Ромашко Ольга Миколаївна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Ромашко Ольга Миколаївна

кабінет 503

(+38 044) 455-56-90, вн. 121

Викладає

 • управлінський облік / фінансовий облік / організація обліку / облік у банках / бухгалтерський облік
 
 

Ромашко Ольга Миколаївна

 • кандидат економічних наук

Освіта

 • Національна академія управління / Правознавство / юрист (з відзнакою) (2007 р.)
 • Київський торговельно-економічний інститут / Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності / економіст (1987 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2014 р. – Київський національний торговельно-економічний університет, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку
 • з 2002 р. – Університет «КРОК», старший викладач, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту (з 2014 р. – за сумісництвом)
 • 2000–2002 рр. – Національна академія управління, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
 • 2000 р. – ТОВ «АКМЕбуд», заступник генерального директора з фінансово-економічних питань
 • 1996–1999 рр. – АТЗТ «ВФК «ЮЖЕНЕКС», головний бухгалтер
 • 1994–1996 рр. – спільне українсько-американське підприємство «АКМЕ», заступник головного бухгалтера, заступник генерального директора з фінансів і інвестицій
 • 1991–1994 рр. – іноземне підприємство «Мінолта-Трейдинг-Україна», бухгалтер, керівник облікової групи, заступник головного бухгалтера
 • 1981–1991 рр. – Московський райгастрономторг м.Києва, бухгалтер, старший економіст, начальник фінансово-розрахункового відділу, заступник головного бухгалтера
 • 1978–1981 рр. – Головне управління торгівлі м. Києва

Професійна діяльність

 • Член Ради незалежних бухгалтерів і аудиторів
 
 

Публікації

  Брадул О.М. Організація та методичні прийоми державного фінансового аудиту в умовах невизначеності та ризику / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк, О.М. Ромашко // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 381-436

  Козак Т. Оцінка запасів: національний та міжнародний досвід / Т. Козак, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/833

  Козак Т. Оцінка запасів та їх класифікація / Т. Козак, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/838

  Попова О.В. МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами": нові підходи до визнання доходів / О. В. Попова, О. М. Ромашко // Trends in the development of modern scientific thought: Abstracts of X International Scientific and Practical Conference (Vancouver, Canada. November 23-26, 2020). - С. 144-148. - DOI 10.46299/ISG.2020.II.X.

  Sokol K. Effects of corporate income tax changes on economic growth in Ukraine / K.Sokol, O. Romashko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 150-152

  Грицук О.В. Сучасні стратегії інноваційного розвитку підприємства // О.В. Грицук, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 211-213

  Лебедєва М.І. Аспекти відображення доходів діяльності підприємства в обліковій політиці за міжнародними стандартами / М.І. Лебедєва, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 18-20

  Sopko V. The valuation of business in the terms of European integration / V. Sopko, O. Fomina, O. Romashko //Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки.- 2019. - № 3. - С. 116-127

  Сидоренко В.В. Аспекти обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками / В.В. Сидоренко, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 341-344

  Ромашко О.М. Особливості організації обліку грошових коштів / О. М. Ромашко // Вісник Одеського національного університет. Економіка. - 2019. - №Том 23, Випуск 7(72). - С. 179-182

  Ромашко О.М. Обліковий аспект витрат на соціальний захист персоналу у контексті дотримання принципів соціальної відповідальності / О. М. Ромашко, В. В. Сопко, Н. В. Овсюк // Бізнес-навігатор/Міжн.ун-т бізнесу і права. - 2019. - № 5(54). - С. 25-32

  Current aspects of the cryptocurrency recognition in Ukraine / Olena Fomina, Olena Moshkovskya, Olena Avgustova, Olha Romashko, Darya Golovina// Banks and Bank Systems. - 2019. - № 14 (2). - P. 203-213

  Sopko V. Transfer pricing global context / Valeriia Sopko, Olha Romashko, Alla Shapovalova // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство . - 2019. - № 25. - С. 133-137.

  Сопко В.В. Визнання та оцінка витрат за міжнародними стандартами / В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Обліково-аналітичне абезпечення системи менеджменту підприємства: Матеріали IY Міжнародної науково-практичної конференції ( 24-26.10.2019 р.).- Львів: НУ "Львівська політехніка",2019

  Ромашко О.М. Accounting component of improvement of interprise competetiveness / О. М. Ромашко, О. В. Фоміна, О. О. Августова // Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (КНТЕУ, 10-11.10.2019).-К.: КНТЕУ, 2019

  Ромашко О. М. Облікова політика підприємства як елемент системи обліку / О. М. Ромашко, О. М. Комендант // Business Management, Economics and Social Sciences: Collection of scientific articles (25.10.2019).- Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. - С. 139-143.

  Managing the financial state of oil & gas sector enterprises / O. Kryukova, T. Ye. Kalyna, N. M. Burdeina, O. M. Romashko // Financial and credit activity - problems of the theory and practice. - 2019. - № 28 (1). - С. 158-170

  Сопко В.В. Роль етики у формуванні компетентностей бухгалтера / В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Modern approaches to the introduction of science into practice: Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. - San Francisco, USA, 2020. -P. 191-193

  Ромашко О.М. Особливості оцінки запасів: національні та міжнародні підходи / О.М. Ромашко //Інноваційний потенціал соціально-економічних систем: виклики глобального світу: матеріали II Міжнародної наукової конференції (28 грудня 2018 р., м. Лісабон, Португалія).- Лісабон, 2018.-124-127

  Ромашко О.М. Особливості організації обліку грошових коштів/ Білик В.А., Ромашко О.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 37-39

  Ромашко О.М. Облікові аспекти іноземних інвестицій в Україні / Гульченко М.С., Ромашко О.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 109-111

  Ромашко О.М. Економічна сутність поняття "товар": історичний аспект/ Дащенко О.А., Ромашко О.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 124 -127

  Ромашко О.М. Фінансовий контроль податку на додану вартість /Ламазян А.О., Ромашко О.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.201-203

  Ромашко О.М. Облік фінансових інструментів за МСФЗ / О.М. Ромашко // "Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства": матеріали міжн.наук.конф. (23 червня 2017 р.) /Університет Лейпцигу. - Лейпциг, Німеччина, 2017. - С. 122-125

  Ромашко О.М. Роль управлінського обліку у протидії кризовим явищам / О.М. Ромашко // Сратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 лист. 2017 р.) / Львівський торг.-ек.ун. - Львів, 2017. - С. 269-270

  Ромашко О.М. Звіт про рух грошових коштів як компонент фінансової стійкості / О.М. Ромашко, Н.П. Дудка // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 47. - С.110-115

  Ромашко О.М. Роль місцевих податків у системі оподаткування України/ О.М. Ромашко //Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського Союзу та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління: матеріали науково-педагогічного стажування (30 червня 2017 р.) /BALTIK RESEARCH INSTITUTE OF TRANSFORMATION ON ECONOMIC AREA. - Рига, 2017. - С. 122-125

  Закревська О.Ю. Аналітичні процедури при проведенні контролю поточної дебіторської заборгованості / О.Ю. Закревська, О.М. Ромашко // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Тернопіль, 30 червня 2017 р.) - Тернопіль : Крок, 2017. - С. 257-260.

  Ромашко О.М. Облікова інформація в управлінні підприємством //Economics and finance(Plovdiv, Bulgaria) .-2017.-№7

  Ромашко О.М. Переваги та недоліки оцінювання вибуття запасів для виробничих підприємств/ О. М. Ромашко, А. В. Йотка //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 45. - С. 71-80

  Romashko Olga. Classification of Socially-Oriented Business Entities Costs / Kostiantyn Galak & Olga Romashko // Global Journal of Management and Business Research: D Accounting and Auditing. 2017.- Volume 17.- Issue 1 Version 1.0. - Pp. 48-50.

  Ромашко О.М. Організація обліку підприємств малого бізнесу за міжнародними стандартами фінансової звітності / О.М. Ромашко// "Економічні підсумки 2016 р : досягнення, тенденції та перспективи": матеріали наук.-практ. конф. (18-19 лист. 2016 р.) /Одеський нац..ун.ім.І.І.Мечникова. - Одеса, 2016. - С. 168-170

  Ромашко О.М. Облік витрат за міжнародними стандартами / О. М. Ромашко, В. В. Сопко //Economics and finance.- 2016.-№2.-С.49-52

  Ромашко О.М. Застосування програми електронної звітності "M.e.doc" / О.М. Ромашко, О.Ю.Закревська // Smart-освіта:ресурси та перспективи": матеріали наук.-практ. конф. (23-24 лист. 2016 р.) /КНТЕУ. - Київ, 2016. - С. 209-211

  Шаповалова А.П. Організація обліку та оподаткування неприбуткових організацій / А. П. Шаповалова, В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Збірник статей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Глобалізаційні виклики розвитку національних економік".- Київ: КНТЕУ, 2016

  Ромашко О.М. Стан та проблеми обліку розрахунків з оплати праці/ О. М. Ромашко, Л. С. Зданович //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2016. - Вип. 44. - С. 53-61

  Ромашко О.М. Облік витрат за міжнародними стандартами фінансової звітності/О.М. Ромашко, В.В. Сопко // Economics and finance.- 2016.- С.49-52.

