 листопада 2012р.): тези конференції. – Дніпропетровськ: Дн.У ім. А Нобеля, - 2012. – С. –177-165.
Чупайленко О.А. Перспективи розвитку обслуговуючих кооперативів // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – № 2. – 2012. – С. 45 – 49.
Чупайленко О.А. Розвиток інноваційних кластерів в Україні // Економіка і менеджмент культури. - № 2. – 2012. – С. 21 – 25.
Чупайленко О.А. Розширення функцій використання лізингу // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2012. – Випуск № 26. – С. 346 – 350.
Чупайленко О.А. Соціальне забеспечення розвитку інноваційного потенціалу підприємства // Проблеми інноваційно – інвестиційного розвитку. - № 4. – 2012. – С. 129 – 136.
Шикова О.М. Моделювання системи економічної безпеки / О. А. Кириченко, О. М. Шикова // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2012. - № 8. - С. 25-30 .
Шикова О.М. Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.; До 20-річчя Університету економіки та права "КРОК" 1992-2012. - Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: Колективна монографія/ В. І. Грушко [та ін.] ; Наук. ред. В. С. Сідак. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 309 с. (Шикова О.М. розділ 1.9.-С.53-68)
Янчук М.Б. Інноваційна складова інтеграції високотехнологічних підприємств України у світову промисловість. Інноваційна економіка.-Всеукраїнський науково-виробничий журнал.- 2012р.- №1(27)-С.3-9.
Лаптєв С.М. Страхування відповідальності керівництва суб’єктів господарювання як перспективний напрям посилення їх економічної безпеки // Ефективна економіка. - №11. – 2011. – режим доступу: http: // www.economy.nayka.com.ua
Захаров О.І. Галузевий стандарт вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.18010026 «Охоронна діяльність та безпека» за кваліфікацією «Професіонал з охоронної діяльності та безпеки» (Складова частина Галузевого стандарту: освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра) / Калінін І.О., Настрадін В.П., Захаров О.І., Пригунов П.Я., Штучний В.В. та ін.. // К.: Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка, 2011.
Захаров О.І. Галузевий стандарт вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.18010026 «Охоронна діяльність та безпека» за кваліфікацією «Професіонал з охоронної діяльності та безпеки» (Складова частина Галузевого стандарту: освітньо-професійна програма підготовки магістра) /Калінін І.О., Настрадін В.П., Захаров О.І., Пригунов П.Я., Штучний В.В. та ін.. // К.: Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка, 2011.
Захаров О.І. Діагностика зміни організаційної структури в залежності від життєвого циклу авіакомпанії / Захаров О.І., Горбачова О.М. // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2011. - №20. – 310 с. (Фахове видання)
Захаров О.І. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації» (видання офіційні) / Захаров О.І., Крутов В.В., Мельнік С.В., Пригунов П.Я. та ін. // К.: ТОВ «Дорадо – Друк», 2011. – 57 с.
Захаров О.І. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство. Монографія. / Козаченко Г.В., Захаров О.І., Пригунов П.Я., Гнилицька Л.В.та ін. // Луганск: Видавництво Східноукраїнського національного університету. 2011.- 284 с.
Захаров О.І. Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности. Монографія. / Захаров О.І., Пригунов П.Я., Гнилицкая Л.В. // К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. – 290 с.
Захаров О.І. Экономическая безопасность. Новая парадигма формирования и обеспечения. Монографія. / Белоусова И.А., Захаров А.И., Кириченко А.А., Пригунов П.Я. и др. // Одесса: Институт креативних технологий, 2011. – 544 с.
Захаров О.І. Вдосконалення технологій діяльності конкурентної розвідки / Захаров О.І., Квашук Д.М. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. ТОВ «Дорадо – Друк» С 109-113 № 6. 2011 (Фахове видання).
Захаров О.І. Взаємодія авіапідприємств на основі цінностного управління як основа стійкого розвитку та економічної безпеки / Захаров О.І., Косарев О.Й, Парій В.М. // Вісник Донецького національного Університету. Серія В. Економіка і право, Донецьк: Центр інформаційних і комп’ютерних технологій Донецького національного університету, 2011. Том 1. (Фахове видання).
Захаров О.І. Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств / Захаров О.І., Франчук В.І. // Львів: Науковий вісник ЛьвДУВС: збірник наукових праць (Серія економічна) – вип. 2. 2011. (Фахове видання).
Захаров О.І. Модель обеспечения безопасности образовательных заведений / Гнилицкая Л.В., Захаров А.И., Пригунов П.Я. // Известия Академии педагогических и социальных наук/Москва: НПО «МОДЭК».2011, XV, Часть II. (Провідне іноземне видання, Росія)
Захаров О.І. Модернізація банківської системи в контексті ії економічної безпеки / Захаров О.І., Кириченко О. А., Шевчук В.Я. та ін. // К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. – 68 с.
Захаров О.І. Образование как составляющая системы национальной безопасности: проблемы и пути их решения (украинский опыт). / Гнилицкая Л.В., Захаров А.И., Пригунов П.Я. // Известия Академии педагогических и социальных наук/Москва: НПО «МОДЭК». 2011, XV, Часть I. (Провідне іноземне видання, Росія)
Захаров О.І. Планування діяльності системи економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор Р.І. Тринько. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 1. – 300 с. (Фахове видання).
Захаров О.І. Погодження інтересів зацікавлених сторін у системі економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Черкаси: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету (Економічні науки), випуск 28, частина 3. 2011. - 147 с. (Фахове видання)
Захаров О.І. Теоретико-методологические основы экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности / Захаров О.І., Прыгунов П.Я., Гнилицкая Л.В. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. ТОВ «Дорадо – Друк» С № 7. 2011 (Фахове видання).
Захаров О.І. Экономическая безопасность в глобализированной экономике / Захаров О.І. // Економічна безпека. ТОВ «Дорадо – Друк» С 49-56 № 5. 2011 (Фахове видання).
Зубок М.І. Педагогічні роздуми (статті, доповіді, тези, записки) / М. І. Зубок. - К. : ВПК "Експрес-Поліграф", 2011. - 192 с.
Кондрюкова В.В. Адаптація до професійної діяльності: соціально-психологічний аспект. // Правничий вісник Університету «КРОК», Вип.- 9, 2011. - С. 139-143.
Кондрюкова В.В. Психологічні особливості хедхантінгу. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека, Вип. – 7. - Університету «КРОК», 2011, С. 38-42.
Лаптєв С.М. Необхідність розмежування понять «загроза» та «ризик» при діагностиці економічної безпеки суб’єктів господарювання // Ефективна економіка. - №10. – 2011. – режим доступу: http: // www.economy.nayka.com.ua (0,46 др. арк.).
Лаптєв С.М. Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства при організації випуску та публічного розміщення акцій / І.П. Мігус, С.М. Лаптєв // Інвестиції: практика та досвід. - №24. – 2011.
Лаптєв С.М. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки // Економіка і держава. - №12. – 2011. – С. 25-30
Сідак В.С. К вопросу о понятии «негосударственная система безопасности» / Зовнішня торгівля. Економічна безпеки. – Університет економіки та права «КРОК». - №5. – 2011.
Сідак В.С. Критеріальна оцінка стану забезпечення охорони державної таємниці в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях. – Труди Університету: збірник наукових праць. – К.: Національний університет оборони України. – 2011. - №6/105. – С. 21-37 (таємно).
Сідак В.С. Критеріальна оцінка стану захисту комерційної таємниці субєктів господарювання / Зовнішня торгівля. Економічна безпеки. – Університет економіки та права «КРОК». - №6. – 2011. – С. 134-143.
Сідак В.С. Психолого-педагогічні засади самовиховання і самоосвіти співробітників недержавних структур безпеки суб'єктів господарювання // Правничий вісник Ун-ту «КРОК». – 2011. - Вип. 6. - Том 2.
Терехов В.І. Ефективність діяльності та аналіз світового досвіду франчайзингового бізнесу. Збірник наукових праць № 2(5). 2011 р. с.103-112.
Чупайленко О.А. Формування соціальної складової інноваційного потенціалу підприємства // Нові напрями в менеджменті:Матеріали круглого столу. К.: НАКККіМ, 2011.- С. 86- 90.
Шикова О.М. Досвід моделювання інформаційної складової економічної безпеки / Вчені записки Університету „КРОК” – К., 2011, – Вип. 27, том ІІ. – С. 132-137
Шикова О.М. Зарубіжний досвід прогнозування // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. Збірник наукових праць. – К., 2011, – №6 – С. 48-52.
Шикова О.М. Моделювання діяльності підприємств агропромислового комплексу. / Вигівська Ю.І., О. М. Шикова // Агросвіт. Науково-практичний журнал . – К., 2011, – №16 – С. 6-9
Шикова О.М. Сучасне моделювання систем економічної безпеки. / О. М. Шикова, О. А. Кириченко // Інвестиції: практика та досвід. – К., 2011, – №3 – С. 35-38.
Шикова О.М. Теоретико-методологічні засади розвитку системи економічної безпеки логістичних утворень. Наукова-доповідь. // Під загальною редакцією д.е.н., професора О. А. Кириченко. – К.: Університет економіки та права „КРОК”, 2011 – 50 с.
Шикова О.М. Теоретичні засади інформаційної безпеки держави. / О. М. Шикова, О. А. Кириченко // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – К., 2011, – №3 – С.26-29.
Янчук М.Б. Аспекти інтеграційної стратегії розвитку авіабудівних підприємств України в контексті глобалізації сфери високих технологій. Монография: Донецк, ДонНТУ. - 2011.- 686с.
Янчук М.Б. Стратегічно орієнтовані форми організації процесів інтеграції високотехнологічних підприємств. Сучасні проблеми управління виробництвом: зб. наук. праць. -Донецьк: «ДВНЗ ДонНТУ», 2011 р. - С.157-170.
Янчук М.Б. Механизмы управления развитием социально-экономических систем. Монография: Донецк, ДонНТУ, 2010г.- 686с.
Захаров О.І. Аналіз стану та особливості підготовки фахівців з фінансово-економічної безпеки в Україні / Захаров О.І., Пригунов П.Я. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів: Випуск 1. 2010. С 16 – 22 (Фахове видання).
Захаров О.І. Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні 2010–2015 років / Захаров О.І., Кириченко О. А., Грушко В.І., Єрохін С.А.та ін. // К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 64 с.
Захаров О.І. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи. Монографія. / Кириченко О.А., Захаров О.І., Денисенко М.П. та ін. // К.: ТОВ "Дорадо-Друк" – 2010. – 412 с.
Захаров О.І. Зарубіжний досвід організації охоронної діяльності в системі недержавної безпеки / Захаров О.І., Бірсан О.С. // Вчені записки Університету «КРОК». Випуск 21. С 172 - 181. ЗАТ «Дорадо» 2010 (Фахове видання).
Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств / Захаров О.І. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. ТОВ «Дорадо – Друк» С 95-100. № 3 2010. (Фахове видання).
Захаров О.І. Концептуальні підходи щодо організації та здійснення підготовки фахівців для системи забезпечення безпеки чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО – 2012» / Захаров О.І., Кириченко О.А, Крутов В.В., Бірсан О.С. та ін. // К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 42 с.
Захаров О.І. Методи активізації творчості та творчого вирішення управлінських проблем / Захаров О.І., Марков С.Л. // Правничий вісник університету «КРОК», 6 випуск, т. 2 К.: К.: ТОВ К.: «Дорадо Альянс» 2010. С. 38 – 45 (Фахове видання).
Захаров О.І. Механізм взаємодії служби безпеки із суб’єктами системи економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. ТОВ «Дорадо – Друк» С 63-68. № 4 2010 (Фахове видання).
Захаров О.І. Модернізація освіти як умова Національної безпеки України / Захаров О.І., Паращенко Л.І., Кириченко О. А., Шаров О.І. та ін. // К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 16 с.
Захаров О.І. Модернізація системи житлово-комунального господарства: економіко-організаційний аспект / Захаров О.І., Нотевський В.С., Кириченко О. А., Ігнатенко А.В. та ін. // К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 59 с.
Захаров О.І. Система підготовки фахівців для забезпечення безпеки проведення «ЄВРО – 2012» в Україні / Захаров О.І., Кириченко О. А., Пригунов П.Я. та ін. // К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 12 с.
Захаров О.І. Теоретико-методологічні засади розвитку системи економічної безпеки логістичних утворень / Захаров О.І., Алькема В.Г., Кириченко О. А. та ін. // К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 50 с.
Захаров О.І. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності за напрямом «Національна безпека» / Захаров О.І., Кириченко О. А., Лаптєв С.М., Паращенко Л.І. та ін. // К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 47 с.
Зубок М.І. Забезпечення безпеки підприємницької діяльності в умовах економічної кризи. // Київ, Бизнес и безопасность, №6. – 2010.
Зубок М.І. Забезпечення безпеки підприємства, банку в роботі з кадрами. // Бизнес и безопасность, К., № 5,6. – 2010.
Зубок М.І. Особливості забезпечення безпеки банківської діяльності в умовах глобалізації. Тези виступу на 2-й Міжнародній науково-практичній конференції „ Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку" // Збірник матеріалів конференції, МЕГІ, Макіївка. 15- 16.04.2010.
Зубок М.І. Украинские тенденции Болонского процесса. // Киев, Сборник материалов «Опыт норвежско-украинского струдничества в области социальной адаптации, бизнес-образования и научной деятельности», МФСА. – 2010.
Ковальчук Г.О. Case – study: «Корпоративне навчання у фінансовій установі – компанія «SMART»; «Навчання дітей мігрантів» // Методика викладання економіки: Збірник конкретних ситуацій, розвиваючих вправ і ситуаційних завдань / Колектив авторів: Балягіна І.А., Богорад М.А., Булавіна О.А., та ін. / За заг. ред. О.А. Булавіної / Навч.-метод. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, К. : КНЕУ, 2010. – С. 185 - 212; 262 - 290.
Кондрюкова В.В. Забезпечення кадрової безпеки комерційних структур: відбір персоналу на роботу. // Правничий вісник Університету «КРОК», Вип. 6, Т.2, 2010. - С. 33-37.
Кондрюкова В.В. Роль профілактики конфліктів у сучасному менеджменті. // Правничий вісник Університету «КРОК», Вип. - 5, Т.2, 2010. - С. 49-55.
Лаптєв С.М. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія (у співавторстві) К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с.
Лаптєв С.М. Забезпечення економічної безпеки трансферу технологій / О.А. Кириченко, С.М. Лаптєв // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – Вип. 3. – 2010. – С. 11-18.
Лаптєв С.М. Міжнародний досвід фінансування вищої освіти / О.А. Кириченко, С.М. Лаптєв, Ю.М. Неговська // Міжнародний науково-економічний журнал «Зовнішня торгівля». - № 1. – 2010. – С. 34-41.
Лаптєв С.М. Управління фінансово-економічною безпекою: Навчальний посібник /С.М. Лаптєв, О.А. Кириченко [та інші]; за ред. В.С. Сідака. - К.: Дорадо, 2010. - 480 с. Рекомендовано МОН України.
Лаптєв С.М. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 256 с.
Сідак В.С. Слово про педагогіку серця. Психолого-педагогічні нариси (у співавторстві).- К.: «Дорадо-Друк», 2010. - 260 с.
Сідак В.С. Управління фінансово-економічною безпекою: Навчальний посібник // За ред. проф. Сідака B.C. - Рекомендований МОН України - К., «Дорадо-Друк», - 2010. - 480 с. - співавтори: Кириченко О.А., Лаптєв С.М. та інші.
Терехов В.І. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах фінансової кризи: Монографія. К.: -2010., розділ 4.
Терехов В.І. Оцінка та аналіз результатів функціонування вільних економічних зон в Україні. Збірник наукових праць. №1(4)-2010р. с.20-32.
Чупайленко О.А. Менеджмент освіти в умовах євроінтеграції // Менеджмент : матеріали круглого столу.- К.: ДАКККіМ, 2010.- С. 20-23.
Шикова О.М. Використання інформаційних технологій для підготовки фахівців економічного профілю. / О. Є Іларіонов, О. М. Шикова // Вчені записки Університету „КРОК” – К., 2010, – Вип.. 22. – С. 157-166.
Шикова О.М. Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні 2010-2015 років. Експертно-аналітична доповідь. // Колектив авторів під науковою редакцією д.е.н., проф. О. А. Кириченко. – К.: Дорадо-Друк, 2010 – 64 с.
Шикова О.М. Зарубіжний досвід моделювання систем безпеки // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. Збірник наукових праць. – К., 2010, – №4 – С. 28-33.
Шикова О.М. Методи вирішення задач економічної безпеки. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. Збірник наукових праць. – К., 2010, – №3 – С. 71-75.
Шикова О.М. Модернізація системи житлово-комунального господарства України: економіко-організаційний аспект. Науково-аналітична доповідь. // Під загальною редакцією д.е.н., професора О. А. Кириченко. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 60 с.
Шикова О.М. Управління фінансово-економічною безпекою: Навчальний посібник. / [Кириченко О.А., Лаптєв С.М. та ін.]; за ред. чл.-кор. АПН України, к. юр. н., д. іст. н., професора Сідака В.С. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 480 с.
Янчук М.Б. Державна підтримка інноваційних проектів в авіаційно-космічній галузі України. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наукових праць. -К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ- друк», 2010. - С. 38-43.
Янчук М.Б. Корпоративне управління в Україні: інтелектуальний капітал,персонал, якість. Монографія. - К.: НВП «Видавництво «Наукова думка», НАН України, 2010.- 615с.

  Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level / Laptіev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y.// Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. - Riga: "Landmark" SIA, 2019. - Vol. 2. - P. 216-224.

  Зубок М.І. Протидія загрозам тероризму і сепаратизму у банківській діяльності / М.І. Зубок // Бизнес и безопасность. - 2019. - № 2. - С. 5-8

  Мігус І.П. Особливості здійснення ІРО на зарубіжних фондових біржах / І. П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54). - С.184-190

  Коваль Я.С. Вдосконалення інформаційно-аналітичної системи економічної безпеки банків на державному рівні / Я. С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54). - С.212-221

  Белоусова І.А. Пріоритетні напрямки удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств / І. А. Белоусова, Т. О. Сугак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54). - С.199-204

  Коваль Я.С. Державний інструментарій ідентифікації ризиків, як елемент попередження негативного впливу на економічний стан банківської системи / Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.65-75

  Мігус І.П. Механізм захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії на фондових біржах / І. П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.139-144

  Белоусова І.А. Методологічні засади посилення економічної безпеки України в контексті формування продовольчої безпеки / І. А. Белоусова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.145-150

  Innovative method of risk assessment of the company's economic processes/Alexander Bradul, Sergey Laptev, Vira Shepeluk, Marian Yunatskyi //Academy of Strategic Management Journal .- 2019.-V.18, Issue 1.- P.1-7

  Коваль Я.С. Економічні нормативи діяльності банківських установ України та їх вплив на державне регулювання // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 174-176

  Лаптєв М.С. Механізм протидії загрозам економічної безпеки закладу вищої освіти /Лаптєв М.С., Захаров О.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.203-207

  Захаров О.І. Інновації в системі економічної безпеки підприємства / О.І. Захаров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С.96-104

  Коваль Я.С. Державне регулювання економічною безпекою банківських установ України / Я.С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - №4(52). - С. 176-190

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / Laptiev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – P. 186-195

  Коваль Я.С. Стан банківського сектору України з точки зору виникнення кризових явищ у державі/ Я.С. Коваль // Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19 квітня 2018). - Умань, 2018. - С. 163-167

  Мігус І.П. Формування інноваційної моделі державного розвитку підприємств в Україні / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: колектив. монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, к.е.н., доц. О.А. Біловодської. - Суми: Триторія, 2018. - С. 10-29

  Методика прогнозування банкрутства та рейдерства як інструмент державного моніторингу стану фінансової безпеки України/Мігус І.П., Андрієнко В.М., Молодецький С.С., Бліхар М.М. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць.- 2018.- №24,Т1.- С. 267-274

  Мігус І.П. Роль та значення транспарентності в діяльності вищих навчальних закладів України /І.П. Мігус // Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19 квітня 2018).- Умань, 2018.- С. 92-97

  Laptіev S. Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets /Serhii Laptіev, Iryna Mihus // European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018.- № 2.- P. 39-47

  Laptiev S. Improving the methodical approach to evaluation of economic security of banking institutions of Ukraine /Sergey Laptiev, Iryna Mihus, Yana Koval // Kosice security revue : journal (Poland)/- 2018. -№2. -P. 30-40

  Mihus I.P. Diagnostics of the state of financial security of Ukraine/Mihus I.P., Akimova L.M., Harnyk O.A. // Науковий вісник Полісся.-2018. -№3(15). -С. 12-18

  Koval Y.S. Stress-testing of complex risks in the banking system, as an instrument of state anti-crisis management //Public management: collection.- Kyiv: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2018.- № 2(12).- P. 138-148

  Sidak V. Anti-crisis management economic safety of banking Institutions on the state level: problems and ways of their Solution / Volodymyr Sidak ,Yana Koval //European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018. -№ 2.- P.20-29

  Коваль Я.С. Механізми державного регулювання системи банківського нагляду в Україні/ Я.С. Коваль // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 12 квітня 2018).- Київ: КНУТД, 2018. -С.304-307

  Захаров О.І. Приватна детективна діяльність в системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров// Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.- Вип.49 . - С.128-134

  Зубок М.І. Забезпечення економічноїї безпеки банків: навчальний посібник/ М. І. Зубок. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 260 с.

  Зубок М.І. Безпека бізнесу в умовах керованого хаосу/ М. І. Зубок //Бизнес и безопасность: информационно-рекламный журнал для тех, кому есть что защищать. - 2018. - № 2. - С. 26-28

  Копитко М.І. Економічна компонента економічної безпеки України в умовах євроінтеграції: проблеми фінансового забезпечення / М.І. Копитко, А.С. Завербний, Г.Я. Левків // Соціально-правові студії. -2018. -Випуск 2. - С. 116-122

  Копитко М.І. Специфіка використання технологій управління в процесі діяльності приватних охоронних структур / М. І. Копитко, С. М. Прихідько // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.-Вип.49 . - С.179-189

  Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навчальний посібник / З.Б. Живко, О.Р. Сватюк, М.І. Копитко; за заг. ред. З.Б. Живко. - Львів: ЛьвДУВС, 2018. - 456 с

  Копитко М.І. Проблеми ринку праці в Україні як фактор впливу на рівень кадрової безпеки підприємств / М.І. Копитко, З.Б. Живко, А.А.Брезіцький // Соціально-правові студії. - 2018. - Випуск 1. - С. 114-120.

  Копитко М.І. Вплив новітніх технологій на рівень національної безпеки України / М.І. Копитко // Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози: Матеріали міжнародної наукової конференції ( Львів, 22-23 березня 2018 р.) / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. - Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2018.- С.22-25

  Kopytko M.I. Macroeconomic Security of Ukraine: Problematic Aspect of Research and Prospects of Strengthening /Marta I. Kopytko, Galina Ya. Levkiv, Mariya V. Vinichuk // Journal of Automation and Information Sciences.-2018.-V.50.-P.62-70

  Копытко М.И. Макроэкономическая безопасность Украины: проблемные аспекты исследования и перспективы укрепления /М.И. Копытко, Г.Я. Левкив, М.В. Виничук //Проблемы управления и информатики.-2018.-№1.-С.137-145

  Копитко М.І. Використання методу таксономії для оцінки рівня фінансової безпеки комерційного банку / О.І.Барановський О. І. , М.І. Копитко, М.-М.Р. Багрилюк// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.-2018.- Т.1, № 24.-С. 4-14

  Сідак В.С. Технології блокчейн в економіці: теорія та практика впровадження /Москов В.А., Сідак В.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.240-242

  Мігус І.П. Забезпечення інформаційної безпеки банківських установ / І.П. Мігус // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: Матер. ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 12 квітня 2018). -Київ, 2018.- С. 217-220

  Koval Y.S. Mechanism of public anti-crisis management based on risk-management in banking activity / Koval Y.S. // XIV International research and practical conference "Cutting-edge science" (Sheffield, 30 April - 07 May 2018).- Sheffield, 2018.- P. 95-98.

  Денисенко М.П. Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні та взаємозв'язок з економічною безпекою закладів вищої освіти / М.П. Денисенко, С.В. Бреус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 157-167

  Мігус І.П. Створення системи управління кадровою безпекою на підприємстві / І.П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" - 2018. - №4 (52). - С. 213-221

  Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: монографія / Лаптєв С.М., Алькема В.Г., Сідак В.С., Копитко М.І..- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 508 с.

  Копитко М.І. Systemy i ?rodki transportu samochodowego.Wybrane zagadnienia.Monografia nr 8. Seria / Кпитко М.І.; Pod redakcj? naukow? Kazimierza Lejdy - Rzesz?w (Poland), 2017. - 290 р. - 47-54 pp.; 75-83 pp

  Мігус І.П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку/ І. П. Мігус, М. П. Денисенко, Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 125-131

  Сідак В.С. Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення: У 5-ти томах.- Т. 2 Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917-1921 р.р. -К.:Прометей, 2017. – 472 С.

  Сідак В.С. Конкурентна розвідка в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання / В.С. Сідак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". – 2017. – С. 93-103

  Мігус І.П. Стратегія залучення споживачів освітніх послуг з позицій економічної безпеки/ І.П. Мігус //Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С.178-181

  Коваль Я.С. Моніторинг як складова антикризового управління банком у системі державного регулювання фінансової безпеки України / Коваль Я.С., Мігус І.П. // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С. 261-236

  Копитко М.І. Протидія рейдерсту як вагома складова діяльності товариств з метою забезпечення високого рівня економічної безпеки /З.Б. Живко, М.І. Копитко //Інноваційні підходи до забезпечення фінансової безпеки України: мікро- та макро- рівні: монографія / За ред. Черевка О.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2017. - С.86-110

  Копитко М. І. Взаємозв'язок процесів формування корпоративної культури підприємств та рівня лояльності працівників з позиції забезпечення економічної безпеки /М.І. Копитко //Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: моногафія /за ред. Я.Я. Пушака та Я.С. Піцура. - Львів: Ліга-Прес, 2017. - С. 175-186.

  Мігус І.П. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи / Мігус І. П., Карпова К. В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. -№16. - С. 80-88

  Мігус І.П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. / Інвестиції: практика та досвід .- 2017. - №17.- С.82-90

  Мігус І.П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. №18. -С. 54-60

  Мігус І.П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку/ І. П. Мігус, М. П. Денисенко, Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 125-131

  Коваль Я.С. Механізм державного регулювання банківських установ України в сучасних умовах / Я.С. Коваль //Право та державне управління.- 2017. -№4. Т.2. -С. 74-82

  Мігус І.П. Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. //Державне управління: удосконалення та розвиток: електор. наук. фах. вид. - 2017. -№8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108

  Андрієнко В.М. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки / Андрієнко В.М., Мігус І.П., Коваль Я.С. // Демократичне врядування : наук. вісник .- 2017.- Вип. 20.- URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/index.html

  Коваль Я.С. Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій в державному управлінні / Я.С. Коваль // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали V Міжнародної заочної наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 24 лист. 2017).- Запоріжжя: КПУ, 2017.- С. 869-872.

  Коваль Я.С. Формування системного підходу до реалізації антикризової стратегії в державному управлінні банківських установ / Я.С. Коваль // Теорія та практика державної служби: матеріали наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 8 грудня 2017). - Дніпропетровськ:ДРІДУ НАДУ , 2017. - С. 161 - 163

  Коваль Я.С. Соціальна діагностика як необхідний елемент механізму оцінювання державного управління / Я.С. Коваль // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: Матеріали XI Регіональної наук.-практ. конф. за міжн. уч. (Дніпро, 01 грудня 2017).-Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017.- С. 83-86

  Мігус І.П. Взаємозв'язок антикризового управління із системою економічної безпеки банків / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства: тези доп. уч. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Львів, 26 травня 2017).-Львів: ЛьвДУВС, 2017. - С. 153-157.

  Мігус І.П. Шляхи виходу з банківської кризи та напрями підвищення ефективності управління ризиками / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання: мат. IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси, 14 квітня 2017). - Черкаси, 2017.- С. 298-302

  Мигус И.П. Оценка мер антикризисного регулирования банковского сектора со стороны НБУ / Мигус И.П., Коваль Я.С.// Securitatea informationala 2017: conferinta internationala (Chisinau, 4-5 aprilie 2017).- Chisinau, 2017. -С. 22-25

  Захаров О.І. Вплив чинників внутрішнього середовища на систему економічної безпеки підприємства / О.І.Захаров // Вісник Черкаського Університету, Серія: Економічні науки. - 2017. - № 1. С -31-38. - Бібліогр.: 14 назв.

  Захаров О.І. Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні / О.І.Захаров // Вісник Черкаського Університету, Серія: Економічні науки. - 2017. - №2. - С. 23-29. - Бібліогр.: 7 назв.

  Сідак В.С. Механізм рефлексивного управління в інформаційно-психологічних операціях спецслужб (історичний аспект) / В. С. Сідак // Збірник наукових праць Національної академії СБУ. -2017. - №62 - С. 260-269.

  Захаров О.І. Стратегія інноваційного ровитку економічної безпеки підприємства/ О.І. Захаров // МНПК "Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки (MABEES)" МНТК "Інформаційна та економічна безпека (INFECO)": матеріали міжнародного форуму з безпеки (INFOS-2017) (25-27 березня 2017 р.).-Черкаси: Видавець Чабаненко О.Ю., 2017

  Kopytko M. State anti-corruption bodies of Ukraine /Marta Kopytko //Integration of Business Structures: Strategies and Technologies International scientific-practical conference, Part 1, (February 24, 2017. Tbilisi, Georgia).-Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing,2017.-P.67-69

  Копытко М.И.Человеческий фактор в модели функционирования системы экономической безопасности предприятий / М.И. Копытко, З.Б. Живко, О.Й. Хомин //Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны: материалы Международной научно-практической конференции (Комрат, 18 мая 2017).-Комрат: Комратский государственный университет (Tipogr. "Centrografic"), 2017.-С.83-90

  Мігус І.П. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів / І.П. Мігус, В.М. Андрієнко, Н.В. Зачосова // Proceedings of the 7th International Academic Congress "Science, Education and Culture in Eurasia and Africa" (France, Paris, 23-25 April, 2017)

  Шикова О. М. Реалізація технологій дистанційного навчання / О. М. Шикова ; Міжнародна науково-практична конференція «особливості впровадження дистанційного навчання». - 14.03.2016. - www.krok.edu.ua

  Шикова О. М. Використання BIG DATA для кастомазації політики інформаційної безпеки / О. М. Шикова ; ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії». - 08.11.2016. - iti.fit.univ.kiev.ua

  Шикова О. М. Реалізація технологій дистанційного навчання / О. М. Шикова ; Міжнародна науково-практична конференція «особливості впровадження дистанційного навчання в Україні». - 14.03.2016. - http://www.krok.edu.ua/ua/upcoming/item/2395-mnpk-osoblyvosti-vprovadzhennia-dystantsiinoho-navchannia-v-ukraini

  Шикова О. М. Реалізація технологій дистанційного навчання / О. М. Шикова. - 14.03.2016. - http://www.krok.edu.ua/ua/upcoming/item/2395-mnpk-osoblyvosti-vprovadzhennia-dystantsiinoho-navchannia-v-ukraini

  Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент. Навч. посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 170с.

  Грушко В.І. Пенсійна система. Навч. посібник / В.І. Грушко, та ін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 475 с.

  Данченко О.Б. Методичні вказівки до написання магістерських дипломних робіт / О.Б. Данченко, Ю.А. Поскрипко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 35с.

  Кахута Н.Д. Вища математика. Практикум / Н.Д. Кахута. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 92с.

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу: навч. посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 335с.

  Тарнавський Ю.А. Криптографія. Навч.-метод. і практичний посібник / Ю.А. Тарнавський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 140 с.

  Віткін Л.М. Формування методичних і нормативних засад для впровадження інтегрованих систем управління на базі стандартів ISО. Монографія / Л.М. Віткін, О.Р. Ролько. К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 175 с.

  Терехов В.І. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку. Монографія / В.І. Терехов, В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 440 с.

  Терещук М.І. Брендові технології у реалізації інтересів країн центрально-східної Європи на міжнародній арені. Монографія / М.І. Терещук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 112 с.

  Грушко В.І. Національні фінанси. Підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 416 с.

  Данченко О.Б. Методичні вказівки до написання бакалаврських робіт / О.Б. Данченко, О.С. Шарова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 32с.

  Терещук В.І. Теорія масової комунікації. Навч. посібник / В.І. Терещук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 106с.

  Сідак В.С. Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр/ В. С. Сідак //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 25. - С. 31-39

  Захаров О.І. Глобалізація та її вплив на економічну безпеку/ О. І. Захаров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016. - Вип. 43. - С. 4-13

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації / О. І. Захаров // Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. -С.

  Захаров О.І. Механізм стратегічного управління системою економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 25-26 березня 2016).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А.- С.22-24

  Захаров О.І. Синергетичний ефект в системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров //Вісник Черкаського університету. -2016.- № 1.-С.38 - 44

  Захаров О.І. Механізм взаємодії в системі управління комплексним забезпеченням економічної безпеки/ О.І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.-2016.- № 43. Ч.1- С.49-58

  Лаптєв С.М. Загрози економічній безпеці підприємств в сучасних умовах/ С. М. Лаптєв //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016. - Вип. 44. - С. 111-117

  Коваль Я.С. Загрози інформаційної безпеки у банківських установах / Коваль Я.С., Мігус І.П. //Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: мат. ІV Міжн. науково-практ. конф. (Черкаси, 25-26 березня 2016).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2016.- С. 174-177

  Мігус І.П. Банківські кризи, як передумова виникнення економічних злочинів у банківській сфері/ Мігус І.П., Коваль Я.С. //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері :монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. -Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.106-133

  Захаров О.І. Концептуальні системи економічної безпеки / О.І. Захаров //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері :монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. -Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.55-74

  Коваль Я.С. Заходи антикризового управління в банку/ Коваль Я.С., Жежерун Ю.В. // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХІV Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 3-4 червня 2016).- Переяслав-Хмельницький, 2016.- С. 67-71

  Коваль Я.С. Діагностика і моніторинг фінансової стійкості в антикризовому управлінні банківської діяльності / Коваль Я.С. //Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали Х Міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 25 листопада 2016).- Харків: ХНАДУ, 2016. -Т2.- С. 186-188

  Галиця І.О. Банк ідей - шлях до інноваційного прориву / І. О. Галиця, С. М. Лаптєв.-К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - http://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/galitsya-laptev-0001.pdf

  Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - 466 с.

  Мігус І.П. Злочини у економічній сфері, що становлять загрозуекономічній безпеці фінансових установ, та напрямипротидії їм / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.9-28

  Мігус І.П. Рейдерство як один із видів економічних злочинів/ Мігус І..П., Молодецький С.С. // Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.29-54

  Мігус І.П. Механізм забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств/ Мігус І.П., Міненко М.В. //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.171-198

  Алькема В.Г. Методологічний підхід мінімізації негативного впливу дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств транспортного машинобудування / В.Г. Алькема, М.І. Копитко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 102-110

  Мігус І.П. Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів / О. Черевко, І. Мігус, Ю. Радзіховська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Вип. 43(1). - С. 96-103

  Мігус І.П. Характеристика тенденцій розвитку вітчизняного фінансового ринку як середовища функціонування фінансових установ та джерела зовнішніх загроз їх економічній безпеці / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова // Ефективна економіка.- 2016.- №2. -[Електронний ресурс]

  Мігус І.П. Міжнародні стандарти якості послуг суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу / І. Мігус, А. Бієвець // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Вип. 43(1). - С. 29-34.

  Лаптєв М.С. Розробка концепції безпеки вищого навчального закладу / М. С. Лаптєв // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016 . - С.208-211

  Захаров О.І. Інновації в системі економічної безпеки/ О.І. Захаров // Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання: колективна монографія / О. І. Захаров [та інші]; за ред. І.П. Мігус, О.В. Черевка.- Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2015. - 198 с.

  Захаров О.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.) .- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. - С.32-35

  Захаров О.І. Узгодження функцій суб’єктів системи забезпечення економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Вісник Черкаського університету. Серія:Економічні науки.- 2015.- Вип.12.-С.30-34

  Лаптєв С.М. Освіта в економіко-теоретичних дослідженнях / С. М. Лаптєв // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.31-34

  Зубок М.І. Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності: підручник / М. І. Зубок.- К.: ГНОЗІС, 2015. - 216 с.

  Зубок Н.И. Личная безопасность/ Н. И. Зубок //Бизнес и безопасность. - 2015. - № 2. - С. 13-16

  Зубок Н.И. Личная безопасность/ Н. И. Зубок //Бизнес и безопасность. - 2015. - № 1. - С. 17-19

  Управління системою економічної безпеки суб'єктів господарювання : обліково-аналітичне забезпечення: монографія / За ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2015. - 198 с.

  Алькема В.Г. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки автомобілебудівних підприємств/ В. Г. Алькема, М. І. Копитко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 39. - С. 75-88

  Мігус І.П. Особливості виявлення та протидії шахрайству: зарубіжний досвід / І.П. Мігус, М.В. Міненко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна .- 2015. - Вип. 1. - С. 145-152

  Мігус І.П. Основні фактори, що зумовлюють потребу створення системи економічної безпеки суб'єктів господарювання / І. П. Мігус, В. М. Лукошков // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2015. - С. 48 - 51.

  Мігус І.П. Забезпечення економічної безпеки підприємства шляхом розвитку лояльності персоналу / І. П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2015. -С. 190 - 192

  Мігус І.П. Розробка механізму забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств / І.П. Мігус, М.В. Міненко // Бізнес-інформ. - 2015. - №6. - С. 54 -59.

  Сідак В.С. Засади економіко-правового виховання молоді в сучасних умовах / В.С. Сідак, С.М. Лаптєв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 22-30

  Захаров О.І. Аналіз загроз економічній безпеці туристичних підприємств / О. І. Захаров, А. В. Снігир // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Економічна.- 2014.- Вип. 2. - С.297-305

  Захаров О.І. Система управління комплексним забезпеченням економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2014.- Вип.39.ч.4. - 156 с.

  Захаров О.І. Стратегія функціонування системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2014.- Вип.39.ч.3. - С.26-32

  Лаптєв С.М. Особливості підготовки фахівців у різних сферах національного господарства /С.М. Лаптєв, В.С. Сідак //Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія / за ред. С.М. Лаптєва, В.С. Сідака, М.П. Денисенка.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 292-300

  Коваль Я.С. Вплив іноземного капіталу на банківський сектор України/ Коваль Я.С. //Теорія та практика розвитку банківської системи: збірник праць VІII Всеукр. наук.-практ. студ. конф. (Львів, 20-21 листопада 2014).- Львів, 2014. - С. 500-503

  Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: монографія/ О.В. Черевко, І.П. Мігус та ін.; за ред. Черевка О.В. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 442 с.

  GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: колективна монографія / за ред. проф. Мігус І.П. - Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 304 с.

  Алькема В.Г. Управління змінами в системі економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ В. Г. Алькема, О. С. Кириченко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2014. - Вип. 38. - С. 112-118

  Мігус І.П. Економічний підхід до пошуку оптимальних шляхів фінансування системи освіти /І. П. Мігус, І. М. Шпиця, С. Г. Натрошвілі //Освіта:соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія/за ред. С. М. Лаптєва, В. С. Сідака, М. П. Денисенка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.225-252

  Мігус І.П. Структура та основні елементи системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах /І. П. Мігус, В. М. Андрієнко // Бізнес-інформ. - 2014. - № 10. - С. 213 - 219

  Мігус І.П. П`ятирівневий нагляд за станом системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві / І. П. Мігус, В. М. Андрієнко // Бізнес-інформ. - 2014. - № 11. - С. 154 - 158.

  Mihus I. Indicators of stock market information and analytical provision of the economic security traders/Iryna Mihus, Sergii Kavun // International journal of Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms.- 2014.- Vol.4, No.4.- P.339 - 350

  Мігус І.П. Кадрова безпека підприємств: управління інсайдерами / І. П. Мігус, О. М. Тулуб, В. А. Красномовець // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - Випуск № 33 (326). - 2014. - С. 60 - 67.

  Мігус І.П. Проблеми залучення фінансового капіталу в економіку України / І. П. Мігус // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - Випуск № 37 (330). - 2014. - С. 86 - 91

  Мігус І.П. Сучасні підходи та критерії визначення економічної безпеки / І. П. Мігус, Б. В. Шпильовий // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - 2014.-Випуск № 39 (332). - 2014. - С. 58 - 62

  Мігус І.П. Тіньова економіка і економічна безпека: політичні аспекти проблеми / І. П. Мігус, М. В. Міненко // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - Випуск № 12 (305). - 2014. - С. 67 - 71

  Сідак В.C. Використання мас-медіа в інформаційно-психологічних операціях Першої світової війни / В.С. Сідак // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. - 2013. - № 2. - C. 59-66

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки туристичної діяльності/ О. І. Захаров //Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2013. - Вып. 1. - С.32-38

  Зубок М.І. Безпека освітнього простору: монографія / М. І. Зубок.- К. : ВПК "Експрес-Поліграф", 2013. - 96 с.

  Сідак В.С. Диверсифікація суспільної свідомості як різновид інформаційно-психологічних операцій і шляхи протидії / В. С. Сідак // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2013.- № 16. - С. 227-232

  Алькема В.Г. Сучасні наукові підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб'єктів господарювання/ В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 33. - С. 161-169

  Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /В. Г. Федоренко, І.П. Мігус [та ін.]; за наук. ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. - К. : Алерта, 2013. - 727 с.

  Мігус І.П. Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки / І. П. Мігус, С. А. Черненко // Бізнес Інформ.- 2013. - № 10. - С. 357 - 363

  Модели оценки и анализа сложных соціально-экономических систем: монография / И.П. Мигус [и др.]; Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. - Х.: ИД "ИНЖЕК", 2013. - 664 с.

  Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: монографія / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, І.П. Мігус та ін.;за ред. І.М. Грищенка, В.М. Узунова, М.П. Денисенка.- Черкаси, 2013. - 464 с.

  Управління економічним розвитком держави та суб'єктів господарювання: колективна монографія / за ред. М.П. Денисенка, І.П. Мігус .- Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2013. - 448 с.

  Підприємництво й бізнес-культура: навчальний посібник / М. П. Денисенко, І. П. Мігус, В. М. Шульга. А. Ю. Сербенівська / за заг. ред. М. П. Денисенка. - Черкаси: Вид-во ТОВ "Маклаут", 2013. - 150 с.

  Мігус І.П. Сучасні методики оцінки стану кадрової безпеки суб'єктів господарської діяльності /І.П. Мігус, С.А. Черненко // Ефективна економіка. - 2013.- №4

  Мігус І.П. Діагностика соціальної безпеки Черкаської області в контексті економічної безпеки України / І.П. Мігус, В.В. Срібна, О.Ю. Цікало // Ефективна економіка. - 2013. - №6

  Мігус І.П. Роль управління загрозами та ризиками в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / І. П. Мігус, О. С. Гордієнко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - Вип. 33(1). - С. 33-37

  Мігус І.П. Створення системи управління персоналом підприємства з позицій економічної безпеки / І. П. Мігус, С. А. Черненко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - Вип. 33(1). - С. 27-32

  Мігус І.П. Методичний підхід до оцінки ефективності проведення випуску та публічного розміщення акцій/ І.П. Мігус // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013.- Вип. 34(2). - С 111-115.

  Мігус І.П. Оцінка лояльності персоналу в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства /І.П. Мігус, С.А. Черненко // Агросвіт. - 2013. - № 11 -С. 24 - 27

  Мігус І.П. Економічний підхід та пошук оптимальних шляхів фінансування системи освіти/ І.П. Мігус // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. -2013.- №12.-С.96-104

  Мігус І.П. Методологічний підхід до формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. - 2013.- № 4.-С.112-118 - [Електронний ресурс]

  Мігус І.П. Методичний підхід до оцінки впливу загроз на економічну безпеку емісійної діяльності акціонерного товариства/ І.П. Мігус // Фінансовий простір. - 2013.- №3. -С.104-107 -[Електронний ресурс]

  Мігус І.П. Методологічний підхід до оцінки стану системи економічної безпеки акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Ефективна економіка. - 2013.- №12

  Мігус І.П. Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки / І.П. Мігус, Н.В. Дудченко // Бізнес-Інформ. - 2013. - №10. - C. 322-327

  Мігус І.П. Підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності в Україні: до питання щодо її удосконалення / С. Корновенко, І. Мігус // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2013 . - №5. - С. 93- 95

  Мігус І.П. Поняття лояльності персоналу в контексті забезпеченні економічної безпеки підприємства / І.П. Мігус, С.А. Черненко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 310-313

  Мігус І.П. Переваги та недоліки сучасних інструментів оцінки персоналу з позицій кадрової безпеки / І.П. Мігус, С.А. Черненко // Електронний додаток до матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем" (11 - 12 квітня 2013 р.): Тези доповідей учасників конференції. - Х., 2013. - С.266-268.

  Захаров О.І. Комплексність економічної безпеки підприємства та впливи зовнішнього середовища / І.О. Захаров // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.4: Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: колективна монографія / І.Ф. Радіонова [та ін.]; Наук. ред. проф., д.е.н. І.Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 313-353

  Захаров О.І. Інноваційний менеджмент у сфері економічної безпеки/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 39-45

  Кириченко О.А. Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки в умовах світової фінансово-економічної кризи/ О. А. Кириченко, П. Я. Пригунов, О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 8. - С.10-25

  Захаров О.І. Стратегія економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2012.- Вип. 2. - С.272-282

  Захаров О.І. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств/ О. І. Захаров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2012. - Том 2, Вип. 32. - С. 80-87

  Захаров О.І. Управління знаннями у системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2012.- Вип. 1. - С.39-47

  Лаптєв С.М. Механізм управління та обслуговування державного боргу / С. М. Лаптєв // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / В. І. Грушко, С.М. Лаптєв [та ін.]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 105-166

  Зубок М.І. Безпека банківської діяльності: підручник / М. І. Зубок, С. М. Яременко.- К. : КНЕУ, 2012. - 473 с.

  Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навчальний посібник / М. І. Зубок [та ін.]; за заг. ред. М. І. Зубка.- К. : Міжнародний фонд соціальної адаптації, 2012. - 226 с.

  Сидак В.С. Психологические состовляющие социального насилия начала ХХ века / В. С. Сидак, В. А. Козенюк // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2012.- № 13. - С. 187-207

  Сідак В.С. Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності в Україні: систематизація інформаційних ресурсів / С. П. Мосов, В. І. Сідак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2012.- № 33. - С. 42-48

  Сідак В.С. Психологічні та методологічні засади формування фахово спрямованих естетичних смаків студентської молоді / Н. Г. Калашник, В. С. Сідак //Правничий вісник Університету "КРОК".-2012.- № 13. - С. 213-221

  Лаптєв С.М. Формування капіталу підприємства / С. М. Лаптєв[та ін.] // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія/ С. М. Лаптєв [та ін.]; наук. ред. С. М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012 .-С.11-52

  Джерела фінансування інвестицій підприємств України : монографія / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, І.П. Мігус та ін. / за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. - К.: "ДКС центр", 2012. - 328 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки/ М.П. Денисенко, І.П. Шульга, В.А. Рач // Економічна безпека національної економіки: інвестиційно-інноваційний аспект : монографія /за заг. ред. І.М, Грищенко, М.П. Денисенко, А.Н Гречан, В.В. Лойко - Донецьк: РВВ. ДВНЗ "ДонНТУ", 2012. - С. 135-156

  Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України / І.П. Мігус, Л. М. Худолій, М.П.Денисенко, С.П. Міхно. - Черкаси: ТОВ "Маклаут", 2012. - 274 с.

  Мігус І.П. Місце кадрової безпеки в системі управління персоналом будівельного підприємства/ І.П. Мігус, С.А. Черненко // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ" , 2012.-С.446-457

  Мігус І.П. Теоретико-методологічні підходи до класифікації загроз економічній безпеці суб'єктів господарювання/ І.П. Мігус, О.С. Гордієнко// Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012.-С. 342-354

  Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус І.П. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - 636 с

  Мігус І.П. Роль служби економічної безпеки при взаємодії з інсайдерами та аутсайдерами акціонерного товариства/ І.П. Мігус, С.П. Міхно, Д.С. Файвішенко // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012.-С 473-492

  Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : колективна монографія / Кононенко Ю. С. та ін.; за заг. ред. проф. Сідака В. С. та проф. Мігус І. П. . - Черкаси : Маклаут, 2012. - 258 с.

  Мігус І.П. Системний підхід до управління персоналом підприємства /І.П. Мігус, С.А. Черненко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. - 2012 .-Вип. 32(3). - С 111-115

  Мігус І. П. Особливості управління економічною безпекою окремих видів вітчизняних фінансових посередників / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова // Сталий розвиток економіки. 2012. - № 7(17). - С. 25-29

  Мігус І.П. Вплив інсайдерів на порушення економічної безпеки суб'єктів господарювання/ І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). -Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. -С. 258-261

  Мігус І.П. Менеджери знань: данина моді чи виробнича необхідність підприємства, що розвивається/ І.П. Мігус // Актуальні проблеми сучасної науки і практики: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної інтернет-конференції (Черкаси, 20 квітня 2012 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. -С. 57

  Мігус І.П. Economic security of stock company: the role of corporate secretary/ І.П. Мігус // Україна-Чорногорія: Економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці: Збірник тез доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів (18-25 травня 2012). - Будва-Донецьк: ДонНТУ, 2012. - Том 1. -С. 194-197.

  Мігус І.П. Greenmail as part of modern corporate relations/ І.П. Мігус // Ключови въпроси в сэвременната наука: Матеріали за 8-а Международна научна практична конференція. -Том 4. Икономики. - София:Бел Град, 2012. -С.14-16.

  Мігус І.П. Рейдерство: сутність, види та заходи захисту/ І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 21 вересня 2012 р.) / за заг. ред. проф. І. П. Мігус. - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. -С. 47-51

  Мігус І.П. Вплив загроз на фінансову безпеку страхових компаній / І.П. Мігус, О.С. Городієнко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали наук.-практ. інтернет-конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (14-15 лист. 2012 р.) / Відп. ред. Л.Г. Ліпич. - Луцьк: Вежа-Друк, 2012. -С. 252-254

  Мігус І.П. Ефективність проведення випуску та публічного розміщення акцій: методика оцінки та практичні результати/ І.П. Мігус // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. - 2012. - С.65-73

  Захаров А.И. Образование как составляющая системы национальной безопасности: проблемы и пути их решения (украинский опыт)/ Л. В. Гнилицкая, А. И. Захаров, П. Я. Пригунов // Известия Академии педагогических и социальных наук.- 2011.- №15.ч. І

  Захаров А.И. Модель обеспечения безопасности образовательных заведений / Л. В. Гнилицкая, А. И. Захаров, П. Я. Пригунов // Известия Академии педагогических и социальных наук.- 2011.-№15.-ч.2

  Гнилицкая Л.В. Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности: монография/ Л. В. Гнилицкая, А. И. Захаров, П. Я. Прыгунов. - К.: Дорадо-друк, 2011. - 289 с.

  Гнилицкая Л.В. Теоретические основы экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности/ Л. В. Гнилицкая, П. Я. Прыгунов, А. И. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/Університет економіки та права "КРОК", 2011. - № 7. - С. 15-22

  Захаров А.И. Экономическая безопасность в глобализированной экономике/ А. И. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК", 2011. - № 5. - С. 49-57

  Экономическая безопасность. Новая парадигма формирования и обеспечения: монография / И. А. Белоусова, А. И. Захаров, А. А. Кириченко, П. Я. Прыгунов [и др.].- Одесса: Институт креативних технологий, 2011. - 544 с.

  Захаров О.І. Вдосконалення технологій діяльності конкурентної розвідки/ О. І. Захаров, Д.М. Квашук //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК", 2011. - № 6. - С.109-114

  Захаров О.І. Взаємодія авіапідприємств на основі цінностного управління як основа стійкого розвитку та економічної безпеки / О. І. Захаров, О. Й. Косарев, В. М. Парій // Вісник Донецького національного Університету. Серія В. Економіка і право.- 2011.- Т. 1

  Захаров О.І. Галузевий стандарт вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.18010026 «Охоронна діяльність та безпека» за кваліфікацією «Професіонал з охоронної діяльності та безпеки / О.І. Захаров.- К.: Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2011

  Захаров О.І. Діагностика зміни організаційної структури в залежності від життєвого циклу авіакомпанії / О. І. Захаров, О. М. Горбачова // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки.- 2011.- № 20. - 310 с.

  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників "Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації": Видання офіційне/ Л. В. Гнилицька, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв [та ін.].; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Український союз промисловців і підприємців, 2011. - 56 с.

  Модернізація банківської системи в контексті її економічної безпеки: експертно-аналітична доповідь/О.І. Захаров, С.М. Лаптєв [та інші];під. ред. д.е.н. О.А. Кириченка; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2011. - 68 с.

  Захаров О.І. Планування діяльності системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2011.- Вип. 1. - С. 163-170

  Захаров О.І. Погодження інтересів зацікавлених сторін у системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. - 2011.- Вип.28.ч.3. - 147 с.

  Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / Г. В. Козаченко, О. І. Захаров, П. Я. Пригунов, Л. В. Гнилицька.- Луганск: Видавництво Східноукраїнського національного університету, 2011. - 284 с.

  Захаров О.І. Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств / О. І. Захаров, В. І. Франчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна.- 2011.- Вип. 2.-С.314-320

  Гнилицька Л.В. Методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ Л. В. Гнилицька, О. І. Захаров //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С.19-25

  Гнилицька Л.В. Методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ Л. В. Гнилицька, О. І. Захаров //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С.19-25

  Лаптєв С.М. Необхідність розмежування понять "загроза" та "ризик" при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання / С.М. Лаптєв, І.П. Мігус // Ефективна економіка. - 2011.- № 12

  Лаптєв С.М. Особливості формування індикаторів оцінки стану економічної безпеки торговців цінними паперами/ С. М. Лаптєв, О. М. Герасименко// Ефективна економіка.-2011.- № 10

  Лаптєв С.М. Страхування відповідальності керівництва суб'єктів господарювання як перспективний напрям посилення їх економічної безпеки / С. М. Лаптєв, Н.В. Зачосова // Ефективна економіка. - 2011.- № 11

  Лаптєв С.М. Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства при організації випуску та публічного розміщення акцій / С. М. Лаптєв, І. П. Мігус //Інвестиції: практика та досвід. - 2011.- № 24

  Лаптєв С.М. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки / С. М. Лаптєв, І.П. Мігус //Економіка і держава. - 2011.- № 12. - С. 25-30

  Лаптєв С.М. Сучасні підходи до розробки концепції економічної безпеки вищих навчальних закладів/ С. М. Лаптєв //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2011. - Вип. 27, Т 2. - С. 149-155

  Качала Т.М. Особливості економічної безпеки в умовах інноваційної модернізації/ Т. М. Качала, С. М. Лаптєв //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2011. - № 7. - С. 29-33

  Зубок М.І. Інформаційна безпека підприємства, банку/ М. І. Зубок //Бизнес и безопасность: информационно-рекламный журнал для тех, кому есть что защищать. - 2011. - № 3. - С. 67-69

  Зубок М.І. Педагогічні роздуми (статті, доповіді, тези, записки) / М. І. Зубок.- К. : ВПК "Експрес-Поліграф", 2011. - 192 с.

  Сидак В.С. К вопросу о понятии «негосударственная система безопасности» / В. С. Сидак // Зовнішня торгівля. Економічна безпека/ Університет економіки та права "КРОК", 2011.- № 5.-С.98-103

  Сідак В.С. Критеріальна оцінка стану забезпечення охорони державної таємниці в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях / В. С. Сідак // Труди Університету: збірник наукових праць/ Національний університет оборони України.- 2011.- № 6/1051. - С. 21-37

  Сідак В.С. Критеріальна оцінка стану захисту комерційної таємниці субєктів господарювання / В. С. Сідак // Зовнішня торгівля. Економічна безпека/ Університет економіки та права «КРОК».- 2011.- № 6. - С. 134-143

  Сідак В.С. Психолого-педагогічні засади самовиховання і самоосвіти співробітників недержавних структур безпеки суб'єктів господарювання / В. С. Сідак //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2011.- Вип. 6.,Т.2.

  Алькема В.Г. Аналіз системи економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / В.Г. Алькема // Фінансова система України: зб. наук. пр. - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2011. - Вип. 16. - С. 99-107

  Алькема В.Г. Використання механізму контролінгу в системі економічної безпеки автотранспортних підприємств / В.Г. Алькема // Управління проектами, системний аналіз і логістика/ НТУ.- 2011. - Вип. 8. -С. 7-14

  Алькема В.Г. Загрози середовища функціонування суб’єктів логістичної діяльності / В. Г. Алькема // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: зб. наук. пр. - 2011.- № 7. - С.3–11

  Алькема В.Г. Оптимізація виробництва машинобудівного підприємства на підставі критеріїв економічної безпеки / В.Г. Алькема // Економічний аналіз: зб. наук. пр. кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. -2011. - Вип. 8. - С. 28-35

  Алькема В.Г. Система економічної безпеки логістичних утворень: монографія / В. Г. Алькема; Вищий навчальний заклад «Університет економіки і права «КРОК».- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2011. - 378 с.

  Мігус І.П. Роль корпоративного секретаря у гарантуванні економічної безпеки акціонерного товариства / І. П. Мігус // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 29(1). - С. 34-38.

  Шульга І.П. Вплив корпоративного управління на економічну безпеку акціонерних товариств / І.П. Шульга // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23-24 грудня 2010р.). - Луцьк, ВІЕМ, 2011. -С. 61-63

  Мігус І.П. Методологія оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Методы финансового обеспечения устойчивого экономического развития: Материалы Всеукр. Навч.-практ. Конф. (г. Севастополь, 6-9 сентября 2011 г. ).- Севастополь: СевНТУ, 2011. -С.62-64

  Мігус І.П. Економічна безпека емісійної діяльності: основні етапи забезпечення/ І.П. Мігус // Nauczanie i nauka bez granic- 2011: Materialy z mitdzynarodowej naukowej konferencji. Volume 4. Ekonomicheskie nauka.- Przemysl: Nauka i studia, 2011. -S.11-13.

  Мігус І.П. Концепція формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. -С. 237-240

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості здійснення ІРО на зарубіжних фондових біржах / І. П. Шульга // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий виробного-практичний журнал. - 2010. - №3(27). - вересень. - С. 130-137

  Шульга (Мігус) І.П. Формування системи захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії акцій / І. П. Шульга // Вчені записки університету "КРОК". - ПВНЗ "КРОК". - 2010. - №24. - С. 95-101

  Грушко В.І. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, Л.О. Кошембар. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 256 с

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні 2010–2015 років: експертно-аналітична доповідь / О. І. Захаров, О. А. Кириченко, В. І. Грушко, С. А. Єрохін.- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 64 с.

  Захаров О.І. Аналіз стану та особливості підготовки фахівців з фінансово-економічної безпеки в Україні / О. І. Захаров, П. Я. Пригунов //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Економічна. - 2010.- Вип. 1. - С. 16-22

  Захаров О.І. Зарубіжний досвід організації охоронної діяльності в системі недержавної безпеки/ О. І. Захаров, О. С. Бірсан //Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2010. - Вип. 21. - С. 172-182

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК", 2010. - № 3. - С. 95-100

  Захаров О.І. Методи активізації творчості та творчого вирішення управлінських проблем / О. І. Захаров, С. Л. Марков // Правничий вісник Університету «КРОК».- 2010.- Вип.6.т.2. - С. 38-45

  Захаров О.І. Механізм взаємодії служби безпеки із суб'єктами системи економічної безпеки підприємства/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2010. - № 4. - С. 63-68

  Модернізація освіти як умова національної безпеки України: науково-аналітична доповідь/ О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; наук. ред. О. А. Кириченка, Л. Паращенко; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2010. - 16 с. - (Соціально-гуманітарна сфера)

  Модернізація системи житлово-комунального господарства: економіко-організаційний аспект: науково-аналітична доповідь / О. І. Захаров, В. С. Нотевський, О. А. Кириченко, А. В. Ігнатенко.- К: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 59 с.

  Захаров О.І. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності за напрямом «Національна безпека» / О. І. Захаров, О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв.- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 47 с.

  Лаптєв С.М. Забезпечення економічної безпеки трансферу технологій / О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2010.- Вип. 3. - С. 11-18

  Лаптєв С.М. Міжнародний досвід фінансування вищої освіти / О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв, Ю. М. Неговська //Зовнішня торгівля. - 2010.- № 1. - С. 34-41

  Економічна безпека розвитку середньої школи в контексті підготовки Податкового кодексу України. Пропозиції та зауваження /Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв [та ін.]; за ред.О.А.Кириченка, Л.І.Паращенко.-К.:Дорадо-друк,2010.- 48 с. - (Соціально-гуманітарна сфера

  Організація та проектування логістичних систем: підручник/ С.М. Лаптєв, О.А. Кириченко [та ін.]; за ред. М.П. Денисенка, П.Р. Левковця, Л.І. Михайлової. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с

  Казначейство банку: навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, О.І. Захаров, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченко, М.П. Денисенко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 464 с

  Побудова систем управління якістю вищих навчальних закладів: посібник для студентів вищих навчальних закладів у 2 кн./ Л.М. Віткін, С.М. Лаптєв, Т.В. Фініков, С.М. Піддубна. - К.: Таксон, 2010. - 564 с

  Концептуальні підходи щодо організації та здійснення підготовки фахівців для системи забезпечення безпеки чемпіонату Європи з футболу "Євро -2012" (Розроблено на базі навчально-наукового Інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права "КРОК" )/ В. Крутов, С. Лаптєв, В. Сідак [та ін.] //Бизнес и безопасность.- 2010. - № 2. - С. 25-28

  Кириченко О.А. Забезпечення економічної безпеки трансферу технологій/ О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2010. - № 3. - С. 11-18

  Зубок М.І. Забезпечення безпеки підприємницької діяльності в умовах економічної кризи / М. І. Зубок // Бизнес и безопасность.- 2010.- №6.-С.9-10

  Зубок М.І. Забезпечення безпеки підприємства, банку в роботі з кадрами/ М. І. Зубок // Бизнес и безопасность. - 2010.- №6.-С.50-53

  Зубок М.І. Особливості забезпечення безпеки банківської діяльності в умовах глобалізації / М. І. Зубок // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції(21-23 квітня 2010 р.).- Макіївка: МЕГІ, 2010

  Система підготовки фахівців для забезпечення безпеки проведення "ЄВРО-2012" в Україні: експертно-аналітична доповідь/ О. А. Кириченко [та інші]; за наук. ред. В. С. Сідака, О. А. Кириченка. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 12 с

  Захаров О.І. Концептуальні підходи щодо організації та здійснення підготовки фахівців для системи забезпечення безпеки чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО – 2012» / О. І. Захаров, О. А. Кириченко [та інші].- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 42 с.

  Сідак В.С. Слово про педагогіку серця. Психолого-педагогічні нариси / В. С. Сідак, А. Щуровський, І. Валько.-К.: Дорадо-Друк, 2010. - 260 с.

  Кириченко О.А. Методологічні основи економічної безпеки вищих навчальних закладів України/ О. Кириченко, С. Лаптєв //Вища школа .- 2010. - № 11. - С. 37-46

  Податкова система України та зарубіжних країн: колективна монографія / Васенко В.К., Шульга І.П. та ін. / За заг. ред. проф.. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во "МАКЛАУТ", 2010. - С.246-296.

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні в 2010-2015 років: експертно-аналітична доповідь / В.Г. Алькема, В.І. Грушко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Н.М. Літвін [та інші]; кер.авт.кол. О. А. Кириченко. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 64 с

  Алькема В.Г. Теоретико-методологічні засади розвитку системи економічної безпеки логістичних утворень: наукова доповідь / В. Г. Алькема; НДІ проблем національної безпеки України Ун-ту економіки та права «КРОК».- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2010. - 50 с.

  Щульга (Мігус) І.П. Економічна безпека акціонерного товариства / І.П. Шульга // Економічна безпека держави, суб'єктів господарювання та тіньова економіка: колективна монографія / Васенко В.К., Шульга І.П. та ін. / За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: вид-во "МАКЛАУТ", 2010. - С. 146-182.

  Шульга (Мігус) І.П. Роль інсайдерської інформації у забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств / І. П. Шульга // Інвестиції:практика та досвід. - 2010. - №17. - С. 36-40

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку [Електронний ресурс] / І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №9

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив реєстраторів на формування економічної безпеки акціонерних товариств / І. П. Шульга // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. -2010.- Вип. 260. Т. IІІ. - С. 800-807

  Шульга (Мігус) І.П. Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств: монографія / І.П. Мігус. - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2010. - 425 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Захист від ворожого поглинання при IPO: досвід США / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія Економіка і менеджмент. - 2010. - №1 (7). - С. 76-80

  Шульга (Мігус) І.П. Механізм впливу державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга // Вісник НТУ "ХПІ": Збірник наук. праць. Тем. випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - 2010. - №5. -С. 194-204.

  Шульга (Мігус) І.П. Механізм дематеріалізації акцій у зв'язку зі зміною форми випуску/ І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №7 [Електронний ресурс]

  Шульга (Мігус) І.П. Моніторинг розкриття інформації про акціонерне товариство та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга // Економіка і держава. - 2010. - №9. - С.42-44

  Шульга (Мігус) І.П. Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій / І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №8.- [Електронний ресурс]

  Шульга (Мігус) І.П. Система управління загрозами економічній безпеці емісійної діяльності акціонерних товариств / І. П. Шульга // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2010.- Вип 26 (2).- 2010. - С. 94-98.

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція економічних поглядів про акціонерний капітал / І. П. Шульга // Агросвіт. - 2010. - №22. - С. 34-39

  Шульга (Мігус) І.П. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки акціонерного товариства / І. П. Шульга // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №22. - С. 34-38.

  Шульга (Мігус) І.П. Економічна безпека акціонерних товариств як економічна категорія / І. П. Шульга // Академічний огляд / ДУЕП.- 2010. - №2. - С. 37-44

  Шульга (Мігус) І.П. Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства / І. П. Шульга // Ефективна економіка. - 2010. - №10.-[Електронний ресурс]

  Шульга (Мігус) І.П. Система економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств / І. П. Шульга // Економічний часопис - ХХІ.- 2010. -№11-12. - С. 64-68.

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтинг корпоративного управління як оцінка нефінансових загроз діяльності акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду / І. П. Шульга // / Ефективна економіка. - 2010. - №11.- [Електронний ресурс]

  Шульга (Мігус) І.П. Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України / І. П. Шульга // / Ефективна економіка. - 2010. - №12.- [Електронний ресурс]

  Шульга (Мігус) І.П. Розвиток фінансового посередництва в Україні/ І.П. Шульга // Регіональний вимір сенситивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспекти: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 грудня 2009 р., Чернівецька філія МАУП). - Чернівці: Букрек, 2010. -С. 212-215

  Шульга (Мігус) І.П. Формування системи економічної безпеки підприємств та її особливості у Германії/ І.П. Шульга // Сучасні проблеми економіки в умовах глобальної фінансової нестабільності: Збірник матеріалів економічної науково-практичної Інтернет-конференції (15 березня 2010 р.). - Тернопіль, 2010. - С. 54-55

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості розміщення цінних паперів на фондовому ринку/ І.П. Шульга // Фінанси в системі економічних відносин: Збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту економіки і менеджменту СУЕМ (17 лютого 2010 р.). - Черкаси: СУЕМ, 2010. -С. 16-18

  Шульга (Мігус) І.П. Аналіз стану розкриття інформації про акціонерне товариство/ І.П. Шульга // Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя: Збірник доповідей учасників шостої всеукраїнської науково-практичної конференції (1-15 квітня 2010 р.). - Запоріжжя : Вид-во РГА, 2010. -С. 121-124

  Шульга (Мігус) І.П. Роль ДКЦПФР у регулюванні емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (07-10 квітня 2010 р., м. Харків).- Харків: ХНУ "ХПІ", 2010. -С. 210-203 (0,09 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості формування системи економічної безпеки підприємств у Франції/ І.П. Шульга // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 квітня 2010 р., м. Макіївка).- - Макіївка, 2010. - С. 174.-175 (0,09 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Методи поглинання акціонерного товариства/ І.П. Шульга // Наука-2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Черкаси 22-23 квітня 2010 р).: у 2 т. - Черкаси: СУЕМ, 2010. - Т.2. -С.27-29

  Шульга (Мігус) І.П. Закордонний досвід формування системи/ І.П. Шульга // Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2010): Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-29 квітня 2010 р., м. Харків). - Харків: ХНЕУ, 2010. - С. 167-168

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості виходу акціонерних товариств на Варшавську фондову біржу/ І.П. Шульга // Дні фінансової науки: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 травня 2010 р., м. Сімферополь). - Сімферополь: КІЕГП, 2010. - С. 133-135 (0,14 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив органів державної реєстрації на економічну безпеку акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2010 р., м. Донецьк). - Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. -С. 306-308 (0,14 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Варшавська фондова біржа: перспективи для українських акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р., м. Київ). - К: КНЕУ, 2010. -С. 313-315

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція досліджень діяльності акціонерних товариств у працях українських вчених /І.П. Шульга // Реформування економіки України: стан та перспективи: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2010 р., м. Київ). - К.: МІБО КНЕУ, 2010. -С.300-302

  Шульга (Мігус) І.П. Переваги та недоліки складання рейтингів корпоративного управління як індикаторів економічної безпеки акціонерних товариств в Україні/ І.П. Шульга //Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 листопада 2010 р., м. Чернівці). - Чернівці: БФДА, 2010. -С. 238-240

  Шульга (Мігус) І.П. Роль незалежних реєстраторів у формуванні економічної безпеки акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Основни проблеми на съвременната наука: Матеріали за 6-а Международна научна практична конференція.Том 3. Икономики. - София: Бел Град, 2010

  Шульга (Мігус) І.П. Проблеми та перспективи публічних емісій українських емітентів/ І.П. Мігус // Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичноїа конференції (24 грудня 2010 р.):У 2-х т. - Т.1. - Сімферополь: КІБ, 2010. -104-106

  Шульга (Мігус) І.П. Сутність та види емісійних цінних паперів акціонерних товариств України / І. П. Шульга // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. - Випуск 257: в 7 т. - Т. IV. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - 300 с. - С.860-868

  Алькема В.Г. Економічна безпека морських портів та гаваней/ В. Г. Алькема, О. М. Костюквська //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2009. - Вип. 20 т.1. - С. 4-13

  Захаров О.І. Інформація в управлінні системою економічної безпеки підприємства/ О. І. Захаров //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". -2009. - Вип. 19. - С. 177-178

  Захаров О.І. Механізм залучення суб'єктів недержавного сектору безпеки до системи моніторингу загроз національній безпеці держави/ О. І. Захаров, П. Я. Пригунов //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2009. - Вип. 20 т.1. - С. 144-151

  Реструктуризація промисловості в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки: монографія /С. М. Лаптєв, Л.І. Паращенко, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М. А. Денисенка. - К.: ТОВ "Дорадо-друк", 2009. - 719 с

  Ринок фінансових послуг: підручник/ Л. І. Паращенко, С.М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М. П. Денисенка, А. В. Чупіса. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Дорадо-друк, 2009. - 352 с

  Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів: монографія/ С. М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, І. М. Грищенка, М. П. Денисенка. - Хмельницький: ХНУ, 2009. - 547 с

  Головко А.Т. Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктура: монографія/ А. Т. Головко, С.М. Лаптєв, О.А. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 560 с

  Концепція економічної безпеки антикризового управління економікою України: науково-аналітична доповідь/ Лаптєв С.М., Кириченко О.А., Сідак В.С., Захаров О.І. [та ін.] - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 64 с

  Основи ціноутворення: підручник/ С. М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. Д. І. Олійника, О. А. Кириченка, М. П. Денисенка. - К.: ВД "Професіонал", 2009. - 384 с

  Актуарне забезпечення на ринку страхових послуг: монографія/ І. О. Ковтун, С.М. Лаптєв [та інші]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 816 с

  Сідак В.С. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В.Сідак, Т. Осташенко, Т. Вронська. - Вид. 2-ге, доп.. - К.: Темпора, 2009. - 426 с

  Шульга (Мігус) І.П. Фінансові посередники як об'єкт наукового дослідження / І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.7-18

  Шульга (Мігус) І.П. Сутність, функції та механізм здійснення фінансового посередництва / І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.18-28

  Шульга (Мігус) І.П. Зародження та розвиток інвестиційних фондів та компаній/ І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.315-329

  Шульга (Мігус) І.П. Роль моделі організації фінансового ринку України у класифікації фінансового посередництва / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2009. - №2 (6). - С. 96-110

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтингова оцінка векселедавців як індикатор фінансової безпеки учасників фондового ринку України: монографія /І.П. Шульга.- Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2009. - 220 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Роль моделі організації фінансовго сектору України у класифікації фінансових посередників / І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.28-39

  Сумець О.М. Економічна безпека підприємства та її концепція/ О. М. Сумець, В. Г. Алькема //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - N 17. - С. 185-193

  Захаров О.І. Побудова комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства/ О. І. Захаров //Виклики та потреби бізнесу XXI століття: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 28 листопада 2008 р.).- Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - Вип. 18 т.4. - С. 44-53

  Косарєв О.Й. Людський капітал як ключовий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства/ О. Й. Косарєв, О. І. Захаров, О. М. Рибак //Актуальні Проблеми Економіки .- 2008. - № 9. - С. 104-114

  Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: монографія / О. А. Кириченко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; під ред. О. А. Кириченка, В. С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 403 с.

  Інвестиційний бізнес в Україні: навчальний посібник/ О. І. Захаров, В.С. Сідак, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М.П. Денисенка. - К.: ЗАТ "Дорадо"; К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 248 с

  Любунь О.С. Методи прогнозування та вимірювання кредитного ризику: монографія/ О.С. Любунь, С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 244 с

  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/ С.М. Лаптєв [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання, 2008. - 518 с

  Лаптєв С.М. Перспективи співпраці освіти та бізнесу в сучасних економічних умовах/ С. М. Лаптєв, О. І. Шаров // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р).- Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - Вип. 18 т.1(.). - С. 4-16

  Зубок М.І. Підготовка фахівців з безпеки підприємницької діяльності: проблеми та завдання/ М. І. Зубок //Бизнес и безопасность: информационно-рекламный журнал для тех, кому есть что защищать. - 2008. - № 2. - С. 38-39

  Зубок М.І. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства: навчально-методичний посібник/ М. І. Зубок. - К.: Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 133 с.

  Диба М.І. Тимчасова адміністрація та ліквідація банків: навчальний посібник/ М. І. Диба, К. Є. Раєвський, М. І. Зубок. - К.: КНЕУ, 2008. - 192 с.

  Зубок М.І. Бізнес в екстремальних умовах: навчально-методичний посібник/ М. І. Зубок. - К.: Київський інститут банківської справи, 2008. - 183 с

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція наукових досліджень ролі та значення фінансового посередництва в економічному розвитку / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2008 - №1 (3). - С. 75-87.

  Шульга (Мігус) І.П. Проблеми та перспективи залучення капіталу на фондових біржах / І. П. Шульга // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - №11. - С. 26-29.

  Шульга (Мігус) І.П. Фінансове посередництво: сутність, функції та механізм здійснення / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2008. - №2 (4). - С. 80-94.

  Кириченко О.А. Ефективне фінансування вищої освіти - шлях до конкурентної економіки і відкритого суспільства/ О. Кириченко, С. Лаптєв, Ю. Неговська //Вища школа .- 2007. - N 4. - С. 23-35

  Лаптєв С.М. Шляхи вдосконалення конкурентного простору вищої освіти в умовах демографічної кризи / О. І. Шаров, С. М. Лаптєв //Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - 2006.- Т.3.-Дод.3

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтинги корпоративного управління як індикатор діяльності акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 2006 р.). - Черкаси: ЧБІ УАБС НБУ, 2006. - С.87-89

  Шульга (Мігус) І.П. Методика складання рейтингів корпоративного управління для акціонерних товариств / І. П. Шульга // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: Зб. Наук. праць. - 2006.-Т. 18. - С. 122-127.

  Мігус І.П. Переваги та недоліки використання депозитарних розписок як інструменту залучення іноземних інвестицій в Україну / І. П. Мігус // Наукові праці Національного університету харчових технологій: спец. Випуск: екон. науки.- 2005. - № 17. - С. 105-107

  Мігус І.П. Підвищення ефективності корпоративних відносин з інвесторами / І. П. Мігус // Економіка і управління. - 2005. -№3. - С.18-24

  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/С.М. Лаптєв[та ін.]; за ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання, 2005. - 493 с

  Мігус І.П. Ринок фінансових послуг: рейтингування суб'єктів господарювання: метод. рек. для складання рейтингів суб'єктів господарювання / І.П. Мігус. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 118 с.

  Мігус І.П. Джерела збільшення оборотних коштів підприємств різних форм власності / І. П. Мігус // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. - 2005. -Вип. 13. - С. 164-168

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості страхування фондових ризиків / І. П. Шульга // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія екон. науки. - 2005.- Вип. 15. - С 139-142.

  Мігус І.П. Рейтинги корпоративного управління акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Фондовий ринок Черкащини. - 2005.- № 28. - 15 липня. - С.5-6

  Мігус І.П. Перспективи розвитку сучасної економічної освіти в Україні / І.П. Мігус// Фінансове та інституційне забезпечення підприємництва в Україні: Збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 березня 2005 р.). - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - С. 213-215

  Мігус І.П. Запровадження бюджетування для мотивації продуктивної праці на підприємстві / І.П. Мігус // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень в постсоціалістичних країнах: Збірник матеріалів ІІ Міжнарод. наук. конференції (28-30 вересня 2005 р.). - Черкаси: Вид ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, 2005. - С. 309-314

  Любунь О.С. Монетарна політика Центрального банку у сучасний період розвитку грошово-кредитних відносин: монографія/ О.С. Любунь, С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 316 с

  Лаптєв С.М. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, О.С. Любунь. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 320 с

  Мігус І.П. Інновації в рейтингуванні векселедавців - фізичних осіб / І.П. Мігус// Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практик і освіти: Зб. наук. праць ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 27-28 листопада 2003 р.):У 2-х ч. Ч.1. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - С.242-244

  Мігус І.П. Порівняння методик складання рейтингів емітентів цінних паперів / І.П. Мігус, В.О. Гавриленко // Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 15-17 вересня 2004 року). - Черкаси: ЧДТУ, 2004. - С. 267-269

  Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ/ Л. Віткін, С.Лаптєв, Г.Хімічева, Ю.Жарков //Стандартизація, сертифікація, якість.- 2003. - № 4. - С. 57-65

  Лаптєв С.М. Удосконалення формування поточних місцевих бюджетів/ С. М. Лаптєв //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 132-137

  Раєвський К. Ліквідація банків. Організація процедури/ К. Раєвський, М. Зубок //Вісник Національного банку України. - 2003. - №4. - С.11-15

  Раєвський К. Ліквідація банків. Оцінка та реалізація майна/ К. Раєвський, М. Зубок //Вісник Національного банку України. - 2003. - №5. - С.16-20

  Віткін Л.М. Концептуальна модель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ / Л.М. Віткін, С. М. Лаптєв, Г. Хімічева //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2003. - № 3. - С.68-72

  Мігус І.П. Механізм пред'явлення векселя до платежу через розрахункову палату/ І.П. Мігус // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції. - 2003.- Вип. 7-8 (26-27) - С. 3-5.

  Мігус І.П. Рейтингові агентства: світовий та вітчизняний досвід діяльності / І.П. Мігус // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 2003 - випуск 6. - С. 219-223

  Мігус І.П. Розвиток інфраструктури ринку векселів в Україні / І.П. Мігус// Фондовий ринок Черкащини. - 2003.- № 31. - 5 вересня. - С. 3-5

  Мігус І.П. Вітчизняні та міжнародні аспекти діяльності рейтингових агентств/ І.П. Мігус // Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія і сьогодення: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (24 березня 2003 р., м. Тернопіль). - Тернопіль, 2003. - С. 60-61

  Мігус І.П. Практичні аспекти регулювання випуску векселів в Україні фізичними особами/ І.П. Мігус // Молодь, освіта, наука і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Всеукр. наук. - практ. конф. (Київ, 27-28 березня 2003 р.): у 5-ти т. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - Т.3. - С. 147-150

  Лаптєв С.М. Банківський нагляд та регулювання НБУ діяльності банків: навчальний посібник для самостійної роботи/ С.М.Лаптєв, О.С.Любунь, Ю.А.Потійко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 105 с

  Організація і функціонування недержавних пенсійних фондів (вітчизняний та зарубіжний досвід): навчальний посібник/ М. П. Денисенко [та ін.]; за ред. С. М. Лаптєва. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 247 с

  Лаптєв С.М. Потенціал недержавних закладів освіти: уроки трансформаційного десятиріччя/ О.А. Кириченко, С. М. Лаптєв //Вища школа .- 2002. - N 1. - С.26-35

  Зубок М. Особливості правового регулювання безпеки бізнесу в Україні/ М. Зубок //Вісник КНТЕУ. - 2002. - N1. - С.29-31

  Лаптєв С.М. Банківський менеджмент з погляду практиків/ С. М. Лаптєв, О. Любунь //Банківська справа .- 2002. - N6. - С. 74-77

  Мігус І.П. Підстави визнання векселя недійсним/ І.П. Мігус // Економіка і управління. - 2002. - № 2. - С. 87-91

  Банківські системи різних країн: навчальний посібник для самостійної роботи студентів/ О. А. Кириченко, С.М. Лаптєв, О. С. Любунь [та ін.]. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 200 с

  Лаптєв С.М. Бізнес-планування у комерційному банкі/ С. М. Лаптєв, О. С. Любунь //Зовнішня торгівля. - 2001. - №1/2 . - С.94-97

  Інформатизація соціального управління: посібник / В.К. Гіжевський, В.І. Грязін, О.І. Коваленко, С.М. Лаптєв. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 190 с.

  Інформаційне право та інформаційна безпека (Сучасний стан поняття та визначень змістовної частини інкорпорації нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту) / В.К. Гіжевський, Т.В. Фініков, С.М. Лаптєв, І.Ф. Радіонова, В.С. Міщенко [та ін.]; за ред. В. Філонова, Р. Калюжного. - К.: Інститут економіки та права "КРОК"; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2001. - 230 с.

  Мігус І.П. Історія виникнення і становлення векселя в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2000. - С. 11-14.

  Зубок М.І. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні: навчальний посібник/ М.І. Зубок, Л.В. Ніколаева. - К.: Істина, 2000. - 88 с

  Мігус І.П. Економіко-математична модель складання кредитного рейтингу векселедавців // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна . - 2000.- № 578. - С. 98-105

  Лаптєв С.М. Глобалізація: від дисгармонізації до Нового світового порядку? / С.М. Лаптєв, В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. - 1999. - № 3/4. - С. 48-50

  Лаптєв С.М. Як навчити "білі-комірці" робити гроші, або де готують підприємців?/ С. М. Лаптєв //Зовнішня торгівля . - 1998. - №1. - С.80-84

  Менеджмент внешнеэкономической деятельности: учебное пособие/ А.А. Кириченко, С.М. Лаптев, И.В. Сингаевская [и др.]; под ред. проф. Кириченко А.А. - К.: Литера, 1998. - 464 с

  Банковский менеджмент: учебное пособие/А.А. Кириченко, С.М. Лаптев [и др.]; под ред. А.А. Кириченко. - К.: Випол, 1998. - 464 с

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.