Інша інформація:
Ромашко Ольга Миколаївна

кабінет 503

(+38 044) 455-56-90, вн. 121

Викладає

 • управлінський облік / фінансовий облік / організація обліку / облік у банках / бухгалтерський облік
 
 

Ромашко Ольга Миколаївна

 • кандидат економічних наук

Освіта

 • Національна академія управління / Правознавство / юрист (з відзнакою) (2007 р.)
 • Київський торговельно-економічний інститут / Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності / економіст (1987 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2014 р. – Київський національний торговельно-економічний університет, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку
 • з 2002 р. – Університет «КРОК», старший викладач, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту (з 2014 р. – за сумісництвом)
 • 2000–2002 рр. – Національна академія управління, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
 • 2000 р. – ТОВ «АКМЕбуд», заступник генерального директора з фінансово-економічних питань
 • 1996–1999 рр. – АТЗТ «ВФК «ЮЖЕНЕКС», головний бухгалтер
 • 1994–1996 рр. – спільне українсько-американське підприємство «АКМЕ», заступник головного бухгалтера, заступник генерального директора з фінансів і інвестицій
 • 1991–1994 рр. – іноземне підприємство «Мінолта-Трейдинг-Україна», бухгалтер, керівник облікової групи, заступник головного бухгалтера
 • 1981–1991 рр. – Московський райгастрономторг м.Києва, бухгалтер, старший економіст, начальник фінансово-розрахункового відділу, заступник головного бухгалтера
 • 1978–1981 рр. – Головне управління торгівлі м. Києва

Професійна діяльність

 • Член Ради незалежних бухгалтерів і аудиторів
 
 

Публікації

  Sokol K. Effects of corporate income tax changes on economic growth in Ukraine / K.Sokol, O. Romashko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 150-152

  Грицук О.В. Сучасні стратегії інноваційного розвитку підприємства // О.В. Грицук, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 211-213

  Лебедєва М.І. Аспекти відображення доходів діяльності підприємства в обліковій політиці за міжнародними стандартами / М.І. Лебедєва, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 18-20

  Sopko V. The valuation of business in the terms of European integration / V. Sopko, O. Fomina, O. Romashko //Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки.- 2019. - № 3. - С. 116-127

  Сидоренко В.В. Аспекти обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками / В.В. Сидоренко, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 341-344

  Managing the financial state of oil & gas sector enterprises / O. Kryukova, T. Ye. Kalyna, N. M. Burdeina, O. M. Romashko // Financial and credit activity - problems of the theory and practice. - 2019. - № 28 (1). - С. 158-170

  Ромашко О.М. Особливості організації обліку грошових коштів / О. М. Ромашко // Вісник Одеського національного університет. Економіка. - 2019. - №Том 23, Випуск 7(72). - С. 179-182

  Ромашко О.М. Обліковий аспект витрат на соціальний захист персоналу у контексті дотримання принципів соціальної відповідальності / О. М. Ромашко, В. В. Сопко, Н. В. Овсюк // Бізнес-навігатор/Міжн.ун-т бізнесу і права. - 2019. - № 5(54). - С. 25-32

  Current aspects of the cryptocurrency recognition in Ukraine / Olena Fomina, Olena Moshkovskya, Olena Avgustova, Olha Romashko, Darya Golovina// Banks and Bank Systems. - 2019. - № 14 (2). - P. 203-213

  Sopko V. Transfer pricing global context / Valeriia Sopko, Olha Romashko, Alla Shapovalova // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство . - 2019. - № 25. - С. 133-137.

  Ромашко О.М. Облікова політика підприємства як елемент системи обліку / О. М. Ромашко, О. М. Комендант // Збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції "Business Management, Economics and Social Sciences" Coventry. (UK , 25.10.2019)

  Сопко В. В. Роль етики у формуванні компетентностей бухгалтера / В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Modern approaches to the introduction of science into practice. Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. San Francisco, USA, 2020. -P. 191-193

  Сопко В.В. Визнання та оцінка витрат за міжнародними стандартами / В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Обліково-аналітичне абезпечення системи менеджменту підприємства: Матеріали IY Міжнародної науково-практичної конференції ( 24-26.10.2019 р.).- Львів: НУ "Львівська політехніка",2019

  Ромашко О.М. Accounting component of improvement of interprise competetiveness / О. М. Ромашко, О. В. Фоміна, О. О. Августова // Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (КНТЕУ, 10-11.10.2019).-К.: КНТЕУ, 2019

  Ромашко О.М. Особливості оцінки запасів: національні та міжнародні підходи / О.М. Ромашко //Інноваційний потенціал соціально-економічних систем: виклики глобального світу: матеріали II Міжнародної наукової конференції (28 грудня 2018 р., м. Лісабон, Португалія).- Лісабон, 2018.-124-127

  Ромашко О.М. Особливості організації обліку грошових коштів/ Білик В.А., Ромашко О.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 37-39

  Ромашко О.М. Облікові аспекти іноземних інвестицій в Україні / Гульченко М.С., Ромашко О.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 109-111

  Ромашко О.М. Економічна сутність поняття "товар": історичний аспект/ Дащенко О.А., Ромашко О.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 124 -127

  Ромашко О.М. Фінансовий контроль податку на додану вартість /Ламазян А.О., Ромашко О.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.201-203

  Ромашко О.М. Облік фінансових інструментів за МСФЗ / О.М. Ромашко // "Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства": матеріали міжн.наук.конф. (23 червня 2017 р.) /Університет Лейпцигу. - Лейпциг, Німеччина, 2017. - С. 122-125

  Ромашко О.М. Роль управлінського обліку у протидії кризовим явищам / О.М. Ромашко // Сратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 лист. 2017 р.) / Львівський торг.-ек.ун. - Львів, 2017. - С. 269-270

  Olga Romashko. Classification of Socially-Oriented Business Entities Costs. [Текст] / Kostiantyn Galak & Olga Romashko // Global Journal of Management and Business Research: D Accounting and Auditing /Volume 17 Issue 1 Version 1.0 Year 2017. - с. 44-50. [Електронний ресурс]

  Ромашко О.М. Звіт про рух грошових коштів як компонент фінансової стійкості / О.М. Ромашко, Н.П. Дудка // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 47. - С.110-115

  Ромашко О.М. Роль місцевих податків у системі оподаткування України/ О.М. Ромашко //Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського Союзу та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління: матеріали науково-педагогічного стажування (30 червня 2017 р.) /BALTIK RESEARCH INSTITUTE OF TRANSFORMATION ON ECONOMIC AREA. - Рига, 2017. - С. 122-125

  Закревська О.Ю. Аналітичні процедури при проведенні контролю поточної дебіторської заборгованості / О.Ю. Закревська, О.М. Ромашко // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Тернопіль, 30 червня 2017 р.) - Тернопіль : Крок, 2017. - С. 257-260.

  Ромашко О.М. Облікова інформація в управлінні підприємством //Economics and finance(Plovdiv, Bulgaria) .-2017.-№7

  Ромашко О.М. Переваги та недоліки оцінювання вибуття запасів для виробничих підприємств/ О. М. Ромашко, А. В. Йотка //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 45. - С. 71-80

  Ромашко О.М. Організація обліку підприємств малого бізнесу за міжнародними стандартами фінансової звітності / О.М. Ромашко// "Економічні підсумки 2016 р : досягнення, тенденції та перспективи": матеріали наук.-практ. конф. (18-19 лист. 2016 р.) /Одеський нац..ун.ім.І.І.Мечникова. - Одеса, 2016. - С. 168-170

  Ромашко О.М. Облік витрат за міжнародними стандартами / О. М. Ромашко, В. В. Сопко //Economics and finance.- 2016.-№2.-С.49-52

  Ромашко О.М. Застосування програми електронної звітності "M.e.doc" / О.М. Ромашко, О.Ю.Закревська // Smart-освіта:ресурси та перспективи": матеріали наук.-практ. конф. (23-24 лист. 2016 р.) /КНТЕУ. - Київ, 2016. - С. 209-211

  Шаповалова А.П. Організація обліку та оподаткування неприбуткових організацій / А. П. Шаповалова, В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Збірник статей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Глобалізаційні виклики розвитку національних економік".- Київ: КНТЕУ, 2016

  Ромашко О.М. Стан та проблеми обліку розрахунків з оплати праці/ О. М. Ромашко, Л. С. Зданович //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2016. - Вип. 44. - С. 53-61

  Ромашко О.М. Облік витрат за міжнародними стандартами фінансової звітності/О.М. Ромашко, В.В. Сопко // Economics and finance.- 2016.- С.49-52.

  Ромашко О.М. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування / О. М. Ромашко // Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- Клайпеда, 2016

  Сопко В. В. Облік дебіторської заборгованості за міжнародними стандартами:побудова та відмінності / В. В. Сопко, О. Ю. Закревська, О. М. Ромашко ; Журнал " Economics and finance ".- Канада, 2015

  Ромашко О.М. Сутність і класифікація центрів відповідальності / О.М. Ромашко // Розвиток національної економіки: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 квіт. 2015 р.) / ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - С. 318

  Ромашко О.М. Основні методичні підходи до визнання доходів і витрат підприємства / О.М. Ромашко // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 берез. 2015 р.) / Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - С. 212-214

  Sopko V. Accounting receivables international standarts: construction and differences / V. Sopko, O. Zakrevska, O. Romashko // Publishing house «BREEZE».- Montreal, Canada, 2015. - С. 292-296

  Ромашко О.М. Основні аспекти організації обліку витрат і доходів / О. М. Ромашко, В. В. Сопко // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles.-2015.-С.243-247

  Ромашко О.М. Особливості оподаткування роздрібного продажу підакцизних товарів/ О. М. Ромашко, А. П. Шаповалова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2015. - Вип. 42. - С. 75-82

  Ромашко О.М. Сутність витрат як об'єкта обліку // Зб. наук. ст. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Економіка і управління: проблеми науки і практики", м. Нюрберг, Німеччина, 19 грудня 2014 р.

  Ромашко О.М. Особливості управлінського обліку витрат підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2014. - Вип. 36.

  Ромашко О.М. Економічна сутність доходів і витрат в системі обліково-аналітичних категорій / О.М. Ромашко // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 лип. 2014 р.) / Львів. екон. фундація. - Л., 2014. - С. 99-101

  Ромашко О.М. Фінансово-економічна стійкість / О.М. Ромашко // Конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації: матеріали 1 міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (7-19 квіт. 2014 р.) / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2014. - С. 96-99

  Ромашко О.М. Значення облікової інформації про витрати для забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (28-30 берез. 2014 р.) / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2014. - С. 215-217

  Ромашко О.М. Сутність собівартості як економічної категорії в системі економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і фінанси: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Економіка і управління: виклики та перспективи], (м. Діпропетровськ, 27 черв. 2014 р.). - Дніпропетровськ, 2014. - С. 83-85

  Ромашко О.М. Ефективні методи оцінки в управлінні витратами для забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і фінанси: міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Економіка і управління: виклики та перспективи], (м. Дніпропетровськ, 13-14 лют. 2014 р.). - Дніпропетровськ, 2014. - С. 228-230

  Ромашко О.М. Обліково-аналітичне забезпечення витрат підприємства як чинник забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки - 2013-2014: матеріали Сьомої міжнар. наук.-практ. конф. (24 січня 2014 р.) / ВНЗ "Нац. акад. управління". - К., 2014. - С. 87-90

  Ромашко О.М. Аспекти процесу переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 91-97

  Ромашко О.Н. Роль учетной информации о расходах в системе экономической безопасности предприятия // Проблемы экономики и менеджмента. Россия. - 2013. - Вип. 8 (24), 2013

  Ромашко О.М. Ocena i ewidencja wydatk?w w rozliczeniach podatkowych jak czynnik bezpieczenstwa ekonomicznego przedsiebiorstwa, Problemy Wsp?lczesnej Inzynierii Informatyka, Університет "Політехніка Любельська", Польща, 2013.

  Ромашко О.М. Ідентифікація та оцінка ризиків діяльності суб'єктів господарювання як одне із завдань внутрішнього аудиту // Колективна монографія Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля "Сучасний розвиток бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту: галузевий аспект". - 2013.

  Ромашко О.М. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: колективна монографія у 2-х т. / за ред. П.Й. Атамас. - Дніпропетровськ: Герда, 2013. - Т. 2. - 414 с.

  Ромашко О.М. Організація оцінки і обліку доходів та витрат в системі економічної безпеки підприємства // Фінанси, облік і аудит. - 2013, КНЕУ. - № 21 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Оцінка та облік витрат за міжнародними стандартами звітності // Культура народов Причерноморья. - 2013. - Вип. 256.

  Ромашко О.М. Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку та фактор забезпечення економічної безпеки підприємства // Економіка, фінанси, право. Аналітик. - Вип. 7/1'2013.

  Ромашко О.М. Проведення контрольних заходів щодо витрат як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2013. - Вип. 34.

  Ромашко О.М. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в системі економічної безпеки підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2013. - Вип. 33.

  Ромашко О.М. Облік і визнання витрат як важливі складові економічної безпеки підприємства/ О.М. Ромашко // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали наук.-практ. конф. молодих учених (6 груд. 2013 р.) / ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2013. - С. 161-164

  Ромашко О.М. Нормативно-правові засади забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і управління: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (12-13 верес. 2013 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 197-199

  Ромашко О.М. Витрати в системі економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (14-15 черв. 2013 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 196-198

  Ромашко О. М. Роль внутрішнього аудиту у забезпеченні економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // 20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квіт. 2013 р.) / Таврій. нац. ун-т імені В.І. Вернадського. - Сімферополь, 2013. - С. 149-151

  Ромашко О.М. Проблеми оцінки та обліку витрат за міжнародними стандартами звітності / О.М. Ромашко // Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18-19 квіт. 2013 р.) / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2013. - С. 167-169

  Ромашко О.М. Сутність та складові економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і управління: виклики та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (4-5 лют. 2013 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 395-396

  Ромашко О.М. Оцінка незавершеного виробництва як один із методів системи економічної безпеки виробничого підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 32.

  Ромашко О.М. Вплив оцінки доходів і витрат на фінансові результати як об'єкти системи фінансової безпеки підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 31.

  Ромашко О.М. Особливості оцінки й обліку доходів та витрат як основних економічних категорій формування фінансових результатів і забезпечення фінансової безпеки підприємства // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 8 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства. - К.: Актуальні проблеми економіки, 2012. - Вип. 2 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Зниження собівартості будівельно-монтажних робіт як фактор економічної безпеки будівельного підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 29 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Контроль витрат як фактор економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко, В.В. Сопко // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 груд. 2012 р.) / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2012. - С. 336-339. [Особистий внесок здобувача - визначення напрямків організації контролю витрат; 0,05 друк. арк.].

  Ромашко О.М. Особливості обліку витрат за міжнародними стандартами звітності / О.М. Ромашко // Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: матеріали УП міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 листоп. 2012 р.) / Нац. авіа. ун-т. - К., 2012. - С. 144-145

  Ромашко О.М. Оцінка та визнання витрат підприємства як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (2-3 жовт. 2012 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2012. - С. 350-352

  Ромашко О.М. Облікова політика як інструмент забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Сучасні проблеми економіки і менеджменту: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 листоп. 2011 р.) / ВНЗ "Львів. політехніка. - Л., 2012. - С. 561-562

  Ромашко О.М. Комплексне управління витратами як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Психологія та безпека бізнесу: матеріали наук.-практ. конф. (30 трав. 2012 р.) / ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - С. 95-96

  Ромашко О.М. Торгівля цінними паперами. Підручник / за ред. д. е. н. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - Розд. ХIII "Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами". - С. 289-308 (у співавторстві із Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Організація внутрішнього аудиту підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2011. - Вип. 27, т. 2.

  Ромашко О.М. Аналіз і фактори зниження собівартості як складова економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: матеріали Шостої міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовт. 2011 р.) / Запоріж. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - С. 255-257

  Ромашко О.М. Основи аудиту: плани семінарських занять з дисципліни "Основи аудиту" з методичними вказівками для підготовки до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 20 с.

  Ромашко О.М. Управлінський облік: плани семінарських занять з дисципліни "Управлінський облік" з методичними вказівками для підготовки до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 20 с.

  Ромашко О.М. Проблеми обліку загальновиробничих витрат будівельної організації / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу, фінансів і аудиту: матеріали Всеукр. міжнар. наук.-практ. конф. (15 жовт. 2010 р.) / Крим. інженер.-пед. ун-т. - Сімферополь, 2010. - С. 25-27

  Ромашко О.М. Роль і значення обліку витрат в системі управління підприємством / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми розвитку обліку контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 жовт. 2010 р.) / ВНЗ "Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава, 2010. - С. 217-220

  Ромашко О.М. Роль системи обліку витрат у формуванні прибутку будівельного підприємства// Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2009. - Вип. 20, т. 2.

  Ромашко О.М. Роль інвестиційної діяльності підприємства у формуванні прибутку підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12 (у співавторстві із Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Значення аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт в системі управління будівельного підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2008. - Вип. 18.

  Ромашко О.М. Організація обліку і аудиту фінансових інвестицій // Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми економіки 2007", НАУ. - 2007 (у співавторстві із Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Особливості організації обліку праці у будівельних організаціях // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2007.

  Ромашко О.М. Гарантійне обслуговування // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Оплата праці в України // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Облік повернення товару // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Звітність з органами страхування // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Спільна робота на одному підприємстві, установі, організації осіб, які є близькими родичами // Дебет - кредит. - 2005. - № 1.

  Ромашко О.М. Сплата боргу з відшкодування заборгованості з пільгових пенсій // Дебет - кредит. - 2005. - № 1.

  Ромашко О.М. Податкове планування // Наша справа. - К.: Інститут інвестиційного менеджменту, 2005. - № 9.

  Ромашко О.М. Управлінський облік витрат будівельної організації // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК"; відп. ред. М.Є. Шумило. - К., 1997. - Вип. 13. - 2005. - (Сер. "Економіка").


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Ромашко Ольга Миколаївна