  Ромашко О.М. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування / О. М. Ромашко // Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- Клайпеда, 2016

  Сопко В. В. Облік дебіторської заборгованості за міжнародними стандартами:побудова та відмінності / В. В. Сопко, О. Ю. Закревська, О. М. Ромашко ; Журнал " Economics and finance ".- Канада, 2015

  Ромашко О.М. Сутність і класифікація центрів відповідальності / О.М. Ромашко // Розвиток національної економіки: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 квіт. 2015 р.) / ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - С. 318

  Ромашко О.М. Основні методичні підходи до визнання доходів і витрат підприємства / О.М. Ромашко // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 берез. 2015 р.) / Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - С. 212-214

  Sopko V. Accounting receivables international standarts: construction and differences / V. Sopko, O. Zakrevska, O. Romashko // Publishing house «BREEZE».- Montreal, Canada, 2015. - С. 292-296

  Ромашко О.М. Основні аспекти організації обліку витрат і доходів / О. М. Ромашко, В. В. Сопко // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles.-2015.-С.243-247

  Ромашко О.М. Особливості оподаткування роздрібного продажу підакцизних товарів/ О. М. Ромашко, А. П. Шаповалова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2015. - Вип. 42. - С. 75-82

  Ромашко О.М. Сутність витрат як об'єкта обліку // Зб. наук. ст. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Економіка і управління: проблеми науки і практики", м. Нюрберг, Німеччина, 19 грудня 2014 р.

  Ромашко О.М. Особливості управлінського обліку витрат підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2014. - Вип. 36.

  Ромашко О.М. Економічна сутність доходів і витрат в системі обліково-аналітичних категорій / О.М. Ромашко // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 лип. 2014 р.) / Львів. екон. фундація. - Л., 2014. - С. 99-101

  Ромашко О.М. Фінансово-економічна стійкість / О.М. Ромашко // Конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації: матеріали 1 міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (7-19 квіт. 2014 р.) / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2014. - С. 96-99

  Ромашко О.М. Значення облікової інформації про витрати для забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (28-30 берез. 2014 р.) / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2014. - С. 215-217

  Ромашко О.М. Сутність собівартості як економічної категорії в системі економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і фінанси: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Економіка і управління: виклики та перспективи], (м. Діпропетровськ, 27 черв. 2014 р.). - Дніпропетровськ, 2014. - С. 83-85

  Ромашко О.М. Ефективні методи оцінки в управлінні витратами для забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і фінанси: міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Економіка і управління: виклики та перспективи], (м. Дніпропетровськ, 13-14 лют. 2014 р.). - Дніпропетровськ, 2014. - С. 228-230

  Ромашко О.М. Обліково-аналітичне забезпечення витрат підприємства як чинник забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки - 2013-2014: матеріали Сьомої міжнар. наук.-практ. конф. (24 січня 2014 р.) / ВНЗ "Нац. акад. управління". - К., 2014. - С. 87-90

  Ромашко О.М. Аспекти процесу переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 91-97

  Ромашко О.М. Ocena i ewidencja wydatk?w w rozliczeniach podatkowych jak czynnik bezpieczenstwa ekonomicznego przedsiebiorstwa, Problemy Wsp?lczesnej Inzynierii Informatyka, Університет "Політехніка Любельська", Польща, 2013.

  Ромашко О.М. Облік і визнання витрат як важливі складові економічної безпеки підприємства/ О.М. Ромашко // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали наук.-практ. конф. молодих учених (6 груд. 2013 р.) / ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2013. - С. 161-164

  Ромашко О.М. Нормативно-правові засади забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і управління: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (12-13 верес. 2013 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 197-199

  Ромашко О.М. Витрати в системі економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (14-15 черв. 2013 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 196-198

  Ромашко О. М. Роль внутрішнього аудиту у забезпеченні економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // 20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квіт. 2013 р.) / Таврій. нац. ун-т імені В.І. Вернадського. - Сімферополь, 2013. - С. 149-151

  Ромашко О.М. Проблеми оцінки та обліку витрат за міжнародними стандартами звітності / О.М. Ромашко // Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18-19 квіт. 2013 р.) / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2013. - С. 167-169

  Ромашко О.М. Ідентифікація та оцінка ризиків діяльності суб'єктів господарювання як одне із завдань внутрішнього аудиту/ О.М. Ромашко // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія: у 2 т. Т.2/ за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: Герда, 2013.

  Ромашко О.М. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в системі економічної безпеки підприємства // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2013. - Вип. 33.-С.205-212

  Ромашко О.М. Організація оцінки і обліку доходів та витрат в системі економічної безпеки підприємства/ О.М. Ромашко, В.В. Сопко // Фінанси, облік і аудит. - 2013. - № 21

  Ромашко О.М. Оцінка та облік витрат за міжнародними стандартами звітності/ О.М. Ромашкко // Культура народов Причерноморья. - 2013. - Вип. 256.

  Ромашко О.М. Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку та фактор забезпечення економічної безпеки підприємства/ О.М. Ромашко // Економіка, фінанси, право. Аналітик. - 2013.- Вип. 7

  Ромашко О.М. Проведення контрольних заходів щодо витрат як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства // Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2013. - Вип. 34.-С.283-292

  Ромашко О.М. Сутність та складові економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і управління: виклики та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (4-5 лют. 2013 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 395-396

  Ромашко О.Н. Роль учетной информации о расходах в системе экономической безопасности предприятия // Проблемы экономики и менеджмента. - 2013. - Вип. 8 (24)

  Ромашко О.М. Оцінка незавершеного виробництва як один із методів системи економічної безпеки виробничого підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 32.

  Ромашко О.М. Вплив оцінки доходів і витрат на фінансові результати як об'єкти системи фінансової безпеки підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 31.

  Ромашко О.М. Особливості оцінки й обліку доходів та витрат як основних економічних категорій формування фінансових результатів і забезпечення фінансової безпеки підприємства // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 8 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства. - К.: Актуальні проблеми економіки, 2012. - Вип. 2 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Зниження собівартості будівельно-монтажних робіт як фактор економічної безпеки будівельного підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 29 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Контроль витрат як фактор економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко, В.В. Сопко // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 груд. 2012 р.) / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2012. - С. 336-339. [Особистий внесок здобувача - визначення напрямків організації контролю витрат; 0,05 друк. арк.].

  Ромашко О.М. Особливості обліку витрат за міжнародними стандартами звітності / О.М. Ромашко // Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: матеріали УП міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 листоп. 2012 р.) / Нац. авіа. ун-т. - К., 2012. - С. 144-145

  Ромашко О.М. Оцінка та визнання витрат підприємства як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (2-3 жовт. 2012 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2012. - С. 350-352

  Ромашко О.М. Облікова політика як інструмент забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Сучасні проблеми економіки і менеджменту: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 листоп. 2011 р.) / ВНЗ "Львів. політехніка. - Л., 2012. - С. 561-562

  Ромашко О.М. Комплексне управління витратами як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Психологія та безпека бізнесу: матеріали наук.-практ. конф. (30 трав. 2012 р.) / ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - С. 95-96

  Ромашко О.М. Торгівля цінними паперами. Підручник / за ред. д. е. н. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - Розд. ХIII "Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами". - С. 289-308 (у співавторстві із Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Організація внутрішнього аудиту підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2011. - Вип. 27, т. 2.

  Ромашко О.М. Аналіз і фактори зниження собівартості як складова економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: матеріали Шостої міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовт. 2011 р.) / Запоріж. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - С. 255-257

  Ромашко О.М. Основи аудиту: плани семінарських занять з дисципліни "Основи аудиту" з методичними вказівками для підготовки до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 20 с.

  Ромашко О.М. Управлінський облік: плани семінарських занять з дисципліни "Управлінський облік" з методичними вказівками для підготовки до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 20 с.

  Ромашко О.М. Проблеми обліку загальновиробничих витрат будівельної організації / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу, фінансів і аудиту: матеріали Всеукр. міжнар. наук.-практ. конф. (15 жовт. 2010 р.) / Крим. інженер.-пед. ун-т. - Сімферополь, 2010. - С. 25-27

  Ромашко О.М. Роль і значення обліку витрат в системі управління підприємством / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми розвитку обліку контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 жовт. 2010 р.) / ВНЗ "Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава, 2010. - С. 217-220

  Ромашко О.М. Роль системи обліку витрат у формуванні прибутку будівельного підприємства// Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2009. - Вип. 20, т. 2.

  Ромашко О.М. Роль інвестиційної діяльності підприємства у формуванні прибутку підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12 (у співавторстві із Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Значення аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт в системі управління будівельного підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2008. - Вип. 18.

  Ромашко О.М. Організація обліку і аудиту фінансових інвестицій // Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми економіки 2007", НАУ. - 2007 (у співавторстві із Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Особливості організації обліку праці у будівельних організаціях // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2007.

  Ромашко О.М. Гарантійне обслуговування // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Оплата праці в України // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Облік повернення товару // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Звітність з органами страхування // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Спільна робота на одному підприємстві, установі, організації осіб, які є близькими родичами // Дебет - кредит. - 2005. - № 1.

  Ромашко О.М. Сплата боргу з відшкодування заборгованості з пільгових пенсій // Дебет - кредит. - 2005. - № 1.

  Ромашко О.М. Податкове планування // Наша справа. - К.: Інститут інвестиційного менеджменту, 2005. - № 9.

  Ромашко О.М. Управлінський облік витрат будівельної організації // Вчені записки. Сер. "Економіка" / Ун-т економіки та права "КРОК".- 2005. - Вип. 13. - С. 37-41


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Ромашко Ольга Миколаївна