Інша інформація:
Ткаленко Світлана Іванівна

кабінет 413

(+38 044) 456-71-91, вн. 222

Напрями наукових досліджень

 • новий міжнародний економічний порядок та економічна безпека / інвестиційного регулювання в умовах модернізації економіки / співпраці України та ЄС в контексті перспектив розвитку взаємовідносин і євроінтеграції / міжнародні стратегії економічного розвитку

Сфера наукових інтересів

 • євроінтеграція України / підтримка вітчизняного малого підприємництва Європейським Союзом / механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів / теорія, методологія, практика / кластеризація креативних індустрій Європейського Союзу

Викладає

 • митна діяльність у міжнародних торговельних відносинах / міжнародна економічна діяльність України / міжнародна інвестиційна діяльність / техніка та організація зовнішньоекномічної діяльності / економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України / керівництво написанням дипломними роботами
 
 

Ткаленко Світлана Іванівна

 • доктор економічних наук (2019 р.)

Освіта

 • 2019 р. – доктор економічних наук спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
 • 2005 р. – доцент кафедри міжнародної економіки
 • 2002 р. – кандидат економічних наук спеціальність 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини»
 • 1996 р. – Київський університет ім. Т.Г.Шевченко / менеджмент у виробничій сфері

Професійна кар'єра

 • професор кафедри європейської економіки і бізнесу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • аспірантура в Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України;
 • захист дисертації в КІМО КНУ ім. Т.Г. Шевченка;
 • викладач у Фінансово-економічному інституті (м. Ірпінь);
 • економіст на Виробничому підприємстві (м. Київ);
 • доцент кафедри міжнародної економіки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»;
 • доцент кафедри європейської інтеграції ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;
 • підвищення кваліфікації у міжнародних установах.
 
 

Публікації

  Digitization of Investment-Innovation Development of Ukrainian Economy: Empirical Analysis / S. Tkalenko, N. Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // Comprehensible Science - ICCS 2020. - 2021. - № 1. - Pp. 43-60. - DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-66093-2_5

  Tkalenko S. Macroeconomic factors influencing the development of Ukraine's foreign trade / S. Tkalenko, T. Melnyk, L. Kudyrko // Baltic Journal of Economic Studies. - 2020. - V. 6. - No. 3. - P. 143-156. - DOI https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-143-155

  Tkalenko S. Model of investment security of the national economy in the conditions of digitalization: case of Ukraine / S. Tkalenko // MIND Journal. - 2020. - № 9.

  Tkalenko S. The influence of FDI on sustainable economic development of Ukraine in terms of global digitalization / S. Tkalenko, N. Sukurova // Journal of Digital Science. - 2020. - V. 2. - Iss. 1. - P. 40-54. - DOI DOI: 10.33847/2686-8296.2.1_4)

  Tkalenko S. Determinants of the Foreign Direct Investments in Terms of Digital Transformation of the Ukrainian Economy / S. Tkalenko, N. Sukurova, A. Honcharova // Digital Science 2019. DSIC 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing / eds. T. Antipova, A. Rocha. - Springer, Cham, 2019. - V. 1114. - P. 148-164.

  Ткаленко С.І. Правова характеристика поняття "економічний суверенітет" у контексті забезпечення економічної безпеки України / С. І. Ткаленко // Формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності в контексті забезпечення економічної безпеки України: монографія/Д. Г. Мулявка, А. М. Лисеюк, Л. А. Гарбовський та ін . - Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. - С. 25-40

  Tokar V. Economic security of Ukraine within threats resulting from Russian Federation policy / V. Tokar, S. Tkalenko // Security and Russian Threats: monography / ed. M. Banasik, P. Gawliczek, N. Rogozinska. - Kielcach: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2019. - P. 141-151

  Ткаленко С.І. Оцінка ефекту впливу макроекономічних факторів на залучення європейських інвестицій в Україну / С. І. Ткаленко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2019. - № 1(69). - С. 219-227

  Токар В.В. Інвестиційна безпека в умовах фінансової глобалізації / В. В. Токар, С. І. Ткаленко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 1(53). - С. 197-205

  Тіпанов В.В. Міжнародна контрактна справа: навчальний посібник / В. В. Тіпанов, С. І. Ткаленко, Ю. М. Солодковський. - Київ: КНЕУ. - 2019. - 237 c.

  Сіка Е. Модель інвестиційної безпеки економіки України в євроінтеграційному векторі розвитку / Е. Сіка, С. Ткаленко, Р. Любачівська // Міжнародна економічна політика. - 2019. - № 2(31). - С. 101-119.

  Тіпанов В.В. Ключові чинники формування національних інноваційних систем / В. В. Тіпанов, С. І. Ткаленко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 4(56). - С. 213-218

  Ткаленко С.І. Стратегія інвестиційної безпеки національної економіки в умовах євроінтеграційного вектору розвитку / С. І. Ткаленко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2019. - № 2. - С. 62-68

  Дерій Ж.В. Модель інвестиційної безпеки України в умовах євроінтеграції / Ж. В. Дерій, С. І. Ткаленко. // Фінансові дослідження. - 2018. - № 2

  Ткаленко С.І. Біоекономіка як пріоритетний напрям сталого розвитку / С. І. Ткаленко // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 48-54.

  Ткаленко С.І. Інвестиційна безпека: теорія, методологія, практика: монографія / С. І. Ткаленко; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2018. - 285 с

  Ткаленко С.І. Глобальні виклики соціальної сфери: досвід Європейського Союзу // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 квітня 2017 року).- К.: КНЕУ, 2017.- С.32-34

  Ткаленко С.І. Теоретичні і практичні аспекти в процесі викладення фахових магістерських дисциплін на сучасному етапі розвитку освіти в Україні // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи: збірників матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (2 червня 2017 року).- К: Терен,2017.-С.315-318

  Ткаленко С.І. Кластерізація малого та середнього бізнесу: досвід Європейського Союзу // Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки: матеріали виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму з міжнародною участю (в онлайн форматі) (27 квітня 2017 року). - Житомир: ЖДТУ, 2017. - С.206-208

  Ткаленко С.І. Масштаби і глибина глобалізації економіки України / С.І. Ткаленко//Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - №17. - С.99-102

  Ткаленко С.І. Міжнародний ринок капіталів: перспективи розвитку // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2017 р) - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство". - С. 189-190

  Ткаленко С.І. Пріоритетні напрямки стійкої конкурентоспроможної національної економіки //Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: зб.праць XIIІ (XXV) Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 березня 2017 р.). - К: НТУУ КПІ, 2017. - С. 36

  Ткаленко С.І. Соціально-економічна нерівномірність в умовах глобалізації //Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2017 року) - К:КНЕУ,2017 - С.195-198

  Ткаленко С.І. Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - №1 (16) - 2017. - С.103-109

  Ткаленко С.І. Інвестиційно-інноваційна модернізація економіки України на сучасному етапі / С. І. Ткаленко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 2(1). - С. 16-21

  Мікула Н.А. Єврорегіональне співробітництво України та ЄС / Н.А. Мікула, С.І.Ткаленко // Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс]: підручник / за ред. В. І. Чужикова. К.: КНЕУ, 2016. - С. 402-412.

  Gluschenko S. Threats and benefits of exchange rate regimes for Ukrainein terms of European integration/ Svitlana Gluschenko,Svitlana Tkalenko // Baltic Journal of Economic Studies.- 2016.- Vol.2, No.2 .- P.32-40

  Ткаленко С.І. Кластеризація креативних індустрій Європейського Союзу / С. І. Ткаленко, Ю. О. Жулід-Христосенко // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 4. - С. 86-92

  Ткаленко С.І. Особливості формування біотехнологічних кластерів ЄС: досвід для України / С. І. Ткаленко, Р. З. Любачівська // Проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С. 37-42.

  Ткаленко С.І. Єврорегіональне співробітництво України та ЄС / С. І. Ткаленко // Стратегія розвитку України. - 2015. - № 1. - С. 148-152

  Ткаленко С.І. Європейська регіональна політика: основні засади регулювання / С. І. Ткаленко, В. В. Пархоменко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2015. - № 2. - С. 46-52

  Ткаленко С.І. Вплив інтеграційних процесів ЄС на стратегічний розвиток України в умовах глобалізації / С. І. Ткаленко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2015. - Вип. 2(1). - С. 193-199

  Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції: навч. посіб. / [В. Чужиков, В. Токар, О. Федірко, О. Лук'яненко, С. Ткаленко [та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Чужикова В. І. ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 231 с.

  Ткаленко С.І. Європейський проектний менеджмент. Практикум: навч. посіб. / С. І. Ткаленко; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 192 с.

  Ткаленко С.І. Європейський проектний менеджмент: навч. посіб. / С. І. Ткаленко, Л. П. Петрашко. - Київ : КНЕУ, 2014. - 412 с.

  Ткаленко С.І. Соціальне інвестування в контексті корпоративної соціальної відповідальності: український акцент / С. І. Ткаленко // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2014. - Вип. 9. - С. 254-257

  Ткаленко С.І. Вплив ТНК на економічну безпеку і суверенітет України / С. І. Ткаленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 5(1). - С. 223-226

  Ткаленко С.І. Економічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки України/ С.І. Ткаленко // Стратегія економічного розвитку України. - 2014.- С.47-52

  Ткаленко С.І. Соціально-економічна складова стратегічного розвитку бізнесу в умовах інформаційної економіки/ С. І. Ткаленко //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2014. - № 10. - С. 21-25

  Ткаленко С.І. Поглиблення співпраці України та ЄС в контексті перспектив розвитку взаємовідносин і євроінтеграції / С. І. Ткаленко // Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Економіка»: зб. наук. пр. - 2013.- Вип. 2(39). - С. 257–262

  Ткаленко С. Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів / С. Ткаленко // Міжнародна економічна політика. - 2013. - Вип. 1. - С. 101-122.

  Ткаленко С.І. Необхідність створення нового міжнародного економічного порядку для інформаційної економіки / С. І. Ткаленко // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С. 230–235.

  Tkalenko S. Social investment in business as a basis of modernization of economy of the countries in the conditions of globalization/ S. Tkalenko //Economics and Culture.- 2012. -Vol. 5.- Р. 89-101.

  Tkalenko S. Modernization of the investment sector under the conditions of globalization and uneven development in the world/ S.Tkalenko // Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy: Modernizacja dla spojnosci spoleczno-ekonomicznej w czasach kryzysu/ Redakcja naukowa: Prof. zw. dr hab. Michal Gabriel Wozniak. Rzeszow Poland, 2012.- № 25.- P. 40-50.

  Ткаленко С.І. Імперативи глобальних інтеграційних процесів та їх вплив на стратегії регіонального бізнесу / С. І. Ткаленко // Стратегія розвитку України. - 2012. - № 1. - С. 264-268.

  Ткаленко С.І. Парадигма інвестиційного регулювання в умовах модернізації економіки України / С.І. Ткаленко //Формування ринкової економіки. Спец. випуск: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: у 2 ч. -2012.-Ч. 1.- С. 560-671.

  Ткаленко С.І. Інвестиційна стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Ткаленко С. І. // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право .- 2011. – № 2. – С. 207–212.

  Ткаленко С.І. Глобалізація і відкрита економіка України: європейський інтеграційний вектор / С. І. Ткаленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 3/4. - С. 43-49

  Ткаленко С.І. Інвестиційна складова стратегічного розвитку України в контексті забезпечення національнї безпеки / С. І. Ткаленко // Стратегія розвитку України. - 2011. - Т. 2. - № 4. - С. 246-250.

  Ткаленко С.І. Інвестиційна політика України в контексті забезпечення економічної безпеки / С. І. Ткаленко // Сборник научных трудов SWorld. - 2011. - Т. 16. - № 3. - С. 38-41

  Ткаленко С.І. Вплив глобалізації на розвиток світового ринку прямих іноземних інвестицій: місце України/ С.І. Ткаленко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. - 2011. Спец. вип. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: у 2 ч.- Ч. 2.- С. 478-487.

  Ткаленко С.І. Стратегічний розвиток України в контексті європейського вибору/ С.І. Ткаленко // Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. - 2011.- С. 239-245.

  Ткаленко С.І. Європейський інтеграційний вектор України в системі національної економічної безпеки / С.І. Ткаленко // Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / Д.Г. Лук’яненко [та інш]; за заг. ред. Д.Г. Лук’яненко та А.М. Поручника.- К.:КНЕУ, 2011.- С.400-415

  Науково-інноваційні детермінанти викладання «Європейської інтеграції» / В. І. Чужиков, О. А. Федірко, С. І. Ткаленко [та ін.] // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. (12 квіт. 2011 р.) : у 2 т. – Київ : КНЕУ, 2011. – Т. 1. – С. 280–287.

  Tkalenko S.I. A social model of Ukraine is in the conditions of the European strategic orientation and development: social investing / S. I. Tkalenko. - Київ: КНЕУ, 2011. - С. 252-254

  Ткаленко С.І. Вплив державного боргу на економічну безпеку України / С. І. Ткаленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2010. - № 29. - С. 178-181

  Ткаленко С.И. Неравномерность развития мирового хозяйства как вызов экономической безопасности / С.И. Ткаленко //Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию: кол. монография: в 2-х тт. / под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского, В.А. Плотникова. -СПб.: Астерион, 2010.- Т.2. - С.116-123

  Ткаленко С.І. Зовнішньоторговельна безпека як складова національної економічної безпеки України/ С. І. Ткаленко //Зовнішня торгівля: право та економіка.- 2010. - № 2. - С. 34-38

  Ткаленко С.І. Економічна безпека в контексті розвитку держави і суспільства / С. І. Ткаленко // Системи обробки інформації. - 2010. - № 3. - С. 164-165

  Ткаленко С.І. Інвестиційна безпека в умовах глобалізації фінансових потоків / С. І. Ткаленко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2010. - № 1. - С. 282-291

  Ткаленко С.І. Новий міжнародний економічний порядок та економічна безпека / С. І. Ткаленко // Вісник ТНЕУ. - 2010. - № 4. - С. 122-128.

  Ткаленко С.І. Тенденції світового ринку прямих іноземних інвестицій та їх вплив на інвестиційну безпеку України / С. І. Ткаленко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту.- 2010.- №1. - С. 57-62

  Ткаленко С.І. Основні засади, специфіка та мотиваційна складова в процесі викладання дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» / С. І. Ткаленко // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. (2 лют. 2010 р.) : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 1. – С. 319–321.

  Ткаленко С.І. Фінансова безпека України в умовах інформаційної економіки/ С. І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2009. - Вип. 20 т.2. - С. 250-259

  Ткаленко С.І. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобалізації: злиття та поглинання / С. І. Ткаленко // МАҐІСТЕРІУМ. Економічні студії. - 2009. - Т. 35. - С. 44-46.

  Ткаленко С.І. Взаємодія банківського сектору України зі світовим фінансовим ринком/ С. І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 154-160

  Ткаленко С.І. Особливості розвитку франчайзингових мереж в умовах глобалізації/ С. І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2007. - Вип. 16. - С. 187-193

  Ткаленко С.І. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник/ С.І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 115 с

  Ткаленко С.І. Міжнародні економічні відносини: навчально-методичний комплекс дисципліни/ С. І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 46 с

  Ткаленко С.І. Практикум з міжнародної інвестиційної діяльності: навчально-методичний комплекс дисципліни/ С. І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 22 с

  Рокоча В.В. Економічний розвиток через ефект міжнародної торгівлі / В.В. Рокоча, С.І. Ткаленко // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С. 39-53

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

  Ткаленко С.І. Міжнародна комерційна справа: навчальний посібник/ С.І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 73 с

  Ткаленко С.І. Методичні рекомендації до проходження практики для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності "Міжнародна економіка"/ С.І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 44 с

  Ткаленко С.І. Міжнародна комерційна справа (для іноземних студентів): навчальний посібник для самостійної роботи студентів/ С.І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 73 с

  Ткаленко С.І. Методичні рекомендації до проходження практики для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності "Міжнародна економіка" (для іноземних студентів)/ С. І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 44 с

  Ткаленко С.І. Тенденції міжнародної міграції капіталу в умовах глобалізаційного розвитку світової економіки/ С.І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2005. - Вип. 14. - С.184-191

  Ткаленко С.І. Світові інтеграційні процеси та їх вплив на товарні ринки / С. І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2005. - Вип. 13. - С. 129-137

  Ткаленко С.І. Системи технологій: навчально-методичний посібник/ С.І. Ткаленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 43 с

  Ткаленко С.І. Перспективи міжнародної інвестиційної діяльності банківських структур в транзитивних економіках / С. І. Ткаленко //Вчені записки/ Інститут економіки та права "КРОК".Серія "Економіка". - 2003. - Вип. 8. - С. 185-196

  Ткаленко С.І. Митна справа: навчально-методичний комплекс дисципліни/ С.І. Ткаленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 34 с

  Ткаленко С.І. Глобалізація і тенденції ділової поведінки банків на світових фінансових ринках/ С.І. Ткаленко //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001. - Вип. 5. - С. 262-270

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Ткаленко Світлана Іванівна