Наукові публікації | Кафедра міжнародних економічних відносин — Університет «КРОК»

Наукові публікації кафедри міжнародного бізнесу

  The Impact of Trade Openness on Economic Growth: The Case of Ukraine / S. Tkalenko, A. Duka, N. Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // The Implementation of Smart Technologies for Business Success and Sustainability/Edit. A. Hamdan (eds). - Springer Cham, 2023. - Pp. 521-533. - ( Series Title: Studies in Systems, Decision and Control. Vol 216). - DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-10212-7_43

  A cross-country study of the direct and inverse relationship between economic globalization and growth/ O. Khoroshun, H. Olasiuk, V. Rokocha, S. Kumar //Investment Management and Financial Innovations. - 2023.- Vol.20. Iss.1.- Pp.250-264. doi:10.21511/imfi.20(1).2023.22

  Маринович В.В. Охопленість інноваційного середовища закладів вищої освіти при використанні партнерської взаємодії /В. В. Маринович //Innovations and prospects in modern science: Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference (February 13-15, 2023). Stockholm: SSPG Publish, 2023.-Pp. 447-452. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/02/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-IN-MODERN-SCIENCE-13-15.02.23.pdf

  Ткаленко С.І. Роль якості продукції у зростанні зовнішньої торгівлі фармацевтичними виробами в сучасних умовах / С. І. Ткаленко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 43-49. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-43-49.

  Горбачук О. І. Дипломатія України в електроенергетичній сфері / О. І. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 17-24. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-17-24

  Foreign direct investments and economic growth in the post-covid-19 period: a causality analysis for Ukraine / S. Tkalenko, Z. Derii, N. Butenko, H. Makedon, O. Semchenko-Kovalchuk // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2022. - Т. 3. - № 44. - С. 357–-366. URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3665

  Ткаленко С.І. Система управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності в умовах забезпечення сталого розвитку / С. І. Ткаленко // Юність науки - 2022: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 15-16 травня 2022 р.). - Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. - С. 19-20. - URL: https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2022/09/yunist-nauky-2022-18.08-2.pdf

  Ткаленко С.І. Вплив діджиталізації на глобальний фінансовий ринок / С. І. Ткаленко // Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 12 травня, 2022 р.). - Чернівці: НУ ім.Юрія Федьковича, 2022. - С. 249-253

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія як технологія реалізації експортного потенціалу електроенергетичної галузі України / О. І. Горбачук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». - 2022. - № 2(60). - С. 34-38. - DOI https://doi.org/10.24144/2409-6857.2022.2(60).34-38.

  Горбачук О.І. Державне регулювання українського ринку електроенергії в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції / О. І. Горбачук // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. - 2022. - № 3(66). - С. 46-51. - http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/2230

  Горбачук О.І. Африканський вектор в реалізації експортного потенціалу України / О.І. Горбачук // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 356-417. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія як технологія реалізації експортного потенціалу / О.І. Горбачук // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 245-283. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Дмитрієва Н.О. Цифрова стратегія ІТ- послуг в технологіях використання експортного потенціалу країни / Н.О. Дмитрієва // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 152-202. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Маринович В.В. Технології конкурентного бенчмаркінгу в забезпеченні реалізації експортного потенціалу країни / В.В. Маринович // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 203-244. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Оласюк Г.П. Безпекові параметри сучасного розвитку експортного потенціалу України / Г.П. Оласюк // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 63-96. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Рокоча В.В. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем формування експортного потенціалу національних економік / В.В. Рокоча // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 12-62. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Сукурова Н.М. Інтеграційне співробітництво України: України на пострадянському просторі: Росія як головний партнер / Н.М. Сукурова // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 327-356. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Ткаленко С.І. Особливості сучасного розвитку і використання експортного потенціалу України / С.І. Ткаленко // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 418-450. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Цевух С.М. Євроатлантична та тихоокеанська складові експортної орієнтації міжнародного бізнесу України / С.М. Цевух // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 283-326. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / В.В. Рокоча, О.І. Горбачук, В.В. Маринович [та ін.] / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - 454 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Черкасов А.В. Ринок праці України та освітня міграція в сучасних умовах / А. В. Черкасов, І. А. Колесник, Л. М. Фокас // Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці: збірник тез доповідей учасників міжнар. наук.-практ. конф.(17 грудня 2020 р). - Київ: ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", 2021. - С. 103-112

  Дмитрієва Н.О. Діджиталізація міжнародних економічних відносин: розвиток електронної торгівлі: монографія / Н.О. Дмитрієва / Наук. ред. В.Є. Поліванов. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 271 c. - https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/23/51/342-1

  Колесник І.А. Освітня еміграція: причини, тенденції, наслідки / І.А. Колесник // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/702

  Маринович В.В. Використання технологій конкурентного бенчмаркінгу в експортно-орієнтованій моделі ведення бізнесу / В.В. Маринович // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/782

  Ткаленко С.І. Проблеми розвитку та перспективи експортного потенціалу України / С.І. Ткаленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/807

  Горбачук О.І. Дипломатична складова реалізації експортного потенціалу України в африканському регіоні / О.І. Горбачук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/809

  Olasiuk H. Resource security strategies of the EU and north-east Asia countries: lessons for Ukraine / H. Olasiuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/813

  Цевух С.М. Ефективність торговельних відносин України у рамках стратегічного партнерства з Євросоюзом / С.М. Цевух // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/815

  Ніколаєв Д.Г. Фінансові механізми державної підтримки експортного виробництва / Д.Г. Ніколаєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/844

  Рокоча В.В. До теорії питання про перманентність реформування експортного потенціалу країни / В.В. Рокоча // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/848

  Одягайло Б.М. Методичні підходи щодо оцінки експортного потенціалу країни / Б.М. Одягайло // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/814

  Cherkasov A. Prospects for the development of the concept of state management of the quality of life of the population of Ukraine in the context of global changes in the labor market / A. Cherkasov, I. Kolesnyk, L. Fokas // Economics, management and administration in the coordinates of sustainable development. - Riga: Baltija Publishing, 2021. - Pp. 1-20. - DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-157-2

  Tkalenko S. Ukraine's investment cooperation with the EU: problems and prospects in modern conditions of economic development / S. Tkalenko // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 1(5). - Рp. 4-11. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-1

  Social and economic component of strategic business development in the conditions of information economy: case of Ukraine / S. Tkalenko, Z. Derii, S. Zakharin, M. Zakharina, P. Viblyi// Advances in Digital Science (ICADS 2021). - Springer, 2021. - Pp. 390-402. - https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-71782-7_34

  Financial and legal regulation of blockchane technology: status and prospects of cryptovolute use / V. Tipanov, A. Drachov, S. Tkalenko, T. Mirzodaieva, L. Syerova// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т. 2. - № 37. - С. 72-83. - URL:https://doi.org/10.18371%2Ffcaptp.v2i37.229698

  Tkalenko S. Empirical analysis of exports of organic agricultural food products of Ukraine / S. Tkalenko, T. Melnyk, L. Kudyrko // Baltic Journal of Economic Studies. - 2021. - Vol. 7. - № 3. - Pp. 177-186. - URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-177-185

  Ткаленко С.І. Банківська діяльність в умовах фінансової глобалізації / С. І. Ткаленко, В. В. Тіпанов // Економічний аналіз. - 2021. - Т. 31. - № 1. - С. 211-217. - URL:https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1862

  Ткаленко С.И. Приоритетные направления инвестиционных вложений на территориях Украины / С. И. Ткаленко // Proceedings of the International Scientific-Practical Conference Dedicated to the 98th Birthday Anniversary of Nationwide Leader Heydar Aliyev (Baku, May 6, 2021). Баку, 2021

  Ткаленко С.І. Інвестиційне співробітництво України з країнами ЄС / С. І. Ткаленко // Економіка, фінанси, облік та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 лютого 2021 р.): у 2 ч. Ч.1. - Полтава: ЦФЕНД, 2021. - С. 11-13. - URL: http://www.economics.in.ua/2021/03/1.html

  Ткаленко С.І. Складові інвестиційної стратегії України у глобальному середовищі / С. І. Ткаленко // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Мукачево, 24 березня 2021 р). - Мукачево: Вид-во МДУ, 2021. - С. 243-245. - URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8105?show=full

  Ткаленко С.І. Ефекти міжнародної торгівлі в умовах глобалізації / С. І. Ткаленко // Модернізація економіки: теоретичні засади та практика реалізації: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23 січня 2021 року). - Запоріжжя:ГО «СІЕУ», 2021. - С. 97-99

  Рокоча В.В. Вступ до фаху "Міжнародні економічні відносини": навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов / кер. авт. кол. В.В. Рокоча. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 188 c.

  Foreign direct investments in the economic growth of the open economy of Ukraine / V. Rokocha, S. Tkalenko, N. Sukurova, A. Honcharova, O. Murashko // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т.3.-№38. - С.111-124. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237429

  Management of state financial policy in the context of the covid-19 pandemic / O. Denysov, N. Litvin, A. Lotariev, T. Yegorova-Gudkova, L. Akimova, O. Akimov // AD Alta: Journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol. 11. - Issue 2, Special issue XX. - Pp. 52-57. - URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20941/

  Digitization of Investment-Innovation Development of Ukrainian Economy: Empirical Analysis / S. Tkalenko, N. Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // Comprehensible Science - ICCS 2020. - 2021. - Vol.186. - Pp. 43-60. - DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-66093-2_5

  Рокоча В.В. Політико-дипломатична складова економічної безпеки держави / В. В. Рокоча, О. І. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 155-163. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-155-163

  Olasiuk H.P. Cash Dividends and Share Repurchases in Ukrainian Pharmaceutical Companies / H. P. Olasiuk, S. Bhasker, S. Patra // Global Business Review.- 2020. - № September 24. - DOI https://doi.org/10.1177/0972150920950540

  Kolesnyk I. Intellectual migration as a challenge of innovative development of national economy / I. Kolesnyk, A. Cherkasov // Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph / Editors Lyubomira Popova, Mariana Petrova. - Veliko Tarnovo: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. - С. 247-258.

  Посередницька діяльність на світових товарних ринках: навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов, С.А. Філатов. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 150 c.

  Tkalenko S. Macroeconomic factors influencing the development of Ukraine's foreign trade / S. Tkalenko, T. Melnyk, L. Kudyrko // Baltic Journal of Economic Studies. - 2020. - V. 6. - No. 3. - P. 143-156. - DOI https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-143-155

  Tkalenko S. Model of investment security of the national economy in the conditions of digitalization: case of Ukraine / S. Tkalenko // MIND Journal. - 2020. - № 9.

  Tkalenko S. The influence of FDI on sustainable economic development of Ukraine in terms of global digitalization / S. Tkalenko, N. Sukurova // Journal of Digital Science. - 2020. - V. 2. - Iss. 1. - P. 40-54. - DOI DOI: 10.33847/2686-8296.2.1_4)

  Kolesnyk І. Financial aspects of national migration processes / І. Kolesnyk, L. Lutay, А. Cherkasov // Eastern European conference of management and economics Environmental Management and Sustainable Economic Development: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference. - Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. - Pp. 254-261

  Дмитрієва Н.О. Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованих іт-послуг України до Канади / Н. О. Дмитрієва // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/315

  Горбачук О.І. Африканський напрямок зовнішньої політики України з точки зору економічної дипломатії / О. І. Горбачук // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/317

  Ніколаєв Д.Г. Світовий досвід застосування державної фінансової підтримки експортерів в умовах нестабільності світової економіки / Д. Г. Ніколаєв // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/322

  Одягайло Б.М. Інституціоналізація глобального економічного середовища суб'єктів міжнародного бізнесу / Б. М. Одягайло // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/319

  Оласюк Г.П. Аналіз потенціалу та тенденцій розвитку експортного бізнесу України / Г. П. Оласюк // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/320

  Рокоча В.В. Експортний потенціал України: тренди сталості та лабільності / В. В. Рокоча // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/324

  Цевух С.М. Перспективи українських бізнес структур на спільному ринку Європейського Союзу / С. М. Цевух // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/326

  Innovative development and human capital as determinants of knowledge economy / O. Podra, N. Litvin, Z. Zhyvko, M. Kopytko, L.Kukharska / Business: Theory and Practice. - 2020. - Volume 21 Issue 1. - P. 252-260. - DOI https://doi.org/10.3846/btp.2020.11305

  Маринович В.В. Нові підходи у використанні традиційних форм конкурентного бенчмаркінгу задля підвищення рівня економічної безпеки приватних закладів вищої освіти / В.В. Маринович // Рriority directions of science and technology development: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-22 грудня 2020 р.). - Kyiv: SPC "Sci-conf.com.ua", 2020. - С. 1316-1321

  Цевух С.М. Забезпечення конкурентоздатності експортно-орієнтованого бізнесу як основа для реалізації експортного потенціалу України / С.М. Цевух // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 293-298. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/249

  Горбачук О.І. Економічна дипломатіія як інструмент зовнішньої політики України в просуванні українського експортного потенціалу на африканський континент / О.І. Горбачук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 310-312. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/267

  Тіпанов В.В. Пріоритети розвитку глобального ринку зброї / В. В. Тіпанов, С. І. Ткаленко // Modern scientific researches. International periodic scientific journal. - 2020. - № 14. Pat 2. - Pp. 12-20. - URL: https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/msr14-02/msr14-02

  Tkalenko S. Ways and directions of strengthening international investment cooperation between Ukraine and the EU / S. Tkalenko // International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020).- URL: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF/paper/view/177

  Olasiuk H. An Exploration of Issues Affecting Consumer Purchase Decisions Towards Eco-friendly Brands/Hanna Olasiuk, Udit Bhardwaj // Marketing and Management of Innovations.-2019. -Issue 2. -P.173-184

  Рокоча В.В. Місце економічної дипломатії в системі економічної безпеки держави / В.В. Рокоча, І.О. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 109-118

  Tsevukh S.M. Digitalization of national economy in the framework of the increasing entrepreneurship opportunities / S.M. Tsevukh // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 161-164

  Горбачук О.І. Економічна безпека та інтернаціоналізація національних інтересів держав / О.І. Горбачук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 200-201

  Olasiuk H. Identifying better marketing efficiency metrics / H. Olasiuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 481-484

  Бойко І.В. Системний підхід у впроваджені інновацій, задля зменшення маркетингових ризиків / І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 507-509

  Денисов О.Є. Забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації: монографія/ О. Є. Денисов; Університет "КРОК". - К.: ДКС центр, 2019. - 420 с.

  Денисов О.Є. Фактори модернізації індексу глобальної конкурентоспроможності / О.Є. Денисов // Вісник Одеського національного університету.- 2019.-т.24, №1 (74).-С. 7-12

  Денисов О.Є. Моделювання рівня економічної безпеки України / О.Є. Денисов // Економіка і фінанси. -2019. - №3.- С.9-20

  Денисов О.Є. Внутрішня структура економічної безпеки галузей промисловості в системі забезпечення економічної безпеки держави / О.Є. Денисов // Причорноморські економічні студії.-2019.- № 46. -С.40-46

  Денисов О.Є. Економічна безпека держави, її сутність та засади формування / О.Є. Денисов // Міжнародне науково-практичне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (14 вересня 2019р.).- Київ, 2019. - С. 9-12

  Денисов О.Є. Складові економічної безпеки держави, їх зміст та значення/О. Є. Денисов //Перспективи сталого розвитку економіки: національний те регіональний аспекти: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (21 вересня 2019р.). -Дніпро, 2019.- С. 20-22

  Денисов О.Є. Показники-індикатори економічної безпеки держави їх сутність та значення/ О.Є. Денисов // Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12 вересня 2019р.). -Полтава, 2019. -С. 30-32

  Денисов О.Є. Економічна безпека галузі її сутність та складові / О.Є. Денисов // Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (28 вересня 2019р.).- Київ, 2019. -С. 11-14

  Денисов О.Є. Механізм забезпечення економічної безпеки, його сутність та зміст / О.Є. Денисов // Можливості, проблеми та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (14 вересня 2019р.). -Ужгород, 2019.- С. 29-32

  Денисов О.Є. Напрями та завдання забезпечення економічної безпеки галузі в системі забезпечення економічної безпеки держави // Перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (27-28 вересня 2019р.).- Запоріжжя, 2019.- С.38-43

  Денисов О.Є. Систематизація базисних рівнів забезпечення економічної безпеки / О.Є. Денисов //Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки: методологія та практика: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 жовтня 2019 р.). - О.: ЦЕДР, 2019. - С. 5-8

  Ніколаєв Д.Г. Експортно-кредитні агентства як механізм підтримки експорту в світі та в Україні / Д.Г. Ніколаєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 305-307

  Одягайло Б.М. Особливості маркетингової програми ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» в умовах суспільної інформатизації / Б.М. Одягайло // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 308-309

  Терехов В.І. Сучасні методи підвищення ефективності інноваційної системи Європейського Союзу / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3 (55). - С. 232-239

  Рокоча В.В. Міжнародний бізнес та стратегічні зміни: навчальний посібник/ В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов; за заг. ред. В. В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2019. - 215 с.

  Колесник І.А. Освітня еміграція: причини, тенденції та наслідки для національної економіки / І. А. Колесник // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 12 листопада 2019 року) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. -Київ: ТОВ "ВД "АртЕк", 2019. - С. 295-302.

  Колесник І.А. Освітня еміграція: виклики для України/І.А. Колесник, Л.А. Лутай, А.В. Черкасов// Матеріали круглого столу «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості». (Київ, 16 травня 2019 р.). – К: ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 31-35

  Колесник І.А. Трансформація форм інтелектуальної міграції в умовах глобалізації ринку праці / І. А. Колесник // Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України: тези доповідей круглого столу (12 грудня 2018 року, м. Київ) / За заг. ред Черасова А.В. - К.: ІПК ДСЗУ, 2019. - С. 87-90

  Денисов О.Є. Методи забезпечення економічної безпеки галузей промисловості в системі економічної безпеки України / О.Є. Денисов // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. -2019. - №6 (111).- С. 30-36

  Маринович В.В. Зміни в рамкових умовах використання конкурентного бенчмаркінгу / В. В. Маринович // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56).

  Бойко І.В. Розробка та впровадження показників маркетингової безпеки для зменшення ризиків при просуванні інноваційного продукту / І. В. Бойко, Н. М. Літвін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 98-107.

  Колесник І.А. Освітня еміграція як елемент вірогідної втрати інтелектуального капіталу України / І. А. Колесник // Intellectual Economics, Management and Education: Proceedings of the 1st International Symposium (September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University).-Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. - P. 154-157

  Маринович В.В. Особливості забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти приватної форми власності в Україні / В. В. Маринович // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. - 2019. - № VII(35). - С. 20-24

  Kolesnyk І. Educational emigration: challenges and threats for preserving educational leadership in Ukraine/Iryna Kolesnyk, Andrii Cherkasov, Larisa Lutay // 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019) (March 23rd-24th, 2019). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 318.- Prague: Atlantis Press, 2019. -Р. 279-384

  Olasiuk H. Pattеrns Оf Соrpоratе Payоuts In Ukrainian Pharmaсеutiсal Соmpaniеs / H. Olasiuk, S. Patra, S. Bhasker // Mоdеrn Prоblеms Оf Managеmеnt: Materials of Thе XV Intеrnatiоnal Aсadеmiс Prоfеssiоnal Соnfеrеnсе (25 Осtоbеr 2019 ) .-Kyiv, 2019. - P. 35-36

  Olasiuk Hanna. Innovations in the Era of Globalization: Challenges for Indian Economy / Hanna Olasiuk // The Globalization Conundrum -Dark Clouds behind the Silver Lining /eds:G. Chakrabarti,C. Sen. - Singapore: Springer, 2019. - PP. 229-240. - DOI https://doi.org/10.1007/978-981-13-1727-9

  Tkalenko S. Determinants of the Foreign Direct Investments in Terms of Digital Transformation of the Ukrainian Economy / S. Tkalenko, N. Sukurova, A. Honcharova // Digital Science 2019. DSIC 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing / eds. T. Antipova, A. Rocha. - Springer, Cham, 2019. - V. 1114. - P. 148-164.

  Ткаленко С.І. Правова характеристика поняття "економічний суверенітет" у контексті забезпечення економічної безпеки України / С. І. Ткаленко // Формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності в контексті забезпечення економічної безпеки України: монографія/Д. Г. Мулявка, А. М. Лисеюк, Л. А. Гарбовський та ін . - Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. - С. 25-40

  Tokar V. Economic security of Ukraine within threats resulting from Russian Federation policy / V. Tokar, S. Tkalenko // Security and Russian Threats: monography / ed. M. Banasik, P. Gawliczek, N. Rogozinska. - Kielcach: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2019. - P. 141-151

  Ткаленко С.І. Оцінка ефекту впливу макроекономічних факторів на залучення європейських інвестицій в Україну / С. І. Ткаленко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2019. - № 1(69). - С. 219-227

  Токар В.В. Інвестиційна безпека в умовах фінансової глобалізації / В. В. Токар, С. І. Ткаленко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 1(53). - С. 197-205

  Тіпанов В.В. Міжнародна контрактна справа: навчальний посібник / В. В. Тіпанов, С. І. Ткаленко, Ю. М. Солодковський. - Київ: КНЕУ. - 2019. - 237 c.

  Сіка Е. Модель інвестиційної безпеки економіки України в євроінтеграційному векторі розвитку / Е. Сіка, С. Ткаленко, Р. Любачівська // Міжнародна економічна політика. - 2019. - № 2(31). - С. 101-119.

  Тіпанов В.В. Ключові чинники формування національних інноваційних систем / В. В. Тіпанов, С. І. Ткаленко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 4(56). - С. 213-218

  Ткаленко С.І. Стратегія інвестиційної безпеки національної економіки в умовах євроінтеграційного вектору розвитку / С. І. Ткаленко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2019. - № 2. - С. 62-68

  Dmytriyeva N. Some problems and collisions of e-commerce: European and Ukrainian aspects / N. Dmytriyeva, V. Polivanov // Global Imperatives for Business and Law Development: ІІ International Scientific-Practical Conference (Kyiv, October, 10-11, 2019). - К.: KNUTE, 2019

  Маринович В.В. Оцінка ефективності конкурентного бенчмаркінгу закладів вищої освіти у контексті забезпечення економічної безпеки / В.В. Маринович // Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.). - Полтава: ЦФЕНД, 2019. - Ч.7. - С. 47–48

  Маринович В.В. Місце конкурентного бенчмаркінгу у сучасному освітньому менеджменті / В. В. Маринович // European humanities studies: State and Society. - 2019. - Vol. 3, №2 - С. 191-201. - DOI ttps://doi.org/10.38014/ehs-ss.2019.3-II.14

  Літвін Н.М. Класифікація актуальних загроз економічній безпеці держави в контексті кризових тенденцій національної економіки / Н. М. Літвін, Г. Б. Січиокно // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.171-180

  Денисов О.Є. Формування концептуальних засад економічної безпеки держави та її вплив на економічний розвиток/ О.Є. Денисов // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва:стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 31 серпня 2019р.).- Львів: ЛЕФ, 2019. - С. 47-50

  Денисов О.Є. Конкурентоспроможність економіки в контексті забезпечення економічної безпеки держави/ О.Є. Денисов // Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (21 вересня 2019р.). -Запоріжжя, 2019.- С. 22-24

  Денисов О.Є. Підходи та методи визначення рівня економічної безпеки держави/ О.Є. Денисов // Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (28 вересня 2019р.). -Львів, 2019. - С. 26-29

  Денисов О.Є. Систематизація захисних рівнів забезпечення економічної безпеки/ О.Є. Денисов // Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса, 14 вересня 2019р.).- Одеса, 2019. -С. 26-29

  Chumakova I. Formation of the information space for audit and taxation as a factor for the improvement of investment attractiveness of the Ukrainian economy / I. Chumakova, L. Oleinikova, S. Tsevukh // Integrated Science in Digital Age. ICIS 2019. Lecture Notes in Networks and Systems. - 2019. -Vol. 78.- Pp. 131-147

  Ніколаєв Д.Г. Напрями вдосконалення валютної політики України в контексті економічної інтеграції з ЄС / Д.Г.Ніколаєв //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.259-261

  Одягайло Б.М. Особливості формування та розвитку транснаціональних корпорацій в Україні /Б.М. Одягайло //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.261-263

  Olasiuk H. Innovations in the Era of Globalization: New Pathways for Indian Economy // Paradigm Shift in Global Business Practices and Socio Economic Development : 7th International Conference (8th Dec. 2018 ).- India :Vishisht School of Management, 2018.- P.1

  Olasiuk H. Understanding Information Processing and Consumer Preferences towards eco-friendly brands/ Olasiuk H., Bhardwaj U. // 2nd International Conference in Sustainability, Human Geography and Environment (28Nov-2nd Dec 2018).- Poland, Krakow,2018.-P. 98

  Litvin N. Ukrainian perspectives in world development / Natalia Litvin // Gospodarka - Zmiany- Zarzadzanie: VI Miedzynarodowej konferencji naukowej ( 7 grudnia 2018 r.).- Sosnowcu. Instytut Zarzadzania i Ekonomia Wyzszej Szkoly "Humanitas"

  Літвін Н.М. Загальний зв'язок поведінкової економіки та концепційного тестування з економічною безпекою інноваційного підприємства/ І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.53-56

  Терехов В.І. Роль інформаційного фактора у формуванні переваг на конкурентних ринках / В.І.Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 36-44

  Рокоча В.В. Бізнес-стратегії європейських компаній: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В.І. Терехов; під заг. ред. В. В. Рокочої. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 312 с.

  Рокоча В.В. Вплив діяльності європейських банків для розвитку банківської системи України / Січевлюк А.В., Рокоча В.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 321-323

  Рокоча В.В. Сертифікаційні вимоги до товарів при входжені іноземних компаній на європейські ринки / В.С. Даниленко, В.В. Рокоча // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.113-117

  Рокочая В.В. Управление качеством продукции как составная формирования конкурентоспособности предприятия / Хатим Эльгувири, В.В. Рокочая // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 481-484

  Olasiuk H. Foreign trade techniques: lecture notes / H. Olasiuk. - K. : KROK University, 2018. - 83 p.

  Дмитрієва Н.О. Світова електронна торгівля: аналіз динаміки і трансформації / Н.О. Дмитрієва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С.19-26

  Літвін Н.М. Кон'юнктура світових товарних ринків/ Н.М. Літвін // Міжнародна торговельна діяльність: підручник/ за наук. ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С.75-87

  Денисов О.Є. Формування та розвиток механізму забезпечення економічної безпеки галузі / О.Є. Денисов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 199-204

  Денисов О.Є. Інвестиційна безпека в системі економічної безпеки галузі/ О.Є. Денисов // Східна Європа: економіка, бізнес та управління.- 2018. -№1 (12). -С.72-76

  Денисов О.Є. Основні методи механізму забезпечення економічної безпеки галузі / О. Є. Денисов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 17(1). - С. 95-99

  Денисов О.Є. Комплексний підхід до оцінювання економічної безпеки галузі в умовах глобалізації/ О.Є. Денисов // Бізнес-Інформ. - 2018. - №1. - С. 207-212

  Горбачук О.І. Політико-дипломатична складова економічної безпеки держави / О.І.Горбачук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 97-99

  Денисов О.Є. Системно-структурний підхід до планування напрямів забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації / О.Є.Денисов // Регіональна економіка та управління. -2018. -№4.-С. 25-28

  Колесник І.А. Трансформація форм інтелектуальної міграції в умовах глобалізації ринку праці/ І.А. Колесник // Матеріали круглого столу «Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України». (Київ, 12 грудня 2018 р.). – К: ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 87-90.

  Колесник І.А. Інтелектуальна міграція: виклики інноваційній конкурентоспроможності національної економіки / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 109–113.

  Колесник І.А. Приватні трасферти трудових мігрантів в національній економіці/ І. А. Колесник, А. В. Черкасов // International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» Burgas, Bulgaria.-2018.- Volume I. – Р. 89–92.

  Колесник І.А. Українська трудова міграція: надбання та втрати національної економіки / І. А. Колесник // The Second International scientific congress of scientists of Europe. Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists "East–West". -Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – Р. 377–394.

  Степанкевич К.С. Моделювання країнової експорт-інтенсивності / К. С. Степанкевич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.-Вип.49. - С.100-107

  Дерій Ж.В. Модель інвестиційної безпеки України в умовах євроінтеграції / Ж. В. Дерій, С. І. Ткаленко. // Фінансові дослідження. - 2018. - № 2

  Ткаленко С.І. Біоекономіка як пріоритетний напрям сталого розвитку / С. І. Ткаленко // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 48-54.

  Ткаленко С.І. Інвестиційна безпека: теорія, методологія, практика: монографія / С. І. Ткаленко; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2018. - 285 с

  Поліванов В.Є. Економічна сутність та генезис світового електронного бізнесу / В.Є. Поліванов, Н.О. Дмитрієва // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2018. - Вип. 134. - С. 111-129

  Дмитрієва Н.О. Електронна торгівля та нові тенденції в технологіях продаж / Н.О. Дмитрієва // Міжнародна торговельна діяльність: підручник / за ред. В.В. Рокочої. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 601-635

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Одягайло Б.М. Проблемиінтеграції європейського та українського ринків в єдиний енергетичний простір / Б.М. Одягайло // Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали 20-ї міжнародної науково-практичної конференції (27 квітня 2018 р.). - Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. - С. 16-19

  Yatsenko O.M. Determinants of formation and development of international e-commerce / O.M. Yatsenko, N.O. Dmytriyeva // Actual problems of international relations. - 2018. - № 135. - Рр. 82-100

  Дмитрієва Н.О. Динаміка та структура світової електронної торгівлі (комерції): аналіз трансформацій / Н.О. Дмитрієва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 19-26

  Сорока І.А. Науково-методичні рекомендації щодо профілактики конфліктів у педагогічному колективі / І.А. Сорока // Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого - погляд у майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 жовтня 2017 року). - К.: ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", 2017. - C. 165-167.

  Сорока І.А. SWOT-АНАЛІЗ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ/ І.А. Сорока // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ? редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. - C. 412-415.

  Оласюк Г.П. Моделі організації науково-дослідної діяльності глобальними фармацевтичними компаніями / Г.П. Оласюк// Інтелект ХХІ. - №4.- 2017. -С. 33-36.

  Soroka I. А. Gamification in an ESP class: pros and cons / І. Soroka // International research and practice conference "Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics" : Conference proceedings, October 20-21, 2017. - Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. - P. 155-156.

  Soroka I.A. Workshop: "Continuing professional development of teachers of English" / I.A. Soroka // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць -Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Вип. 21. - Кн. 3. - Том ІІІ (77). - К.: - Гнозис, 2017. - С. 397-404. (входить також до між. БД ERIH PLUS)

  Soroka I.A. Using gamification in educational institutions / І.Soroka // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - C. 359-360.

  Soroka І.А. Fostering 21st century learning skills at English classes / І.А. Soroka//Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали V Міжн. Наук.-практ. конф.(Київ, 20 квіт. 2017 р). - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка". - 2017 р. - С.201-204.

  Litvin N. China and Ukraine in the Global Market: Interaction Perspectives // Китайсько-українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/17. - С.14-16

  Степанкевич К.С. Людський розвиток і крива Філліпса / К.С. Степанкевич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 45. - С. 24-30

  Копитко М.І. Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем/ М. І. Копитко, Н. М. Літвін //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 4-15

  Одягайло Б.М. Стратегічні пріоритети інтеграції на європейських ринках/ Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 45.- С.123-129

  Olasiuk H. Economic Theory:manual/Hanna Olasiuk = Економічна теорія: навчально-методичний посібник/ Г.П. Оласюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 86 с.

  Soroka I.A. Peculiarities of teaching ESP at Ukrainian Universities / I. Soroka // European Humanities studies: State and Society. - 2017. - Issue 2. - P.174-184.

  Soroka I.A. Teaching ESP at Ukrainian universities: specifics and problems / І.Soroka // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць: матеріали доповідей V Міжнародної конференції з актуальних питань методики викладання іноземних мов, філології, культурології, педагогіки вищої школи ( 24-25 листопада 2017 р) / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. - К. : НАУ, 2017. - C.393-397

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 314 с.

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 352 с.

  Літвін Н.М. Методичні вказівки щодо виконання та захисту курсових робіт: для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 292 "Міжнародні економічні відносини", 6.030503 "Міжнародна економіка"/ Н. М. Літвін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 35 с.

  Денисов О.Є. Наукові підходи до дослідження концептів економічної безпеки галузі / О.Є. Денисов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С. 19-26

  Денисов О.Є. Діалектичний характер взаємозв’язку розвитку і безпеки як гносеологічна основа категорії економічної безпеки / О. Є. Денисов //Економіка та суспільство.- 2017.- Вип.13. -С.56-62

  Денисов О.Є. Комплексне моделювання в забезпеченні економічної безпеки галузі/ О.Є. Денисов // Ефективна економіка.- 2017. -№11.-С. 1-4

  Денисов О.Є. Глобалізація як фактор зміни вектору з конкуренції між державами до конкуренції всередині галузей на міжнародному ринку / О.Є. Денисов // Інфраструктура ринку. -2017.- №4. -С. 33-37

  Денисов О.Є. Функціональна декомпозиція загроз зовнішньоекономічній безпеці галузі /О.Є. Денисов //Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії.-2017.-№5.-С.49-54

  Денисов О.Є. Теоретичний дискурс сутності та становлення вчення про економічну безпеку у відкритій економіці / О.Є. Денисов // Інтелект ХХІ. -2017.- №4.- С.9-13

  Денисов О.Є. Діагностика в забезпеченні економічної безпеки галузі /О.Є. Денисов // Агросвіт. -2017. -№23. -С. 58-61

  Денисов О.Є. Концептуальні засади науково-методичного базису забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації/ О. Є. Денисов //Економіка та держава.- 2017. - № 12. - С. 61-65

  Денисов О.Є. Формування науково-методичного базису забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації / О.Є. Денисов// Економіка та суспільство.- 2017. -№13.- С. 56-61

  Денисов О.Є. Виробничо-технологічна та інноваційна безпека галузі. Систематизація загроз і параметрів виміру/ О.Є. Денисов // Вісник Одеського національного університету.- 2017.- №5(58). -С.72-77

  Денисов О.Є. Методичні підходи до оцінки стану та рівня економічної безпеки галузі / О.Є. Денисов // Інвестиції . -2017. -№2.- С. 41-43

  Денисов О.Є. Відкритість інвестицій та свобода підприємництва як основа конкурентоспроможності держави /О.Є. Денисов // Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference.- Kielce, 2017. - С. 52-54

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія в забезпеченні економічної безпеки держави: дис. ... канд. економ. наук: 21.04.01 / О.І. Горбачук; Університет економіки та права "КРОК . - Київ, 2017. - 242 с. + додатки 55 с.

  Колесник І.А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України /І. А. Колесник // Економіка&Держава. – 2017. – №1. – С. 25–29.

  Колесник І.А. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб на національному ринку праці / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Современные технологии науки и образования: европейские аспекты». Том 1 / Под ред. Г.Г.Савиной. - Херсон – Познань: Издательство ЧП Вышемирский В. С., 2017. – С. 147–151.

  Колесник І.А. Соціальна сфера України: проблеми та перспективи реформування / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Молодий вчений. – 2017. – №1(41). – С. 724–727

  Kolesnyk І. The mechanism of strategic, political and process management of quality of university services/ І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Baltic Journal of economic Studies. – 2017. – Number 1, Vol. 3- pp. 99–109.

  Літвін Н.М. Експортноорієнтована діяльність суб’єктів малого та середнього бізнесу/ Н.М. Літвін // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017.-С.44-45

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія в забезпеченні економічної безпеки держави: дис. ... канд.економ.наук: 21.04.01 / О. І. Горбачук; Університет економіки та права "КРОК". - Київ, 2017. - 297 с.

  Ткаленко С.І. Глобальні виклики соціальної сфери: досвід Європейського Союзу // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 квітня 2017 року).- К.: КНЕУ, 2017.- С.32-34

  Ткаленко С.І. Теоретичні і практичні аспекти в процесі викладення фахових магістерських дисциплін на сучасному етапі розвитку освіти в Україні // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи: збірників матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (2 червня 2017 року).- К: Терен,2017.-С.315-318

  Ткаленко С.І. Кластерізація малого та середнього бізнесу: досвід Європейського Союзу // Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки: матеріали виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму з міжнародною участю (в онлайн форматі) (27 квітня 2017 року). - Житомир: ЖДТУ, 2017. - С.206-208

  Ткаленко С.І. Масштаби і глибина глобалізації економіки України / С.І. Ткаленко//Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - №17. - С.99-102

  Ткаленко С.І. Міжнародний ринок капіталів: перспективи розвитку // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2017 р) - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство". - С. 189-190

  Ткаленко С.І. Пріоритетні напрямки стійкої конкурентоспроможної національної економіки //Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: зб.праць XIIІ (XXV) Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 березня 2017 р.). - К: НТУУ КПІ, 2017. - С. 36

  Ткаленко С.І. Соціально-економічна нерівномірність в умовах глобалізації //Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2017 року) - К:КНЕУ,2017 - С.195-198

  Ткаленко С.І. Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - №1 (16) - 2017. - С.103-109

  Дмитрієва Н.О. Сучасні тенденції розвитку мобільної торгівлі / Н.О. Дмитрієва // Інноваційне підприємництво: стан та проблеми розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 29-30 березня 2017 р.). - Київ: КНЕУ, 2017

  Стройко Т. В. Міжнародні організації: навчальний посібник / Т. В. Стройко.- Кондор-Видавництво, 2016. - 249 с.

  Оласюк Г.П. Теоретико-методичні засади аналізу економічної безпеки підприємств у конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 117-124

  Popadiuk S.S. El espanol en ambito profesional/ S. S. Popadiuk = Іспанська мова у професійній сфері: [навчальний посібник ]/ С.С. Попадюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 149 p.

  Одягайло Б.М. Запобігання "системним глобальним ефектам" у паливно-енергетичному комплексі України / Б.М. Одягайло, В.І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 44.- С. 9-15

  Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 172 с.

  Рокоча В.В. Дуальність процесу інформатизації світової економіки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 43. - С. 82-91

  Оласюк Г.П. Інноваційна діяльність глобальних фармацевтичних компаній: сучасні тренди та можливості для України / Г. П. Оласюк // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016 . - С.140-143

  Оласюк Г.П. Інноваційний розвиток фармацевтичних підприємств України: рамкові умови функціонування та стратегії впровадження / Г. П. Оласюк // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах» (29-30 вересня 2016 р.).- Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016.-С.68-71

  Оласюк Г.П. Напрямки подолання корупції у фармацевтичному секторі у контексті досягнення глобальних цілей розвитку / Г. П. Оласюк.- Baia-Domicia.Italy Imans-Fundacya ADD, 2016

  Ніколаєв Д.Г. Застосування угод СВОП з метою зниження фінансових ризиків / Д. Г. Ніколаєв // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.153-156

  Денисов О.Є. Сутність поняття економічної безпеки та її вплив на розвиток державності / О. Є. Денисов //Економіка та держава. - 2016.- №7.-С.52-57

  Денисов О.Є. Параметри та показники оцінки економічної безпеки держави / О. Є. Денисов //Державне управління: удосконалення та розвиток.-2016.-№ 8. - http://www.dy.nayka.com.ua

  Денисов О.Є. Глобалізаційний вибір економічної безпеки держави/ О.Є. Денисов // Економічний аналіз. -2016. -№1. -С. 19-27

  Одягайло Б.М. Мінімізація ризиків українського підприємства-експортера на міжнародних ринках / Б. М. Одягайло, В.В. Швай // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 73-82

  Одягайло Б.М. Інституціоналізація психокультурних значень ринку та її роль у формуванні міжнародних економічних відносин/ Б. М. Одягайло //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 24. - С.196-201

  Formation of land market as final transformation of land relations in the agricultural sector of Ukraine / І. А. Колесник // Journal of Association 1901 SEPIKE. – 2016. – Ausgabe 13, pp. 81–85

  Колесник І.А. Виклики та перспективи соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей України / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна економіка» (м. Одеса, 7–8 жовтня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016

  Колесник І.А. Вплив міграційних процесів на платіжний баланс України / І. А. Колесник // Материалы научно-практического семинара «Методология и методы научных исследований». – Praha, Czech Republic. – 2016. – С. 22–23.

  Колесник І.А. Зовнішня трудова міграція та її вплив на платіжний баланс України / І. А. Колесник // Економічний вісник університету.– 2016. – Випуск 29/2. – С. 379–382

  Колесник І.А. Україна в міжнародній трудовій міграції: проблеми та наслідки/ І. А. Колесник // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XIII международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 3 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х.: научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 21–26

  Степанкевич К.С. Хайєк і кейнсіанська макроекономіка-виклики для сучасної України / К. С. Степанкевич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 159-156

  Ткаленко С.І. Інвестиційно-інноваційна модернізація економіки України на сучасному етапі / С. І. Ткаленко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 2(1). - С. 16-21

  Мікула Н.А. Єврорегіональне співробітництво України та ЄС / Н.А. Мікула, С.І.Ткаленко // Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс]: підручник / за ред. В. І. Чужикова. К.: КНЕУ, 2016. - С. 402-412.

  Gluschenko S. Threats and benefits of exchange rate regimes for Ukrainein terms of European integration/ Svitlana Gluschenko,Svitlana Tkalenko // Baltic Journal of Economic Studies.- 2016.- Vol.2, No.2 .- P.32-40

  Колесник И.А. Миграционная политика Украины в условиях глобализации рынка труда / И. А. Колесник, Н. О. Серьогина// European Review of Social Sciences. – 2016. – Issue 3, Vol. 3. – pp. 42–64.

  Кощеєв О.О. Оцінка сучасних трендів онлайн навчання: проблеми і перспективи розвитку / О.О. Кощеєв, В.Є. Поліванов, Н.О. Дмитрієва // Інновації в бізнес-освіті: зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 листопада 2016 року). - Електрон. текстові дані. - Київ: КНЕУ, 2016. - С. 77-79

  Дмитрієва Н.О. Перспективні напрями оподаткування міжнародної електронної торгівлі в Україні / Н.О. Дмитрієва // Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. - Київ: КНЕУ, 2016. - С. 92-95

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу: навч. посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 335с.

  Горбачук О.І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України / О.І. Горбачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. Серія «Економічні науки. Юридичні науки». – 2015. – № 5–6 (82–83). – С. 203–212.

  Горбачук О.І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України / О.І. Горбачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. Серія «Економічні науки. Юридичні науки». – 2015. – № 5–6 (82–83). – С. 203–212.

  Ковтонюк К.В. Новий міжнародний економічний порядок: сучасний стан і перспективи його розвитку / К.В. Ковтонюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С.92-97

  Одягайло Б.М. Інституційно-культурні аспекти формування безпекового бізнесового середовища / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 29-36

  Одягайло Б.М. Інформаційна складова у формуванні переваг на конкурентних ринках / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 33-41

  Одягайло Б.М. Тенденції розвитку конкурентних стратегій ТНК на енергетичних ринках в контексті "системних ефектів" / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015 . - С.178-181

  Рокоча В.В. "Поведінкова економіка" як теоретична основа аналізу світогосподарських процесів / В.В. Рокоча // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) . - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 55-68

  Рокоча В.В. Світогосподарська діяльність в теоретичних підходах поведінкової економіки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 41. - С. 79-87

  Ніколаєв Д.Г. Технічні бар'єри зовнішньоторговельної експансії українських підприємств на ринок ЄС (проблеми адаптації вітчизняних експортеров до європейських технічних стандартів) / Д. Г. Ніколаєв //Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року).- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015.-С.232-234

  Оласюк Г.П. Економічна безпека фармацевтичних підприємств у сучасному конкурентному середовищі: дис. ...канд.економ.наук: 21.04.02 / Г. П. Оласюк. - К., 2015. - 197 с. + додатки

  Оласюк Г.П. Економічна безпека фармацевтичних підприємств у сучасному конкурентному середовищі: автореф.дис..канд.економ.наук: 21.04.02 / Г. П. Оласюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - 24 с.

  Денисов О.Є. Функціональні складові економічної безпеки в глобалізаційному просторі / О. Є. Денисов // Економічна безпека територіально-виробничих комплексів; енергетика, екологія, інформаційні технології: колективна монографія/ за наук.ред. О.О.Лук'яненка.- Київ: «МП Леся», 2015.-С.32-36

  Одягайло Б.М. Інституційна ідентифікація психокультурних значень ринку / Б. М. Одягайло // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (11вересня 2015 р.).- Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2015

  Алькема В.Г. Економічна безпека інноваційного підприємства: навчальний посібник / В. Г. Алькема, Н. М. Літвін, О. С. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2015. - 320 c.

  Національна економіка України у сучасних глобалізаційних процесах: колективна монографія / І.А. Колесник та ін.; за ред. В. Г. Федоренка, Г. В. Лагутіна, О. М. Могильного та ін. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2015. – 470 с.

  Колесник І.А. Ефективність національної системи валютного регулювання в умовах системної кризи / І. А. Колесник // Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13- 16 вересня, 2015, м. Кошице). – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 69–71

  Kolesnyk І. Effectiveness of the national currency regulation system in a systemic crisis conditions / І. А. Колесник // Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – №3. – P. 79–83

  Горбачук О.І. Політико-дипломатична складова економічної безпеки України в контексті сучасних європейських наукових досліджень в галузі економічної дипломатії / О. І. Горбачук // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.79-82

  Горбачук О.І. Застосування кореляційного аналізу в дослідженні впливу економічної дипломатії на рівень економічної безпеки держави / О. І. Горбачук, В. О. Горбачук // Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. - Montreal: Publishing house «BREEZE», 2015. - P. 282-287

  Ткаленко С.І. Кластеризація креативних індустрій Європейського Союзу / С. І. Ткаленко, Ю. О. Жулід-Христосенко // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 4. - С. 86-92

  Ткаленко С.І. Особливості формування біотехнологічних кластерів ЄС: досвід для України / С. І. Ткаленко, Р. З. Любачівська // Проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С. 37-42.

  Ткаленко С.І. Єврорегіональне співробітництво України та ЄС / С. І. Ткаленко // Стратегія розвитку України. - 2015. - № 1. - С. 148-152

  Ткаленко С.І. Європейська регіональна політика: основні засади регулювання / С. І. Ткаленко, В. В. Пархоменко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2015. - № 2. - С. 46-52

  Ткаленко С.І. Вплив інтеграційних процесів ЄС на стратегічний розвиток України в умовах глобалізації / С. І. Ткаленко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2015. - Вип. 2(1). - С. 193-199

  Ковтонюк К.В. Девальваційна пастка для економіки України/ К. В. Ковтонюк //Молодий вчений. - 2015. - №2(17). Ч.2. - С. 116-120

  Дмитрієва Н.О. Активізація електронної торгівлі України в контексті попиту на інформаційні послуги / Н.О. Дмитрієва, В.Є. Поліванов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія економіка. - 2015. - № 5-6. - С. 84-96

  Вовченко О.В. Сектор генерації знань як пріоритетний елемент інноваційного розвитку економіки держави / О.В. Вовченко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2015. - Вип. 13. - С. 66–73

  Дмитрієва Н.О. Стратегічні підходи відносно електронних систем підтримки експортерів України / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 3. - С. 164-174

  Оласюк Г.П. Експорт до країн ЄС як фактор підвищення економічної безпеки вітчизняних фармацевтичних підприємств / Г. П. Оласюк //Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) .- Київ :Університет економіки та права "КРОК", 2015.-С.214-217

  Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції: навч. посіб. / В. Чужиков, В. Токар, О. Федірко, О. Лук'яненко, С. Ткаленко [та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Чужикова В. І. ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 231 с.

  Ковтонюк К.В. Формування нової моделі економічного розвитку в Україні / К.В. Ковтонюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 32-38

  Горбачук О.І. Світові емпіричні дослідження щодо впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки держави / О.І. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 4-10

  Рокоча В.В. Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 28-36

  Оласюк Г.П. Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичних компаній України в національному конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 151-158

  Рибак І.В. Маніпуляція у політиці / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. - Львів: Новий Світ - 2000, 2014. - С. 372-373

  Терехов В.І. Мотиваційні та дидактичні особливості читання електронних лекцій з проблем інтелектуальної власності (капіталу) / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 177-186

  Терехов В.І. Інноваційні ринки України в системі підвищення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 44-52

  Рокоча В.В. Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки / В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2014. - Вип. 10. - С. 71-78

  Оласюк Г.П. Сучасна методологія управління системою економічної безпеки підприємств / Г. П. Оласюк // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали 3-ї Міжн.наук.-пр. конф. (18-19.09.2014).- Одеса: Атлант, 2014.-С.93-94

  Одягайло Б.М. Інноваційні стратегії транснаціонального бізнесу на світовому ринку чорних металів/ Б. М. Одягайло //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2014. - № 10. - С. 65-71

  Степанкевич К.С. Еволюція вітчизняної статистики: етапи та модифікація змісту /К.С. Степанкевич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 35. - С. 32-40

  Літвін Н.М. Стратегічні зміни в міжнародному бізнесі: підходи до прийняття рішень/ Н. М. Літвін //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2014. - № 10. - С. 4-9

  Горбачук О.І. Віртуальна економічна дипломатія та інформаційна безпека в захисті міжнародного бізнесу/ О. І. Горбачук //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2014. - № 10. - С. 103-110

  Горбачук О.І. Вплив політико-дипломатичних факторів на стимулювання сталого економічного розвитку та забезпечення економічної безпеки держав / О.І. Горбачук // Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation: Collective monograrh. - Nurnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2014. -Vol. 1.– Pр. 62–67.

  Горбачук А.И. Влияние экономической дипломатии на уровень экономической безопасности государства / А. И. Горбачук // Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. - Nurnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2014. - V. 2. - P. 198-201

  Ткаленко С.І. Європейський проектний менеджмент. Практикум: навч. посіб. / С. І. Ткаленко; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 192 с.

  Ткаленко С.І. Європейський проектний менеджмент: навч. посіб. / С. І. Ткаленко, Л. П. Петрашко. - Київ : КНЕУ, 2014. - 412 с.

  Ткаленко С.І. Соціальне інвестування в контексті корпоративної соціальної відповідальності: український акцент / С. І. Ткаленко // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2014. - Вип. 9. - С. 254-257

  Ткаленко С.І. Вплив ТНК на економічну безпеку і суверенітет України / С. І. Ткаленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 5(1). - С. 223-226

  Ткаленко С.І. Економічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки України/ С.І. Ткаленко // Стратегія економічного розвитку України. - 2014.- С.47-52

  Ткаленко С.І. Соціально-економічна складова стратегічного розвитку бізнесу в умовах інформаційної економіки/ С. І. Ткаленко //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2014. - № 10. - С. 21-25

  Дмитрієва Н.О. Використання мережі Інтернет для стимулювання виходу експортерів України на товарні ринки країн ЄС / Н.О. Дмитрієва // Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29 травня 2014 р.) – К.: УДУФМТ, 2014. – С. 377-379

  Маринович В.В. Захист економічної безпеки фірми в інформаційному суспільстві в умовах стратегічних змін у міжнародному бізнесі / В.В. Маринович // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2014. - Вип. 10. - С. 84–89.

  Оласюк А.П. Управление системой экономической безопасности фармацевтических предприятий Украины в процессе взаимодействия с дистрибьюторами / А. П. Оласюк.- Уфа: Аэтерна, 2014

  Оласюк Г.П. Внутрішньоекономічний інструментарій управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України / Г. П. Оласюк.- Економіка. Реалії часу.-2014.-№5(15).-С.47-52

  Оласюк Г.П. Порівняльний аналіз підходів щодо формування системи економічної безпеки підприємницьких структур / Г. П. Оласюк.- Зовнішня торгівля та економічна безпека.-2014.-№10.-С.90-95

  Одягайло Б.М. Інтелектуальна сутність інноваційно-інформаційної економіки/ Б. М. Одягайло, О. М. Москаленко //Вчені записки Університету "КРОК" .- 2013. - Вип. 33. - С. 48-55

  Слушаєнко Н.В. Дослідження операцій в економіці/ Н.В. Слушаєнко, О.Л. Банна, Г.О. Харламова. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.

  Степанкевич К.С. Еволюція статистики як фактографічної ланки в мікроосновах сучасної макроекономіки / К. С. Степанкевич //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013.-Вип.34.-С.92-100

  Ковтонюк К.В. Економічні взаємовідносини України з Російською Федерацією через призму торгових угод/ К.В. Ковтонюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин.- 2013. – Вип. 113. – Ч. ІІ. – С. 97–104.

  Ковтонюк К.В. Економічні та фінансові аспекти багаторівневої інтеграції в Європейському Союзі/ К.В. Ковтонюк // Економічний аналіз: зб. наук. праць .- 2013. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 231–236.

  Ковтонюк К.В. Інституційне забезпечення суб’єктного статусу України в європейському фінансовому простор/ К.В. Ковтонюкі // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право.- 2013. – № 2.

  Ковтонюк К.В. Інтеграційний вимір світового фінансового простору/ К.В. Ковтонюк // Культура народов Причорноморья. – 2013. – № 248. – С. 22–25.

  Ковтонюк К.В. Солідарна інтеграція» в Єврозоні/ К.В. Ковтонюк // Международный научно-практический саммит «Мировое и региональное сообщества: навстречу новым экономическим стратегиям». – Женева, Швейцария, 2013. – Июль. – С. 56–59.

  Skuratіvska M.O. Deutsch fuer Wirtschaftsberuf / Німецька мова для економічної спеціальності: навч. посіб. з фахової німецької мови для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент / M. O. Скуратівська. - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 319 с.

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія як складова національної та міжнародної економічної безпеки в сучасній світовій економічній думці/ О. І. Горбачук //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2013. - Вип. 34. - С. 179-187

  Горбачук О.І. Сучасна світова економічна думка про функцію економічної дипломатії в системі національної та міжнародної економічної безпеки / О. І. Горбачук // Актуальні питання розвитку суб’єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2013. - С. 62-65.

  Горбачук О.І. Історичний аспект економічної дипломатії в системі / О. І. Горбачук // Проблеми соцільноекономічного розвитку підприємництва: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (14–15 листопада 2013 р.). - Дніпропетровськ: Герда, 2013. - С. 221-224

  Ткаленко С.І. Поглиблення співпраці України та ЄС в контексті перспектив розвитку взаємовідносин і євроінтеграції / С. І. Ткаленко // Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Економіка»: зб. наук. пр. - 2013.- Вип. 2(39). - С. 257–262

  Ткаленко С. Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів / С. Ткаленко // Міжнародна економічна політика. - 2013. - Вип. 1. - С. 101-122.

  Ковтонюк К.В. Фінансова інтеграційна політика України/ К. В. Ковтонюк //Міжнародна економічна політика. - 2013. - №2(19). - С. 126-149

  Дмитриева Н.А. Эффективные системы электронного торгово-экономического взаимодействия отдельных стран СНГ и возможности их адаптации в Украине / Н.А. Дмитриева // Известия Национального аграрного университета Армении. - 2013. - №1. - С. 137-141

  Черняк О.І. Практикум з економетрики/ О.І. Черняк, Н.В. Слушаєнко, Г.О. Харламова. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.-183 с.

  Ковтонюк К.В. Пріоритетні напрямки фінансового співробітництва України з регіональними фінансовими просторами // Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», каф. екон. теорії, Центр ім. Жака Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.: Ю.М. Бажал та ін. – К.: Унів. Вид-во «ПУЛЬСАРИ», 2012. – С. 70–76.

  Бабій Л.В. Імператив відкритості компаній у сучасному міжнародному бізнесі / Л.В. Бабій // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Вип. 32. т.2. - С. 156–163.

  Бабій Л.В. Контрактне виробництво у контексті національної економічної безпеки / Л. В. Бабій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012.- № 4. - С. 161–166

  Бабій Л.В. Формування моделі розвитку мережевої економіки / Л.В. Бабій // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 листопада 2012 р.: тези доп. - К.: КНЕУ, 2012. - С. 127 - 129

  Бабій Л.В. Типологічна карта у формуванні стратегій економічної безпеки регіонів України / Л.В. Бабій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012.- № 6. - С. 196–199

  Бабій Л.В. Теоретичні підходи до визначення параметрів розвитку мережевої економіки / Л.В. Бабій // Міжнародна економічна політика. - 2012.- Ч. 2. - С. 29–37

  Бабій Л.В. Мережеві форми організації міжнародного бізнесу / Л.В. Бабій. // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1 : Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В. В. Рокоча [та ін.]; Наук. ред. В. В. Рокочої. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 178-203

  Терехов В.І. Кумулятивний ефект системного забезпечення якісних змін в українській економіці /В. І. Терехов, Б. М. Одягайло// Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012.- Вип. 29.-С.52-61

  Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 238 с.

  Рокоча В.В. Становлення інформаційної економіки і формування нового середовища міжнародного бізнесу / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 10-26

  Рокоча В.В. Еволюціонування світової економіки під впливом інформаційно-інтелектуальної революції / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 10-17

  Рокоча В.В. Знаннєва економіка як сучасне середовище міжнародного бізнесу / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 17-26

  Рокоча В.В. Загроза інтеграційного поступу для національної економічної безпеки України / В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2012. - Вип. 9. - С. 76-78

  Літвін Н.М. Інформаційні технології і модифікація міжнародного бізнесу / Н. М. Літвін //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10-ти томах .- Том 1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві / За наук. ред. проф. В.В. Рокочої . – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.-С.47-53

  Іларіонова Н.М. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт. ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.03050301 "Міжнародна економіка" та ОКР "Магістр" спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка"/ Н. М. Іларіонова, Н. М. Літвін, В. І. Терещук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 51 с.

  Одягайло Б.М. Національні стратегії протидії глобальним системним ефектам у світовому паливно-енергетичному комплексі/ Б. М. Одягайло //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2012. - Том 2, Вип. 32. - С.194-202

  Одягайло Б.М. Психологія, економіка і культура: онтогенетичний зв'язок та роль у формуванні глобального конкурентного середовища/ Б. М. Одягайло //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2012. - Вип. 13. - С. 232-238

  Ковтонюк К.В. Закономірності фінансового регіоналізму/ К.В. Ковтонюк // Культура народов Причорноморья . – 2012. – № 240. – С. 56–59.

  Ковтонюк К.В. Зміни банківських систем розвинених країн під впливом інформаційних технологій/ К.В. Ковтонюк //Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – С.118-126

  Ковтонюк К.В. Інтеграційна тенденція у фінансиаризації світової економіки/ К.В. Ковтонюк //Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – С.136-152

  Маринович В.В. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / В.В. Маринович // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- 2012. - Вип. 1 (12). - С. 112-117.

  Маринович В.В. Інструменти конкурентного бенчмаркінгу у посиленні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ В.В. Маринович //Інформаційна та економічна безпека (INFECO 2012): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Харків: ХНЕУ, 2012.

  Ніколаєв Д.Г. Інформаційні технології на світовому фондовому ринку: алгоритмічна торгівля / Д. Г. Ніколаєв //Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С. 127–136.

  Ніколаєв Д.Г. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи / Д. Г. Ніколаєв //Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.- Донецьк: ДонДУУ, 2012. - С. 78–84

  Сукурова Н.М. Національний інноваційний потенціал як рамкова умова модернізації українського економічного простору / Н. М. Сукурова //Розвиток інформаційного суспільства : В 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія/ наук. ред. В.В. Рокочої.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- С.221-229

  Сукурова Н.М. Інноваційна складова формування інформаційної економіки / Н. М. Сукурова //Розвиток інформаційного суспільства : В 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія/ наук. ред. В.В. Рокочої.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- С.38-46

  Сукурова Н.М. Особливості міжнародної торгівлі послугами в умовах інформаційного суспільства / Н. М. Сукурова //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка". - 2012.- № 32. - С. 27

  Ткаленко С.І. Необхідність створення нового міжнародного економічного порядку для інформаційної економіки / С. І. Ткаленко // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С. 230–235.

  Денисов О.Є. Математичні моделі в державній стратегії розвитку олігопольного ринку в Україні / О. Є. Денисов //Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. - 2012.- Вип. 10

  Горбачук О.І. Міжнародний економічний імідж як фактор економічної безпеки держави/ О. І. Горбачук //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2012. - Том 2, Вип. 32. - С. 65-72

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія у забезпеченні економічної безпеки держави/ О. І. Горбачук //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2012. - № 30. - С. 125-134

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія і регіональна економічна безпека в умовах глобалізації / О. І. Горбачук // Стратегічні вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам глобалізації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів та студентів (Сімферополь, 22–23 березня 2012 р.). - Сімферополь – Саки: Підприємство Фенікс, 2012. - С. 43-45

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія і економічна безпека країн в умовах глобалізації / О. І. Горбачук // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми: матеріали Міжнарод. наук.- практ. інтернет-конф. (15–16 березня 2012 р). - Тернопіль: Крок, 2012. - Т. 1. - С. 266-268

  Tkalenko S. Social investment in business as a basis of modernization of economy of the countries in the conditions of globalization/ S. Tkalenko //Economics and Culture.- 2012. -Vol. 5.- Р. 89-101.

  Tkalenko S. Modernization of the investment sector under the conditions of globalization and uneven development in the world/ S.Tkalenko // Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy: Modernizacja dla spojnosci spoleczno-ekonomicznej w czasach kryzysu/ Redakcja naukowa: Prof. zw. dr hab. Michal Gabriel Wozniak. Rzeszow Poland, 2012.- № 25.- P. 40-50.

  Ткаленко С.І. Імперативи глобальних інтеграційних процесів та їх вплив на стратегії регіонального бізнесу / С. І. Ткаленко // Стратегія розвитку України. - 2012. - № 1. - С. 264-268.

  Ткаленко С.І. Парадигма інвестиційного регулювання в умовах модернізації економіки України / С.І. Ткаленко //Формування ринкової економіки. Спец. випуск: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: у 2 ч. -2012.-Ч. 1.- С. 560-671.

  Семенова Н.В. Моделювання попиту та інформаційні послуги: концептуальна схема / Н.В. Семенова, Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - №1. - С. 147-152

  Семенова Н.В. Прогнозування рівня попиту на інформаційні послуги / Н.В. Семенов, Н.О. Дмитрієва // Інтеграційні процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України: економіка, фінанси, право / Зб. матер XV міжнародної науково-практичної конференції (27 квітня 2012). - К.: УДУФМТ, 2012. - С. 358-362

  Дмитрієва Н.О. Інституційно-правове регулювання та забезпечення електронної торгівлі на універсальному рівні / Н.О. Дмитрієва, В.О. Голубєва, В.Р. Кучеренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 43-48

  Дмитрієва Н.О. Інституційно-правове регулювання та забезпечення електронної торгівлі на регіональному рівні (на прикладі країн ЄС та СНД) / Н.О. Дмитрієва, В.О. Голубєва, В.Р. Кучеренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 6. - С. 45-51

  Літвін Н.М. Напрями вдосконалення механізму оподаткування малого підприємства/ Н.М. Літвін, В.В. Голюк //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - С.184-198

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Валютні операції": ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050301 "Міжнародна економіка"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 105 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Міжнародні розрахунки і валютні операції": ОКР "спеціаліст" за спеціальністю 7.03050802 "Банківська справа", ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050802 "Банківська справа"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 130 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Міжнародні валютно-фінансові відносини": ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)", "Маркетинг", "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", "Банківська справа"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 79 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Міжнародні фінанси": ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти спеціальності 7.03050301 "Міжнародна економіка"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 119 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансова система зарубіжних країн": ОКР "бакалавр" спеціальності 6.030503 "Міжнародна економіка"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 63 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Валютне регулювання": ОКР "бакалавр" напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 95 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Міжнародні фінанси": ОКР "бакалавр" 6.030503 "Міжнародна економіка"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 150 с.

  Chernyak O.V. Probability theory and mathematical statistics/ O.V. Chernyak, O.I., Kharlamova, G.O. Polosmak //Науковий світ, 2012.-28 с.

  Харламова Г.О. Економетрика/ Г.О. Харламова. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.- 47 с.

  Терехов В.І. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи / В. І. Терехов, Д. Г. Ніколаєв // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції (19-23 квітня 2012 р. Донецьк). - Донецьк, 2012.-С.78-84

  Рокоча В.В. Методичні рекомендації щодо змісту та організації наскрізної практики для студентів магістратури спеціальності 8.030206 "Міжнародний бізнес" / В.В. Рокоча, Г.П. Оласюк, О.І. Січкарук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 26 с.

  Літвін Н.М. Оподаткування операцій з цінними паперами / Н.М. Літвін, Л.Д. Тулуш //Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - С.309-357

  Міжнародний маркетинг: навчальний посібник /В.Л. Корінєв, Б.М. Одягайло [та ін.]; за ред. В.В. Кулішова.- Львів: Магнолія 2006, 2011. - 384 с.

  Маринович В.В. Економічний зміст та історія становлення бенчмаркінгу / В. В. Маринович //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2011.- Вип. 28. - С.55-62

  Ткаленко С.І. Інвестиційна стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Ткаленко С. І. // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право .- 2011. – № 2. – С. 207–212.

  Ткаленко С.І. Глобалізація і відкрита економіка України: європейський інтеграційний вектор / С. І. Ткаленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 3/4. - С. 43-49

  Ткаленко С.І. Інвестиційна складова стратегічного розвитку України в контексті забезпечення національнї безпеки / С. І. Ткаленко // Стратегія розвитку України. - 2011. - Т. 2. - № 4. - С. 246-250.

  Ткаленко С.І. Інвестиційна політика України в контексті забезпечення економічної безпеки / С. І. Ткаленко // Сборник научных трудов SWorld. - 2011. - Т. 16. - № 3. - С. 38-41

  Ткаленко С.І. Вплив глобалізації на розвиток світового ринку прямих іноземних інвестицій: місце України/ С.І. Ткаленко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. - 2011. Спец. вип. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: у 2 ч.- Ч. 2.- С. 478-487.

  Ткаленко С.І. Стратегічний розвиток України в контексті європейського вибору/ С.І. Ткаленко // Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. - 2011.- С. 239-245.

  Ткаленко С.І. Європейський інтеграційний вектор України в системі національної економічної безпеки / С.І. Ткаленко // Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / Д.Г. Лук’яненко [та інш]; за заг. ред. Д.Г. Лук’яненко та А.М. Поручника.- К.:КНЕУ, 2011.- С.400-415

  Науково-інноваційні детермінанти викладання «Європейської інтеграції» / В. І. Чужиков, О. А. Федірко, С. І. Ткаленко [та ін.] // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. (12 квіт. 2011 р.) : у 2 т. – Київ : КНЕУ, 2011. – Т. 1. – С. 280–287.

  Tkalenko S.I. A social model of Ukraine is in the conditions of the European strategic orientation and development: social investing / S. I. Tkalenko. - Київ: КНЕУ, 2011. - С. 252-254

  Колесник І.А. Курсоутворювальна політика України в умовах світової фінансової кризи / І. А. Колесник // Сучасні питання економіки і права. - 2011. - Вип. 2. - С. 64-68.

  Колесник І.А. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навчальний посібник/ І. А. Колесник, М. О. Александрова. - К.: ТОВ "ДКС - Центр", 2011. - 204 с.

  Колесник І.А. Проблеми та перспективи розвитку аграрної іпотеки в Україні у контексті світового досвіду / І. А. Колесник // Європейські перспективи. – 2011. – №2, ч. 2. – С. 13–17.

  Андрійчук В.Г. Система "е-Customs" та її вплив на розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах удосконалення митних відносин з ЄС / В.Г. Андрійчук, В.Є. Поліванов, Н.О. Дмитрієва // Формування парадигми багатосторонніх економічних відносин в рамках ініціатив Східного партнерства: Збірник матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції (27 травня 2011р). - К.: УДУФМТ, 2011. - С. 34-43

  Поліванов В.Є. Ефективні системи електронної торговельно-економічної взаємодії окремих країн СНД та можливі їх адаптації в Україні / В.Є Поліванов, Н.О. Дмитрієва // Моделі ефективного розвитку світової економіки у посткризовий період та можливості їх адаптації в Україні (економіка, фінанси, право): збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково практичної конференції молодих науковців. - 2011. - С. 17-25

  Маринович В.В. Бенчмаркинг: становление и перспективы / В.В. Маринович // Активное гражданство, солидарность и единение для развития: матер. междунар. науч.- практ. конф. (Кишинев, Молдова). - Кишинев, 2011. - Вып. 2. - С. 88–94.

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 19 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 29 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні організації: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, К.В. Ковтонюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 41 с.

  Рокоча В.В. Діяльність транснаціональних компаній на українському ринку: стратегія розвитку чи використання? / В.В. Рокоча, І.І. Шевчук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2010. - Вип. 22. - С. 93-99

  Денисов О.Є. Теоретичні аспекти аналізу олігопольного ринку в Україні / О. Є. Денисов // Інвестиції: практика та досвід. - 2010.- № 22. - С. 48–50

  Одягайло Б.М. Об’єктивна необхідність трансформації континентальної інтеграційної стратегії США в умовах глобалізації / Б. М. Одягайло, А. А. Свєтлов //Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ: збір. наук. праць. - 2010. - Вип. 3.-С. 3-8

  Одягайло Б.М. Державно-приватне партнерство як інститут розвитку інноваційної сфери в Україні: загальні засади та міжнародний досвід/ Б.М. Одягайло, О.М. Москаленко//Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.-2010.-№9

  Оласюк Г.П. Особливості застосування контрактних форм співробітництва у фармацевтичній галузі / Г. П. Оласюк.- Дніпро: Академія митної справи України, 2010

  Денисов О.Є. Варіантні сценарії стратегічної поведінки учасників олігопольного ринку / О. Є. Денисов //Економіка та держава. - 2010.- № 12. - С. 60–61

  Ткаленко С.І. Вплив державного боргу на економічну безпеку України / С. І. Ткаленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2010. - № 29. - С. 178-181

  Ткаленко С.И. Неравномерность развития мирового хозяйства как вызов экономической безопасности / С.И. Ткаленко //Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию: кол. монография: в 2-х тт. / под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского, В.А. Плотникова. -СПб.: Астерион, 2010.- Т.2. - С.116-123

  Ткаленко С.І. Зовнішньоторговельна безпека як складова національної економічної безпеки України/ С. І. Ткаленко //Зовнішня торгівля: право та економіка.- 2010. - № 2. - С. 34-38

  Ткаленко С.І. Економічна безпека в контексті розвитку держави і суспільства / С. І. Ткаленко // Системи обробки інформації. - 2010. - № 3. - С. 164-165

  Ткаленко С.І. Інвестиційна безпека в умовах глобалізації фінансових потоків / С. І. Ткаленко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2010. - № 1. - С. 282-291

  Ткаленко С.І. Новий міжнародний економічний порядок та економічна безпека / С. І. Ткаленко // Вісник ТНЕУ. - 2010. - № 4. - С. 122-128.

  Ткаленко С.І. Тенденції світового ринку прямих іноземних інвестицій та їх вплив на інвестиційну безпеку України / С. І. Ткаленко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту.- 2010.- №1. - С. 57-62

  Ткаленко С.І. Основні засади, специфіка та мотиваційна складова в процесі викладання дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» / С. І. Ткаленко // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. (2 лют. 2010 р.) : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 1. – С. 319–321.

  Колесник І.А. Валютні операції: навчальний посібник/ І.А. Колесник, М.О. Александрова.-К.: КиМУ, 2010.-264 с.

  Колесник І.А. Економіка підприємства: курс лекцій/ І.А. Колесник.- К.: КиМУ, 2010.- 212 с.

  Ковтонюк К.В. Інтеграційні можливості України в регіональних фінансових просторах Євразії/ К. В. Ковтонюк //Культура народів Причорномор'я. - 2010. - №186. - С. 79-82

  Дмитрієва Н.О. Оцінка ефективності провідних організаційно-економічних моделей функціонування міжнародної електронної торгівлі / Н. О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 4/5. - С. 53-64.

  Дмитрієва Н.О. Міжнародні й національні інтернет-аукціони: класифікаційні ознаки та характеристика діяльності / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 3. - С. 61-65

  Дмитрієва Н.О. Міжнародній й національні центри електронної торгівлі: оцінка діяльності та перспективи розвитку / Н.О. Дмитрієва // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2010. - Вип. 94, Ч. ІІ. - С. 241-249

  Дмитрієва Н.О. Характеристика та класифікаційні ознаки окремих провідних систем і форм міжнародної електронної торгівлі / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2010. - № 3. - С. 3-10

  Дмитрієва Н.О. Міжнародний досвід у вирішенні проблем інформаційної безпеки електронної торгівлі / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - №2. - С. 153-165

  Дмитрієва Н.О. Оподаткування електронної торгівлі в умовах економічної глобалізації: сучасний стан, проблеми та їх вирішення / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - №1. - С. 9-20

  Дмитрієва Н.О. Інформаційна безпека багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" у контексті розвитку захисних систем функціонування міжнародної електронної торгівлі / Н.О. Дмитрієва // Економічна безпека України та виклики сьогодення. Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 травня 2010 р.). Частина І. - К.: УДУФМТ, 2010. - С. 41-43

  Ніколаєв Д.Г. Управління монетарними ризиками з метою забезпечення фінансово-економічної безпеки сучасних підприємств як важлива науково-практична проблема /Д.Г. Ніколаєв //Економічна безпека України та виклики сьогодення: Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародноїнауково-практичної конференції. – К.:УДУФМТ, 2010.- С.88-90

  Ніколаєв Д.Г. Міжнародні фінанси: навчально-методичний комплекс дисциплін/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 57 с.

  Ніколаєв Д.Г. Валютне регулювання: навчально-методичний комплекс дисциплін/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 42 с.

  Ніколаєв Д.Г. Розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі: навчально-методичний комплекс дисциплін/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 40 с.

  Ніколаєв Д.Г. Практикум з міжнародної інвестиційної діяльності: плани семінарських (практичних) занять, завдання для самостійної роботи студентів/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 12 с

  Ніколаєв Д.Г. Валютне регулювання: плани семінарських занять з методичними вказівками до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 16 с.

  Ніколаєв Д.Г. Фінансові системи зарубіжних країн: плани семінарських занять з методичними вказівками до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 14 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 34 с

  Глобальна економіка: навчальний посібник /П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонець; за заг. ред. Б.М. Одягайло.- Львів: «Магнолія 2006», 2009. - 208 с.

  Одягайло Б.М. Національне та інтернаціональне в економічній системі України (спроба методологічного синтезу): монографія / Б.М. Одягайло. - Кривий Ріг: ЧП Залозний, 2009. -183 с.

  Одягайло Б.М. Значення культурних і інформаційних детермінант в інституціоналізації економіки / Б. М. Одягайло, О. А. Маханькова, О. В. Третьякова //Економіка і регіон: науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.- 2009.- № 4 (23). - С. 52-60

  Одягайло Б.М. Причини та наслідки світової фінансової кризи / Б. М. Одягайло // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. - 2009.- № 4 (20). - С. 7–11

  Одягайло Б.М. Форми корпоративної культури на сучасному українському підприємстві / Б.М. Одягайло, О.В. Третякова, Л.Г. Сардар'ян//Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.-2009.-№1(17)

  Одягайло Б.М. Міжнародна маркетингова стратегія для українського підприємства в умовах обмеженого попиту/ Б.М. Одягайло //Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.-2009.-№3(19)

  Ткаленко С.І. Фінансова безпека України в умовах інформаційної економіки/ С. І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2009. - Вип. 20 т.2. - С. 250-259

  Ткаленко С.І. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобалізації: злиття та поглинання / С. І. Ткаленко // МАҐІСТЕРІУМ. Економічні студії. - 2009. - Т. 35. - С. 44-46.

  Ковтонюк К.В. Особливості розвитку інтеграційної закономірності в європейському фінансовому просторі/ К. В. Ковтонюк //Фінанси, банки, інвестиції. - 2009. - №3(4). - С. 25-30

  Кощеєв О.О. Оцінка сучасних перспективних напрямів наукових розвідок у сфері протидії кризовим явищам в умовах економічної та інформаційної глобалізації / О.О. Кощеєв, Н.О. Дмитрієва, В.Є.Поліванов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2009. - Т. 2, № 87. - С. 179-186

  Дмитрієва Н.О. Ефективність нової багатофункціональної комплексної системи "електронна митниця" та її вплив на розвиток міжнародної електронної торгівлі / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - №6. - С. 13-21

  Дмитрієва Н.О. Нові моделі міжнародної електронної торгівлі в умовах функціонування механізму "єдиного вікна" та перспективи їх розвитку в Україні / Н.О. Дмитрієва. - 2009. - № 4. - С. 19-26

  Кощеєв О.О. Наукометричний аналіз дисертаційних досліджень із проблем фінансово-економічних криз глобального та національного рівнів / О.О. Кощеєв, Н.О. Дмитрієва, В.Є. Поліванов // Світова фінансово-економічна криза: стратегії протидії та мінімізації наслідків (економіка, фінанси та право): зб. матеріалів ХІІ Міжнародної наук.-практ. конференції молодих науковців 29 травня 2009 року. - К.: УДУФМТ, 2009. - С. 30-35

  Рокоча В.В. Національні держави в глобальному економічному просторі / В.В. Рокоча // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 квітня 2008 року м.Київ / Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С. 3-8

  Рокоча В.В. Чи змінюється роль держави в умовах глобальної економіки? / В. В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Вчені записки Університет "КРОК". - 2008. - Вип. 17. - С. 146-154

  Мазурок П.П. Інноваційний підхід до поєднання економічної та соціально-психологічної моделей у проведенні тренінгу на спеціальності «Міжнародна економіка»/П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, І.А. Карабаза.-К.: КНЕУ, 2008.-С.287-289

  Ткаленко С.І. Взаємодія банківського сектору України зі світовим фінансовим ринком/ С. І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 154-160

  Дмитриева Н.А. Эффективность развития электронной торговли в Украине / Н.А. Дмитриева // Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования: Материалы VIII международной научно-технической конференции. - К.: УкрИНТЭИ, 2008. - С. 140-144

  Дмитрієва Н.О. Міжнародна електронна торгівля в умовах розвитку глобального інформаційно-економічного суспільства / Н.О. Дмитрієва // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2008. - Вип. 76. Ч. 2. - С. 130-135

  Дмитрієва Н.О. Особливості й характеристика тенденцій розвитку міжнародної електронної торгівлі в умовах транснаціоналізації та інформатизації міжнародної економіки / Н.О. Дмитрієва // Транснаціоналізація міжнародної економіки та пошук шляхів інноваційної співпраці: : зб. матеріалів VІІІ наук.-практ. конф. молодих науковців (Київ, 15 квітня 2008 р.). – К.: УДУФМТ, 2008. - С. 161-164

  Цевух (Мухаровська) С.М. Національна економічна безпека в умовах посилення глобалізаційних процесів у світовій економіці / С. М. Мухаровська // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 року м.Київ). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008 . - С.63-67

  Рокоча В.В. Світова економіка: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, Н.М. Сукурова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 52 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 37 с.

  Рокоча В.В. Мотиваційна складова моделей мультинаціонального регіонального економічного розвитку / В.В. Рокоча // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). - 2007. - № 7. - С. 12-20.

  Одягайло Б.М. Ґенеза та глобалізаційна адаптивність національних економічних систем (інституціоналістський підхід): автореф. … доктора. екон. наук: 08.00.01/ Б.М. Одягайло; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.- Київ, 2007.- 36 с.

  Ткаленко С.І. Особливості розвитку франчайзингових мереж в умовах глобалізації/ С. І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2007. - Вип. 16. - С. 187-193

  Цевух (Мухаровська) С.М. Сучасні засади інтеграції національної економіки у світову економічну систему в контексті забезпечення національної економічної безпеки/ С. М. Мухаровська //Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) .- 2007. - N 7. - С. 75-81.

  Цевух (Мухаровська) С.М. Інтеграції національних ринків у регіональні системи/ С. М. Мухаровська //Вісник КНУ ім.Т.Г.Шевченка .- 2007. - Вип.98. - С. 50-53

  Цевух (Мухаровська) С.М. Проблеми забезпечення економічної безпеки в контексті економічної інтеграції в світове співтовариство/ С. М. Мухаровська // Пріоритетні напрями розвитку змішаної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2007 року м.Київ). - К. : КНУТД, 2007 . - С.3-5

  Ніколаєв Д.Г. Валютні операції: навчально-методичний комплекс дисципліни/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 70 с

  Ніколаєв Д.Г. Міжнародні фінанси: плани семінарських (практичних) занять, завдання для самостійної роботи студентів/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007.-18 с.

  Рокоча В.В. Міжнародна торгівля / В.В. Рокоча // Міжнародна економіка: підручник / А.П.Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча ; За ред. А. П. Румянцева. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - С. 28-115

  Міжнародна економіка: підручник / А.П.Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча; За ред. А. П. Румянцева. - 3-тє вид.,перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 479 с.

  Рокоча В.В. Міжнародна торгівля: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, Н.М. Сукурова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 50 с

  Рокоча В.В. Глобальна економіка та геополітичні інтереси: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, Т.В. Фініков. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 37 с

  Одягайло Б.М. Генеза та глобалізаційна адаптивність економічної системи (інституціональний підхід) / Б. М. Одягайло.- Львів: МагноліяПлюс, 2006. - 376 с.

  Одягайло Б.М. Системне зростання ознак глобалізації у фінансово-банківській справи / Б. М. Одягайло // Банківська справа. - 2006.- № 5/6. - С. 15-22

  Менеджмент: Навчальні матеріали у схемах і формулах: посібник/ За ред. А. І. Кредісова; Н. М. Літвін та інші. - К.: Знання України, 2006. - 416 с

  Літвін Н.М. Актуальні проблеми міжнародної економіки: навч.-метод. комплекс дисципліни / Н. М. Літвін.-К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 26 с.

  Ткаленко С.І. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник/ С.І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 115 с

  Ткаленко С.І. Міжнародні економічні відносини: навчально-методичний комплекс дисципліни/ С. І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 46 с

  Ткаленко С.І. Практикум з міжнародної інвестиційної діяльності: навчально-методичний комплекс дисципліни/ С. І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 22 с

  Літвін Н М. Кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках: навч. посіб. для самостійної роботи студентів / Н. М. Літвін.- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 101 с.

  Цевух (Мухаровська) С.М. Інтеграція Україниу світове господарство: безпековий аспект / С. М. Мухаровська //Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сборник научных трудов. - Донецк, 2006. - Вып.1. Т. 1. - С. 40-50

  Ніколаєв Д.Г. Фінансово-економічний механізм процесу транснаціоналізації українського капіталу / Д. Г. Ніколаєв //Роль і місце фінансово-економічного механізму управління у сфері підприємництва: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (квітень 2006 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.95-101

  Рокоча В.В. Логос глобалізації світової економіки / В.В. Рокоча // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С. 7-22

  Рокоча В.В. Економічний розвиток через ефект міжнародної торгівлі / В.В. Рокоча, С.І. Ткаленко // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С. 39-53

  Рокоча В.В. Інтеграційні процеси в багатовимірному економічному просторі / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 13. - С. 121-129

  Денисов О.Є. Економіко-математична модель поведінки учасників олігопольного ринку / О. Є. Денисов //Вісник НУЛП. - 2005. - С. 34–39

  Одягайло Б.М. Економіка України в умовах глобальної кластеризації / Б. М. Одягайло //Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету.Серія Економічні науки.- 2005.- Вип. 14. - С. 39–44

  Одягайло Б.М. Особливості формування і виміру відкритості економік у транзитивних суспільствах / Б. М. Одягайло //Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць.- 2005.- Т. 15, №6. - С. 225-231

  Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: навчальний посібник / Б. М. Одягайло.-К.: Знання, 2005. - 397 с.

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

  Літвін Н.М. Зовнішньоторговельні конкурентні переваги в забезпеченні економічного зростання / Н. М. Літвін // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005 - С. 53–64

  Ткаленко С.І. Міжнародна комерційна справа: навчальний посібник/ С.І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 73 с

  Ткаленко С.І. Методичні рекомендації до проходження практики для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності "Міжнародна економіка"/ С.І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 44 с

  Ткаленко С.І. Міжнародна комерційна справа (для іноземних студентів): навчальний посібник для самостійної роботи студентів/ С.І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 73 с

  Ткаленко С.І. Методичні рекомендації до проходження практики для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності "Міжнародна економіка" (для іноземних студентів)/ С. І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 44 с

  Ткаленко С.І. Тенденції міжнародної міграції капіталу в умовах глобалізаційного розвитку світової економіки/ С.І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2005. - Вип. 14. - С.184-191

  Ткаленко С.І. Світові інтеграційні процеси та їх вплив на товарні ринки / С. І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2005. - Вип. 13. - С. 129-137

  Цевух (Мухаровська) С.М. Зовнішньоекономічна безпека як складова економічної безпеки України / С. М. Мухаровська //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 13. - С. 106-113

  Цевух (Мухаровська) С.М. Конкурентні переваги України у забезпечені інтеграції країни в економічний простір ЄС/ С. М. Мухаровська // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей Всеукраїнськоїї науково-дослідної конференції (18 березня 2005 року м.Київ). - К. : Європейський університет, 2005 . - С.5-7

  Ніколаєв Д.Г. Транснаціоналізація українського фінансового капіталу як фактор посилення конкурентоспроможності національної економіки України/ Д.Г. Ніколаєв //Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК. Серія "Економіка".- 2005. - Вип. 14. - С.163-169

  Ніколаєв Д.Г. Транснаціональні банки: транснаціоналізація фінансової компоненти економічного розвитку / Д.Г. Ніколаєв //Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За заг. ред В.В. Рокочої. - К. : Таксон, 2005. - С.203-226

  Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підручник / Г. Н. Климко, В.В. Рокоча [та ін.]; відпов. ред. Г. Н. Климко. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. - 615 с.

  Рокоча В.В. Глобалізація світової економіки: економічна динаміка / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2004. - Вип. 11. - С. 285-295

  Денисов О.Є. Методи оцінки привабливості цільового ринку на прикладі ринку виробництва каустичної соди / О. Є. Денисов //Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. праць.- 2004.- Вип. 457. - С. 188–193

  Одягайло Б.М. Глобалізація інноваційного процесу і місце в ньому українського регіону / Б. М. Одягайло // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: економічні науки.- 2004.- Вип. ІІ. - С. 369–378

  Одягайло Б.М. Інноваційний фактор розвитку промислового регіону України / Б. М. Одягайло, В. П. Нечаєв // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: економічні науки.- Чернівці: АНТ ЛТД, 2004.- Вип.1 Ч.ІІ. - С. 304–307

  Одягайло Б.М. Інформаційно-етична складова перехідної економіки / Б. М. Одягайло //Регіональні перспективи: наук.-практ. журн.- 2004.- № 6 (43). - С. 69-71

  Одягайло Б.М. Структура первинної економічної одиниці та творча функція її форми / Б. М. Одягайло // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць .- 2004.- Вип.193, т5. - С. 1209–1220

  Прикладна економіка: посібник для загальноосвітніх навчальних закладів (10-11 класи)/ авт. укр. адапт. І. Ф. Радіонова, В.В. Рокоча [та ін.]; авт. амер.версії: Г. Т. Шапіро, Дж. Доусон, Г. Антел. - 2-ге вид.- К.: АртЕк, 2004. - 224 с. - (Junior Achievement Ukraine)

  Літвін Н.М. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.02.03 / Н. М. Літвін.- К.: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2004. - 21 с.

  Ніколаєв Д.Г. Роль міжнародних офшорних фінансових центрів у процесі транснаціоналізації фінансового капіталу/ Д.Г. Ніколаєв //Вчені записки записки/ Університет економіки та права "КРОК. Серія "Економіка". - 2004. - Вип. 11. - С.271-279

  Міжнародна економіка: підручник / Г. Н. Климко, В.В. Рокоча [та ін] ; за ред. А. П. Румянцева. - К. : Знання-Прес, 2003. - 447 с. - (Вища освіта XXI століття)

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник: У 2-х кн. Кн.2. Монетарна теорія міжнародної економіки / В.В. Рокоча. - К.: Таксон, 2003. - 302 с.

  Рокоча В.В. Глобалізаційна тенденція у світовому господарстві: формування глобальної економічної системи / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Інститут економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 222-231

  Денисов О.Є. Використання принципів позиціонування при проведенні стратегічного аналізу ринку продукції промислового призначення / О. Є. Денисов //Маркетинг та логістика: зб. наук. пр.- Львів: НУЛП, 2003.- Вип. 472. - С. 47–54

  Одягайло Б.М. Дослідження вихрової форми економічного циклу та міжнародних факторів її модифікації / Б. М. Одягайло // Економіка: проблеми теорії та практики: міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровський держ. ун-т.- 2003.- Т.185 Вип4. - С. 761–766

  Одягайло Б.М. Економіка: транзитивність від найпростішої до глобальної / Б. М. Одягайло.- Дніпропетровськ: Пороги. - 2003. - 311 с.

  Денисов О.Є. Аналіз інвестиційної привабливості виробничих підприємств / О. Є. Денисов //Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. пр.- Львів: НУЛП, 2003.- Вип. 478. - С. 162–169

  Денисов О.Є. Рівень комплексності та прогнозної точності в стратегічному аналізі / О. Є. Денисов // Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2003.- Вип. 7. - С. 67–75

  Ткаленко С.І. Системи технологій: навчально-методичний посібник/ С.І. Ткаленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 43 с

  Ткаленко С.І. Перспективи міжнародної інвестиційної діяльності банківських структур в транзитивних економіках / С. І. Ткаленко //Вчені записки/ Інститут економіки та права "КРОК".Серія "Економіка". - 2003. - Вип. 8. - С. 185-196

  Ніколаєв Д.Г. Проблеми глобалізації малого бізнесу: світові тенденції / Д. Г. Ніколаєв //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". Серія "Економіка". - 2003. - Вип. 8. - С. 165-175

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчальний посібник для студентів магістратури факультету міжнародних відносин (спеціальність "Міжнародна економіка") / В.В. Рокоча. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 22 с.

  Ткаленко С.І. Митна справа: навчально-методичний комплекс дисципліни/ С.І. Ткаленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 34 с

  Колесник І.А. Оренда землі сільськогосподарськими підприємствами / І. А. Колесник // Агроінком. - 2002. - № 1-3. - С. 62-64.

  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / О. В. Плотніков [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Рокочої. - К.: Таксон, 2001. - 304 с. - (Modus vivendi)

  Рокоча В.В. Теорії прямого іноземного інвестування і ТНК / В.В. Рокоча // Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / О. В. Плотніков [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Рокочої. - К.: Таксон, 2001. - С. 84-118. - (Modus vivendi)

  Рокоча В.В. Зовнішні національно-державні фінансові інтереси України (продовження теми, піднятої у попередньому випуску "Вчених записок") / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Інститут економіки та права "КРОК". - 2001. - Вип. 5. - С. 243-252

  Денисов О.Є. Напрямки подолання вхідних бар’єрів до галузі / О. Є. Денисов // Логістика. - 2001. - Вип. 424. - С. 35–40

  Ткаленко С.І. Глобалізація і тенденції ділової поведінки банків на світових фінансових ринках/ С.І. Ткаленко //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001. - Вип. 5. - С. 262-270

  Колесник І.А. Ефективність використання земельних ресурсів / І.А. Колесник // Економіка АПК. – 2001. – № 5. – С. 47-50.

  Ніколаєв Д.Г. Еволюція наукової теорії фінансового капіталу/ Д.Г. Ніколаєв //Вісник Економіка (КНУ ім.Шевченка). - 2001. - Вып.48. - С.61-63

  Ніколаєв Д.Г. Транснаціоналізація капіталу як детермінанта розвитку світового господарства/ Д.Г. Ніколаєв //Вчені записки/ Інститут економіки та права "КРОК". - 2001. - Вип. 5. -С. 232-243

  Ніколаєв Д.Г. Валютне регулювання ЗЕД: навчально-методичний комплекс дисциплін/ Д.Г.Ніколаєв. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 37 с

  Рокоча В.В. Глобалізація економіки як загальна тенденція розвитку світового економічного простору / В.В. Рокоча // Україна у світовому економічному просторі / Інститут економіки, управління та господарського права. - К.: Таксон, 2000. - С. 5-23

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник. В 2-х кн. Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика / В.В. Рокоча. - К.: Таксон, 2000. - 320 с. : іл. - (Modus vivendi)

  Рокоча В.В. Євро: регіоналізація світового фінансового ринку / В.В. Рокоча // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 70-79

  Прикладна економіка: посібник для загальноосвітніх навчальних закладів (10-11 класи)/ авт. укр. адапт. І. Ф. Радіонова, В.В. Рокоча [та ін.]; авт. амер.версії: Г. Т. Шапіро, Дж. Доусон, Г. Антел. - К.: АртЕк, 2001. - 224 с. - (Junior Achievement Ukraine)

  Одягайло Б.М. Деякі аспекти виховання «економічної людини» засобами художньої літератури / Б.М. Одягайло, Г.І. Скукина // Рідна школа. - 2000. - № 9. - С. 19-20

  Одягайло Б.М. Чи існує загроза перехідній економіці перетворитися у маргінальну / Б.М. Одягайло // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у третьому тисячолітті: зб. наук. пр.- Рівне: Тоніс, 2000. - С. 666-667

  Ніколаєв Д. Транснаціоналізація і формування українського транснаціонального капіталу / Д. Ніколаєв // Україна у світовому економічному просторі / Інститут економіки, управління та господарського права. - К. : Таксон, 2000. - С.135-160

  Софіщенко І.Я. Фінанси зарубіжних країн: навчально-методичний комплекс дисципліни/ І.Я. Софіщенко, Д.Г. Ніколаєв. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 52 с

  Ніколаєв Д.Г. Транснаціоналізація господарської діяльності в кінці ХХ століття/ Д.Г. Ніколаєв //Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка.-2000.- №43.-С. 41–44

  Лаптєв С.М. Глобалізація: від дисгармонізації до Нового світового порядку? / С.М. Лаптєв, В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. - 1999. - № 3/4. - С. 48-50

  Рокоча В.В. Державне регулювання економіки: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.В.Рокоча. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 1999. - 22 с.

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 1999. - 38 с.

  Рокоча В.В. Бюджетно-фінансовий федералізм у промислово розвинених країнах: забезпечення населення громадськими послугами / В.В. Рокоча // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1999. - Вип. 3. - С. 87-96

  Одягайло Б.М. Проблеми формування економічної ментальності у учнів шкіл / Б. М. Одягайло //Педагогічні науки: зб. наук. пр.- Херсон: Айлант, 1999.- Вип. 8. - С. 171–173

  Ніколаєв Д.Г. Нові тенденції існування та руху транснаціонального капіталу/ Д. Г. Ніколаєв //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 1999. - Вип. 3. - С. 101-106

  Ніколаєв Д. Роль дивідендної політики в управлінні підприємством / Д. Ніколаєв// Сучасні проблеми управління: матеріали студентської науково-практичної конференції (м.Київ, 5-6 квітня 1999 р.). - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 1999. - С.48-52

  Рокоча В.В. К вопросу о выборе оптимального пути рыночной трансформации / В.В. Рокоча // Экономика Украины . - 1998. - №9. - С. 53-59

  Рокоча В.В. Формування конкурентних переваг і структурні перетворення в економіці України / В.В. Рокоча // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1998. - Вип. 2. - С. 4-8

  Рокоча В.В. Західна Європа на шляху до валютного союзу / В.В. Рокоча // Банківська справа . - 1997. - №6. - С. 31-37

  Одягайло Б.М. Революционные преобразования в социалистическом механизме хозяйствования / Б. М. Одягайло // Хозяйственный расчёт и экономический анализ на железнодорожном транспорте: межвузовской сб. науч. тр. - МИИЖЗДТ, 1990.- Вип. 842. - С. 54–56

  Одягайло Б.М. Собственность как элементарная общественно-экономическая форма и воспроизводство её социалистической определённости / Б. М. Одягайло // Вопросы политической экономии: республ. межвузовский науч. сб. - 1990.- Вип. 207. - С. 45-50

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами