Громадське здоров'я — Університет «КРОК»

«Громадське здоров'я»
(про спеціальність та освітні програми)

Ліцензія (Наказ МОН № 944-л від 18.07.2019 р.)

Навчально-науковий Інститут медицини

 

Чому варто здобувати спеціальність «Громадське здоров'я» в Університеті «КРОК»?

 •   Програма дозволяє за 2 роки (4 семестри) отримати диплом державного зразка у галузі знань «22 Охорона здоров'я» за спеціальністю 229 «Громадське здоров'я».
 •   Перспектива проходження виробничої практики в престижних наукових установах та медичних закладах Києва.
 •   Можливість здобути освіту на перетині галузей менеджменту, маркетингу, економіки та права.
 •   Зручна форма навчання: заочна (дистанційна).
 •   Графік навчання гнучкий і враховує характер зайнятості здобувачів (дистанційні технології дозволяють продовжити навчання і виконати вагому частину учбового плану не залишаючи своє місце роботи).
 •   Нині існує великий попит на магістрів у галузі «Охорона здоров'я» зі спеціальності «Громадське здоров'я» серед працедавців.
 •   Кваліфікація випускника – МАГІСТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я – дозволяє займати цілу низку відповідних первинних посад: » Молодший науковий співробітник (гігієна, епідеміологія, біологія, екологія) » Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров'я » Менеджер (управитель) із страхування » Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування » Епідеміолог » Державний експерт » Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому) » Помічник-консультант народного депутата України » Радник (органи державної влади) » Спеціаліст державної служби
 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» | МАГІСТР

Навчально-науковий інститут медицини Університету «КРОК» запрошує на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Громадське здоров'я»

Гарант освітньої програми: доктор медичних наук, професор Солоненко Іван Миколайович

Мета освітньої програми

Професійна підготовка перспективних фахівців на перетині галузей менеджменту, економіки та охорони здоров'я, готових успішно розпочати професійну діяльність у медичних закладах, міжнародних проектах чи урядових структурах охорони здоров'я.

Кому може бути цікавою дана програма

Програма може зацікавити спеціалістів санітарно-епідеміологічної служби, лікарів та медичних працівників, юристів, економістів та журналістів, екологів та ін.

Особливість програми «Громадське здоров'я»

Отримання професійних знань та навичок із оцінки стану здоров'я населення та факторів, які впливають на нього, а також впровадження заходів, які спрямовані на збереження зміцнення здоров'я.

Ключові професійні компетентності

Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

 • Здатність оцінювати основні демографічні та епідеміологічні показники, значення і тенденції зміни основних детермінант, що чинять вплив на здоров'я у розрізі різних груп населення в Україні, Європейському регіоні та світі, застосовувати основні поняття та концепції епідеміології та статистики при плануванні, проведенні та інтерпретації результатів досліджень.
 • Здатність визначати пріоритети громадського здоров'я, проводити оцінку потреб сфери охорони здоров'я, пропонувати науково обґрунтовані заходи та розробляти відповідні висновки та стратегії.
 • Здатність формулювати висновки, розробляти прогнози та проводити аналіз впливу різних детермінант на здоров'я населення, визначати потреби різних груп населення щодо здоров'я, базуючись на інформації отриманої із систем епідеміологічного нагляду.
 • Здатність визначати та застосовувати основні принципи та підходи щодо попередження і контролю фізичних, хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз для здоров'я і безпеки населення.
 • Здатність оцінювати ризики та планувати відповідні дії у випадках надзвичайних ситуацій в сфері громадського здоров'я.
 • Здатність ідентифікувати, проводити аналіз ризиків, пов'язаних з впливом на здоров'я населення детермінант навколишнього середовища (фізичних, радіаційних, хімічних, біологічних та виробничих) та організовувати відповідні заходи, спрямовані на захист здоров'я населення.
 • Здатність розробляти заходи з профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань та сприяти їх реалізації на практиці.
 • Здатність проводити економічний аналіз ефективності розроблених процедур, інтервенцій, стратегій та політик в сфері громадського здоров'я.
 • Здатність здійснювати викладання основ громадського здоров'я у закладах освіти різного рівня, планувати та здійснювати заходи спрямовані на розбудову належного рівня кадрових ресурсів для громадського здоров'я.
 • Здатність виконувати управлінські функції та організовувати надання послуг у сфері громадського здоров'я, забезпечувати контроль за якістю надаваних послуг на належному рівні.
 • проектування, розробки, впровадження та супроводу програмних та інформаційних систем із застосуванням сучасних мов програмування, стандартів і технологій (desktop, mobile, web)

Основні дисципліни

 • Вступ до громадського здоров'я
 • Епідеміологія та медична статистика
 • Менеджмент громадського здоров'я
 • Економіка охорони здоров'я
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Державна політика та правові засади громадського здоров'я
 • Зміцнення здоров'я та попередження захворювань. (Health Promotion)
 • Основні хронічні неінфекційні захворювання
 • Соціально значимі інфекційні захворювання
 • Інформаційно-комунікаційні системи в громадському здоров'ї
 • Ділова англійська мова
 • Виконання кваліфікаційної роботи

Вибіркові дисципліни

 • Бізнес-планування та управління проектами в охороні здоров'я
 • Розробка спеціальних програм в охороні здоров'я
 • Епідеміологічні методи дослідження
 • Психофізіологічні концепції в медицині
 • Гігієна праці медичних працівників
 • Безпека пацієнтів
 • Санітарна охорона території
 • Надзвичайні події в сфері громадського здоров'я
 • Організація виробничого контролю
 • Конфліктологія та ділове спілкування

Практика і працевлаштування

Студенти спеціальності зможуть отримати можливість стажуватися у Державній установі «Інститут громадського здоров`я ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України», Державній науковій установі «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Регіональному санітарно-епідеміологічному управлінні Міністерства оборони України, лабораторії психофізіології ТОВ «Експертно-навчальний центр».

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду за категоріями:

 • 2212.1 Молодший науковий співробітник (епідеміологія)
 • 2212.2 Епідеміолог
 • 1482 Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров'я
 • 2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
 • 2419.3 Помічник-консультант народного депутата України
 • 2419.3 Спеціаліст державної служби
 • 2419.3 Державний експерт
 • Робота у сфері громадського здоров'я.
 • Робота на посадах державної служби у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».

Продовження навчання

Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, тобто випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Інститут медицини » Громадське здоров'я