Облік і оподаткування — Університет «КРОК»

«Облік і оподаткування»
(про спеціальність та освітні програми)

Кафедра національної економіки та фінансів

 • Інформація про спеціальність

  У сучасних умовах облік і аудит стають ключовими інструментами управління та підвищення ефективності господарювання, оскільки забезпечують власників, управлінців і фахівців інформацією про економічні процеси та явища, ресурси та ефективність їх використання у всіх секторах економіки.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра

  для здобуття ступеня магістра

 • Освітня програма «Облік і оподаткування» | магістр

  Вступникам на спеціальність «Облік і оподаткування» в магістратурі пропонується освітня програма «Облік і оподаткування».

  Ефективність управління господарським об’єктом визначається рівнем розвитку наявної системи обліку та кваліфікацією облікових працівників. У рамках облікових процедур наявні дані та відомості щодо діяльності господарського об’єкта перетворюються в структурований інформаційний масив, що забезпечує необхідне підґрунтя для прийняття управлінських рішень.

  Навчання в магістратурі спеціальності «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Облік і оподаткування» забезпечить оволодіння навичками формування та узагальнення економічної інформації, яка використовується для управління підприємством. Опанування професії бухгалтера надасть унікальну можливість отримання сучасної освіти, що поєднує багатогранні знання фінансиста та економіста, аналітика та аудитора, менеджера та державного управлінця. Знання основ бухгалтерії необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.

  Навчання в магістратурі дозволяє отримати поглиблені знання у сфері податкового обліку, корпоративного податкового менеджменту та аудиту. Адже відповідно до сучасних вимог, питання визначення податкових зобов’язань, ведення податкового обліку, формування податкової звітності займають суттєву частку робочого часу бухгалтера. Без ґрунтовних знань у сфері оподаткування фахівець з обліку не може вважатися конкурентноздатним на ринку праці. Крім цього, від професійного та висококласного бухгалтера досить часто вимагають і ґрунтовні знання у сфері податкового планування, оптимізації податкових зобов’язань та зменшення загальних витрат суб’єкта господарювання.

  Усе це робить спеціальність «Облік та оподаткування» досить затребуваною, оскільки поряд із ґрунтовними знаннями з обліку випускники мають можливість опанувати компетентності у сфері оподаткування, а саме: податкового права, податкового контролю, податкового менеджменту, міжнародних аспектів оподаткування тощо.

  Студенти, що оберуть цю освітню програму, матимуть змогу додатково оволодіти навичками проведення податкового аналізу та організації податкового обліку на підприємствах, користування сучасними управлінськими інформаційними системами в обліку і аудиті, опанувати міжнародні підходи до податкового планування.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • теоретичні та правові основи здійснення основних видів фінансово-господарського контролю: ревізії, державного аудиту, незалежного аудиту, судово-бухгалтерської експертизи, контролю власника;
  • методику організації та здійснення фінансово-господарського контролю за діяльністю підприємства;
  • теоретичні й правові основи податкового контролю та методику проведення податкового аудиту за окремими видами податків та зборів;
  • суть та основний інструментарій економічної діагностики, елементи та підходи до оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства;
  • основні методи та інформаційну базу для проведення фінансового аналізу на підприємстві;
  • зміст Міжнародних стандартів фінансової звітності, порядок їх застосування та призначення; умови переходу вітчизняних підприємств на ці стандарти.

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • працювати із законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами щодо організації фінансово-господарського контролю;
  • застосовувати необхідні контрольні процедури для виявлення порушень ведення бухгалтерського обліку та формування показників фінансової звітності;
  • працювати із законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами щодо оподаткування підприємницької діяльності;
  • застосовувати аналітичні процедури, спрямовані на вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, виявлення чинників негативного впливу на його фінансово-господарську діяльність;
  • здійснювати аналіз діяльності підприємства на основі фінансово-економічних показників; проводити діагностику певної галузі за різними методами; оцінювати конкурентоспроможність продукції; проводити вертикальний та горизонтальний аналіз балансу підприємства;
  • розуміти теоретичні, методичні та практичні засади використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в управлінні підприємством;
  • застосовувати основні технічні, методичні й організаційні підходи щодо проведення зовнішнього аналізу середовища функціонування підприємства;
  • здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, консультувати управлінський персонал щодо облікової інформації, оцінювати якість облікової інформації та бухгалтерську звітність;
  • формувати посадові інструкції облікового персоналу, розраховувати нормативну чисельність облікового персоналу; формувати вимоги для забезпечення умов праці облікового персоналу;
  • складати графіки документообігу та акти на вилучення документів з архіву, організовувати електронний документообіг.

  Основні дисципліни

  » Методологія та організація наукових досліджень » Поведінкова економіка в інформаційному суспільстві » Макроекономічні основи національної безпеки » Фінансово-господарський контроль » Фінансовий аналіз » Міжнародне оподаткування в діяльності економічних суб’єктів » Бухгалтерський облік в управлінні підприємством » Податковий контроль і аудит » Облік і звітність за міжнародними стандартами » Організація бухгалтерського обліку.

  Професійні дисципліни: » Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій / Фінансовий контроль » Стратегічний аналіз / Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств » Оціночна діяльність: методи і моделі / Діагностика стану підприємства » Тренінг «Технологія обробки обліково-аналітичних даних» / Державний аудит.

  Практика

  Студенти спеціальності «Облік та оподаткування» освітньої програми «Облік та оподаткування» проходять практику на таких підприємствах, як аудиторські компанії, державні фінансові установи, органи державної фіскальної служби, комерційні банки тощо.

  Працевлаштування

  На ринку праці попит на фахівців з обліку та оподаткування завжди високий. Випускники спеціальності «Облік та оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» можуть працювати: в бухгалтерських службах (головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами, спеціалістами з обліку), фінансових службах (фінансовими менеджерами, фінансовими аналітиками) та планово-економічних підрозділах господарюючих суб’єктів; на керівних посадах відділів обліку і звітності в міністерствах та відомствах, науковими співробітниками. Маючи певний стаж роботи за обраною спеціальністю, фахівці з обліку і аудиту можуть займатися аудиторською діяльністю та керувати фінансовими службами економічних суб’єктів

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Облік і оподаткування» | бакалавр

  Вступникам на спеціальність «Облік і оподаткування» пропонуємо освітню програму «Облік і оподаткування».

  Як видно вже з самої назви, дана освітня програма має дві важливі складові, а саме: 1) облік і аудит та 2) оподаткування бізнесу. Актуальність першої складової (облік і аудит) обумовлена тим, що ефективність діяльності будь-якого господарського суб’єкта значною мірою залежить від організації бухгалтерського, фінансового, управлінського та податкового обліку, зовнішнього і внутрішнього контролю та аудиту, за допомогою яких формується необхідна інформаційна база для прийняття вчасних, адекватних, а головне – ефективних і конструктивних управлінських рішень. У сучасних умовах облік і аудит стають ключовими інструментами управління та підвищення ефективності господарювання, оскільки забезпечують власників, управлінців і фахівців інформацією про економічні процеси та явища, ресурси та ефективність їх використання у всіх секторах економіки.

  Дедалі зростає актуальність і другої складової освітньої програми – оподаткування бізнесу. Це викликано нестабільністю податкового законодавства, зростанням податкового тиску на суб’єкти господарювання, загостренням конкуренції практично в усіх сферах господарської діяльності. Унаслідок цього господарюючі суб’єкти змушені шукати і впроваджувати інноваційні заходи із податкового планування, розробляти нестандартні й більш ефективні управлінські рішення у сфері використання фінансових ресурсів з метою оптимізації податкових зобов’язань, що дозволяє їм одержувати конкурентні переваги та збільшувати обсяги прибутків.

  Усе це робить досить затребуваною і другу складову даної освітньої програми (оподаткування бізнесу), оскільки поряд зі знаннями і навичками з обліку та аудиту випускники мають можливість опанувати низку компетентностей у сфері оподаткування, а саме: податкового права, податкового контролю, податкового менеджменту, міжнародних аспектів оподаткування тощо.

  Отже, студенти, які оберуть освітню програму «Облік і оподаткування» з двома її зазначеними складовими, окрім ґрунтовних теоретичних знань із цілої низки основних, базових та вибіркових дисциплін, що викладаються в Університеті економіки та права «КРОК», матимуть змогу додатково оволодіти сучасними управлінськими інформаційними системами в обліку і аудиті, навичками проведення податкового аналізу та організації податкового обліку на підприємствах, опанувати міжнародні підходи до податкового планування тощо.

  У цілому ж ґрунтовні й комплексні знання з обліку, аудиту та оподаткування бізнесу, набуті, зокрема, в Університеті «КРОК», дадуть можливість його випускникам належним чином планувати, регулювати, аналізувати та звітувати перед контролюючими органами про фінансово-господарську діяльність на рівні держави, регіону та підприємства.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • основні термінологічні поняття;
  • основні законодавчі акти та нормативні документи з питань бухгалтерського обліку;
  • роль та значення бухгалтерського обліку як інформаційної системи, в якій відбувається збір, фіксація, обробка та узагальнення інформації про господарські операції підприємства;
  • класифікацію документів бухгалтерського призначення та основні вимоги щодо їх складання та вимоги законодавчих актів щодо порядку та термінів зберігання бухгалтерських документів;
  • методи управлінського обліку для внутрішнього ціноутворення, складання калькуляцій та обґрунтування управлінських рішень;
  • особливості й основні підходи до обліку та контролю витрат, доходів, внутрішнього ціноутворення та фінансових результатів за центрами відповідальності;
  • методи обліку витрат на виробництво і реалізацію продукції та способи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг);
  • порядок відображення господарських операцій у фінансовому обліку;
  • теоретико-організаційні засади аудиту як форми контролю та правові основи проведення незалежного аудиту;
  • методику організації та здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства;
  • основні засади побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та його законодавчо-нормативного регулювання;
  • теоретичні й правові основи податкового обліку та методику ведення податкового обліку за окремими видами податків та зборів;
  • здатність формувати, аналізувати та інтерпретувати податкову звітність підприємств різних форм власності та використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень;
  • методику складання податкової звітності за окремими видами податків та зборів і зв’язок між порядком ведення фінансового обліку та нормами податкового законодавства

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • працювати із законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами щодо організації документообігу та зберігання документів на підприємстві;
  • демонструвати навички складання первинних документів, облікових регістрів, звітних форм та здійснювати групування об’єктів обліку за різними ознаками;
  • складати план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу і зобов’язань та розробляти інформаційні моделі управлінського обліку в системі рахунків;
  • демонструвати навички складання калькуляцій, таблиць зведення витрат за центрами відповідальності та видами продукції;
  • розробляти та здійснювати контроль за виконанням операційних та фінансових бюджетів підприємства;
  • працювати із законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами щодо організації та регулювання аудиторської діяльності;
  • застосовувати основні методики проведення аудиту та надання аудиторських послуг;
  • працювати з нормативними документами щодо організації внутрішньогосподарського контролю на підприємстві;
  • застосовувати необхідні аудиторські процедури для виявлення порушень ведення бухгалтерського обліку та формування показників фінансової звітності;
  • складати робочі документи внутрішнього аудитора (ревізора);
  • працювати із законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами щодо оподаткування підприємницької діяльності;
  • визначати належні до сплати суми податків, зборів і платежів;
  • оцінювати вплив усіх основних видів податків на фінансово-господарську діяльність підприємства;
  • демонструвати навички складання форм податкової звітності;
  • відображати на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції щодо нараховування та сплати податкових зобов’язань підприємства перед бюджетом

  Основні дисципліни

  » Економічна теорія та економічна історія » Вища математика та теорія ймовірності » Мікроекономіка » Макроекономіка » Статистика » Фінанси і кредит » Економіка підприємства » Системи технологій » Бухгалтерський облік » Маркетинг » Міжнародна економіка » Економіко-математичні методи та моделі » Правове забезпечення господарської діяльності » Управління персоналом та економіка праці » Стратегічне управління » Бізнес-планування » Іноземна мова II » Менеджмент

  Дисципліни освітньої програми: » Економічний аналіз » Аналіз господарської діяльності » Аудит » Фінансовий облік » Аналіз господарської діяльності » Облік і звітність в оподаткуванні » Звітність підприємств » Інформаційні системи і технології в обліку » Управлінський облік

  Практика

  Студенти освітньої програми «Облік і оподаткування» проходять практику, збагачуючи свої теоретичні знання і набуваючи практичного досвіду, у державних та приватних господарських підприємствах, фінансових установах, аудиторських компаніях, органах державної фіскальної служби, комерційних банках тощо.

  Працевлаштування

  На ринку праці попит на високопрофесійних фахівців з обліку, аудиту та оподаткування завжди був високим, а в сучасних умовах він ще більше зростає. Випускники даної освітньої програми можуть успішно працювати в бухгалтерських службах (головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами, спеціалістами з обліку та аудиту), фінансових службах (фінансовими менеджерами, фінансовими аналітиками) та в планово-економічних підрозділах різних господарюючих суб’єктів, а також на керівних посадах відділів обліку і звітності в міністерствах та відомствах. Маючи ґрунтовні теоретичні знання та певний стаж роботи за обраною освітньою програмою, фахівці з обліку, аудиту та оподаткування можуть займатися аудиторською діяльністю та керувати фінансовими службами найрізноманітніших економічних суб’єктів.

  Універсальність та специфіка підготовки дає можливість випускникам Університету економіки та права «КРОК» за освітньою програмою «Облік і оподаткування» швидко й успішно адаптуватися до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватися на престижні й високооплачувані посади в різних сферах діяльності або зі знанням справи започаткувати власний бізнес.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.