Інша інформація:
Сокол Тетяна Георгіївна

кабінет 507

(+38 044) 455-56-66, вн. 124

Сфера наукових інтересів

 • професійна підготовка кадрів для сфери туризму

Викладає

 • основи туризмознавства / організація туристичних подорожей / організація екскурсійної діяльності / організація готельного господарства / туроперейтинг
 
 

Сокол Тетяна Георгіївна

 • кандидат педагогічних наук (2012 р.)
 • доцент (2016 р.)

Освіта

 • Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка / Російська мова і література», філолог, викладач російської мови та літератури / спеціаліст з болгарської мови та літератури (1972 р.)

Нагороди

 • Почесний працівник туризму (2006 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2014 – Академія праці, соціальних відносин і туризму, завідувач кафедри спеціальних туристичних дисциплін
 • з 2013 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри туризму
 • з 1994 р. – Інститут туризму ФПУ, завідувач кафедри спеціальних туристичних дисциплін
 • з 1993 р. – головний спеціаліст Держкомтуризму України
 • 1980 р. – Київський технікум готельного господарства, викладач вищої категорії, голова циклової комісії готельного господарства
 • з 1972 р. – БММТ Супутник, гід-перекладач

Професійна діяльність

 • Член Вченої ради АПСВТ
 • Член наукової ради по туризму Мінекономрозвитку України
 • Віце-президент Асоціації професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристично-екскурсійної сфери України
 
 

Публікації

  Сокол Т.Г. Условия и перспективы развития медицинского туризма в Украине / Т. Г. Сокол, Н. П. Турло, Е. И. Михо // Topical issues of the development of modern science : Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference (8-10 April 2020). - Sofia, Bulgaria, 2020. - С. 471-479

  Сокол Т.Г. До питання регіонального туристичного брендування в Україні / Т. Г. Сокол, Г. П. Щука // Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20 лютого 2020 року, м. Львів), 2020. - С. 61-64

  Смоян Е.А. Краєзнавчі екскурсії як важлива складова популяризації внутрішнього туризму / Е.А. Смоян, Т.Г. Сокол // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 715-717

  Сокол Т.Г. Професійна підготовка туристичних гідів в Україні в світлі європейських вимог / Т. Г. Сокол // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. - 2019. - № 2. - С. 157-163

  Сокол Т.Г. Сучасні виклики в туризмі та туристичній освіті / Т. Г. Сокол // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]. - Київ: АПСВТ, 2019. - С. 60-62

  Сокол Т.Г. Вплив економічного стану країн на розвиток готельного господарства / Т. Г. Сокол // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]. - Київ: АПСВТ, 2019. - С. 129-130

  Сокол Т.Г. Екскурсійна діяльність: пошуки сучасної тематики. Екскурсія "Ностальгія за радянським Києвом" / Є.О.Кудряшов, М.Д. Лєсіна, Т.Г. Сокол // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.756-758

  Сокол Т.Г. Сучасний стан розвитку екскурсійної справи в Україні / М.М. Семенюк, Т.Г. Сокол // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.769-771

  Сокол Т.Г. Готельний брендинг як ефективна частина комплексу маркетингових комунікацій сучасного готелю / Т.Г. Сокол, А.С. Тищенко / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: глобальні та національні виміри" (5-6 квітня 2017 р.) - К.: Академія праці соціальних відносин і туризму, 2017. - С. 75 - 78.

  Сокол Т.Г. До питання розробки туристичного тезаурусу / Т.Г. Сокол // Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 року). - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - С. 202.

  Сокол Т.Г. Сучасний стан готельного господарства України - проблеми та тенденції розвитку / Т.Г. Сокол // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 426-427.

  Сокол Т.Г. Зміна парадигми професійної підготовки фахівців туристичної сфери України в умовах трансформацій ринку праці в сучасному туризмі / Т.Г. Сокол / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри" (5-6 квітня 2017 р.) - К.: Академія праці соціальних відносин і туризму, 2017. - С. 312 - 314.

  Сокол Т.Г. До питання про фахову підготовку екскурсійно-анімаційних кадрів в туризмі / Т.Г. Сокол / Наукові праці Національного університету харчових технологій. - Том 23. - №2. - К.: НУХТ, 2017 - С. 51 - 56.

  Сокол Т.Г. Курортна справа і медичний туризм: навчальний посібник / І.В.Власенко, Г.В.Іващенко, Т.Г.Сокол. - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - 376 с.

  Сокол Т.Г. Інноваційні способи і форми екскурсійної діяльності на ринку туристичних послуг України/ Т.Г. Сокол, І.І. Плиска // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 47. - С. 165-170

  Сокол Т. Г. Державне регулювання туристичного ринку як важливий фактор стимулювання розвитку сфери туризму. / Т.Г.Сокол // збірник тез Міжнародної наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів (13-14 квітня 2016). Том 2 (Секції 2 - 4). - С. 102 - 104

  Сокол Т. Г. Визначення фахових компетентностей професійної підготовки фахівців туристичного супроводу з урахуванням вимог сучасного інформаційного суспільства / Т.Г.Сокол // "ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016", Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016, 11-14 жовтня, 2016: збірник наук. праць. - Вінниця: ВНТУ, 2016 - С. 117 - 118.

  Сокол Т.Г. До основ економічної безпеки туристичного підприємства / Т.Г.Сокол, Ю.З.Драчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України" (24 вересня 2015 р.) - К.: НУХТ, 2015 р. - С.241-243.

  Сокол Т.Г. Принципи та критерії добору та структурування змісту підручника / Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки. Випуск СХХУІІ (127) - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. - С. 158-165.

  Сокол Т.Г. Проблеми професійної підготовки кадрів екскурсоводів і гідів-перекладачів для сфери туризму України / Географія та туризм. Випуск 34. - К.: Вид-во КНУ ім. Шевченка, 2015. - С.42-48.

  Сокол Т.Г. Становлення і зміст професійної підготовки кадрів для сфери туризму в Польщі / Т.Г.Сокол // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІ (62) : Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"- К.: Гнозис, 2015. - С. 250 - 259.

  Сокол Т.Г. Зміст спеціальних туристичних дисциплін професійної підготовки менеджерів туризму у навчальних програмах ВНЗ України / Т.Г.Сокол // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: матер. УІІІ міжнар. науково-практич. конф. / За ред. Саух І.В. - Житомир: КІБІТ, 2014. - С. 147-148.

  Сокол Т.Г. Використання комп'ютерних мультимедійних технологій у підготовці фахівців туристичної сфери / Т.Г. Сокол// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку туризму": Збірник тез доповідей (І частина). - Миколаїв: ВП "МФ КНУКІМ", 2014. - С.24 - 26.

  Сокол Т.Г. До питання сутності поняття "туристичної індустрії" як частини туристичної сфери / Т.Г. Сокол // Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку: матер. міжнар. науково-практич. конференції, м.Київ, 23-24 жовтня 2014 р. - Київ, КНТЕУ [Електронний ресурс].

  Сокол Т.Г. Тенденції розвитку вищої освіти та їх втілення у професійній підготовці менеджерів туризму / Т.Г. Сокол // Людський капітал в умовах трансформації українського суспільства: збірник тез Міжнародної наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів, Київ: Вид-во АПСВТ. - 2014. - С. 22 - 23.

  Сокол Т.Г. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.050201 "Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент організацій" (менеджмент туристичної індустрії) / О.Ю. Гринюк, Т.Г. Сокол. - К.: Інститут туризму ФПУ, 2013. - 23 с.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Сокол Тетяна Георгіївна