Медсестринство — Університет «КРОК»

«Медсестринство» (про спеціальність та освітні програми)

Навчально-науковий інститут медицини

Кафедра прикладної медицини

 
 
 

Відеопрезентація освітньої програми «Медсестринство»

 

Чому варто здобувати спеціальність «Медсестринство» в Університеті «КРОК»?

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Університет «КРОК» має у приорітеті переорієнтування медсестринства на функції, визначені Європейським бюро ВООЗ.

Вища освіта «Бакалавр медсестринства» - це рівень висококваліфікованого медичного працівника, який здатен виконувати управлінські функції з можливісттю успішного працевлаштування, професійного росту та започаткування приватної медичної практики.

Отримані знання в Університеті «КРОК» надають якомога ширші кар’єрні перспективи після закінчення навчання.

Інформація про спеціальність

Бакалавр медсестринства нової формації – це:

 • забезпечення висококваліфікованого догляду за хворим на сучасному рівні,
 • володіння основними методами реанімації, екстреної медичної допомоги,
 • досконале знання і застосування локальних протоколів та стандартів виконання основних сестринських маніпуляцій і процедур,
 • знання і застосування методів управління і менеджменту,
 • здатність приймати самостійні рішення.

Впровадження новітніх медичних технологій вимагає від бакалаврів медсестринства постійного вдосконалення теоретичних та практичних навичок.

Цілі навчання:

 • підготовка фахівців, здатних здійснювати організацію та управління роботою структурних медсестринських підрозділів;
 • застосовувати на практиці всі види діяльності та втручань, передбачених кваліфікаційними характеристиками в медсестринстві.

Особливості освітньої програми

 • застосування освітніх технологій, які дають змогу вчитися у висококваліфікованих викладачів університету, які є справжніми фахівцями своєї справи;
 • можливість вибору майбутньої спеціалізації (Лікувальний масаж і Оптометрія (Оптика), завдяки варіантам блоків вибіркових дисциплін;
 • викладання за допомогою сучасних технічних засобів, мультимедійних комплексів у спеціалізованих аудиторіях;
 • використання сучасних методик навчання: реальні практичні ситуації, робота в команді, прийняття відповідальних рішень;
 • участь у міжнародних проектах.

Ключова професійна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі медсестринства, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки.

Очікувані результати навчання

Студент буде вміти:

 • Проводити суб'єктивне та об'єктивне обстеження різних органів і систем пацієнта та оцінювати отримані дані (за списком 1 стандарту).
 • Проводити діагностику згідно спеціалізації: виявляти та оцінювати проблеми пацієнта.
 • Планувати медсестринські втручання.
 • Здійснювати контроль за роботою молодшого медичного персоналу та станом інвентарю.
 • Здійснювати медсестринське адміністрування.
 • Забезпечувати здоровий мікроклімат в колективі.
 • Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим і перехворілим населенням, реабілітації та диспансерного нагляду.
 • Виконувати медичні маніпуляції (за списком 2 стандарту) з метою забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму.
 • Належно виконувати медичні маніпуляції (за списком 3 стандарту) з метою забезпечення особистої гігієни пацієнта.
 • Виконувати найпростіші методи фізіотерапії (за списком 6 стандарту).
 • Координувати дії за допомогою поєднання декількох навичок для забезпечення харчування пацієнта (за списком 4 стандарту).
 • Належно виконувати медичні маніпуляції з метою проведення заходів щодо стабілізації функціонального стану організму.
 • Виписувати, зберігати та застосувати фармакологічні засоби (за списком 7 стандарту).
 • Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження (за списком 8 стандарту).
 • Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 9 стандарту).
 • Здатність до точності при здійсненні взаємозалежних професійних функцій (за списком 10 стандарту).
 • Планувати і проводити профілактичні та протиепідемічні заходи щодо інфекційних хвороб (за списком 11 стандарту).
 • Організовувати та проводити навчання пацієнтів та членів їхніх родин з медичних питань.
 • Проводити медико-гігієнічну пропаганду.
 • Належно вести відповідну медичну документацію.

Обов'язкові компоненти освітньої програми

 • Історія України та українська культура | силабус
 • Здоров'я людини (В т.ч. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці)
 • Медична біологія, паразитологія та генетика
 • Латинська мова та медична термінологія | силабус
 • Медична та біологічна хімія
 • Іноземна мова (англійська) | силабус
 • Інформаційні та цифрові технології
 • Навчально-ознайомча практика
 • Основи психології та міжособове спілкування
 • Анатомія та патанатомія людини
 • Фізіологія та патфізіологія
 • Філософія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Українська мова за професійним спрямуванням | силабус
 • Основи медсестринства
 • Медсестринство у внутрішній медицині
 • Медсестринство в педіатрії
 • Медсестринство в хірургії
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 • Клінічне медсестринство у внутрішніх хворобах
 • Клінічне медсестринство в педіатрії
 • Клінічне медсестринство в хірургії
 • Гігієна з гігієнічною експертизою
 • Правознавство та медичне законодавство | силабус
 • Організаційно-управлінська діяльність у медсестринстві
 • Клінічне медсестринство в сімейній медицині
 • Маркетинг медичних послуг
 • Клінічне медсестринство в професійній патології
 • Передатестаційна практика

Вибіркові компоненти освітньої програми

 • Медична психологія
 • Клінічна фармакологія з токсикологією
 • Безпечний лікарняний простір
 • Медсестринство в акушерстві та гінекології, репродуктивне здоров'я та планування сім'ї
 • Інформаційні та цифрові технології
 • Епідеміологія
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство
 • Громадське здоров'я і громадське медсестринство
 • Іноземна мова
 • Правознавство
 • Конфліктологія
 • Корпоративна культура
 • Економіка охорони здоров'я
 • Іноземна мова
 • Підприємництво у сфері охорони здоров'я
 • Медсестринська етика та деонтологія
 • Медична та соціальна реабілітація
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство.
 • Екстрена та невідкладна медична допомога
 • Психологія ділового спілкування
 • Практикум особистісного зростання
 • Соціальна медицина та основи медстатистики
 • Бухгалтерський облік в галузі охорони здоров'я
 • Менеджмент та лідерство в медсестринстві

Наші партнери

 • ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»
 • ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ»
 • 10 РЕГІОНАЛЬНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР»
 • Київська обласна клінічна лікарня
 • Броварська районна клінічна лікарня
 • Центр клінічної офтальмології

Запрошені лектори

До аудиторних занять за ОП «Медсестринство» долучаються професіонали-практики, експерти галузі, роботодавці:

 • Кончаківська Г.А.
  заступник головного лікаря з медсестринства, бакалавра медсестринства з великим практичним досвідом, Голови асоціації медичних сестер Києвської області; Київська обласна клінічна лікарня
  Практичні заняття
 • Маслюк В.В.
  головний лікар, кандидат медичних наук; ТОВ «Експертно-навчальний центр»
  Практичні заняття
 • Костюк Н.О.
  Кандидат медичних наук. головний лікар; Центр клінічної офтальмології
  Презентації приватної медичної клініки, ознайомчі профорієнтаційні практичні заняття
 • Янчій І.Р
  хірург-практик, кандидат медичних наук
  Дисципліна «Медсестринство в хірургії»
 • Оліфіренко І.В
  Голова Правління Всеукраїнської громадської асоціації «Український медичний центр безпеки дорожнього руху», інструктор – викладач з надання першої медичної допомого постраждалим в надзвичайних ситуаціях, яка має також медсестринську медичну освіту
  Дисципліна «Екстренна та невідкладна медична допомога»

Практика і працевлаштування

В якості форм роботи на практичних заняттях практикуються тренінги, творчі зустрічі, навчальні екскурсії. Результати проведеного анкетування здобувачів вищої освіти засвідчили задоволеність здобувачів вищої освіти фактом залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до проведення аудиторних занять (ПРОТОКОЛ № 5-1засідання кафедри прикладної медицини від 22 березня 2019 р.).

Продовження навчання

Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності «Менеджмент» освітня програма «Управління закладом охорони здоров'я» або зі спеціальності «Громадське здоров'я»

 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok