Економіка — Університет «КРОК»

«Економіка» (про спеціальність і спеціалізації)

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

 
 
 
Радіонова Ірина Федорівна (завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Університету «КРОК»)

Економіст – фахівець, який вміє оптимально використовувати ресурси для того, щоб підприємство при мінімальних витратах могло досягти максимальних прибутків.

 • Освітня програма «Економіка» | бакалавр

  На спеціальності «Економіка» пропонується для вступу освітня програма «Економіка».

  У сучасному жорсткому ринковому змаганні жоден власник чи керівник підприємства не може не те що перемогти, а навіть «вижити», якщо він не спирається на ґрунтовні й новітні знання та досвід висококваліфікованих економістів. Фах економіста завжди вважався і вважається одним із найпрестижніших, найбільш затребуваних і високооплачуваних. Твердження про кризу «перевиробництва», тобто надмірну кількість підготовлених у країні економістів, можна вважати перебільшенням або нерозумінням ситуації. Адже йдеться не про загальну їх кількість, а про справжніх, тобто високопрофесійних спеціалістів. Проте, щоб стати таким фахівцем, зокрема з проблем економіки підприємства, потрібно отримати фундаментальну теоретичну підготовку та здобути належний практичний досвід. Саме таку – досить амбітну, але цілком реальну мету – і ставить перед собою та своїми студентами Університет «КРОК».

  У випускника спеціалізації «Економіка підприємства» є досить широкий вибір сфери реалізації, а отже, великі шанси обрати саме ту роботу, яка буде йому і до душі, і до снаги. Він зможе працювати на будь-якому підприємстві, у будь-якій організації чи установі, яка займається економічною діяльністю. Спеціалізація «Економіка підприємства» дає змогу не лише опанувати найновітніші теоретичні знання та оволодіти прийомами і методами ефективного ведення бізнесу, а й ознайомитися з багатьма притаманними їй «таємницями» досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах, а також забезпечення його конкурентоспроможності. Адже саме економіст розраховує собівартість продукції, складає кошторис витрат, прогнозує економічну та фінансову діяльність підприємства, виявляє нові виклики чи загрози для його успішного функціонування. Разом із тим саме він з’ясовує перспективи подальшого розвитку компанії та визначає засоби, шляхи і методи підвищення ефективності її господарської діяльності.

  Підготовку за спеціальністю здійснює кафедра, яка особливий акцент робить на залученні студентів до наукової робот. На кафедрі працює науковий гурток, робота в якому сприяє зближенню викладачів та студентів та розширенню професійних компетентностей студентів.

  В межах запропонованої кафедрою навчальної програми студентами надається можливість отримати сертифікат професійного оцінщика нерухомості. Це посилює конкурентні позиції майбутніх фахівців на ринку праці.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • теоретичні, економічні та правові засади функціонування підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності;
  • найновітніші досягнення теорії та практики управління підприємствами та організаціями як відкритими соціально-економічними утвореннями;
  • фундаментальні основи організації господарської діяльності сучасних підприємств;
  • сучасні технології розробки управлінських рішень, їх обґрунтування та впровадження у бізнес-практику;
  • принципи формування системи економічного управління на підприємстві;
  • засоби формування інвестиційного портфеля підприємства та його оптимізації;
  • принципи та механізми ресурсного забезпечення господарської діяльності підприємства, формування витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств.

  Випускники цієї спеціалізації вміють:

  • ефективно користуватися методами аналізу використання ресурсів та оцінювання результатів господарської діяльності підприємства та його підрозділів;
  • застосовувати в практичній діяльності сучасні методи управління витратами;
  • використовувати методологію і прикладний інструментарій оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів;
  • аналізувати ефективність використання персоналу, основних засобів, оборотних коштів, інвестиційних ресурсів, організації виробничої діяльності та інноваційних процесів;
  • обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські рішення з різних аспектів господарської діяльності;
  • розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків;
  • запобігати кризовим проявам, нейтралізувати ризики та загрози у виробничо-комерційній діяльності підприємства;
  • визначати напрямки та обґрунтовувати загальний механізм здійснення реструктуризації підприємств та організацій;
  • виконувати розрахунки ключових параметрів діяльності підприємства і виявляти закономірності його розвитку;
  • економічно обґрунтовувати доцільність управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру;
  • складати операційні і фінансові бюджети підприємства та оцінювати їх виконання;
  • аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти рішення щодо управління прибутком і грошовими потоками, формувати структуру капіталу.

  Програмні результати навчання за освітньою програмою:

  • вміння використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки, а також особливості функціонування економічних систем;
  • здатність розуміти, тлумачити та інтерпретувати економічні наукові тексти, законодавчі (нормативні) документи, форми звітності тощо;
  • розуміння змісту економічної політики держави, цілей та інструментів цієї політики в її застосуванні національними регуляторами;
  • навички використання базових інструментів аналізу попиту, пропозиції та ціноутворення;
  • вміння визначати, аналізувати та оцінювати основні елементи стратегії підприємства;
  • усвідомлення основних алгоритмів організації виробництва та спроможність їх застосування;
  • володіння навичками економічного планування діяльності підприємства, формування бізнес-планів економічного розвитку;
  • розуміння особливостей, переваг та ризиків інноваційної економічної діяльності, включно з економічною діяльністю у формі стартапів;
  • володіння навичками підготовки економічних аналітичних звітів за результатами виробничих практик;
  • усвідомлення змісту соціальної відповідальності економічних суб'єктів та особливостей реалізації цієї відповідальності в економічній діяльності;
  • здатність обґрунтовувати управлінські рішення на основі аналізу економічних витрат та капіталу підприємства;
  • здатність до обґрунтування управлінських рішень на основі аналізу персоналу підприємства;
  • навички використання професійної економічної аргументації у спілкування з іншими економічними суб'єктами;
  • усвідомлення основ психології економічної діяльності;

  Основні дисципліни

  Цикл загальних компетентностей: » Вступ до фаху » Здоров’я людини » Іноземна мова за професійним спрямуванням » Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.) » Інформатика та комп’ютерна техніка » Історія світової культури » Історія України та української культури » Українська мова за професійним спрямуванням » Конфліктологія і теорія переговорів » Корпоративна культура » Країнознавство » Логіка » Основи підприємництва » Практикум з особистісного зростання » Психологія ділового спілкування » Правознавство » Психологія » Тренінг загальних компетентностей » Філософія

  Цикл загально-професійних компетентностей: » Бізнес-планування » Бухгалтерський облік » Вища математика та теорія ймовірностей » Економіка домогосподарств » Економіка підприємства » Економіко-математичні методи та моделі » Економічна теорія та економічна історія » Комерційна діяльність » Макроекономіка » Маркетинг » Менеджмент » Міжнародна економіка » Мікроекономіка » Національна економіка » Організація підприємницької діяльності » Організація сімейного бізнесу » Організація стартапів » Правове забезпечення господарської діяльності » Психологія управління » Системи технологій » Стандартизація систем управління організацій » Статистика » Стратегії розвитку підприємства » Стратегічне управління » Управління забезпеченням економічної безпеки підприємства » Управління персоналом та економіка праці » Фінанси

  Цикл спеціально-професійних компетентностей: » Бізнес-аналітика » Економіка громадських організацій » Економіка малого і середнього бізнесу » Інноваційне підприємництво » Інформаційні системи і технології в бізнесі » Консалтингове підприємництво » Організація виробництва » Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності » Планування і контроль на підприємстві » Потенціал і розвиток підприємства » Проектний аналіз » Стратегія підприємства » Управління витратами » Управління капіталом і майном підприємства » Фінансове підприємництво » Ціноутворення в бізнесі

  Практика

  Студенти спеціалізації «Економіка підприємства» проходять практику в економічних відділах провідних вітчизняних приватних та державних підприємств, бізнес-асоціаціях, державних органах з регулювання підприємництва, філіях провідних міжнародних корпорацій в Україні, представництвах в Україні міжнародних бізнес-асоціацій, коопераційних структурах розвитку бізнесу.

  Працевлаштування

  Після успішного завершення навчання за спеціальністю «Економіка» та спеціалізацією «Економіка підприємства» випускники Університету «КРОК» можуть обіймати посади фахівців економічних підрозділів та служб підприємств різних форм власності, зокрема державних та комерційних фінансово-кредитних структур. Університет створює належні умови для опанування студентами іноземних мов, тому для випускників «КРОКу» відкриваються перспективи для роботи за кордоном.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

   
 • Освітня програма «Економіка» | магістр

  Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  Інтегральна компетентність

  • Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах невизначеності

  Загальні компетентності

  • Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї.
  • Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.
  • Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді.
  • Здатність вести професійну комунікацію.
  • Здатність до інноваційної діяльності.
  • Здатність розробляти проекти та управляти ними.
  • Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань і принципів академічної доброчесності.
  • Здатність проводити дослідження та презентувати результати.

  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

  • Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю.
  • Здатність до професійної комунікації у сфері економіки іноземною мовою.
  • Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань.
  • Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи й моделі для дослідження економічних та соціальних процесів.
  • Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного розвитку.
  • Здатність формулювати професійні задачі у сфері економіки, вибирати належні напрями та відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.
  • Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.
  • Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
  • Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.
  • Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

  Додатково для освітньо-професійних програм:

  • Вміння планувати та розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

  Додатково для освітньо-наукових програм:

  • Вміння планувати, проводити та презентувати наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.
  • Вміння застосовувати основи педагогіки та психології у навчально-виховному процесі у вищих навчальних закладах освіти.
  • Володіння навичками самостійного опанування новими знаннями, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки.
  • Здатність визначати та критично оцінювати ключові тренди соціально-економічного розвитку та застосовувати їх для формування нових моделей економічних систем та процесів.

  Основні дисципліни

  » Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів » Управління інвестиційно-інноваційними проектами » Макроекономічні основи національної безпеки » Поведінкова економіка в інформаційному суспільстві » Управління потенціалом підприємства » Економічне управління підприємством » Методологія та організація наукових досліджень » Міжнародне оподаткування в діяльності » Інтелектуально-креативний бізнес » Соціальний капітал » Економічна діагностика » Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства » Операційний менеджмент » Економіка нематеріальних активів » Технології активізації креативного потенціалу в підприємстві » Інноваційно-креативний розвиток підприємства » Економіка інтелектуально-інноваційної діяльності » Креативно-інноваційний менеджмент » Управління конкурентоспроможністю підприємства.

  Практика

  Здобувачі магістратури спеціальності «Економіка» проходять практику в економічних відділах провідних вітчизняних приватних та державних підприємств, бізнес-асоціаціях, державних органах з регулювання підприємництва, філіях провідних міжнародних корпорацій в Україні, представництвах в Україні міжнародних бізнес-асоціацій, коопераційних структурах розвитку бізнесу.

  Працевлаштування

  Після успішного завершення навчання в магістратурі за спеціальністю «Економіка» випускники Університету «КРОК» можуть обіймати керівні посади економічних підрозділів та служб підприємств різних форм власності, зокрема державних та комерційних фінансово-кредитних структур. Вони є потенційними керівниками підрозділів підприємств і організацій, що здійснюють економічну діяльність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістратури можуть продовжити навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok