Інша інформація:
Ткаленко Світлана Іванівна

кабінет 413

(+38 044) 456-71-91, вн. 222

Напрями наукових досліджень

 • новий міжнародний економічний порядок та економічна безпека / інвестиційного регулювання в умовах модернізації економіки / співпраці України та ЄС в контексті перспектив розвитку взаємовідносин і євроінтеграції / міжнародні стратегії економічного розвитку

Сфера наукових інтересів

 • євроінтеграція України / підтримка вітчизняного малого підприємництва Європейським Союзом / механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів / теорія, методологія, практика / кластеризація креативних індустрій Європейського Союзу

Викладає

 • митна діяльність у міжнародних торговельних відносинах / міжнародна економічна діяльність України / міжнародна інвестиційна діяльність / техніка та організація зовнішньоекномічної діяльності / економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України / керівництво написанням дипломними роботами
 
 

Ткаленко Світлана Іванівна

 • кандидат економічних наук ( 2002 р.)

Освіта

 • 2005 р. – доцент кафедри міжнародної економіки
 • 2002 р. – кандидат економічних наук спеціальність 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини»
 • 1996 р. – Київський університет ім. Т.Г.Шевченко / менеджмент у виробничій сфері

Професійна кар’єра

 • аспірантура в Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України;
 • захист дисертації в КІМО КНУ ім. Т.Г. Шевченка;
 • викладач у Фінансово-економічному інституті (м. Ірпінь);
 • економіст на Виробничому підприємстві (м. Київ);
 • доцент кафедри міжнародної економіки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»;
 • доцент кафедри європейської інтеграції ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;
 • підвищення кваліфікації у міжнародних установах.
 
 

Публікації

  Тіпанов В.В. Ключові чинники формування національних інноваційних систем / В. В. Тіпанов, С. І. Ткаленко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 213-218

  Ткаленко С.І. Теоретичні і практичні аспекти в процесі викладення фахових магістерських дисциплін на сучасному етапі розвитку освіти в Україні // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи / Збірників матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (видано за підтримки програми імені Жана Моне Еразмус+ 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: "більш широке висвітлення європейської інтеграції у викладанні та наукових дослідженнях") // К: Терен, 2 червня 2017 року - с.315-318

  Ткаленко С.І. Глобальні виклики соціальної сфери: досвід Європейського Союзу // Міжнародної науково-практичної конференції "Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки" 25-26 квітня 2017 року (е-збірник тез, програма, довідка про виступ) Режим доступу:https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_Administration_and_Marketing_Personn/kuprpers/2017%2005/17_5318.pdf С.32-34

  Ткаленко С.І. Кластерізація малого та середнього бізнесу: досвід Європейського Союзу // Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки: матеріали виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму з міжнародною участю (в онлайн форматі) (27 квітня 2017 року). - Житомир: ЖДТУ, 2017. - 392 с. (Електронне видання) // с.206-208

  Ткаленко С.І. Масштаби і глибина глобалізації економіки України //Глобальні та національні проблеми економіки - 2017 - №17. - Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського - С.99-102 (IndexCopernicus)

  Ткаленко С.І. Міжнародний ринок капіталів: перспективи розвитку // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2017 р) - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство". - 234 с. - С. 189-190

  Ткаленко С.І. Пріоритетні напрямки стійкої конкурентоспроможної національної економіки // "Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність". Зб.праць XIIІ (XXV) Всеукраїнської науково-практичної конференції - К: НТУУ КПІ - 16-17 березня 2017 р. - 134 с. (7,9 д.а.) - стор 36

  Ткаленко С.І. Соціально-економічна нерівномірність в умовах глобалізації //"Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи": матеріали IVтези Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2017 року) - К:КНЕУ,2017 - С.195-198

  Ткаленко С.І. Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. - №1 (16) - 2017. - Харків: ХНАДУ, 2016 - 172 с. (8,0 д.а.) - С.103-109

  Ткаленко С. І. Поглиблення співпраці України та ЄС в контексті перспектив розвитку взаємовідносин і євроінтеграції / С. І. Ткаленко ; Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Економіка»: зб. наук. пр. - 2013.- Вип. 2 39. - С. 257–262

  Ткаленко С. І. Необхідність створення нового міжнародного економічного порядку для інформаційної економіки / С. І. Ткаленко ; Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С. 230–235.

  Рокоча В.В. Економічний розвиток через ефект міжнародної торгівлі / В.В. Рокоча, С.І. Ткаленко // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С. 39-53

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Ткаленко Світлана Іванівна